Che materia stai cercando?

Appunti Elettromagnetismo

Rielaborazione completa di appunti tratti dal corso di elettromagnetismo svolto presso la Sapienza, testo Mencuccini-Silvestrini e ricerche online.

Argomenti negli appunti:
Legge di Coulomb (1 carica, 2 cariche, generalizzazione ad N cariche)
Campo elettrico (1 carica, 2 cariche, generalizzazione ad N cariche, distribuzioni continue, componenti cartesiane)
Calcolo campi elettrici... Vedi di più

Esame di Elettromagnetismo dal corso del docente Prof. S. Giagu

Anteprima

ESTRATTO DOCUMENTO

, L!!@ br!!Fpqú@Md!!!e

a

súÉrsh@-eLqloúYú

L "'@9

-tub'qea-s*.qú

"qp!futúJ'dúful6lFd

dùft@ dl h.tu rlo.cÌd

f aúd

@.{fs!43a),0*tudú r.-

*-"

dr-ahldd* ò

Pd. "r.t"

T#,jrT#slHf i:1:TrrhHr-:àîi:r

jru]j:lf

*i:rfr il-'Jìf,-T,:l

:.i11,,"i]

J::J"Ti: r"

f triHlÈ*TJ'd'5i'dFÍ#.4

r- j:Br=

I ú. .rre]e:!rr.

F ir]nasiri

t Fo iesto

i e

Pd

.".F.bù.***T-.

011\PnfrR 3

gitrd:ndi.F tÍfi,|tr.".,r,Htf"."?.r #iìf

:J!'ts"*"tf ",,""

]d€PkkJmflR\ql!Íldil

L

r Éd n L @e!u! .hl.!]ol&EL}tiÈrndqlo.]

r-r.Ls! t.,tuk, úL d,4(úa

J': *

q .t-

t -

---.

(erLdÉklL

.hù k ú)jrdh

l.= *:

."

. l=.1

i!!r.n

|.r dqúnÈ

,a-.\

!9rr l

L1'-

flÉ. .letqro i ;

,'

úf

rqd

l.loflr:lÌb

. .!ìf a'dr è(1r r..rrr

€l ,w]

'.d!

rri i ,rn

J." 4. rdúi€

!,1 t

C ed

G, nr .

anír !ìe

riùÉrq (trqr!

.L !(

É rnúr

=c

rt, r! dr

r

Cc.Òl.h! tnd eú n&rne é, eìll]úft]L

s€ch.l. f4 "Ir-

aPrlle)rî re

=

- Ì*edè

=se

;

E I

! r.r!=

aÈùihr rBbr(

oshd. !<to Èpùhr€p

r *e de. ; itrrÉh-ld.

è&-

aÈ- -.

Ld!ailnfu!LÈ' .t1' inh!+fo rdú d

d!". ùí. rr!. <

huo I

a!u.r medc

L

il-,t,.

l<Pn; r}l B .re{i.nderejù!

d' lcroùaróÈ frol@ln

érFìnL

lLrdfft ùúb, 6q€

l!h.hne,ùd! 16o kFr:.Ìd€

ar

<F)

d€

j

F!. !'eti (r.aù

+enFb. s

aDbÉB. ho

.,e+

-:-341r

do= 1

f

;i Rú^ti+F.É

rrrEsrnl DL i-;ÉG

6!1.À-Ml;tdi ]

'

, II I

l I

i

I

I

ldr l

da. lL"ilh rú.ùrÈ

d JúFm r ra,+ |

&,;li ho

,i,

o:o!=40s fP l

ùó 5d

.tr 6 I

I

'rL r Pù '" I

!

ó I

. b

P@ióio r.ró

r...'

!

-ù_ " I

4Prór4?dÉ

\ dL I

dLedol

rtu-zr

d l

LÉ )r,"f I

I

l l

ii.ra@

l -

t;:=t v rrl

- !rr

=--_-

rEsiÈ ndts€o .ri,

q! 1ft. ).

vr"rÀr = F.îr; ft

lid= n (rF-)-È.

ùdÉFi{trdi lrir t

I €r

+. É

a

tv.

^- l

t" i! $a@ ..a6e

!àt€trdó Èmaí ì -!!

sb,úe @ {LÉ '";ii*"rq

d à :db.*

f€r ftro:o''i

*,#

- ek&q) '*.)

t hlLúrBdh&

o0TÚ.qj@

r; b iÀ. a d@ aor!q@'r o

"-è Ub.qeÙeGÈ'c

llh tal€

nL. pr

d.-,- t ;;J ;;;:frid .r

o,, ù

+otu' e@r-" L

dr areEFtù

-lL.@É,

rue

rx 8r6r+m

l;€N4ab

F€ÈMjB€ oN4

Èhfì

qÈtrddft r

aùhdru(rsshd: a-b

@,{c.he

utro

hr:f@ lrMft$e

e+Jehn€ p row

0nf(Lf

19 c

e Fr rinr

d'$rLh@ a\ u

úf pr

;

Èh,l|ria r,

úH.r

àu.hÈ

qu{ú :

€ .nqrm úù

È., rLrLJL rrúNr.re

ft dr@l,ah!

. €9rm@F GtRfk€útu úmd€tura &@

. ,

i. ai( i.trz* t"nzri"

:,orr

a-- =

^ì : !:&.49

7;@a@

36

à4

I t,e -8,-,-

" glr.=

+d d)

c'= = E

,il-rrimrl F zrÀ<eÀ

fr(foip

6rL

e-*ti!é-$:tliM:Gdqj!

r6sirÎ D€€Rìcr

€rr-iF6rfii.0 N

,44 ir

cN!

€@r:

f[ru&]roo €]]:liÚ-ho 1L

c,,EÉ@ "'È6c

qú!a, ;

!l:rú r È

,,' r:r@díLod

.n rÉtue

rlrii<co irl

de0úd úEúc r ?iùMKo

.O& pobl@, .rd

È. é

fÉ- =

Ge 16 o, .b o-d dl drt

l'04

irfP =

I fr

y

(o€)=

Ùobb&úkjall :rl@4F(e1iÚd!)q4

.@

a{. !e {.'tu

o0'hr' 6kn edd l@!!h

c{L

< è

Pl€ùI[

9 qrl eb

€reLl

ilpl I, i G

.Gror+r ho dqc

r,r óa ù!t!órlr,@rsiù

.iL o

F @h:.F m ÉdaF

F

F

r

l-

=

L

F 5]fu\Bb

€e dekrc

Lr

I ltLueÉkF.ùldNÈii

"t dùùh

€Er(6alro È

@tr':e,

35 aRrEAs aeg.dlt{@€Lîd|.ds]LdN.Íl&

at.

L{

ftaJÉ'rò aoh:'d(dó€ {e

{ehr dJ?rnìb

Itr 3

;r

dtukF |*"

mc.ro ùtr@Lorzlp

qrk {r. rihs€ !psL?

yàL

tÈ= '

l--

! la

Plúrdo 56Ldú

fc$ i

qlie r

sro, lfu ;=sÈ resri

rr .$E

{oe

abhb,rc 4ieq6É{rnlL

4€hF9M€gÚúes]jLhsoj'n

rlrEtrd {*o

4 nrL dÉ

14 rd

/Grr4

lktrdÉ.r' .{

ói{rió

o,

r;ii;r:;'Éii';L.îr iai'nc

klrho

r <lee a

.'ddftLúL'|P9dÙ

Jn

r-,

I , .d.=,,. i.

d ;,r

;$;#":;i,'"*fuiix";l+ffi:-,r"

.

ó= a!iì,.;i,:só,

4tù .

;'" .-

l,;="

n"ffif^.k*"*"il q

1se!.

