Che materia stai cercando?

Diritto privato - nozioni generali

Appunti di Diritto privato per l'esame del professor Gallo. Gli argomenti trattati sono i seguenti: l'ordinamento giuridico, il diritto privato, efficacia temporale delle leggi, l'applicazione e l'interpretazione delle leggi, l'attività giuridica, la tutela giurisdizionale dei diritti.

Esame di Diritto Privato docente Prof. C. Gallo

Anteprima

ESTRATTO DOCUMENTO

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

,OULFRUVRDOO¶DQDORJLDqDPPLVVLELOHDFRQGL]LRQHFKHQRQVROWDQWRVXVVLVWDXQUDSSRUWR

GL VRPLJOLDQ]D R DIILQLWj WUD OH GXH IDWWLVSHFLH PD FKH YL VLD LQROWUH XQD LGHQWLWj GL

QHO VHQVR FKH OD JLXVWLILFD]LRQH GHOOD VROX]LRQH GDWD DO FDVR GLVFLSOLQDWR DSSDLD

UDWLR

WDOHGDSRWHUHVVHUHHVWHVDDQFKHDOODIDWWLVSHFLHQRQUHJRODWD

3HU OH OHJJL SHQDOL QRQ YDOH LO SULQFLSLR GHOO¶DQDORJLD PD VL SXz XWLOL]]DUH

XQ¶LQWHUSUHWD]LRQHHVWHQVLYD ODGLIIHUHQ]DSUDWLFDPHQWHQRQHVLVWH

&DS,FRQIOLWWLGLOHJJLQHOORVSD]LR

,O GLULWWR YLJHQWH LQ FLDVFXQ RUGLQDPHQWR VL DSSOLFD D WXWWL FLWWDGLQL H VWUDQLHUL FKH VL

WURYLQR QHO WHUULWRULR RYH TXHOO¶RUGLQDPHQWR q LQ YLJRUH FRVu FRPH DOO¶HVWHUR RJQL

SHUVRQDqVRJJHWWDQHFHVVDULDPHQWHDOOHOHJJLORFDOL4XHVWRYDOHSHULOGLULWWRSXEEOLFR

PDQRQSHULOGLULWWRSULYDWR

,QFLDVFXQSDHVHYHQJRQRTXLQGLHODERUDWHQRUPHGLGLULWWRSULYDWRLQWHUQD]LRQDOH

qLOULVXOWDWRGLDFFRUGLWUDLSDHVL

x QRQ FRPSUHQGH VROR QRUPH GL GLULWWR SULYDWR PD DQFKH SHU HV L UDSSRUWL GL WLSR

x SURFHVVXDOH

qFRVWLWXLWRGDUHJROHVWUXPHQWDOLFKHVLOLPLWDQRDGLQGLYLGXDUHDTXDOHRUGLQDPHQWR

x GHEED IDUVL FDSR SHU JLXQJHUH SRL DSSOLFDQGR O¶RUGLQDPHQWR FRVu LQGLYLGXDWR D

VWDELOLUHFRPH TXHOUDSSRUWRYDGDGLVFLSOLQDWR

3HUVWDELOLUHTXDOHVLDO¶RUGLQDPHQWRGDDSSOLFDUHRFFRUUHLQSULPROXRJRSURFHGHUHDOOD

TXDOLILFD]LRQH GHOUDSSRUWRLQTXHVWLRQHHYLGHQ]LDQGRQHODQDWXUD VXFFHVVLRQHDFDXVD

PRUWHREEOLJD]LRQHFRQWUDWWXDOH«

)DWWRFLzRFFRUUHFKHODQRUPDGLGLULWWRLQWHUQD]LRQDOHSULYDWRSUHFLVLXQHOHPHQWRGHO

UDSSRUWR SHU HOHYDUOR D PRPHQWR GL FROOHJDPHQWR RVVLD D PRPHQWR GHFLVLYR SHU OD

LQGLYLGXD]LRQHGHOO¶RUGLQDPHQWRFRPSHWHQWHDUHJRODUHLOUDSSRUWRLQRJJHWWR

1HOFDVRLQFXLXQDFRQWURYHUVLDVLDJLjVWDWDSURSRVWDGDYDQWLDGXQJLXGLFHVWUDQLHURLO

JLXGLFH LWDOLDQR GHYH VRVSHQGHUH LO JLXGL]LR TXDORUD O¶HPDQDQGR SURYYHGLPHQWR

VWUDQLHURVLDLGRQHRDSURGXUUHHIIHWWRSHUO¶RUGLQDPHQWRLWDOLDQR

/D OHJJH VWUDQLHUD QRQ SXz HVVHUH DSSOLFDWD ³VH L VXRL HIIHWWL VRQR FRQWUDUL DOO¶RUGLQH

SXEEOLFR´

3HU TXDQWR ULJXDUGD OD ³FDSDFLWj JLXULGLFD GHOOH SHUVRQH ILVLFKH´ VL DSSOLFD OD OHJJH

QD]LRQDOH GHOODSHUVRQD

/D³FDSDFLWjGLDJLUH GHOOHSHUVRQHILVLFKH´qSXUHUHJRODWDGDOODORUR³OHJJHQD]LRQDOH´

/R VWDWR GL ILJOLR ³q GHWHUPLQDWR GDOOD OHJJH QD]LRQDOH GHO ILJOLR DO PRPHQWR GHOOD

QDVFLWD´

/¶DGR]LRQHqUHJRODWD³GDOGLULWWRQD]LRQDOHGHOO¶DGRWWDWRRGHJOLDGRWWDQWLVHFRPXQHR

LQ PDQFDQ]D GDO GLULWWR GHOOR 6WDWR QHO TXDOH OD ORUR YLWD PDWULPRQLDOH q

SUHYDOHQWHPHQWHORFDOL]]DWDDOPRPHQWRGHOO¶DGR]LRQH´

/D VXFFHVVLRQH ³q UHJRODWD GDOOD OHJJH QD]LRQDOH GHO VRJJHWWR GHOOD FXL

PRUWLV FDXVD

HUHGLWjVLWUDWWDDOPRPHQWRGHOODPRUWH´

7UD JOL VWUDQLHUL ELVRJQD GLVWLQJXHUH L FG ³FLWWDGLQL GDL FG

FRPXQLWDUL´

³H[WUDFRPXQLWDUL´

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

/D³&LWWDGLQDQ]DGHOO¶8QLRQH´qDWWULEXLWDD³FKLXQTXHDEELDODFLWWDGLQDQ]DGLXQR6WDWR

PHPEUR´3HUJOLH[WUDFRPXQLWDULLOJRGLPHQWRGHLGLULWWLFLYLOLqDPPHVVRLQ,WDOLDVROR

³DFRQGL]LRQHGLUHFLSURFLWj´

6(=,21(35,0$/¶$77,9,7$¶*,85,',&$

&DS,OUDSSRUWRJLXULGLFR

q FROXL D FXL O¶RUGLQDPHQWR JLXULGLFR DWWULEXLVFH LO SRWHUH R

6RJJHWWR DWWLYR GLULWWR

6RJJHWWRSDVVLYR qFROXLDFDULFRGHOTXDOHVWDLOGRYHUH

VRJJHWWLYR

/HSHUVRQHWUDOHTXDOLLQWHUFRUUHXQUDSSRUWRJLXULGLFRVLFKLDPDQRSDUWL

5HJRODJHQHUDOHqFKHLOUDSSRUWRJLXULGLFRQRQSURGXFHHIIHWWLQpDIDYRUHQpDGDQQR

GHOWHU]R

,O UDSSRUWR JLXULGLFR QRQ q FKH XQD ILJXUD GL XQD FDWHJRULD SL DPSLD OD VLWXD]LRQH

JLXULGLFD

,OGLULWWRVRJJHWWLYRqODVLJQRULDGHOYROHUHLOSRWHUHGLDJLUHSHULOVRGGLVIDFLPHQWRGHO

SURSULRLQWHUHVVHSURWHWWRGDOO¶RUGLQDPHQWRJLXULGLFR

,QDOFXQLLOSRWHUHQRQqDWWULEXLWRDOVLQJRORQHOO¶LQWHUHVVHSURSULRPDSHUUHDOL]]DUHXQ

LQWHUHVVHDOWUXL4XHVWHILJXUHGLSRWHULFKHDOWHPSRVWHVVRVRQRGRYHUL SRWHULGRYHUL VL

FKLDPDQRSRWHVWj

/H VRQR LQYHFH PDQLIHVWD]LRQL GHO GLULWWR VRJJHWWLYR FKH QRQ KDQQR FDUDWWHUH

IDFROWj

DXWRQRPR PD VRQR LQ HVVR FRPSUHVH 4XHVWH QRQ VL HVWLQJXRQR VH QRQ VL HVWLQJXH LO

GLULWWRGLFXLIDQQRSDUWH

3XzDYYHQLUHFKHO¶DFTXLVWRGLXQGLULWWRGHULYLGDOFRQFRUVRGLSLHOHPHQWLVXFFHVVLYL

6HGLTXHVWLDOFXQLVLVLDQRYHULILFDWLHGDOWULQRVLKDODILJXUDGHOO¶DVSHWWDWLYD

/¶DVSHWWDWLYDqSHUFLzXQLQWHUHVVHSUHOLPLQDUHGHOVRJJHWWRWXWHODWRLQYLDSURYYLVRULDH

VWUXPHQWDOHRVVLDTXDOHPH]]RDOILQHGLDVVLFXUDUHODSRVVLELOLWjGHOVRUJHUHGHLGLULWWL

q XQD TXDOLWj JLXULGLFD FKH VL ULFROOHJD DOOD SRVL]LRQH GHOO¶LQGLYLGXR LQ XQD

6WDWXV

FROOHWWLYLWj

&ROXLDOTXDOHO¶RUGLQDPHQWRJLXULGLFRDWWULEXLVFHLOGLULWWRVRJJHWWLYRVLFKLDPDWLWRODUH

GHOGLULWWRPHGHVLPR

/¶HVHUFL]LR GHYH HVVHUH GLVWLQWR GDOOD VXD FKH

GHO GLULWWR VRJJHWWLYR UHDOL]]D]LRQH

FRQVLVWHQHOO¶DWWXD]LRQHQHOODVRGGLVID]LRQHGHOO¶LQWHUHVVHSURWHWWRVHEEHQHVSHVVRLGXH

IHQRPHQLSRVVRQRFRLQFLGHUH

/DUHDOL]]D]LRQHGHOIHQRPHQRSXzHVVHUHVSRQWDQHDRFRDWWLYD

'LULWWLDVVROXWLJDUDQWLVFRQRDOWLWRODUHXQSRWHUHFKHHJOLSXzIDUYDOHUHYHUVRWXWWL

'LULWWLUHODWLYLDVVLFXUDQRDOWLWRODUHXQSRWHUHFKHHJOLSXzIDUYDOHUHVRORQHLFRQIURQWL

GLXQDRSLSHUVRQHGHWHUPLQDWH

7LSLFLGLULWWLDVVROXWLVRQRLGLULWWLUHDOL HFLRqLGLULWWLVXXQDFRVD

/DFDWHJRULDGHLGLULWWLUHODWLYLVLULIHULVFHLQSULPROXRJRDLGLULWWLGLFUHGLWRTXHOODGHL

GLULWWL DVVROXWL QRQ FRPSUHQGH VROR L GLULWWL UHDOL PD DQFKH L FRVLGGHWWL GLULWWL GHOOD

SHUVRQDOLWj FRQVLVWRQR QHO SRWHUH GL RSHUDUH LO PXWDPHQWR GHOOD VLWXD]LRQH

'LULWWL SRWHVWDWLYL

JLXULGLFDGLXQDOWURVRJJHWWR

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

6LWXD]LRQLVRJJHWWLYHSDVVLYHILJXUDGHOGRYHUHJHQHULFRGLDVWHQVLRQH FKHLQFRPEHVX

WXWWL FRPH URYHVFLR GHOOD ILJXUD GHO GLULWWR DVVROXWR TXHOOD GHOO¶REEOLJR FXL q WHQXWR LO

VRJJHWWR SDVVLYR GL XQ UDSSRUWR REEOLJDWRULR D FXL ID ULVFRQWUR QHO VRJJHWWR DWWLYR OD

RVVLD LO SRWHUH GL HVLJHUH LO FRPSRUWDPHQWR H TXHOOD GHOOD FKH

SUHWHVD VRJJH]LRQH

FRUULVSRQGHDOGLULWWRSRWHVWDWLYR

)LJXUDGHOO¶RQHUHULFRUUHTXDQGRDGXQVRJJHWWRqDWWULEXLWRXQSRWHUHPDO¶HVHUFL]LRGL

WDOHSRWHUHqFRQGL]LRQDWRDGXQDGHPSLPHQWR

,O UDSSRUWR JLXULGLFR VL FRVWLWXLVFH DOORUFKp LO VRJJHWWR DWWLYR DFTXLVWD LO GLULWWR

VRJJHWWLYRO¶DFTXLVWRSXzHVVHUHGLGXHVSHFLHDWLWRORRULJLQDULR LOGLULWWRVRJJHWWLYR

VRUJHDIDYRUHGLXQDSHUVRQDVHQ]DHVVHUHWUDVPHVVRGDQHVVXQR DWLWRORGHULYDWLYR LO

GLULWWR VL WUDVPHWWH GD XQD SHUVRQD DG XQ¶DOWUD DG HV LO WLWROR G¶DFTXLVWR DWWUDYHUVR LO

IHQRPHQRGHOODVXFFHVVLRQH

/¶DFTXLVWR D WLWROR GHULYDWLYR SXz HVVHUH GL GXH VSHFLH VL SXz WUDVPHWWHUH SURSULR OR

VWHVVR GLULWWR FKH DYHYD LO SUHFHGHQWH WLWRODUH R SXz

DFTXLVWR GHULYDWLYRWUDVODWLYR

DWWULEXLUVL DO QXRYR WLWRODUH XQ GLULWWR GLIIHUHQWH FKH SHUDOWUR VFDWXULVFH GDO GLULWWR GHO

SUHFHGHQWH WLWRODUH R

DFTXLVWR GHULYDWLYRFRVWLWXWLYR VXFFHVVLRQH D WLWROR GHULYDWLYR

LQ TXDQWR OR VXSSRQH H QH DVVRUEH LO FRQWHQXWR R LQ SDUWH OR OLPLWD 1H

FRVWLWXWLYR

