Che materia stai cercando?

Anteprima

ESTRATTO DOCUMENTO

î s ‡

Ø ƒ

Æ D

× ¾

à ƒ

Ý œ

Á D

À ‡

Ç ƒ

Æ ƒ

Ý n

Ø Ä

à „

Æ q

Í #

Á œ

æ

Á •

Ý œ

Á Ä

 ¾

 h

Á œ

Á Z

× +

Î +

À 3

Ç œ

à Ä

à ‡

Ø ƒ

Æ (

à D

× #

Á ƒ

Æ b

à N

Ç $

À œ

Á ¾

à Šƒ

Û ƒ

ã $

× D

× q

Ø Ä

 ‡

Ç n

Å #

Á „

Æ +

Î Ø ƒÃ¾Â(Æ8ãƒÅnÁ#ÀDÃ(݃ÃÔæœÇ‡×DÃÔÕAØq×D×$ÃÄۃþÂÄÃT

Á Ü

ÝÈÇ3Î+ØÝÈÇ G

þ #

¿ Øq ×D ×$ Ãé LJ Åç Øá ÃÄ Æ ·Ç ; ÎD Î+ Ã. ƃ Øq Æ! Î+ Áœ ƕ ÁœÀ† æœ ØqƄ Î+ Ø Ýƒ Á# ÂÄ ÂBð Øq À$݃ ÃÄ ÆƒÁ ÃÄ Æ! â8 ãÈ Ç‡ Ƅ Î+ Ø ÂB ð Á# Íq Á# Ƅ Î+ Ø æ# Øq ƃ ×$ÃÄ Ýƒ Á#À+ Ç3 ÎDØƕØqÆxݕÃÄÕAÁœÆƒÝƒÁ

ÝÈLJÂÄÂJ ðÚ؇ ÀD ݃ þ ƃ Á* ݃ Ã( Á# ×$ ÎD À+ LJ à# ÃÄØq ƃ Á" ݃ Á# ÂÄ Â¾Á ÕÈ Ç‡ Âľ ÃÄƃ Á3 ½. ÿk Â( Æ8 ムÅç ÁœÀ$ Øn ݃ Ã( æœ Ç‡ ×D à ·Çb ͇ Øq ÀD Á Íq Øq ¾à Á†

Ü Ýƒ Ç3 Î+ Ø ÝÈ Ç

Ü

#

À

þ þ À

#

ü {ü

û ` A

à •

Ý #

Á q

Í ‡

Ø ƒ

Æ Ø Ä

Ã Æ ·Ç3ÎDÎDÃÈ×DæœÁ#þqÂÄþÁœÀ$Á ÕÈLJÂľÃÄƃÁ õÀ+ÇɾÁ ۃÃÄLJƃæüƒÁ×DÁ#ƃàbÇÉÎDÁœÆƒÁ#Àsæ#ØqƄÎ+ØݕÁœÂÄÂJðÚ؇ÀD݃þƃÁÁœÝ

ÕÈLJÂľÃÄƃÁ õÀ+Ç ÂÄÁ ƃÁ#ÀDÁ×DÁ#ƃàbÇáÎ+ÁœÆ•ÁœÀ"æœØqƄÎDØ݃Á#ÂÄÂJðÚØqÀ$݃ÃÄƕÁ‡½ ¾ÎDÁœÀDƃÇ3Î+Î͇Ç3ÅnÁ#Æ8ÎDÁÖÇbÍ`ÀDÁœÅçÅçØ ÕG؇ÎDã•Î+Ø

= À

#

ü ü

Î+ Áœ ƕ Áœ À* æ# Øq Ƅ Î+Øn ݃ Áœ ¾ÂB ð Øq ÀD ݃ þƃ Á · Øu Í8 Í` Ãé LJÅç Áœ Ƅ Î+ Á† ×D ÃÄ Çç ƕÁœÂæœØqƄÎ+Á#þqþqþØn݃Á#Ã}æœÇ‡×Dà ·ÇbÍqØqÀ$Á#͇ØqÂÄÃÔ×DÃÄÇnþÆâ8ãƒÁ#ÂÄÂÄØç݃Á#Ã}æœÇ‡×DÃ

T

« zÀ

ÕG Øq ×$ ×D þۃ Ãľ à `Ø ‡Î$ Î+Áœ ƕ Áœ ƃ ݃ Øç ÂÄ ØÖ ×Z Î+ Á#×D ×D Øn ÀDþ ×D ムŽΠÇ3 ÎD ؃ ½

_

{| }~ j‡ ƒL‚Lƒ“í ‡ € ~€Žìcƒ ƒ j€ ~ ƒL j‡Ií ‡

pmÔÞ ßÞ * à j lk nm kî ÞÑm á

:

û Ã/ Î+ À+Ç; ÎD Î Ç Ýƒ Áœ ¾ ÂéÇ Õƒ À$Øq ÛÈ Ç‡ ۃþ ÂÄÎÎ3

Ç Ü ·Áç ݃ Áœ ¾ÂéÇá ՃÀDÁ Í` ÃÄ×D þ Øq ƃ Á "×$ ムÛG؇ ÀD݃ þÆÈ Ç3Î Ç · Ø æœØq ƕ݃ ÃÄ à# ÃÄØq ÆÈ Ç; ÎÇ - LJ Â/ ͇ ÁœÀD Ã È æb Ç3 ÀD ×D Ã) ݃ Ã

ãƒ Æ ÝÈ Ç3 Î+ Ø Á Íq Á# Æ8 ÎD؃ ½ û: ÃÄ Ç ãƒÆ Æ` 㕠Ån Á#ÀDØ Ç‡ ¾Áb Ç3 ÎD Øq ÀD Ã¾Ø Áœ Ý ãƒ Æ Á# ͇Áœ Ƅ Î+ؕ ½ ¿} Á# À ݃ Á È Æ• ÃÄÀD Á ÂÄ Ç Ճ ÀDÁ Í` ÃÄ ×D þ Øqƃ Á

L ! q Ú ! E

×DãƒÛAØqÀDݕÃÄÆÈÇ3Î+Ç ƒ×$Ã(ã•Î+þÂÄÃÄà#àbÇ‡Æ•Ø ÝƒãƒÁ†ÅnÁÎ+Ø`݃Ã5؇ÕGÁ#À+Ç3ÎDþÍ`ÃB½

q ) E

¼q½ q“šµ”†Ëf”‘Ëf“—— ™ ʔS‘ ™¤¯

± ±±

ÓÔ Çn ×D æ# Øq Åç Ån Á# ×D ×+ÇN Í3 LJ ¾ ÁÉ â8 ãÈÇ3ƃ ݃ Ø ×$ Ã} ͇ Áœ ÀDÃ È æb Ç Ç ‡ ŽÎ+ ÀD þ Ån Á# ƄÎ+ Ã/

Á Ü Ç3 ƃ Æ8 ムÂÄ ÂÄÇ3 Î Ç Á â8 ムÃÄ Æ• ݃ Ã}þ ÂÔ þq ãÈ Ç‡ ÝÈ Ç3 þq ÆƒØ Á Ü

®

ムþq ãÈ Ç3 ÂÄ Á" Ç • ½\ û` Ð×$ æœ Á# þq ÂÄþ Á ×+ LJ ÕAÁœ ƕ݃ ØN æ üƒ Á† ×DÃÔ Õƒ ã

ØN

Ü Áœ ×$ ×D Á#ÀD Á ×$ ؇ÎD ÎDØq ÕA Øq ×$ ÎD ÃÔ Ç‡ Ý ã• ÆÈ Çç ×$ æœ Øq Åç Åç Áœ ×D ×D Çn æ# Øq Æ ã•Æ

E =

þqãÈLJ݃LJþqƃØ

Ï v

x

ôÔ'Á Î À !

Æ v

x x

݃ØuÍq Á FÀDLJՃՃÀ$Áœ×$ÁœÆ„ÎÇNã•ÆæœØ` Á çæ#ÃÄÁœÆ„ÎDÁÉ݃ÃÔՃÀ$ØqÕAØqÀDà#ÃÄØqÆÈÇ3ÂÄþÎ;

Ǖ

Ü ½ ×$ÐݕÃÄæœ Á

Nݕ à À$ÃÄ×$ÕGÁÎDÎ+ØçLJ Ý Á"×DÃ(݃Á#ƃ؇Î+Ççæ#ØqÆ ½

ˆ Þ U ³"’  ž”S´º  “”S’ ˛

± ±

z í v £4 —$

x

´"™›š·™ º ) ‰¢)K× !

Ïq

¥:½ q“šµ”†Ëf”‘Ëf“—— ™¸³¤“´"™›—¶š ™¯

ƃæü•Áâ8ãƒÃºÂéÇhÕAÁœÆÈÇ3ÂÄþÎ;

Ç*

Ü `

Í Ä

à œ

Á •

Æ

Á ¾

Ã Æ ÈþÎ$ÎÇ-×$ Á ×DÃ͇ÁœÀDà ÈæbÇ:½)û:ÃÈ×Dæ#Áœþq¾ÃÄÁ ×DLJÕGÁ#ƃ݃ØÉ݃ú݃ØuÍqÁœÀ)ÕÈLJþqLJÀDÁ

® '

ãƒÆÈÇÖÕAÁœÆÈLJ¾þÎ;

Ç Ü

T E v v

x

Ó

‘'yÀ Î) À !

v

û v

x

Á Ü N݃ à À$ÃÄ×DÕAÁ#Î$Î+ØçLJ Ý Á"×DÃ(݃Á#ƃ؇ÎÇæœØ‡Æ ½

U ³"’  ž”S´º  “”S’ ˛´"™›š·™ ¾ ) 3)K× j!

v ± ±

v £4 —$ Ïq

x

s

î ‡

Ø ƒ

Æ D

× ¾

à ƒ

Ý œ

Á $

À

Ø J

 Ú

ð ¾

à ƒ

Æ D

× ¾

à œ

Á ç

Å É

Á •

Ý œ

Á }

à 3

Í ‡

Ç ¾

 q

Ø D

À 

à A

Õ q

Ø D

× $

× Ä

à ƒ

Û ¾

à Ä

 à ݃ à ÝÈÇ3ÎD Ø ½†ÓÇnՃÀDÁÍ:þ×DþØqƃÁÖ×Dã•ÛGØqÀ$݃ÃÄƃÇ3ÎÇ

üÈÇÖÂÄÁh×$ÎDÁœ×$×DÁՕÀDØqՃÀ$ÃÄÁÎ3

ÇÖ

Ü ÝƒÁœÂ¾ÂéÇ ÕƒÀ$Á#Í`ÃÄ×$ÃÄØqƕ Á ƒØuÍ8ÍqÁ#ÀD Ø

_ ¹¾¢)K× ! 5 )

› G ¯

¹¾¢)K× !ï*¹¾¢) !

° ÃÄÆ ×Dã•Õ

=¹¾¢)K× !dØ 3)K× !9Ø ^¹¾)K× !

° @q

3 ¢) +Œ-È× !' 3¢)K× !_+ 3-$× !

° q Äq Êq

3 žG)K× !‰'à ‰¢)K× !

° q q

! " #

{| ~‰„ ‚†‡ j€1‚L‚†€ ~ j‡ ƒL‚Lƒí ‡ „ Bí €

ém î á j pm:Þ EÞ í à em j m:k

LJÂÄÁhÂÄÇ Ž½L”S’“f— ™ÂËf“——˜¥³"’” ™ †—¶š ™ÈʔSŽ³¤” šœ

±

å $ $ ' $

‰¢) !3' ‰ ! 3¢)K× !

q uq 0q

¿ÁœÀ/݃þÅn؇×$Î+ÀDLJÀDÂÄÇ ;×DÃÕAØqƃþ„Ç3ÆƒØ Á ½ Î+þÂÄÃÄà#àbLJƕ݃Ø*þ•ÅçÁ#Î+Ø`݃Ø

$

݃ÁœÂ¾ÂéÇ ×Dæ#ØqÅçÅnÁ#×D×+Ç È×DÃ(؇Î$Î+ÃÄÁ#ƃÁ Š

' ‘) !“ ' j! ' ‘)K× !

ÂÒ _Ò ÂÒ

À x Ã

= ›¯ X % $

ôñ' À !&+ Ó Î) À !Ü+ ¢) À !

_Å ÇÅ {Å£X

x à 
X X

' Î +Á “Ó + !œ)zÀ Ó !5À À

‚Å %Å ÇŇX ÊÅ ÊÅ ÊŇX

à x 
¿ØqƃÁ#ÆƒÝƒØ Á ×DÃ(؇Î$Î+þÁœÆƒÁ

X

Ód'yÀ ' Ó

Å ÍŇX aÅ ÌÅ Ã X

ôú' À À ' “ÓS À !

šÅ ÊŇX ãÅ

x À À x‘Ã

ÍqÁ#ƃ݃Ø"LJƕÆ`ã•ÂÄÂéÇ;Î+Ø*ÂÄÇՃLJÀ$ÎDÁLJÂÄÁœÇ3Î+؇ÀDÃé Ç ;ÕAÁœÀ}ƃØqÆÖÇb͇ÁœÀDÁ\LJÀDۃÎÎ+ÀDLJþqþqà ;ØuÍ8ÍqÁ#ÀDØ"þqãÈÇ3ÝÈLJþqƃÃ8Ø-ÕAÁœÀ$݃þÎDÁsæ#ÁœÀ$ÎDÁ

×DÃ(݃ØuÍ`À;

Çç

Ü ÇbÍqÁœÀ$ Á

T = 2 ›

› ¯ '

À x‘Ã

ÿkÆÅçØ:ݕØLJÆÈLJ¾ØqþqØ 5ÜÁ†ÕAØq×$×DÃÄەÃÄÂÄÁ*݃ÃÄÅçØq×$ÎDÀ+LJÀ$Á-ÂéÇ õ؇ÀDÅ ãƒÂÄÇ æœØqÆÃÄÂ5ÅnÁÎ+Ø`݃ØÖ݃ÁœÂ¾ÂÄÁhÕAÁœÆÈÇ3ÂÄþÎ;

Ǖ

Ü ½

û`Á •Í3LJ¾Á

G ®

‰ !¥¿*

*q $

3) !

q

3¢)Ð× !‰'

q ‰ !

q

û`Á Áh

Ü ãƒÆÁ#͇ÁœÆ„Î+Ø ƒÇ‡ÂľØqÀ+Ç

¸) G )å'Áî

3î !

q

32îÈ× !‰'

q ‰ !

q

î\Ç3×DÃÔÕÈLJÀZÎ+ÃÄæ#ØqÂéÇ3ÀDà ž¯

° & ‰2îˆ!

q

îüï 3îc× j!'

Ú q 3 !

q

ÈØuÍ8ÍqÁ#ÀDØ 8¼ ¼

°

ï²î Ú¹¾2îÈ× !'á¦ é¨ 32îÈ× !‰'

Ú q

ÈØuÍ8ÍqÁ#ÀDØ

°

ä

ï î ¹ºîc× ! 'á¦S=¨ ‰2îc× !3'(

Ú q

')(+*,(-' ./)013254-68759:4-4-93;<0=/?><6@>5A-4-ACBE

6F

D BG/HBG6@4-A

û:ÃéÇ ÖãƒÆÈÇÕÈLJÀZÎ+þàœÃÄ؇ƃÁ-Á ãƒÆÆ8ãƒÅç ÁœÀ$ØNÇ3ÂÄÁbÇ;Î+ØqÀ$ÃÄ؃½ LJÂÄÁ-æü•Á

X

I

LÅLņÅÜ ˆÇ 1) ›¯

å

Ç J

‰¢) !' 3¢)K× ! 3 !

X

q L q q

I I

ÿkÆ ·Ç3ÎDÎDÃ Ièç

ž ¼ X

3) !j' 3¢) ;!h' 3). +åņÅLÅB+ ˆÇ!D!‰'

q q uq

F

Ç Ç

X

$ $ $ $

3¢) +ò) Ó5+ +Î) ˆÇ›!3' 3¢) !' ‰¢)K× ! 3 !

X X

q L q L q 0q

I I I

FHFHF Ièç I ç

')(+*,(+K ./)013254-687LAM6ON)9OP

û:ÃéÇ‡Æ•Ø ÝƒãƒÁ"ÁÍqÁœÆ„ÎDÐÎ+LJÂÄÃGæüƒÁ •½ LJ¾ÁhÂéÇ

RQ :S UT

0î ‰ !¥¿* B”S’ =— ™Â˛ û™ Y ±

å

,q

‰ Œ× îˆ! ‰2îˆ!

q q

3îc× j!'

q ‰ !

ýhÇ3ÂÄÂéÇ õØqÀDÅ ã•ÂéÇ ÝƒÁ#ÂÄÂéÇ Õ•ÀDØqÛÈÇ3ۃÃľþÎ3

dž

Ü æœØqƕ݃ÃÄà#ÃÄØqÆÈÇ;ÎÇ ×DÃ(üƒÇçæüƒÁ ½ ãƒÃÄƕ݃Ã

q J

« 3î !3' 3 Œ×Äî®! 3îˆ! ž¯

â

*q uq q

J

3î ! 3 Œ×Äî®! 3îˆ!

q q q

J J

‰2îc× !3' '

q 3 ! 3 !

q q

îs Øq ƕ×D ÃÄ Ý• ÁœÀD ÃÄ Ç‡ Åç ØN ムÆð ムÀ$ÆÈ ÇN ݃ Ð æœØq Åç ÕA Øq ×D Ã¾àœ ÃÄ؇ ƃ ÁÉ Ã¾ þq ƃ ؇ Î+ Çnæ#ØqƄÎ+ÁœÆ•ÁœÆ„Î+Á ÕÈLJÂľÃÄƃÁ"ۃÃÄLJƃæüƒÁ

h óœ ²` ± }´· ¹Q ­ J­`ñ

Á† ƕ Áœ ÀDÁ3½ž û: ÃéÇ ÃÄÂ5Æ` 㕠Ån Á# ÀD Øn LJ ÂÄ Áœ Ç3Î+ ØqÀ$ ÃÄØ Ý• Ã( ÕÈ Ç‡ÂÄ Â¾ÃÄ ÆƒÁ ۃ ÃéÇ3 ƃ æ üƒ Á" ƃ Áœ ¾ÂBð ムÀD ƃ Ǖ ½

[ ? > ¤ £

hÂÄÃÁ#͇ÁœÆ„Î+ à NݕÁ#Î+Á#ÀDÅçÃÄÆÈÇ3ÆƒØ ãƒÆÈÇ ÕÈLJÀZÎ+þàœÃÄ؇ƃÁ‡½ û:ÃéÇ ÂJðÚÁÍqÁ#Æ8ÎDØQæ#ØqÀDÀ$ÃÄ×$ÕGØqƕ݃ÁœÆ„Î+Á

0 - V

LJ ÂÄ ÂJ ðÚ Á# ×$ Î+ ÀD Ç‡àœ Ã¾Øq ƃ Áž ݃ à ãƒÆÈ Çh ÕÈ Ç3 ÂÄÂÄ Ã¾ÆÈ Ç Û• Ãé LJ Æƒæœ Ç• ½/ û` à æb LJ¾ æœØq ¾ ÕÂÄ Ç* Ճ ÀD ؇ ÛÈ Ç‡ ۃ þ ÂÄþ Î;

Ç

Ü Ýƒ à Á Âé Ç- Ճ À$Øq ÛÈ Ç‡ ۃ þÂÄ ÃŽ Î3

Ç

Ü æü• Á ƕ Áœ ÂÄ ÂJ ðÚ㕠ÀD ÆÈ Ç

V ' - ' Õµ! Îî

I

Í: Ã( ×$ Ãé LJ ƕ Ø ÕÈ Ç3 ÂÄÂÄ Ã¾Æƒ Á- ۃÃÄ Ç‡ ƃ æüƒ Á" ×$ ÁÉ ×$ à Á†

Ü Á# ×$ÎD À+ Ç3 Î$Î Ç ãƒ ÆÈ Ç ÕÈ Ç‡ Âľ ÃÄ ÆÈ ÇÉ Ûƒ Ãé LJ ƕ æb Ç ƒØ u Í8Íq Á#ÀD Øn ×D Á† ×D Ã/

Áh

Ü Íq Á# ÀD à ƒæb Ç3ÎD Øn ÂJ ðÚ Á Íq Áœ Ƅ ÎDØ

G î

n ½ Õ Æ E

û`Ã(ãƒ×+ÇÂé Ç õØqÀ$Å ãƒÂÄÇ ÝƒÁœÂ¾ÂÄÁhՃÀ$ØqÛÈLJۃþÂÄÎÎ3

dž

Ü ÎD؇ÎÇ3ÂÄÃ5ÕAÁœÀ æœÇ‡ÂÄæ#ØqÂéLJÀ$Á-ÂéÇÖՃÀ$ØqÛÈLJەÃÄÂÄÎÎ3

dž

Ü Ýƒ Ã

î ® _ î

W W

Õ

3îˆ!' 32îÈ× ! ‰ !‰' ‰ !

q q q q

L L

GX GX

I I I

:

û Á Á*

Ü Æ•Ø‡ÎÇÂÄÇÉæ#ØqÅnÕAØq×$ÃÄàœÃ¾ØqƃÁ ݃Á#ÂÄÂBð ãƒÀ$ÆÈÇ `ÂéÇÉՕÀDØqÛÈÇ3ۃÃľþÎ3

Çh

Ü ÝƒÃ Á

Ü ÝÈÇ3ÎÇÉÝÈLJÂAÆ`ã•ÅnÁ#ÀDØ ÝƒÃAÕÈLJ¾ÂÄþƃÁ ۃÃéLJƕæüƒÁ

Ièç Ièç

æœÃÄ؃

Áh

Ü Ã(æbLJ×$à ·Çu͇ØqÀDÁÍqØq¾à ƒÝ•Ã¾Í`ÃÄ×$ØçþÂ5Æ8ãƒÅçÁœÀ$ØçÎD؇ÎLJ¾Á-݃Á#ÂÄÂÄÁhՃLJÂľÃÄƃÁ :Ã(æœÇ‡×DÃ(ÕAØq×D×$ÃÄۃþÂÄÃJ½

¾î ›

û`ãƒÕƒÕAØqƃÃéÇ3ÅnØØqÀ+Çæü•Á ƃØqÆ ×$ÃsæœØ‡ÆƒØq×DæœÇ ÂéÇæœ ØqÅçÕG؇×DÃÄà#ÃÄØqƕÁn݃Á#ÂÄÂJðÚãƒÀ$ÆÈǕ½ û:Á ×DÃsLJ×D×$ãƒÅçÁ æüƒÁ þq¾Ã

Ü ž é ?

¼

×DÃéÇ3ƃØÁœâ8ãƒÃÄՕÀDØqÛÈÇ3ۃÃľ à `æœÃÄ؃

Áh

Ü æüƒÁÉ×$ÃéÇ ƒ×$ÃÔ؇ÎDÎDÃÄÁœÆ• Á

J I

¬¼

ž 3 !3' › ¯

ßq §+

I ¼

W Õ ¼ ¥

3îˆ!d' '

q L GX ß §+ ; !

ýhÇ3ÂÄÂé Ç õØqÀDÅ ã•ÂéÇ ÝƒÃ(ìsÇuí‡Áœ××DÁœþ‡ãƒÁ"æüƒÁ Ièç

« X ¥

X

J X

32îÈ× ! ‰ ! S Õ ¬ ¼

I

q q

W WE Y

3 ×Äîˆ!' ' '

I I

q ‰2îˆ! ? §+ !

I Ó

q

Z [

{| ~‰~€1‚†‡ Žƒ j€ í~‡ €Žì€1 Â큃

wm aë }m

ÆÁ#ÍqÁ#ƄÎ+Ø ×$ÃÔ݃ÃÄæ#Á hæ#ØqÆ '×$Á

\

Š Âî ‘Ê”S’“’“— ™›šµ”1³¤” š2 S™›‘“´¤šµ

± 24

32îÈ× !9¿ ‰2îˆ!

q ðq

ÆÈLJ¾Øqþ„LJÅçÁœÆ„ÎDÁ •ã•ÆÁÍqÁœÆ„ÎDØ ×DÃ(݃þæœÁ "æœØqÆ ×DÁ

\

T › –î ÂʔS’ ’“— ™›šœ”0´ºžÉڙ›š S™›‘“´¤šµ

24

32îÈ× !9» ‰2îˆ!

q ðq

û: Á ƒ× $Ã5 ݃ Ã¾æœ Á* æ ü• Á ƃ ØqÆ

Á

Ü æœØqÀ$ÀDÁ#ÂéÇ3ÎDØæœØ‡ Æ :þÆNÎÇ3ÂGæœÇ‡×DØ ×$Ã5݃þæœÁ*LJƃæüƒÁhæüƒ Á Áœ Ý

D

× Øq ƃ Ø ’ ½

3 îc × j !3 ' 3 2î® !“ ¸ î ?¼ U î

Íq uq

ÿkÆNâ`ã•Áœ×$ÎDØæbLJ×$Ø :ÂJðÚÃ¾Æ õØqÀ$ÅNLJà#ÃÄØqƕÁæüƒÁ ×$Ã}

Á

Ü ÍqÁœÀ$à ÈæœÇ3Î+ØƃØqÆ æœÇ‡Å ۃÃÄÇÉÂéÇ"Í3LJÂÄã•Î+LJàœÃ¾ØqƃÁ ݃Á#ÂÄÂÄÁՃÀ$ØqÛÈÇ

šµ” ÊD™ š2 žÊD™› ‘ “´¤ šµ ¸ ´" ˛ Ì³¤ “ ´" Ëf “´¤ š

± ± 5

ۃÃľþÎ3

dž

Ü ÝƒÃ Á-Í`þæœÁ#͇ÁœÀ$×+Ǖ½sû:ÁhÃÄƄ͇ÁœæœÁ Á-

Ü æ#ØqÀDÀ$ÁœÂéÇ;Î+ØÖÕAØq×DÎÎ+þÍ3LJÅçÁœÆ„ÎDÁ*æœØ‡Æ ƒÂBð ÃÄÆ õ؇ÀDÅnLJàœÃ¾ØqƃÁ æüƒÁ Þ×D Ã

G ÆE 6

\ V

Á"

Ü Í‡ÁœÀ$ à ÈæœÇ3Î+ØçLJãƒÅçÁœÆ„Î+ÇçÂÄÇ͇Ç3ÂÄã•Î+LJàœÃ¾ØqƃÁ-݃Á#ÂÄÂÄÇ ÕƒÀDØqۃLJۃÃľþÎ;

Ç

Ü Ýƒ à n½

&î Iî q

û`Á Á 5×$Ã.Ճã

Ø Ü ÝÈLJÀDÁÉãƒÆÈÇ Ýƒ Á ÈƃþàœÃÄ؇ƃÁ×$ÃÄÅçÅnÁÎ+ÀDþæbÇ݃ÁœÂ¾ÂéÇçæœØqÀ$ÀDÁœÂÄLJàœÃ¾ØqƃÁ3 ½ êÁ

Æ E _ î

'×$Ã(݃ÃÄæ#ØqƃØ

3 j!¸¿Á 3îˆ!«¿Á “ E U î

Eq aq h×DÁ ] J

ʔS’ ’“— ™›š¾³¤” š S™›‘“´¤šœ 32î !¥¿ 32î®! 3 !

° ± 24 íq ðq q

h×DÁ ] J

ʔS’ ’“— ™›š ´ºžÉڙ›š S™›‘“´¤šœ 32î !¥» 32î®! 3 !

° 24 íq ðq q

)×DÁ ]

´º”S´qʔS’ ’“— ™›š2 32î !3' 3îˆ! ‰ !

° *q uq q

û`Á .Á .×$ØqƃØhÁ#Æ8ÎDÀ+LJÅۃÃÕAØq×DÎÎ+þÍ` à 3ÂÄÇ*æœØqÀ$ÀDÁ#ÂéLJà#ÃÄØqƃÁž×DÃ:݃ÃÄæ#Á\×DþÅnÅçÁ#ÎDÀDÃÄæœÇ•½}û: Á Á\

Ü æ#ØqÀDÀ$ÁœÂÄÇ3ÎÇ

ÕGØq×$þÎDþÍ3LJÅçÁœÆ„Î+Á-æ#Øq Æ ƒ×DÃ(üƒÇçæüƒ Á Á"

Ü æœØqÀ$ÀDÁ#ÂéÇ3ÎDØÖƃÁœþ„Ç;Î+þÍ3LJÅçÁœÆ„ÎDÁhæœØq Æ

32î®! 3 ! 2 ¥ î

\ \

q q ? Á

î ä ¼ ¼

3B

î$

ä × !' ¬ À 3îc× !¬» ¬ À 32î®!' ‰_

î0

ä !

q Ëq Ëq Âq

û: Á ƕØqÆ Á†

Ü æ#ØqÀDÀ$ÁœÂÄÇ3Î+ØæœØ‡ Æ ÈƃÁœÅçÅnÁ#ÆƒØ ÂÄØá

Á‡

Ü ½

\ ä

« î q î

îsØqƕ×DÃÄݕÁœÀDÃÄLJÅçØ ã•ÆðÚã•ÀDÆÈÇ æœØq Æ ÕƒÇ‡ÂľÃÄƃÁ ەÃéLJƃæü•Á Á ÕÈLJÂľÃÄƃÁ ƕÁœÀD Á ×Dà Á

h óœ ²` ± } ´·¹Q ­ J ­ \ ^

õÁ #ÎD ÎD ãÈ Ç‡Æƒ Ø Ý•ãƒ Á Áœ×ZÎ+À+Ç3àœÃÄ؇ƃÃB½ û:Ã*݃ÁœÆƒØ3ÎÇ‡ÆƒØ æ#Øq Æ áþqÂÄÃÁ#͇ÁœÆ„Î+ÃhþÆLæœãƒÃ*×DÃ-Á#×$Î+ÀDÇ3ÎDÎ+ÇãƒÆÈÇ ÕÈLJ¾ÂÄþÆÈÇ

úÀ é ¼

[ ? > ¤ £ f 6

X

ۃÃéLJƕæbÇ ÀDþ×DÕAÁ#ÎDÎDþÍ3LJÅçÁœÆ„Î+Á LJ¾ÂéÇՃÀ$ÃÄÅnÇÁœÝ LJÂÄÂÄÇ×DÁœæ#ØqƃÝÈǁÁœ×ZÎ+À+Ç3àœÃÄ؇ƃÁ‡½ úÁœÂhæœÇ‡×DØQ݃ÃhÁœ×ZÎ+ÀDLJàœÃ¾ØqƃÃhæœØ‡Æ

Û î Žî¬Ó

ÀDÁœÃ¾Å ۃãƒ×$×DØqÂÄLJÅçÁœÆ„Î+ Ø :×DÃ(؇Î$Î+þÁœÆƒÁ

G

X

3î !'

q

3î^ӆ!'

q

ÿkÆ ·Ç3ÎDÎDÐÂÄÇÖæœØqÅçÕG؇×DÃÄà#ÃÄØqƕÁh݃ÁœÂ¾ÂBð ãƒÀDÆÈÇá

Á†

Ü ÂéÇÖ×$ÎDÁœ×D×DÇN×DÃÄÇnÇ3ÂÄÂéÇÖՃÀ$ÃÄÅnÇÖæüƒÁÇ3ÂÄÂéÇÖ×$ÁœæœØ‡ÆƒÝÈÇnÁ#×$ÎDÀ+LJà#ÃÄØqƃÁ3½ û:Ã

ÍqÁœÀ$à ÈæœÇç×$ãƒÛƒÃŽÎ+ØæüƒÁ†ÂÄÁh݃ãƒÁ"Á#×$Î+ÀDLJàœÃ¾ØqƃÃ(×$ØqƃØÃÄƃݕÃÄÕAÁœÆƒÝƒÁ#ƄÎ+ à ·æ#ØqÅçÁhæœÃ(×DÃÔÇ3×DÕAÁ#ÎDÎ+Çb͇ Ç ÖÃÄÆáâ8ãÈLJƄÎ+Ø

= ` _

ÆE 3 !

Ó

X X

32î î^ӓ!' ' 32î ! 3î^Ó!

Ó

q Äq q

û`Á†Ã¾Æ„ÍqÁœæ#ÁÉ×$Ã( Á GÁ#Î$Î+ãÈLJƕØn¾ÁhÁœ×$ÎDÀ+LJà#ÃÄØqƕÃ(×DÁœÆ•àbÇÀDÁœÃ¾Å ۃãƒ×$×DØqÂÄLJÅçÁœÆ„Î+Ø

¡

X

3î !'

q X X X X

ä ä

32î¬Ó!3' 32î¬ÓY×Äî ! 3î !&+ 32î¬Óf× î ! 3 î !'

q Äq q Éq q

À L¼ ï¼

' + ¥À !'