:;

è , -DL

r44 ò .,1,tr.1o !

nf63@r.i a'rc eo rhLò

.{e fti e !

dN

ó. enî(r'

L ..4iJq

È"

ìEsr

aGic'@L!4q0''q

úaftóo@hE4óetu$o ;T

$40

crnl! a.ùr! a.u

Èsrd( ji!

dÉfftftd

!tr

r llxn fr[di@Ér €

oli) .7fra,r+'t4[;

:l

(.-.-.4 -

+1, [4".,1)

lei 9

-

aLr, -

t--G: 1

-; ihF úúh .id

9eE@hc !trL &úrì

Erdpo

4càiB,

pErrflr! Er<fpr.!

Dr rù.hriE

+rse tr

;l;iiiiii;-n i;. t@

i d,

adp;' & Fr

r4*rom.Blr rrnp

o israr

zlri{r rp

gl-

;

rE

rrl. i )É:

.a.Ei É..

-

L&

=

ú&! aipjLídla

?4!rd@

ar -J!ar

ar@o -f

, +

-rr.i)'

( "(,=r=')'= ds

.èifuo

ú ..{

@úeNi*

mEd&'oft &nrLF el$ù. rLsrlc-

r a

a

f, li=i Lh=ó

cr 4!ùl-d!,

I

q!'tL 2ttufo:

úrErc dÉ

L

crúlornó

e -g-

lÉai,

(/

ih .únaw.

3

erMo jlr

E d lfuJ ó .rLLd &j4

F @f ?

&l 5

a '

Gl,. ')€,

E.0 l4,] |l5lFrtoNrirmr€rN!€eru

To|]DENSSICQ€

I+ 11

. L.

àt

:,1

:*,ó.*", :" "**

î:t*#P

r:

i: ";d+n ..j,", î," b" ".,j

iúrlr'-e

-

Llb r'tuEe*r atrLr

qoÉL @i@

E;(h\)-\6

etr .[ùek !]efo4@. !i!!\

,, , / è;à1,

r J--

-'"'_"\ oDÒr.

4 .'+ 1i,+úfuhitoò

, ú! @r@ q

g

.l -lL tt.

lb'il

6h ^

=

All= E

h ,d, <ErL riÈ

ìa aro@ m{M

@

d-- EÉ,'F-

r ri

Grr1llrr-.

rl @w rl

rlÉ iirLÀr qerfdÈ

rr.

8,îeio @t

d{ùÉ

dh aúÈe

Jrrlq

L*. 6lN.

\^ l.a trla'r', dlt

= .l

\iaffiú 1

kld

li/ùL erà.

lLú.t' iia

't

ì n

l.a òrL- rus

= =

^ú, irfr

ú am$ r!6. rLdNc

o d0

@ùE:N5qrG jtd':olr i g:.rtr Éi.' ;;-i :';

d Mr0erE s hM

-Ì' -.-'

,i{.' r, d

ig;.J "

j, roúhe f;tu {

&rÉ

ulE' &a nbùú''o.

1:9

E"-

lat.F!@.

U-

.,Htr à"isl1?: ?$g.,L,!,,i*Í""fffi.J.* .

d" ^-1,

a,;h sfttu

e(ff*6 di

Nw .oii.F

AÉùrc rLfljqn

sìo li-r.ir

|

nd@ p61crn0'hld r,a

ondÉ

;;@o

(. r.,.eú ro c- . br' i r.

4 tre. "L

h GsÉ ,rrf! èstu 6rú!

^;.;

rÉ .lpLh

útri

d!1d@.8( mùho o

dL . h@ e. irnrrm

cd".l4ú 4i d,erb!!órÉ

dràù{o

b ,n@nÉó

,'e. tudîn€errcLdri

àerùB

îe' at br. à;F taG

e

r€;i-

'.

eÉofu óFùrÀ frdr

ù È@

0= l,dL !lvdr

l(! r

lLv(!v)- -

!(ev)

ic,i= 1ÉQ

ìw,/'r! Llr,=.

j r eJr

'"

ù:r

j

- rluilr_ j

l! i

+!!nL

l: \evd, o.t.

r f.

{ sdal.oN

rrsEinio DLdp(! LER

Drro\raÉcNÈ

ù.##lffi^:r$y#.ilesH'.n?1"#.ia:,5iwr;wfl

q.

do@ o.

L€J.tu

lcar ;.€drà.reium

ildh .i. rn

€-

sr€trJa idùó

ù=

0uúd- r.. - J1 . i...]

i.Éon'

.Ì';-","p9319'5.. F

'b o

,;*'de ÍuH

.4t;Í11 -

rtÉ.d

ù;. (11"1"i.,.1.

iL 1d,$?c@ rú qtu+trne

dì;n+

ccdEúdcÈ 4 rùorq; sn .!ú ;60

!!@

t q j ;

,5*ltd.!r lÈ,r4, = S;'-(È)

-s: t,.,

!l Ial

r.= -.

baErporN

su dÒèEúfoî€ AANII

=oEr z'r.irAd.ft md.ec

j;,l-t/il" L+*,"*!qo_rou

.{ :,

Àr ai.à.;iw

11LU",i.\'

11.: Eda

,. -!-1r

*i_f:: @ 9rc

úlùd.' +UÉ.É !"La;

d'

m '

fll*-1, - ?fr,-,11

ri

,úr+.qD

liu É

=<5rll-

=

[T{APT[R I,

1"" tut. ;\l

-!!-t

":t* = \

tr r.rxait! €Erù.! E

Fî r .+ aqi

lm

Íi:il,ft.ii*

a !, rtue4 49. h,q@ú di

lÉ {orc

'iPùb (!ù,

o r

wE.a È únF

rì tfrqid .rd !ùúr.

m{ÉL a e.d

6É, iv

|.nrr, nanre

+Érqtr&a

.anre tr ria.À

Trcls nr

r€rorc' iÉclNA r0

I

' -, R i a,r

ó

'lDq l

'F

rker.E

!.rc ùur

D.È ddLeffi

o1 dúL el4ùtu

NeE

qu r

r*É n. L rtr\ É

rH. G= :)

i'

t'=z(s)

. ;+;Jli,H!

trn

/ \:

ear

= iì-,qin-l "

- t$

:î;:,:f;"dir

4tr;ig,?t':dr*,#i."r

i '_'

aRprrre

LD€Nsirnt Dr c]'_'

t d!4

àq- hq !b i!.rsndr

= eq

t'/,1

Frr i

-*i

L ù ,+r 4. I

l

lcre rw

É p6aro sFrnsi! 4fr -rE

EAii rL

l+dùd! s,3Lui- ib r- ?. I

d'4,4{ h

@ÈÉÉúLù ar

<flk

1*tffr) bnúe . l I

h .rq

adt 6r; 14 0 +Dò

n=ùL.le I

fLu.4lL dL !

r. ,

rd. ui

M,,qrJu' fl

- l

? '4,

*''*

ÚlljpoÍ* ,@:rmquld..h JùoluLhMla

d I

oqfo €le.@

ìiÍif '"'"

íl,""-di*,,*ff :-1

.h,h

M 1,L Éod-jjr.dl'ú

rt4.r!s dr

aÒsdrmM 01^

ol

dr-@rrú!e,úl l

l !

l

bb'. ttii !a,a

É a'rsn* d

h J,

út rtrL;! I

úr

mÉ d€i-Ho

I l

d=l.t q@ ta@

ptub

dsu44 _

- - --

f

&.

l-+dl-lr Lr.rr

= l I

, stb

r.9!M; r dlaaturh{e

a, utrrP

JL

H.q

,

r'

4d raúr,@.-drcútdÈr*ru &{r. d-{]"s

raE,d-@irl @ls,a{.

;$.

d' i

^g

q d hrob

f;a

fr, ,,.-"

,hÉ

h.i Frrùdl

ùh úúqú 6f

|"""t

{È irllt.-ia-l

!st.