GHULYDFKH LOQXRYRWLWRODUHQRQSXzYDQWDUHXQGLULWWRGLSRUWDWDSLDPSLDGLTXHOOR

FKH VSHWWDYD DO SUHFHGHQWH WLWRODUH O¶DFTXLVWR GHO GLULWWR GHO QXRYR WLWRODUH GLSHQGH

GDOODHIIHWWLYDHVLVWHQ]DGHOGLULWWRGHOSUHFHGHQWHWLWRODUH

/DYLFHQGDILQDOHGHOUDSSRUWRqODVXDHVWLQ]LRQH

&DS,OVRJJHWWRGHOUDSSRUWRJLXULGLFR

/DSHUVRQDILVLFD

/D FDSDFLWj JLXULGLFD q OD LGRQHLWj D GLYHQLUH WLWRODUL GL GLULWWL H GRYHUL H QHO QRVWUR

RUGLQDPHQWRSHUOHSHUVRQHILVLFKHqDWWULEXLWDSHULOIDWWRVRORGHOOD³QDVFLWD´

1RQqLQYHFHFRQVLGHUDWRVRJJHWWRLOFRQFHSLWR FKHSRVVLHGHOD³FDSDFLWjGLVXFFHGHUH´H

GLULFHYHUHGRQD]LRQLDSDUWLUHGDOODQDVFLWD

3HUVWDELOLUHVHDOPRPHQWRGHOOD PRUWHGLXQDSHUVRQDVLVLDRPHQRJLjYHULILFDWRLO

FRQFHSLPHQWR GL FKL SRWUHEEH DYHU WLWROR D VXFFHGHUOH VL ULFRUUH DOOD

PRUWLV FDXVD

SUHVXQ]LRQH FKH ³VL SUHVXPH FRQFHSLWR DO WHPSR GHOO¶DSHUWXUD GHOOD VXFFHVVLRQH FKL q

QDWRHQWURWUHFHQWRJLRUQLGDOODPRUWH GHOODSHUVRQDGHOODFXLVXFFHVVLRQHVLWUDWWD´

3ULQFLSLRGLHJXDJOLDQ]DDUWGHOOD&RVWLWX]LRQHUHSXEEOLFDQDHVFOXGHWDVVDWLYDPHQWH

FKH SRVVDQR JLXVWLILFDUVL GLVFULPLQD]LRQL SHU UDJLRQL GL VHVVR GL UD]]D GL OLQJXD GL

UHOLJLRQHGLRSLQLRQLSROLWLFKHGLFRQGL]LRQLSHUVRQDOLHVRFLDOL

LGRQHLWj D FRPSLHUH YDOLGDPHQWH DWWL JLXULGLFL FKH FRQVHQWDQR DO

&DSDFLWj GL DJLUH

VRJJHWWR GL DFTXLVLUH HG HVHUFLWDUH GLULWWL R GL DVVXPHUH H DGHPSLHUH REEOLJKL 7DOH

FDSDFLWjULFKLHGHXQDDGHJXDWDPDWXULWjSVLFKLFD

/DPDJJLRUHHWjqILVVDWDDOFRPSLPHQWRGHOƒDQQR

*OL DWWL SRVWL LQ HVVHUH GD XQ PLQRUHQQH VRQR GL UHJROD D PHQR FKH QRQ

DQQXOODELOL

VRORDEELDGLFKLDUDWRGLHVVHUHPDJJLRUHQQHPDDGGLULWWXUDDEELDFRQUDJJLULRFFXOWDWR

ODVXDPLQRUHHWj/¶DWWRQRQSXzPDLHVVHUHLPSXJQDWRGDOODSDUWHPDJJLRUHQQH VL

Ÿ

SDUODSHUFLzGLQHJR]LFODXGLFDQWL

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

1XPHURVH VRQR OH HFFH]LRQL DOO¶LQFDSDFLWj OHJDOH GHO PLQRUHQQH WUD OH DOWUH OD SL

LPSRUWDQWHqTXHOODUHODWLYDDOODFDSDFLWjGLVWLSXODUHFRQWUDWWLGLODYRURFKHVLDFTXLVWD

JLjDDQQLSXUFKpVLWUDWWLGLODYRULOHJJHUL

6HEEHQH OHJDOPHQWH FDSDFH XQD SHUVRQD SXz EHQ HVVHUH GL IDWWR LQ XQD VLWXD]LRQH GL

LQFDSDFLWj GL UHQGHUVL DGHJXDWDPHQWH FRQWR GHO YDORUH GHJOL DWWL FKH FRPSLH 6H XQ

PDJJLRUHQQH VL WURYD LQ FRQGL]LRQL GL LQIHUPLWj GL PHQWH WDOH GD UHQGHUOR

DELWXDOH

LQFDSDFHGLSURYYHGHUHDLSURSULLQWHUHVVLSRVVRQRULFKLHGHUQHO¶LQWHUGL]LRQHTXDORUDOR

ULWHQJDQRRSSRUWXQRRQHFHVVDULRLOFRQLXJHRLSDUHQWLHQWURLOƒJUDGR

*OLDWWLHYHQWXDOPHQWH FRPSLXWLGDOO¶LQWHUGHWWRVRQRDQQXOODELOL

/¶LQFDSDFLWjGHFRUUHFRQODSXEEOLFD]LRQHGHOODVHQWHQ]D qTXLQGLVRJJHWWDDSXEEOLFLWj

FKH LO JLXGLFH SURQXQFLD GRSR O¶HVDPH GHOOD SHUVRQD /¶LQFDSDFLWj GHULYDQWH GD

LQWHUGL]LRQHFHVVDSHUHIIHWWRGHOODVHQWHQ]DGLUHYRFDGHOO¶LQWHUGL]LRQH

,O FRGLFH SHQDOH SUHYHGH XQ DOWUR FDVR GL LQFDSDFLWj GL DJLUH FRPH SHQD DFFHVVRULD GL

XQD FRQGDQQD DOOD UHFOXVLRQH SHU XQ WHPSR QRQ LQIHULRUH D DQQL SHU LQGLFDUH TXHVWD

LSRWHVLVLSDUODGLLQWHUGL]LRQHOHJDOH

3HUWDQWRWXWWLJOLDWWLSRVWLLQHVVHUHVRQRQHFHVVDULDPHQWHLQYDOLGLDQFKHVHODSHUVRQD

HUDSHUIHWWDPHQWHLQJUDGRGLLQWHQGHUHHGLYROHUH

ÊLQFDSDFHQDWXUDOH ODSHUVRQDFKHVHEEHQHOHJDOPHQWHFDSDFH VLDWXWWDYLDLQFDSDFHGL

³LQWHQGHUHRGLYROHUH´/¶LQFDSDFLWjQDWXUDOHSXzHVVHUHLQXQDFRQGL]LRQHSHUPDQHQWH

RWUDQVLWRULDFLzFKHFRQWDqSHUzLOPRPHQWRLQFXLXQDWWRJLXULGLFRVLDVWDWRSRVWRLQ

HVVHUH ODSHUVRQDSRWHYDHVVHUHLQJUDGRGLLQWHQGHUHRGLYROHUH

LO VRJJHWWR SXz FRPSLHUH GD VROR JOL DWWL GL RUGLQDULD

,QFDSDFLWj UHODWLYD R SDU]LDOH

DPPLQLVWUD]LRQH TXDOL OD FRQVHUYD]LRQH GHO EHQH H LO FRQVXPR GHO UHGGLWR ,QFDSDFL

UHODWLYLRSDU]LDOLVRQRLOPLQRUHHPDQFLSDWRHO¶LQDELOLWDWR

(PDQFLSD]LRQH VL KD TXDQGR DO PLQRUH YHQJD DPPHVVR GDO WULEXQDOH GL FRQWUDUUH

Ÿ

PDWULPRQLRSULPDGHOFRPSLPHQWRGHOGLFLRWWHVLPRDQQR

,QDELOLWD]LRQH SXzHVVHUHSURQXQFLDWDGDOJLXGLFHQHLFRQIURQWLGHOO¶LQIHUPRGLPHQWH

Ÿ

ORVWDWRGHOTXDOHQRQVLDWDOPHQWHJUDYHGDIDUOXRJRDOO¶LQWHUGL]LRQH$GHVFKLDEXVD

DELWXDOPHQWH GL EHYDQGH DOFROLFKH LO VRUGRPXWR R LO FLHFR GDOOD QDVFLWD R GDOOD SULPD

LQIDQ]LD/DUHYRFD GHOO¶LQDELOLWD]LRQHqGLVSRVWDTXDQGRFHVVDODFDXVDFKHYLKDGDWR

OXRJR

3HU TXDQWR ULJXDUGD L PLQRUHQQL OD VSHWWD DL JHQLWRUL 6H L

UDSSUHVHQWDQ]D OHJDOH

JHQLWRULVRQRPRUWLRQRQSRVVRQRHVHUFLWDUHODSDWULDSRWHVWjDOORUDYLHQHQRPLQDWRXQ

WXWRUH

3HUO¶LQFDSDFHUHODWLYDRO¶HPDQFLSDWRO¶DVVLVWHQ]D YLHQHDIILGDWDDOFXUDWRUH

4XHVWL QRQ VL VRVWLWXLVFH FRPH QHOOD UDSSUHVHQWDQ]D DOO¶HPDQFLSDWR R DOO¶LQDELOLWDWR

FKHHVSULPRQRDQFK¶HVVLODORURYRORQWjPDLQWHJUDODGLFKLDUD]LRQHGLYRORQWjGHOO¶XQR

RGHOO¶DOWUR

,OFXUDWRUHqQRPLQDWRGDOJLXGLFHWXWHODUH

/DOHJLWWLPD]LRQH qO¶LGRQHLWjJLXULGLFDGHOO¶DJHQWHDGHVVHUHVRJJHWWRGHOUDSSRUWRFKH

VLVYROJHQHOO¶DWWR

/HJLWWLPDWRqFKLKDLOSRWHUHGLGLVSRVL]LRQHULVSHWWRDGXQGHWHUPLQDWRGLULWWRRYYHUR

FKLqTXDOLILFDWRRKDYHVWHSHUHVHUFLWDUOR

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

OXRJRLQFXLODSHUVRQDKDVWDELOLWRODVHGHSULQFLSDOHGHLVXRLDIIDULDQFKH

'RPLFLOLR Ÿ

PRUDOL H IDPLOLDUL 3HU GHWHUPLQDWL DIIDUL VL SXz VWDELOLUH XQ OXRJR GLYHUVR GRPLFLOLR

TXHVW¶HOH]LRQHGLGRPLFLOLRQRQqYDOLGDVHQRQqIDWWDLQXQDWWRVFULWWR

VSHFLDOH OXRJRLQFXLODSHUVRQDKDODGLPRUDDELWXDOHÊXQDVLWXD]LRQHGLIDWWR

5HVLGHQ]DŸ

OXRJRLQFXLODSHUVRQDDWWXDOPHQWHVLWURYD

'LPRUDŸ

/D q OD VLWXD]LRQH GL DSSDUWHQHQ]D GL XQ LQGLYLGXR DG XQ GHWHUPLQDWR

FLWWDGLQDQ]D

6WDWR/DFLWWDGLQDQ]DLWDOLDQDVLDFTXLVWD

q FLWWDGLQR SHU QDVFLWD ³LO ILJOLR GL PDGUH R SDGUH FLWWDGLQL´ Ê

x ,XUH VDQJXLQLV

LUULOHYDQWHLOOXRJRGLQDVFLWD

³FKL q QDWR GHOOD 5HSXEEOLFD VH HQWUDPEL L JHQLWRUL VRQR

x ,XUH VROL QHO WHUULWRULR

LJQRWLRDSROLGLRYYHURVHLOILJOLRQRQVHJXHODFLWWDGLQDQ]DGHLJHQLWRULVHFRQGROD

OHJJHGHOOR6WDWRDOTXDOHTXHVWLDSSDUWHQJRQR´

x 3HULXULVFRPPXQLFDWLRLOFRQLXJHVWUDQLHURRDSROLGHGLFLWWDGLQRLWDOLDQRSXUFKp

QHIDFFLDULFKLHVWDHULVLHGDGDDOPHQRVHLPHVLLQ,WDOLD

x 3HU³QDWXUDOL]]D]LRQH´ODFLWWDGLQDQ]DSXzHVVHUHFRQFHVVDDOORVWUDQLHURGHOTXDOH

XQJHQLWRUHRXQQRQQRIRVVHFLWWDGLQRLWDOLDQRSXUFKpULVLHGDLQ,WDOLDSHUDOPHQR

WUHDQQLRYYHURSUHVWLVHUYL]LRPLOLWDUHSHUO¶,WDOLDRDVVXPDSXEEOLFRLPSLHJRDOOH

GLSHQGHQ]HGHOOR6WDWR

/DSDUHQWHOD qLOYLQFRORFKHXQLVFHOHSHUVRQHFKHGLVFHQGRQRGDOODVWHVVDSHUVRQDSHU

ODGHWHUPLQD]LRQHGHOO¶LQWHQVLWjGHOYLQFRORVLXVDQROHOLQHHHLJUDGL

/DSHUVRQDOLWjJLXULGLFDGHOO¶LQGLYLGXRVLHVWLQJXHFRQODPRUWH

3XzDFFDGHUHFKHXQDSHUVRQDVFRPSDLD DOORQWDQDPHQWRGDOOXRJR

SHUVRQDVFRPSDUVD

GHOODVXDXOWLPDUHVLGHQ]DPDQFDQ]DGLQRWL]LH

,O WULEXQDOH GHOO¶XOWLPR GRPLFLOLR R GHOO¶XOWLPD UHVLGHQ]D QRPLQHUj XQ FKH VL

FXUDWRUH

RFFXSHUjGHOODFRQVHUYD]LRQHGHOSDWULPRQLR

/¶DVVHQ]D q OD VLWXD]LRQH FKH VL YHULILFD TXDQGR OD VFRPSDUVD GHOOD SHUVRQD VL SURWUDH

SHUSLWHPSR(VVDqGLFKLDUDWDFRQVHQWHQ]DWUDVFRUVLGXHDQQLGDOJLRUQRDFXLULVDOH

O¶XOWLPD QRWL]LD GHOOD SHUVRQD /D GLFKLDUD]LRQH GL DVVHQ]D Gj OXRJR VROWDQWR DO

JRGLPHQWRSURYYLVRULRGHLEHQLDIDYRUHGLFRORURFKHVHODSHUVRQDGLFXLQRQVLKDQQR

QRWL]LHIRVVHPRUWDVDUHEEHURLVXRLHUHGL

/D GLFKLDUD]LRQH GL DVVHQ]D QRQ HVVHQGR HTXLSDUDWD DOOD PRUWH QRQ VFLRJOLH LO

PDWULPRQLRGHOO¶DVVHQWH

3HUODGLFKLDUD]LRQHGLPRUWHSUHVXQWD RFFRUUHFKHVLDQRWUDVFRUVLDQQLGDOJLRUQRD

FXLULVDOHO¶XOWLPDQRWL]LDGHOO¶DVVHQWH

/HYLFHQGHSLLPSRUWDQWLGHOODSHUVRQDILVLFDVRQRGRFXPHQWDWHLQDSSRVLWLUHJLVWULGL

FLWWDGLQDQ]DGLQDVFLWDGLPDWULPRQLRHGLPRUWH

(VVLVRQRSXEEOLFL

&DS,OVRJJHWWRGHOUDSSRUWRJLXULGLFR