À ,À

(

Ó ž

Á ƒ

Õ D

À q

Ø ƒ

Û ‡

Ç ƒ

Û Ä

à ¾

 ¾

à ;

Î Ç Ü •

Ý œ

Á Ä

 ¾

 ž

Á •

Ý ƒ

ã s

Á #

Á $

× +

Î D

À ‡

Ç œ

à ¾

à q

Ø ƒ

Æ `

à D

× q

Ø •

Æ -

Ø ƒ

Ý ƒ

㠃

Æ 8

⠃

ã s

Á Ä

 )

Á $

× +

Î #

Á D

× $

× Á 8ÅNÇ Ã`݃ãƒÁ\ÁÍqÁœÆ„ÎDÕÀDþ×DãƒÂŽÎLJƕØ*æœØ‡ÀDÀDÁ#ÂéÇ3ÎDÃ

ƃÁœþ„Ç;Î+þÍ3LJÅçÁœÆ„ÎDÁhÃÄÆáâ8ãÈLJƄÎ+Ø ›

ï¼

X ,À ï¼

32î¬ÓÚ×Äî !' » ' 3î^Ó!

q Âq

ÕAÁœÀ Øqþ‡ÆƒÃ x½

a b

»

Ü

Ì ÕAØq×D×$ÃÄۃþÂÄÁ Áœ×ZÎ+Á#ƃ݃ÁœÀ$ÁÂéÇ Ýƒ Á ƒÆƒÃÄà#ÃÄØqƃÁ)݃Ã`ÃÄƃݕÃÄÕAÁœÆƒÝƒÁ#ƃàbÇLJƃæüƒÁ\LJÂ8æbLJ×$Ø-݃Ã`ãƒÆ Æ8ãƒÅçÁœÀDØ qþ‡ÁœÆƒÁ#ÀDÃÄæ# Ø

݃ Ã5Á Íq Áœ Ƅ ÎD ÃB ½ ×$Ã5 ݃þ æœ Øqƕ Ø /×DÁhÕAÁœÀ\Øqþ‡ÆƒÃG×$æœÁ#Â¾Î Ç ƒÆƒÃ¾Î+Ç ÝƒÃ5þƃ݃ÃÄæ#Ã

E G

#

X Ã¾Æ 8 ¼ É ×D Ã( üÈ ÇÖæ üƒ Á

3î †ÅL ÅLÅÜ î¥ Ç šœ” ÊD™ šžÊD™›‘“´¤šœŽ´"˛Ì³¤“´"Ëf“´¤š ® E

± ±

X

¦;Õ L ņ ÅL Å& Õ ¨ ¦ L ÅL ÅL ź ¨

# Z ¼ dc fe dc fe

; ! 3î î !‰' 3î ! 32î !

q uq q

I I I I

FHFHF FHFHF

úØqÆÛÈLJ×ZÎÇ ÍqÁ#ÀD à ƒæbLJÀ$Á†ÂÄ Ç Z ¼ s×$ØqÂéLJÅçÁœÆ„ÎDÁhÕGÁ#À¾ÁhæœØqՕՃÃÄ Á g _

û` Á n×DØqÆƒØ GÇ3ƃæüƒ Á ×DØqƕØ

Æ E c ; !

X X

ÕAÁœÀ ØqþqƃÃ5×DæœÁ#¾Î+ÇçÕAØq×D×$ÃÄۃþÂÄÁ-ݕ à õÀ+ Ç Á#Ý ½

î †ÅLÅLÅÜî¥Ç šœ”ÊD™ šžÊD™›‘“´¤šœ®´"˛Ì³¤“´"Ëf“´¤š î LÅLÅLÅÜî šœ”ÊD™ šžÊD™›‘“´¤šœ

Ç

± ± ± ±

D D

û`Ãé Ç =ãƒÆÈÇ ÕÈLJÀ$ÎDÃÄà#ÃÄØqƃ Á N݃ã•ÁQÁÍqÁœÆ„ÎD à x×$ÃçݕÃÄæœØ‡ÆƒØ

´"˛Ì³¤“´"Ëf“´¤š2 & î 0 î î ä

X X

h i j D I I

I ×DÁ

' ¦ LÅLÅLÅ& ÇY¨ é ¼ î 0î¬Ó šœ”ÊD™ šžÊD™›‘“´¤šœ

± ±

Lh

´"˛Ì³¤“´"Ëf“´¤š2  “”S’ ˛´"™›šž™›‘“´¤šœI™›—— ™1³™›’“š ö†ž”S´º

± O$ ¼ X X

k

Õ ' › LÅLÅLÅ 32î î¬Ó›× !' 3î × ! 3î^ÓY× !

# q Âq q

I I I

îsØq ƕ ×D ÃÄݕ Áœ ÀDÃÄ Ç‡ Åç Ø ãƒ Æ5 ðÚ ãƒ À$ ÆÈ Ç*æ# Øq Æ æœ Ø‡ Ån ÕA Øq ×D þ àœ Ã¾Øq ƃÁ ÃÄƃ æ# Øq þqƃ Î Î Ç æœØq Ƅ ÎD Áœ ƃ Á# Æ8 ÎD Á ê ÕÈ Ç3 ÂÄ ÂÄþ ƃ Á/ ۃ ÃÄLJ Æ

hóœ²` ± } ´· ¹Q ­ J ­ l

æüƒÁn Áçƃ Á# ÀD Á‡½N û: ÃÄ Ç ÃÄ Â. Æ` 㕠Ån Á# ÀD Ø Ç‡ ÂÄÁœ Ç3 Î+ Øq À$ ÃÄØ æ üƒ Áç À+ Ç3 ՃՃ ÀD Á# ×D Á# Æ8 Î+Ç Ã¾Â/ Æ` 㕠Ån Á# ÀD Ø Ýƒ Ã/ ÕÈ Ç‡ ¾ ÂÄÃÄ Æ• Á ƃ ÁœÂ¾ÂBð ムÀD ƃ Ǖ ½n û: Ã/ Á

[ ? > ¤ £ Ú 6

õÁ#ÎDÎDãÈLJƃØN݃ãƒÁ Á#×$Î+ÀDLJàœÃ¾ØqƃÐæœØqÆÀ$ÁœÃ¾Å ۃãƒ×$×DØqÂÄLJÅnÁ#ƄÎ+؃½*û:Ãé Ç ÂJðÚÁÍqÁ#Æ8ÎDØ qÁœ×$æœÁÖãƒÆƒÇNÕÈLJ¾ÂÄÃÄƃÇەÃéLJƃæœÇ LJ¾ÂéÇ

c - 6

X

ՃÀDþÅNÇ Á#×$Î+ÀDLJàœÃ¾ØqƃÁ çÁ"×$Ãé Ç ÂBð Á#͇ÁœÆ„Î+Ø qÁœ×$æœÁ"ãƒÆÈÇÕÈLJ¾ÂÄþÆÈÇۃÃÄLJƃæbÇLJ¾ÂéÇ×$Áœæ#ØqƃÝÈÇçÁœ×$ÎDÀ+LJà#ÃÄØqƕÁ ƒ½

î ×`

îs؇ƃ×Dþ݃ÁœÀ$ÃéLJÅçØÖÂéÇÖÕÈLJÀZÎ+þàœÃÄ؇ƃ Á ݃Á#ÎDÁœÀDÅçÃÄƃÇ3ÎÇÖÝÈLJþ‡ÂÄÃ5ÁÍqÁ#Æ8ÎDÃ

0 î^Ó

}` :` n`

h G

'-á'(Õµ! ÕB'(LÅLÅLÅ

I

¼ ½ "¾ÃÔÁ#ÍqÁ#ƄÎ+ à Áœ Ý h×DØqÆ•Ø ×$Î+Ø`æbÇ3×$Î+þæbLJÅçÁœÆ„ÎDÁ ÃÄƃݕÃÄÕAÁœÆƒÝƒÁ#ƄÎ+ÐÝÈÇ3ÎÇ

û:ÃTLJ×$×DãƒÅçÁ æüƒÁ X

¬¼

« V  î Ò î¬Ó

3 !¬'

ÈØHÍ8͇ÁœÀDØ aq

h § +

I

Ò X X

3î î^Óé× !‰' ‰2î × ! ‰2î¬Óf× !

q uq q

ÕG Á# À Øq þq ƃ à x ½ ÿk Æ ·Ç 3 ÎD ÎDà :× D Áh ÂéÇ æ# Øq Åç ÕG Øq ×$ ÃÄ à# ÃÄØq ƃÁ ݃ ÁœÂ¾ ÂB ð ムÀD ƃ Ç Á-

Ü Æƒ ؇ Î+ Ç ƒÂ Ä Á* Áœ ×$ÎDÀ+ LJ à# ÃÄ Øq ƕÃ5 æœ Ø‡ Æ À$ Áœ þ Šۃ ム×$ ×DØ

I I I

G

ÂéLJ Åç Áœ Ƅ Î+ Øn ƃ Øq Æ ×$ Ã. ÃÄ Æ È ãƒÁœ ƕ àb LJ ƃ Ø À$Áœ æ# ÃÄՃ À$Ø: æœ Ç‡ Ån Á# Ƅ Î+ Á‡ ½h îs Ã.×D Ã} æ üƒ ÃÄÁ# ݃ Á ×$ Á Áœ ×$ ×D ÃT ×$ Ãé LJƃ Ø Ç‡ ƃ æ üƒ ÁÖ ×ZÎ+ Ø` æb LJ ×Z Î+ÃÄ æœ Ç‡ Åç Áœ Ƅ Î+Á

¾ Õ '( L ÅL ÅL Å ž 6

`

ÃÄƃ݃þÕGÁ#ƃ݃Á#Æ8ÎDÃB½ û`Ã(æbLJ¾æœØqÂÄÇ

¼q½ÓÔÇՕÀDØqÛÈÇ3ۃÃľþÎ3

ÇÉ

Ü ÝƒÁœÂ¾ÂéÇ ÕƒÀ$ÃÄÅnÇÁœ×ZÎ+À+Ç3àœÃÄ؇ƃÁ

X X

W

3î ! ' ‰2î × ! ‰ !

q L q q

GX I I

¼

Ièç W Õ

¼

' L GX

æ+

¼ ¼

J

Ièç

ß æ+ ;!

¼ ¥

' ¼

æ+

¥

'

¥:½ÓÔdžՃÀ$ØqÛÈLJەÃÄÂÄÎÎ3

Ç*

Ü Ý•ÁœÂÄÂÄÇ-×DÁ#æœØqƃ݃ÇÁœ×ZÎ+À+Ç3àœÃÄ؇ƃÁ†

Á

Ü ÕÈÇ3ÀDúÇ"â`ã•ÁœÂÄÂÄÇh ݃ÁœÂ¾ÂéÇ-ՃÀ$ÃÄÅnÇ"ÕAÁœÀ$æü Á ×DÐ

Á

Ü þ‡ÃZ

Ç-

Ü ÆƒØ‡Î+Ç3Î+Ø

¼ Ý

æüƒÁ ½ ãƒÃ¾ÆƒÝƒÃ

X X

¥

32î × !' ‰2î¬ÓY× ! ‰2î¬ÓL!‰' ‰2î !'

â

íq Âq \q uq

I I

ѕ½ X X

W J

32î î^Ó ! ' 32î î¬Ó›× ! 3 !

q L q q

GX I I

¼

Ièç X

W

¬¼

' 32î × ! 32î¬ÓY× !

q 0q

L GX

§+ I I

¼ Ièç ÕÓ

W

¬¼

' Ó

L GX

§+ Ièç

¿}Á#ÀæœÇ‡ÂÄæ#ØqÂéÇ3ÀDÁ ×DÃÔã•ÎDÃľÃÄàœàœÇÃÄ Â ·Ç3ÎDÎDØÖæüƒÁ

Ó

GX

W ¾

*æ ü ¬ ¼ Ñ QÑ ¬¼

Ièç Ó

X X

+ ; ! À ' + +

# # # #

¬ ¼ ¼ ¼

J J

úÁ"×DÁ#þqãƒÁ"æüƒÁ ÁœÝÃÄƕØq¾ÎDÀDÁ

X

§+ ! ß n + ; ! æ + ; !

Ñ ¥ Ñ

Ó

GX

W ' À À

æ ü

Ièç ¥ ¼

U

X ­+

ä U

‰2î î¬Ó“!'

q

¼

.Ç3ÂÄÁ\ՃÀ$ØqÛÈLJەÃÄÂÄÎÎ3

Ç Ü Î+ÁœÆ•ÝƒÁÇ‡Ý ÕGÁ# À æüƒÁÎ+ÁœÆ•ÝƒÁLJÂÄÂJðÚþ Æ ÈƃÎÎ+؃½ ãƒÃ¾ÆƒÝƒÃ X X

@

Ñ

F E 3î î¬Ó“!U

' Ù 3î ! ‰2î¬ÓL!

ØuÍ`͇ÁœÀ$Ø ÂBð ÃÄƃݕÃÄÕAÁœÆƒÝƒÁ#ƃàbÇÖ×ZÎ+Ø`æbLJ×ZÎ+ÃÄæœÇçÀ$ÃÄ×$ÕGÁÎDÎ+ØnLJÝãƒÆÈÇÕÈLJÀ$ÎDÃÄà#ÃÄØqƃÁ"ƃ؇ÆþÅnՃ¾ÃÄæœÇ ÂBð ÃÄƃ݃þÕGÁ#ƃ݃Á#ƃàbÇ

⠗q Âq q

×$ÎDØ:æœÇ‡×$ÎDÃÄæbÇ:½

')(nml(-' opJArq<7LA-;9:q<759:q<sa68PtB/lua6HPtBGA-ua6v6wBtBG0=6ax)9:0=P`/yAua/)PzB=A+B=2<9:q?BGA

×DØq ƕ Ø ×ZÎ+Ø`æbLJ×ZÎ+ÃÄæœÇ‡ÅçÁœÆ„Î+Á ÃÄƕ݃ÃÄÕAÁœÆƒÝ•ÁœÆ„Î+ÃÖ×$ÁQÕAÁœÀ!ØqþqƕÃÖæœØq×ZÎ+þÎDãƒÁœÆ„ÎDÁ ݃Ã

X X

ÈÝ ƒ ØuÍq Á

î L ņ ÅL ÅÜ î¥ Ç ' î î Ç

X C D D

FHFHF

î L ņ ÅL ÅÜ î¥ Ç– î

î ' I

D J î ä

I I

Í3LJ¾ÁhæüƒÁ

Z¼ X

Ú! 3 !d' 32î ! 32î !

Ç

C D D

q Äq q

FHFHF

Tû:ÃÄÇ ã•Ænæ#Øq×$ÎDþÎ+ã•ÁœÆ„Î+Á݃à :½/û:Á×DÃÈ×ZÍ:þÂÄãƒÕ•ÕÈLJƃØhÃՕÀDØ`݃؇ÎDÎDà õÀDÇ"þ‡ÂÄÕÁÍqÁ#Æ8ÎDÃ

¯±°2² ³.´µ ¶ ·.¸°2³.¹»º¼ X

X

×D Ã) ؇ ÎD ÎD ÃÄ Á# ƃ ÁN æüƒ Á ÁN

Ü Ýƒ Ç3Î+ Ø ÝÈ Ç ãƒ Æ ÕAØqÂÄþƃØqÅçÃÄØ Ã¾Æ Í3LJÀ$ÃéLJۃþÂÄÃTݕÞþqÀDLJ݃ؼnÃÄÆ؇þqƃÃ/Í3LJÀDÃÄLJۃÃľÁ

*! '(î î î LņÅLÅ&î¥Ç = ž

Ç

C

Ú D D

FHFHF

æb LJ¾ æœ Øq ÂÄ Ç3 Î+ Ø ÃÄÆ ÈØ HÍ8 ͇ ÁœÀD Ø #

X C Ï^

c î †ÅLÅL ÅÜ î¥ Ç= X

X

î î ' 1î LņÅLÅÜî¥ÇÚ!

Ç y^

D D

¿}Á#ÀÁ#×DÁ#ÅnՃþ Ø *×$Áx×$ÃhæœØqƕ×DÃÄݕÁœÀ+Ç3ƃ؁ÎDÀDÁÁÍqÁœÆ„ÎD à -ÃÄÂæœØq×ZÎ+ÎÎ+ãƒÁ#Æ8ÎDÁ

FHFHF X X

Z ¼ ÖØuÍ8ÍqÁ#ÀDØ ×DÃÖ؇Î$Î+ÃÄÁ#ƃÁ ÝÈLJÂÖÕAØqÂÄþƃØqÅçÃÄ؁ÃÄÆFÎ+À$Á Í3LJÀ$ÃéLJەÃÄÂÄÃ

G ® î î¬ÓLî L ' î ä î¬Ó î ß'

X X C

eX YX

æbLJ¾æœØqÂÄÇ3Î+ØÖÃ¾Æ u½

 Àóî ! î^Óî Á' î¬Ó î Àüî î¬Ó î

X X X

{ eX YX YX

Ó !‰' Ó À Ó cî î^ÓLî

û :Á þq ¾à ×$ ØqÆƒØ ×$ÎDØ:æœÇ‡×$ÎDÃÄæœÇ‡ÅnÁ#ƄÎ+Á þƃ݃ÃÄÕAÁœÆ•ÝƒÁœÆ„Î+ à 5¾Á ՃÀD؇ÛÈLJۃþÂÄþÎ;

Çç

Ü Ý•ÁœÃ.ՕÀDØ`݃؇ÎDÎDÃ.×$ à ·Ç3Î$Î+ØqÀ$ÃÄàœàœÇ‡ÆƒØ

X X X YX

x x x x x x x x

Á" ×DÃ( ؇ Î$Î+ ÃÄÁ#ƃ Á

î 2 5

I X

3 ! ' ‘ 12î L ÅL ÅL ÅÜ î¬ Ç !D !

C

q q 0^ X

' q 32î !“ L ÅL ņ ÅÜ 3 î¬ Çf! !

^ 2q q

X

' 32î ! 3î !

Ç

q aD q ED

ÎÎ+ØqÀ$ÆÈLJƃݕØLJÂÄÂJðÚÁ#×DÁœÅçÕƒÃ¾Ø :×$Ã(æbLJ¾æœØq¾Ã5ÂÄÇՕÀDØqÛÈÇ3ۃÃľþÎ3

dž

Ü ÝƒÃ u½

FHFHF X

| G ' î ä î¬Ó î

C YX

X

} %~

3 ! ' U

î ä î¬Óî

C

q q eX X

' ‘žî¬Ó î 3ÀÎî î^Ó î !

q YX eX X X

' 3î^Ó! 32î L! À 32î ! 32î¬Ó! 3î †!' 1 32î ! 3î^Ó!“ 32î !D!

q 0q eX q 0q q YX y^ 2q q „q eX

þæœÁÍqÁœÀ$×+ Ç (×$ÃT×Dã•ÕƒÕG؇ƃþ„Ç æüƒÁ Í3LJÂÄþqÇ Z ¼ ½ÉýhÇ3Î+ à NÁœ×D×$Ã/×DØqÆ•Ø ×$Î+Ø`æbÇ3×$Î+þæbLJÅçÁœÆ„ÎDÁÖÃÄƃ݃Ã

X

 ÕGÁ#ƃ݃Á#Æ8ÎDÃÔ×DÁ"Á"×DØq¾Øç×$Á"ÕGÁ#À؇þqƃÃ×$æœÁœÂŽÎÇ݃Ãþƃ݃ÃÄæ# à ÃÄ Æ 8 ¼ †Í3LJÂÄÁhæüƒÁ

! ! 5 î †ÅLÅLņî¬Ç 6

X

å Ü Õ †ÅLÅLÅ“Õ j ¦ › LÅLÅLÅ ¨

#

dc €e dc fe

‰2î î !‰' ‰2î ! 3î !

q uq q

×DLJƃ݃ØçÃæœØ‡×$Î+ÎÎ+ãƒÁ#ƄÎ+à È×$Ã(üÈÇÖæüƒÁ I I I I

FHFHF FHFHF

Š ž ›¯ V„

^‚

c e

3î î ! ' C

q q L e

crƒƒƒ

I I

FHFHF M\[']'ä ]'ä } r ~

€e

c fe+† f‡

c

' ‰2î ! 3î ! 32î ! ‰2î !

D D

q q L lq q

I I I I

FHFHF F FHFHF

ÓÔ Ç ×D Øq Åç ÅN Ç;Î+ Øq À$ ÃéÇÉ Æ• Áœ ÂÄ ÂJ ðÚ㕠¾Î+ þ Ån Ø" Î+ Á# ÀDÅç ÃÄƃ Á*݃ Á# ͇ ÁÉ Á# ×D ×D Á# ÀD Á† æœ Øq ƕ ×D ÃÄݕ ÁœÀ+ Ç;Î Ç ×D ãá Î+ã: ÎD Î+ Áh ¾ Á- ÕA Øq×D ×$ ÃÄۃ þ ÂÄþ Î;

ÇÉ

Ü Ã¾ Æ æœãƒ Ã

D

× Ã( ÕA Øq ×D ×$Øq ƃØç Ճ ÀD Á# ×DÁ# Æ8 Î+ LJ ÀD ÁÉ þq ÂÄ Ã5LJ ¾ÎD ÀD à \ Á# ͇ Áœ Ƅ Î+ ÃJ ½ } LJ ÂÄ Áh ×$ ØqÅç ÅN Ç3 ÎD Øq ÀDÃÄÇÉ Í3 LJ ÂÄ Áh â8 ムþƃ ݃ Ã/ ¼ ÈÝ ƒ Çç æ# ãƒÃ( ÂéÇ

J

Î+Á#×DÃB½ ‰ À G ! F

Êü Ø

© ˆ

k lnm &oqpsr5p

© © F© § © ¨ © ª « x«

‰ ‹ Š wŒ  ‹Š

ho?x u 5p (x Áo

Ž # ‹#

êÈ|{ „ €1~‰ƒ.‡®‚†€U‡«í ~‰ƒ ƒ 5í~‰ƒ ûƒ j€ ƒ û~€Ží ‡

ãî m Ym á lk lÞ îë nm á nk

8

Æ ãƒÅçÁœÀDØ Ç‡ÂÄÁœÇ3Î+ØqÀ$ÃÄØÖ×$Ã}݃þæœÁÉæœØqÆ á×$ÁÂÄÇçæœÇ‡ÀD݃þÆÈLJ¾þÎ3

ÇÖ

Ü ÝƒÁ#ÂÄÂJðÚþƃ×DþÁœÅçÁh݃ÁœÃÔÍ3LJÂÄØqÀ$Ã

ÕGØq×$×DþۃÃľà *

Á Ü ÈƕþÎÇ ØçÆ8ãƒÅçÁœÀ+Ç3ۃÃľÁ •ÂÄÇ ç݃à Á†

Ü ÝƒÇ3ÎÇÖÝÈÇ

) ò˛ š’  †ö†ž”S´º®Ë› ʓ’“šž™

± ±

%$

º¹¾¢) ! 1 E ›¼ È˛ š2’  †›ö†ž”S´ºI˛º³"’” ™ †—¶š ™ Ü)

± %$ $ $

3¢) ' !‰' B ! Þj¹¾¢) !

q {û

x x x

I I I

K,(-')(-' u‘<9:1v687LAM9O0q</?254-4-A

:

û ÃéÇ ãƒÆÈÇ ×$ムæœæ#Áœ×D×$ÃÄØqƕÁn݃Ã/ÁÍqÁ#Æ8ÎDà ×$Î+Ø`æbÇ3×$Î+þæbLJÅçÁœÆ„ÎDÁÖÃÄƃ݃þÕGÁ#ƃ݃Á#Æ8ÎDÃTÁœÝ Áœâ8ãƒÃ¾ÕƒÀD؇ÛÈLJۃþÂÄà AØuÍ8ÍqÁœÀ$Ø

d’”“

ΠLJ¾ Ã5 æüƒ Á ƒæ # Øq Æ ¼q ½/ ÿk ƕ ݃ ÃÄ ÕA Áœ ƃ ݕ ÁœÆ„ Î+ Ã( Í` ムØqÂ( ݃þ ÀD Áh æüƒ Á ºÕ GÁ# À ؇ þq ƃ Ã

Òî ! ž

X

k – •

I I

×DØq ƃ Øç ×$ÎD Ø: æœÇ‡ ×$ÎDÃÄ æœÇ‡ ÅnÁ#ƄÎ+ Áh ÃÄƕ ݃ÃÄÕA Áœ ƃ ݕ Áœ ƄÎ+ ÃJ½ .LJ ¾Áh ×D ムæ# æœ Á# ×D ×Dþ Øq ƃ Á† Ճ ÀD Á#ƃ ݃ Á† ÃÄ ƕ Øq Ån Áh ݕ à ’½

3 2î !‰ ' Õ3 Þ y $ » h » é î L ņÅL ņ î¥ Ç

# E S

*q {û Ñû

I  F Ê ¤ “  ™Â ˛ U“ ’ ´º ”S f — —¶

± h­

Æ Áœ×$ÁœÅçՃÃÄØÖ݃ÃG×DæüƒÁ#ÅNÇÖ݃ÃìsÁœÀ$ƃØqãƒÂ¾ÂÄÃ}

Á-

Ü È

Ý 3

Ç D

Î Ö

Ø È

Ý ‡

Ç Ä

 Ä

 É

Ç $

× ƒ

㠜

æ #

æ œ

Á D

× $

× Ä

à q

Ø •

Æ †

Á •

Ý

à 8

Æ ƒ

ã n

Å #

Á D

À 5

à ‡

Ç Ä

 œ

Á 3

Ç +

Î q

Ø $

À Ã

hóœ²` ± }´·¹ ñ J­

æüƒÁÉÀDLJՃՃÀ$Áœ×$ÁœÆ„ÎLJƕØNÃÄÂGÀDþ×DãƒÂŽÎÇ3ÎDØÖ݃ÁœÃ(ÂÄLJƃæœÃ¾ØÖÀDþÕGÁÎ+ã•ÎDØçݕÃãƒÆÈÇÅn؇ƃÁ#Î+Ç×$ÃÄÅçÅnÁÎ+À$ÃÄæbÇ:½

Š

[ ? > Ü £

K,(-')(+K —˜A-PzBG0A->52<sOA™/?q<93>5Arq</)1šA-6@4™9

ýhÇ3Î+Ø ãƒÆ•ØÉ×$æüƒÁœÅnÇ݃ÃAìsÁ#ÀDƃØqã•ÂÄÂÄà „×DÃÄÇ "þÂÈÆ`ã•ÅnÁ#ÀDØ Ç3ÂÄÁbÇ;Î+ØqÀ$ÃÄØ"æüƒÁæœØqƄÎÇÉÃÈ×Dãƒæ#æœÁœ×$×DÃØ3ÎDÎ+Á#Æ8ã•Î+Ã

›

d’j“

×Dã ՕÀDØuÍqÁ3½ Ö×$Ã(Ճã}

Øç

Ü ×Dæ#ÀDþ͇ÁœÀ$ÁÉæ#ØqÅnÁ

‘2î ! 2 ¾Ç

›

I I ¾Ç

# ÃÄÂGÆ`ã•ÅnÁ#ÀDØç݃Ã(×Dãƒæ#æœÁ#×D×DÐ×Dã ՃÀDØu͇Á

X

› ¾ÇI'Áî +²ÅLÅLÅ5+Œî¥Ç?' #

Ó/ð ÃÄƃ×$ÃÄÁ#ÅnÁh݃Á#ÃÍ3LJÂÄØqÀ$Ã5ÕAØq×D×$ÃÄۃþÂÄÃGÕGÁ#À Á†

Ü â8ãƒÃ¾ÆƒÝƒÃ 8½

› n›

î\Ç3ÂÄæœØ‡ÂÄÃéÇ3ÅnØ `Ç3Î$Î+ÀDÇu͇ÁœÀ$×DØNÃ5æœØq×ZÎ+þÎDãƒÁœÆ„ÎDà ÈÂéÇ Ý•ÃÄ×$ÎDÀDþۃãƒàœÃ¾ØqƃÁ-ݕÃ(ՃÀDØqۃLJۃÃľþÎ;

Ç

Ü ÝƒÃ :½

¾Ç &¹¾ ¾Ç›!‰'á¦S†ÅLÅLÅÜ ¨

# :›

G ž ¾Ç

3 ¾Ç®' G!‰' ‰ !

C

q yü q

L

=œž Ÿ ¡

¿ÁœÀÁœ×$ÁœÅçՃÃÄØ •ãƒÆæ#Øq×$ÎDþÎDãƒÁœÆ„Î+Á"݃Á#Â(ՃÀDþÅnØ D

Î ÃÄÕAØÖ݃ÁœÂ¾ÂBð Á#͇ÁœÆ„Î+Ø -

Á Ü

M [ ç n›

G $ ¾ÇI' !

X X

'Áî î î ä î¥

ä Ç

æ •

ü Á +

À ‡

Ç •

Õ ƒ

Õ D

À #

Á D

× œ

Á „

Æ +

Î á

Ç J

 Ú

ð

Á q

Í #

Á 8

Æ D

Î Ø Ä

Ã

Æ œ

æ ƒ

㠐

à à $

× ƒ

㠜

æ #

æ œ

Á $

× D

× T

à $

× .

à D

× Ø‡ÆƒØ Ø‡Î$Î+ÁœÆ8ã•ÎDÃ.æ#ØqÆ ÂÄÁÉՃÀDþÅnÁ ՕÀDØuÍqÁ ÅnÁ#ƄÎ+ÀDÁ

C Y

FHFHF FHFHF

ÂÄÁhÀDÁ#×$Î+LJƄÎ+Ã(æœØ‡ÀDÀDþ×DÕAØqƃ݃؇ƃØçLJÝþƃ×Dã•æœæœÁ#×D×$ÃB½ é

pü aü

¥qß

Æ È ‡

Ç ¾

 q

Ø „

þ ‡

Ç ç

Å œ

Á „

Æ +

Î Á ØqþqƕÃTLJŽÎ+ÀDØNæœØq×ZÎ+þÎDãƒÁœÆ„ÎDÁçݕà æ#ØqƄÎ+ÁœÀ$À;

Ç Ü #

Á ‡

Í œ

Á „

Æ +

Î Ã

æ ƒ

ü Ö

Á $

× T

à D

× q

Ø •

Æ á

Ø ‡

Í œ

Á $

À à ÈæœÇ3Î+Ã

n› X

ÁœÝ )æüƒÁhÆƒØ‡Æ ×DÃG×DØqƃØÉÍqÁœÀ$à ÈæœÇ3Î+ÃJ½/¿}؇ÃÄæü Á- þ‡ÂÄà ×DØqÆƒØ :×$Ã5؇Î$Î+ÃÄÁ#ƃÁ*æü•Á-ØqþqƃÃAæœØ‡×$Î+ÎÎ+ãƒÁ#ƄÎ+Á

T é ¬ ¾Ç‘' G! ÆE

¾ü Ïü

üÈÇÖÂéÇÖ×$ÎDÁœ×D×DÇnՃÀ$ØqÛÈLJەÃÄÂÄÎÎ3

Ç Ü 8ÕÈÇ3ÀDÃÔÇ

À ! ÆE Ý "î ‘Ë

# C

¿ü I

Z ¼ Z ¼ d¼ Ç Z

¢ £¥ ¤ ¦

3 !' ¬ À "! ¬ À "! ' ¬À "!