= tú ab

DÀ!, O

=

.iii r

ú(ùú trlÒori

nii:i;lil

50 ah,lLrL.d

+br.ÀJdtsd!E@ lrtur4L .!on)

à€L

q6trú

n

I" p{rj

dÈ ihra

d, .l€

alapúqdiÒ

útrcrrd{ úr,.@ .lL

@' sLL reqeú

oi

lktl{f€ EÈhslnnc$€ 9tt

dqù..;r€r!-!EF!q]ed'qJtrl s F'

k ]s4r@ì

r{î?

rrùml erqga

4i, pÉ,sErEo EG-aú

q

I ortf

Èj5eq,r I thxtr .

:J$,j$aHi.:qi*$*1.i:g#!':ltir*l;#

" cr

a*n.hbd

.l'""s".itÉ&:t j

f,lF.[,tu.'i,là9,^,J

*|1 rL.rr6adrd@ 6&Ei.o

! -'*.,

f* a1;.,.

,,'/ll.g,;

/,/ \dtr@a

r.r& 1"e."";,

\

plhmL.,úLrL{*c]Lsú

r !i [ ! rliqlÉ rjtHa É ú\Ò

]a .tL

ElÉ'* ers!@ L] r: a@

t6* $hjrnbok

a

ú [sou.

oneb€

ù4 .r

lKoF drL

n úL(

I,!.1r€) Àlta; ir

úL,Pd |l?s*

ù daÉ È''o4'.ifl

d{ r:r@

!y

p.q€ll1-

qy.Lr. 1! {1 stnd É {' duriii!

r a@òr t*trp'

lh a.,!,.ó. 'ntr e

.*Y'.*\,{ilt",r*r rp a-n

it -,-s

úb0 énsFf4l@ r'óhdle-.cner Ei

!= JÀ{=

1 ff{;"Hi;{"fiFhH*r*S,É;%"il

*é;]s d'

t: -

*-' - q

É";:, ,:r

I Jqr Íe D

"\%bdel'o,

àLJì&q€4+=E laù)J.&

pù fan,a@

Dudehal lú

jmd!ÉFffiì;El;rib? F+qrllianÈh

<t 2a

,.6 €lE7t!!.rflG e

rA:.4 4N€eArlL

,iL".q

|'qio.i.''' ;!r br ft ar4. f

4ENÈ

4ó n

l'. OE

t. ledi= LÉlÍ.

fè)aî =

I

I

t

) È[osÉft1{

!

I

I ri ai

f

I

I h& il úk|r

Cù'È. iÀùE

I . rd.Éo .1 66d@

I .,xf,atrHtr;,,i"-?s;îff

! ffi,I"r,ffi

I |tr 4{ e1 ofrom.h

!

!- tf

vr +n-

tE=

.,-q!

'a-: :"-t- "

I rw

ù .r È519s rqeLki

j , r.6$,; ù.

.rL6,,no -d!Ka

:" {. !G,n .,i...*'

1!-.,n€{rt; d

krB!! dÈ a,

d, bL

, a r ^

,;tu; "

" ".

tap@'*!.î4d3úLsdEfuÈ.elfihrei"9n".

rl

k!= :* - .;i f+rJ!)= 4;@ gsrlìre

ÈarÉ rEr

lldrql"rr. ù@r.E €

oor ndFr

An

"J df'LE...lmdL4€tirr*didoú.aLÎsefto

(otr gr.{iú$!LF

r=.(e) o r@ú4

ú'xraEt ,L

qaúÉ.e

tLraùÈ'r ú

dì ú

*.,e !,,"

"a+i; ú

É e I'o tuùclrr

dt

.6,nÉd

.r€h

Rr ùsm rùftE

La

r ns; .lF

!]rlft ér. tr4

L, .f of

.f str,

. .renr6;L

l.r

L rù

?aJ.r]E .cNDum, ri q0ri*

ctr .i! @ e.*&

Neó

Itb n.r

. r @\È i,kÒ. É rùtr

i

' r .r{

dll JtÉ+trr

lbrur. i!Ldúhd ra h

' !(hfe .É J i

| úrd.icú dr:l].úir

@NÈ

6BidÒ :;i-: "*

.rru"1

,F,.j;

.;#*T ""

^ "*"':.1:'

a* ,

v ( . rrJ

{i

h dr@rc

uo É, ù s-or,@ ..

i

' ,.,

4

-*i't Lfff,t er

,;ll"; -i:,!*".'*-^.

*-.',"1fl-"*Jn-b

,Dú^r o u

-o.."s

''h.

;*,'

ù.;;*J ÈÉj@È,€a]r{FI

li" "r " . *'

"*'

íf

*-; -

"' .

':;.:" "

'-l:l "-:'

''3;'.

ji= È1' Ìr'= rj

= I

1r ir-rtl)rùr

a .tNùrÉroNr €lrner0lN€ *;s

J i,i -

--

fi9

g-''-'t. l:

e

î'd*lT3'"F*::' :3"".

"r'" -

.fl*lrxs .t

rdff r*"dr";E,ffi Jla.t rB

1","--r:,#rf rr tues 09,

a" P-ò rho\

jt. 11?:r

{]1 tts E6

A€IiRI'A

*

,*"t'*'

'dDIllÒE

i.[r

llúlo ndrb È]6f@nd.jú!ú' e r" Î?4i b)

sdne+q

s!6..trd1k. rfrc

I .l'

'l-r'

YY/

Lp€56r.re

{ sp@,€

€Fr-pLaLDL úNrùnftLorHide

i;-#,'.xî .-:e

ÍF:"^s* rc-

'"*.fî

rJ-#x

F:r;f"i -"i*"

-;"",r. 1,"" "s*"r; ";-1.."'

ry

rlL6tur

D+!!,L ;-.*ne ; " -"

^tíu?\

+moiJ!m!frtrÓonMe.

r Ff de s€lrè'ed{

od BdJil tur. e-

j

-:*

,"lî;li'!Í'i", .'9.,*tkg'.,i'

' ;*,ffi:i-?ffi

#E-"#,ffi lru+-e*:*.

:-= =ilf

dr Nrdd

Dr .he,

, ;-_;.É

.qrr!ILrÈL&ts

'Ji, r* :'

;

!,1-4 "d.g.-Jt'I.-rí.r*;tu

psq6ú

nsd. ijit0:1c

c

eNer!

Lr &tld

r'0' dL

ù.r

dr

óhúú 1àtuq iî sE6 l+m.l!€

da*

0h d

csidoiiùó 6nóiFr

i.!a@+édr c @4LrEie

6ùÈ

r t

r]úi

[-rb alBaú

Ae"l"1où ilÉ

iaì

îJ, ;^*;- i trqtut r

? +'Lq

ú@cr!

D 4€lsrrc "

:se éid*f*L@q

p.i.Ki av

à, i'!i@r ÒÉ"

à

CFndt TL.

-rÈ

@r.d2ÈLqúièa ntud. a 6iNsd

4m0r

rè f

4úi@ L

.oiDJl-i na.Lodd i

I rI iGr

df; ù t(útrEúo a

I L

JfJJ:LI: gb'15ú.r@!ÈL

r) ú

eìk\L dc@n

d$!

k rdd

r,ùii{i

I r0€ rÒ

ip

q6 eúrF

l@!

diraed 'ttuJ

5"*

- "Yl1Tl ,

edc)

€iaturriL6drp

€Ér rì"

: ù. Llim

lore dtuLq .

{[J .[E iq

R

L ru-lq

gry' d'r

^!Jl e

I : "'r'""

6F.d4@ú

qbi e,a è ,o

d 6i{Ed haéú

,nLoró

nlÙ{@€

c.tiú .re

,@, .9r înqi4

n1ì -u

9.

o

t-F r

" @ -L:;.