6ROR O¶DXWRULWj SXz GHFLGHUH D TXDOH ³VXEVWUDWR´ VRFLDOH HG RUJDQL]]DWLYR ULWLHQH

RSSRUWXQRDWWULEXLUHODTXDOLILFDGLSHUVRQDJLXULGLFD

3HUVRQHJLXULGLFKHVRQRVROWDQWRJOLHQWLVSHFLILFDWDPHQWHLQGLYLGXDWLHUHJLVWUDWL

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

*OL HQWL VL GLVWLQJXRQR LQ EDVH D QXPHURVL FULWHUL GL FODVVLILFD]LRQH FKH VSHVVR VL

LQWHUVHFDQRTXDOL

H OH SULPH VRQR OR

3HUVRQH JLXULGLFKH ³SXEEOLFKH´ SHUVRQH JLXULGLFKH ³SULYDWH´

6WDWRHJOLHQWLSXEEOLFLWHUULWRULDOL

(QWLFRQSHUVRQDOLWjJLXULGLFDHG HQWL³GLIDWWR´RVHQ]DSHUVRQDOLWjJLXULGLFDQHL

VHFRQGLO¶DXWRQRPLDSDWULPRQLDOHQRQqSHUIHWWD

(QWLFKHVYROJRQRDWWLYLWjHFRQRPLFKHHG HQWLFKHVYROJRQRDOWUHDWWLYLWj

JOL DVVRFLDWL VRQR GHWHUPLQDWL VLD SHU OD QDVFLWD

$VVRFLD]LRQL R FRUSRUD]LRQL

GHOO¶HQWHFKHSHUODVXDYLWDVXFFHVVLYD H qODYRORQWjGHO

OHIRQGD]LRQLRLVWLWX]LRQL

IRQGDWRUHDILVVDUHOHUHJROHGDFXLGRYUjHVVHUHUHWWDODYLWDVXFFHVVLYDGHOO¶HQWH

(OHPHQWR FDUDWWHULVWLFR H IRQGDPHQWDOH GHOOD SHUVRQD JLXULGLFD q O¶DXWRQRPLD

SDWULPRQLDOHLOSDWULPRQLRGHOO¶HQWHVLGLVWLQJXHQHWWDPHQWHGDTXHOORGHJOLDVVRFLDWL

GHJOLDPPLQLVWUDWRULGLTXDOXQTXHDOWURVRJJHWWR

*OLHOHPHQWLFRVWLWXWLYLGHOODSHUVRQDJLXULGLFDVRQRSHUOHDVVRFLD]LRQLXQDSOXUDOLWjGL

HORVFRSRFRPXQHSHUOHIRQGD]LRQLLOSDWULPRQLR HORVFRSR

SHUVRQH

3HUFKp QDVFD OD SHUVRQD JLXULGLFD RFFRUUH LO GHOOR 6WDWR FRQFHVVR FRQ

ULFRQRVFLPHQWR

G35

/¶DWWRFRQLOTXDOHSLSHUVRQHGHFLGRQRGLGDUYLWDDGXQDDVVRFLD]LRQHVLFKLDPDDWWR

FRVWLWXWLYRqULFKLHVWDODIRUPDGHOO¶DWWRSXEEOLFR

/¶DWWRFRQFXLXQDSHUVRQDVHSDUDDOFXQLEHQLGDOSURSULRSDWULPRQLRHOLGHVWLQDDGXQR

VFRSR GHWHUPLQDWR VL FKLDPD SXz ULYHVWLUH ROWUH DOOD IRUPD

QHJR]LR GL IRQGD]LRQH

GHOO¶DWWRSXEEOLFRDQFKHTXHOODSURSULDGHOWHVWDPHQWR

/DYLWDHO¶DWWLYLWjGHOODSHUVRQDJLXULGLFDVRQRUHJRODWHGDXQDWWRFKHVLFKLDPDVWDWXWR

/¶RUJDQRGHOODSHUVRQDJLXULGLFDqSDUWHGHOODSHUVRQDVWHVVDVLKDO¶LPPHGHVLPD]LRQH

GHOO¶RUJDQR FRQ OD SHUVRQD JLXULGLFD H TXLQGL VH QH GHGXFH FKH SRVVLHGH ODFDSDFLWjGL

DJLUH

/D SHUVRQD JLXULGLFDDJLVFHDWWUDYHUVRLVXRLDPPLQLVWUDWRULLTXDOLQHKDQQRLQSULPR

OXRJRODJHVWLRQHHLQROWUHKDQQRLOSRWHUHGLUDSSUHVHQWDUHO¶HQWHGLIURQWHDLWHU]L

1HOOH DVVRFLD]LRQL O¶RUJDQR SL LPSRUWDQWH q O¶DVVHPEOHD SHU OD YDOLGLWj GHOOH

GHOLEHUD]LRQL q QHFHVVDULD OD SUHVHQ]D GL DOPHQR PHWj GHJOL DVVRFLDWL VH QRQ VL

UDJJLXQJH LO TXRUXP O¶DVVHPEOHD YLHQH ULFRQYRFDWD H SXz GHOLEHUDUH TXDOVLDVL VLD LO Qƒ

GHL SUHVHQWL 6L DSSOLFD LO FRVLFFKpVLDEELDXQDYRORQWjXQLFD

SULQFLSLRPDJJLRULWDULR

/¶DWWRFRVuSRVWRLQHVVHUHVLFKLDPDDWWRFROOHJLDOH

/DQD]LRQDOLWjqGHWHUPLQDWDGDOOR6WDWRFKHKDSURFHGXWRDOULFRQRVFLPHQWR

WUHPRWLYL

(VWLQ]LRQHŸ

ODVWHVVDYRORQWjGHJOLDVVRFLDWLRGHOIRQGDWRUHFKHSXzSUHYHQWLYDPHQWHVWDELOLUQH

ODGXUDWD

SHULOYHQLUPHQRGHOORVFRSR

SHUORVFLRJOLPHQWRGLVSRVWRGDOO¶DVVHPEOHDRGDOJRYHUQRRSSXUHTXDQGRWXWWLJOL

DVVRFLDWLVRQRYHQXWLDPDQFDUH

/¶HVWLQ]LRQHQRQKDOXRJRDXWRPDWLFDPHQWHPDFLYXROHXQSURYYHGLPHQWRGLFDUDWWHUH

FKHVHUYHDGHWHUPLQDUHLOSDVVDJJLRDOODOLTXLGD]LRQH

SXEEOLFR

,Q TXHVWD IDVH SRVVRQR HVVHUH FRPSLXWL VROWDQWR JOL DWWL QHFHVVDUL SHU OD ILQDOLWj GHOOD

OLTXLGD]LRQH

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

1HOOH DVVRFLD]LRQL QRQ ULFRQRVFLXWH FLUFROL GL FXOWXUD DVVRFLD]LRQL VSRUWLYH YLHQH

ULFRQRVFLXWD HIILFDFLD DJOL DFFRUGL LQWHUYHQXWL WUD JOL DVVRFLDWL SHU TXDQWR DWWLHQH

DOO¶RUGLQDPHQWR H L FRQWULEXWL GHJOL DVVRFLDWL HG L EHQL DFTXLVWDWL FRQ TXHVWL

LQWHUQR

FRVWLWXLVFRQRLOIRQGRFRPXQH GHOO¶DVVRFLD]LRQH

(VLVWH DXWRQRPLD SDWULPRQLDOH PD q SRLFKp SHU OH REEOLJD]LRQL

LPSHUIHWWD

GHOO¶DVVRFLD]LRQHULVSRQGRQRDQFKHSHUVRQDOPHQWHHVROLGDPHQWHOHSHUVRQHFKHKDQQR

DJLWRLQQRPHHSHUFRQWRGHOO¶DVVRFLD]LRQH

/¶LQWHVWD]LRQH GL SURSULHWj LPPRELOLDUL SXz HVVHUH HIIHWWXDWD D IDYRUH GL DVVRFLD]LRQL

QRQULFRQRVFLXWH

$TXHVWHDVVRFLD]LRQLqULFRQRVFLXWDODFDSDFLWjSURFHVVXDOH

qLOJUXSSRGHOOHSHUVRQHFKHVLSURSRQJRQRGLUDFFRJOLHUHLIRQGL,OFRPLWDWR

&RPLWDWR

VL SXz FRVWLWXLUH VHQ]D IRUPDOLWj DQFKH YHUEDOPHQWH L IRQGL VL FRVWLWXLVFRQR FRQ OH

RIIHUWHGHLVLQJROLFKHGLUHJRODGHYRQRFRQVLGHUDUVLGRQD]LRQLPDQXDOL

&DS /¶RJJHWWRGHOUDSSRUWRJLXULGLFR

VRQR EHQL OH FRVH FKH SRVVRQR IRUPDUH RJJHWWR GL GLULWWL FLRq TXHOOH

,O EHQH Ÿ

VXVFHWWLELOLGLDSSURSULD]LRQHHGLXWLOL]]RHFKHSHUFLzSRVVRQRDYHUHXQYDORUH

,EHQLSRVVRQRHVVHUHFRUSRUDOL VLFDUDWWHUL]]DQRSHU ODORURPDWHULDOLWj RLPPDWHULDOL

RSHUDGHOO¶LQJHJQR LPPRELOL LOVXRORHWXWWRFLzFKHQDWXUDOPHQWHRDUWLILFLDOPHQWHq

LQFRUSRUDWRDOVXROR RPRELOL WXWWLJOLDOWULEHQL /DFLUFROD]LRQHGHLEHQLPRELOLqSL

IDFLOHPHQWUHqULFKLHVWRO¶DWWRVFULWWRSHUODFHVVLRQHGLXQLPPRELOH

VLGHYHLQWHQGHUHXQGRFXPHQWR UDSSUHVHQWDWLYRGLGLULWWLGHULYDQWL

9DORUHPRELOLDUH Ÿ

GDRSHUD]LRQLGLPDVVDGRQGHODIXQJLELOLWjGHOGRFXPHQWR

q LO EHQH FKH SXz HVVHUH VRVWLWXLWR FRQ XQ DOWUR OD IXQJLELOLWj SXz SHUDOWUR

)XQJLELOH

GHULYDUH DQFKH GDOOD YRORQWj GHOOH SDUWL q LO EHQH FKH QRQ SXz HVVHUH

LQIXQJLELOH

VRVWLWXLWR

&RQVXPDELOLVRQRTXHLEHQLFKHQRQSRVVRQRSUHVWDUHXWLOLWjDOO¶XRPRVHQ]DSHUGHUHOD

ORURLQGLYLGXDOLWj VLSRVVRQRXVDUHXQDVRODYROWD RVHQ]DFKHLOVRJJHWWRVHQHSULYL

VRQRGHWWLGLXWLOLWjVHPSOLFHLEHQLLQFRQVXPDELOL VLFRQVXPDQRPDSLOHQWDPHQWHDG

HVLYHVWLWL VRQRLQYHFHGHWWLEHQLGLXWLOLWjSHUPDQHQWH/¶XVXIUXWWRQRQqFRQFHSLELOH

ULVSHWWRDLEHQLFRQVXPDELOL

8Q¶DOWUDGLVWLQ]LRQHWUDEHQLFRQVXPDELOLHLQFRQVXPDELOLqWUDFRPRGDWRHPXWXRQHO

SULPRVLFRQVHJQDDTXDOFXQRXQDFRVDDWLWRORJUDWXLWRSHUFKpVHQHVHUYDFRQO¶REEOLJR

GL UHVWLWXLUH OD VWHVVD FRVD QHO VHFRQGR F¶q O¶REEOLJR GL UHVWLWXLUH OD VWHVVD TXDQWLWj GL

EHQLGHOORVWHVVRJHQHUH

%HQLGLYLVLELOLVRQROHFRVHVXVFHWWLELOLGLHVVHUHULGRWWHLQSDUWLRPRJHQHHVHQ]DFKHVH

QHDOWHULODGHVWLQD]LRQHHFRQRPLFDqGLYLVLELOHXQIRQGRXQHGLILFLRqLQGLYLVLELOH XQ

DQLPDOHYLYRRXQDSSDUWDPHQWR

, SRVVRQR IRUPDUH RJJHWWR GL UDSSRUWL REEOLJDWRULVDOYRLFDVLLQFXLFLzVLD

EHQL IXWXUL

YLHWDWRGDOODOHJJHODSURSULHWjRLOGLULWWRUHDOHQRQVLDFTXLVWHUDQQRVHQRQTXDQGROD

FRVDYHUUjDGHVLVWHQ]D

,IUXWWL VLGLVWLQJXRQRLQGXHFDWHJRULHIUXWWLQDWXUDOL HIUXWWLFLYLOLLSULPLSURYHQJRQR

GLUHWWDPHQWHGDOO¶DOWUREHQHYLFRQFRUUDRQRO¶RSHUDGHOO¶XRPRLVHFRQGLVRQRLUHGGLWL

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

FKHVLFRQVHJXRQRGDXQEHQHFRPHFRUULVSHWWLYRGHOJRGLPHQWRFKHQHYHQJDFRQFHVVR

DGDOWUL

)LQFKp QRQ DYYLHQH OD VHSDUD]LRQH GDO EHQH FKH OL SURGXFH L IUXWWL QDWXUDOL VL GLFRQR

SHQGHQWL q TXHOOD L FXL HOHPHQWL VRQR WDOPHQWH FRPSHQHWUDWL WUD GL ORUR FKH QRQ

&RVD VHPSOLFH

SRVVRQRVWDFFDUVLVHQ]DGLVWUXJJHUHRDOWHUDUHODILVLRQRPLDGHOWXWWR

qLQYHFHTXHOODULVXOWDQWHGDOODFRQQHVVLRQHPDWHULDOHRILVLFDGLSL

&RVD FRPSRVWD

FRVHFLDVFXQDGHOOHTXDOLSRWUHEEHHVVHUHVWDFFDWDGDOWXWWRHGDYHUHDXWRQRPDULOHYDQ]D

JLXULGLFDHGHFRQRPLFD

6H XQD FRVD q SRVWD D VHUYL]LR R DG RUQDPHQWR GL XQ¶DOWUD VHQ]D FRVWLWXLUQH SDUWH

LQWHJUDQWH H VHQ]D UDSSUHVHQWDUH HOHPHQWR LQGLVSHQVDELOH SHU OD VXD HVLVWHQ]D PD LQ

JXLVDGDDFFUHVFHUQHO¶XWLOLWjRLOSUHJLRVLKDODILJXUDGHOODSHUWLQHQ]D

,OYLQFRORFKHVXVVLVWHWUDOHGXHFRVHGHYHHVVHUHGXUHYROH

SOXUDOLWj GL FRVH FKH DSSDUWHQJRQR DOOD VWHVVD SHUVRQD H KDQQR

8QLYHUVDOLWj GL PRELOL

XQDGHVWLQD]LRQHXQLWDULD SHUHVLOLEULGLXQDELEOLRWHFD

$]LHQGDFRPSOHVVRGLEHQLRUJDQL]]DWLGDOO¶LPSUHQGLWRUHSHUO¶HVHUFL]LRGHOO¶LPSUHVD

/¶D]LHQGDFRVWLWXLVFHLOFRPSOHVVRSLLPSRUWDQWHGLEHQLLQTXDQWRqGLUHWWR DOODSG]