£¥¤ ¦

¢

C Íq Øq ŽÎ+ Á

q wû û û û Êû û

͇Øq¾ÎDÁ

FHFHF FHFHF

œ ¡

Ç Z

ìsLJ×$Î+Ç"â8ãƒÃ¾ÆƒÝƒÃƒæ#ØqƄÎLJÀ$Áâ8ãÈLJƄÎ+ÃÈ×$ØqƃØhÎLJ¾Õæ#Øq×$ÎDþÎ+ã•ÁœÆ„Î+ à }Á#×D×DÃÈ×$ØqÆƒØ „ՃLJÀDÃÈÇ3ƒÆ8ãƒÅnÁ#ÀDØ"݃ÃÅçØ`݃Ã

#

2 ¯ þ

݃Ã:×$æœÁ#þqÂÄþÁœÀDÁžÃ "ÕG؇×$Î+Ã`݃Á#þqÂÄÃ`Á#͇ÁœÆ„Î+Ãæü•Á\×DÃ8ÍqÁ#ÀD à ƒæbLJƃØ*ƃÁœÂ¾ÂéÇ×$Áœâ8ãƒÁ#ƃàbÇh݃Á#þqÂÄà ÁÍqÁ#Æ8ÎDÃæüƒÁ\æ#ØqÅçÕGØqƕþqØqƃØ

ü

ÃÄÂæ#Øq×$ÎDþÎ+ã•ÁœÆ„Î+Á"×$ÎDÁœ×$×D؃½sû:Ã(؇Î$Î+ÃÄÁ#ƃÁhâ8ãƒÃÄÆ•ÝƒÃ Æ E #

Oü Z ¼

n› =

# Ç

6Z

3 ¾Çˆ' G!‰' ¬ À "!

q _ü û Öû

þ ü

û` Ã( ݃ ÃÄ æ# Á† æ ü• Á üƒ Ç \ ݃ Ã5 ÕÈ Ç‡ À+Ç3 Ån Á Î+ ÀD à ( ½

›

û : Ã( Íq Áœ À$ Ã È æœ ÇN æ üƒ Á ¼q ½ ÿkÆ ·Ç;ÎD Î+à ºã• Î+þ ÂÄ ÃÄà# àb LJ ƕ ݃ Ø ÂÄ Á† Ճ ÀDØq Օ ÀD ÃÄ ÁÎ3

Çç

Ü Ýƒ ÁœÂÛƒÃÄƕØqÅnþØÖ݃Ã}úÁ ÎDØqÆ

¾Ç h ˛  š ’  † ö†ž ”S ´º † ´º ”S ™› —˜¸ /1 " !

# #

±

n › §

%$ ,$ 1û 1û

Ç G X

×D Ã( ؇ Î$ Î+ ÃÄ Á# ƃ Á

Æ E 3 ¾ Ç ' G !9 ' 2 Ü

æ q Èü

ç

› ¯ Ç Z ¼ ¬ ¼ ¼

G

# Ç Ç

6Z

Ú ¥ À ! ^'y ˆ+ ¥ À "! '

L þ û û èû û

GX ü

î\Ç3ÂÄæœØ‡ÂÄÃéÇ3ÅnØÉÃÄ Æ ÈƕÁ†ÂÄÇ ÕƒÀDÁÍ`ÃÄ×DþØqƃÁ"݃ à ×+Ç3ÕGÁ#ƃ݃Øçæüƒ Á X

ç

E º ) « )å'Áî + +.î¬Ç=¯

FHFHF

Ç

X

3) !' 32î + +Œî¥ÇÚ!‰' ‰2î !3' #

X

q uq L q û

I

FHFHF

îs؇ƃ×Dþ݃ÁœÀ$ÃéLJÅçØQã•ÆðÚã•ÀDÆÈÇLæ#ØqƄÎ+ÁœÆ•ÁœÆ„Î+ Á ÕÈLJÂľÃÄƃ Á -݃ÃÉæœãƒ à ۃÃÄLJƃæüƒÁxÁœ Ý

hóœ²` ± }´·¹ ñ Äñ Ièç

] ¨ 3

ƃÁœÀ$Á‡½ û: à ·Ç3ƃƃØL݃Á#ÂľÁÁœ×ZÎ+ÀDLJàœÃ¾ØqƃÆæœØqÆÏÀ$ÁœÃÄÅۃãƒ×D×$ØqÂéÇ3ÅnÁ#Æ8ÎD؃½ÓÔÇ=×$ãƒæœæ#Áœ×D×$ÃÄØqƕ Á ݕÃÁ#͇ÁœÆ„Î+Ã

é À

[ ? > Ü £ d’”“

·×DÃ(Ø3ÎDÎ+þÁœÆƒÁhã•ÆÈÇçՃLJÂľÃÄÆÈÇەÃéLJƃæœÇLJÂÄÂJð Áœ×$ÃÄÅnÇÉÁ#×$Î+ÀDLJàœÃ¾Øqƃ Á "

Á†

Ü ƒ

㠃

Æ ç

Ø D

×

æ ƒ

ü #

Á N

Å n

Ç ƒ

Ý 

à s

ì œ

Á $

À ƒ

Æ q

Ø ƒ

ã ¾

 Ä

 à :ÅnÁ#ƄÎ+ÀDÁ

I Á î !

I I

ÃÄÂ.Æ8ãƒÅçÁœÀ$ØLJÂÄÁœÇ3Î+ØqÀ$ÃÄØ æü•Ánæ#ØqƄÎÇ ÃÄÂ}Æ`ã•ÅnÁ#ÀDØ݃ÃTÕÈLJ ¾ÂÄþƃÁۃÃÄLJƃæüƒÁ؇Î$Î+Á#Æ`ã:Î+ÁƃÁœÂ¾ÂÄÁ ՕÀDÃÄÅçÁ Áœ×ZÎ+ÀDLJàœÃ¾ØqƃÃ

î 'ü Õ L ! ž

6

I #

üÈÇÖ݃ÃÄ×ZÎ+ÀDþۃãƒà#ÃÄØqƃÁhەÃÄƃØqÅçÃéÇ3ÂÄÁ݃Ã(ÕÈLJÀDLJÅnÁÎ+À$ à ½)û:ÃÍqÁ#ÝÈÇÂBð Áœ×DÁ#ÅnՕÃÄØá¼q½Ž¼q¼q½

Ü /1 !

#

K,(-')(n© —˜A-PzBG0A->52<sOA™/?q<9«ª)9O/)1š9¬B0A-ua6

û : ÃéÇ ãƒ Æ• Ø ×D æü• Áœ Ån ÇÉ Ýƒ ú ìs Á#ÀD ƃ ؇ ムÂľ à „ ×D ÃÄ Ç L ÃÄ ÂƒÆ8 ãƒÅç ÁœÀ$Ø Ç‡Â¾ Áb Ç3 ÎDØq ÀDþØ- æ üƒ Á* ÀD LJ Ճ Ճ À$ Áœ ×$Áœ Ƅ ÎÇ ÂJðÚ Ã¾ ƃ ×$ Î+ LJ Ƅ Î+Á ݃ Á# º Ճ ÀDþ Ån Ø

L ­

×D ムæ#æœ Áœ×$×D Øá ÃÄ Æ ãƒ ÆÈ Çn ×DÁœ À$ ÃÄÁÉ Ýƒ ÃÔ Õƒ ÀD ØuÍq Á Ø u Í8 Íq Áœ À$Ø F Ã¾Æ ¼ 8 ½ Ó ð ÃÄƕ ×D ÃÄ Á# Ån Á† ݃ Á#Ð Í3 LJ ¾ Øq ÀD Ã( ÕA Øq×D ×$ ÃÄۃ þ ÂÄÃ( ÕA Áœ À

¸ î ž¼ ® ­

I

ÃÄÂÆ8ãƒÅçÁœÀ$ØnÇ3ÂÄÁbÇ;Î+ØqÀ$ÃÄØ Áh

Ü ÝƒÇ3Î+ØçÝÈÇ

é à ' ¦ × î¬ Çˆ ' é ¨

#

­ ¯ ¯ ­ •

¹¾ Ž !' ÷9¦S=¨

Ó/ð Á#͇ÁœÆ„Î+Ø \×DÃ(Ճã

Øn

Ü ×$æœÀDÎÍqÁ#ÀDÁ†ÃÄÆ Î+Á#ÀDÅçÃÄƃÃ5݃Áœþq¾à æ#ØqÅçÁ

¯ ­

j Û '²Õµ! &î I

X X

¯ ­

² 'ÛÕµ!‰' î ä î ä î

Z

î\LJÂÄæ#ØqÂÄÃÄLJÅnØÉÂéÇ ÝƒÃ¾×$ÎDÀDÃÄەãƒàœÃ¾ØqƃÁh݃Ã(ՃÀ$ØqÛÈLJەÃÄÂÄÎÎ3

Ç Ü I I

FHFHF

¯ X

X X X X

­ } ~ } ~ °} ~ Z

‘ ²'²Õµ!‰' U

î ä î ä î h' Ž

î ä Ž

î ä ‘žî !'ó ¬À "! I

q Âq Z Âq q Z q Öû û

I I I I

FHFHF FHFHF

?± ± -²j³ ´± ¥² ¥² ¥² J² ¶µ¸· ¹²

~0¡‚Š8ŠBƒ HŠ ˆ† ˆŒ}ƒa” ”3“Í‹ † €‚Œ €1Š¢ † HŠ„¡1¡‚€1GŠBƒ HŠ ƒ H„ƒ ‚Š8pŠ Hƒ 1ŠBˆ„†‡Ž ƒ ‚p HŠ ¡ ‚€1Š Š 1ŠS¨

û ` ƒ

à ƒ

Ý Ä

à #

æ

Á

æ ƒ

ü Á =üƒÇ †Ý•ÃƒÕÈLJÀDLJÅnÁÎ+À$Ø (½ ÎDÃľÃÄàœàœÇ‡ÆƒÝƒØÂéÇ-×$ØqÅnÅnÇ*݃Á#ÂÄÂÄÇ-×DÁœÀ$ÃÄÁ

þqÁœØqÅçÁ#ÎDÀDþæbÇ :×DÃÍqÁ#ÀDà ÈæbÇæüƒÁ Š

˛ š’  †ö†ž”S´º3Éf”S‘“š2’ žÊD™

± %$ û

E ›¯ ¼

X

d ¼ d ¼ ¼

Y=º Y=º Y=º

­ - ¼ Z¼

Z

3 ('(Õµ!' ¥ À "! Û' ¥ À "! $' '

X X I

q û û Êû û Êû

L L L GX ¬ÀÛ ¬ À "!

F Öû

û`Ã(æbLJ¾æœØqÂÄÇ ÂéÇ ÕƒÀ$Á#Í`ÃÄ×$ÃÄØqƃÁ"݃ à Ïã•Î+þÂÄþàœàbÇ3ÆƒÝƒØ ÂÄ Ç õ؇ÀDÅ ãƒÂÄÇ

Ièç Ièç ç

» ­ ¼ ¼

X X

Z ¼ d ¼

Y=º Y=º Y=º

¯­ Z Z

‰ Ž!' Õ 3) 'ÛÕ·!3' Õ ¬ À "! Â' Õ ¬ À "! ' '

X X X

I I Ó

q L ‚q L û û Êû L û {û û û

Ièç Ièç Ièç

ݕØH͇ÁÉ×$Ã)

Áh

Ü ã•Î+þÂÄÃÄà#àbLJƕ݃ØÖÃÄ Â ·Ç3ÎDÎDØçæü•ÁÉÕAÁœÀ ÂéÇ ×$ÁœÀ$ÃÄÁ"þqÁœØ‡ÅnÁÎ+ÀDþæbÇ Í3LJÂÄÁ

Y=º

" I

L GX x

¼ ¼

X Ièç

Y=º Y=º Y=º ¼ d¼

Z

Õ ' ¾' !' !‰'

X X

I I I Ó

L L L GX

¼ ¼ ¼

x x x ¬À ^À !

Ô

Ó

Ç ƒ

Ý Ä

à Z

× +

Î D

À ¾

à ƒ

Û ƒ

ã #

à Ä

à q

Ø ƒ

Æ ç

Á q

þ #

Á q

Ø n

Å

Á +

Î $

À Ä

à b

æ á

Ç þqØ`݃Áç݃ÁœÂ¾Âé ÇáՃÀDØqՕÀDÃÄÁÎ3

Ç

Ü Ýƒ à ½ LJ¾Ánþ Æ ·Ç3ÎDÎDÃ

x x x x x

½ »¾

I ç Ièç Ièç

¼ ¼ ¼

æüƒÁ 2™ “´fö™ ˛¬‘“‘”S’ ™

±± å

­ ¿ À­ ¯­ ¿

3 Ô¿ + × ñ¿ !‰' 3 Ô¿ c!

# #

q Âq

Õ A œ

Á ç

À q

Ø q

þ •

Æ Ã ½ïÓÔÇ ÕƒÀ$ØqՃÀ$ÃÄÁ#Î;

Ç Ü Ý•Ã æ#à ݃ÃÄæ#ÁæüƒÁÂéÇ!ՃÀD؇ÛÈLJۃþÂÄþÎ;

Ç

Ü ÝƒÃ

¿ ^•

ƃØqÆxÇu͇ÁœÀ$ÁNãƒÆx×Dãƒæ#æœÁœ×$×DØ ÈÆ•Ø Ç‡Â¾ÂBð ÃÄ×$Î+LJƄÎ+Á ×$ÁNƃ؇Æx×$Ã)Á#À+ÇLJƃæœØ‡À+Çá؇ÎDÎDÁœÆ8ã•Î+ØãƒÆ×$ãƒæœæ#Áœ×$×DØ ÈƃØ

Þ ®™ “´fö™?˛1‘“‘”S’“™

# ±±

Á¿

LJÂÄÂJðÚþ×$ÎÇ3Æ8ÎDÁ ºÜÁÕÈLJÀDÕLJÂÄÂÄÇ*ՃÀ$ØqÛÈLJۃþÂÄÎÎ3

Ç Ü ÝƒÃƒÆƒØqÆçÇbÍqÁ#ÀDÁ ãƒÆ×Dã•æœæœÁ#×D×$Ø Èƃ؆LJ¾ÂBð ÃÄ×ZÎLJƄÎ+Á ½T¿ÁœÀ ݃ÃÄÅçØq×ZÎ+À+Ç3ÀDÁ

jE n+ jE

# )¿

ÎLJ¾ÁhՃÀDØqՕÀDÃÄÁÎ3

Ç Ü :ÛÈLJ×ZÎÇØq×D×$ÁœÀ$Í3LJÀ$ÁÉæü•Á IE

# ­ ¿

¯­ ¿ ”­

¯­ ¿ À­ 3 Ô ¿ ó + #!

‰ Ô¿ ó+ ÿ !

# # q

q ¯ ­ ¯­

3 Ô¿ ó+ × Ã¿ !‰' '

# #

q 3 á ¿ #! ‰ Ô¿ !

#

ÁçæüƒÁ d ¼ þÆxâ8ãÈLJƄÎDØÂBð Á#͇ÁœÆ„Î+Ø "×$à ͇ÁœÀ$à ÈæœÇ×DÁnÁn×$ØqÂÄØ×DÁnà ՃÀDþÅnÃ

q q

¯­ ¯­

Ç

Á#ÍqÁ#ƄÎ+ÃÔƃØqÆ×DÃ͇ÁœÀDà ÈæbÇ3ƃ؃½)úÁ"×DÁ#þqãƒÁÉLJÂľØqÀ+ÇÉæüƒÁ

3 ¿ !«'s 1 À "! Î ¿ ! ÆE

# # #

Ôq Ñû

E Z¼

¯­ ¿ CÃ Z¼

Ç Ã

­ ¿ À­ ­ ¿

Y

3 Ô¿ + ! ¬À "!

# d¼

q û

­

3 y¿ ü+ × ñ¿ !3' ' 'y ¬À "! ' 3 á¿ c!

# # Ç

q û uq

3 Ô ¿ #! ^À "!

q Üû

Ä

êÈ| ê úƒ Bí~‰ƒ ûƒ j€ ƒK} ƒ

lk lÞ îë nm á ym lkGkGm

Æ 8

Æ ãƒ Ån Á#ÀDØ Ç‡ ¾ Áb Ç3 ÎDØq ÀD þ Ø ×DÃs݃ÃÄæ#ÁáÇu͇ÁœÀ$ÁݕÃÄ×$ÎDÀDþۃãƒàœÃ¾ØqƃÁ ݕÿ}Øqþ×D×$ØqÆ ÝƒÃ\ÕÈLJÀDLJÅçÁ#Î+À$Ø ×DÁ

Á- Í3 LJ ¾ Áh æ üƒ Á

Š h) Ò& dÁÞ

• yz Y

¹º) !' tÅ

I

”_ Z

‰¢) '²Õµ!‰'

q ù

Õ

`

û ÃA͇ÁœÀDà ÈæbÇÉæüƒÁ-×DÃA؇Î$Î+ÃÄÁ#ƃÁãƒÆÈÇ݃þ×$ÎDÀDÃÄەãƒàœÃ¾ØqƃÁ ݃ÃAՃÀDØqۃLJۃÃľþÎ;

Ç Ü qØuÍ8ÍqÁœÀ$ØÖæüƒÁ F¼q½ û:Ã

=

Y º

E 3) 'ÛÕ·!‘'

L q

GX

üÈÇÖæüƒÁ Ièç

tÅ tÅ tÅ Å ¼

Y=º Y=º =

Y º

I I

”_ r_

Z Z Z

3¢) 'ÛÕ·!3' ' ' '

q ù _ù _ù ù

L

L L

GX GX GX

Õ Õ

î\Ç3ÂÄæœØ‡ÂÄÃéÇ3ÅnØÉÂéÇÖՃÀDÁÍ`ÃÄ×DþØqƃÁh݃Ã

Ièç Ièç Ièç

Ü)߯ X

tÅ tÅ tÅ tÅ Å

Y=º Y=º Y=º =

Y º

Z

ï¼

I I

r_ !_ »_

Z Z Z Z

3¢)Ò!d' Õ 3¢) '(Õµ!‰' Õ 'à '( '( 'Á

X

q L %q L ù ‘ù L ù L ù ù

GX GX GX

Õ ¢Õ&À ;! ü

I ç I ç Ièç ç

HÆ Ç#

êÈ| ߇ ƒ Bí~‰ƒ ûƒ j€ ƒ q€1~ € „ €ûí~‰ƒ ¬‡

hg i á lk lÞ îë nm lj Ím

:

û Ã æœ Øq ƃ ×$ ÃÄ Ýƒ Á#ÀD Ã ãƒ Æ ð ムÀ$ ÆÈ Çx æ# Øq Ƅ Î+ Áœ Ƅ ÎD ÁœÆ„ Î+ Á ÕÈ Ç‡Â¾ ÂÄÃÄƕÁ ݃ à æœãƒ à ۃ Ãé Ç3 ƃ æ üƒ Á Á# Ý Æƒ ÁœÀ$ Á‡½¬ û:à ·Ç‡ ƕ ƃ Ø

È ˜

Áœ ×$ ÎDÀ+ LJ à# ÃÄ Øq ƕ Ð ×$ ÁœÆƒ àœ Ç ÀD Á# ÃÄŠۃ 㕠×D ×D ؇ Âé LJ Åç Áœ Ƅ Î+ؕ ½û: ÃéÇ Ã¾Â Æ8 ãƒÅç Áœ À$Ø Ç‡Â¾ Áb Ç3 ÎD Øq ÀD Ã¾Ø æ üƒ Á æœØ‡Æ8 Î+Çn þÆ8 ムÅç ÁœÀ$ØN ݃Ð ÕÈ Ç‡ ¾ ÂÄþƃ Á

À ¥ #

ۃ ÃéLJ ƕæ üƒ Á" ƃ ÁœÂ( æœ Ç‡ Ån Օ ÃÄØqƃ Á3 ½ )

ÿk Åç ÃÄƕ ÃÄ Åç Ø Æ8 ムÅn Á# ÀDØx ݃ à ÕÈLJÂľÃÄƃÁNۃÃéLJƕæüƒÁ õÀDÇ Â¾Á Á#×$Î+ÀDÇ3ÎDÎDÁ×DLJÀ;

Ç!

Ü ÕÈLJÀ$ÃÇ x×$ÁƕÁœÂÄÂJðÚã•ÀDÆÈÇ!ÂÄÁáÕÈLJ¾ÂÄþƃÁ

ƃÁœÀ$Á×$ØqÆƒØ ÕƒÃ+

ã Ü ÝƒÃ žÅçÁœÆ„ÎDÀDÁá×+LJÀH

Ç

Ü ÝÈÇ3Î+Ø!ÝÈÇ ×$ÁãƒÆƒÇ͇Øq¾Î+Ç×DæœÁ#¾ÎDÁáÎDã•ÎDÎDÁáÂÄÁ ÕÈLJ¾ÂÄþƃÁ

c

# J

ƃ Áœ À$ Á ÀD ÃÄÅn LJ À$À+ LJ ƃ ƕ Ø ÝÈ Ç Ýƒ Á Î+Á# ÀD Åç ÃÄ ÆÈ Ç‡ À$Á LJ ƃ æ#Øq À+ Ç Ý• Áœþq ¾Ãs Áœ ¾Áœ Åç Áœ Ƅ Î+Þ ݃ Áœ Âs æbLJ Åç ՃÃÄ؇ƃ Á‡ ½ Ã¾æœ Á ÍqÁœ À$ ×+ Ç Ã¾ Âs Æ8 ムÅç ÁœÀD Ø

Àó À !

# #

ÅN LJ ×$ ×Dþ Ån Ø Ý• Ã/ ÕÈ Ç‡ ÂÄ Â¾ÃÄƃ ÁÉ Ûƒ ÃéÇ3 ƃ æ üƒ Á ƃ Áœ Â/ æœÇ‡ Åç Ճ ÃÄØq ƕ Áá

ÁÖ

Ü ÝÈ Ç3Î+ Øá ÝÈ Ç3 Â/ Ån þƃ ÃÄ Åç Ø õÀ DÇ Á# Ýx þÂTÆ8 ムÅç Áœ ÀD Øá Ån LJ ×D ×$ÃÄ Åç Ø Ýƒ Ã

å

ÕÈLJÂľÃÄƃÁۃÃéÇ3ƃæüƒÁ"ƃÁœÂ¾ÂBð ãƒÀDƃ Ç ƒØuÍ8ÍqÁœÀ$ Ø ½)û`Ã؇ÎDÎDÃÄÁ#ƃÁ"æüƒÁ #

–

J \

¹º) !'ᦠÀ àß ,À !“ # à ¨

# #

û`ÃéÇ ½/û:ÃÈÍ:ã•ØqÂÄÁæbLJ¾æœØqÂÄLJÀDÁÂÄdžݕÃÄ×$ÎDÀDþۃãƒàœÃ¾ØqƃÁ݃úՃÀ$ØqÛÈLJەÃÄÂÄÎÎ3

Ç-

Ü ÝƒÃ ã•Î+þÂÄÃÄà#àbLJƕ݃Ø"ÂéÇ õØqÀDÅ ã•ÂéÇ

FHFHF

¸Õ3Þ$¹º) ! ¤) 1

LÕ º Õ

Å 'ô õ ö'÷ø6ùlö'÷6ú

3¢) 'ÛÕ·!3'

q ò “ LÕ LÕ·Õ ¢Õ

ÿk Â/ Æ8 ムÅç Áœ À$ Øá ݃ ÃT æbÇ3 ×D Ã/ ÕA Øq×D ×$ ÃÄ Ûƒ þ ÂÄÐ æœ Øq þƃ æœÃ¾ ݃ ÁÖ æœØq Æ! þÂT Æ8 ムÅn Á# ÀD Øá ݃ÃT Åç Ø` ݃ Ã. ݃ Ã/ ×$ æœ Á# þq ÂÄþ Áœ ÀD Á ƒ

Õ Ç‡ÂľÃÄƃÁ õÀ+Ç ÂÄÁ

Å 'ô Óû‘÷ôô 1ú I

ò

ՃÀDÁ#×D Áœ Ƅ ÎD Ð ƕÁœ ÂÄ ÂJ ðÚ㕠ÀDÆÈ ÇÖ ×D Á# ƃàb Ç ÀD þ ÕG Á Î+ Ã¾àœ ÃÄ؇ ƃ Á- Á" ×D Á#ƃ àb ÇÎ+ ÁœÆ• Áœ À æœ Øq Ƅ ÎDØn ݃Á# ÂÄÂJ ðÚØq À$ ݃ ÃÄƕ Á •Ø u Í8 Íq Á# ÀD Ø «

#

›

LÕ LÕ·Õ ¢Õ '

Å 'ô û‘÷ôô 1ú ÿþ #



¿ ÁœÀáÇbÍqÁ#ÀDÁ ՃLJÂľÃÄƃÁáۃÃÄLJƃæüƒÁ ƕÁœÂ-æœÇ‡ÅnՕÃÄØqƃÁ ۃÃÄ×$ØqþqÆÈÇ ÕƒÀDÁ#ƃ݃Á#ÀDÁ ÕÈLJ¾ÂÄþƃÁáۃÃéLJƕæüƒÁ õÀ+ÇxÂÄÁ

ò É

æœØqƄÎ+Á#Æ8ã•Î+Á†ÆƒÁœÂ¾ÂBð ãƒÀDƃÇÁ"×$æœÁœþ‡ÂÄÃÄÁ#ÀDÁh¾ÁhÀDÁœ×ZÎLJƄÎDà õÀDǾÁ sƕÁœÀDÁ3½súÁ"×DÁœþ‡ãƒÁ"æüƒÁ

Õ é ÒÕ $

3 ÀßÕµ!d À !

#

À

^ Ê

“ Õ º ¢ÕB' þ þ

Å 'ô !õ ö'÷øùlö'÷ú Õ ÀÎÕ

#

û`Ã(݃ÃÄæ#Á†æü•Á ÕAØq×D×$ÃÄÁœÝ•Á nÁ-Í3LJÂÄÁhæü•Á

ò

¸) ‘Ë› š’  †ö†ž”S´º1Ì³¤“’žÉf”S‘“š’ žÊD™

± %$

À

˜ Ë

þ þ

Õ ÀÎÕ

#

3¢) '(Õµ!‰'

q þ #

û ` é

Ã Ç ÂBð Á#ÍqÁ#ƄÎ+Ø ·Á#×Dæ#ÁÉãƒÆƒÇՃLJÂľÃÄÆÈÇەÃéLJƃæœÇLJÂÄÂÄÇ Áœ×DþÅNÇÖÁ#×$Î+ÀDLJàœÃ¾ØqƃÁ ½ÓÔÇՃÀ$ØqÛÈLJۃþÂÄÎÎ3

Ç Ü ÝƒÃ

؇ÎDÎDÁœÆƒÁ#ÀDÁ"ãƒÆÈÇÕÈLJ¾ÂÄÃÄƃÇۃÃéÇ3ƃæbÇLJ¾ÂéÇ Áœ×$ÃÄÅnÇ Áœ×ZÎ+À+Ç3àœÃÄ؇ƃÁç

Á†

Ü ÝƒÇ3ÎÇÖÝÈÇ

$î Òî ' ®Õ L!

6

I I ®Õ 6 X

Ì

X

Z

W

“ LÕ º Õ Ç

Å ô !õ ö'÷ø6ùlö'÷6ú Z

Ì

32î !‰' ' '

ò

q LÕ ÕžÕ Õ W

I Ç

Å 'ô Óû‘÷6ôô =ú

ÿkÆ ·Ç3ÎDÎDà ×$Áç×$ÃTæœØ‡Æƒ×Dþ݃ÁœÀDLJƃØáÂÄÁ ÕÈÇ3ÂÄÂÄþƃÁÁ#×$ÎDÀ+Ç3Î$Î+ÁÖæœØ‡ÅnÁÖØqÀ$݃ÃÄƃÇ3Î+Á þÆãƒÆÈÇ ãƒÕƒÂÄÇ ÃÄÂ.Æ`ã•ÅnÁ#ÀDØ ÝƒÃ

ò

æb LJ ×$ à ·Ç b Íq؇ ÀDÁ# ͇ Øq ÂÄÃ

ÁN

Ü Ýƒ Ç3 Î+ Ø ÝÈ Ç‡ Âľ Á 㕠Ճ ÂÄ Áç Øq ÀD ݕ ÃÄÆÈ Ç3 ÎD Án æü• Á üÈLJ ƃ ƕ Ø ãƒ ÆÈ Ç ÕÈ Ç‡ ÂľÃÄ ÆÈ Ç Ûƒ ÃÄLJ ƃ æœÇ LJ ¾ ÂBð Áœ ×D þÅn Øá ÕA Øq×$ ÎDØ

= ž

# #" 6

Ån Á# Æ8 ÎD ÀD Á" ÃÄÂG Æ8 ムÅn Á# ÀD Øç ݃ Áœ Ã( æœ Ç‡ ×DÃ( ÕA Øq ×$ ×D ÃÄە ÃÄ ÂÄ ÃG×D Øq ƕ Øç ÎD 㕠ÎD ÎDÁ† ¾Á ムՃ ÂÄ Áh؇ ÀD ݃ þÆÈ Ç3 Î+Áh ݕ à Áœ ÂÄÁ# Ån Á#Ƅ Î+ Ã( ×D æ# Áœ ŽÎ+ Ã×$ ã x ½

3 è Õ G

#" 6 6 É

¿}Øqþæü Á ƒãƒ×DLJƃ݃ØçÂéÇÖ¾ÃÄƃÁ#À+LJÀ$þÎ3

dž

Ü ÝƒÁœÂ¾ÂéÇ ÕƒÀ$Á#Í`ÃÄ×$ÃÄØqƕÁ†×$Ã(؇ÎDÎDÃÄÁ#ƃÁ

#"6 #

X

d

1

Ý ) 'Ûî + +Œî¥ÇG

FHFHF

Ç

‰¢) !3' 3î !' #

X

q q

L I

Ièç

Í

êÈ| _ ƒ ?€U j €1 û‡ ƒ j‡ˆ~ 큃 Žƒ ƒ

Ý á lj á ë á Çj }ë nm

û:Ã(æœØqƕ×DÃÄݕÁœÀDþƃØ݃ãƒÁ"ÕÈLJÀZÎ+þàœÃÄ؇ƃà ž¯ X

h J j Ã

' L ÅL ÅL Å& !

X

Î JÏ Ï

' † ÅL ÅL ÅÜ Ç !