, . ""

5./ rAl$ NtLe.N€

i:, E

r.ÌENÌi r1{6,€lt.c

q-r

fi: ?1

!9 ' !Ì. di

r

:. i"t

ql'íd r

o @tu!ÌllsqLt]ÚrjhL+rtu

l

-Ne drrEsiit.

i. 14ú

lordi @

ù È tub,"ù

-L JN qA. É rir

erfuilú i nll

ú@ Àhro

Gr@ JL

dtlsrndk

é d(k

q!alu*r@

Jl'srba @Dlc è

f.(hrrÀ 40

pùiLhìs

irs qúrM

ktrùo ùnllo ai

trLm

dL

drb h s-

úHd iÉerl nú,

b n

@re l.

r.r =bl

I [*]

)T=j:trbtya\é,rKe stLui tuqrae

úùoò

H$",Y*7,F,lt A

tkjil úddrra !m É+,(||a

:

: ..,".9"L :":-*t,

,iù;"5"';"q"Íyf'",.e,_ifld ,ll i;

j,&h

| i_;;:f

stL

É 1,

qL'"e _

FL. *'

-

-;, 1".#,'trt",4"f 6[1 ^:1;*

d@r

oh rlorL

@lE-tfi-raììÀ]o! ú@L a

a.M Lqb rÉo futuÉ

d

j',r1

-

:" ""1.

-"tr1,f,,*",f

4,.r. . .

Bhisc q.úeB

I

t46.6 l

l

rnoú

€ hidúar

L@ d\F

@rdmMir ùr do I

sr.g@t@eqedbb'ohcù

dMir I

l I

À!k

4 dú,

Ès P I

I

j- !t!! úB;

tt"r= I

I

Èqpnt€rl

Dl

Fúc€:€cîrcpi l

!n@!i'(k

te odcùe l I

d'3EL

ai

frag*r.B4dir

!.nÈ

uh I

Itr a

úc ùllitu ds? ú @tr l

o 1

qliùinqÉoc

aKÉ

ùf I a .ldrL

<he d@

d

4b{iì a

lidùerhÈ ]ÈtMd ,tFlo

dL ] !

l

I l

É Bh

i @hE

O!úL M

@rsh&Ù!tr I

l

q@!ir

n d!r.f d!úL ft. dlL

ffi.

cLrìdrq.

1n ";i; o ; o6n ú

4!3r

À; dt I

rúrG J É

,ói.

ituanL ,o! .i!úr.4 tt l.td,uM

tFq

rrffihL r l

L ou.crno

*anope

I I *f ;

|l" n', i 3Jj 'tr."

---""r"""*a .a '

I ú iwFh d,._Ì d'.Ho

tr

| ,ittd

I

F

tr Ìk É

a,rL.( ÒqLo@ h,rr. tuo.@, t.

lr€liFrlEnc DL o5so

:L--îr

.4:*i

, É. y;:":.1;:,,.--. I :

.i -*_:.s.

dq,ry, h. oihn

- ,,d;@,

r.ú d,r 4..ró

/-/ J:-;'sl-:'ilLri .

sr,i:,ri",f.*"iit

dúift

Él 6lcrar{r$

Èf'Érdle E frisL

k,

@t@

ta -**

.{ftiil'

db 6

ia+

hnqqd 1T

tu

-Nèir è

( s rro

a4!n 'únidr]ol

-6€t0fo L(Fpqn

DÀ oùr &

qar6o qdrsqe

0i ceoú d'

úiNdk,a& 'enedr

rb+nalsrùtEL;r@

p

*bltD. d1e.

hox.4

ttd'È^-ù"'1+= i'+l

t-

4'

=u e i

d' Ii !.r--J+io

ln À la

le6ri:3j

*È) - e{,r€ d"r{ú

psrabirq'

n nosRú pd.h'

.- aúdiÉ

Ìroqo Ài?

qFTlqat t Éd^ &rruú6

,î_qha

I

ta ald+6 )rÌl

jni

r=

E r Éc;ffu b Ètirùútul{d!Ío

bG,

fi,

arrrhLiau trúr}LDr@

* -'f; iÈl; ,*,1.-

::'*

*i$,'",j,,'t$i 1

. j'

;

:-À lho an.

àd! @?efu

0

r.lo jfu

r

Ì{Etrd! i

ot aiddÒ derLderh

rú@

r

útrÉ lol! €{H

.ln do

.1ft À;Fs

dt lr J

mfxE

I'Edl!ú 6iob'k obfm

,1 j: :

= "r":#

-í*," ^i=

,"..n.Èrr

crl .rú'i:

d-qiol! E;, 4:

Ir, d, àm.

ddb

:ort6e

c@, aJ.u-.'Él#.*

'iz L^rl-^

Aú ;ik àel; r€rÉoÀ,

e.gù€B !

y';A

úir= F:#F-

-;,

it ii :!- ùt: --:-

= =: rl

ìa u* rÉ h'$r rordotu.

d, e rhte

dLsre $

À i rrelót.

cmid! ;:: ; ;*r.ro iè

,o".

c*c

Èiú!tr; cos"o

.acr .rlÉ

3

rrlr"o"l "

- .taro, 6 a,$nlr

trffi, ".q,::rt

Dr-l]lltnÒ

411P. .@asrrc

Dr

air ridirtuúe

D{úÉi €r!ùrii(,

'L .,

ìì rawo Ì!r. re+,rú

otr

l5trsùfuiej''ilotl: f e)

!e]

l'i +

/-

.,ilr]-n! : t;ì= l=

Broìi ùu

BrfJ0=Ò È(

r @Éer."È

YrÈd&

,#ilî.

rú8" ó ùbra[

'l]@

ÈM{

9ì3:a'. .?.4e1

"air

i ds{ @iD r d

É6. à,ir!M

aed ú

4,€ fìÈ l)i;t {À iF;Lb FrF

,,

re .F

sÈls

d a' **ó 9

+4d d5

el€jÉd€

(

+q l,

ruo I oPhrs.,

rùM?hdo ol

Lonob'r€

Ìi€hrl. r.ú d'dLo*,m,

.r€k sEGrr+,

sà l-

-

dq= @

Je

úrr djM,

sr4rr

@ 4-:*

ff'

n4ra'l tî

;É;,

Jl c/tue)r

on; ìa ;ljdd.?ia

qn

ln*gr

(i,iú' n e.-"

@fúho

l, .v

.i È]E

ri.pÈerl

! .:er.iroFrc

5 t Fr':t" "

spd_.

4Éq9!qo Ló

I =o

Èe aur*l

sÈírL€.lLb € r oliìulo,

!Èneo

otrlb 0h m i

!'.Rrde hù

r!i!

.rr ry 4rl I

=;. 4r'.tutr ai.\

"^;- .^ taL^

4 ltrif =

L ,rl cf\Mre

Ptr É.aÉ. ioblú oLhoE-he:

"

99,f;*

i lv';-rrl-1

tr- -

l*="1 gl

v 1f.a,.r

',, l

:@

Jciatrq

Íe

Oiú úh(tu

ruou ro ?

d. l

:

1.F

d,,=ri-

4;- 0". $6eq&@al]]lrt,@

ai

Poddi0úd o

5r i..,JjrÀ

.

oeo

Jh.rrú3rlvH b

d 1

4ú rJ]o\/"' lB.6"ó

]Ú;irú€

,LL+rL-

ai oalti

drl @h@

do,^È

ùio f qo .ù úr, ò i

dL99

i o,U 6 ú

rd'4 '4.

a l

'.'é-ro-

.Fn'anl

P

Atr Lk.

r*eÀeTid,Llc{ Éij- e.

.B'!& -d--,q

.ìÉ h€r

d

9{1-ú

drl = .r;

Prordairdc 'd,

tl-l =.r(+J

n' trd-TÀd:

(i1,,

81(r)

ù'Ie n*

@4d dd ùFm de

u

i"ltn)-fi'

(fî) É'n

.ù =

lft! onttua . Énrlk{lli;.úol

'r+rÚe

*í {Éi)

*i.