GLQXRYLEHQL DOORVFDPELRGLEHQL DOODSG]GLVHUYL]L

7UD JOL HOHPHQWL FKH IRUPDQR O¶D]LHQGD KD SDUWLFRODUH LPSRUWDQ]D O¶DYYLDPHQWR FKH VL

SXzGHILQLUHFRPHODFDSDFLWjGLSURILWWRGHOO¶D]LHQGD

,PSUHVD$]LHQGDO¶LPSUHVDq O¶DWWLYLWjHFRQRPLFDVYROWDGDOO¶LPSUHQGLWRUHO¶D]LHQGDq

LQYHFH LO FRPSOHVVR GHL EHQL GL FXL O¶LPSUHQGLWRUH VL DYYDOH SHU VYROJHUH O¶DWWLYLWj

VWHVVD

6L FKLDPD LO FRPSOHVVR GHL UDSSRUWL DWWLYL H SDVVLYL VXVFHWWLELOL GL

SDWULPRQLR

YDOXWD]LRQHHFRQRPLFDLOSDWULPRQLRqFRQVLGHUDWRFRPHEHQHXQLFR

3DWULPRQLRVHSDUDWRGLVWDFFRGLXQDSDUWHGHOSDWULPRQLRFKHFRQWLQXDDGDSSDUWHQHUH

DOORVWHVVRVRJJHWWR YLHQH DWWULEXLWR DG XQ QXRYR VRJJHWWR PHGLDQWH OD FUHD]LRQH GL

3DWULPRQLR DXWRQRPR

XQDSHUVRQDJLXULGLFD

%HQLSXEEOLFLVHQHSDUODLQGXHPRGL

EHQLDSSDUWHQHQWLDGXQHQWHSXEEOLFR

EHQL DVVRJJHWWDWL DG XQ UHJLPH VSHFLDOH TXDOL L 1RQ SRVVRQR

EHQL GHPDQLDOL

IRUPDUHRJJHWWRGLGLULWWRSULYDWRVRQRLQDOLHQDELOLQRQSRVVRQRIRUPDUHRJJHWWRGL

SRVVHVVRHQRQSRVVRQRHVVHUHDFTXLVWDWLSHUXVXFDSLRQHGDSULYDWL

,EHQLQRQGHPDQLDOLDSSDUWHQHQWLDGXQHQWHSXEEOLFRVLFKLDPDQREHQLSDWULPRQLDOL

EHQLLQGLVSRQLELOL HGLILFLGHVWLQDWLDVHGLGLXIILFLSXEEOLFL

EHQLGLVSRQLELOL

&DS,OIDWWRJLXULGLFR

qTXDOXQTXHDYYHQLPHQWRFKHSURGXFDHIIHWWLJLXULGLFL

)DWWRJLXULGLFR

)DWWLVSHFLHVHPSOLFHVLWXD]LRQHGHWHUPLQDWDGDXQVRORIDWWR

)DWWLVSHFLHFRPSOHVVDqFRVWLWXLWDGDXQDSOXUDOLWjGLIDWWLJLXULGLFL

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

, IDWWL JLXULGLFL SRVVRQR HVVHUH GLYLVL LQ GXH WLSL JLXULGLFL LQ VHQVR VWUHWWR

IDWWL

FRUULVSRQGHQWLDLIDWWLQDWXUDOLHDWWLXPDQLFRQVDSHYROLHYRORQWDUL

&DS,QIOXHQ]DGHOWHPSRVXOOHYLFHQGHJLXULGLFKH

6HFRQGRO¶DUW QRQVLFRQWDLOJLRUQRLQL]LDOHVLFRPSXWDTXHOORILQDOHLOWHUPLQH

VFDGHQWH LO JLRUQR IHVWLYR q SURURJDWR DO JLRUQR VHJXHQWH QRQ IHVWLYR VH LO WHUPLQHqD

PHVHLOWHUPLQHVFDGHQHOJLRUQRFRUULVSRQGHQWHDTXHOORGHOPHVHLQL]LDOH

6HLOGHFRUVRGHOWHPSRVHUYHDIDUDFTXLVWDUHXQGLULWWRVRJJHWWLYRO¶LVWLWXWRFKHYLHQHLQ

FRQVLGHUD]LRQH q O¶XVXFDSLRQH O¶HVWLQ]LRQH GHO GLULWWR VRJJHWWLYR SHU LO GHFRUVR GHO

WHPSRIRUPDDOWULGXHLVWLWXWLODSUHVFUL]LRQHHVWLQWLYDHOD GHFDGHQ]D

/D SURGXFH O¶HVWLQ]LRQH GHO GLULWWR VRJJHWWLYR SHU HIIHWWR

SUHVFUL]LRQH HVWLQWLYD

GHOO¶LQHU]LD GHO WLWRODUH GHO GLULWWRVWHVVRFKHQRQORHVHUFLWDRQRQQHXVDSHULOWHPSR

GHWHUPLQDWR GDOOD OHJJH Ê XQ LVWLWXWR GL RUGLQH SXEEOLFR TXLQGL OH QRUPH FKH

VWDELOLVFRQR O¶HVWLQ]LRQH GHO GLULWWR H LO WHPSR QHFHVVDULR SHUFKp FLz VL YHULILFKL VRQR

LQGHURJDELOL

/D UHJROD q FKH WXWWL L GLULWWL VRQR VRJJHWWL D SUHVFUL]LRQH HVWLQWLYD QH VRQR HVFOXVL L

GLULWWL LQGLVSRQLELOL JOL VWDWL LO GLULWWR GL SURSULHWj H OH VLQJROH IDFROWj FKH IRUPDQR LO

FRQWHQXWRGLXQGLULWWRVRJJHWWLYR

/D SUHVFUL]LRQH FRPLQFLD D GHFRUUHUH GDO JLRUQR LQ FXL LO GLULWWR DYUHEEH SRWXWR HVVHUH

HVHUFLWDWRPDQRQRSHUDDOORUFKpVRSUDJJLXQJDXQDFDXVDFKHJLXVWLILFKLO¶LQHU]LDVWHVVD

RSSXUH QHO FDVR FKH O¶LQHU]LD VWHVVD YHQJD PHQR 6L KDQQR TXLQGL GXH LVWLWXWL OD

O¶LQHU]LDGHOWLWRODUHGHOGLULWWRVXVVLVWHPDqJLXVWLILFDWD HO¶LQWHUUX]LRQH

VRVSHQVLRQH

O¶LQHU]LDYLHQHDPDQFDUH

5LVSHWWRDOODGXUDWDVLGLVWLQJXRQRODSUHVFUL]LRQHRUGLQDULD HOHSUHVFUL]LRQLEUHYL

/D SULPD q DSSOLFDELOH LQ WXWWL L FDVL LQ FXL OD OHJJH QRQ GLVSRQH GLYHUVDPHQWH H GXUD

GLHFLDQQL8QSHULRGRSLOXQJR YHQWLDQQL qVWDELOLWRLQDUPRQLDFRQLOWHUPLQHSHU

O¶XVXFDSLRQHSHUO¶HVWLQ]LRQHGHLGLULWWLUHDOLVXFRVDDOWUXL

6LSXzSDUODUHGLSUHVFUL]LRQLSUHVXQWLYHODOHJJHWUDVFRUVRXQEUHYHSHULRGR PHVL

DQQR SUHVXPH FKHLOGHELWRVLDJLjHVWLQWRLOGHELWRUHqTXLQGLHVRQHUDWRGDOO¶RQHUHGL

IRUQLUHLQJLXGL]LRODSURYDGHOO¶HVWLQ]LRQHFRPHDOWULPHQWLGRYUHEEHLQEDVHDOODUHJROD

JHQHUDOH

/DGHFDGHQ]DSURGXFHO¶HVWLQ]LRQHGHOGLULWWRLQYLUWGHOIDWWRRJJHWWLYRGHOGHFRUVRGHO

WHPSR HVFOXVD LQ JHQHUH RJQL FRQVLGHUD]LRQH UHODWLYD DOOD VLWXD]LRQH VRJJHWWLYD GHO

WLWRODUH /D GHFDGHQ]D SXz HVVHUH LPSHGLWD VROR GDOO¶HVHUFL]LR GHO GLULWWR PHGLDQWH LO

FRPSLPHQWR GHOO¶DWWR SUHYLVWR /H QRUPH FKH VWDELOLVFRQR GHFDGHQ]H QRQ VRQR

VXVFHWWLELOLGLDQDORJLD

&DS/¶DWWRHLOQHJR]LRJLXULGLFR

*OLDWWLJLXULGLFLVLGLVWLQJXRQRLQGXHJUDQGLFDWHJRULHJOLDWWLOHFLWLHJOLDWWLLOOHFLWL

*OLDWWLOHFLWL VLGLVWLQJXRQRLQ

FKHFRQVLVWRQRLQPRGLILFD]LRQLGHOPRQGRHVWHUQR SUHVDGLSRVVHVVRGL

x RSHUD]LRQL

XQDFRVD

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

DWWLGLUHWWLDFRPXQLFDUHLOSURSULRSHQVLHUR

x GLFKLDUD]LRQL

7XWWL JOL DWWL XPDQL FRQVDSHYROL H YRORQWDUL FKH QRQ VLDQR QHJR]L JLXULGLFL VRQR

GHQRPLQDWLDWWLJLXULGLFLLQVHQVRVWUHWWRRDWWLQRQ HLORURHIIHWWLJLXULGLFLQRQ

QHJR]LDOL

GLSHQGRQRGDOODYRORQWjGHOO¶DJHQWHPDVRQRGLVSRVWLGDOO¶RUGLQDPHQWR

3DUWLFRODUH FDWHJRULD GL DWWLqTXHOODGHJOLDWWLGRYXWL FKHFRQVLVWRQRQHOO¶DGHPSLPHQWR

GLXQREEOLJR q XQDGLFKLDUD]LRQHGLYRORQWjFRQODTXDOHYHQJRQRHQXQFLDWLJOL

1HJR]LRJLXULGLFR Ÿ

HIIHWWL SHUVHJXLWL HG DOOD TXDOH O¶RUGLQDPHQWR JLXULGLFR ULFROOHJD HIIHWWL JLXULGLFL

FRQIRUPLDOULVXOWDWRYROXWR

,O QRVWUR FRGLFH UHJROD LO LO H LO PD QRQ LO QHJR]LR

FRQWUDWWR PDWULPRQLR WHVWDPHQWR

JLXULGLFRLQJHQHUDOH

6H LO QHJR]LR JLXULGLFR q UHJRODWR FRQ OD GLFKLDUD]LRQH GL XQD VROD SDUWH LO QHJR]LR VL

GLFHXQLODWHUDOH SHUHVLOWHVWDPHQWR /DVRODSDUWHSXzHVVHUHSHUDOWURFRVWLWXLWDGDSL

GLXQDSHUVRQDDYHQWLWXWWHJOLVWHVVLLQWHUHVVL VLSDUODDOORUDGLQHJR]LSOXULSHUVRQDOL

6HOHGLFKLDUD]LRQLGLYRORQWjVRQRGLUHWWHIRUPDUHODYRORQWjGLXQVRJJHWWRGLYHUVRH

SURSULDPHQWH GL XQD SHUVRQD JLXULGLFD VL KD O¶DWWR QHO TXDOH VL DSSOLFD LO

FROOHJLDOH

SULQFLSLRGHOODPDJJLRUDQ]D

$EELDPR SRL OD ILJXUD GHOO¶DWWR QHO TXDOH SL YRORQWj VL IRQGRQR ILQR D

FRPSOHVVR

IRUPDUQHXQDVROD GLFKLDUD]LRQHGHOO¶LQDELOLWDWRHGHOVXRFXUDWRUH

, QHJR]L XQLODWHUDOL VL VXGGLVWLQJXRQR LQ VH SHU SURGXUUH HIIHWWR OD

UHFHWWL]L

GLFKLDUD]LRQHQHJR]LDOHGHYHSHUYHQLUHDFRQRVFHQ]DGLXQDGHWHUPLQDWDSHUVRQDHQRQ

VHSURGXFRQRHIIHWWRLQGLSHQGHQWHPHQWHGDOODFRPXQLFD]LRQHDGXQRVSHFLILFR

UHFHWWL]L

GHVWLQDWDULR

6HOHSDUWLVRQRSLGLXQDVLKDLOQHJR]LRELODWHUDOH VHVRQRGXH RSOXULODWHUDOH VH

VRQRSLGLGXH ,OFRGLFHGLVFLSOLQDFRPSLXWDPHQWHLFRQWUDWWLLQJHQHUDOH

DUW

3RVVR DYHUH LO WHVWDPHQWR H L 6HFRQGRFKHVL

QHJR]L PRUWLV FDXVD QHJR]L LQWHU YLYRV

ULIHULVFDQRDUDSSRUWLIDPLOLDULRDGLQWHUHVVLHFRQRPLFLVLGLVWLQJXRQRLQHJR]LGLGLULWWR

IDPLOLDUHHLQHJR]LSDWULPRQLDOL 1HJR]LSDWULPRQLDOL

GLDWWULEX]LRQHSDWULPRQLDOH GLDFFHUWDPHQWR

Ÿ

YHQGLWD HOLPLQDQRFRQWURYHUVLH

GLREEOLJD]LRQHGLGLVSRVL]LRQH GLPLQX]LRQHGHOSDWULPRQLR

WUDVODWLYLDEGLFDWLYL

1HJR]LR DEGLFDWLYR q OD FKH q OD GLFKLDUD]LRQH XQLODWHUDOH GHO WLWRODUH GL XQ

ULQXQ]LD

GLULWWR VRJJHWWLYR GLUHWWD D GLVPHWWHUH LO GLULWWR VWHVVR VHQ]D WUDVIHULUOR DG DOWUL 1RQ VL

HVFOXGH FKH DOWUL SRVVDQR DYYDQWDJJLDUVL GHOOD ULQXQ]LD PD TXHVWR YDQWDJJLR SXz

GHULYDUHVRORRFFDVLRQDOPHQWHHLQGLUHWWDPHQWHGDOODSHUGLWDGHOGLULWWRGDSDUWHGHOVXR

WLWRODUH

, QHJR]L SDWULPRQLDOL SRVVRQR HVVHUH D WLWROR JUDWXLWR H D WLWROR RQHURVR ,Q JHQHUH

O¶DFTXLUHQWH D WLWROR JUDWXLWR q SURWHWWR PHQR LQWHQVDPHQWH GHOO¶DFTXLUHQWH D WLWROR

JUDYRVR

*OLHOHPHQWL GHOQHJR]LRJLXULGLFRVLGLVWLQJXRQRLQHOHPHQWLHVVHQ]LDOLVHQ]DLTXDOLLO