Á ×$ÃAݕÃÄæœØ‡ÆƒØ ×DÁÕGÁ#À Øqþqƃà ÉÎ+LJÂÄÃæü•Áɼ A¼

Î

h b¿

͇Ç3ÂÄÁ šœ”ÊD™ šžÊD™›‘“´¤šœ¥´"˛Ì³¤“´"Ëf“´¤š2 GÕ µÖ «Ø*Õ‰Ø «ØòÖØ #

± ± + ÏOÐ n nÏOÐ

‘ !' ‘ ! ‘ !

q Âq q

I I

ýhÇ;Î+Á çÕÈLJÀZÎ+þàœÃÄ؇ƃà 5æœÃÄLJ×Dæ#ãƒÆÈÇ õ؇ÀDÅnÇ3ÎÇçÝÈÇ ¼ Á#͇ÁœÆ„Î+à Áœ×$×DÁÖ×DÐ݃þæœØqƃØ

X

¬h ”h–Ñ

5×DÁžÕGÁ#À.Øqþ‡ÆƒÃ:×$æœÁ#¾ÎÇ݃Ã:þƃ݃þæœÃ }Î+LJÂÄÃ8æüƒÁ-¼ b¼

LÅLņÅÜ † ¢Õ3' †ÅLÅLņ ! 2

# X X X

Eø ø

I

Í3LJÂÄÁ

šœ”ÊD™ šžÊD™›‘“´¤šœd´"˛Ì³¤“´"Ëf“´¤š YÕ †ÅLÅLÅ&Õ ¸Ø²Õ Ø †ÅLÅLÅÜ ¸Ø

#

± ±

Ñ Ñ

Õ ^Ø # X X

Ñ Ñ

œ œ œ œ

¡ ¡ ¡ ¡

}i ~ °}i ~ }i ~

€ Ò ž Ò

c c

$'

q uq q

I I I I

{FHFHF FHFHF

ݕØH͇ Á ¼ `½)û:Ã(Ճã}

Øç

Ü ÕGÁ#ƃ×+Ç3ÀDÁ†Ç‡ÝãƒÆÈÇÖÕÈLJÀZÎ+ÃÄà#ÃÄØqƕÁ-æœØqÅçÁ†Ç‡ÝáãƒÆՃÂÄãƒÀ$ÃÄÁÍqÁœÆ„ÎD؃½

œ ¡

h

f e Þ ' › LÅLÅLœ

ü ø

I

Ó#?Ô &Õ Æ

êÈ| j€U„ ‡ ƒ æ€1~‰ ‚L‚Lƒ €U j€1~‡ˆ‚Lƒ ^‡Ií

‡ê á mÔî nëYë m

û:ÃéÇ‡Æ•Ø ÕÈÇ3À$Î+þàœÃ¾ØqƃÃæœØ‡Æ8ÎDÁœÆƒÁ#ƄÎ+Ã*¾Øx×ZÎ+Á#×D×DØ Æ8ãƒÅçÁœÀ$Ø݃ÃÁ#͇ÁœÆ„Î+à œ œ

¡ ¡

X ÑÂ ×

h ”h h Ö X

†ÅLÅLÅÜ ‘Ç 2 ' ºî LņÅLÅ&î

I I

¼ :ÎLJ¾ÃæüƒÁ†ÕGÁ#ÀØqþqƃà TÍ3LJ¾þ„Ç‡ÆƒØ I

Õ5' †ÅLÅLņ !“ &Õ

#

¼q½ ¼ œ ¡

k } ~ zÐ

Ð

Ö' › LÅLÅLÅ Sî $'

I

ø q Êû

¥:½ ¼

X GÑ

+ + '

pû û

FHFHF

û` Þ ×$ ムՃ ÕA Øq ƃÁN æ ü• Á ×D ÃÄ Ç‡ ƃ Ø ×$ Î+ Ø` æb Ç3 ×$ Î+ þæb LJ Åç Áœ Ƅ ÎD Án þ ƃ ݃ ÃÄ ÕA Áœ ƕ ݃ Áœ Ƅ Î+ ÃJ ½ û: Ã) ÕÈ Ç‡ ÀD ÂÄ Ç Ã¾ Æ â8 ムÁ#×$ Î+ Ø æb LJ ×$ Ø

X

® h ” h

݃ à ; ½) Ӑ Ç Ýƒ Á È Æƒ ÃÄ à# ÃÄØq ƕ ÁÉ ×$ Ã( Áœ ×$ ÎDÁœ ƃ ݕ ÁÖ Ç‡ Ý ãƒ ÆÈ Ç ×D ムæ# æœ Áœ ×$ ×D þ Øq ƃ Á þ Æ È Æƒ ÃŽÎ Ç Ýƒ Ã

L ņ ÅL Å&  Ç

w S

ÕÈ Ç‡À$ ÎD ÃÄ à#ÃÄ Øq ƃ à À$ ÃÄæ üƒ þÁœ ݃ Á# ƃ ݃ Øç æ üƒ Á ×D Ø` ݃ ݃ þ × È Æ• Øç ¾ Áh æœ Øq ƕ ݃ ÃÄ à# ÃÄ Øqƃ Ã5 Ճ ÀD Á# ݃ Á# Î$ Î+ Á† ÕG Á# À Øq þq ƃ à ½

Ê ¤ “  ™– ˛  U “ ’ ´º ”S = — —¶ B Éf “ ´º “ ’ ™› —¶ ö ö ™› šµ ” “ E E

± X

¯ h V h r h a ¿

h­ d’”“ Ã

! L ÅL ÅL Å& E

I I

Ä

êÈ| úƒ Bí~‰ƒ ûƒ j€ „ ‚í ƒL „ ƒ†‡ˆ‚†€

lk lÞ îë nm î m

îsØqƃ×Dþ݃ÁœÀ$ÃéLJÅçØ Æ8ãƒÅçÁœÀ$ÃÔLJÂÄÁœÇ3Î+؇ÀDÃ5ݕÁ ÈƃÎÎ+Ã(æ#ØqÅnÁ

X Ñ

0- LÅLÅLź- E Ç œ ¡

- ' î

X

L

I I

úÁ"×DÁœþ‡ãƒÁÉæü•Á ç

Ñ Ñ Ñ

Ç Ç

œ œ

¡ ¡

- ' î ' î ' #

X X X

X X

L L L L L

I I I

¢ ¥

£ ¤ ¦

X

Ièç Ièç Ièç

ç ç

û`Ã(æbLJ¾æœØqÂÄÇ _ c Ò

X X =Ñ UÑ =

X Ñ

#

X _ UÑ¥ _

‘ž- ' LÅLÅLœ- ' !' 3 !d' ¢ £¥¤ ¦

ÿžÎDÃÄÕAØ C

q _ü yü L q û û

£¥ ¤ ¦

¢ FHFHF

Ütœ ¡

ü ü

”Ø JÙ ÛÚ FHFHF

M M

Ô

Ó Ç Ý•ÃÄÕAÁœÆƒÝƒÁáÝÈÇ3ÂÕÈLJÀ+Ç3ÅnÁÎ+ÀDØ ÁáÝÈÇ3ÂÄÂÄÁNՃÀDØqۃLJۃÃľþÎ;

Ç Ü X X

W„U ÕV SP T}NP0QSRST RœUVWRœT

ç

Á

Ü ÝƒÁ#ÎDÁœÀ$ÅnþÆÈLJۃþÂÄÁ æ#ØqƃØq×$æœÁœÆ•ÝƒØ¾ÁnÇ3¾Î+À$Á ¼çՕÀDØqÛÈÇ3ۃÃľþÎ3

Ç Ü ½Ö¿ÁœÀ ¥ ×DÃ/üÈÇáÂéÇ ÝƒÃ¾×$ÎDÀDÃÄەãƒàœÃ¾ØqƃÁ

ŒË› š2’  †›ö†ž”S´º–f—¶š2´º”S™›—˜ LÅLņÅÜ

±

GÑ %$ ø :û 1û Z

ۃÃÄƃ؇ÅnÃÄLJÂÄÁ3½

IÀ ! È'

èû #ø ,ø

! Í # Ç#

êÈ| _ ƒ ?€U j €1 û‡ Bí ¬‡ 5í ƒ ^‡ ?€1~ „ €1~‰ƒÎ‡ˆ‚€U‡Ií ~‰ƒ

á lj á ë k m ßk j éî Gm

û:ÃéLJƕ Ø Á ݃ãƒÁ-Æ8ãƒÅçÁœÀ$Ã5Ç3ÂÄÁbÇ;Î+ØqÀ$ÃAæ#ØqÆ "Á 8½)îsØqƕ×DÃÄݕÁœÀDØ

X X

Ã

ÂÄÁÕÈLJÀZÎ+ÃÄà#ÃÄØqƕà þqÁ#ƃÁœÀDÇ3ÎÇÝÈLJþq¾Ã/Á#ÍqÁ#ƄÎ+à }Á þ‡ÁœÆƒÁ#À+Ç3Î+ÇÝÈLJþ‡ÂÄÃ/Á#͇ÁœÆ„Î+Ã

I ) Ž - ¹¾¢)Ò!3'ñ¦ LÅLÅLź ¨ û¹¾2-ˆ!‰'ᦠLņÅLÅ& ÇY¨

Î

wh x x à Ã

¾½ ' ¢) ' ! Þ*¹¾¢) !

Ï:Ð Ð Ð x x

I I I

Á ×DÃ(݃þæœØqÆ•Ø ×DÁ"ÂÄØ×$ØqƃØçÂÄÁhÕÈLJÀZÎ+þàœÃÄ؇ƃà Á ½

9'ó2-á' †! ûÞj¹¾2-ˆ! Î

»h

à Ã

) ¸ - šµ”ÊD™ šžÊD™›‘“´¤šœ¸´"˛Ì³¤“´"Ëf“´¤š

± ±

Z Ä # ÉÆ

êÈ| úƒ Bí~‰ƒ ûƒ j€ ƒ –í ‡

lk lÞ îë nm em nî

îsØqƃ×Dþ݃ÁœÀ$ÃéLJÅçØÖÃÄ \æœØqÆÃÄƃ×$ÃÄÁ#ÅnÁ-ݕÁœÃ(Í3LJÂÄØqÀ$Ã5ÕAØq×D×$ÃÄۃþÂÄà ½žû:Ã(݃Á Èƃþ×DæœÁ

n݃ à sÂéÇ ÕƒÀ$ØqÛÈLJۃþÂÄÎÎ3

Ç Ü

›“š2šµ”S’®™›—˜D™›šœ”S’ ž”c)j-®! ¾¹º)j-®! “E

G4

˛ š2’  †›ö†ž”S´ºˆÊ”S´fɛ=´¤šž™ 3 )j-ˆ!

± %$ Ð

3¢) ' -y' “!

ݕØH͇Á ½žû:ÃՕã}

ØN

Ü Ç3×D×DØ`æœÃÄLJÀDÁ"Ç3ÂÄÂéÇ Ý•ÃÄ×$ÎDÀDþۃãƒàœÃ¾ØqƃÁ-æ#ØqƃþqþãƒÆ„ÎÇÖÂéÇÖÅnÇ3Î+À$ÃÄæ#Á

q x Ã

I

Ð

 !¥Þ$¹º)j-®!

x Ã

I X X X

½ ½

½ ½

B ! B ÇÚ! „¥Þ

½

Ý‚ ½ ½

û û

x à x Ã

FHFHF

X

à Ã

B ! B Ǜ!

û û

x à x Ã

ݕØH͇Á ½žû:Ã5݃ Á ÈƕÃÄ×Dæ#Á h݃Ã

FHFHF

Ð Ð

_ !‰' 3¢) ' -y' “! E ² š’  †ö†ž”S´º1™›’žÉ›´"™›—˜ Ü)

±

Yû Âq %$

x à x Ã

I I X !' 3) ' !

û Âq

x x

I I

.LJ¾Áh݃ÃÄ×ZÎ+À$ÃÄۃãƒà#ÃÄØqƕÁ-ÅNÇ3ÀDþqþÆÈLJÂÄÁ×DÃ(؇Î$Î+þÁœÆƒÁhÝÈÇ3ÂÄÂéÇ æ#ØqƃþqþãƒÆ„ÎÇÖƃÁ#Â(ÅnØ`݃ØÖ×DÁ#þqãƒÁ#Æ8ÎD Á

F › ¯

Ç Ç Ç

X Ð Ð Ð Ð

!' 3¢) ' !‰' ‰¢) ' ×Ä-Ô' “! 3-' “!3' 3¢) ' -á' !' B !

X X X

Ð Ð Ð

û Âq L q q L q L û

x x x à à x à x Ã

I I I I I

ç ç ç

ÆÈLJ¾Øqþ„LJÅçÁœÆ„ÎDÁ •×$ÃÔ݃Á ÈƕÃÄ×Dæ#Á"ÂéÇ h݃Ã

T › E c˛ š2’  †›ö†ž”S´º¸™›’2ɛ´"™›—˜ _-

± %$ Ã

Ð Ð Ð

¤ÓS “!' 3-ó' “!3' B !

X

û Âq L û

à à x Ã

I

Ièç

úÁ"×DÁœþ‡ãƒÁÉæü•ÁÉ݃ã•Á†Æ8ãƒÅçÁœÀ$ÃÔLJÂÄÁœÇ3Î+؇ÀDÃ5×$ØqƃØç×$ÎDØ:æœÇ‡×$ÎDÃÄæbÇ3ÅnÁ#Æ8ÎDÁhÃÄƃݕÃÄÕAÁœÆƒÝƒÁ#ƄÎ+Ã(×DÁ"Á"×D؇ÂÄØ×DÁ

Z¼ X

k Ð Ð

;! ¢ÕDµÖf! B !‰' ! ¤ÓS “!

óû {û 2û

x à x Ã

I I

ýhÇ;ÎÇ ÔÂÄÇ ÕƒÀDÁÍ:þ×DþØqƃÁh݃Á#Â(Æ`ã•ÅnÁ#ÀDØçLJÂÄÁœÇ3Î+؇ÀDÃÄØ s×$Ã(؇ÎDÎDÃÄÁ#ƃÁhã•Î+þÂÄþàœàbÇ3ƃ݃Ø

Iß &ß

Ó

ÂéÇ ÝƒÃ¾×$Î+À$ÃÄۃã•àœÃÄ؇ƃÁhæœØqƕþqÃÄãƒÆ„Î+Çݕà sƃÁ#ÅçØ`݃ØÖ×DÁ#þqãƒÁœÆ„ÎDÁ

K¯ À û %(' U)j-!

Óz !½ãz 3¢)j-ˆ! ›¯

Jß ß Ð Ð

32%U!d' 3 Ž¢)$-0!D!‰' U ! 3¢) ' -y' “!

q Äq L 0q

œ¶à âá ãJä œ¶æwá ç

’Çå x à x Ã

¡ ¡ I I

ÓÔÇÖ݃þÅnØq×ZÎ+ÀDLJàœÃ¾ØqƃÁÖ

Á"

Ü Ç‡ÆÈÇ3ÂÄØqþ„ÇÖÇ3ÂæbLJ×$Ønã•ÆƒÃÄ݃þÅnÁ#ƃ×DþØqÆÈLJ¾Á‡½

‡ä

è [

êÈ| «ì«‡ˆ~‰ƒ†‡® û‡ € ìI‡®~‰ƒ†‡ˆ ^‡

wm ë ë

ýhÇ3Î+ÃݕãƒÁ"Æ`ã•ÅnÁ#ÀDÃÔLJ¾ÁbÇ3ÎDØqÀDà Á •×DÃ(݃Á ÈƃÃÄ×$æœÁ n݃à Á

") « -‘ “E –Ê” S™›’ ™›´fö™ º) «-

4

æœØuÍ º¢)$-!' ‘)zÀ 3¢) ! !†-áÀ ‰2-0!D! !

Âq Ëq Ñq

Á ×DÃ(݃þæœØqƕØ

) ¸ - h×DÁ"æœØu Í

ʔS’ ’“— ™›š¾³¤” š S™›‘“´¤šœ Ü ¢)j-!d¿*

° ± 24 h×DÁ"æœØu Í

ʔS’ ’“— ™›š ´ºžÉڙ›š S™›‘“´¤šœ Ü ¢)j-!d»*

° 24

)×DÁ†æœØu Í

´º”S´qʔS’ ’“— ™›š2 º ¢)$-!'Á

° û8Í:þÂÄãƒÕ•ÕÈLJƃ݃ØÂÄ Ç õ؇ÀDÅ ãƒÂÄÇՃÀ$ÁœæœÁ#݃ÁœÆ„ÎD Á A×DÃ(؇Î$Î+ÃÄÁ#ƃÁ

›

æœØuÍ Ü¢)j-ˆ!‰' 3)Ò-ÔÀ 3¢) ! -áÀß) 32-0!&+ 3¢) ! 32-! !3' 3¢) -0! À 3¢) ! 32-!

uq Ëq Öq Éq 0q Äq Ëq 0q

ÓÔÇ Áh

Ü Ýƒ Á ƒÆƒÃ¾Î+Çæ#ØqÅçÁ é

S™›’ ™›´fö™ E

×4 é é é

¬æœØu Í

Ó ) !‰' Ü ¢)$ D) !

`

û .

à ‡

Ø $

Î +

Î Ä

à #

Á ƒ

Æ

Á

æ •

ü Á ØuÍ`͇ÁœÀ$Ø ½"û:Á †

Á Ü

Ó Ó Ó Ó Ó Ó

LJÂľØqÀ+ Ç Á"

Ü ãƒÆÈÇæœØ‡×$ÎÇ3Æ8ÎD Á ÈØuÍ8ÍqÁ#ÀDØnÎDã•ÎDÎ+ÇçÂÄÇ ÕƒÀD؇ÛÈLJۃþÂÄþÎ;

ÇN

Ü Áh

Ü æœØ‡ÆƒæœÁ#Æ8ÎDÀ+Ç3Î+ÇnƃÁ#ÂÄÂÄÇ ÕƒÀDÁÍ:þ×DþØqƃÁ ½

¢)Ò!¥' 3) !‰À 3¢)Ò! ¢) !¥' Â) À 3¢)Ò!D! ! ¢ ) !

Èq Êq Æq Ëq

ýhÇ;ÎÇÖÂéÇÍ3LJÀ$ÃéÇ‡Æƒàœ Ç ƒ×$Ã(ÃÄƄÎ+À$Ø:݃ã•æœØqƃØþƃØq¾ÎDÀDÁ

I ) › 3 ) !

q

é

é

ÊD™›’ šœ” †™Ú˛’ ™›š2žÊ”‘D˛ž”=¯

ÿ

° Fì Ó ¢)Ò!

¢) !‰'

’  ž”S´º †G™Ú˛’ ™›šžÊD™¯

° ±

| £4 8ì Ó

¢) !‰' ‰¢) !

Ò q

M

³H¹ /¹Aób´·ö8´õ¹A¯²ñ ³H¹ ³;´·²„¸ µ!÷Ô²`¶J¶õµ øq¹ •µƒ³;´·µÈ¯Ôö„µ!² ƒµ•³3´õµÈ¯Ôö„µ ™Ê” S™›’ ™›´fö™0¥— ™ S™›’“™›´fö™

> Ü£ÆÐÏ "> fe =< $< ¾Ñ

ª ª 4 E4

¿«

’“ ³¤“ššž™›´º”0—˜ žÉ›“´¤šº³"’”³"’ ž“š ™

± ±

™cʔ S™›’“™›´fö™  †—¶´ºD™›’ d” ›“’”

4 @

a

$ h" 4H4

« ʔ S¢)n+.-3 %Ž!'­Ê” ;¢)$ %U!&+Ãʔ S2-‰ %U!

4 4 4

é é

0ʔ ;2)n+Œ “-Û+ !'Á Iʔ ;)j-®!

(' 4 hÅ 8Å 4

¼

Ó Ó Ó

Ú)n+.!‰'Á ¢) !

78

¯±°2² ³.´µ ¶ ·.¸°2³.¹»º¼

¼q½ì\LJ×ZÎÇ ã•Î+þÂÄÃÄà#àbLJÀ$ÁTÃÄ ·Ç3ÎDÎDØæü•Ážæ#ØHÍ Á ÂéǾÃÄƃÁ#ÀDþÎ;

Çs

Ü ÝƒÁ#ÂÄÂéÇՃÀ$Á#Í`ÃÄ×$ÃÄØqƕÁ‡½

û:Ã(؇Î$Î+ÃÄÁ#ƃÁ é Ü¢)$ %U!' ‰¢) %U!†À 3¢) ! 3ž%Ž!

Âq šq 0q

æœØuÍ Ü¢)æ+Œ-‰ %U! ' ‰ Æ) + Œ -®!D%^GÀ 3¢),+Ð-ˆ! 3ž%Ž!

q Ëq 0q

' ‰¢) %Œ+Œ-ˆ%Ž! À² ‰¢) !B+ 3-0!œ 3ž%Ž!

q q Êq 3q

' ‰¢) %U! À 3) ! ‰ž%U!5 + 3-%Ž! À 32-0! 3ž%Ž!

#

æ ØuÍ æœØuÍ

q Ë q q Ê q Ñ q 0q

' &)j %U!&+ Ü2-‰ %U!

:½ì\LJ×ZÎÇÖã•Î+þÂÄþàœàbÇ3ÀDÁ-ÂÄÇ ÝƒÁ ÈƕÃÄàœÃ¾ØqƃÁ"݃Ã(æ#ØHÍ3LJÀ$ÃéLJƕàbÇ

ê E

æ#Øu Í & Ú)n+.; -Û+ ! ' ‘),+Œ3À 32) + . “!D!& “-²+ À 3 “-(+ !D! !

Å q Ëq ‚Å Ëq ‚Å

¼ ¼ ¼

' ‘),+Œ3Àò ‰¢) !ÀΓ!& “-Û+ À 3-0! À !D!

q q ‚Å Ë Å‡q

¼ ¼

' ‘·Uª)zÀ 3¢) ! ! -ñ À ‰2-!D! !

\æœØuÍ

q Ëq Å Ñ q

' Ü¢)j-ˆ!

ѕ½û:Áœþ‡ãƒÁ"ÃÄÅçÅnÁ#݃ÃéÇ3Î+LJÅçÁœÆ„Î+ÁÝÈLJÂÄÂÄÇN¼ \×D؇×$Î+ÎÎ+ãƒÁ#ÆƒÝƒØ s æœØ‡Æ ½

;! $ “-²+ ! ßÚ)n+.!

‚Å Ø

¼

5í w#

êÈ|{ ߇ 쫇ˆ~‰ƒ†‡® û‡ j€1‚L‚†€ ƒ 5í~‰ƒ ûƒ ƒ ƒ û~€Ží €

i ë á lk lÞ îë nm @á lk

Î Î Î

î`ïaðÇñUòóð¥ôõòdñôõö”ñòdñÁ÷Uñgö”ïâñgøGùÇñÁú‘û¥ölòdû5üïdý ö”ïóþGÿGù¥ïóôõøGï»üGïdýrð¥ö”û û5÷tïdý ûLïdøúGörû¥ð¥û üGû¥øùÇñ

™ S™›’“™›´fö™0´º“—— ™ ”S™Â˛´¤f‘“’ ‰™›—˜D™›šœ”S’ 

±

± 4

« é é

"!

™›´º” LÅLņŠ0Ç Œ´¤=‘“’ 3™›—˜D™›šµ”S’   ™cÊ ¤

£ óÿ ÿ

ª % .­ h­

Ç ]Ð

$# $# #

Ó Ó

&% '%( *) + )&% .) +

²ÅLÅLÅ 0Ç Ê”

áÐ

L L 4

I I

Ð

Ièç I

é -,

I ç

Ç ê ]Ð

# #

Ó

+ )&% 1)

ʔ

Ð 4

L L

I I

0/

I ç I

¯±°2² ³.´HµÕ¶ ·¸°2³G¹»º»¼ Ó

} -~

#

) +

À

qÉþ L {L q

I I

#4# # # #

+ 32

'5 6) )&%87 7 79% ;:5 ;:-)4) )=< >?+

Âq Ëq Ëq

: #6# # # #

# # M M M

% G ;B5 C

BN)4) OJP5 JQ) ) )

+ A@ C

B5 ;B) )=<D

£¥ ¤ ¦

¢

L q Ëq R SQT U

œ¶æ BIHKJ

¡ H

Ièç B J VWXQY[Z\ Z^]4_

E.F ,

ä L `

é

ê ba^cedfceg-hickjefml-g3n1oen1g^p=q #r r #sr #

M M

B) + 5 B)t<u+(v w

5v )

@ D

< <

B

Î Î

‹î`ïÛÿ ïdòóïdù¥ù¥ñVòdñ]ö”ñUúGúGörû¥ý”û ø ñUù ïdôõøGû üGô ÷õû Uòdï

r r r

Î Î Î Î Î$Î

zy{f0|1pd1f}QlehQfsq$g~n}Qfg~q$€fce‚0n*ƒ ‰

x „+ ^% 7 7 7†% :ˆ‡ B

ý”ôõøôRý ôtðÇñUý ïdð¥ñ û¥ø û5ïóøGüGïdú‘û¥øüGû¥ø ï î`ï¬ô ïóû¥øGû

eŠ N ‹ƒ

é é

:

#Nr r #Nr #

%87 7 79% :*)Œ+ G B)Œ+8!ˆv ?

5v)

< <

é B

L Î

Hý”ñUú»û øGüGôð Gû þ=ñUý ñðÇñUòóð¥ôõòdñUö”û

# #

zy{f0|1pd1f}QlehQfsq$g~nŽ-nq$€"n1pdfs‘ cƒ ’ MP” M

 “ ) + 5 “) ‡

< <• <

# # B0ž^ Ÿ

M )Œ+—–™

G ˜^š v 

5v )

< <

B œ›

L

Î$Î

î`ïaô ïdû øGû

# # # # #

B0ž^ B0ž^=Ÿ

M M

) +¤vC

G ˜^š 

5v ) + –ˆvC

G ˜^š 5 ¥ ) 5v ) % ¦)

< <

B œ› B '› ›

L L

# # # #

B0ž Ÿ M

+ –ˆv w5v )9

G ˜^š 5¥) w5Av ) % ¦

)

<

B › ›

L < # #

# B0ž^t© M

5“G w5v ) % ¦

)

+ v w5v )w§ v(¨ ›

§

# # B©

<

+ v w5v ) %

w5Av )

§ G

¨

v v

< R SQT U

§ ª

ê «

# w5v )

%

+ v v

<

ê

+ 5

v v

<

ø =øGû é

­

¬ ê

# #

MP” M

“ )P+ 5 “) + 5 5

< < <

• v v v

< <

5

+ v v

<

Î Î Î

û öòdñIüGïdý ö”ïóþGÿGù ïdôõøGû õû¥ô û ö”ïóðÇñÁòâñÁ÷g ñUörïâñUøGù¥ñ ûL ü=ñ ñIü=ñ

é

¯‰ *Š °

® # w5Av )

# “) +

< v <

Î Î

î`û Gñüïdý ö”ïóþGÿGù¥ïóôõøGû<üï õ

ô ïóý”ý”ôUø\üGïaúGñUöjñ û ö”ô ”

ý ïað¥ñUòdð ôõòâñ

zy{f0|1pd1f}QlehQfsq$g~njef'²wq$f0||iq$g9ƒ ’ eŠ ´³

®

± ‡

B B

³ ³

# # #

ž-» ž-»

µ M ”

)P+ ¸+ )P+ + 5 ) % +

G ˜^š G ˜^š G ˜^š

< < < < •

› › › › › ›

B B B

L·¶ L · ¶ L·¶

› ¹iº º › ¹

¼

0

B ž B0ž^

³ ³ ³

ž-» ž-» -

ž »

<

ê

³ ³ ³ ³ ³ ³

+ G ˜^š % G ˜^š + G ¼ ˜^š % + %

< <

# # ½

5 * ) ¥

5 i

)

B B

L L L·¶

< › ¹ › ¹ ¹

º º º

Î$Î Î

î`ïaô ïdû øGû5ð GûLòâñÁ÷gñUörïâñU øGù¥ñ û5 ü=ñ ñIü=ñ

é

’ ¾ °

# # # ³ ³ ³ ³

M M

¦ )Œ+ )œ5 ¦) + % 5 +

< < < < <

Î Î Î

û òdòâñVý û¥ý”ý”ñIøGô ñgù¥ïdôUøGûüGû òdòdñ]ý”û ù¥ïóôõøGû ý”ïÛÿ ïdòóïdù ùÇñLòâñ]ö”ñUú

ê

Î Î Î Î Î Î

zy{f0|1pd1f}QlehQfsq$g~n¯fÃÂ^n1dsŽ-nq$€"n1pdfs‘ cƒœÄ ˆÅ

Á x‡

úGö”û ý”û ø ñUù¥ïóôõøGû wñgòdïÛû!÷õû ø ïEøôõøý”ôõøGôý ô`ð¥ñUý ïdð¥ñ Rû ø û5ïdøüGïdú‘û¥øGüû¥ø ï¬û

r r

Î Î Î Î ÎDÎ Î

Ç eŠ

Æ+ %¥7 7 79% :

ö”ïóý”ÿGò ñUøGôlð ôõö”örû¥òâñ ïõøGû Àñ ïó÷gñ û¥ø û ø Jñ ï ý”û šú‘û¥öOô õøïÀý”ð¥û ò ñüGï

.‰ eŠ ‹ È ™É¸ÊÌË *‰

¬ ‡ +£Î"ÏÑÐÀ* 7 7Q7Q6!9Ò

ý”ï =ñ ›?Í

&’ ð¥ô ÷ É É Ë

5

#r r N

# r r

# r N

# r ÊÌÓ

M M M

Bs .

J )Œ+ B J.)œ5 N

B ) i

J )Œ+ Ë Ë 5¥

<

Î

ïdø zÿ=ñUø ô

¾Ô #É ž #

É É É

5¥)t×k Ø 5¥)

<

:‹ ž

#Nr r

# r r N

# r

M M M +

B J.) + B ? Õ J1) i

J )Œ+Ö+ <

ž^ Ë Ë Ë

× Ø

:$ ž^

ÎDÎ Î

ñ÷Uñgö”ïâñgøGùÇñüï ý”ïGô ïóøGû?ÿ ïdòóïdù ùÇñUøGüô<òâñ ¯ôUö ÁÿGòdñüGû òdòdñ÷gñUö”ïdñUøGùÇñüGû¥òóòâñýrô RñüGï øzÿ Rû ö”ï

Î È Š *Š´Š ·Š

Ù !

ñUòdû¥ñ ôUö”ï : ð¥ô ÷ É É É É Ë Ë É É

5 53!

# #r #Nr r # #

:

¦)Œ+ G B) %¸G B J.)Œ+8! *5 ) %× +Û! *5 )

< <

Ú Ú Ë Ë Ë Ë Ë Ë Ë

5¥ 5¥

< <

B B0HÃJ

L B J

,

L

Î Î Î

¥

ð ôõø ñïdò¬øzÿ û¥örô®øzÿ û¥örôRüGïaû òdû Rû ø ïOøGû¥òóòâñÁý”ô Rñ ôUö”ïâñ ð¥ô ÷

! #r r

: ·Š ·Š .Š eŠ´Š ;Ý

× + Bs JQ)

B0HÃJ

# ¹

! ¾ 5( Ü*)

< Î Î Î Î Î B J

ð Gû]ð ôõö”örïdýrú»ôõøüGûLñU òaøzÿ û¥ö”ôüGïað ôõúGúGïóû5ôõö”üïdø=ñ û5üGïaû¥òóû û¥ø ïÛüGïdý ïdø ï¬ý”ð û¥ò ïaý”ÿ ,

L

¹

’ ·Š QŠ !

Þ¾ßià;à áâÌãwäå¯æ ã?çQåèkémå êëç£ãwäCìŒìŒåzâQíOîçQäCèå

Î Î

5ñ ï¬üÿGûLøtÿ Rû ö”ïOñUòóûÇñ ôõö”ï ý”ïaüGû =øGïdýrð¥û Lüï

¢ Š 1­ ‘qinð¥‘1fsn1g^p=njefP‘q$d1d6n1‚ñcihQfsq$g~n

ïC‡ ï

¥

ð ô ÷ # Aïó)

# A





ï ) + # #

ò ¦) ïó)

Ú Ú

Î Î

ûLúGörôõúGö”ïóû ñ üû¥òað¥ôtû ð ïdû¥ø û]üGïÛð¥ôõörö”û¥òdñUù¥ïóôõøGû5ýrôõøGô

° .¿ ·ƒ

Ù ýr û õøGô

#ô #ô #

Q ‰

õ%¤ö ÷1ï8% )Œ+ ÷Q) ïO)

ò ò

Î Î

§

ïdòdïóù¥ù¥ñUøGüGôÁòóû5úGö”ôUúGö”ïóû ñI üGû òdòdñÁð¥ô ÷gñUö”ïdñUøGùÇñIýr ï =ñIð Gû

° & ’ ’ eƒ

ø ð ¸

ô ÷ #ô ù% i

ö ÷1ïú% )

#Nô ù% öi ÷.ï8% ) + §

ò #ô #

û

§ ù%¤ö1) ÷1ïú% )

< <

Ú Ú §

ð ô÷

ô #

÷ ïO)

+ ô # #

û

Õ ÷ÀÕ ¦) ïó)

< <

Ú Ú

ý”û õøGô #ô #

+ ÷Q) ï)

ò

#

Ü 5Öü

ïO)ýüþ

ò Î Î Î

î`ïað¥ôUøGý”ïóüGû¥ö”ñUøGôïaøzÿ Rû ö”ïOñUòóûÇñ ôõö”ï»ý ñUøGü=ñUörüGïdù ùÇñ ï

·Š # #

M M

5 ¦) ï 5 ïC)

“ÿ™+ ïÿu+

# #

“) ï)

Ú Ú

Î

5ñUòdòdñúGörôõúGö”ïóû ñ üGû òdòdñ örôõú‘ôõý”ïóù¥ïdôUøGû ýrï Gñð û

¢ ° 9’ ’

®

Ü Ü x‡ ## # # #

ð ô¸÷ M M M

5 ¦ )4) ï 5 ï;) ) )

# # #

M

ëÿQïOÿ) + “ÿïóÿ)Œ+ + 6ïó)

# # ò

“ ) ï)

Ú Ú

ÎDÎ

ñUòdð ôõòâñgøGüGôIòâñ÷gñUörïâñUøùÇñIüGï ýrïaô ïdû øGû

¡ % ï

ÿ ÿ ð¥ô ÷ ð¥ô ÷

# # # # # # Ó

ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ

% ï )Œ+ )*% ï )*% Ü 6ï )Œ+ Ü&% Ü 6ï )Œ+ Ü&% Ü ïO)

< < <

ò

Ú Ú Ú

Î

û¥ø ö”ûVü=ñUòdòdñ]÷gñUö”ïdñUøGù¥ñüï ý” û UÿGûL ð Gû

Q ‰  ’

5 ï

ÿ ÿ

# # Ó

ÿ ÿ

5(ï ) + Ü5 Ü Aï)

<

ò

Ú

<ÿGïdøGüïÛ÷gñUòdû

#

5Öü

ï)uü

ò

Þ¾ßiàÖÞ —äCè ã?äCìŒì åâQíî¯çQäCèå åê çQèëêëç 3åèëêåèî?í 'émä¾ãwí 'émç ãwí

Î Î Î Î Î

ôõøGý”ïóüGû¥örïâñ ôIüGÿGûLøzÿ û¥örïOñUòdû¥ñ ôõörï û ¥

ð ôõøüGïdý örïdþGÿGù ïdôõøû<ð¥ôõø õïdÿGø ñüGïóý”ð ö”û ñIü=ñ ñIü=ñ

eŠ ·Š ‰

¡ ï #

M

v·B Jý+ + ^B 6ï + J1)

Î Î$Î Î Î

ûVüïdý ö”ïóþGÿGù¥ïóôõøGï ®ñUö õïdøGñUòdïö”ïóý”ú‘û ïó÷gñ û¥ø û5ü=ñ ûLü=ñ

†Š 4‰ eŠ #

M

v·B~+ ¸

+ ^B) + e

7 7 7

›

#

M

Jw+ ï + J.) Î  + *

Q7 7 7&6!