: t!!l,! r!,

n ,^o

Èqot h.- ,, ,tuLs FrÒ utfu

!!'

*à fl.-F{

.l ro Éo aLi&iEL-

oBHà Éù(Nid

AidL lo F{GnsÉ

;JlTfÉi'f"""'* , rlm I

qÉrùìNturo4@ m.do

v'ol* FúGtÈ)

qg!"

Hff+ 1'|4

lq 's!ÉM

'r

!!-- fiv HLTE;&

I.

ei @ rF,

rar (ti)-Í-l{

ì

- 1r;r= +

hlj:ù@

otdorl riÉl t:;

eîrt

É ÉPtóplm dnr Krlar,

aM.Go FE 16 ,-r

ù. ùqo iJ î-rj{d.

1. .

r l"ú rú

"@ ;

driM L

ibh-e

llFú&3J msjó ó,.'0..

d!0

liÉ= r'

= elo a-

*ll " 1r..r.,,'tu,

ù, .[ t

n!!_. úffi didGd!

o{.*

o]L

l\i

úr.r1 L:rr'

lÀT-- f '

fo ;. I yÉ

,f JÉ $@,

\';

!?nú P.r ù

q!

h- d .! tr€d. fúdrob.

n

tutu- d sÙsPha

ji6= 4 ljl+ldi! (r;)d!r

re) =15F)" J,vr

qn *rc auq. ottt

-^ -,t

"Fa -#""1,J+

rr.

v+

=-#î(r) f

î,É iìdt]

n =

€s(!

r.qa:o* d.r{r hcdÉdo

L'lAlserLj|h(@[fr1.0r.0!'t.

rú,6dùdo!!€rù-1Èr,;; Ék aL !k6 ah6ds.:

I

AIll.ra0r. ioFùd

9?'i.f"J,L""1iÍ,f,'tJ* ii:É:l "ì1",1""

*lr. l;.r

-[l;"r.

= ] e\

,ÎL ( - rl, r-r-f_ l

órI

PÉidm !

r..a! I' cn.

1.

L

È!N mr@

s tru !É!

q! &.=

t! sL t

=4j =

[,

E!ft asbtrn oLis clLrr€qÀ*@

@r

!o .

r!f,r

I 4p

gÌ.ns o . r

Ir' t'

qpro do

5rl Airc,N EarNrrl€

1r,dE .t.

5 q.

da

\'úb .r'eodilffir{FrJ4n

lìGdljq.m:. ù !*,rb :dMÒ

+L ù,i@b

dt

5€ @Lr[

abbriE 4 +d@

ìd? {c6 id:

lr4ùq!@ a5,sN- drcfiú .ddDL

trdffi a

F,

@..

rr,**L

r= iÌ

f

J

ù'= lúi,é)

]Ùiúi,k dlÈ

Re É@

É-r l..E ".

rL9d

- È

r. .oLÈúrî

6fpùi

A6c or dr.uÉ dL do

trr{:r ohÈq

u, dL+h

doo{rfhsigbfuUrots+fu{cé

' r([ar)"d

=

-ja2l6ra l+bÚ=!ab@-Ú5l@

úLJd{o. úftR rerl

d

. qlqr4c lto +rù dddrF@ t rrdr4

ra

d4'l'nlediÈL/l]llr:+o

vjM .b n4'll'lh+qidsDrb

rd+q

ú d

fup1fu..!A1Ò-

audl!7rrl

iTan r,,; .flÉ

laÚ rrt't -{@

,r a

- -

di6, ttr4tuL .r ú.ntrk

ùn /7

Ellr:*de boM drltu

r@ or

d'!

fi* ' os\d.N

È. d;[esi d

tuIo @r

Ld @ii datro

d. rr4

(tr' uh rL

rl .9

f# -

- Gnèl

Gw r!s, ji;ii

-

:a.r-r

[li*

r

r-d.r Ac,€r l!i|s+ f€ rFd

d @hÒ

JoL

str@rrfl'-;,i@'€

4+ t"',1ù -o

=

0!(È)

.

.Ar n.r

:.dr= ds

àlrÈ-rrdGt:

ú"M

o a,ù!..o1o

le! " .tuo.q

4(Ei=i5:

Jp,tu lgrdLr, r^ Éú0ìb

,

@ro

p 4

É"

f*cfl:.i".*.*fJ!+L{itr|ròÚ.

È- a'q

1ffÈliî t

5 ifr;î$:ìi,.,îJ È"",t+f H.."É"";l

.3

Èd,'."[

"'.'lÉ,ii;l'i.

.?ru5,

a'! f,i"!$-!!*1i.3't.i .H,i-.*tr'iitl[*$ff .f,ì1!* ".r':

r @ .. ú rLf

ar .. !r

noqiÉr

agff;it:+i111:,'iî,8Èto'E É úLoL.

5s! Éì! \€ÍcÉ

ÈrENr

,ir,*h! .

ir "!re '!

! sÈ

K{' A è

ú,i. È

= f.-'

:. 1 : '"

là.ift"n.)=o

oF q

a *ùiF ù rFti

irh R.dd

cràrù

psadk

L4.la i,{M @ùohiùîú!

Ícr dèÈDa oL

dú-

f,F," ." !4

oùi " i"É=A

v"ír

-Èi:--t'd --

r

,uo"

m t ture d, ,, ,.,..

;$ ùs ,F F r

O aggbù.ia

p6r òó 4, Fi r+

il'= ó 16, 01

a h .ir

x. a..no -.d.

,o@. olhrd E

ù tuÈ

wúrra

4r@p

'.6@40& q t..€

cr4F(@ I.

oo,.,.h

úrr- ù,

é{hdehd. d

Jr!,erd

X,@,ú1! d.E4d 4k{h€

! alL*N rL@Èrioi

éqdèhd. rrftEfdd {k r .KhLe e

sds

{fl_ral

sqú\o'iojll]È<'ilft''GrcF@

j

9

g:"ry -ù-.nria

:fe!

Esó lLrlrs {,

niluiri

È-a ?ú

rnslù..rób

I o k,ha

ÀJr -

6 fil+..

4.G)- l "

(4.

r!,0ff L Chi é n-=,7llrA;

r.

^: dLl

01:J .

7.4

. _

#nl!)'ar ir-

rr!-ì:

4,' 14 dn. r.

@F

ndqinLa d1

*v:r*

î [t t'

-;f- t "]

rn q4ccqi oMPa.Nn

nA r'ù !!i!'

r!l.6

*: .

aJ, .

ldlPn rèL

! o iliJa

r,'Ès rh.

N

!14

.,= L

'!! 'sd

i,. ii. #

.f-=

5'. 1.[{"

,1r

tsr ;,1à:i : .:"

"' ;9"; "*'

T:i-^

z kLt I ! túÀLtî

Îarii==ì-

-:'- - d!

alELd.rótrù p

tù€è rùdLrqrÉ!

n,

dé*e 4ùie

oh . "L

. ir !L

4tir. ds+r,àd aÈ@'ú onp?re

úHAP]IFIR

.!E @

É!3€nfrc EEa$

sllfff*""

.it i.1l;il tfti

.T tr ii!lÍ"

lyr" î:.:-:t:.

,.

*.":' I la]

ti :l[i. rt

llt{

;. #frTar.'.rr\d

g9Y# *",.!-;t:.,,'

i:t

lr'i îf qLid

tur.

iùr !*, I i;

È (!G

r!òfrr i j

.J

d ,ì qnre

@.,n d

aru .,, d!r{.. a ! .G..

lrHr d!

aÈn

6-l krt6N۔.s. ,

Frh

!r,nr nio. a!

