Che materia stai cercando?

Programmazione e controllo

Appunto completo e preciso per prepararsi all'esame di programmazione e controllo
svolgere una corretta analisi dei costi al fine di interpretare le determinanti la reditività d’impresa
calcolare il costo di prodotto in base ai diversi metodi di calcolo: calcolo a costi variabili (variable costing), a costi specifici (traceable costing), calcolo del costo pieno (full costing);
applicare... Vedi di più

Esame di Programmazione e controllo docente Prof. A. Bubbio

Anteprima

ESTRATTO DOCUMENTO

Ptic\vb S^ c\\ùn`uQv® `` Gon\Go .* Mfth`

• €" st\y\ c\ h* "cou_ \` ei\pnmnS w W"QwQ ol\ uwC\ tolcN u`c"b\LR

L& R¢\Lsto Qò o\uQv\dR con pp G%m¢\Q -? Se :=OHPLeste. q\;Anflo.mQft

no:` c,o"dm \\ mmTh> iti"ohc\±Q +^fl\ cosh \nd\T e o\#Pb c\\ Losb

COW \O LO"*y\" C,h& COh ò\ P`U \\ eCtt Cv& MOLn® "C"O\mPy"

c ù>uM% gm \\ LOUtimMQ` b\ d\stn¥„O X £#¥*":om¥C:"r"qdT#

• T\ùLL CCmy\ \.h..ù \ tit"

& bàèe

o`® Oùeé" Luv\wv\ùQ cQ\h F`m "\® dHynTh m \aaae Q\\+l Wmm QÈ ,i

® \mUN"

• COmy"\ L\L\Lù Py`cRm hpOò\ti cié uv\o ±

• L\ft^®

b\ GùJ® i"chL® -cÀ*">c\ÌR ,. iuLei\c® ùu± w\cmÀÀo" ài c&++Jùc\\\ìì\

ù € uv\ ca\\T&O " cosP \n CLL\ QgBM@ \ CO*

C®^ c\"gb oùtM® \c\

\n-mQcb c*nu® m c"e!" d" lC" "*c"one +"A &nedn p\mLmvu

cw \\ hC\mO #ywiah

`..` ùe.Ù OhVTù\ 2= Aqt

_ ®"nQb ©,`e ,, +" `O#"Sl

:`i®nb b\*Q òùq\w": \\ P®" d\ Ne^òThQ quAncb " "m`

à;;Q „ mW c\, M\mPntO 8

cQst\ %

L\ \A"ft_B€

C`uAb m*# \\Fu`eò& c_V*

:.i MÙW SC® \ COoST\ VA"Rg\ù

\\b#w*::::= \==:\i-n-U^ € \\ m* " L®mR\t"LioN= :Q.. L=+ì:=i: ¥,==}

Ò \:òLstm = R®w cW ò\ k\tbMcc\uoM®Rue®ùù(-.hòC"ò-cv'®mi

• CWv"WOU _- 8\cQti -c` ®mmlc\umòù\

®® ,m¢affi x c\i cowìMuu ,, mCMg" d, ,d CO(mffiàùcbtnh"4t) ^ k

ùùVw quU® d\ \h&`\mxc\\C\"OM Ù\n

\ c£ # covmòMoh %oh à\ e"icb``£m ti" stu st" \n un òti picb

\nò:PnùVmnft Cù `ùùrl MOLn:

Ld®\M=®:\*ùwù± %##ùP \H"Q*° ®"M U" " am"h__

g2*Q Ph ù"W" *^oi"cVn

a` `TmceAst

Cù\ ". a\\`qtib d\ coLcùO S\ n^Lx\ùc\mo sG\O \ cosn StKma e \ BE

eìN\ù\'\uoh éoy® ,`

•±M,cl,C = C &u Q l\` ùti:=" cm cQmqhv®\

• S n ò c = soLc` c\ \\Ue\\e__¥Pù"m®

rT___ l_Il1; AREE GEOGRAFICliE

AREE OEOORAFICHE -- c--

CENTRO iiiiiiiii±

:;S:RV::::'';, coN"uz,oNE EH ffiEEÈEEffl

l MARa,NEC°D8,`:V::aTb:','BuzioNE -Effi iiiiiiE

CoEllfl99lSpecmcldlarea - -

_ ,_ .,c- JJJJ-± J''` ` `,

n MARGiNE Di coriTRiBiiZioNE EgEEEEEffi

MARGINE DI

CONTRIBUZIONE

COMPLESSIVO ll MAROINE 0l

CONTRiBUZIONE

"A 8¢ COMPLESSIVO

` ` ` l tògTI TiS-S-I CÒMU-NI

COSTI FIS§l

AZIENDALI co sl NC;et RE0DITO OPERATIVO

l_ `` -

REDl)1TO 0PERATIVO

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiÈ

lMPUT"loNE DEI COSTl

SECONDO IL !RITEBJQ Commesse

Coefficiònte di o prodott'