Î

û ”

ý ôõøôRøGôUø\ð ôõö”örû¥òâñ ïÛýrû]ûLýrôõòdôIýrû

ï # # #

M M M

“

ïó)P+ ¦) C

ï )

ô¸÷z÷Uû¥ö”ôRý”ûLûLý”ôõòóôý”û G ^B QJ v·B0H J+ÛG ^BÃv·B$G J J

BIH J B J

Î

øGôõò ö”û üGû ÷UôõøGô÷Uñgòdû¥örû5òdû5örû¥òâñgù¥ïdôUøGï sƒ

¬ ‡ Ý Ý

·

v B~+

v B0H J+(vB

B J ›

Ý Ý



J + v 0

B H Jý+ J Î

J B

G v·B0H Jý+

BIH J

Î Î Î

øGð û û ö”ïóý”ÿGò ïdøôøôõø ð¥ôUö”ö”û òâñ ïHû¥ü ñgþGþGïâñgøGô\òóû ð ô ûRüGïóý ö”ïdþÿGù¥ïóôõøGï RñUö õïóø=ñUòóï ýrÿ

Î Î

¿ ’ *Š Š ‰

ï vB J ‡

ú=ñUö”ñ Rû örï,ïdøGüGïóú»û øGüGû ø ïlþGïdýrô õø=ñ$ï ú»ôUö”ö”û ð¥ôõøüGïdù ïdôõøGï bî`ï =ñ

# #

e Š * ‰ 0 Š N w ’

!35 z% 5 )P% !Ñ5 )

# # # # Î Î Î

! 5£?5 5¥i)œ5 ¾

! 5Ì)Œ+ õ5£)

! 5¥)œ5Ì

û ð ôõøGüGïóù¥ïóôõøGïÀý”ôUøGôýrÿ ð¥ïdû ø ï`ñ ÀñgöjñUø ïóö”û@òâñløGôõø]ð¥ôõörö”û òâñUù ïdôõøGû Rû ø ö”û ò ¹ïdøGüïdú‘û¥øGüGû ø

Î Î Î ¿ ?‰ Š ˆÅ

Ù “%O!P5C ‡

ùÇñý ôtðÇñUý ïdð¥ñörïdð Gïóû¥üGû)òâñlüGû û¥ö ïdøGñUù¥ïóôõøGû üGï ÷gñUö”ïdñUþGïdòóï û?ýrû õÿGû?ð Gû ú‘û¥öEò ¹ïdøGüGïóú»û øGüGû øGùÇñ

#

Î Î Î Î Î

’ Š s &Ä Q‰ ’

!ý5"i) ‡

ý ôtðÇñgý ïóðÇñ û ý”ïdý ôõøô\üGû òdòóûIý”ôõòóÿGù¥ïóôõøGï‹üGï ÷õû ö”ý”ûü=ñ –îtû õÿGûï û¥üGïdñ ñ û¥ø ûð Gûòâñ øGôõø

Î Î Q‰ 0ŠCŠ eŠ ’

‡ v·B JO+ v·B J

ð¥ôõörö”û¥òdñUù¥ïóôõøGû,øGôUø®ï úGòóïdðÇñïdø õû¥øGû öjñUòóûlò ¹ïdøGüGïóú»û øGüGû øGùÇñLý ô`ð¥ñUý ïdðÇñ @î`û ñUòóòdôõö”ñ<ïdò=øzÿ û¥ö”ô

0Š C‰ ˆ ·Š

+ú!b+ Ü

üGï@ö”û¥òdñUù¥ïóôõøGï ûú=ñUörï@ñUò@øzÿ Rû ö”ôüGïH÷gñUö”ïdñUþGïdòóï zÿGïóøGüGï

ý° ·Š &Ô jel^n¾n1oen1g^pNf™|iq$g~q g~q$g£‘q$dd6n1‚ñcepfu|inn|iq$‚0q|in

‡

Î Î

|iq$g~qó|1p=qi‘ c$|1pfs‘ ce€"n1g^p n{fg je Ã

f Â^n1g j-n1g^pNf

î`ïV÷Uû¥örï =ð¥ñÂð Gû ò ¶ïóøGüGïóú»û øGüGû¥øùÇñý ôtðÇñUý ïóðÇñï Rúòdïdð¥ñ ïdøÀ÷õû ð¥û òdñøôõø ð¥ôUö”ö”û òâñUù ïdôõøû î`û ý”ô

Î Î Î Î Î Î Î Î

I­ ’ IŠ e ‹Å

ï

øGôüÿGû$øtÿ Rû ö”ïVñUòdû¥ñ ôUö”ïý ôtðÇñUý ïóðÇñ û¥ø û$ïóøGüGïdú‘û¥øüGû¥ø ï5ð ôõøüGïdý ö”ïóþGÿGù ïdôõøGûÈüïdý”ð ö”û ñð¥ôõø UïdÿGø ñ

Î

Š eŠ ·‰

òâñÁòóôõö”ôIð ô ÷Uñgö”ïâñgøGùÇñIð¥ô ÷ ý”ïað¥ñUòdð ôõòâñÁøû¥ò ô`üGôIýrû õÿû¥ø û

# # & Š Q ‰ ‹ ƒ

M

v·B J+ ¸ + ^B ï + QJ1)1‡ A 

ïó)

ð¥ô ÷ # # # #

M M M

ïO)¸+ ë

ï;)œ5 ¦) C

ï ) Ÿ Ÿ

– –

+ G ^B J v·BIH J™5 G ^B vB G ^B J

B0H J B J

Ÿ Ÿ

+ ^B J ·

v B Ju5 – ^B v·B – ^B J

G G G

B0H J B J

Ó

+

Î Î Î Î Î Î Î Î

ïóø zÿ=ñgø ô®òdñüïdý ö”ïóþGÿGù¥ïóôõøGû5ð ôõø õïóÿGø ñüGïOüGÿGûVøtÿ Rû ö”ï:ñUòdû¥ñ ôUö”ï¬ý ôtðÇñUý ïdð¥ñ û¥ø ûVïdøGüïdú‘û¥øGüGû ø ï

Î ÎDÎ Î Î

bÔ ·‰ Š eŠ

ûV üGñ ñIü=ñUòaúö”ôtüGô ôIüGû¥òóòdû5üGïóý ö”ïdþÿGù¥ïóôõøGï RñUö õïdø=ñgòdï úö”ôõúGörïdû ñ

# #

° ~Š 4‰ °

v·B J i) )

Þ¾ßià í êëç í Câ çQíóèî?í êëç å ëçQã å

! #"%$&" '$ (*) ,+ -) /.

Î ÎDÎ

ñUò õôUøGôIòdû5ýrû õÿGû ø ïOüGïdýrÿ õÿ=ñ õòdïdñUøGù¥û üGû ûVüï Gû¥þGïóð Gû ÷

0‰ Q‰ ·‰ ‹‰ ’ ’ ƒ

¡

‡

0 Î Î

î`ïâñ øz ÿ û¥ö”ôñUòóûÇñ ôõö”ïóô ñgòdû5 ð Gû û¥öô õøGï Á÷gñUòdû5ð û

#

· Š  ’ Ó *‰ Ó ’

µ ®

¦) 54

#1 32 2

# #

M µ

Õ ÌÕ ¦)4)ýü

4 61

4 <

Î Î

î`ïâñ øzÿ û¥ö”ôñUòóûÇñ ôõö”ïóôÁð¥ôUø ôõý ô ú‘û¥ö ýrï =ñð Gû

# #

·Š ӈ Ó &’ ’ eƒ

® M

Ü ¦) ù+ ¦)1‡

< 4

-2 2

Ú

# #

M Õ 5 Õ ¦

) )uü

4

7 Ú 4 <

8:9;=<6>@?BABC6D9<6EGFIH Î Î

î`ïâñ ò ¶û!÷õû¥ø ô ñUòóð¥ôõòóïâñ ô ð¥ôõøòâñ ¯ôõö ÁÿGòâñ<üû¥òdòóû,úGö”ôUþ=ñUþGïóòdï ñ

r r # # #

Î Î eŠ zÈ 4Š °

µ M

¡

+ Õ ÌÕ ¦)4) <)

4 61

ô ñUòdï Nƒ r #Nr r r

© ©

M M M M M

@ Dz+ @ Õ D )'% Õ

< < < @J J

¨ ¨

Î Î Î

û ö,òâñÁúGörôõúGö”ïóû ñ üGï ôõøGô ôõøGïdñ]üGû òdòâñ]úGö”û!÷`ïóý”ïóôõøGû ý”ï =ñIð Gû Áïdø zÿ=ñUø ô û

r ©

° Š ’ ’ Ó Ô °

® M

‡ Õ

< <

Î Î J

ÿGøøtÿ Rû ö”ôñUòdû¥ñ ôUö”ïdôý”û úGörûVú‘ôõýrï ï ÷õô ûLý”û UÿGûLð Gû ¨

Š QŠ · ŒÄ Q‰ ’

r #r # #Nr

M M M µ M

@ <D @ D

Õ ) ¦) )

< < <

4 #1

Î$Î

ôõïóð û ý”ïaô ïóû¥øGû

# #

’

® µ M

¦

)< + <)

#1

#r

M )?ü 4 <

ô ÷t÷Uû¥örô

# #

M µ

Õ ÌÕ ¦)4)ýü

4 61

4 <

Î Î Î

ñ]ý”û ð¥ôõøü=ñÁüGïdýrÿ õÿ=ñ õòdïdñUøGùÇñ5ýrû õÿGûü=ñUòdòdñVúö”ï RñLý”ôõý ï ÿGû¥øüGôIñUü ïdòøzÿ û¥ö”ôÁñUòdû¥ñ ôõörïdô

·‰ ‹‰ Q‰ 0Š ·Š

Ù

Ü ï +

5 M `

Þ¾ßià í âQå ;å êå 3äCâQå êåç Cì íóèëêëç è åzìPç

ON ! /$P$ ,+ Q$ R"TS

#

fc lˆg cO|1l^‘‘n||1fsq$g~njefg^l-€"n1dfmce‚0n cep q$dfœcCjel^n{cCjeln¯g~q$g두q$d1d6n1‚ñcepfm‘q$g

Ñ ;:À) :

WVYX BZ\[^]

U `_a

# #

|1p=n||Qc{ d6n1oif0|1fsq$g~n nÖo$cedfceg-hic

M ;BN) + ;B)Œ+

< <

b Ú Ú dc

²wqi|1p q |1f c ‘ ^n

:+8&%ú7 7 79% ;:

fe 6h ih

Wg òdï :

e

³ Ó IŠ ³ Ó

M Õ 5 Õ +

ml

7k

2 M

: j !

˜ ^ š

:

e

‚&g^lˆ€"n1d6q´ce‚0n cep q$dfsq |1fPjefs‘n{€"n jefc¾‘ e

c €¯Â fsq$g cedfc

n c

! Î Î Î

î`ï:üGï Rôõý ö”ñR ïdò û¥ôõörû Rñ®ÿ ïóòdïóù¥ùÇñgøGüGôòâñRýrû¥ð ôõøGü=ñ üGïóý”ÿ õÿGñ õòdïdñUøGù¥ñüï G û þGï

IŠ QŠ ·‰ e‰ ’ ñÅ

¡

8:9;=<6>@?BABC6D9<6EGFIH

ð Gû ÷ ?î`ïaðÇñUòóð¥ôõòdñÁòâñÁúGörû ÷tïdýrïdôõøû5üGï :

e

’ !

: # # #

e

M M M

+ 6)&%ú7 7 79% ;:)4)Œ+

l

k ! !

ûVòdñ÷gñUö”ïdñUøGùÇñIüGï :

e ! : : ð¥ô ÷

:

# # # # <

e Ú

+ :À)Œ+ G ; B)&% G ;B ï-J1) ) +

< < <

l

k e

Ú Ú Ú

! ! ! !

< < B B 0 H J HB J

,

L L L

5ñUòdòdñý”û ð¥ôõøGüGñüGïóý”ÿ Uÿ=ñ õòóïâñUøGù¥ñÁüGï Gû þGïdð û ÷

¢ ·‰ e‰ ’ ’

¡ :

e Ú

M Õ 5 Õ ü

l

4

k 7

! !

o 4 <

Î

ôõý ô ûLýrû õÿGûLð Gû

ýrïaö”ïdð¥ñÇ÷Uñ <

Ú Ú

k³ PÄ Q‰ ’

® + +

‡

4 ³

!

!

o 4 < <

: <

e Ú

³ Ó

M Õ 5 Õ ü 5 :

l

k Y 5q j

³

! ! < ˜^š `

„Î 3Î

r r ¢ ‰*‰ ‰ Š

M

B?+ B B v

r,sutWVYv6wyxYzBZ|{b} Œ

~€‚~uƒ „3ƒ‡†LƒMˆu†‚‰‰~Š‹ „ˆ†Lƒ Ž' ‘ ‹‚Š|Š|‹RŠ\~ ~P’“~„ ‰‹‚ƒ“’“„ƒ•” ~‰„

‰ ’

~ ”“~'ˆ ~

– r ¤r

=—‘˜ ˜

7 7 7 : ³ Ó

M 5vmÕ 5 :

Õ l

k 5q šj

™ ˜ ^ š

Î r ¤r

=—G˜ ˜

: 7 7 7 :

e

Ô Š d6n Ql^n1g-hic Š ‰

¬ ®

ž

ƒ “

” ~ †›ˆ‹ †  ‰~ƒ“’“~„\ŠIƒ‡† ~'’“„5  u

~ ‰=”“ƒŸƒW” ~‰† ‰‹‚ƒ“’“~

¾Î „Î

– – ™ ™ œ

È Ô Š °

’“„ ‰†š€‚~ Š‹ ‰¡~ ”“ u

~ ƒ‡¢‹:‹ ‰† „ ‹£Š|‹ ‰†L¤“‹‚¤“„|Š\„ ‹' ’“„‘”“ƒR~€‚~uƒ †‡

––

œ œ“œ œ œ

¦ §*¨ ©‘ª¬«®­6« ¯

©²±³ªY´µ©#¶ · ¸¹©6«»º © §*±¬±T«»­¼·½ªY§¿¾ ÀÁºÂª¬À à «»ºÂª7©¼ºÄ· À

° · º ©BÅPÆ ©¼¾ ÀÁº ±¬©6«®º §¿­¼©

ßià ëèîçQäCèå êëç£ìŒç íOì émçQîçQäCèå

ÇR"

3Î ;Î „Î

¢ Š lˆg-hQfsq$g~n;jefudfÃÂcedpNfñhQfsq$g~n jef0|1pd1f}QlehQfsq$g~n

‡

} Œ

‹ †›”“ƒÈƒ•” ~u‰¡†³‹`Š|~‹ †L‰¡„|† „¼„|ƒ ‰†W’“”“ˆu~£Š|‹f † Ž=Éʒ“„

–

} ’“‹ i‹£’Ë‹ ƒ Ó

” •

LÌ ‡ÍÎ

É q

M ü ëÏ Ì

Œ όÐ}

É 5ŽÏ Ñ 5Ž

Î ŽÎ $Î

‰ ° ‰ ­ ­ È Å

}

~ ƒ“‹‚‰~'Š‹Ò’“„ ‰„\¤“”“¢„|†Lƒ“~ ’“„ ‰¡†L¤Ë‹‚¤‡„|Š|„ ‹ ’“„ „ ƒ “ „ u

ˆ ‹ ~ˆu„

ˆ ‹‚‰¡~fŠ|‹ ”Ë‹ ”“ƒ‡¢u„|†‚ƒ“~'’‡„I‰¡„ ‹`‰ „

– – – – – –

œ œ œ

¢u„|†‚ƒ“~‚ $Î

3Î Î #Î

° È ’

r,sutWVYv6wyxYÓBZÔMÕ×Ö'XËsuxMØIwysÙLÚ@t•Ûx‘ÜTÝ „ ” † ‹`‰Š‹`‰~ޒ“„ ”“ƒ‡¢u„|†‚ƒ“~f’“„6‰„ ‹‚‰ „|¢„|†Lƒ“~ދ‚ƒ‡ˆ ~£ƒ“~uŠ6ˆ‹ †ß’“„

–

œ œ œ

Š

ƒW” ~‰„G‹‚Š\~‹ †L‰„5ˆu†LƒR’“„ ‰¡„|¤“”“¢„|†Lƒ‡~=’“„ u

ˆ ‰¡~ i‹¥ 

– – M M

ü G ^B

Œ όÐ} Œ}

É 5ŽÏ Ñ 5ŽÏ  Ž

\ á

à à

¾Î „Î

° ° ‰

Ý ~ „‘ˆu†‚ƒ“† ˆ~fÉ „ ” †P ˆ‹‚Š\ˆu†LŠ|‹‚‰~=Š|‹ ‰†‚¤Ë‹‚¤“„\Š|„ ‹f ’“~ Š|„B„\ƒ ~u‰â€`‹‚Š|Š\„

– – – œ œ

ô ô

Ê

M üúö ö

ό } Œ Œ

㎍ É ãŽ#äåÉ Ž

æ'Ú@x v6ÚdwÐtÛ¥

X ç

Ó ­

ü ýü

Î Î

Œ Œ

 É 5Ž ~u‰è’“~ ƒ“„\¢u„|†‚ƒ“~šŽ „Î

œ ô ô ô ô

€"q$g~q$p=q$g^fc^ƒ Ô Ê Ó

M

Ü ö ö ö ü8ö

Œ Œ Œ Œ Œ }

¥ É ãŽ É Ž ~ /2 „|ƒ ”Ë‹‚ƒ †&É ãŽ#äåÉ Ž¼ ãŽ

–

‘q$g^pNfg^l-fp c ckj-n|1pNd4c^ƒ Š

x W é Œ Œ

‡ É 5Ž Š\„ É “Ž

j

ê àãë

Š

 Î

Œ

ì Š|„ É 5ŽÏ

j

à ˜^š

Š Ó

± Œ

¥ì Š|„ É 5ŽÏ

¯ ž

j

à š  Î

œ #Î 8Î ¾Î 3Î

° ‰*‰ ‰ ° ’ Š ­

Ù 

x I‡ ñ‡À±

~ˆu†Lƒ‡’“„|¢„|†Lƒ“„ ¥  ¥ †Lƒ‡† ¡

‰ † ‰„\~ ‹î ‹ „|”‡ƒ „\€‚~’‡„W‰¡~ ‚

† Š‹‚‰¡„ ‹3 ˆ ~ ‹`‰ ‹‚ƒ“ƒ‡† ~ ‰~πL~u‰¡„ ˆu‹ ~

– – –

° œ œ œ

‡ Î ŽÎ 3Î ¾Î Î Î ŽÎ }Î

’ Š ‰ ’ °

® - ~

ï

ƒ“~u„=ˆu‹ „Oˆ ~Ȉu†Lƒ „|’‡~u‰~‰~ †“ † „\¤“„|Š\~³ˆ†Lƒ „\’“~u‰‹‚‰~Tˆu‹ /

„ „|ƒÑˆ”“„=ƒ“†LƒÑ€`‹‚Š †Lƒ“†‡ †L„\ˆ È É ~

– – ¡

– – – –

œ

¾Î ;Î

Š Š Š ° ­ Ä ’ Š

‡ ‡

†Lƒ‡† †Lƒ“‹R~PŠ|„ „ i‹ ‹ B „|Š¼Š\„ „ ~£‹ „|ƒ“„ ‰‹R~ „ ~&~u’ ~ ƒ“„ †“ ~u„ˆ‹ „ψ ~߈u†‚ƒ „\’“~u‰¡~u‰~ † i‹`Š|~

– – – – – –

Š ° ƒ

Š|„ „ ~ ~, ’Ë‹ †Ò’Ë‹ ž Š

Œ Œ

É Žì Š\„ É “Ž

j

ê àð

Š M ü

ŒÐ}

 Š\„ ‡Ž

j

ê àð Ê

M ŒÐ}

 5Ž

ž

¢ M Œ} Œ Œ

‹Òˆ”“„  5ŽÏbÉ 5Ž#äåÉ Žã

ßÞ ç 9é ìŒç îçQäCèëç í œäCâ Aémí åèkémå ã?äCèké çQè å

ñ +T" # " fS R"

3Î ô

Î „Î

Š Š ”

‡ ö

Ì Í

Ý } ŒÐ}

Π}

„ ‹ ”“ƒRƒW” ~‰†P‹‚Š|~u‹ †‚‰„|†fˆu†LƒR„|ƒ „|~ ~=’‡~u„B€`‹‚Š|†‚‰„ † „|¤“„\Š|„mò ¼

Ž  G †š€•€L~u‰¡†&ò ŽÏ Ž3ó

— – ––

œ

Î ’ ’ jef0|1pNdf}QlehQfsq$g~n¯c$||iq$‚Klˆpsce€"n1g^p nz‘ q$g^pNfg^lc ƒ ‰

Ì L Ì Ì

Ý }

 „Ë’“„|ˆ~èˆ ~ ‹ ~î~ „ ~/ô q ˆu ‚

† ƒ&Š\~ ~ “

” ~uƒ „

– – – –

ƒ

‹

‰† ‰„|~

œ œ Ó

Ï

Î ÌîÍ ‡

Œ

-m ô 5Ž

fg^p nsŽed4cÀ}Qf‚0n

Ü L

¥Oô „‹

–

x Î

Œ÷ ÷

‡OõuöOô Ž  

§

Î ’

‹‚Š|~,ˆ ~ à Œ4 4

Œ

É 5ŽÏùø ô Ž §

ž ‡Î 3ÎDÎ

š

„Î ¾Î

Ç È j-n1g|1fp c jefÂ d6qe}cÀ}Qf‚Kfp c ’ ° È

¬ s‡

W é ¥ é Ý

‹‚Š\~ ”“ƒ“¢„|†Lƒ“~ „=’“„\ˆu~  „Oƒ“† „/ˆ ~TŠ‹åôùƒ“†‚ƒ ~Ÿ ”“ƒ“„|ˆu‹‡ ƒ ‹ „ ~

– –

Š Š È ° °

;Î ZÎ ¾Î ¾Î „Î

·‡ }

ˆ ‹ ¤‡„‹ †Š‹Pô%„|ƒú”“ƒ ”“ƒ † ˊ‹ƒ•”“†š€`‹ ”‡ƒ“¢u„\†Lƒ“~ ~Þ ‹‚ƒ“ˆu†‚‰ ‹£”“ƒË‹Ò’“~uƒ „ ‹£ ’“„ 

–

œ

¢ È È ° ° ‰

‡

‹ ~:Š|‹ ”‡ƒ“¢u„\†Lƒ“~:’‡„‰¡„ ‹‚‰ „\¢u„|†‚ƒ“~£~:Š|‹ ”“ƒ“¢„|†Lƒ‡~:’“„’“~uƒ „ ‹³ ’“„ ‰†‚¤Ë‹‚¤“„\Š|„ ‹ B€`‹‚Š|~PŠ‹ ~ ”“~uƒ ~

– –

œ œ

‰ ‰ ƒ

” ”Ë‹ Š|„‹`ƒ“¢‹ É

§

Œ

ô 5Ž

8Î 8Î §

°

‡Î ŽÎ ‡Î$Î

ƒ“~u„ ”‡ƒ „‘„|ƒúˆu”‡„Iô ~ u

ˆ †‚ƒ „|ƒ•”Ë‹‡

œ

¢ ‰ ° 

‹`Š|Š „ † ~ „m’“„‘‰¡~ L

† Š|‹‚‰„ ‹  „‘† „|~ƒ“~

– –

œ Š

Î Œ Œ÷ ÷

˜^š

ø

 Š|„ É 5Ž ô Ž‡’

j ž

à

8Î „Î Î Î

˜^š š

ô ô

° Š Š

” ö ‡ ·‡ ;Ï ö

•

Í Í

Ý Œ

~fô ~, ˆu†‚ƒ „|ƒ•”Ë‹Òƒ“~uŠ\Š „|ƒ ~‰¡€`‹‚Š\Š|† Ë ’“‹‚Š 

~ †L‰~ ‹£’“~ŠB€‚‹`Š|†L‰ ~u’‡„|† ¥~ „ ~Þû ãŽ

– –

üþýmÿ ÿ

!#" $% &

ô ô

Ê

M ü8ö ö

Œ } Œ Œ

㎠ É  Ž#äMÉ Ž

'

Œ ÷ ÷

ø

 ô ‡

Ž ’ ô

( ö

Œ Œ

 ô ûŽ Ï ä Ž

’Ë‹£ˆu”“„ ô Ó Ó

ö

Œ Œ

ô ûŽ  ä Ž32 ô

*)

‡Î ¾Î „Î

’ ° ‰ Š ƒ

Ý „‘ƒ“† „‘ˆ ~ފ|‹ ‰†L¤“‹‚¤“„|Š\„ ‹' ’“~ Š|„B„\ƒ ~u‰â€`‹‚Š|Š\„ „‘ˆu‹‚Š|ˆ†LŠ‹ˆ† ~

–

œ ô ô

Ê

M ü8 ö ö

 Œ } Œ Œ

㠎  É  Ž#äåÉ Ž

' (

Œ÷ ÷ Œ÷ ÷

 ø ô Ž‡’ ä7ø ô Ž‡’

ž ž

š š

' Œ÷ ÷

ø

 ô Ž‡’

„Î •Î 8Î 8Î 3Î

(

Ô ‰ Š °

® ·‡

~u‰ ”Ë‹‚ƒ †Þ‰¡„ ”“‹‚‰’Ë‹î„|Š¥ˆ‹‚Š\ˆu†LŠ\†/’“~Š|Š‹ ‰~ã€W„ \

„ †Lƒ“~3ƒ‡~uŠ“ˆu‹ † ‹ †LŠ\” i‹ ~ƒ ~3ˆu†‚ƒ „|ƒ•”“† ~ ‹ ~- ’Ë‹ i‹

– – –¡– ––

œ

’Ë‹ M Œ} Œ

^

˜ š

ø

Ž- 5ô 5Žâ’¥

ž š

‰ È Š

¬ ‹‡

ƒ ~ƒ“~u‰‹‚Š|~ ‡€`‹‚Š|~,Š|‹ †L‰ ”“Š‹ M Œ ҌÐ} Ҍ Œ

^

˜ š

Ž¡Žbø 5Žô 5Žâ’‡

+ +

ž

„Î ‡ÎDÎ

š

ƒ ° È ‰ Ä ‰ ’ Š

LÌ Ì

’“†š€L~ q ~, ”“ƒË‹ ”“ƒ“¢u„\†Lƒ“~ „|ƒ ~ ‰‹‚¤“„|Š\~‚ ~ ~ ”“ Þ

~ ˆ ~ Š‹€`‹‚‰„|‹‚ƒ“¢‹ „‘† „|~ƒ“~ ˆu† ~

+ – –

M M

Œ} ŒÐ} ŒÐ}

Žì Ž#ä Ž

Ú -, , , ,

l

Œ k Œ

˜^š ˜^š

 ø ô 5Ž‡’¥ ßä ø 5ô 5Ž‡’‡

,

ž ž

š š

ß ç 9é ìŒç îçQäCèëçÛí œäCâ Aémí åèkémå ãwä´èkémç è å ëèëç êëç åè mç.ä

i ñ +T" # " fS ú" " S T /.