î'etrti"i:'.1. É ,-in

F f

ceid di - u lMf

crn; @@ À' ù.^

i

iAbli,r d rcDftd

óqr. raw;

ih6r(,ho

Rr ditdre . sfn|L

rb

' rf'lrrrc !,.sÉF m'd hrb r

,rdéondó .ie rd.ú

r.errD

da o nF ..

d d1m !, el4.om É! h

€FmF

1

iì0

r .d úl

d@i. ù d'(È. sa

(]

. uol+- Ì

J4!

u!b_

+ .khÀne! ldl.rbln

L aocltc

o úflú

ú or, d, r web

<d

a r,cì. -ffs,T'it''

:

l4sùt

ù- -:44

dl'lb.iWsÉhadg'b€6fuo1|ILe.

atu

t LÈu,

L qE

dp a i!

a0.

.é Ll -'*"

frìi.#:'óiÈs,tLii'.i,t"

,J'ur.,'s'l'"1"

I !!@ n, riqE*m I

DÉiN,dùó Èjo(@;roF aiÉi l.l

t,r

a iùr..r

re@ÉirrN

rLnsc d!È

.l:i"q.j,,"11 n,LojÈtr

.l:

r:-

:-', ; Ì ..

.;, '."J.,. "

,'-:"1

:"":;.,,'" '

gi,,ii,-';-;:lì!,Th,.'" gn'

'Íí:r' s,

3d f,lr às.

Èh

" î.;,

,.-ìliÍ"îlìi . .,ffi, ,I;.,i,1.;i1,.,

"if

;i "

i;È i.[r."l] r "

rl$;

rff ir#i,"1iri'q;Hì "!iù1:}llil!,*

ild .rl

r,. in+F .,do ab+.ù !,s.rL!tu

H-

dc e ts f rcirHè

|nG

ta ,rr,€ rar,.dr . n&,H .'*-

d.ff"s,'ffi t#".1

;Ìl--'lH XT"à...T "

"; jro

..jrúf4;l id

.]+

p

n-*

ftr ù'tuiù r;

Élotu{LJ{ q

.]1r'4dq1!o.fu!Fqf rpqoft a

tlllmo' d qaúú

kir. lLrc tuDloLl|rhe

dr

nrprq@ eííi!

Lr

se54kù&oiso 1@r

Éii= l. r'r

h lr -

--#J*F d

E úF

ieE,m {ie,,d.fu I{!) a,e{l

v ^

ÈGî) l

i+,ú

+ún r lr') !

;1- o'v''i

elcÉìLr <rfd. Jo*e d.fjú d.

l-2t

# 'tnu-;+.1

..tiaeMú LÉ:rÉ/ rn4m{.

dLe rle)tt à) fa,

Loorr.Gio

6tÉke do

1o j"qÉruú,

i!@r,

a

ftr+btu na dflo

ts'

- P * "",,. --

\',","r-,,t,7-^",1, ".."

",_",,*..

" "_.

l]E- ii-^t^ pîL

+t,

=

e

lù'dlrJo i an.

Le*mhd. €rú!É

-ar <&l

ÉÈz!-)

o^ .-

\p1

!@ffirrid f

hliqrr€ùe

t,=-zd

apú lL

,d@ qú*oFrrariioHdÈr

dq'nJL j dcft

èrrueè,1a.

F@Mr d.fift

il,,i*'"llr *

,#-,i-_rr L::.;,ì,

.3-",.i

iit

":r.,,

'í'1":-s ;f;.:;

"uÍ3.ii,.9 T-".:.: "' I

ph,.4 ù ; ,.ù@ó

b u@n' |

mo rh d,M { À,lfu r(@.r

?

(Ìffi'lrej.€do1d0il',tú I 1

l[d.$triúYL t

I

I

ltr a k úi

qrd'oNo

.d tri 0 AEl!

qRNL útr@qr@

. l

é

€reM. tr

!-r|rrldsfii ,ar 6-ec

rsrì@+:jÉafl

ú.dHhícrer pÈhi€rtr' I

+lcs

ó,, d d|@ena !-

"h

!!ùLftldldhcdi

t

F-sl9ee ,hlllcfdo l

A-=si,

dsd

O.(ú). e-" = I

I

l

LF 11,

qdÈLùq6dla !

l I

l

! l" î

.

ii:L odr, {"o

-

olo

elFd @r

lriH-*l:'11

wé€lrdo!.=.1]8, ffi

dhLÉ-nd"\j d

i' é la{o[dL&

*firbhrdtulBb td€m

np p

4 rFd

_ -^.d9,' r-od r.i

/n dìrb,ia

!=

li;=r.1

8..

Is-=

tst*:"/^

I

€FqI, j.F

ÀeúLo liiitr4ÉÀc@b,rLdqk

Lo

,

i4rlir !!'ì

u4[r$@-Di M

ۓr4

lÉ/do gòio

dù,

d"

B ei. 'rne 4€ó

tu .oi.r4!

rh .d,

o\g-rdo o

rr.=il F

JI.Jr= ,, I lú$ù,d

sftm re rrÉ *

o

Lpa,!úF

&.* 'hdnd.

d! {

1,@ÈL.d

.,c tr

i-.'a 1

f+ar= lìm.d.4r(r]ree

a iLjúofio-

0rùr @ldoúL

'L € {

nr

-4.8€

tri clr€tuhe ùlúarc,

ùÒdoró

ee(@*l€ è tullc rÉorúúbe

4.

J--4 r ! 4 -'ì

-&

'' 44|.k.e/\ !,&

LE UNLÙsDn

Dlilr [o€Ntn[o

a L€

I u;tri;i o

r{t'i,ùrr

ad'.rsFm. ú+,

,3o

,è;

Èe-E s+F

-. =

ì fÈs0€<io rEpturl€NÉró]

aNDAlarú JA,[c:

rà rq' d @dÉ

k ?P

ú|l'm

4

!4.q =

aeúLD lÉ'l|llÉmtl

ú(PeoEafl @!!rÀoE

r (

o mroúNrL. Ès{ohlk-sqhd@

nerol' .lomd@q -ó.[. l dfJr

Ù(la-4sLro ad

- i{Ldù

dsdNúdp{Èd'

!!r rk f6o(

idL.

O

drqi oLdÉ

/í-xaB-

!ìtod .a 5@ iR'

arF ;: ro

Jtragrqe @

l

p a! iiqta òp

.r::41.,p r- d{rq)

l&'o dr

3 . '.

jllna '-

4dLor

IrùMú dLirstrù,43clD

eî@ f

'.

a,' 0r

ù.rr@ 1

I

,úi!È-

l4- r-,ú 63 l

ù

.!

d.{BIir[!NtÉ !

m

4E3d

4! l

uhq

qù, dl l

.'qùfau

+ dìe!.ùropÉr1s.Ld I

aLqúdqss'E l

"^

a ú

r. ). al 1e@l4-ab{r

d.r,0 donòn

rdcs.É '

dú!ú€ie e

{M6 ÙùEMe l

! o dr

d,n,

@ dq ]rG

,iúi iú " I

aiid,;à+- '

l-I\0,

ql$if.. :

rlh ùa-dN

ú@'r! iÈi;ìto 3L/d

j Do

er4eùr! r

tu I

&r,i4

! r

{ryT I

;Mr,ito4-.S*Af'. eie#

.6 ":

ù or'i

? t :

ori@-ldGr i

fusohhk<kltlÈlìrL@ÈrdNMúflm

,úM

aÉft*:ìrn

dhú

La,=#r

,._ =

t; ,ùg ,to ..

d6r

o llFor

r"'.*itT,#_:,*.[Éar-IL*ffi fu ",1.j;,trgr*,#"nÍsk,

., , ,"

a,a*

^.."

o6dh nùc0' ,

etuaea

É',.J?".,'".:.'Ià{l,l ",.:

x4ì' ,1 . úL.or

.r-É - -,

.rn.

lnetrLq? .fif;a"ar*n*

"L "

'"ìî:"ffi'!ffi41[f;#ffé:,# !iì*Èlín;]#sii

.;;!-," ....',"*-"Jt.,

,l

' :

";

",i,"Í.