QHJR]LRqQXOORHGHOHPHQWLDFFLGHQWDOLFKHOHSDUWLVRQROLEHUHGLDSSRUUH

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

*OL VL GLFRQR JHQHUDOL VH VL ULIHULVFRQR DG RJQL WLSR GL QHJR]LR OD

HOHPHQWL HVVHQ]LDOL

YRORQWjODGLFKLDUD]LRQHHODFDXVD SDUWLFRODULVHVLULIHULVFRQRDTXHOSDUWLFRODUHWLSR

FRQVLGHUDWR

$QFKHJOLHOHPHQWLDFFLGHQWDOL VRQRJHQHUDOL RSDUWLFRODULJOLHOHPHQWLJHQHUDOLVRQROD

FRQGL]LRQHLOWHUPLQHHLOPRGR

&DS/DPDQLIHVWD]LRQHGLYRORQWj

$VHFRQGDGHLPRGLFRQFXLODPDQLIHVWD]LRQHDYYLHQHHVVDVLGLVWLQJXHLQGLFKLDUD]LRQH

HVSUHVVDHPDQLIHVWD]LRQHWDFLWD/DGRWWULQDHODJLXULVSUXGHQ]DQHJDQRYDORUHDOGHWWR

YROJDUH³FKLWDFHDFFRQVHQWH´

/D PDQLIHVWD]LRQH SXz DYYHQLUH FRQ ³OLEHUWj GHOOD IRUPD´ SHUDOWUR F¶q OD QHFHVVLWj GL

VXERUGLQDUH OD YDOLGLWj GL XQ DWWR D IRUPH VROHQQL DG HV LO PDWULPRQLR QHOOH TXDOL OD

YRORQWj VLD GLFKLDUDWD R TXDQWR PHQR LQ IRUPD VFULWWD RYYHUR DGGLULWWXUD PHGLDQWH DWWR

SXEEOLFR 9D WHQXWR GLVWLQWR LO FDVR GHO ³IRUPDOLVPR FRQYHQ]LRQDOH´ FKH DYYLHQH

DOORUFKp LQ XQ FRQWUDWWR VL LQVHULVFH XQD FODXVROD VHFRQGR FXL RJQL HYHQWXDOH

GLFKLDUD]LRQH GL GLVGHWWD R UHFHVVR QRQ SRWUj DYHUH DOFXQ HIIHWWR VH QRQ LQ TXDQWR VLD

FRPXQLFDWDSHULVFULWWRRFRPXQTXHFRQGHWHUPLQDWHPRGDOLWj

1RQVRQRUHTXLVLWLGLIRUPDQpLOEROORQpODUHJLVWUD]LRQH

,OQHJR]LRqIRUPDWRRSHUIHWWR TXDQGRODGLFKLDUD]LRQHHVFHGDOODVIHUDGLFROXLFKHOD

PDQLIHVWD,QHJR]LXQLODWHUDOLQRQUHFHWWL]LVRQRSHUIHWWLQHOPRPHQWRLQFXLODYRORQWj

YLHQH PDQLIHVWDWD TXHOOL UHFHWWL]L GLYHQWDQR SHUIHWWL QHO PRPHQWR LQ FXL SHUYHQJRQR D

FRQRVFHQ]DGHOODSHUVRQDDOODTXDOHVRQRGHVWLQDWL

2FFRUUHGLVWLQJXHUHODSHUIH]LRQHGDOO¶HIILFDFLDLO WHVWDPHQWRqSHUIHWWRQHOPRPHQWRLQ

FXL q UHGDWWR QHOOH IRUPH SUHYLVWH GDOOD OHJJH PD q HIILFDFH VROR DOOD PRUWH

GHOO¶LQWHUHVVDWR

&DS&HQQLVXOODSXEEOLFLWj

/DSLLPSRUWDQWHIRUPDGLSXEEOLFLWjSUHYLVWDGDOQRVWURRUGLQDPHQWRqODWUDVFUL]LRQH

/DSXEEOLFLWjVHUYHDGDUHDLWHU]LODSRVVLELOLWjGLFRQRVFHUHO¶HVLVWHQ]DHGLOFRQWHQXWR

GLXQQHJR]LRJLXULGLFRRDQFKHORVWDWRGHOOHSHUVRQHILVLFKHHOHYLFHQGHGHOOHSHUVRQH

JLXULGLFKH

7UHWLSLGLSXEEOLFLWj

q LUULOHYDQWH SHU OD YDOLGLWj GL XQ DWWR H OD VXD RPLVVLRQH Gj

3XEEOLFLWjQRWL]LD

OXRJRDGXQDVDQ]LRQHSHFXQLDULDRSHQDOH HVODSXEEOLFD]LRQHPDWULPRQLDOH

3XEEOLFLWjGLFKLDUDWLYDVHUYHDUHQGHUHRSSRQLELOHLOQHJR]LRDLWHU]LRDGDOFXQL

WHU]L /¶RPLVVLRQH QRQ GHWHUPLQD O¶LQYDOLGLWj GHOO¶DWWR FKH SURGXFH L VXRL HIIHWWL

LQWHUSDUWHV

3XEEOLFLWjFRVWLWXWLYDqUHTXLVLWRSHUODSHUIH]LRQHGHOQHJR]LRVHQ]DSXEEOLFLWjLO

QHJR]LRQRQVROWDQWRQRQVLSXzRSSRUUHDLWHU]LPDQRQSURGXFHHIIHWWLQHPPHQR

WUDOHSDUWL

&DS0DQFDQ]DGLYRORQWjHFRQWUDVWRWUDYRORQWjHGLFKLDUD]LRQH

9LJHODWHRULDGHOO¶DIILGDPHQWRVHODGLFKLDUD]LRQHGLYHUJHGDOO¶LQWHUQRYROHUHPDFROXL

FXLHVVDqGHVWLQDWDQRQHUDLQJUDGRGLFRQRVFHUHODGLYHUJHQ]DLOQHJR]LRqYDOLGRq

LQYDOLGR VH LO GHVWLQDWDULR VDSHYDRHUDLQJUDGRGLDFFRUJHUVLFKHODGLFKLDUD]LRQHQRQ

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

FRUULVSRQGHYDDOO¶LQWHUQRYROHUHGHOGLFKLDUDQWH

&DVLGLPDQFDQ]DGLYRORQWjRGLGLYHUJHQ]D QRQKDQQRDOFXQYDORUHSHULVFKHU]RVH

x 6FKHU]RGLFKLDUD]LRQLIDWWHQHOORVFKHU]R

ODFRQWURSDUWHQRQHUDLQJUDGRGLDFFRUJHUVLGHOORVFKHU]RJHQHUDQRODYDOLGLWjGHO

QHJR]LR

x 5LVHUYDPHQWDOHFRQVLVWHQHOGLFKLDUDUHLQWHQ]LRQDOPHQWHFRVDGLYHUVDGDTXHOFKH

VLYXROHHIIHWWLYDPHQWHVHQ]¶DOFXQDLQWHVDFRQO¶DOWUDSDUWHHVHQ]DFKHDOPHQRGL

VROLWRTXHVWDVLDLQFRQGL]LRQHGLVFRSULUHODGLYHUJHQ]D

VL GLVWLQJXH GDOOD YLROHQ]D SVLFKLFD SHUFKp PDQFD GHO WXWWR OD

x 9LROHQ]D ILVLFD

YRORQWj PHQWUH OD VHFRQGD FRQVLVWH LQ XQD PLQDFFLD FKH ID GHYLDUH OD YRORQWj

LQGXFHQGR LO VRJJHWWR DG HPHWWHUH XQD GLFKLDUD]LRQH FKH VHQ]D OD PLQDFFLD QRQ

DYUHEEHHPHVVR YROHYRVFULYHUHFHQWRHSHU

x (UURUHRVWDWLYRqO¶HUURUHFKHFDGHVXOODGLFKLDUD]LRQH

GLVWUD]LRQHKRVFULWWRPLOOH

6L FRQVLGHUD FRQWUDWWR TXDQGR OH SDUWL QH GRFXPHQWDQR OD VWLSXOD]LRQH DO

VLPXODWRXQ

ILQH GL SRWHUOR LQYRFDUH GL IURQWH DL WHU]L PD VRQR WUD ORUR G¶DFFRUGR FKH JOL HIIHWWL

SUHYLVWLGDOO¶DWWRVLPXODWRQRQVLGHYRQRYHULILFDUH

/D GLYHUJHQ]D WUD OD GLFKLDUD]LRQH H OD UHDOH YRORQWj GHOOH SDUWL QRQ VROWDQWR q

FRQVDSHYROHPDqDGGLULWWXUD 'LVROLWRO¶DFFRUGRLQWHUQRWUDOHSDUWLFKHVL

FRQFRUGDWD

FRQWUDSSRQHDOO¶DWWRXIILFLDOHYLHQHGRFXPHQWDWRGDXQDFRQWURGLFKLDUD]LRQHVFULWWD

/DVLPXOD]LRQHVLGLFHDVVROXWDVHOHSDUWLVLOLPLWDQRDGHVFOXGHUHODULOHYDQ]DQHLORUR

UDSSRUWL GHOFRQWUDWWRDSSDUHQWHPHQWHVWLSXODWRVLGLFHLQYHFHUHODWLYD TXDORUDOHSDUWL

FRQFRUGLQRFKHQHLORURUDSSRUWLLQWHUQLDVVXPDULOHYDQ]DXQGLYHUVRQHJR]LRFKHVLGLFH

GLVVLPXODWR

/D VLPXOD]LRQH UHODWLYD SXz HVVHUH RJJHWWLYD R VRJJHWWLYD D VHFRQGD FKH LO QHJR]LR

GLVVLPXODWRGLIIHULVFDGDTXHOORVLPXODWRSHUTXDQWRULJXDUGDO¶RJJHWWRGHOO¶DWWRRYYHUR

LVRJJHWWL

6HODVLPXOD]LRQHqDVVROXWDLOQHJR]LRVLPXODWRQRQSURGXFHDOFXQHIIHWWRVWHVVDFRVD

SHUODVLPXOD]LRQHUHODWLYDPDSHULOFRQWUDWWRGLVVLPXODWRO¶DUWVWDELOLVFHFKH³VH

OHSDUWLKDQQRYROXWRFRQFOXGHUHXQFRQWUDWWRGLYHUVRGDTXHOORDSSDUHQWHKDYDORUHWUD

HVVH LO FRQWUDWWR GLVVLPXODWR´ PD VXERUGLQDWDOHHIILFDFLDDOODFRQGL]LRQHFKHGHOO¶DWWR

UHDOPHQWHYROXWR³VXVVLVWDQRLUHTXLVLWLGLIRUPDHVRVWDQ]D´

(IIHWWLGHOODVLPXOD]LRQHGLIURQWHDLWHU]L

7HU]LLQWHUHVVDWLDGHGXUUHODVLPXOD]LRQHLWHU]LHVWUDQHLDOFRQWUDWWRVLPXODWRVHQH

x VRQRSUHJLXGLFDWLSRVVRQRIDUQHDFFHUWDUHODQXOOLWj

7HU]LFKHDEELDQRDFTXLVWDWRGLULWWLGDOWLWRODUHDSSDUHQWHDUW³ODVLPXOD]LRQH

x QRQSXzHVVHUHRSSRVWDQpGDOOHSDUWLFRQWUDHQWLQpGDJOLDYHQWLFDXVDRGDLFUHGLWRUL

GHOVLPXODWRDOLHQDQWHDLWHU]LFKHLQEXRQDIHGH KDQQRDFTXLVWDWRGLULWWLGDOWLWRODUH

DSSDUHQWH´ /D EXRQD IHGH VL SUHVXPH H EDVWD FKH YL VLD VWDWD DO PRPHQWR

GHOO¶DFTXLVWRODFRQRVFHQ]DVXFFHVVLYDGHOODVLPXOD]LRQHQRQQXRFH

,FUHGLWRUL GHOVLPXODWRDOLHQDQWHSRVVRQRIDUYDOHUHODVLPXOD]LRQHFKHSUHJLXGLFDL

x ORUR GLULWWL H IDFHQGR SUHYDOHUH OD UHDOWj VXOO¶DSSDUHQ]D DJLUH VXL EHQL FKH VROR

DSSDUHQWHPHQWH VRQR XVFLWL GDO SDWULPRQLR GHO ORUR GHELWRUH 6H L FUHGLWRUL VRQR

FKLURJUDIDUL OD OHJJH OL SUHIHULVFH DL FUHGLWRUL SHU SHJQR R LSRWHFD VROR VH LO ORUR

FUHGLWRqDQWHULRUH DOO¶DWWRVLPXODWR

VL KD TXDQGR XQ GHWHUPLQDWR HIIHWWR JLXULGLFR QRQ YLHQH UHDOL]]DWR

1HJR]LR LQGLUHWWR

GLUHWWDPHQWH PD YLHQH FRQVHJXLWR PHGLDQWH XQD YLD WUDYHUVD SRQHQGR LQ HVVHUH DWWL

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

GLUHWWLDGDOWULHIIHWWLPDFKHFRQODORURFRPELQD]LRQHUHDOL]]DQRHJXDOPHQWHLOULVXOWDWR

SHUVHJXLWR R XQ ULVXOWDWR VLPLOH ,O QHJR]LR q UHDOPHQWH YROXWR VHEEHQH SRL OH SDUWL VL

SUHILJJDQRVFRSLXOWHULRUL LQGLUHWWL ULVSHWWRDTXHOOLQRUPDOLGHOO¶DWWRSRVWRLQHVVHUH

WUDVIHULVFH VHQ]DFRUULVSHWWLYR

1HJR]LILGXFLDULVLKDTXDQGRXQVRJJHWWR ILGXFLDQWH

R ID WUDVIHULUH GD XQ WHU]R SDJDQGR OXL LO FRUUHODWLYR SUH]]R DG XQ OD

ILGXFLDULR

WLWRODULWj GL XQ EHQH SL IUHTXHQWHPHQWH PRELOH PD FRQ LO SDWWR FKH O¶LQWHVWDWDULR

XWLOL]]HUj H GLVSRUUj GHO EHQH HVFOXVLYDPHQWH LQ FRQIRUPLWj DOOH LVWUX]LRQL FKH LO

ILGXFLDQWHJOLKDJLjLPSDUWLWRRVLULVHUYDGLLPSDUWLUJOLVXFFHVVLYDPHQWH

,OQHJR]LRILGXFLDULRQRQqUHJRODWRGDOFRGLFHFLYLOH

&DS,YL]LGHOODYRORQWj