èíóâQç

˜A A-> OA 5A «A

0210213 4 57698 ;:=< ?>A@=BC:;@ D >E8GFHB @ IKJ$L9MON

3Î Î Î

3Î Š ’ È Š Ó È

ø ” •

‡ÍÎ

}

R

ƒ ƒW” ~‰†P‹‚Š|~u‹ †‚‰„|† ‹£’“„ ‰„|¤‡”“¢u„\†Lƒ“~,”“ƒ“„ †L‰ ~=„\ƒ ~ Š‹ ”Ë‹ ”‡ƒ“¢u„\†Lƒ“~,’“„‘’“„ ‰„|¤‡”“¢u„\†Lƒ“~

– – – –

°

~Þ ’“‹ i‹£’Ë‹ Ó Ó

QSR ÓÊ Ê ùÎ

Œ

É 5ŽÏ P Î Î

ŽÎ 8Î

° ‰ °

Ù ‹ ‰¡†L¤Ë‹‚¤“„\Š|„ ‹f ’“„‘”‡ƒ „|ƒ †‚Š|† ”‡ƒ † ~

–

œ œ ž Ó

M  Œ} Œ Œ

 5ŽÏùÉ 5Ž#äMÉ Ž¼

œ

ŽÎ ŽÎ

° ° ­ Š

Ù ‹£’“~ƒ „ ‹Ò ’“„ ‰¡†L¤Ë‹‚¤‡„|Š|„ ‹ „‘’“~ “

ƒ „ ˆu~ވu† ~

– – –

œ Ó Ó

QR ÓÊ Ê

Î ùÎ

Œ Œ

ô 5ŽÏbÉ 5ŽÏ

;T P Ó Î

8Î ¾Î 8Î „Î ¾Î ¾Î

¾Î

Š ‰ ° ° °

¡ s‡

† ~ރ“~u„Gˆu‹ „ ~ ”“~ƒ „ m„|Ší€`‹‚Š\†L‰~ ’“~Š|Š|‹Ò’‡~uƒ „ ‹P ƒ“~u„ ”‡ƒ „G’“„G’“„ u

ˆ †Lƒ „\ƒ•”“„ ‹ ” †& ~ ~‰~ ˆu~Š †

– – – – –– –

œ œ

Š

„|ƒ ‹`ƒ“„|~‰ ‹£‹‚‰¡¤“„ ‰ ‹‚‰¡„‹‡

A A

021021#U VW8XBZY 5 >[@=B

Î È Š °

Ù ‹ ‰¡~€W„ |

„ †Lƒ‡~ޒ‡~uŠ|Š|‹’“„ ‰¡„|¤“”“¢„|†Lƒ‡~=”“ƒ“„ L

† ‰ ~ ~

– –

œ —

— Î

,

M Œ} Œ

ø ø

Ž 5ô 5Ž‡’‡ R O’‡ › 

]\ Ü Ü

ö _ ^

¶ ¶

'X‡Ú`wÐX X

` Xacb °

Ù —

‹€`‹‚‰¡„‹‚ƒ“¢u‹ ~ Î Î Î

Î

Ð

Œ }  ä 

ŽÏùø ’‡ :ä

Ú , ,  

x Ü

Î

˜A A-> OA 5A A

0210210 4 57698 ;:=< ?>A@=BC:;@ D >E8GFHBd5e:f:;@ @A6eBc89Yhgjii?>lkm:=gji:;@=kn:=BoIqpELsrtN

3Î Î Î

ô

3Î Š ’ È Š È

ø ” ö •

Í

}

R

ƒ ƒW” ~‰†&‹‚Š|~u‹ †L‰¡„|† ‹Ò’“„ ‰¡„|¤“”“¢„|†Lƒ‡~,”“ƒ“„ †‚‰ ~=„|ƒ ~'Š|‹ ”Ë‹ ”“ƒ“¢u„\†Lƒ“~ ’“„‘’“„ ‰„|¤‡”“¢u„\†Lƒ“~

– – – –

°

~Þ ’“‹ i‹£’Ë‹ Ó Ó

ü

ô ô

QR Ê Ê

÷ ö

Œ

Œ :ä Ž

É 5ŽÏ P Î Î

Î „Î ƒ

® Ö÷

~u‰èˆu‹‚Š|ˆ†LŠ‹‚‰¡~=Š‹£ˆ† ‹‚ƒ ~

– ô Î

ö ÷ ö ÷ ô

Î Î

Œ Œ

É  ŽÏ -ä Ž¼ 

n) n) ö ä

æ'Ú@t Gwyswyx Gt

Ou va Î È Š °

Ù ‹ ‰¡~€W„ „|†Lƒ‡~ޒ‡~uŠ|Š|‹’“„ ‰¡„|¤“”“¢„|†Lƒ‡~=”“ƒ“„ L

† ‰ ~ ~

– –

œ ô =˜

' ö

' ,

M ô ô

Œ} ø

Ž ’¥ ú 

\

ö Ü ö Ü

Œ

-ä ä Ž ^

( (

'X‡Ú`wÐX X

` Xacb °

Ù ‹€`‹‚‰¡„‹‚ƒ“¢u‹ ~ ô ô ô

,˜ =˜ '

ö ö ö

' Î Î Î Œ - ä Ž ,

M M ô ô l

k

ŒÐ} ŒŒ}  ŒÐ} Œ

ø nyz

Ž ä ŽŽ ŽÏ Þä Ž ’¥ R :ä 

Ú , , ,

ö Ü ö x Ü Ü

Î

-ä -ä xw

( (

˜A A-> OA G; OA LA;

021021|{ 4 57698 ;:=< ?>A@=B}Bc5 ~>[@=B@=< gji?BC€ =gh8XgjFBZ6e8X>ƒ‚

3Î Î #Î

Î 3Î

Š ’ Š ³ È

ø }

ƒMƒ•” ~u‰¡†%‹‚Š\~‹ †L‰„\† ‹³’‡„ ‰„\¤“”“¢u„\†Lƒ“~Ò~ ‚

† ƒ“~uƒ“¢„‹‚Š\~:’“„ ‹`‰ ‹ ~ ‰† ~:Š‹ ”“‹ ”“ƒ“¢„|†Lƒ“~P’“„

– – – –

œ œ

°

’“„ ‰„\¤“”“¢„|†Lƒ“~ ~, ’“‹ i‹£’Ë‹

– -

ž » Ó

Î ä à

Œ

É 5ŽÏ H„ Ó Ê¥Ó

ŽÎ 3Î º

° ° ƒ

Ù ‹£’“~ƒ „ ‹ ~Þ ’“‹ i‹£’Ë‹

– -

ž »

³ Ó

à

Œ Œ

ô 5ŽÏùÉ 5ŽÏ

T „ Ó ÊÌÓ

º

3Î$Î ;Î QÎ 3Î ;ÎDÎ

Î „Î „Î ;Î Î Î

Š ‰ ­ Š ­ È

Ý } Œ

~%‹ „|¤‡”“„‹ †È‹‚’ „|Š „ ƒ“„ ˆ‹ †È’“„ƒ ~ †Y‹‚Š|~u‹ †L‰¡„|†T„\ƒ u

ˆ ”‡„ „耂~u‰¡„ u

ˆ ‹Y”“ƒ ‹ † ‹‚’

– –

œ

Š Š Š ’ °

~ ~ „|†:Š „ ‹‚ƒ ~ ’“„I’“~uˆu‹‚’“„ ~uƒ †:’“„I”“ƒ%‹ † †•Ž Š|‹P ’“„ ‰„|¤‡”“¢u„\†Lƒ“~ ~ † L ƒ‡~uƒ“¢„‹‚Š\~ ‹PŠ‹

‰ † ‰„|~ ‹

– – – –

œ œ œ œ

$

c ||in1g-hic"jef €"n1€"q$dfc Ó

‡ Í

’“„ ‡†š€•€L~‰†&’Ë‹ „B

˜

M M

ŒÐ} } Œ}

2Q 2Ñ ‡Ž² 2 5Ž

˜

M Í

ŒÐ} }

2µ 2 “Ž

˜

M 9Õ

όÐ} }

2Q 2Q “Ž  M ŒÐ} 2Q “Ž

˜

M ŒÐ} 2µ “Ž

 M Œ} 2Ñ ‡Ž

ž-» Y _

à ê

 ˜

ž-» ê

º ž-» à

 º

M  ŒÐ}

 2µ 5Ž

º

æ'Ú@t Gwyswyx Gt

Ou va Î °

Ù ‹ ‰¡~€W„ „|†Lƒ‡~ޒ‡~uŠ|Š|‹’“„ ‰¡„|¤“”“¢„|†Lƒ‡~=~ †Lƒ‡~uƒ“¢„‹‚Š\~ ~

– – –

œ œ

ž-» -

ž » ž-» Î

˜

³

M à à à

όÐ} ^

˜ š ˜^š

‡

Žùø ’‡ ú äî ø ’¥ R

† ˜^š ³

¶ ¶

º º º

'X‡Ú`wÐX X

` Xacb Î °

Ù ‹€`‹‚‰¡„‹‚ƒ“¢u‹£’“~uŠ\Š‹’“„ ‰¡„|¤“”‡¢u„|†‚ƒ“~=~ †‚ƒ“~uƒ“¢„‹‚Š\~ ~

– – œ

M M

ŒÐ} Œ} Œ}

Žì Ž#ä Ž

Ú -, , ,

ž-» Î

³ à

˜^š

ø

 ’¥ ßä

, ³ ,

¶ º

-

ž » ž-» Î

˜ Ü

à à

^

˜ š

 äè Ïø ’‡ ßä

‡

, ˜^š ³

¶ ,

º º

Ü Î

 ä

³ ³

, ,

Î

 ³ ,

œ

˜A A-> OA

021021#ˆ 4 57698 ;:=< ?>A@=BC@=>[8GFgji?B

3Î ‡Î

ŽÎ

Š ’ e

j f0|1pd1f}QlehQfsq$g~nwg~q$d€Cce‚0nu|1psceg À

j ced4j Ë Ó

ø ‡ÍuÎ

} Œ Œ

ƒÒƒ•” ~‰†Þ‹‚Š\~‹ †L‰„\† ‹ „“„\ƒ“’“„\ˆ‹/ˆ†LƒÒŠ‹=ƒ“† ‹‚¢u„\†Lƒ“~ ŽŽ

–

È ° °

~ Š‹ ”“‹ ”“ƒ‡¢u„|†‚ƒ“~,’“„‘’“~ƒ „ ‹ ~

– – – ž ‹?Œ Ï

Í Ì

Œ

ô 5ŽÏ Š‰ Œ

º

ÖfX ÙLx ÐxYØGt ÐXÈÙLxmsÛšX 5Ût

9 v Ž Xa ‰ ž ž ž Œ

‹ ‹

Œ Œ 

,

l

k ø ø ø

’¥  ’ ‡ ’“

Œ Œ Œ

ö ö ö

º º º

ž ‹? Œ Œ



ë

 ø ’‡ ’“

Œ

ö º ž Œ

,# ˜^š

 ø ø ’ ’

ò ò X’

Œ

¶ ¶ º

ž ‘Œ

Ü ^

˜ š

ø ’

 ò ò

“ Œ

¶ º

ž Œ

Ü ˜^š

 ä

“”\ Œ ^ ¶

º

Ü

 “

#Î$Î 3Î #Î „Î

Î Î ŽÎ

° Š Š

¬

Í

’‡†@€‚~ „ ~3 ~ 5~ ”Ë‹ †=„|ŠWˆ‹ ¤“„|†O’“„•€‚‹`‰„‹`¤“„|Š\~Ï › ˆu† ҏ „|ƒ W Š¥’“~ ~u‰ „|ƒ“‹‚ƒ ~ ‹`ˆu†L¤“„|‹‚ƒ“†

ò ò

• ’ 2’ c–

– – –

°

Œ

’“„ i‹‚Š\~ † „ ”“¢„|†Lƒ‡~ ~ ‹‚‰„G‹ †Ò€L~’Ë‹PŠ ‹ ~ƒ“’“„\ˆu~ Žã

ò ˜—

– – – —

ž ž

œ œ“œ

Ä ‰ ’ Ô

o

Ü m‡ Ü m‡

~ ~ ”“~'ˆ ~  ˆ@€•€‚~u‰†  ”‡„|ƒ“’“„

~‰ “ ™‰ “

– , M

š › œ vž

È °

Ù ‹ ”“ƒ“¢„|†Lƒ‡~ޒ‡„‘‰„ ‹‚‰ „|¢u„\†Lƒ“~ ~ Ÿ

œ à 4 4

Œ Œ

5ŽÏùø Ž‡’

™

ž š

ž

Î  ¡Œ

4 4

Œ Œ 

’“†š€L~ ŽÏbô ŽÏ

™ Œ

Î ‡Î$Î

o Ü “

ŠCŠ ’

® º

‡

~u‰îŠ‹ „ ~ ‰„|‹ ‘

„ † „|~ƒ“~,ˆ ~

– – Ÿ Ÿ

Î

Œ Œ

äî 5ŽÏ ä 5Ž

æ'Ú@t Gwyswyx Gt

Ou va Î Î

Š °

Ù ‹ ‰¡~€W„ |

„ †Lƒ‡~ޒ‡~uŠ|Š|‹’“„ ‰¡„|¤“”“¢„|†Lƒ‡~=ƒ“†L‰ ‹‚Š\~ ‹‚ƒ“’Ë‹`‰’ ~

– – –

œ Ó

M ŒÐ} Œ

ø

Ž 5Ž‡’‡ ú

™

ö

ž Œ

’ È °

~ Œ

†L„\ˆ , Š‹ ”“ƒ‡¢u„|†‚ƒ“~Þô 5ŽÏ ~ “

’ „– ‹‚‰¡„

Œ

œ œ

º

'X‡Ú`wÐX X

` Xacb °

Ù ‹€`‹‚‰¡„‹‚ƒ“¢u‹ ~ ž ž ž

Î Î

˜

‹?Œ ‹?Œ ‹?Œ

, ˜^š Î

ŒÐ} ŽÏùø ’¥ ú ä ø ’‡ 

]\

Ú Œ Œ Œ

-, Ü

ö ö

o o o

Ü Ü Ü

ž

^

“ “ “

R SQT U

º º º

R SQT U Ù Ú Ú

Ú Ù š §ª¤®¨|¯ ­#°ª¨ ¨|°ª°S­ ¨±¤¥©¬§ ®

­ ²

W

¢ £¥¤¦|§ ¤¨ §ª©¬«­ §

Ó Î

„Î Î 3Î ‡Î Î

Š g ~ q$d€Cce‚0n Ë

¬ ‡ Í

Œ Ý }

ƒ ‰†W’“”“ˆu„|‹ †7Š‹7’“„ ‰¡„|¤“”“¢„|†Lƒ‡~ O „\ƒ“’“„|ˆu‹ i‹Mˆ†Lƒ Š‹Mƒ“† ‹‚¢u„\†Lƒ“~ Žã „|‹

±³ ´

Ú

– ,

˜

Ë Ó Š Ó È °

;ï ‡ ï

¥ÍÎ ‡

Π}

Ž-~ ˆu†Lƒ „|’‡~u‰„|‹ † ^ Ë ˆ†Lƒ 2 Š‹ ‡

” ƒ“¢u„\†Lƒ“~ ’“„‘’“„ ‰¡„|¤“”‡¢u„|†‚ƒ“~=’“„ ~

³ Ú Ú

– –

M ï ü

Œ Œ

É ‡Ž  ‡Ž

¶µ ˜

M ü

Œ }

 “Ž

|³ Ú fä ³

M ü l

7k }

 Ú

Ÿ fä ³ l

k

 Ú

ŽÎ ° °

Ù ï

‹£’“~ƒ „ ‹Ò ’“„ ~ ‹‚Š|Š\†L‰ ‹

– Ÿ

’ fä ³ l

k

Œ

ô “Ž 

µ ’“ Ú

Î 'ä ³ l

k

 ™

Ú Ú ž

Î Œ



h· 𠹸¥º

 Œ

Œ¬»

o Ü “

Ú º

Û@wyVYXÈØGt ÐtŸÙLxBØIt

¼ Ž

Î Î 8Î ¾Î

3Î Î „Î 3Î ¾Î

Ä È Š Š È Š ° ’ Ë Ó ‡ÍÎ

} Œ

†Lƒ%~ „ '

~ ”“ƒË‹ †‚‰ ”“Š|‹P„\ƒ ~u‰ „|ƒ‡„I’‡„ ”“ƒ‡¢u„|†‚ƒ“„6~Š|~ ~ƒ ‹‚‰„ ~u‰OŠ‹ ‰†L¤Ë‹`¤“„|Š\„ £

‹ ˆ ~ Ž

½´

– – œ œ

° ‰

Ó ­ Š Š ’

®

„‹ „ ” ‰ `

‹ ƒ“’“~ú’“„3”“ƒå ¹2 ‹ †‡ † „‹ †T’Ë‹‚‰¡ƒ“~ú’“~uŠ\Š|~ „ ~ú‹ „|ƒ † „|ˆ ›

~ ’Ë‹‚Š|Š ‹`Š †³~ú’Ë‹‚Š

–

– – –– – –

œ

¤Ë‹ †“

–– fc l-g g^lˆ€"n1d6qóce‚0n cep=q$dfsq;‘q$gbjef0|1pNdf}QlehQfsq$g~n?g~q$d€Cce‚0n?|1psceg jÀced4j ²wn1dq Žeg^f

æ'Ú@x ¼

v xmsw •wÐx ItŸÓBZ\z^] }

±b va c

Ó o$ce‚0nó‘ ^n

ih

%2 g Œ Œ Œ

5Ž 5Ž 5Ž

™ ™ ™

Ê Ê

M Œ}

ä 2 5Ž

8Î Î 8Î ZÎ ¾Î ¾Î

y

Š ‰ È ° °

¬

Š ‰¡†¥ˆ~u’“„ ~ƒ †Tˆu†Lƒ „ ~›ƒ“~Š|Š „\ƒ ~ ‰‹‚¢u„\†Lƒ“~ ~‰ ‹‚‰ „3’‡~uŠ|Š|‹ ”“ƒ‡¢u„|†‚ƒ“~ߒ“„3’‡~uƒ „ ‹% ’‡„ ‰†‚¤Ë‹‚¤“„\Š|„ ‹

– – –

œ œ œ œ

Œ 5Ž×

™ œ

v6ÚdwyVYXÈw mۚt mÚ@X •wÐx ItRv¼t•ÚßvIX“ÚšÛ@w

a 7¾ 9b va M 4 4

Œ} Œ

˜^š

ø

2 5Žì ‡

Ž ’

™

à Œ4 Ž

™

4 4

˜^š

 ø ’

4

à Œ4 Œ4 Œ 5Ž

Ž Ž ™

™ ™ uÊ

˜^š 4

^

˜ š

ø ’

 ä ä

\ 4 4

^ ,

R SQT U

à

à

R SQT U ¶

À

‹

·

¿ º

‹

sutWÙLx IØGXYw 5ۚt Ú@X •wyx GtŸv¼t•Ú:vIX“ÚšÛ@w

Áa ±a 7¾ 9b va Œ4

Œ 5Ž Ž

™ ™

M 4 4

Œ} ø ˜^š

2 5Žì ä ’

4

à y x

Œ4 Œ4Ž Œ

Œ Œ

5Ž Ž 5Ž 5Ž

˜

™ ™ ™ ™ ™

˜^š 4

˜^š

ø

ä ä ä

 ’ 2

\ 4 4 ÃÄ

^ R SQT U

à

à

R Q

S T U

y y

À

‹

·

¿ º

‹Ã Â

021021Å 4ÇÆ57698GÆÈ;:=<cÆ?>A@=B}É[gjFHFgËÊ/Ì¥Í/LO‚AÎ

; Î

3Î Î •Î „Î „Î ŽÎ

³ Ó Š ’ jef0|1pNdf}QlehQfsq$g~nŽÀce€€Cckjef~Âced4ce€"n1pNdf n¯³ °

¬

Í

Ý } }

„‹‚ƒ‡† 2  Š‘ƒ•” ~u‰¡†:‹`Š|~‹ †L‰¡„|† ‹ ~ ~, ”‡ƒ

™Ï Ï –

Š Š °

ƒW” ~‰†P‹‚Š|~u‹ ‚

† ‰„|†fˆu†LƒR’“„ ‰¡„|¤“”“¢„|†Lƒ‡~ ‹ L

† Š|” ‹ ~uƒ ~,ˆ†Lƒ „|ƒ•”Ë‹Ò’“„‘’“~ƒ „ ‹

–

– – –

—

ž ž-»

Ñ Ó

à

‰

H » Œ 5ŽÏ „

ÐtÑ Ó ÊÌÓ

3Î Î ZÎ Î

º

„Î ¾ Î Î

’ ° ‰ Š´Š

Ý „Oƒ“† „èˆ ~%Š|‹¬’“„ ‰¡„|¤“”‡¢u„|†‚ƒ“~ú~ †Lƒ“~ƒ“¢u„|‹‚Š|~ ~³ ”‡ƒÑˆ‹ † ‹‚‰ „\ˆu†LŠ|‹‚‰~ú’“„è’“„ ‰¡„|¤“”‡¢u„|†‚ƒ“~ ‹ ‹

– – – –

œ œ

Î „Î Š Î

ˆu†L‰¡‰„ †‚ƒ“’“~uƒ ~'‹`Š|Š‹ ˆu~Š ‹P’“~Š ‹‚‰‹ ~ ‰¡† ȏ 

™Ï

– –

œ œ

¾Î 8Î Š lˆg-hQfsq$g~n´ŽÀce€€Cc je f ™l-‚0n1d6q

® ‡

~u‰&ˆ‹‚ Š\ˆu†LŠ|‹‚‰~›Š|‹ ˆ† ‹‚ƒ ~³’“„胓 †L‰ ‹‚Š\„|¢u¢u‹‚¢u„\†Lƒ“~ „èˆu†Lƒ „|’“~‰ ‹ Š‹› Ô Ó

҉

– – –

­ Š ‰ ƒ

’“~ ƒ‡„ i‹£ƒ“~Š †W’“† ~ ”“~ƒ ~ Õ

– —

ž ž

Ñ à

Œ ˜^š

ø

#Ž¼ ’‡

Ï ¶

Õ º

æ'Ú@x v6Úd wÐtÛ¥

ç Ø6w Œ ²Ž

Ï

Õ Õ

˜

Î Î

Œ Œ

 ŽÏ ²Ž

Ï ŠÏ Ï 8Î ZÎ

‰

8:9;=<6>š?‘ABCID9<#EGFGH Ý „ ‰†Wˆu~u’‡~'„\ƒ ~ ‰‹‚ƒ“’“† ~u‰ ‹‚‰ „

Õ œ œ œ

— —

ž ž

˜ Ñ à

Î

Œ ˜^š

ø

Ž  ’‡

Ï ˜

¶ º

ž

Ñ à

˜^š

 ø ’ ‡

¶ º —

ž ž ž

˜

Ñ Ñ

à à

˜^š

ø

¹ ‡

 ä è I ’‡

Ï

˜^š

¶ ¶

º º

—

ž ž

˜ Ñ

Ó à

˜^š

ø

 ’‡

Ï

Õ ¶ º

Œ

 ²Ž

Ï Ï `

Õ Õ

Ü Î

Ý Œ Œ Œ™

¥ ~ ȏ ‹‚Š\Š|†L‰‹ ²ŽÏ ŽÏ ä Ž

˜Ï Ï

™ ™

Õ Î ;ÎDÎ

¹

Ä ‰ ’ È ° È

~ ~ ”“~'ˆ ~'Š|‹ ”“ƒ“¢u„\†Lƒ“~ ~ ”“ƒ ~ ~ƒ „\†Lƒ“~ޒ“~uŠ ‹ †‚‰„‹`Š|~ 

– – – ™ ¹

ÖfX ÙLx ÐxYØGt ÐXÈÙLxmsÛšX 5ÛtTØ6w Ix ÚdVYX yw X •wyx Gt

9 v Ž Xa [a X |bOb 9b va ‰

Î „Î „Î

¾Î ¾Î Š Š ’ ‰

®

~u‰îˆ‹`Š|ˆu†‚Š‹‚‰¡~=„|Ší€`‹‚Š\†L‰~,’‡~uŠ|Š|‹£ˆu† i‹‚ƒ ~ޒ“„‘ƒ“†‚‰ ‚

‹ Š|„\¢u¢‹`¢u„|†‚ƒ“~ „ ‰†Wˆu~u’‡~'„ †Lƒ“~ƒ“’“†Òˆ ~ފ „|ƒ ~ ‰ ‹‚Š\~

– – œ œ

È ° ° ‰ Î

’“~uŠ\Š‹ ”“ƒ“¢„|†Lƒ‡~,’“„‘’“~uƒ „ ‹P ’‡„ ‰†L¤“‹‚¤“„|Š\„ ‹ „|‹£” Ë

” ‹‚Š\~ ‹ 

– –

œ —

ž ž-»

Ñ

H » à Î

Œ÷ ÷

ø ø

˜^š ^

˜ š

Ž‡’  ¹ 

‰

ÐtÑ

ž ¶

‡ÎDÎ º

š

° ’

® ~u‰¡ˆu„ † „‘† „|~uƒ‡~,ˆ ~

– M

š › Ö*×hØ

†Î „Î ÎDÎ Ù ÚjÛÁÜhݶÞGÜß à

Š ‰ Š ³

¡ ‹‚Š|ˆ†LŠ|„|‹ † i‹‚Š\~,„|ƒ ~ ‰ ‹`Š|~=~ í~ ”“‹‚ƒ“’“†P„|ŠBˆu‹ ¤“„\†£’“„B€`‹‚‰„|‹‚¤“„\Š|~/ £

• —

ž

— Ñ

ž -

ž » ž ’“

—

Ñ à ê

˜^š ˜^š

ø  ø ž

³ ³

Ñ

¶ ¶

º º —

ž ž

Î Ñ ê

ø ˜^š

 ’“

Õ ³ Ñ ¶ º

Œ ²Ž

Ï

 ³ Ñ

Î „Î ;Î

Ä ‰ ’ Š °

~ ~ ”“~'ˆ ~'Š|‹ˆu† i‹‚ƒ ~ޒ“„Bƒ‡†L‰ ‹‚Š|„\¢u¢u‹‚¢u„\†Lƒ“~ ~ ’Ë‹ i‹£’Ë‹

– – Õ Ñ

³

»

‰ Œ #Ž

Ï

Õ ³

Í

æ'Ú@t Gwyswyx GtŸØIw Œ Ž

Ou va Ï M H »

ŒÐ} Œ

ø

Ž  5Ž‡’‡

ÐtÑ

ö —

Õ Ñ

³ ž ž-»

Ñ à

˜^š

 ø ’‡

Œ ²Ž

Ï

¶ º

Õ Ñ

³ ž-»

Ñ à

ø ˜^š

 ’‡

Œ #Ž

Ï Õ ¶ º

˜

Õ Ñ

³ Î

Œ Ž

Ï —

 Õ ³ Ñ

Œ #Ž

Ï ˜

Õ Ñ

³ Œ # Ž

Ï Ï —

 ³ Ñ

Œ #Ž

Ï ˜

Ï

 ³

œ

° Ô

Š|‹ ‰~〥„ \

„ †Lƒ“~ ~ ”“„|ƒ“’‡„‘’Ë‹ i‹£’Ë‹

– Ï

œ M Œ} Ž ³

Õ ³

Í

'X‡Ú`wÐX X Ø6w Œ Ž

` Xacb Ï Ï ,

M

ŒÐ} ŒÐ}

ŽÏ Ž#ä

Ú á, , ³ , —

Õ Ñ

³ ž ž-»

Ñ

M à

όÐ} ˜^š

Žì ø ’‡

, , Œ ²Ž

Ï

¶ º

—

Õ Ñ

³ ž- »

Ñ à

˜^š

 ø ’‡

Õ

Œ ˜

Ï ¶ ˜ º

Õ Ñ

³ Ü

Œ LŽ

Ï

 Õ

³ Ñ

Œ #Ž

Ï ,

˜ ˜

Õ Ñ

³ Î

Œ Œ

Ž #Ž

Ï 9Ï Ï

 ³ Ñ

Œ #Ž

Ï ,

˜ ˜

Î

Œ Ž

Ï Ï

 ³

„Î ‡Î$Î ,

¢ ‹`Š|Š‹ ‰~ˆu~u’‡~uƒ ~ „‘† „|~ƒ“~

–

œ ˜ Î

Œ Ž

Ï Ï Ï Ï

,

ŒÐ} Ž¼ ä 

Ú , ³ ³ ³

, , ,

Õ

ssut•Ú “X •wÐx It%s ÐXÈØ6wysÛšÚdw •wyx Gt

â u 9b va ¹ã¶± |ä ãcb va Õ

Î ZÎ Î ‡ÎDÎ

Õ

Î $Î

° ’

Ù ‹£’“„ ‰„|¤‡”“¢u„\†Lƒ“~,~ ‚

† ƒ“~uƒ“¢„‹‚Š\~ ~Þ ”‡ƒ³ˆu‹ † ‹‚‰ |

„ ˆ†LŠ‹`‰~=’“„‘’‡„ ‰„\¤“”“¢u„\†Lƒ“~ ˆ ~ ‘

„ † „|~ƒ“~ †‚ƒ“~uƒ“’‡†

– – – – –

œ œ œ

° ³

‡

Î ÎLÍ

Œ

ȏ “ †š€•€L~‰†:Š|‹’“„ ¡

‰ „|¤“”“¢„|†Lƒ‡~,~ †Lƒ“~ƒ“¢u„|‹‚Š|~ ~, ~ ‰¡~ ‹:’Ë‹‚Šíˆ‹ † ‹`‰ „\ˆu†LŠ|‹‚‰~ Žã

Ï – – – –– –

œ œ œ

¦ §*¨ ©‘ª¬«®­6« å

©²±³ªY´µ©#¶ · ¸¹©6«»º © §*±¬±T«»­¼·½ªY§¿¾ ÀÁºÂª¬À à «»ºÂª7©¼ºÄ· À

° ÅPÆ ©¼¾ ÀÁº ±¬©6«»º §¿­¼©

æ

ëßià ç 9é ìŒç îçQäCèëç ëç êëç åzè mçQäCèíóâ ç

N ñ +T" + S T

#Î$Î 3Î $Î „Î

¾Î Š È ‰ °

Ù

¡ ï ï

Í Í

ŒÐ} Œ}

†Lƒ „\’“~u‰¡„‹ †ú„|Š#€‚~ †L‰¡~:‹‚Š\~‹ †L‰„\† Ž× ‹ ”‡ƒ“¢u„\†Lƒ“~Ғ“„ω„ ‹‚‰ „|¢„|†Lƒ“~fˆu†Lƒ „|”“ƒ i‹›’“„ fŽ ~

– œ

­

’“~ ƒ‡„ i‹ M ü ï ü

Í Í

Œ ŒÐ}

É “Ž¼ Ñ “Ž

È ° Ô È Ó

Ù ” •

Ì ‡ÍÎ

‹ ”“ƒ‡¢u„|†‚ƒ“~ ’“„B‰„ ‹‚‰ „|¢„|†Lƒ‡~ ~ ”‡„|ƒ“’“„픓ƒË‹ ”“ƒ“¢u„\†Lƒ“~ ’Ë‹ „\ƒ 

,

œ ƒ ‚Ì Ì

É ä5q

ŽÎ „Î ,

° ‰ Š

Ù ‹ ‰¡†L¤Ë‹‚¤“„\Š|„ ‹f ’“~ Š|„í„|ƒ ~‰¡€`‹‚Š|Š\„ „‘ˆ‹‚Š\ˆu†LŠ|‹fˆu† ~

–

œ ô ô ô ô

‡— — — ‡—

Ê Ê

M M"”

ü8ö ï ü8ö ü8ö ü ï ü8ö ï ü •

Í

ό } Œ¡ŒÐ} Œ} ŒŒ Œ

Ž¼ Ž ¡

Ž Ž Ž

Ž Ž 

¥ç ç

ô ô ô ô

, , , ,

— ‡— — ˜ ‡—

M M M M

ü8ö ï ü8ö ü ï ü8ö ü8ö ï ü ü ï ü

Í Í Í Í

ŒÐ} Œ} Œ} Œ}

Ž#ä Ž#ä Ž Ž 

ô ô ô ô

, , , ,

— ‡— — ˜ “—

ö ö ö ö

Í Í Í Í

Œ Œ Œ Œ

É Ž#äåÉ Ž²ä7É Ž É Ž

, , , ,

æ'Ú@x v6ÚdwÐtÛ¥

X ç

Ó ü uü

Î Í Î

Œ

 É “Ž ;Î

Â^q$p n|1fŒjef™‘q$g^pfg^lˆfp c ’ Š Š ­ ƒ

Ü W é

n Œ

¥ ˆ ~ ” †L‰‰¡~ † ~

‰ ~,€‚~u‰„ ˆ‹ š

~ Ž

– –

œ“œ œ

Š Í Î

Œ Œ

Ž Š|„ É ‡Ž²

j

› à j ˜^š

ê ˜^š

Š Š Ó

Í Í

Œ Œ Œ

Ž Š|„ É “Ž¼ Š|„ É ‡Ž¼

¯ž ¯ž

j j

›s› à ê

š š

Š Í Í

Œ Œ Œ

Ž Š\„ É ‡Ž²ùÉ Ž

¶ ¶

j

›N›s› ë

à à è

j

Î ‡Î ‡Î$Î ë

ê ê è

Ô ’

¬ N ‡

ƒ “

” ~ ~ބ † ~ „ „‘† „\~uƒ“~,ˆ ~

– – –

œ ž ž ž ž

˜

M ï

Í Í Í Í Í

ŒÐ} Œ Œ Œ Œ

 ¹ b Ž¼ùÉ Ž#äåÉ Ž#ä7É Ž É Ž

¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶

¶ ¶ ¶ ¶

± Î

œ

{Ô13[13 é=:;@=<cÆ>[@;Æ/€êÆë8GÆì=gh8e6XÆ?<cÆ?>A@=BCFHgh8XÉ[Æ@=gjiÆ

3Î 3Î ZÎ „Î

¢ Š È ‰ lˆg-hQfsq$g^f

ï 1‡

Í Í

} Œ

‹ „ ђ“”‡~ƒ•” ~u‰¡„‹‚Š\~‹ †L‰„`ˆu†Lƒ ”“ƒ“¢„|†Lƒ‡~¼’“„L‰„ ‹‚‰ „|¢„|†Lƒ‡~6ˆ†Lƒ „\”“ƒ i‹èÉ ‡Ž „‚’“„|ˆ†Lƒ“†¼

–

—

œ

ZÎ 3Î Î „Î

jefmdfÃÂced1pfñhQfsq$g~nրCcedNŽefg ce‚Kf È {ï

Í }

Š|~ ”“ƒ“¢„|†Lƒ‡„B’“„‘‰„ ‹‚‰ „|¢„| †Lƒ‡~=É É ’“„ ~ :

,

œ

È Š ‰ Š Š Š ‰

Ù }

‹ ”“ƒ‡¢u„|†‚ƒ“~¼’“„‰„ ‹‚‰ „|¢„|†Lƒ‡~ ‹‚‰ „\ƒË‹‚Š\~ ~u‰G„| Š`ƒ•” ~‰†O‹‚Š|~u‹ †‚‰ „|† L

„ ’“~ ~u‰ \

„ ƒË‹ƒ“~uŠ †W’“† ~ ”“~uƒ ~

– –

œ œ

— Š

M ü Í

Œ όÐ} Œ

É 5ŽÏ Ñ 5ŽÏ Š|„ É “Ž

j

ê

„Î #Î $Î ˜^š

‰ Š Š È Š ‰

e‡ ï

ƒË‹‚Š\† ‹ ~uƒ ~ „G’“~ ~u‰ „|ƒ“‹Š‹ ”“ƒ“¢„|†Lƒ“~,’‡„‘‰„ ‹‚‰ „|¢u„\†Lƒ“~ ‹‚‰ „|ƒ“‹‚Š|~ ~‰

– œ œ

Š

M ï ü Í

Œ Œ Œ

É “Ž² “Ž¼ Š|„ É ‡Ž

j

, à

3Î ˜^š

¢ Š |1p qi‘ c$|1pNfs‘ ce€"n1g^p n{fg jefÃÂ^n1g j-n1g^pf ƒ

”‡~ރ•” ~u‰¡„G‹‚Š|~u‹ †‚‰„ „‘’“„|ˆ†Lƒ“† ~

– –

—

Í

Œ Œ Œ

É ‡Ž²ùÉ 5Ž¡É ‡Ž

,

‰ uÏ

Í Ì

Œ

~‰î† ƒ“„Bˆ† „|‹ ‡Ž 

,

œ œ“œ y{lng^lˆ€"n1df9ce‚0n cep q$d1f |iq$g~q¯|1p=qi‘ c$|1pfs‘ ce€"n1g^p=nfg jefÃÂ^n1g j-n1g^pNf|inn|iq$‚0qýÂ^n1d