imputazione (#)

Elementi di Cos`o Ceniri di Costo coH eLtss\À

loRO Vfì"AehuiÀ Q\scErTo AL 6tflt© "

Nt_uA

CO e*\ ¢ p`Ù g`m ò"nhc\ coi\ ^^quuwu\À+ì o,\ %ol\ v®uri` piclù

L.C\ `OJ®bitiò òk\ COa` uum vcvuAWrtù M AAlauonA al 8^CEd) di comp1£mtà

\ co* ©nQ CCvu`HSM\\oh cb b

C"NK`\ COST

^

cCffi\ COST\ NAR\t`8^` x CON'b\"tQRE LS`

L"S® COS`N&

AT"\~ù \ ACTN\T

CAL®LD " COST\ x gsr\oN Au=

c" #SSTm

i=Q\ nb®mxfimèù¥ *wn"w n#+d eQ#@"hS\S*%ò*ò^"S¥*`## Se"Q# V :

ìù"u± t à""Ttò cm & 8Nà" : o""'L_e ¥:,t:, :.`._c"T

L® q»À®\ `x\i' G\u\\òQ "` ¥u *" " * q\stm

Tc\S l

_ _

^` MQP® ùU` Qm\Àò c""e"\\c\nh \\ poL%i®

&ì AnNùuonR ò" c #uha " c\"vùò

à`' \:i:\O" òU LLst ò" C"NTtù p Q"W® \ Ca"MN&\S \SCg" Cml

ohhvTb\

omN\ où pà+ , cB\ìe"3 à\ Q"bu®vu ò" cù oL\9 c\"vTù p,m\mì e,®e^Az \ cL^Ayh c,u

MC"òOWD qu" t\"UÀù co ào

e lG\ nece`ònhà à\ \nc\\u\òuo^ej \e \y\Lmmc\uoy\\ cl\

càg\O Yì' \ Qe+oyw CPiiahVC\i® (cN e chnKY

&C˨OV\\ uhC

Nleuori` m oLcune 9

+ N ò.C = \nòN\òu.Qu \CÙ CQP+U\O ct\ CT

Le \yflo"C"Qv\\ mQv\en\"Àx ò\ wh e MCc\\nu ®\E\iANTi sQv® quk\L* chA cc\mbc\y\C\

nR\ lo^o \mpo`+D comq\RmV® vu\ù òlve^`e QL*Q^nohue h® ù òNeNa ±>Lel*

® quu cowbeQwA\¢ obwhv\\ ò\ iWCtihVùì\ `ow Mu\\(\t\mnh oL Be é qw\m contic\Ano^&

c\" \` c*,lc` cp. # p-hìcLD" „

SQ". Un\\L\® C{O_*_LC\

c`` \m @v"sen\c\ Ò\ ghVO ®V\O eQcMoM\Lc\"\ri CQ"enLkh

" ò C, Ùn+q+LL±O pù

yùte ub+L±±qLO ct\\C\ c p ( 8o`/ -^oo`/ ` \\ ¢+

- bò \n C®nòiuO" ò\ \l.Hò_c

ecowoM\ cc\mnh? cowenun+e é qu&\\o ùu oRne

[M d C undcm® x vou"l] -even£uQÀÀ CF sE€c\€`Q

oss \` c\ Nohe £ ^ "B\nolTh> (ÙCN` , b vo\umi` \'cti±

uLM\ C\

ln conòmm ò\ .stis}c\ce\he +\ln?`cb\Np c.p ì lc-Qb ,l

Mù+ùvà ùtiù ùènòhe_, o # òi

So" ò\ c"m\L\cvU \Q

cmNey`Utie SCw

À® \òc.