,YL]LGHOODYRORQWjDFXLODOHJJHDWWULEXLVFHULOHYDQ]DVRQRO¶HUURUHLOGRORHODYLROHQ]D

(VVHSURGXFRQRO¶DQQXOODELOLWj GHOQHJR]LREHQGLYHUVDGDOODQXOOLWjGHOQHJR]LR

/¶HUURUHFRQVLVWHLQXQDIDOVDFRQRVFHQ]DGHOODUHDOWj3XzHVVHUHHUURUHRVWDWLYRRSSXUH

HUURUHYL]LRHQWUDPELSURGXFRQRO¶DQQXOODELOLWjGHOQHJR]LRPDDFRQGL]LRQH

FKHO¶HUURUHVLDHVVHQ]LDOH

x FKHO¶HUURUHVLDULFRQRVFLELOH GDOO¶DOWURFRQWUDHQWH

x

/D OHJJH LPSHGLVFH D FKLXQTXH GL DGGXUUH FRPH VFXVD GHOO¶LQRVVHUYDQ]D GHOOD OHJJH

VWHVVDODVXDLJQRUDQ]D

/¶HUURUH q TXDQGR SUHVHQWD GXH FDUDWWHULVWLFKH LQ SULPR OXRJR GHYH HVVHUH

HVVHQ]LDOH

VWDWR WDOH GD DYHU GHWHUPLQDWR OD SDUWH D FRQFOXGHUH LO FRQWUDWWR LQ VHFRQGR OXRJR LO

FRGLFHTXDOLILFDHVVHQ]LDOHVRORO¶HUURUHFKHFDGH

VXOODQDWXUDGHOQHJR]LR

VXOO¶RJJHWWRGHOQHJR]LR

VXXQDTXDOLWjGHOODFRVD

VXOODSHUVRQDFLRqVXOO¶LGHQWLWj

VXOODTXDQWLWjGHOODSUHVWD]LRQH

1RQKDFDUDWWHUHGLHVVHQ]LDOLWjO¶HUURUHFKHFDGHVXLPRWLYLFKHLQGXFRQRLOVRJJHWWRD

FRQFOXGHUHLOQHJR]LR

/¶HUURUH VL FRQVLGHUD TXDQGR LQ UHOD]LRQH DO FRQWHQXWR DOOH FLUFRVWDQ]H

ULFRQRVFLELOH

GHO FRQWUDWWR R DOOH TXDOLWj GHL FRQWUDHQWL OD FRQWURSDUWH XVDQGR OD QRUPDOH GLOLJHQ]D

DYUHEEH SRWXWR DFFRUJHUVHQH 1HO FDVR GL HUURUH ELODWHUDOH R FRPXQH q VXIILFLHQWH OD

HVVHQ]LDOLWjGHOO¶HUURUHSHUO¶DQQXOODELOLWjGHOQHJR]LR

XQ QHJR]LR q DQQXOODELOH RYH VLD VWDWR SRVWR LQ HVVHUH LQ

'ROR GHWHUPLQDQWH

FRQVHJXHQ]D GL UDJJLUL SHUSHWUDWL DL GDQQL GHO VXR DXWRUH 3HU O¶DQQXOODELOLWj GHOO¶DWWR

GHYRQRFRQFRUUHUH

LOUDJJLURRO¶DUWLILFLR

x O¶HUURUHGHOUDJJLUDWR

x ODSURYHQLHQ]DGHOO¶LQJDQQRGDOODFRQWURSDUWH

x WDFHUH FLUFRVWDQ]H FKH DYUHEEHUR SRWXWR LQGXUUH OD FRQWURSDUWH D ULQXQFLDUH

5HWLFHQ]D

DOODVWLSXOD]LRQHGHOO¶DWWRqVXIILFLHQWHSHUGHWHUPLQDUHO¶DQQXOODELOLWjGHOQHJR]LR

'RORLQFLGHQWHVHQRQUDJJLUDWDODYLWWLPDDYUHEEHFRPXQTXHVWLSXODWRLOFRQWUDWWRPD

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

DFRQGL]LRQLGLYHUVHSHUTXHVWRPRWLYRQRQGHWHUPLQDO¶DQQXOODELOLWjGHOFRQWUDWWRPD

ODYLWWLPDKDGLULWWRGLRWWHQHUHGDOO¶DXWRUHGHOGRORLOULVDUFLPHQWRGHLGDQQLVXELWL

/DYLROHQ]DSVLFKLFD FRQVLVWHQHOODPLQDFFLDGLXQPDOHLQJLXVWR ULYROWDDGXQDSHUVRQD

DOORVSHFLILFRVFRSRGLHVWRUFHUOHLOFRQVHQVRDOODVWLSXOD]LRQHGLXQFRQWUDWWRRYYHURGL

LQGXUODDSRUUHLQHVVHUHXQDOWURWLSRGLQHJR]LRJLXULGLFR

1HOOR VWDWR GL QHFHVVLWj R GL SHULFROR YL q XQD VLWXD]LRQH SVLFKLFD GL SDXUD PD QRQ

GHWHUPLQDWDGDOODPLQDFFLDGLDOWUDSHUVRQDEHQVuGDXQRVWDWRGLIDWWRRJJHWWLYRQHOOD

PDJJLRU SDUWH GHL FDVL GD IRU]H QDWXUDOL 6H SHU HIIHWWR GHOOR VWDWR GL SHULFROR XQD

SHUVRQD KD DVVXQWR REEOLJD]LRQL D FRQGL]LRQL LQLTXH LO QHJR]LR QRQ q DQQXOODELOH PD

UHVFLQGLELOH6LKDYLROHQ]DVROWDQWRTXDQGRODPLQDFFLDVLDGLUHWWDDOORVFRSRGLLQGXUUH

ODYLWWLPDDSHUIH]LRQDUHLOQHJR]LRFKHOHVLFKLHGHGLFRQFOXGHUH/DYLROHQ]DSURGXFH

O¶DQQXOODELOLWj GHO QHJR]LR DQFKH VH HVHUFLWDWD GD XQ WHU]R H FLz SHUILQR VH O¶DOWUR

FRQWUDHQWHVLDLJQDURGHOODYLROHQ]D

&DS/DFDXVDGHOQHJR]LRJLXULGLFR

/¶HVLJHQ]D GHOOD FDXVD LQGLFD OD QHFHVVLWj FKH VLDQR OHFLWL QRQ VROWDQWR L VLQJROL HIIHWWL

SHUVHJXLWLPDVRSUDWWXWWRODORURFRPELQD]LRQH

3HU L FRQWUDWWL WLSLFL O¶HVLVWHQ]D H OD OLFHLWj GHOOD FDXVD q JLj YDOXWDWD SRVLWLYDPHQWH LQ

OLQHD GL SULQFLSLR GDOOD OHJJH UHVWD GD YDOXWDUH VH DQFKH LO FRQWHQXWR HIIHWWLYR GHO

VLQJROR DFFRUGR VLD PHULWHYROH GL DSSURYD]LRQH 3HU L FRQWUDWWL DWLSLFL FKH VRQR TXHOOL

FKH OD SUDWLFD SRQH LQ HVVHUH SXU LQ DVVHQ]D GL XQR VFKHPD OHJLVODWLYR OD YDOXWD]LRQH

GHYHULJXDUGDUHQRQVRORLOFRQWHQXWRFRQFUHWRGHOO¶DFFRUGRPDSXUHORVWHVVRVFKHPD

JHQHULFRGHOODSDWWXL]LRQH8QDFDWHJRULDSDUWLFRODUHGHLFRQWUDWWLDWLSLFLqUDSSUHVHQWDWD

GDLFRQWUDWWLPLVWLRFRPSOHVVLODFXLFDXVDqFRVWLWXLWDGDOODIXVLRQHGHOOHFDXVHGLGXHR

SLFRQWUDWWLWLSLFL

2JQLQHJR]LRGHYHDYHUHODVXDFDXVDSHUFKpRJQLQHJR]LRGHYHFRUULVSRQGHUHDGXQR

VFRSR VRFLDOPHQWH DSSUH]]DELOH FLz QRQ HVFOXGH FKH LQ DOFXQL QHJR]L JOL HIIHWWL VL

SURGXFDQR DVWUDHQGRVL R SUHVFLQGHQGRVL GDOOD FDXVD OD TXDOH UHVWD DFFDQWRQDWD WDOL

QHJR]LVRQRGHILQLWLDVWUDWWL

3RVVLDPR DYHUH DVWUD]LRQH VRVWDQ]LDOH TXDQGR LO QHJR]LR QHO VXR IXQ]LRQDPHQWR UHVWD

VYLQFRODWRGDOODFDXVDRSSXUHDVWUD]LRQHSURFHVVXDOH FKHSUHVXSSRQHFKHLOQHJR]LRVLD

FDXVDOH FKL DJLVFH SHU RWWHQHUH OD SUHVWD]LRQH GHULYDQWH D VXR IDYRUH GD VLIIDWWR

QHJR]LR QRQ KD O¶RQHUH GL GLPRVWUDUH O¶HVLVWHQ]D H OD OLFHLWj GHOOD FDXVD PD FKL q

FKLDPDWR LQ JLXGL]LR GHYH SURYDUQH OD PDQFDQ]D R O¶LOOLFHLWj VH YXROH VRWWUDUVL DOOD

FRQGDQQD

/DPDQFDQ]DRULJLQDULDGHOODFDXVDSURGXFHODQXOOLWjGHOQHJR]LR

/DFDXVDqLOOHFLWDTXDQGRqFRQWUDULDDQRUPHLPSHUDWLYHDOO¶RUGLQHSXEEOLFRHDOEXRQ

FRVWXPHO¶LOOLFHLWjGHOODFDXVDSURGXFHODQXOOLWjGHOQHJR]LR

,O FKH VSLQJH XQ VRJJHWWR D SRUUH LQ HVVHUH XQ QHJR]LR JLXULGLFR q OR VFRSR

PRWLYR

SUDWLFRLQGLYLGXDOHGDOXLSHUVHJXLWRHFKHORPRWLYDDOFRPSLPHQWRGHOO¶DWWR

, PRWLYL LQGLYLGXDOL UHVWDQR HVWUDQHL DO FRQWHQXWR GHO QHJR]LR H VRQR TXLQGL

JLXULGLFDPHQWH LUULOHYDQWL 7XWWDYLD XQ FRQWUDWWR q LOOHFLWR TXDQGR OH SDUWL VL VRQR

GHWHUPLQDWHDFRQFOXGHUORHVFOXVLYDPHQWHSHUXQPRWLYRLOOHFLWRFRPXQH DGHQWUDPEH

9LqLOOLFHLWjDQFKHTXDQGRLOQHJR]LRSXUULVSHWWDQGRODOHWWHUDGHOODOHJJHFRVWLWXLVFHLO

PH]]R SHU HOXGHUH O¶DSSOLFD]LRQH GL XQD QRUPD LPSHUDWLYD H FLRq SHU UDJJLXQJHUH XQ

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

ULVXOWDWR SUDWLFDPHQWH HTXLYDOHQWH D TXHOOR YLHWDWR &RQ LO OH SDUWL

QHJR]LR LQ IURGH

PLUDQR PHGLDQWH TXDOFKH DFFRUJLPHQWR DG RWWHQHUH XQ ULVXOWDWR HTXLYDOHQWH D TXHOOR

YLHWDWRGDOODQRUPDLPSHUDWLYD

&DS/DUDSSUHVHQWDQ]D

/D UDSSUHVHQWDQ]D q O¶LVWLWXWR SHU FXL DG XQ VRJJHWWR UDSSUHVHQWDQWH q DWWULEXLWR XQ

DSSRVLWR SRWHUH GL VRVWLWXLUVL DG XQ DOWUR VRJJHWWR UDSSUHVHQWDWR QHO FRPSLPHQWR GL

DWWLYLWjJLXULGLFDSHUFRQWRGLTXHVW¶XOWLPRHFRQHIIHWWLGLUHWWLQHOODVXDVIHUDJLXULGLFD

5DSSUHVHQWDQ]DGLUHWWDQRQEDVWDFKHXQDSHUVRQDDJLVFDSHUFRQWRGLXQ¶DOWUDSHUVRQD

HVVD GHYH DQFKH DJLUH LQ QRPH GL TXHVW¶DOWUD SHUVRQD JOL HIIHWWL GHO QHJR]LR VL

SURGXFRQRLPPHGLDWDPHQWHHGLUHWWDPHQWHQHOODVIHUDGHOUDSSUHVHQWDWR

5DSSUHVHQWDQ]D LQGLUHWWD FKL ID OD GLFKLDUD]LRQH DFTXLVWD L GLULWWL H GLYHQWD

FRUUHODWLYDPHQWH VRJJHWWR GHJOL REEOLJKL QDVFHQWL GDO QHJR]LR HG RFFRUUHUj XQ DOWUR

QHJR]LRSHUWUDVPHWWHUHJOLHIIHWWLGHOO¶DWWRQHOSDWULPRQLRGHOODSHUVRQDQHOFXLLQWHUHVVH

O¶DWWRqVWDWRFRPSLXWR

ÊHVFOXVDODUDSSUHVHQWDQ]DQHLQHJR]LGLGLULWWRIDPLOLDUHHQHOWHVWDPHQWRqDPPHVVD

HQWUROLPLWLEHQULVWUHWWLQHOODGRQD]LRQH

,O SRWHUH GL DJLUH LQ QRPH GL XQD SHUVRQD SXz GHULYDUH GDOOD OHJJH UDSSUHVHQWDQ]D

OHJDOH R GDOO¶LQWHUHVVDWR UDSSUHVHQWDQ]D YRORQWDULD 6L SDUOD GL UDSSUHVHQWDQ]D OHJDOH

DQFKHDSURSRVLWRGHOODFGUDSSUHVHQWDQ]DRUJDQLFDFLRqLOSRWHUHGLUDSSUHVHQWDUHXQ

HQWH HVO¶DPPLQLVWUDWRUH

,OQHJR]LRFRQLOTXDOHXQDSHUVRQDFRQIHULVFHDGXQ¶DOWUDLOSRWHUHGLUDSSUHVHQWDUODVL

FKLDPDSURFXUD SHUFLzLOUDSSUHVHQWDQWHYRORQWDULRVLFKLDPDSURFXUDWRUH

/DSURFXUDSXzHVVHUHHVSUHVVDRWDFLWD'LUHJRODSHUODSURFXUDQRQqULFKLHVWDDOFXQD

IRUPDSDUWLFRODUHIDHFFH]LRQHO¶LSRWHVLLQFXLWDOHIRUPDVLDULFKLHVWDSHULOQHJR]LRGD

FRQFOXGHUH