ï

Í

æ'Ú@x ¼

v xmsw •wÐx It GZyÔ }

±b va îí ô

q Žeg^f Ql·cÀjedli ‚ñc jefœg^lˆ€"n1df d6n ce‚Kfmo$ce‚0n‘ ^n

ö ÷

Ϟ Í Í Í ih

Œ Ž

§

ô ô

Ê Ê Ê Ê

M M M

ü8ö ÷ ï ü ü8ö ÷ ï ü

Í

Œ } ό } Œ

Ž¼ ㎠Ž

§ §

8:9;=<6>@?BABC6D9<6EGFIH

ô ô ô

˜

Ê Ê

M ü8ö ÷ ï ü ö ö ÷ ÷

Í Í Í Í Í

Œ } Œ Œ Œ Œ

Žì É Ž6äåÉ Ž#ä7É Ž É  Ž

§ § § ô ô

— — — ˜ —

ö ö ÷ ÷

Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ

 É ãŽ¡É Ž#äåÉ ãŽ¡É u Ž#äåÉ ŽâÉ Ž É ŽâÉ u Ž

§ §

ô

, , , ,

— —

ö ÷

Œ Œ Œ Œ Œ Œ

 É ã Ž²ä7É ŽŽ É Ž6äåÉ u Ž¡Ž

§

ô , ,

Ê Ê

M M

üÛö ÷ ï ü

Œ } Œ

 ㎠Ž

§ `

{Ô13[1#U ïðgh5e>Hgh5e5>Ai:n6egjFHB@A69BòñZ>A@A69Æ@2:=>

#Î$Î 3Î Î •Î „Î 8Î Î

’ Š

¬ ï

Í

Œ}

ŠB€L~ †L‰¡~ދ‚Š|~u‹ †L‰¡„|† Ž ‹P’‡„ ‰„\¤“”“¢u„\†Lƒ“~,‹ †‚Š|” ‹ ~ƒ ~,ˆu†‚ƒ „|ƒ•”Ë‹ ~ ~ „ ~

– –– – – –

ƒ ‚Ì Ì

ô ä5q

,

Î ’

i‹‚Š\~,ˆ ~ g~q$gg~nsŽÀcepfo$c fg^p nsŽed cÀ}Qf‚0n

Î Oô „‹ ~

–

Ü Í Î

Œ

¥ ô ‡Ž‡’‡ ’“ £

õ:õö Œ

’

~ €`‹‚Š\~,ˆ ~ à ê

M ü ï ü

Í Í Í4 4

Œ ŒÐ} Œ÷ ÷

ø ø

É “Ž¼ Ñ “Ž¼ ô Ž‡’ ’

ž ž ŽÎ

š š

„Î ‡Î$Î

Ç j-n1g|1fp c£ ‘q$g-Žeflˆg^psc È Š ° ‰

Í W é

Œ

‹‚Š\~Èô “Ž „=’“„\ˆu~  Š\„|ˆu‹‚ƒ“’“†7Š|‹ †L‰ ”“Š‹ ~‰›Š‹ ‰¡†L¤Ë‹‚¤‡„|Š|„ ‹È ’“~ Š|„

– œ“œ œ œ

„|ƒ ~‰¡€`‹‚Š|Š\„ G

„ † „\~uƒ“~

– '

ô Ê Ê

M üúö ÷ ï ü

Í Í4 4

Œ } Œ÷ ÷

ø ø

Ž¼ ô Ž‡’ ’

”ó

§

¾Î #ÎDÎ 3Î $Î

( ô

3Î „Î ŽÎ „Î

‰ ° ’ ‰ ‰

¬ e‡ ï

Í

ŒÐ}

ƒ ~uƒ“~‰ ‹‚Š\~ WŠ‹ ‰†L¤“‹‚¤“„|Š\„ ‹= ˆ ~=„|ŠË€‚~ †L‰~=‹‚Š|~u‹ L

† ‰¡„|† Ž‹ ‹`‰ ~ƒ ‹'‹‚’ß”“ƒË‹Þ‰~ „|†Lƒ‡~ b’“~uŠ

œ œ“œ

° ‰ ° ‰

Ì

„‹‚ƒ‡† ~, ’Ë‹ i‹£’Ë‹`Š|Š „|ƒ ~ ‰‹‚Š|~O’“~uŠ\Š‹’“~ƒ „ ‹Ò ˆu†Lƒ „| “

” ƒ i‹ ” öõ

– –

,

œ M ï ýÏ

Í Í4 4

ŒŒ} Œ÷ ÷

ø ø

Ҏ =Ž¼ ô Ž‡’ ’

÷õ

¾Î 8Î „Î Î

ƒ ° È ¿ Š ‰ Š

¬ e‡ e‡ ï 1‡

L Ì Ì Í

ŒÐ}

ƒ‡†LŠ ‰~ ~ q î

~ ”“ƒË‹ “

” ƒ“¢„|†Lƒ“~ ” ˆ„|~ƒ ~ ~uƒ ~/‰~ †LŠ‹‚‰¡~ † †  Ž Wˆu† ~

mù /ú Šù

– – –

, œ

Š ’ ’

ƒ“~uŠ‘ˆu‹ †P”“ƒ“„\’“„ ~uƒ „| L

† ƒ“‹‚Š|~ „ ‹£ˆ ~

– – – M Í4 Í4 4

Œ Œ÷ Œ÷ ÷

= Ž-bø ø Žô Ž‡’ ’

ú ù

ö Œ

‡Î$Î

Š ’

® ·‡ ï

}

~u‰î~ ~ „|† ~ b „‘† „\~uƒ“~,ˆ ~

– – –

œ M ï 4 Í4 4

ŒÐ} ÷ Œ÷ ÷

ø ø

Ҏ¼ ô Ž‡’ ’

ö Œ 3ÎDÎ ZÎ

j-n1g|1fp c¾ €CcedNŽefg ce‚Kf È ’ È

® ;ï

W é }

u

~ ‰,ˆu‹‚Š|ˆ†LŠ‹‚‰¡~'Š\~ ’“„ ~ „#” ‹ß„|Š ‹ †ßˆ ~£Š‹ ”“ƒ“¢„|†Lƒ“~f’“„#‰¡„ ‹‚‰ „\¢u„|†‚ƒ“~

– – œ

Š ‰ Š

‹‚‰ „|ƒ“‹‚Š|~ „‘ˆ‹`Š|ˆu†‚Š‹ˆu† ~

– à à

M ü l

Í 4 4

Í 4 4

k

Œ ŒÐ} Œ÷ ÷ Œ÷ ÷

^

˜ š

ø ø ø ø

É 5ŽÏ Ñ 5ŽÏ ô ‡

Ž ’ ’  ô ‡

Ž ’ ’

Z ö

ž ž ž

š š š

Ä ‰ ’ ° Š ‰ °

~ ~ ”“~'ˆ ~'Š|‹’“~uƒ „ ‹ ‹`‰ „\ƒË‹‚Š|~ ~, ’Ë‹ Ò

‹ ’“‹

– – Í4 4

Œ Œ÷

ø ˜^š

ô 5ŽÏ ô Ž‡’

Z ž

„Î š

‰ Š e‡

ƒË‹‚Š\† ‹ ~uƒ ~ Í4

Œ Œ÷ ÷

˜^š

ô “Ž²ùø ô Ž‡’

µ ž

Î Î Î Î „Î

š

¢ ­ ‰ ’ Š

‡ ï

}

‹`Š|Š‹M’‡~ “

ƒ „\¢u„\†Lƒ“~ ’“„'„\ƒ“’“„ ~ƒ“’“~uƒ‡¢‹ †Wˆ‹ „\ˆ‹ ~ ”‡~Mˆ ~ ~u’ †Lƒ“† †Wˆ‹ „|ˆu‹ ~uƒ ~

– – – – – –

œ

|inón|iq$‚0qó|in

„|ƒ“’“„ ~ƒ“’“~ƒ „

œ Í

Œ Œ Œ

ô “Ž¼bô 5Žô ‡Ž

µ

Z

¾Î „Î ‡Î$Î ŽÎ

° ‰ ° ‰ ° Š ‰

†š€•€L~‰†&Š‹£’“~uƒ „ ‹£ ˆu†Lƒ „|”“ƒ i‹ ~ ” ”“‹‚Š|~ ‹‚Š ‰†W’“† †Ò’“~uŠ\Š|~,’“~ƒ „ ‹ ‹‚‰ „\ƒË‹‚Š\„

– –

œ

œ

›

{Ô13[10 ûügý€;B@=59Æ#6¶

H

þg €êÆ ÿ 3Î ŽÎ „Î ¾Î

Š ° ‰ °

kï Í

Ý } Œ Ý

„‹‚ƒ‡† ~u’ ’“”“~OƒW” ~‰„m‹‚Š|~u‹ †‚‰„ˈu†‚ƒ:’“~ƒ „ ‹' ˆ†Lƒ „\”“ƒ i‹fô ‡Žã „Ë€W”“†LŠ|~`Š|ˆu†‚Š‹‚‰¡~îŠ|‹Þ’‡~uƒ „ ‹

– –

’“„ ˜ ï

}



ú

È

Ý „‘ˆ‹‚Š\ˆu†LŠ|‹Š‹ ”“ƒ“¢„|†Lƒ‡~ޒ‡„B‰„ ‹‚‰ „|¢„|†Lƒ“~

œ M ü

Œ Œ

É Žì Ž

ú ˜

M ï ü

Œ}

 Ž

ž à Í

Œ

˜^š

ø ø

 ô ‡Ž‡’“ W’‡

ž ž

š š Í4 4

Œ

^

˜ š

ø ø

 ‡

’ ô äM 5Ž‡’

ž ž

š š

4 Í4

Œ

˜^š

 ø ’ ø ô äY 5Ž‡’‡

ž ž

#Î$Î 3Î 3Î „Î #Î „Î

š š ˜

#Î ‡ÎDÎ ¾Î

° Š Š

4

’ ‡ †@€‚~ „ ~3 ~ 5~ ”Ë‹ †=„|ŠWˆ‹ ¤“„|†Oˆu†W†L‰’‡„|ƒË‹ ~ › Ò~  ˆu†‚ƒ£ˆu†L‰¡‰„ †‚ƒ“’“~uƒ ~3’“~ ~u‰ „\ƒË‹‚ƒ ~

•

– – œ

¢ ’ ° °

Õ uÕ Î

‹‚ˆu†L¤‡„‹‚ƒ“† ’‡~ `  ~u‰¡„\€`‹‚ƒ“’“† „‘† „|~ƒ“~,ˆ ~ފ‹£’“~uƒ „ ‹£ ’“„ ~

– ú

– –

Í

Œ Œ Œ

ø

ô Ž É ŽÏ ô äY 5Ž‡’‡

êT ö

¬ ‹‡ 1‡

Í

Œ Œ Œ

ƒ ‹`‰ „\ˆu†LŠ|‹‚‰~ ~fô ‡Ž¼ùô 5Ž¡ô ‡Ž ‡‹‚Š|Š\†L‰ ‹

µ

– Z

œ

Œ Œ Œ

ø

ô ŽÏ ô 5Ž¡ô äM 5Ž‡’‡

µ

Z

ö

$Î Î 3Î

Õ Õ

Î Î „Î „Î ÎDÎ „Î ŽÎ ¾Î

Š Š Ô È Š Š

¡ ‡ Ñï

}

† ~£~ ~ „\† ‹‚‰ „|ˆ†LŠ‹‚‰¡~’“„ ”“~ ‹ †L‰ ”“Š|‹ „¼ˆu†Lƒ „|’“~‰„\ƒ“†›’“”“~£ƒ•” ~u‰¡„Ï‹‚Š|~u‹ †L‰¡„ ~’

– – – –

œ œ

Î ŽÎ „Î 3Î

Š Š ° ³ ³ °

‹‡ e‡ Í Í

Œ Œ Œ

W

†

ˆ ‹ „\ˆ‹ u

~ ƒ ~' \

„ ƒ“’“ „ ~uƒ‡’“~uƒ „G~ m‰¡„ ~ „ €`‹ 

~ ƒ ~ ’“„G’“~ƒ „ ‹ Ž3~ Ž †š€•€L~‰†ß’‡~uƒ „ ‹

Ï

– – – – –

œ œ

‰ ŠCŠ Š ³ ³ ° ‰ °

Ù ï

Í Í Í

Œ}

‹ ‹f’‡„ ‚

‹ ‰ ‹ ~ ‰„ ~ Žã ‹£’“~ƒ „ ‹Ò u

ˆ †Lƒ „|”“ƒ i‹£’“„ fŽ ~Þ ’“‹ i‹£’Ë‹

-Ï –

œ Í

Œ Œ Œ

ô “Ž¼ ô 5Žô “Ž

µ

Z

Î „Î ŽÎ ˜

È Š °

ø e‡ ï

}

„\Š|„\¢u¢‹`ƒ“’“†Š|‹ †‚‰ ”“Š|‹ ‰¡~uˆu~’“~uƒ ~ „‘ˆ‹‚Š\ˆu†LŠ|‹fŠ‹£’“~ƒ „ ‹£’“„  &

– –

œ

Í

Œ Œ

˜^š

ô Ž  ø ô äY 5Ž‡’‡

ž

š Œ Œ

˜^š

ø

 ô 5Žô äM 5Ž‡’¥

µ

Z

ž

— —

Õ Õ

Ñ

³ ³

š

ž -

ž » ž ž-» ž

Ñ Y _ ž

à à

Œ

˜^š

ø ò äM 5Ž ò ’‡

 Y _

¶ ¶

À À

à à

ž Œ Œ

²Ž Ž

Ï

º º

— —

Õ Õ

Ñ

³ š ž-» ž ž

Ñ H ž

Œ

˜^š

 ø äY 5Ž ò ’‡

˜ Y _

¶ ¶

À À

à à

ž

Œ Œ

²Ž Ž

Ï º š

;Î ¾Î

ø

„Î

¢ ’ È ’ Š lˆg-hQfsq$g~n{fg jefs‘ cepdfs‘n ° ­

‡

Ì Œ

‹ † ¹ó „G‰„\ˆu†L‰¡’“„Bˆ ~ފ‹ ”‡ƒ“¢u„\†Lƒ“~ ò 5Ž „Gˆ „|‹ ‹/ ~u’ ~ ’“~ ƒ‡„ i‹

ü õ – –

‰ Š

ƒ“~uŠ ~ ”“~ƒ ~ W

† ’“†

– Ó Ï õ

ø QR Í

Œ

ò 5ŽÏ P Ï

Î õ

œ

‡ÎDÎ Ô

Ý „‘† „|~uƒ‡~,’“”“ƒ ”“~

Ó Ó

ü ‡ ‡

Ý Œ

~ ‹‚Š|Š\†L‰ ‹£ô ŽÏ

Ó Ó;Ê Ê

Ý ~ 2 ‹`Š|Š|†‚‰ ‹ ~

— —

Õ Õ

Ñ

³ ž-» ž ž

Ñ

Œ Œ

ø

ô Ž  äM 5Ž ’‡

˜

Œ Œ

#Ž Ž

Ï ¶ —

º

— —

Õ Õ

Ñ

³ ž-» ž ž

Ñ

4 4 4

Œ Œ

 ø Ž ä Ž ’

˜

Œ Œ

#Ž Ž

Ï —

º — — —

Õ Õ

Ñ

³ ž ž-» ž ž

Ñ Ñ

4 Î 4 4

Œ

ø

 ä Ž ’

˜

Œ Œ ˜

#Ž Ž

Ï — ¶

º — — —

Õ Õ

Ñ

³ ž ž ž ž-»

Ñ Ñ

4 Î 4 4

Œ

ø

 ä Ž ’

˜

Œ Œ ˜

#Ž Ž

Ï — ¶

ž ž-» º

Ñ

 ‰

#Î$Î ;Î Î

˜ º

Š °

‡

~ 4 4

’“†š€L~ „ ~ 5~ ”Ë‹ †Ò„|ŠBˆu‹ ¤“„\†£’“„B€`‹‚‰„|‹‚¤“„\Š|„ ú m’¥ ú ’ ~ „ ~ † †

•

– – –

— œ

— —

Õ Õ

Ñ

³ ž ž

Ñ

4 Î 4 4

Œ

ø

® ä Ž ’

˜

‰ Œ Œ

²Ž Ž

Ï ¶

Õ

Î Î Î „Î

˜

8Î 8Î Î Î

Ä ‰ ’ ’ ³ Š

s‡ ï

Í

Π}

~ ~ ”‡~³ˆ ~ ‹ ‡

’ „ ‰„\¤“”“¢u„\†Lƒ“~ Žã ”“„|ƒ“’‡„ ~ ~ †‚ƒ“† †Wˆ‹ „|ˆu‹ ~uƒ ~

ú Ï

– – – – – –

’ Š Š ³ ‡

„|ƒ“’“„ ~ƒ“’“~ƒ „‘~ ‹‚ƒ“ƒ‡†&~ƒ ‰ ‹ “

¤ „‘’“„ ‰¡„|¤“”“¢„| †Lƒ‡~=~ L

† ƒ‡ ~uƒ“¢„‹‚Š\~ޒ‡„ ‹‚‰ ‹ ~ ‰† ‹‚Š\Š|†L‰‹

– –

Õ Õ Õ

œ œ œ

˜ ˜

³ ³ ³

ï Ü

ÎLÍ ÎLÍ Í

} Œ Œ Œ

 Ž Ž¼ Ž

´

ú

ŽÎ

’

Ý „ ‹P„\ƒ“†LŠ ‰~

Õ Ñ

³



‰ ˜

Œ Ž

Ï

—

— —

Õ Õ Õ

Ñ Ñ

³ ³

ž ž

Ñ

4 Î 4 4

Œ

ø ä Ž ’ 

˜ ˜

Õ Õ

Œ Œ Œ

#Ž Ž Ž

Ï Ï

—

— — Õ

ž ž Œ Œ

# Ž Ž

Ï

Ñ

4 Î 4 4

Œ

ø ä Ž ’  ˜

Œ Ž Õ

Ï

‡Î$Î •Î 8Î Î

¶ — — —

ž ž

Ñ

„Î „Î Î •Î „Î 8Î ZÎ „Î Î 3Î Î

° ‰ Š È

4 Î 4 4

Œ

†@€•€‚~u‰† „ ~ † ~uƒ•” †&„\Š5€`‹‚Š\†L‰~,’“~Š|Š „\ƒ ~ ‰‹‚Š|~ ä Ž ’ „\ƒ ~‰ „|ƒ“„B’‡~uŠ|Š|‹ “

” ƒ“¢„|†Lƒ“~ 

õ

– ¶

° ‰ Š Š Å

Ý „ ” †£ „|ƒ ‰¡†¥’“”‡‰‰~ ~ ”“~uƒ ~,’“„ ‰„\¤“”“¢„|†Lƒ“~O‹ †LŠ\” i‹ ~uƒ ~/ˆu†‚ƒ „|ƒ•”Ë‹f„ †L‰ i‹‚ƒ è

~ „\ƒ ‹ „ „

– – –¡– – –

œ œ

ˆ‹‡ "!

{Ô13[1|{ ûügý€êÆ?5Ž6e8GÆÈ;:=<cÆ?>[@=BCÈ*BZ6eg Ì¥Í/L ˜Î

$#

3Î Î #Î ¾Î

Ó Š ’ ’ °

ø

Í Í

Ý } Œ

„‹‚ƒ‡† 2  ƒRƒ•” ~u‰†P‹‚Š\~‹ †L‰„\† ‹£’“„ ‰„\¤“”“¢„|†Lƒ“~,¤m~ ‹ Ž ~ ‹Ò’“~uƒ „ ‹

üÏ Ï

– – –

— —

ž ž

Ñ Ó

”

Ï •

Î ‡ÍÎ

Œ

¹ äY 5Ž

‰ &%

QSR ('

Œ

ô 5ŽÏ P ô

Ó 4 4

™

› ›

º

„Î „Î ‡ÎDÎ ;Î „Î

Ó ¢ ŠCŠ Š

Í

ˆu†Lƒ 2  ‹`„Bˆu†Lƒ „ ‰~ˆu~u’‡~uƒ „ „‘† „|~ƒ“~,„ ~’“„‹ i‹ ~uƒ ~

öÏ –

œ Õ

˜

Õ Õ Î

Œ Ž

Ï

— — —

» 

‰ ž ž

Œ Œ Ñ

²Ž Ž

Ï Î

Œ äY 5Ž ’‡

õ ¶

) X v6Ú@t GwyswÐx Gt

Ou Áa —

M Œ} Œ

ø

ŽÄ ,ô 5Ž‡’‡

Õ

—

˜ —

Õ Õ ž

Œ Ž

Ï Ñ Î

Œ

ø

 ä¬ 5Ž ’‡

Õ Õ Õ

Œ Œ

²Ž Ž

Ï

¶ ˜ ˜

Õ Õ Õ

Î

Œ Œ Œ

Ž Ž Ž

Ï Ï

 ˜ ˜

Õ Õ Õ

Î

Œ Œ Œ

² Ž Ž Ž

Ï Ï

˜

Õ Õ Õ

Œ Œ Œ

Ž ²Ž Ž

Ï Ï Ï

 ˜ ˜

Œ Œ Œ Œ

²Ž Ž Ž Ž

Ï Ï Ï

Ï

 ˜

Œ Ž

Ï

) X “X“ÚdwÐX X

u Xacb

Ï ,

M M M

Ð

Œ } ŒÐ} Œ} Œ}

ŽÏ Ž#ä Ž  Ž#ä

Ú ˜

, , , , Œ Ž

Ï ,

M

¡ Œ}

‹`Š|ˆu†‚Š|† Ž

, —

M Œ} Œ

ø

Ž  ô 5Ž‡’‡

, ,

Õ

—

˜ — —

Õ Õ ž

Œ Ž

Ï Ñ Î

Œ

 ø äY 5Ž ’‡

Õ Õ Õ

Œ Œ ˜

²Ž Ž

Ï

¶ ˜ ˜

Õ Õ Õ Ü

Œ Œ Œ

Ž LŽ Ž

Ï Ï

 ˜ ˜

Õ Õ Õ

Ü

Œ Œ Œ

² Ž Ž LŽ

Ï Ï

˜ ˜

Õ Õ Õ

Î

Œ Œ Œ Œ

Ž Ž ²Ž Ž

Ï Ï 9Ï Ï

 ˜ ˜ ˜ ˜

Î

Œ Œ Œ Œ Œ

²Ž Ž Ž Ž Ž

Ï Ï Ï Ï

˜

Î

Œ Ž

Ï 9 Ï

 ˜ ˜ ˜

Î

Œ Œ

Ž Ž

Ï Ï

œ

‡ÎDÎ

Ý „‘† „|~uƒ‡~ M M

Ð

Œ } όÐ} Œ}

Žì Ž#ä Ž

Ú , , ,

˜

Î

Œ Ž

Ï 9Ï Ï ,

 ä

˜ ˜ ˜ ˜

Î

Œ Œ Œ

Ž Ž Ž

Ï Ï Ï ,

˜ ˜ ˜ ˜

Î Î

Œ Œ Œ

Ž ŽIä Ž

Ï Ï Ï Ï Ï

 ˜ ˜ ˜ ˜

Î

Œ Œ Œ

Ž Ž Ž

Ï Ï Ï

˜ ˜ ˜

ä ä %ä

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

, ,

 ˜ ˜ ˜ ˜

Î

Œ Œ Œ

Ž Ž Ž

Ï Ï Ï

Ï

 ˜ ˜ ˜ Î

Œ Œ

Ž Ž

Ï Ï

,

*

ëßÞ ç 9é ìŒç îçQäCèëç êëç åè mçQäCèíóâQç

N ñ +T" uS T

™.

++ ÎDÎ 3Î

— Š È

Ù

Í Í Í

Ý Œ} } }

„‹ Ž-”“ƒú€L~ †‚‰~'‹‚Š|~u‹ †L‰¡„|†’‡„‘’“„ ~uƒ „|†Lƒ‡~  ‹ ”“ƒ“¢u„\†Lƒ“~

– ™

, ƒ Ó

” •

LÌ ‡ÍÎ

É ä5q

¾Î ++ ++

­ Š

’“~ ƒ‡„ i‹£ˆ† ~

— — —

M ü ü ü

Í Í Í Í Í Í

Œ Œ} } }

É ŽÏ Ñ Ñ Ñ Ž

+,

, , ,

—

lˆg-hQfsq$g~nÖjefmdfÃÂced1pfñhQfsq$g~n Í Í Í

Œ} } }

„‘’“„\ˆu~ ’“„ Ž×

– ,

æ'Ú@x v6ÚdwÐtÛ¥

X ç ++

—

Š

Î Í Í Í Î

Œ

èŠ|„ É ŽÏ

j -

ª

à - ,

˜^š

j

à ++

¿

˜^š —

Š Ó

Ü zž Í Í Í

Œ

¥èŠ|„ j É Ž¼

\

à ,

š /.10

{Ô1#U 13 4ÇÆ57698GÆÈ;:=<cÆ?>A@;Æëgh5e5e>[i:n69gjFB@6eBòñZ>[@A6XÆ@2:=B t€êÆFB¶@=5eÆ>[@=gjiÆ

++

ÎDÎ 3Î Î •Î „Î „Î Î

— ’ Š

¬ Í Í Í

Œ} } }

Š€L~ †L‰~ú‹‚Š\~‹ †L‰„\† Ž ‹%’‡„ ‰„\¤“”“¢u„\†Lƒ“~:‹ †LŠ|” ‹ ~uƒ ~߈†Lƒ „\ƒW”“‹ ~›~ „ ~›”“ƒË‹

– –– – – –

,

È ”“ƒ“¢u„\†Lƒ“~ ƒ LÌ Ì

ô ä5q

Î ’

i‹‚Š\~,ˆ ~ g~q$gg~nsŽÀcepfo$c fg^p nsŽed cÀ}Qf‚0n

Î Oô „‹ ~

– +222 222

— —

Ü Í BÍ Î

Œ

¥Oõuö ô Ž‡’‡ ’¥ 

¿ ’

~,€`‹‚Š\~,ˆ ~ 222

++ ++ ++

ª

à à à

Œ

— — —

¿

Í Í Í 4

Í 4 Í Í4 4 4 4

Œ Œ

É ŽÏbø ø ø ô Ž‡’ ’ ˒

ž ž ž

, , ,

š š š

ŽÎ „Î

È ° Š ‰ ‰ Š

Ù ~ ”“ƒ“¢„|†Lƒ‡„B’“„‘’“~ƒ „ ‹ ‹‚‰ „|ƒ“‹‚Š|~ „Gˆ‹`Š|ˆu†‚Š‹‚ƒ“†fƒ“~uŠ ~ ”“~ƒ ~ †W’“†

– – –

43 43 87 ++ 87 87 ++ 87 7 +, 7 7 ++ 7

5 5 5 5

65 5

H H Í Í Í Í Í4 Í Í4 4 4

Œ Œ

ø

ô ŽÏ ô Ž‡’ “’

Z\

Z \ ª ª ª ª

ª ö ¿ ¿

ë ë

¿ ð

,+ ,

+

ŽÎ — 9

‰ ëÐ Ò

Í Í ÎLÍ Í

~u‰è† ƒ“„ ˆ~uŠ i‹Ò’“„‘„|ƒ“’‡„|ˆu„ „|ƒ •

– ™

› ›

œ .10

{Ô1#U 1#U 4ÇÆ57698GÆÈ;:=<cÆ?>A@=B}É[gj:=559Æ?gj@=g t€êÆFB@=59Æ?>A@=gji?B

,+

#Î$Î 3Î ¾Î

— ’ jef0|1pd1f}QlehQfsq$g~nmŽÀcel||1fceg c Å Š ’ °

ø Í Í Í

ŒÐ} } }

ƒ'€‚~ †L‰¡~3‹‚Š\~‹ †L‰„\† Ž ‹ ’“„ ~ƒ „\†LƒË‹‚Š\~ ~ ‹O’‡~uƒ „ ‹

– – –

™

, +: :

++ ø

ž

— ª '

à à à

Í Í Í

Œ

ô ŽÏ ‰ Œ

<

+, ( ; ;Î ˜

,

— º

° Š

m Ï ‡

Í Í Í Ì

Œ

’“†š€L~ ú Ž ~ ”“ƒË‹ ‹ ‰„\ˆu~

9õ 7 7

;

, ô ô

|1f€€"n1pNdfs‘ c^ƒ O‡ J J

 ‡†@€•€‚~u‰† è

õ Šõ

= 2 2

j-n Œg^fp cÂ^qi|1fpNfo$c^ƒ Ó Ó Š ’ Ó

AÏ ‡

‡Í Ì

O m “~ î ú „ Š|„|ˆu‹'ˆ ~ ú

õ êõ

++ ; ;

ÎDÎ œ

—

„Î ° Š €CcepNdfs‘nÖpd c$| Â^qi|1psc

¬

Oö ö ö ö ‡

Í Í Í Ì

Œ

~ è Ž ~'”“ƒR€L~ †‚‰~ބ|ƒ  Š „ ¤m†LŠ|† „|ƒ‡’“„|ˆu‹ÒŠ|‹ †š€W€‚~u‰¡†:’“„

–

, ; 7 7

Š

~uŠ|~ ~ƒ „ ” ”

0 H J JtH

• •

õ õ

2

¾Î ÎDÎ #Î$Î

’  d6qQj-q$pNp qó|i‘ ce‚ñced6n{È

Öö ö ‡

Ý „‘‰„\ˆu†L‰¡’“„B„|ƒ‡†LŠ ‰~=ˆ ~ Ÿ„|ƒ“’‡„|ˆ‹„\Š ‰ ‹£„\Š5€L~ †L‰~ /~u’R„|Š5€L~ †L‰¡~, ˆ@€•€‚~u‰†

2 >7 87

7

ö G ö

ú

—

L

8Î # D

Î Î ‡ $

Î Î ‡ D

Î Î ;Î #Î$Î

„Î

Š ° ’ Š Š ‡

~ƒ ‰~ O ~҄|Š#€‚~ †L‰~Pˆ ~ „¼† „\~uƒ“~£ˆ† ~ ‰¡†¥’‡† †R’‡~uŠ|Š|‹ ‹ ‰„\ˆu~ ~u‰ „|Š6€L~ †L‰¡~P GŠ\~£ˆu”“„

üõ _õ

– œ œ

Š 7 7

ˆu† †‚ƒ“~uƒ „ †Lƒ“†

– ô

œ ” G J -J

•

î B i

õ J

2 3Î Î

° È Š Ô

Ù ~ ‰~ „|†Lƒ“~ O ~,”“ƒ“‹ †L‰ ‹ ”Ë‹`’“‰ ‹ „|ˆu‹Ò’‡~uŠ „ †

˜õ

– –– 2 7 87

œ œ

ô

7 J -J

G

O ú

õ I H J

$Î ;Î

È Š Ô

‡

0 „|ˆ~€‚~u‰ ‹ ~ „ ‹‚‰ ~ޒ“‹Ò”‡ƒË‹ †‚‰ ‹ ”“‹‚’“‰ ‹ „|ˆu‹

– – – ?7 87

œ 7

G J -J

i |

Ï

0 H J „ Î ;Î ; Î 3Î

#Î 8Î

° Š Š Š

ˆu„ „ ” † ~ ‰~T‰¡„|ˆu†‚ƒ“’“”“‰¡‰~T‹‚’”‡ƒË‹7‰ ‹ ‰~ ~uƒ i‹`¢u„|†‚ƒ“~ ‹ ‰„\ˆu„|‹‚Š|~R‹ †Wˆu„‹ i‹M‹‚’ ”“ƒ“‹ ‹ ‰„\ˆu~

– – – –¡–

œ œ œ“œ

ŠCŠ Š ƒ

„ ~ ¡

‰ „|ˆu‹f’“„‘ ˆu† †Lƒ“~ƒ „

– 7@

œ 7 Î



Ï

ô QR ›

7 (7 BA

J  P ˜

J †J *Ü Î

Œ Ž 

Ï Ï ›?Í

œ

8C Ó

ö

ÖfX“suxÔ Ø6wÐX x IX Ðt%t 

9¾ va X

õ D F

222

Ý „‹‚ƒ‡† —

³ Ó Ó ÞÞ

ÝÝ 



E 

Ó ³ Þ

Ý   G

õ ,

  

 

222 Ó

 