_- iLìL= .. ^Ctì

R\ccN\ `en` ta"o" \imh\n± - ow

W"> *cv\scù \ cQi\u>"ei"u\h` òc\ un

&st\c\ \c\ efi\,o ch#

e®nomicomRh e\ù c®we«u"k

o" "c®ì\\ #

mO\cL\\mc" , mc\

\meQl\O UQ\O\\\m \\ ìb"t" sccv\s® MòC p ùnàò ò\+oHo" \\mThyh

# co" \l±"

LD tC\"ò, ,\ C_ un\h"\\o

&h\ ò\ ÌC\hO& \\mQT\*

*àQ Pmhòò,#

Le voh±QuonÌ cQyNen\Q mc\ àL\tAcm\ ò\

€co mom\ Lc\ ylA \u

Ctc\&om ò\ mQKe cn_b±u*

iW ie cèc\s^o" ò\ #±` oEù\QhvQ (òec\&on\ chR y\Qi\ Lomphn® w\dhci\À+ ùQno dMLmLnc\

c#\l\®unòQu , cb\\Q s" C.P B nàqW&C"O \\ \O\O \mLnLO` \'\nb"c"oy" e®v\cmicc\

iùevc\vùe è c\uNQ\ ò\ `ì = R\CAWi -CV

" MCMQ\V& ò\ ®v#^uùuQvu

\ ò c Pó en®w C#W leùLWU ò\ ,SO_ml\":u:~e:ìe._:=À£\LL \V\U®"yh M

_ ` \

\ COST\ SOUUQRS\ ` SmK tbs\s)

u\cLLvu eùwflh ò\ C€ ~-

V\ SOV® Qfiei\uJ\c"Q cì\ c\u®y" +" \e QuQb =ctsWU c,hR , sLù p" eLQv"lC®è

soWo ò"OUVm +^:\O® SQio M +O"W c\\ L*.

L® %\ +nQst® à&U& ùc\8\®vu ò\ MQke ou \c*+\i .`` eàemp` ,`

® pMXù„v" ,&e^nè o \c\ÙCÙ\C"Ovu PMSSO +en"Sti

> ^e\e cl\ venàht\ dimT\ o asevù

i T^®*ù COm &N®»U \vt*&\yu o \`cQ\ghCVU erh\y&

9u``idO ò\ \mò\%emn"

L® O\enL\b onftL"o\s® \\ covWi®\h® +^,Q CT t"Y vs CT mKS

LN€® " A"NTù *\L

QUAU= U-=- t>iìg AtftRNftTN€

%\ e`®`NALeL`® suL &A\C`

TSUA "R` CONN. eC. iò

c±\ cQti G\\\À\ C\LtQ\nc\h`e ò\ c\U®vL# O OLLn o"v

S®b* c\G\Se^# C9L±Y"

e" .*OV® .

cw 8\ . ^0

A«NTà " 6 = oeeX ( oPQ^Ch^Q &¥ntQs` =b> `\+b\ \ cQsh

ogffiWA

\Nv€6"eNi Na©ei = cAeEX ( cQp+++L e*PnùS` _~® e& Mc\vux±e^uonQ

m ®N sT\mneS\c\

R{"\rii&"SS*/\NN __ S`R*_X ( stl®+egc &q=yy&S`

sT®T®e \ Q

lL eL"_= \n"m& T,±`\=*\9d,\+Lù&ÀU®%%**#

V`-_ _

_~"_v~` ±`L^\ ® ì+\ P.\ntfi^c\wy"

\\ ¥e® à`iùu\ òL eu.tffi^C\®Y&

L® \v. t"mw c\uJQv"h``.o ±

ù c"QVu

NC\ w\ vw C" ù \obv&ù

q"\S\ON_ft mCÙ \NX"

mo"+c" --® NO

0"OVu

e8\àw `i:®\-i bq*& à\ bud* &\8hnsub` \v` "" òL :

^\c®ùevù '

fi4L` €stev\S\cìw2 tew\pti

àù LNe\\® ò\ ohvùà

CON T€ NL=T®

LILK:

u"®"+É)u(am""

1. ll budget. cos'è l BUDGET POSSONO ESSERE DISTtNTl

lN RAGloNE DEL LOR0 C0NTENUTO

* BllDGET 0PERATIVI

Che confluiscono nel BUDGET ECON0MICO e che possono essere; per natura, per

destinazìone (per prodotto, per oggetto, ecc ) e in panicolare per centro di responsabilità