3HUODYDOLGLWjGHOQHJR]LRFRQFOXVRqQHFHVVDULDODFDSDFLWjOHJDOHGHOUDSSUHVHQWDWR&L

VLSXzVHUYLUHFRPHUDSSUHVHQWDQWHDQFKHGLXQLQFDSDFHOHJDOHSXUFKpDEELDODFDSDFLWj

GLLQWHQGHUHHGLYROHUH

/DSURFXUDSXzFRQFHUQHUHXQVRORDIIDUHRSLDIIDULGHWHUPLQDWL R

SURFXUDVSHFLDOH

SXz ULJXDUGDUH WXWWL JOL DIIDUL GHO UDSSUHVHQWDWR LO SURFXUDWRUH

SURFXUD JHQHUDOH

JHQHUDOHVLFKLDPDDQFKH DOWHUHJR

/¶DWWRFRQLOTXDOHLOUDSSUHVHQWDWRIDFHVVDUHJOLHIIHWWLGHOODSURFXUDVLFKLDPDUHYRFD

GHOOD SURFXUD /D UHYRFD H OH PRGLILFD]LRQL GHOOD SURFXUD GHYRQR HVVHUH SRUWDWH D

FRQRVFHQ]DGHLWHU]LFRQPH]]LLGRQHL

,O QHJR]LR FRQFOXVR GDO UDSSUHVHQWDQWH VDUj DQQXOODELOH VH HJOL YHUVDYD LQ HUURUH R q

VWDWR FRVWUHWWR DOOD VXD FRQFOXVLRQH GD YLROHQ]D HFF ,Q RJQL FDVR OD PDOD IHGH GHO

UDSSUHVHQWDWR LQTXLQD LO QHJR]LR DQFRUFKp HVVD ULJXDUGL OD VIHUD ODVFLDWD DOOD

GLVFUH]LRQDOLWjGHOUDSSUHVHQWDQWH

6HLOUDSSUHVHQWDQWHqSRUWDWRUHGLLQWHUHVVLSURSULRGLWHU]LLQFRQWUDVWRFRQTXHOOLGHO

UDSSUHVHQWDWRVLKDFRQIOLWWRG¶LQWHUHVVL WUDUDSSUHVHQWDWRHUDSSUHVHQWDQWH

/¶DWWR SRVWR LQ HVVHUH GDO UDSSUHVHQWDQWH LQ FRQIOLWWR G¶LQWHUHVVL q YL]LDWR

LQGLSHQGHQWHPHQWHFKHLOUDSSUHVHQWDWRVLDVWDWRHIIHWWLYDPHQWHGDQQHJJLDWR

,O QHJR]LR q DQQXOODELOH VX GRPDQGD GHO UDSSUHVHQWDWR PD VROWDQWR VH LO FRQIOLWWR

PHGHVLPRHUDFRQRVFLXWRRSRWHYDHVVHUHFRQRVFLXWRFRQO¶RUGLQDULDGLOLJHQ]DGDOWHU]R

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

,O QHJR]LR FRPSLXWR GD FKL KD DJLWR FRPH UDSSUHVHQWDQWH VHQ]D DYHUQH LO SRWHUH R

HFFHGHQGR L OLPLWL GHOOH IDFROWj FRQIHULWHJOL QRQ SURGXFH DOFXQ HIIHWWR VXOOD VIHUD

JLXULGLFDGHOO¶LQWHUHVVDWR,OQHJR]LRqSHUFLzLQHIILFDFH

/¶LQWHUHVVDWRSXzDSSURYDUHFLzFKHqVWDWRIDWWRGDDOWULVHQ]DFKHHJOLDYHVVHDWWULEXLWR

LO SRWHUH GL UDSSUHVHQWDUOR TXHVWD GLFKLDUD]LRQH VL FKLDPD 4XHVWD SXz HVVHUH

UDWLILFD

HVSUHVVDRWDFLWD HKDHIIHWWRUHWURDWWLYR

/D OHJJH QHO FDVR LQ FXL WDOXQR VHQ]D HVVHUYL REEOLJDWR H TXLQGL VSRQWDQHDPHQWH

DVVXPHODJHVWLRQHGLDIIDULDOWUXLVWDELOLVFHFKHTXDORUDODJHVWLRQHVLDVWDWDXWLOPHQWH

LQL]LDWDO¶LQWHUHVVDWRGHYHDGHPSLHUHOHREEOLJD]LRQLFKHLOJHVWRUHKDDVVXQWRLQQRPH

GLOXL

&RQWUDWWRSHUSHUVRQDGDQRPLQDUHQHOPRPHQWRGHOODFRQFOXVLRQHGLXQFRQWUDWWRXQD

SDUWHSXzULVHUYDUVLODIDFROWjGLQRPLQDUHODSHUVRQDQHOODFXLVIHUDJLXULGLFDLOQHJR]LR

GHYHSURGXUUHHIIHWWL6LGLVWLQJXHGDOODUDSSUHVHQWDQ]DLQGLUHWWDLQTXDQWRQRQRFFRUUH

XQQXRYRQHJR]LRSHUFKpJOLHIIHWWLVLSURGXFDQR DIDYRUHGHOO¶LQWHUHVVDWR

&DS*OLHOHPHQWLDFFLGHQWDOLGHOQHJR]LRJLXULGLFR

/DFRQGL]LRQH qXQDYYHQLPHQWRIXWXURHGLQFHUWRGDOTXDOHOHSDUWLIDQQRGLSHQGHUHR

OD SURGX]LRQH GHJOL HIIHWWL GHO QHJR]LR FXL OD FRQGL]LRQH q DSSRVWD R O¶HOLPLQD]LRQH

GHJOL HIIHWWL FKH LO QHJR]LR KD JLj SURGRWWR 3Xz HVVHUH VRVSHQVLYD VH GD HVVD GLSHQGH

O¶HIILFDFLD GHO QHJR]LR ULVROXWLYD VH GD HVVD GLSHQGH O¶HOLPLQD]LRQH GHJOL HIIHWWL GHO

QHJR]LR

/D FRQGL]LRQH VL GLVWLQJXH LQ FDVXDOH VH LO VXR DYYHUDPHQWR GLSHQGH GDO FDVR R GDOOD

YRORQWjGLWHU]LSRWHVWDWLYD VHGLSHQGHGDOODYRORQWjGLXQDGHOOHSDUWL PLVWD VHGLSHQGH

LQSDUWHGDOFDVRRGDOODYRORQWjGLWHU]LLQSDUWHGDOODYRORQWjGLXQDGHOOHSDUWL

)LJXUDEHQGLYHUVDqODSUHVXSSRVL]LRQHRFRQGL]LRQHQRQGLFKLDUDWDRQRQVYLOXSSDWD

HVLVWHTXDQGRGDXQ¶LQWHUSUHWD]LRQHVHFRQGREXRQDIHGHGHOODYRORQWjQHJR]LDOHULVXOWD

FKH OH SDUWL SXU QRQ IDFHQGRQH HVSUHVVD PHQ]LRQH QHO FRQWUDWWR KDQQR FRQVLGHUDWR

SDFLILFDHFRPHGHWHUPLQDQWHSHUODFRQFOXVLRQHGHOO¶DIIDUHXQDGDWDVLWXD]LRQHGLIDWWR

DWWXDOHRIXWXUD

/DFRQGL]LRQHqLOOHFLWD TXDQGRqFRQWUDULDDQRUPHLPSHUDWLYHDOO¶RUGLQHSXEEOLFRHDO

EXRQ FRVWXPH /D FRQGL]LRQH LPSRVVLELOH q TXHOOD FKH FRQVLVWH LQ XQ DYYHQLPHQWR

LUUHDOL]]DELOHRGDOSXQWRGLYLVWD QDWXUDOHRGDTXHOORJLXULGLFR

,QXQQHJR]LRFRQGL]LRQDWRVLGHEERQRGLVWLQJXHUHGXHPRPHQWL

SHQGHQ]DGHOODFRQGL]LRQHO¶DYYHQLPHQWRQRQVLqDQFRUDYHULILFDWRPDSXzDQFRUD

YHULILFDUVL

DYYHUDPHQWR R PDQFDQ]D GHOOD FRQGL]LRQH O¶LQFHUWH]]D q HOLPLQDWD O¶DYYHQLPHQWR

VLqDYYHUDWRRqFHUWRFKHQRQVLSXzSLYHULILFDUH

4XDQGRODFRQGL]LRQHVRVSHQVLYDVLqYHULILFDWDVLSURGXFRQRWXWWHOHFRQVHJXHQ]HGHO

QHJR]LRFRQHIIHWWRUHWURDWWLYRDOWHPSRLQFXLqVWDWRFRQFOXVRO¶LQYHUVRDYYLHQH JOL

HIIHWWLGHOQHJR]LRVLFRQVLGHUDQRFRPHPDLYHULILFDWL VHODFRQGL]LRQHqULVROXWLYD

,OWHUPLQH FRQVLVWHLQXQDYYHQLPHQWRIXWXURHFHUWRGDOTXDOH WHUPLQHLQL]LDOH RILQR

DOTXDOH WHUPLQHILQDOH GHEERQRSURGXUVLJOLHIIHWWLGHOQHJR]LR,OWHUPLQHSXzHVVHUH

GHWHUPLQDWR GDWDSUHFLVD RLQGHWHUPLQDWR ODPRUWHGLTXDOFXQR

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

$GLIIHUHQ]DGHOODFRQGL]LRQHVRVSHQVLYDFKHPHWWHLQGXEELRJOLHIIHWWLGHOQHJR]LRLO

WHUPLQHLQL]LDOHOLGLIIHULVFHDGXQPRPHQWRVXFFHVVLYR

$QFKHLQUHOD]LRQHDOWHUPLQHVLGLVWLQJXRQRGXHPRPHQWLSHQGHQ]DHVFDGHQ]D

'XUDQWHODSHQGHQ]DLOGLULWWRQRQSXzHVVHUHHVHUFLWDWRFRQODVFDGHQ]DGHOWHUPLQHVL

YHULILFDQRJOLHIIHWWLGHOQHJR]LRPDHVVLQRQUHWURDJLVFRQR

,OPRGR qXQDFODXVRODDFFHVVRULDFKHVLDSSRQHDXQDOLEHUWjDOORVFRSRGLOLPLWDUOD

/DOLPLWD]LRQHSXzFRQVLVWHUHLQXQREEOLJRGLGDUHGLIDUHRGLQRQIDUH

,OPRGRFRVWLWXLVFHXQREEOLJRJLXULGLFRSHUFLzO¶DGHPSLPHQWRGHOO¶REEOLJRFKHIRUPD

RJJHWWRGHOPRGRSXzHVVHUHFKLHVWRGDRJQLLQWHUHVVDWR

&DS ,QWHUSUHWD]LRQHGHOQHJR]LRJLXULGLFR

/¶LQWHUSUHWD]LRQHYDLQWHVDFRPHYROWDDGHWHUPLQDUHTXDOLHIIHWWLLOQHJR]LRVLDLGRQHRD

SURGXUUH YDOXWDQGROR DOOD VWUHJXD GHL FULWHUL OHJDOL GHWWDWL GDO OHJLVODWRUH LQ WHPD GL

LQWHUSUHWD]LRQH

,O SXQWR GL ULIHULPHQWR q LO WHVWR PD QRQ FL VL GHYH IHUPDUH ³DO VHQVR OHWWHUDOH GHOOH

SDUROH´ RFFRUUH LQYHFH ULFHUFDUH TXDOH VLD LO ULVXOWDWR SHUVHJXLWR FRQ LO FRPSLPHQWR

GHOO¶DWWRHTXDQGRVLWUDWWLGLXQFRQWUDWWRTXDOHVLDVWDWD³ODFRPXQHLQWHQ]LRQHGHOOH

SDUWL´RVVLDLOVLJQLILFDWRFKHHQWUDPEHDWWULEXLYDQRDOO¶DFFRUGR

3ULQFLSLRGHOO¶DIILGDPHQWRLOFRQWUDWWRGHYHHVVHUHLQWHUSUHWDWRVHFRQGREXRQDIHGH

QHO GXEELR LO QHJR]LR GHYH LQWHUSUHWDUVL

3ULQFLSLR GHOOD FRQVHUYD]LRQH GHO QHJR]LR

QHOVHQVRLQFXLHVVRSRVVDDYHUHTXDOFKHHIIHWWRDQ]LFKpLQTXHOORVHFRQGRFXLQRQQH

DYUHEEHDOFXQR

,O QHJR]LR GHYH HVVHUH LQWHVR QHO VHQVR PHQR JUDYRVR SHU O¶REEOLJDWR VH q D WLWROR

JUDWXLWRHQHOVHQVRFKHHVVRUHDOL]]LO¶HTXRFRQWHPSHUDPHQWRGHJOLLQWHUHVVLGHOOHSDUWL

VH qDWLWRORRQHURVR

&DS(IIHWWLGHOQHJR]LRJLXULGLFR

,OQHJR]LRJLXULGLFRXQDYROWDSRVWRLQHVVHUHKDIRU]DGLOHJJH ULVSHWWRDOOHSDUWLFKHOR

KDQQR SHUIH]LRQDWR 3HU VWDELOLUH TXDOL HIIHWWL XQ QHJR]LR q LGRQHR D SURGXUUH RFFRUUH

QRQVROWDQWR DYHUORLQWHUSUHWDWRPDDQFKHDOWUHGXHRSHUD]LRQL

TXDOLILFD]LRQHGHOO¶DWWR

LQWHJUD]LRQHGHLVXRLHIIHWWL

,O QHJR]LR JLXULGLFR SURGXFH L VXRL HIIHWWL WUD OH SDUWL HVVR QRQ SXz GDQQHJJLDUH Qp

JLRYDUH DO WHU]R HVWUDQHR ,O ƒFRPPD GHOO¶DUW FRG FLY DPPHWWH FKH QHL FDVL

FRQVHQWLWL GDOOD OHJJH LO QHJR]LR SRVVD SURGXUUH HIIHWWR ULVSHWWR DL WHU]L D SDWWR FKH

O¶HIIHWWR VLD VHPSUH IDYRUHYROH DO WHU]R , QHJR]L JLXULGLFL VH QRQ SURGXFRQR HIIHWWL

GLUHWWL ULVSHWWR DL WHU]L SRVVRQR SHUDOWUR SURGXUUH ULVSHWWR DG HVVL HIIHWWL LQGLUHWWL R

ULIOHVVL

*OL HIIHWWL FKH L QHJR]L DYHQWL FRQWHQXWR SDWULPRQLDOH SRVVRQR SURGXUUH VRQR GL GXH

VSHFLH

VL FUHDQR L QHJR]L GLVSRVLWLYL DG HIIHWWL UHDOL FKH KDQQR SHU RJJHWWR OD