':,,1""f

*,ffiHmji,Fie'HJ:Fr"Jgrt1ffiff"niÍF*",

.

" ."

;*".î::, iî5.,

ii-b; .i,;-.,.?

L:r

ld È-ir,,

//ìiiniúi. d!,

1rr&

=nX,u/,!=

ne5 dlr}Ad.

4idr= "(È

lsonbn a úiÉfle e

ùè

lrdúorN

D @m'+Ldúk

de4rmk e fir

î

.

t4r 1'.1

rúilr)

6.slbGuÉ{Lr, r,rtàrù4..

mliú

.t{ Èúrrtu

f!+hih 9rÈo- 0

qMl 01

lú!!'@lL

.roidÒ

cl drrldfto

4,1

'

ttÉ ú Pk uic rú$ùc

krldú- qqíto 1.

j-.Atir.- dl,h

rrc rlrb,óss

irrialjmai&

c +

.1úú0u 4J

j6ioró li4|el4taeilióÌ4{dh

6 ln

a!ùrs frr.

B r'

I t

E;ta

rnvqio rdlLjl L

+ !-

d0

4lr'@1ù.r'.€

du'

€ Je

Je@È f 3,o k

+rlatrrc

qd! {-

bLù +: !f.. n!i,

.re

+r. d

:{L!Lh lc ùú

lrrdE lúh .L.l

li;^;,*" *i

úLr ddú!Éj

{ +ó

rd@ú ed@ aÀa

,1, *!

l@a6-4!r@ú: .{!

ùa

Po .ìÉ, úo

E@r clLs,Nerìd. r'9

iprc @ò.

o dq e

onq+@ tr\L.dt 3\n úia

jr@Òl\ t rE É1

ùq! siùb ]JEiolrù+w

.!lqo @€, iLaPr

&rbe rd*Lre

{È p |l@! @.f rk

.qi@È ú d(]LBlx)

si'tuù i.s€ 1r6

dr 0i€

rxr4.nFÉ'jÉiÍcixFKs r'!€ì{-la0

u -o,

t,anor' 4

l!48:!l t ^ .b@,b

r,

c,rN

,,td ÈrL

HF q dù.;4: d

.qtF

F";,*#;;T+::* ;#,;;*gF*:;,'s;#

1"1*' os É, rd"

i

{ @orrÒ

t- q r'ir

,

: , /

lttl

^ l

Lts-N

!a v ÚfrropM

I 'i,

r60rk. / ,tl 4d

I ntn

ll, d<* .lN(Lì r€oìr %L

= È! !]ri,tuq,q rlEc . hrÌts+ r!rth

!d lfn4l

- 'ú

l- ói

+-"

.$al@ùnnti?d-iùrùu d

d0ì*;É ;úì r,lú€nF@ rl

óN

rLCr

,,4*riMl+ùrlrrh.rrclril4 l

{'

qs *'

!l

Lbss;-( ó 'pd

ortu q

e

rttf|lÚ

d! I

-. ! ri'

e ord

; d ù' r

d n6r.

r@;-;4' i

@ffir@a l

sL*L'*rÉqdi{h'{

l6'*ÉL'l +Èi'l6s'é

613 jlbo-I

Fe

0:nÈ caeNfD'{€{L

Fuall I

r@

:. i r!

r@ft LLt

i4

: B! úio-

O*a t!,trtso+F

.;;. )F{,4r

ù- to4.!r

{Eie a

dLLliIe Ù,LrrefN us!,

o

n, d

1ú,ù=4

aa): (" ei;li

r. $ 3! dii'im.

L$r .Fl ^

rv

í'l

.

.1ún.r (ii e,

pú.ll;- lf,@

r l!)! rL!ùd oLj|daÀ.$c

& úú !'r

lEIe Íi4r* -1,^ftoqtrklE 3,{l v

-; ì

+-Lr, 4r=

!ts= -)

l!Ì *'

*{ffilruq:r:*i} iríli:! ""x3u""

4m9*6ha.

ra dws,dúbmtÉ h

€F@rÈ úHtLh

snhdofd .ifr4*#ioho

@!_, r,ii

=îú = d.=

=

1"-;"' . ,.ùL

hLÉd É

-.È -nti)

È=

. r*.d

n5ú dr

úriii;i ùl

t

#"',y,!

,3il '

"

"t.*d"" I

l-

jq,;fl

* '.x

;*Jit

t,f

'!,ì \LJ1d;T;

- u,a-

7!*

-*: -yÀ,=, i*fllg-.'ii:.[1l :

tif

.rJxits[

J I !

i,!É.+'eld.xqúúúnL l@

!] l

r6!@$e 1

!a I

b'4cú i'!!ùrEE. I

I

d tsrÉd ea dlt

È L,

4r

Ètr ,

/!.d!Ú{e@.ap l

e1t l

I

!41- -

t)= r") l

=.l

f

lr= I

I l

I

fiaÉ;id€.,!Ìd!rLnLtrút l

.-i trrs ,m er.6

s,Mda 4. 6 d

4dq{eb i@€.dÈ I

I

i ai;nLE

iflÈú{i ! :l

q _;iúò-.à-À,èììì:i

o

en I

d.lnldìrjinii:

n o

lrdthH* ,tr

l,;;i l

r@ú

rddúE

6re .€ ì

c l

I O

I 4* l9- <,"

''

I "'

,k q;d

, tr

brEr --:, ò

l 6.0.r @

L! "

",

.@ @{r

f @h.

I À ,i,rih,, ;

oqe ,. ù

tt* ,Md.

ke

t d!

".

t

t.. l\

Éq q

r D

t 4:

L ,

':

| ':

, .ù ,e

- ! r,

e , lfuh

iodolÒlú

| r(t ,roro

d.o m

r0r r q r*. I

tu 1 ^ú,rùul-

vg.F

fi-="o

P- {{--r

t ùìia

]d=ztrlFoù.1]€@1ù 1

Lr! rleF id,omo

=Mr

iii

R:-

sf-l]t:'. qdÈu

r i h

.q-iflÀ ónpbs

i .

@É€ d fù;

rúN ohd@s nn i+!. aur

as;

o tlh *i&i

úeo

Èhc

-trflfl*liH',rl*MY*

" :

4d!o.lf Ék

! -frr

!:rln. rr

ri I

:ì sddó

{\Èo

"

uiiúre @Lú!o d-,.

è

È6oiN' {iLrriú 3 rìLa,ì,

o r

do Éús- !tràd{ rs!

.r ÈÉ06 rhLuJ@d

lbrercùmht,s.q!ú€ud

ih dltuìh, d,@rn! delin .làLqireho

n d' ÈflR!

lÈrr.@'oE iù*ì

r4lchúdq ú J'4s

@.

- q!'LÍ

I

i !

4 rlsobur e ÈL@d. (rrÈE

Èaaîuflk Ég

I lra nd

a!€l4rú1@Éts@dNd4 rLaù n rr@Ò dro

a l;t/è:

a'- a\" (d

aì6 À!

}'.8.]v-dt' A to:wd

!E .-!!! , -

f= iL i= ',in'

(!

rNi &ft 4rúh dr!@

d,

q:fl'T"

a l= it

l7.J.) iì-

\l I

!r

qhir

Anr. lé

r Fhr{s,dNrF

qrc ,,mLùR.

natuo ,r€ ^tN

tu

óir=L trikDi o .rs

qùnrialk€ r'ìrtr0d.

lhpl,o rd

I d' b

1! .

q d

ms@ rreri: !

it;úÒf

i 4

.d; "à,,,.or

".raro; 0,.