* BuDGET DEGt.r mvESTIMENTI

Quantifica glì effetti prodotti dalle politiche non correnti di investimento

* BUDGET FINANZIAF`I

Esprimono la qualità deì mezzi finanziari prescelti, il loro costo, il tempo per renderli

dispon ibili TUTTI QUESTI BUDGET CONFLUISCONO E SI INTEGRANO

NEL BUDGET PATRIM0NIALE

eSsneN tò\oN€ R`®t®LE

• F\ \vàc^Nc\LLo +emiz*D`c\lR cÀ^^LLJ`o

. " ` QPùO = Ro\>ì\\s ©\iaeET

L® BMòBd \w cu+ sà o"wQe oL budQ& uv` ee¢Ì\ob s+>cLìt"\\®

• stc*,c„ti

\

LNc~Lu m\vr@

® UVUCÀC\J ~® E\=O

e ®\„g ,NeLLL dL Q"Urà t vo` ù pncb, vev\òù®` __® F\e,"bk

• ®\Ruuwh scevu"L \(\i\Quo =Ù oJ sceMn^L w^MmpLL

• SùuAwuu d\ ew"Qwuù _±p covùnsey\cY b`)à*

q±S=® b`SLx" bc*u \\ "q" bJC\* X l'O"v\dc* Mòpe"

_ _ : O\l 'c\mbwyTh O+e^y\o ©. ecoNo`\co

8uc# q"chuQ B V€N"+E © ©_COST\ Oe©

òu# `` +Nxùce \w +e^m\w £w\c\n" \ T buòg*

L\ ^c`nucv\ \o -® BÀ* ± L,o ò\ ca=>`.

FI

ò\-riàù +® evùmQb e u`uh

moù" +," o"L„,

~q®\eUOV® dN Arh¢\ #

\ò=® p mepnRft£nù" ii

QttuÀ" bu dQdl

H mEEEE \\

oes =òà 9oicVù V\OW &m¥ t-JU`Cb fe,L

Pj"onLtiQ &t N\eÀJ" \\ budee* cpe^oh® e ò*i \N*m

x t"cbet òQU& venaihe.. se v®w co\^ph 8"iQ a cQkol+y:R,i

' '

J1

. cost

• ev\.+J\_±±Q

Le otto fasi del processo di eLaborazione del budget

e di quantificazione dei parametri-obiettivo

splicitazione

ella s{rategia

aziendale

--9lu.abnl:fJ?va,zàoenne„" /

'

€E laborazione dei programmi dl azione

e budget, con quantificazione

degli obiettivi-dei vari centri di responsabilità

'

Revisione l - >d9:edr:fi:tc,aàea,Tararvaegrg§,:ncgo,nb;:t:ddaemg:,n;ob,eft,vÌ

ion._mj.g!uhr#`.:!iu.___.~~-~-L-____ Rda'gg,ììuonbgìgftnÌ#

degli obiettivi

e@flAn?t?;:VqauZàonntieflcdae:,"opn,eandoegc,?:bp,,est"ov?ed,e?,uedsi:t;,otFausnì= :rugdagn:Live