Ó Ó ³

3ÎDÎ

Ó

ö Ý

~ 3  „B† „\~uƒ“~

++ IH ++

—

— — ˜ ˜ ˜

, , ,

³ ³ ³

Í Í Í l

Πk

ô Ž¼ ~ ä

lj ,

Ü Ü Ü

, ,

œ

†@€•€‚~u‰† 222

,+

— —

Í Í Í

Œ Œ Œ Œ

ô ŽÏùô ŽËô Ž ô Ž

Z Z Z

ª Œ ¿

, ,

’“†š€L~ 7 L

87 K J ³ ž ‹?Œ

\ \

Œ

ô ЎϏ Œ

Z~\ Ü “

7

¾Î º

° ° Š ‰ Ä ‰ ’ ƒ

}

~Þ Š|‹’“~uƒ „ ‹ ‹‚‰ „|ƒË‹`Š|~/’‡„  ~ ~ ”“~ވ ~

– –

++ Î Î „Î „Î

— Š

Î Í Í

} }

 †Lƒ“† †Wˆ‹ „|ˆu‹ ~uƒ ~ „|ƒ‡’“„ ~uƒ“’‡~uƒ „

– – – œ

NM 7 ¾Î 7

Î

‰ ’ ° ‰ Ë Ó

Ü l

‡ Í

k

}

¥ ƒ“„ ‹£’“~uƒ „ ‹ ‚

‹ ” „‹‚ƒ“‹

–

– – ³

Î „Î 3Î

Š °

Ù

x ‡ ‹Òˆ† ‹‚ƒ ~ޒ“„Bƒ“†‚‰ ‹‚Š|„\¢u¢‹`¢u„|†‚ƒ“~ ~, ’Ë‹ ‹£’Ë‹

–

2

2 2

J J J

—

³ ³ ³



‰ ,

Ü Ü Ü

“ “ “

22 2

—

³ ³ ³

 ,

Ü

Œ IŽ

“

’‡~ Xõ

 Ü

Œ IŽ

“

++

—

oen1pp q$dnOj-n1‚‚0nu dn1oif0|1fsq$g^f °

¬ Í Í Í

Œ} } }

Š ’“„ Ž ~ދ‚Š\Š|†L‰‹

, ++ ++

— Ó 6Ó Ó

M M M

Í Í Í ‡ Í ‡Í Í

Œ Œ}  ŒÐ} όÐ} Œ

Ž Ž Ž¡Ž Ž

,

€CcepNdfs‘nOjef™‘q$o$cedfceg-hic

~ފ|‹ 222

D F

— — —

Í Í

Ð

Œ } ŒÐ} } ŒÐ} }

Ž ˆu†š€ Ž ˆ†@€ Ž

Ú Þ

,

ÝÝ , ÞÞ

ÝÝ ÞÞ



—  

O ÝÝ 

Í

Œ} } Œ}

ˆ†š€ Ž Ž 

Ú , ÞÞ

, ,

ÝÝ

 ÞÞ

E    —

Ý   ž

  Í

ŒÐ} }

 ˆu†š€ Ž G

222

— —

ž

Í Í

ŒÐ} } ŒÐ} } ŒÐ}

ˆ†@€ Ž ˆu†š€ Ž Ž

Ú ,

F

D 222

— Ó Ó

» ÞÞ

ÝÝ —

ª 

 ÞÞ

ÝÝ 

E Ó  

»

 G

Œ

  

 

222 Ó

 

 —

Ó Ó » ¿

—

ž

 õ

PC Ó

ö

ÖfX“suxåz Ø6wÐX x IX Ðt%t 

9¾ va X

õ R Q 7 Q 7 7

Í : Î 8Î

˜ ˜

#Î$Î ‡ÎDÎ

Ó pNd4c$|1‚ñcihQfsq$g~n Š

® ” ” ”

¯ö ÷ ÷ ‡

• • •

} }

~u‰6‰„\ˆu†Lƒ“’‡”“‰ „‡‹‚Š•ˆu‹ † è „¥” |

„ Š\„|¢¢‹Š‹  ¼’“„Wˆu† †Lƒ“~ƒ „ í

– – – œ

°

÷ Ì Ý

’“†š€L~ ~, ”“ƒR€‚~ †L‰¡~'’“„  ‘

„ † „|~ƒ“~

S S S

++ +

+

— —í˜ — ˜ ˜

÷ ÷ ÷

Í Í Í Í Í Í

Œ Œ

ô Žì ô Ž

2 2

S S S

IH

, , ,

Î ˜ ˜ ˜ ˜

” ÷ ÷ ö ÷ •

Œ Œ Œ

uŽ uŽ Ž

 m~ ä õ

‰ T Ü 2 2 2 2 2S 2

S S S S

IH œ Î Î Î Î ˜ ˜

” ÷ ¯÷ z÷ ÷ ö ö ÷•

 ~ ä ä -ä ä

‰ õ õ õ õ

T Ü Ü Ü Ü

2 2 2 2

S S S

IH H

œ Î Î

˜ ˜

” ”

¯÷ ÷ ö ÷ ö z÷

• •

Œ

 ~ ä ~ ä - ä Ž

‰ õ õ õ

T Ü Ü

œ œ

R SQT U

VW ©®¬­#¤®¨

„Î

Ô

„|ƒ ”Ë‹‚ƒ † 2S 2

S

z÷ ÷



õ Šõ

#Î „Î $Î

TQ

’ ° Š´Š ‰ Š

® e‡

~

~‰ˆ ~ „ ~ ‰„\ˆ‹‡ 

~ ‰‰¡„|ˆu†‚ƒ“’“”“‰ „m‹‚Š

ˆ ‹ † ‰~uˆ~u’“~ƒ ~ ‡¤“„ † ƒË‹Þ‹‚ƒ“ƒ•”“Š\Š‹‚‰¡~îŠ|‹ ‹‚‰ ~O’‡„ ‰„ †

n õ – – – –

œ œ œ œ

‰ Ô ‰

‰ ‚

‹ ’‡†P„\ƒ ”“„\ƒ“’“„ „ ˆu~ Š|„\~

– – —

ž

Ó

ö z÷ ÷ ö

-ä è è

)

ðõ Šõ

$Î 8Î ŽÎ ¾Î Î ¾Î

° Ô ­ ® ÷

Œ ~, „|ƒ€L~‰ „|¤“„\Š|~=„\ƒ ”Ë‹`ƒ †&’‡~ ƒ“„ i‹ † „ „\€`‹Ž× ~‰ ‹‚Š|~ ˆu~Š ‹P’“„

– –

œ

œ 2

— —

2 2S

S S S S

,+ IH IH

ž ž

—

ö ö

ž Î

Œ Ž

õ õ õ

—B˜ — ˜ ˜ ” ”

÷ ÷ ÷ ö ö • •

Í Í Í

Œ

ô Žì ~ ä ~ ä

‰ õ õ

T Ü Ü

2 2S

, , S

IH H

œ œ

—

ž Î

Î

” ”

ö ö • •

 ~ ~ ä

T

‰ õ õ

Ü Ü

UWV œ

œ

R Q

S T U

2

S S

IH Î

” •

 ~ ä

‰ õ

TT

¾Î 3Î „Î ‡Î$Î Ü

œ

ø N‡

‹`ƒ“’“†P„‘‰„ ”“Š ‹ „ ‰~ˆu~’“~uƒ „ „‘† „|~ƒ“~

7 QX7 Y7 QX7 Y7 Y7 7 Z7

– – – —

œ ž

˜ ˜ ˜

‡Î #ÎDÎ Ó

M M µ M

÷ ÷ ÷ ö ‡

Î Œ} Œ :Œ ŒÐ} Œ

èŠ‹ ‰¡~€W„ „|†Lƒ“~ Ž Ў Ў ‘ Ž Ž ˆš€•€L~u‰¡†

) õ

–

œ ƒ

„|ƒú ƒ“† ‹‚¢u„\†Lƒ“~=€‚~ †L‰„|‹‚Š|~ —

ž

M ö

όÐ} Ž õ

Î „Î Š °

Ù

Ü ¥ ‹Òˆ† ‹‚ƒ ~ޒ“„Bƒ“†‚‰ ‹‚Š|„\¢u¢‹`¢u„|†‚ƒ“~ ~

– #Î :

ø

ž

’“~ Gõ ª ª ' '

ð



‰ T Œ

Ü

Œ IŽ

“ º

„Î

’“~ Gõ

Ô 

„|ƒ ”Ë‹‚ƒ † 

™‰ TT Ü

Œ IŽ

“ PQ

3Î Î 8Î "Î ;Î

Š ° Ô

Ù

x }

‡ ‹ ‹ ‰¡„|ˆ~„5ˆ†@€`‹‚‰¡„‹‚ƒ‡¢‹ ’“„ ~î Š‹ ~ ‹’“„ ù„\ƒ ”Ë‹`ƒ †”“ƒË‹ ‰‹ |

Š ‹‚¢u„\†Lƒ“~芋 ˆu„|‹ „\ƒ€‚‹`‰„‹ ~

– –– – –

222

D F

Š|~,ˆ†@€`‹‚‰¡„‹‚ƒ‡¢u~‚

— — —

Í Í

ŒÐ} Œ} } ŒÐ} }

Ž ˆ†š€ Ž ˆu†š€ Ž

Ú Þ

,

ÝÝ , ÞÞ

ÝÝ ÞÞ



—  

O ÝÝ 

Í

ŒÐ} } ŒÐ}

ˆu†š€ Ž Ž 

Ú , ÞÞ

, ,

ÝÝ

 ÞÞ

E    —

Ý   ž

  Í

Œ} }

 ˆu†š€ Ž G

222

— —

ž

Í Í

ŒÐ} } Œ} } Œ}

ˆu†š€ Ž ˆu†š€ Ž Ž

Ú ,

222

D F

Q Q Q Q Q

— — —

Í Í

Œ Œ Œ

Ž ˆ†@€ Ž ˆ†š€ Ž

Ú Þ

,

ÝÝ , ÞÞ

Q Q Q

ÝÝ ÞÞ





— 

ÝÝ 

Í

Œ Œ

ˆu†š€ Ž Ž 

Ú , ÞÞ

, ,

ÝÝ

 Q Q ÞÞ

E    —

Ý   ž

  Í

Œ

 ˆ†@€ Ž G

222

Q Q Q Q Q

— —

ž

Í Í

Œ Œ Œ

ˆu†š€ Ž ˆ†@€ Ž Ž

Ú ,

Ä ‰ ’

~ ~ ”“~ ˆ ~

– [ ]\

› ÜhÝ

PC Ó

ö

ÖfX“suxåÓ Ix ØIwyX x GX ytŸt 

a va 9¾ va X

õ 7 Î Î „Î 8Î ¾Î

Í

„Î 3Î ‡Î$Î ŽÎ ÉÎ

° ‰ ° Š ° °

Ý }

~ ®ƒ“†‚ƒ ~Ÿ ’“„|‹ †LƒË‹`Š|~ -Š|~ ,ƒ‡†Lƒ †Lƒ‡† „ ” †Wˆ‹ „\ˆ‹ ~uƒ ~Ÿ„|ƒ“’“„ ~ƒ“’“~ƒ „ ~u‰¡ˆu„ †M Š‹Y’‡~uƒ „ ‹

÷ õ – – – –

œ œ œ _^

#Î Î NÎ ZÎ

‰ ° ° Š ‰ Š È e‡

ˆu†Lƒ „|”“ƒ i‹'ƒ“†Lƒ ~O ’Ë‹ i‹'’Ë‹‚Š ‰†W’“† †f’‡~uŠ|Š\~/’“ ~ƒ „ ‹ ‹‚‰ „|ƒË‹`Š|„ ~ƒ“†f ’“„ ‹‚‰~O”“ ƒË‹ ‰ ‹ Š‹‚¢„|†Lƒ‡~ „

– – –

œ `^ a^ b^ c^

; ;

çÎ

° Ó ’ ° Š´Š È Š ‰

®

;ö ‡

~

” † ~uƒ ‹‚‰~£’“„#‹€L~u‰¡~ ,  †L„|ˆ ~ „ ~ ‰„\ˆ‹ ~ „ ~”“ƒ“‹ ‰ ‹ †L‰ ‹‚¢„| †Lƒ‡~'†L‰ † †LƒË‹‚Š\~

/ õ —

– – – – – ž

œ œ

’ ‰ ° ‰

d^eQ

O‡ Û×A‡ ×

Î ‡ÎDÎ

ˆ ~'’‡ „‹ †‚ƒË‹‚Š|„\¢u¢u ‹ ˆš€•€L~‰† i‹‚Š\~ ¹ ˒“†š€‚~ ~ ’“„‹ †LƒË‹‚Š\~/~  

* õ õ

È Š

Ý }

~ „‘ˆu†Lƒ „|’‡~u‰ ‹ÒŠ‹ ‰ ‹ †L‰ ‹‚¢„|†Lƒ“~  „‘† „|~uƒ‡~

– – – – 2

S S S S

+

+ IH f^ ^

Î

— ” •

Í Í

Œ

ô Žì ~ ä

‰ õ

Ü ; 2

S S

^ g^

IH œ Î

” •

 ~ ä õ

‰ Ü 2

S S

IH œ Î

” × •

 ~ ä

‰ Ü

œ

‡Î$Î 3Î

‡Î ¾Î 3Î

Š Š ‰ Ó Š

Ù

¡ ·‡ ¾ö

„ „‹ †%‰¡„|ˆ†Lƒ“’“† -

„ ‹‚Š ‰¡„ %

† ˆ‹ † „|ƒMˆ”“„ „3‹š€‚~€`‹ ¿’“„‹ †LƒË‹‚Š\~&~ ú  ‹ ‹ ‰¡„|ˆ~:’“„

õ

– – –

œ Š Š °

‡ ‹‡

}

ˆu†š€`‹‚‰„|‹‚ƒ“¢‹£’“„ “ „|ƒúƒ“† ‚

‹ ¢u„\†Lƒ“~ ‡

” Š „\’“„ ~uƒ „|†‚ƒË‹‚Š|~ ~, ’Ë‹ i‹£’Ë‹

–

O ;

M ;

Œ}%}

^eQ ^$Q

 Ž

M ; ;

Œ Œ

^ QhQ ^

 =Ž Ž

M

; Œ

^ ^

 Ž

—

ž

×

 —

ž

 õ >i

„Î 3Î ;Î 3Î Î „Î

i i „Î #ÎDÎ 3ÎDÎ

È Š ’ ° Š Š ’

‹‡ s‡

Í

Ý „6€L~’“~ ‹‚ˆ„|Š ~uƒ ~'ˆ ~ ~ ~ ”“ƒË‹ ‹ ‰„|ˆ~f‹`Š|~‹ L

† ‰¡„‹Ò~u’ †Lƒ‡† ‹ ‰„\ˆu„Gˆu† i‹‚ƒ „ „ ‹

/ ú õ

– – – –

j ‡Î$Î

’ Š ’

M M

ό Œ Œ

ˆ ~ Ž =Ž †š€•€¥„|‹ ~uƒ ~ „ ” †Lƒ“~ވ ~ |

„ ‹ † |

„ ¤‡„|Š|~/~ 5~ ”Ë‹‚‰¡~'„\Š ‰¡†¥’“†

† Žã

õ;ú õ ú •

– – – –¡–

“

œ œ œ œ

Š ‰ Ó ƒ

Öö ‡

„|‹ ” ~ƒ“’“†Òƒ“~Š‘ˆ‹ †&„\ƒ „‹ƒ“†LƒR’“„|‹ †L ƒ Ë ‹`Š|~=~  ‘

„ † „\~u “

ƒ ~

îõ

–– – – –

Í

lk qi|1p ceg^p njef g~q$d€Cce‚KfñhhicihQfsq$g~n

Î  \ v>w v

mon&p rtsu

I q ü ü

š › Ü

vž Þ

Ì Î

x

 d6n1oif0|1fsq$g~n

Ü ¥ \

›

Ì Î r

ÜhÝ

zy

€CcepNdfs‘njef o$cedfceg-hic ‘q$o$cedfceg-hic

x ‡ [ ]\

› ÜhÝ

{ ³xËۚX 7 7 7

Î Î 7 7

Î Î Î

’ Ô Š ‰ ‰ Ë M

· ‡

Í

} Œ όÐ} ŒÐ}

“

ƒ ˆ ~›„\ƒ ”“~ †Èˆ‹ † ϊ|~&’“„ ‰„\¤“”“¢„|†Lƒ“„ ‚

‹ ‰ „\ƒË‹‚Š\„¼’“~uŠ\Š|~ †Lƒ“† ‹`” „‹‚ƒ“~ Ž Ў¡Žã

Ú

– – – – –– ,

‰ Ó Š

® ‡ J J

Í

ŒÐ} } } }

~u‰èŠ|‹Ò’‡„ ‰„\¤“”“¢u„\†Lƒ“~ ‚

‹ ” „‹‚ƒ“‹ “ˆu†š€ ã Ï

Ž  „ Š\„|ˆu‹fŠ „|ƒ“’‡„ ~uƒ“’“~ƒ“¢‹ †Wˆ‹ \

„ ˆ‹£’“„ G~ @

– –– – –

œ œ

œ

|C Ü

ÖfX“suxMvIX“ÚšÛ@wÙLx ÐX“Ú@t 

v ™

3Î 3Î

Š Å ° ƒ

Ù ‹ ‹ ‰¡„|ˆ~=’“„B€`‹‚‰„|‹‚ƒ“¢u‹ ˆ†@€`‹‚‰¡„‹‚ƒ‡¢‹ ~, ’Ë‹ ‹P’“‹

DE F

—

—

O ò

Ú Ú Ú G

, ,

 —

ò Ú Ú Ú ,

„Î ;Î

, ,

O

3Î „Î

¿ ° Ô Š

Ý

’“†š€L~£ˆu†‚ƒ „²„|ƒ‡’“„|ˆu‹&„|ŠIˆu†W~ 

ˆ „|~uƒ ~£’“„#ˆ†L‰‰¡~uŠ‹`¢u„|†‚ƒ“~‚ „ ” † ”“„\ƒ“’“„#‰¡„|ˆu‹š€`‹‚‰¡~Š‹ ‹ ‰„\ˆu~ ’Ë‹‚Š\Š‹

ò *õ

– œ

Š ‰ Š ƒ

‹ ‰„\ˆu~=’“„‘ˆ†š€‚‹`‰„‹`ƒ“¢‹ ƒ“~Š ~ ”“~uƒ ~ †¥’“†

– DE F

—

O ä ò

Ú Ú Ú

— G

,

O

ž Î ,

,

b 

õ —

’“~ —

ä ò Ú Ú Ú

DE F

,

, —

ä ò

Ú Ú Ú G

,

Î ,

,

 — — —

ä —

ò

Ú Ú Ú Ú

, , , ,

, ä ò Ú Ú Ú ,

, , ,

D}}} F,~~~

Î ò

ä —

—

E Ú Ú Ú

,

Î , G

 Î ä ò Î

ò

, ä —

Ú Ú Ú ,

ŽÎ Î ;Î

, , — —

° ‰ Š Š ° ƒ

Í Í Í Í

”“„\ƒ“’“„ ‡Š‹£’“~ƒ „ ‹ ‹‚” „|‹‚ƒË‹£¤“„\’“„ ~uƒ „|†Lƒ“‹‚Š|~Oˆu†Lƒ ‹‚‰‹ ~ ‰¡„B ~ ’Ë‹ i‹£’Ë‹

ò

Ú Ú

– –– – , ,

œ

IH — —

Î Î Œ Œ Œ Œ

ßäY Ž :ä7 Ž fä7 Ž fä7 Ž

ò ˜

, ,

(Ü l

Í k

Œ ä

ô ‡Ž² ~ ä

\ — , ,

—

— û Ü ŒÎ

Ü ä Ž

ò ^

Ú Ú Ú Ú

Î ä ò

“ Ú Ú œ , ,

,

, , ,

, 

¦ §*¨ ©‘ª¬«®­6« h€ ‚

¦ § ª¬ÀÁº À Æ © §Ê´ « § ª¬ÀÁ¾ ¨ « Æ ©²±¬Ã ´MÀùª¬«

ƒ „† ‰

‡ ˆ oŠg‹TŠ ŒŽ ˆ_‘’$“b” “l• “l–eŠ—‹TŠaŠ ˜™“l‹ šŽ‹ ‹›šŽ• Šg‘“ œ‹Ž W“

é .é

ŒŽ ž oˆ o

9é é

Ÿg t¡ 8 ¢ £¥¤z¦l§©¨¢8 ¤« ª­¬z ®(¯I °± ¬³ ²z ´¶ µf ¬z ·> ¸º¹ »½ ¼,§¾ ¢« ¿Z ÀÁ ¬ Â,´Ã¹½ ²Ä ¯Ã Åz ÆÇ´¿I®È¬z® ´— ÉË Ê Ì§ ; ÎÉÐ

Ï ¢ £¥¢ÁÑ­ £¥ t¦ Ò Ó¡ 8¢£ §Ê ¼,§z¦Ò

Î

Ô£Õ ¤ ÖØ × ¨¢8 ¤e Ñ­¨Á ¼, ¼, tÑ ­ÑB £¥ §¾¢ bÌ £ ¢& ¨¦l ,Ü B£? ¤z Ý¥ ,¤ §¾ÜB £Þ ÖØ × ¼t §¾¢ ÖØ × É ¤z Ýà g¼ Y á

7Ù(7¥Ú­Û 7ØÙ(7¥Ú­Û 7ØÙ(7¥Ú­Û/ß

Î Î

Ý ò 222

â<ÖØ×lã +ã+ä­×æå åä ä­×

ß ß ++ ß Ùßèç&é é é(ì é(ì é é ì é

Ãê Bë ê ë ê ë

÷ ÷ ÷

ÌÁ§"Íz è è Œ ¿

¿

Ê8ò ä ä>óÊP

Ï ¤eÝÕ¤ ²z´¥¿I® ·´ ô,õ¾Â,´Ã¹°ö¯`´Ø°8´÷Â,´ ¬zÆ¥¯

î¾ïðç&éñ ß/î ++ Î$Î â<Ö×lã ò ä ä>ó

ç&éñ ß ß 7ØÙ ßÐî ++

÷

¤Ý¥ g¼Yá Îú —Ý

Ï Õ¤æÿl¬z® ·´ÃªY¯Ó²z´Þ®·B¬z°Á¿I´÷Â,´Ã¹°ö¯` ±§¾Ñ­ÑB£¥ tÌ `Ý¥ —Ñ­ ¾¨ t¢ £ Ü­ § ÁÜ­£¥ ¤ Ï

øÔï™ù ù`û÷7ýüþß 7ýü

Î Î Î

ê

—¨

Ï ¢8¤e¦Ò¤ ÜB£¥¼, Ĩ¤zÌÜ>¤ ¤eÌ£ §¾Ü­ÌÁ£¥¢ —ó

ù Î Î

7ýü î

ê

ò ä ä>ó

7ýüðß î ß î +,

å

ü

ê

6 ,Ýà ,¦l ,¢ § Ì£ TÝ

Ï Õ ¤ Ü ­ § ¤ £¥Ý࣠¤ Ï Ñ­ ¨ §¾ÜBÌ£¥¢¤ ¤ ÌÁ £ 8¤zÑBÑ>¤zÜB ŽÌ8¤zÝ¥Ýà§«Ñ ¤ §hò_¤zÝ¥Ýà§ Ñ ¤ §

74ü ù ï

Î Î Î Î Î Î Î

ê

Ÿ

Ö× ÑB £ ¨

§ Ï £à¢ ,Ü Ü ­ ¤z ÜB ð¼ , §¾¦l N¨ Á¢Ò¢&¨ ¦l ,ÜB§_ ¤z Ýà +¤ §¾ Ü­£à§— ¼Y á NÑ B £| tÍ ¾§z Ýà; N¢ ,Ý ,¦ §Ê& Ì8 ¤ §b Ì8 ¤b ò

7 ÙZ7¥ Ú>Û ï

Î Î Î Î Î

£W £¥¢ ,Ü ÁÜ ­ ¤ & ¨ £¥ ¢ ÌÁ£o Ý 6 ,Ý à ,¦ l ,¢ § ÌÁ £ ¼t §¾ ¦l ÝÕ ¤ Ü­ § ¤ £¥ Ý࣠¤l

Ï ÑB ¨ §z Ü­Ì £à ¢8 ¤ ¤© ÌÁ £ 8¤ z ÑBÑ> ¤z ÜB $Ì 8¤zÝàÝ¥§

ý

7 ü ù

Î Î Î Î Î

ê

! " # $ % &

Ñ ¤ §e ò< ¤z Ý¥Ýà §_ Ñ ¤ § ï

Î Î Î Î '

£ á8 ¤l £à ¢§¾ Ý Ü­ N¼ Y á

Î

! â<Ö× ä­ × å åä ä­ ×l ã ã

ß ß ++ ß Ù

â<ÖØ× × å åä ä­×lã ã

ß ß +, ß Ùß , ( ) ( - (

9 9 9 9

â< Ö× å åä ä­×l ã ã

ß , + ß Ù

) ( , ( , (

9 9 9 9 + +

) ( , (

9 9

* + + 2 2 2

ç& é é éZì éZì é é ì é

+ + 5

5

Ãê B ë ê ë ê ë

í

ß # . 2 2 2

ç& é é é( ì é( ì é é é ì

5 5

Ãê Bë ê ë ê ë

í í

è è # . .

è è

ß é ì ëé 5

5

ê í

'

?¤ ÜB§ 8¤ Á£¥Ý¥£ ¤b

Ï Ì£ Ü­§Í¤zÜ­ÑB£ ¤zÝ ,¦ § Ö× ¢ ,ÝàÝ¥§_Ñ ¤ § Ñ>¤ ± ,¢ÌÁ§ ¨ £ ¾Ýà£ Ñ ¤ £ Ü­ t¼, tÌ ,¢ £

Ù

Î Î Î Î Î Î ÎDÎ Î Î Î

/ 0 0

(

9 9

Ì £ ± ,¢ÌÁ bÑB§¾Ý¥§$̤zÝ¥Ýà§$Ñ ¤ §e£¥¦l¦Ò tÌ£Õ¤ ¤z¦l ,¢ Ü­ t¼, tÌ ,¢ ©Ö´Ø°±²z´ À8 ¯I°±²Ä¯I°Ä¬Ҳº¬zÆÔÀÁ¬¿Y¿,¬z®(¹ Ùï

Î Î Î Î Î

1 2 354

N¢¤ 8¤zÑ­ÑB z£Õ¤ ¤³¤zÝà +¤ §¾Ü­£¥¤ ÎÜ

Ï ­¤ ÜB ,ÑB ,¢ ¤ ¤TÌ8¤T¨¢8¤

Î Î Î Î

;=<?>A@CB CD0EGFIHJKL<M<>ANN OKPQKRKLSO>AKTP U OKWVYX Z ? %

¼+¤ ,¢8¤eÌ£ ³¤zÜ z§Í ¼,§z¢›¦Ò¤ Ü­£¥¼t —Ì£ Ü>¤z¢ÑB£ t£¥§¾¢

Î Î Î

6wyx mw šx `w

98 : 1[

D}}} F ~~~

2 22 222

î ï

ï ï ï

}}} ~~~

î ï

ê ê

]\ ï

ï ï ï ï

ï ï ï ï

ï ï ï ï ï

}}} ~~~

ùRß ï ï ï ï ï

ï ï ï ï

ï ï ï ï

ï ï ï

E ï ï

ï î ê ê

]\

222 222 î ^ å

?§ÒÑ ¤ §Ò£¥¢ £ ,£Õ¤Ý¥ g &¨ ,ÝàÝ¥§Ò¡¢8¤zÝ¥ ÜB ,ÑB ,¢ ¤z¢Á§æ¼,§¾¢ÌÁ £ ,£à§¾¢£?¤z Ý ±§¾Ü­ÌÁ§©¤zÑBÑ­§¾ Ü t¢ £ ,ÝX¼+¤zÑB§©Ì£

ï ß

Î Î Î Î ê

_ [ ` 1 [ ]a

Ñ­ £ 8¤zÜBÝÕ¤_Ì£öÀÁ¬¿Y¿¯ÃÅÅz´ ¬z®Ã¬©¬zÆ¥¯­¬z®Z¹·´ ¬e¿I´Øÿ$ÿίI®·´Ãª­¬ ï b

c i

§z¢Ñ­£àÌ ,ÜB£Õ¤z¦l§_̨ `¨ÜB¢ R Ê8¼,£¥¤zÑ­¼t¨¢8¤$¼,§z ¢ 8¤Ý¥Ý¥£à¢ Ü>¤ ¨ —Ýà 8¤zÝàÝ¥£¥¢Á N;

ï Î ÎDÎ

;=<?>A@CB CD0E1d e g fh =

6 & i

¢ ÓÑ B§¾ ¢ § Á £Õ¤z ¢¼YáÁ Ó tÌ ]¢ ,ÜB £?Ñ­¼, tÝ ¾§z¢§Ò¨Á¢8 ¤ ¤zÝ¥Ýࣥ¢8¤_Ì8¤Ý¥ Ý 6¨ÜB¢8 ¤ Ð `¨¢ ¤ 8¤zÝàÝ¥£à¢8¤ Ì8¤zÝà Ý 6¨Ü­¢ ¤

ï

6wyx !

$ fj Yf 1 # / e $ # k

bÑ B£ Ñ­¼, ¤z ¦ £¥¤z ¢ § ï

/

× Ü> ¤ Ü­ tÑ­ ,¢ ¤©£¥Ý ¢&¨¦l ,Ü­§ÒÌ £ 8¤zÝ¥Ýࣥ¢ Á£Õ¤z¢¼YáÁ Ó¢ tÝ¥ Ý ¨ÜB¢8¤ ‚¤zÝ ,¦ §Òò £à¢Ñ­£à ,¦l `Ì ¾Ýà£?Ñ ¤ £

ï

Î Î Î Î

l 9 = G e ?

Ï &¨£à¢Ì£

` É ä ä öä

ß î ?oMoMo pfq

n m

Ï ¥ ¤ Ü­ § ¤ £¥Ý࣠¤ Ï Ì £ 8¤zÑBÑ>¤zÜB `Ì8¤zÝ¥Ýà§$Ñ ¤ § ¤zÝ¥Ýà§_Ñ ¤ § £ § £¥ t¢

ï

Î Î Î Î Î ÎDÎ

ê !

/ c $ t u

Lrps tÑ Ü> ¤ z§ 8¤z ÝàÝ¥£à¢ £¥ ¤z¢¼Yá `§ ¨Ü­ ¢ ,ÜB

ß ø ø

Î

ê të

L r r ß t f t f t t

\ \

f f v f f

å ,Ñ Ü> ¤ ¾§ ¢Á ,Ü >¤eÌ8 ¤ Á£Õ¤z¢¼,¤$Ì8¤

ß î î

Î

ê të x y e k

Lr rpw ß f t f t

\ \

f f

Ö Ù

ß b

G f t

\ b

f

å ,Ñ Ü> ¤ ¾§ Á£Õ¤z¢¼,¤$Ì8 ¤ / ¢ tÜ>¤eÌ8¤

ß î î

Î

ê të x y e k

Lr r + ß t t

f f

ß b

t b

f

¨Á ,Ñ §zÜ­¦_¨Ýà aͤz Ý z§¾¢§e¤z¢¼YáÁ ± ,Ü £ § £¥ ,¢Á ĨÁ£¥¢Ì£ Ý¥¤_¦Î¤ Ü­£à¼, gÌÁ£ Ü>¤¢Ñ­ £ ,£¥§z¢

ß ß ï

Î Î Î Î

z !

`{ 1 ' |t 't f = _ [

î

}~~ ‡?ˆˆ

å

å å €Q€Q€

G ƒ b

~ ˆ



b‚ 

ùRß . . „

ï ï

€Q€Q€

+ +

  †



ï ï

î

 ^

€Q€Q€


PAGINE

114

PESO

1.11 MB

AUTORE

luca d.

PUBBLICATO

+1 anno fa


DETTAGLI
Esame: Matematica
Corso di laurea: Corso di laurea in matematica
SSD:
Università: Bologna - Unibo
A.A.: 2004-2005

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luca d. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Matematica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Bologna - Unibo o del prof Scienze matematiche Prof.

Acquista con carta o conto PayPal

Scarica il file tutte le volte che vuoi

Paga con un conto PayPal per usufruire della garanzia Soddisfatto o rimborsato

Recensioni
Ti è piaciuto questo appunto? Valutalo!

Altri appunti di Corso di laurea in matematica

Fisica matematica 2 - Appunti
Appunto
Algebra 1 - Appunti
Appunto
Analisi matematica 2 - Appunti
Appunto
Geometria 3 - Appunti
Appunto