,d.ni

,.6 ù.4

F(N?q

I

€ *8rds 1j*Mú d dtu!

rs@d' úúÉrHr k

&Lr bÉw.

lJ. d.ntu c'

' B{daÈ

or

tuFrdd, ù, F,or!r!

d-vd'10,LF.qúaùo

e

FilL

Ì; a

"tutr l?aLp'

L r-:a 3'r

4!r.r, ròii, A

d,

se@

d

d;

íùÉ! a,@,nN

ftÎeúh(LE

Rìerdc d[trl+r

u[,Ív, ftq$a

tu4Éc d

0& d1úr! €]!sd

í;;r-+. lllf tMu rLeGN,

ir

î: griail€l

Ar€h .!€

L++ ' d= nrc

M,r. r^.

rq= 4r,'r,.f4ù

,,ot

)-"'= I ;a-iiú+-*.)

-

tl

ù;q I

l?i= 'r= ffi'M nóirù

5.6k J! l r$o da +ro

al. e-=

-

i'-, 4--r:-

-!:

,


PAGINE

189

PESO

35.75 MB

PUBBLICATO

+1 anno fa


DESCRIZIONE APPUNTO

Rielaborazione completa di appunti tratti dal corso di elettromagnetismo svolto presso la Sapienza, testo Mencuccini-Silvestrini e ricerche online.

Argomenti negli appunti:
Legge di Coulomb (1 carica, 2 cariche, generalizzazione ad N cariche)
Campo elettrico (1 carica, 2 cariche, generalizzazione ad N cariche, distribuzioni continue, componenti cartesiane)
Calcolo campi elettrici (filo infinito, filo finito, spira, piano, due piani)
Teorema di Gauss (enunciato, dimostrazione diretta, dimostrazione con divergenza del campo elettrico, convenzione linee di flusso, applicazioni piani e sfera)
Gradiente, divergenza, rotore
Prima equazione di Maxwell (enunciato, dimostrazione, caso stazionario e non stazionario)
Potenziale elettrico (dimostrazione campo elettrico conservativo, definizione di potenziale e formule di relazione con il campo elettrico, potenziale distribuzioni continue, convenzione potenziale ad infinito, problemi potenziale a infinito con piano e filo, formula alternativa)
Calcolo potenziali (piano, filo, doppio strato, spira)
Dipolo elettrico (momento elettrico, potenziale, campo, sviluppo in serie di multipoli, momento e risultante in campo esterno, energia potenziale)
Problema generale dell’elettrostatica nel vuoto (equazione di Poisson, equazione di Laplace, teorema unicità della soluzione eq.ne Poisson, teorema della media per funzioni armoniche, equilibrio campo elettrostatico)
Conduttori (campo, condizioni di raccordo, potenziale, cariche in superficie, teorema di Coulomb, potere delle punte)
Capacità elettrica (coefficienti di capacità e di potenziale, condensatori, capacità condensatori piano sferico e cilindrico, serie e parallelo)
Energia del campo elettrostatico (lavoro, energia, generalizzazione, distribuzioni continue, autoenergia, energia in termini di campo elettrico, densità di energia, energia condensatore piano, energia conduttore sferico, raggio classico dell’elettrone)
Azioni meccaniche elettrostatiche nei conduttori (pressione elettrostatica dimostrazione diretta e dimostrazione indiretta, forza tra armature di un condensatore con Q costante e con ΔV costante)
Metodo delle cariche immagini (metodo, campo, potenziale, densità di carica superficiale, forza, energia elettrostatica, conduttore sferico, articolo Levin-Johnson)
Dielettrici (evidenze sperimentali, εr, campo macroscopico, polarizzazione per deformazione, polarizzazione per orientamento)
Polarizzazione (vettore polarizzazione elettrica, cariche di polarizzazione con dimostrazione, campo elettrico locale e macroscopico, polarizzazione in materiali rarefatti (suscettività) e materiali densi con relazione di Lorentz e equazione di Clausisus-Mossotti per la polarizzabilità)
Equazioni di Maxwell con dielettrici (vettore D, prima equazione, terza equazione, teorema di Gauss per D, condizioni di raccordo, legge di rifrazione)
Calcolo dielettrici (sfera in dielettrico, condensatore piano con 1 e 2 dielettrici in serie e in parallelo, condensatore con lastra conduttrice inserimento a ΔV costante e Q costante)
Energia campo elettrostatico con dielettrici (energia, densità di energia, sfera dielettrica, condensatore piano con dielettrico in parallelo e in serie)
Conduttori in regime non stazionario (elettroni di conduzione, campo elettrico, cariche in superficie, corrente, densità di corrente, conduttori ohmici, conducibilità elettrica, equazione di continuità della corrente, J solenoidale, prima legge di Kirchhoff, seconda legge di Kirchhoff)
Resistenze elettriche (legge di Ohm, resistenza elettrica, resistività e conducibilità, effetto Joule, espressione locale effetto Joule, serie e parallelo)
Forza elettromotrice (campo elettromotore, campo elettrostatico, circuito aperto, circuito chiuso, bilancio energetico, conduttori non ohmici, campo elettromotore)
Conduzione in liquidi, gas e superconduttori
Forza di Lorentz (seconda equazione di Laplace, forza su una carica, moto particella in campo B, componente ortogonale della velocità, acceleratori di particelle, bottiglia magnetica, selettori di velocità, spettrometri di massa, effetto Hall, Rh, ΔVh)
Campo magnetico (prima equazione di Laplace per circuiti filiformi e non)
Calcolo campi di induzione magnetica (filo infinito, spira circolare e teorema di equivalenza di Ampere, nastro di corrente, solenoide infinito e finito [max e circ amp])
Equazioni di Maxwell in campo magnetico ( seconda equazione stazionario, quarta equazione stazionario, potenziale vettore, potenziale scalare, trasformata di gauge)
Magnetismo nella materia (dia-para-ferromagneti, densità di corrente microscopica, atomi come spire, vettore polarizzazione magnetica, Js e Jv, relazioni M e Js e Jv)
Equazioni di Maxwell nella materia (vettore campo magnetico H, nuove equazioni di Maxwell, condizioni di raccordo, legge di rifrazione)
Calcolo campi magnetici (guaina cilindrica, solenoide, lastra, cilindro)
Materiali (atomi, teorema di Bohr-van Leuween, diamagneti, precessione di Larmor, paramagneti, ferromagneti, curva di isteresi)
Circuiti magnetici (legge di Hopkinson, elettromagneti, magneti permanenti)
Trasformazioni relativistiche dei campi
Induzione elettromagnetica (fenomeni sperimentali, legge di Faraday-Neumann-Lenz, flusso tagliato, variazione sorgenti)
Terza equazione di Maxwell caso non stazionario (dimostrazione con S costante, dimostrazione con S non costante, disco di Barlow, betatrone)
Autoinduzione (fem autoindotta, coefficiente di autoinduzione, circuito G+R+L analisi I(t), legge di Felici)
Mutua induzione (coefficienti di mutua induzione, dimostrazione M12=M21, solenoidi coassiali, filo con solenoide a sezione quadrata)
Energia magnetica (circuito GRL energia posseduta da un’induttanza, energia immagazzinata in B, densità di energia, carica scarica circuito RL, circuiti accoppiati GRL, espressione locale)
Quarta equazione di Maxwell caso non stazionario (dimostrazione e osservazioni)


DETTAGLI
Corso di laurea: Corso di laurea in fisica
SSD:
A.A.: 2018-2019

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Physicist di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Elettromagnetismo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università La Sapienza - Uniroma1 o del prof Giagu Stefano.

Acquista con carta o conto PayPal

Scarica il file tutte le volte che vuoi

Paga con un conto PayPal per usufruire della garanzia Soddisfatto o rimborsato

Recensioni
Ti è piaciuto questo appunto? Valutalo!

Altri appunti di Elettromagnetismo

Appunti, Formulari e Metodi di risoluzione per l'esame di Elettromagnetismo e Circuiti
Appunto
Appunti di Elettromagnetismo
Appunto
Elettromagnetismo, esercizi riassunti
Appunto
Meccanica Analitica e Relativistica - Marchioro - Lezioni
Dispensa