Elc\bc\»v& c" ti ù ù" vevòLh=

"T

"SCM WVU P x VCX- -® obt# ,,€ **¥_"*n"b

Pd.1

t?hd. v\

`" \`ì-i oQuuùuC"Q uv®

o+¥

DCÙ cO® c\\pnò* l

À\ Stcy-

L` C\C\O ò\ Uùt`

3` obdhvo à\ pv\w^Qywyh yw\ w\K±

ft , -\, . ,_-

T»f£ndA dcu ',

^` BuòQè Neàùe

L` PolTbù\R dbL± sco& cb pd± A\^b

st©wo q- l

Le cbc\8\ow ©gb nùe®yù < cCFV se®m

StdeQ_chQ i +qmm ecow®"\L"M& ~-zoudc

i` Q± `' cosb NLeVC\Yù <cCwVw co*

^o„.cl C

+ wwù\Q eCOmWL" =

L&u®nòD SeiNe \l costQ

^` o"vùoVu \\ pR`W ò\ Nemc\Tù ù\ # V®u

1` N"ovQ \e Mmc\My\U 1\mQù

EE =L® CVc* L®

m\U= + ©RSSO gTD C.P\€NO Cu flfO

m\¢ + At® RE®HI Ne

SISnt-MA bl

L# Ci d« "cbve 8^`amo ` .JuS#O Q cbv'e vovu wm eàrì>6qA f»'L CaP" €)e dO

^CR®Ung3nCb il +,\Q&ukw\cb pned&1\nTb € se sov® vuCesscMÀA `oW\ow

AmNmÀ " eec:,`

iLÉHAr® M€TQ dù M"\Se4A

V S Now +ncm à#c\&l\ob © A#\ùri QLLC\ ~Lst

L® T^Qùce lc\ +degio\

m obuhWd\ 9

MANA6"€NT CONm" ctpen ai`v cw

l`Ì--Lr- ;i CoNTmt#umn A NAuT\CA

m Sl5"M R€®mNG_~ iy\wmA o^@mub P ^"3+ Lò\ 8est®YU\ :^Vùf=o:,\*,:e

ùà'-`.';è\àvQe c\\ MSu\hh COn&Qù ` peu ìfteV,del,lo eMcc,Ce

occo" coti^ovàtùL* .\

. Buc#

._ ènsuùybvo cb p\oò` pakceòQh

o 3 sccp\ ù* hePT\ne` ,`

® SStMmRnb pw O#W\`Cm} PeES"\\ONi ®"1iATiE

è gTM„nb ò, ù„ OLLoJ "Le,\CC" òQ,ù cf\us€ La R\SN"

© Cbvyn uemN\bMo m F\#EN"HE\lT®

Re® R:T

s\RU`TTUm "L e9 J"tft CJON <3J Ni. N' cÌ &O SrA M ENm

VOCE sce"e

\eY\9Qv® e,%e*u Ó+e

L' \mpghwe ci\ w 8\stm à\ ^eph" Mcù M

^eldve cu ì [V*VV \®-\

COmN`-® _~® N``CÙ\òO\

==tS: q®\\ M\eNCùu \e \ti? \~_±L+*-:`

O `"h MSeè`TO W V:`:.:_:` _JJL_ '` r\ \l

.o :#\:MLt`"""w\n"=`\`Q+-=-; C.i-\ àèHo ( +ò"^Ob, `O\Ume --ì

NB =S S\eh`'ù cb\LR \rio\mc"oni e h`be\lcW , Q^QE\C-\ esp+vo? ncvy`&¢ ~

® e©NT+AL\oNR_ =D n`\nU\\LC\

1\ RO®W é NwHQ e pLè ef"L&,`

--® ò\q*ndR òc\\ ùQ±inab\o cùL

5ì Gm® m A t`T\CCLi" ON€

o c\v\aLbco

. bwàb®

U eCOy\O\mlco

b P Nnò\cQùi c"Ne

eo L GW\ùOJU , +N"8Lnti ___`

i* €lJì ®"Q b" cow N""cb c"

LC\ "" cb\\ù +nequRnLL\ à"

;Vù±-m +pch ò&\ bJgws L dt*\o®lTh±`

L` LNe\lo ùt*\\oh`\ -v``'\-

meN® m @^\oc%sso comftsso che ,' ti _ùh"".+

c)\ {\myde di €sP"WU''CnhChR`\ ( cMàch -+ncwmdchòì

S g\ L\hVc\ è99® c\ +iw`wc u` ~+__:

¢ é sohnuQu quAyb p`u st Qno\\\ttQy\o le cou# dft\ MJÒum òftmh

Limpi"ndQymoyn i " pe«hù

\w 4h*`'

cùù\ c,o`oÙ

lì pnCQe%.>O ò\ ogp ti

ESftKH\`~i r

A "c\uoYùR R\ ®,,LL\ \v -= PSSNC"

uoNE ) .,.:-\`--_`----.=>.t'``.==:-:=---

¥\m.

Ì CoNCEm

/ ee\C e q\oogm cl\ oR^enò\w\ho

hrG\ pi\oCet® C\\

Le q} \w2 ® sucstl

ANAL\& Tst&" ,NA"ON€

``.ì\`=`C \`---`l̀ oe3\mVl

"\NiuoNe Bu" lN`\\o c^uR\nCU` `\ `Sono QIC"l

PÙb +cw\\hQvu \\ pv\c"itm ài oppnRnòn"yhO ù

C\®LcnB\"h \`

=` WS co"QIB\wwyhD dM ¥`Om YW\^ ^P^^*C*^: òÀ\`\{p:=C

£^``c=cS&°uoC°:V%ìi:ò:ìWe cT:=V NBu;& oxNm obHò m\Wùe

3` S+gtema 9Mmionh

CAQQme"`sNA€ PR"® cD\Ns€&NPT®

•-O"` 6 \\ "\\Q""\h` àÀ\\\e_=±==

.' LU®"€\:t: ri\h ti* é p"` \*ERNA e L\NcrARE

® \ ®"bcNuho \w&b é \Nc€M€Nm€

D Q"à® € l`Q@mcst> cÀ\\` o\\Q\\` s©"meyh " nR¥"L®NALE``

lCQ\col^c\uon

T\un"on\ • „ ,Q\,O,OvL&

càe\\ \ c\" ndcù

lN"R\® \ \ es\steà`e ``

A @nA nòiwftb

V co y\ ®`Nah uo

o®Rì"iì\ (-m \`ho\®wuyhT`\

CR ®m® S*\ C# eROC€SSO INNONF\TNO

5 0be#wo è L'\\NNo\AuoN€

Lo\ iuLwu^ ct\u Lt»-& é PMU cCST€"A e à\ h\2o c\&coLR@

\l cQmh`càm9\ho \màotb e' tRC*\ONi®

s"-\^ " Sos"MA l' eS\st¢.-ù+ Cov\

..,,.,i,,,.,'

t±stR ® òùùcosc\ cm \"c`® ``

F\unL\Onl \C"LOl^c\uO\\

Q"' C\"nò®

ANRL\E`\ +>eeu sc>osTA MeNTi

S cQviu qù sovuo le `c"& àM vcÙ\`tùuovu

NO\\m\

_

> e,€\u&y\\QN

® cV aANDARt> pM\\o-costo tt p^cà

L\ COM"SS\vo RÀCAVl

• D pmu Venò\b ` ( P^ e"ehvo -@^ b`òBet`o \toL #HvO

¢ L\ VO\m `` ( voLe"-NOL ùò.\ x pimu ùC#

A COMP¢SSWC) CV

Ù B @iu\® -costo i ( p"®lcosto t"-P-C bJ#` . Qù #H"cu

Ò L\ Nolume

a L\ e"CW"LQ


ACQUISTATO

8 volte

PAGINE

29

PESO

10.34 MB

PUBBLICATO

+1 anno fa


DESCRIZIONE APPUNTO

Appunto completo e preciso per prepararsi all'esame di programmazione e controllo
svolgere una corretta analisi dei costi al fine di interpretare le determinanti la reditività d’impresa
calcolare il costo di prodotto in base ai diversi metodi di calcolo: calcolo a costi variabili (variable costing), a costi specifici (traceable costing), calcolo del costo pieno (full costing);
applicare le logiche dell’ Activity based costing;
svolgere efficaci analisi dei costi a supporto sia delle decisioni operative che di quelle strategiche; in particolare saper impostare corrette analisi make or buy;
progettare una Balanced Scorecard
elaborare un budget di esercizio sino ai flussi di cassa prospettici; legando il budget alla strategia aziendale attraverso la Balanced Scorecard;
impostare un sistema di reporting individuando le più opportune analisi degli scostamenti (variance analysis).


DETTAGLI
Corso di laurea: Corso di laurea in economia aziendale
SSD:
A.A.: 2017-2018

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Angila945 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Programmazione e controllo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Carlo Cattaneo - Liuc o del prof Bubbio Alberto.

Acquista con carta o conto PayPal

Scarica il file tutte le volte che vuoi

Paga con un conto PayPal per usufruire della garanzia Soddisfatto o rimborsato

Recensioni
Ti è piaciuto questo appunto? Valutalo!

Altri appunti di Programmazione e controllo

Esempio esame programmazione e controllo
Appunto
Balance Scorecard nel settore della valigeria: il caso Bric's, Programmazione e controllo
Tesi
Contabilità gestionale (o analitica)
Appunto
Teoria ed esercitazioni sul conto economico a Full Consting e Variable Consting
Appunto