UHDOL

WUDVPLVVLRQHRODFRVWLWX]LRQHGLXQGLULWWRUHDOH

FKHGDQQROXRJRDOODQDVFLWDGL

REEOLJDWRULVLFUHDQRLQHJR]LDGHIIHWWLREEOLJDWRUL

XQUDSSRUWRREEOLJDWRULR

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

&DS,QYDOLGLWjHGLQHIILFDFLDGHOQHJR]LRJLXULGLFR

,OQHJR]LRJLXULGLFRqLQYDOLGR TXDQGRSHUO¶LQRVVHUYDQ]DGHLOLPLWLVWHVVLLOQHJR]LRq

YL]LDWRGLIHWWRVRPDODWR

/¶LQYDOLGLWjSXzDVVXPHUHGXHIRUPHODQXOOLWjHO¶DQQXOODELOLWj

,OQHJR]LRQXOOR QRQVRORqLQYDOLGRPDqDOWUHVuLQLGRQHRSURSULRSHUODVXDQXOOLWjD

SURGXUUH HIIHWWR DOFXQR 8Q DWWR VL GLFH QXOOR SHUWDQWR TXDQGR YD YDOXWDWR FRPH

LQLGRQHRDSURGXUUHLVXRLHIIHWWLWLSLFLÊQXOORTXDQGR

HVLVWHXQDVSHFLILFDFRPPLQDWRULDGLQXOOLWjFRQWHQXWDLQXQDQRUPDGLOHJJH

x PDQFDXQRGHJOLHOHPHQWLHVVHQ]LDOLGHOQHJR]LR ODIRUPDO¶RJJHWWRODFDXVD

x qFRQWUDULRDQRUPHLPSHUDWLYH

x

,O YL]LR FKH GHWHUPLQD OD QXOOLWj SXz LQYHVWLUH O¶LQWHUR QHJR]LR RYYHUR

QXOOLWj WRWDOH

VROWDQWRXQDRSLFODXVROHGHOO¶DWWR

QXOOLWjSDU]LDOH

,OQHJR]LRQXOORQRQSURGXFHDOFXQHIIHWWRJLXULGLFRPDTXHVWRQRQVLJQLILFDFKHQRQ

SRVVDHVVHUHHVHJXLWR/¶D]LRQHGLQXOOLWjSUHVHQWDDOFXQHFDUDWWHULVWLFKH

qLPSUHVFULWWLELOH

x LOQHJR]LRQXOORqLQVDQDELOH

x O¶D]LRQH GL QXOOLWj q GL PHUR DFFHUWDPHQWR LO QHJR]LR HUD QXOOR LQ SDUWHQ]D FL VL

x OLPLWDDFRQIHUPDUHODQXOOLWj

OD OHJLWWLPD]LRQH DWWLYD D IDU YDOHUH OD QXOOLWj GL XQ QHJR]LR q ULFRQRVFLXWD D

x FKLXQTXHYLDEELDLQWHUHVVH

ODQXOOLWjGLXQDWWRSXzHVVHUHULOHYDWDG¶XIILFLRGDOJLXGLFH

x

8QFRQWUDWWRQXOORSXzSURGXUUHJOLHIIHWWLGLXQFRQWUDWWRGLYHUVRSXUFKpFRQWHQJDWXWWL

L UHTXLVLWL GL VRVWDQ]D H GL IRUPD ULFKLHVWL SHU TXHVW¶XOWLPR QRQFKp D FRQGL]LRQH FKH

SRVVD ULWHQHUVL FKH OH SDUWL DYUHEEHUR DFFHWWDWR GL VWLSXODUH TXHVW¶DFFRUGR LQ OXRJR

GHOO¶DOWUR HIIHWWLYDPHQWH FRQFOXVR VH DYHVVHUR FRQRVFLXWR O¶LQYDOLGLWj GL TXHVW¶XOWLPR

DUW

FRQYHUVLRQHGHOQHJR]LRQXOOR

'LYHUVRqLOFDVRGHOODULQQRYD]LRQH GHOQHJR]LRQXOOROHSDUWLSRQJRQRLQHVVHUHXQ

QXRYRQHJR]LRHOLPLQDQGRLOYL]LRFKHGDYDOXRJRDOODQXOOLWj

6HLOQHJR]LRQXOORVLDVWDWRHVHJXLWRVLSXzSUHWHQGHUHODUHVWLWX]LRQHGHOOHSUHVWD]LRQL

HVHJXLWHQRQqDPPHVVDODULSHWL]LRQHQHOFDVRGLSUHVWD]LRQHHVHJXLWDLQDGHPSLPHQWR

GL XQ QHJR]LR LPPRUDOH VH O¶LPPRUDOLWj ULJXDUGD DQFKH FROXL FKH KD HVHJXLWR OD

SUHVWD]LRQH

,O QHJR]LR SURGXFH WXWWL JOL HIIHWWL D FXL HUD GLUHWWR PD TXHVWL HIIHWWL

DQQXOODELOH

YHQJRQRPHQRVHYLHQHSURSRVWDHGDFFROWDO¶D]LRQHGLDQQXOODPHQWR

&DUDWWHULVWLFKHGHOO¶DQQXOODELOLWj

q XQ¶D]LRQH FRVWLWXWLYD LO QHJR]LR DYHYD SURGRWWR L VXRL HIIHWWL OD VHQWHQ]D GL

x DQQXOODPHQWROLHOLPLQD

OD OHJLWWLPD]LRQH D FKLHGHUH O¶DQQXOODPHQWR VSHWWD VROR DOOD SDUWH QHO FXL LQWHUHVVH

x O¶LQYDOLGLWjqSUHYLVWDGDOODOHJJH

O¶DQQXOODELOLWjGLXQDWWRSXzHVVHUHULOHYDWDG¶XIILFLRGDOJLXGLFH

x O¶D]LRQH GL DQQXOODPHQWR q VRJJHWWD D SUHVFUL]LRQH GL UHJROD LO WHUPLQH GL

x SUHVFUL]LRQHqGLDQQL

O¶DQQXOODELOLWjqVHPSUHVDQDELOH DWWUDYHUVRODSUHVFUL]LRQHRODFRQYDOLGD

x

/¶DQQXOODPHQWR KD HIIHWWR UHWURDWWLYR TXLQGL GHYH HVVHUH UHVWLWXLWD OD SUHVWD]LRQH

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

HYHQWXDOPHQWHHVHJXLWDLQYLUWGHOQHJR]LRDQQXOODELOH

/D q XQ QHJR]LR FRQ LO TXDOH OD SDUWH OHJLWWLPDWD D SURSRUUH O¶D]LRQH GL

FRQYDOLGD

DQQXOODPHQWR VL SUHFOXGH OD SRVVLELOLWj GL IDU YDOHUH LO YL]LR 3Xz HVVHUH HVSUHVVD R

WDFLWD OD SULPD GHYH FRQWHQHUH OD PHQ]LRQH GHO QHJR]LR DQQXOODELOH GHO PRWLYR GL

DQQXOODELOLWj H OD GLFKLDUD]LRQH FKH VL LQWHQGH FRQYDOLGDUH LO QHJR]LR OD VHFRQGD VL

YHULILFDTXDORUDYHQJDGDWDHVHFX]LRQHYRORQWDULDDOQHJR]LRDQQXOODELOH

6L DGRSHUD LQ VHQVR ULVWUHWWR O¶HVSUHVVLRQH SHU GHVLJQDUH O¶LQHWWLWXGLQH GHO

LQHIILFDFLD

QHJR]LRDSURGXUUHLVXRLHIIHWWLSHUXQIDWWRHVWUDQHRDOQHJR]LRVWHVVR

/¶LQHIILFDFLD SXz HVVHUH RULJLQDULD R VXFFHVVLYD OD SULPD ULVSHWWR DOOH SDUWL q VHPSUH

WUDQVLWRULD OD VHFRQGD SXz GLSHQGHUH GDOO¶LPSXJQDWLYD GL XQD GHOOH SDUWL R GL WHU]L

UHVFLVVLRQH

6(=6(&21'$/$787(/$*,85,6',=,21$/('(,',5,77,

&DS/DWXWHODJLXULVGL]LRQDOHGHLGLULWWL

6H WUD PH H XQ¶DOWUD SHUVRQD VRUJH FRQWURYHUVLD FLUFD OD VXVVLVWHQ]D GL XQ GLULWWR

x VRJJHWWLYRDPLRIDYRUHV¶LQVWDXUDXQSURFHVVRGLFRJQL]LRQH FKHKDLOFRPSLWRGL

LQGLYLGXDUH LO FRPDQGR FRQWHQXWR QHOOD QRUPD GL GLULWWR VRVWDQ]LDOH DSSOLFDELOH DO

FDVRFRQFUHWR

6HKRRWWHQXWRODVHQWHQ]DFRQFXL7L]LRYLHQHFRQGDQQDWRDSDJDUPLLGDQQLHFLz

x QRQRVWDQWHHJOLQRQRWWHPSHUDDTXHVW¶REEOLJRLRSRVVRLQVWDXUDUHFRQWURGLOXLXQ

SURFHVVRGLHVHFX]LRQHODFXLILQDOLWjFRQVLVWHQHOUHDOL]]DUHLOFRPDQGRFRQWHQXWR

QHOODVHQWHQ]D

3HULPSHGLUHFKHQHOFRUVRGHOSURFHVVRGLFRJQL]LRQH7L]LRVLVSRJOLGHLVXRLEHQL

x HP¶LPSHGLVFDGLVRGGLVIDUPLVXGLHVVLLRSRVVRDYYDOHUPLGHOSURFHVVRFDXWHODUH

FKH PLUD D FRQVHUYDUH OR VWDWR GL IDWWR HVLVWHQWH SHUUHQGHUHSRVVLELOHO¶HVHFX]LRQH

GHOODVHQWHQ]D

/¶D]LRQHGLFRJQL]LRQHSXzWHQGHUHDWUHILQDOLWj

$FFHUWDPHQWR GHOO¶HVLVWHQ]D R GHOO¶LQHVLVWHQ]D GL XQ UDSSRUWR JLXULGLFR LQFHUWR H

FRQWURYHUVR

$OO¶HPDQD]LRQHGLXQFRPDQGR VHQWHQ]DGLFRQGDQQD

$OOD FRVWLWX]LRQH PRGLILFD]LRQH R HVWLQ]LRQH GL UDSSRUWL JLXULGLFL VHQWHQ]D

FRVWLWXWLYD

/D LQ VHQVR VRVWDQ]LDOH FRQVLVWH QHOO¶LQGLVFXWLELOLWj GHOO¶DFFHUWDPHQWR

FRVD JLXGLFDWD

FRQWHQXWR QHOOD VHQWHQ]D DQFKH DO GL IXRUL GHO SURFHVVR QHO TXDOH q VWDWD SURQXQ]LDWD

ULVSHWWRTXLQGLDTXDOXQTXHIXWXURSURFHVVRHGDQFKHDSUHVFLQGHUHGDOSURFHVVR

/D IRUPD SL LPSRUWDQWH GHO SURFHVVR HVHFXWLYR q TXHOOD FKH KD SHU RJJHWWR

O¶HVSURSULD]LRQHGHLEHQLGHOGHELWRUHQHOFDVRFKHHJOLQRQDGHPSLDO¶REEOLJD]LRQHGL

SDJDUH XQD VRPPD GL GDQDUR ,O EHQH R L EHQL FROSLWL

HVSURSULD]LRQH IRU]DWD

GDOO¶HVHFX]LRQH YHQJRQR YHQGXWLDLSXEEOLFLLQFDQWLHODVRPPDULFDYDWDULSDUWLWDWUDL

FUHGLWRUL/H IRUPHGLTXHVWRSURFHGLPHQWRVRQRUHJRODWHGDOFRGLFHGLSURFHGXUD

/¶DUWVWDELOLVFHFKHQRQKDQQRHIIHWWRJOLDWWLGLDOLHQD]LRQHGHLEHQLVRWWRSRVWLD

SLJQRUDPHQWR

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

&DS/DSURYDGHLIDWWLJLXULGLFL

$OJLXGLFHVSHWWDYDOXWDUHDQ]LWXWWRVHL PH]]LGLSURYDFKHOHSDUWLRIIURQRRFKLHGRQR

GLDFTXLVLUHVLDQRDPPLVVLELOL HLQVHFRQGROXRJRVHTXHLPH]]LVLDQRSXUHULOHYDQWL

'RSR DYHU DPPHVVR H DVVXQWR OH SURYH LO JLXGLFH YDOXWHUj FRQ OD VHQWHQ]D OD ORUR

FRQFOXGHQ]DRVVLDODORURLGRQHLWjDGLPRVWUDUHLIDWWLVXLTXDOLYHUWHYDQR,QRJQLFDVR

GHYHPRWLYDUHODVXDGHFLVLRQH

6H LO JLXGLFH QRQ FRQVLGHUD FRQYLQFHQWH OD YHUVLRQH RIIHUWD GDOOD SDUWH JUDYDWD

GDOO¶RQHUH GRYUj GDUH UDJLRQH VX TXHO SXQWR DOOD FRQWURSDUWH TXDQG¶DQFKH FRQVLGHUL

SDULPHQWLQRQFRQYLQFHQWHODYHUVLRQHFKHDTXHOIDWWRqVWDWDGDWDGDTXHVW¶XOWLPD

,OJLXGLFHGHYHEDVDUHLOSURSULRFRQYLQFLPHQWRVXWXWWHOHSURYHHVSHULWHRDFTXLVLWH

,Q OLQHD GL SULQFLSLR VL SXz GLUH FKH O¶RQHUH GL SURYDUH XQ IDWWR ULFDGH VX FROXL FKH

LQYRFD TXHO IDWWR D VRVWHJQR GHOOD SURSULD WHVL /¶RQHUH GHOOD SURYD SXz FRUUHWWDPHQWH

GHILQLUVLFRPHLOULVFKLR SHUODPDQFDWDSURYDGLXQIDWWRULPDVWRLQFHUWRQHOJLXGL]LR

ULVFKLR DGGRVVDWR GDO OHJLVODWRUH D FDULFR GL TXHOOD SDUWH FKH DYUHEEH GRYXWR WURYDUVL

QHOOHPLJOLRULFRQGL]LRQLSHUGDUHODSURYDGHOODFLUFRVWDQ]DLQYRFDWD

,OSULQFLSLRIRQGDPHQWDOHLQWHPDGLDSSUH]]DPHQWRGHOOHSURYHUDFFROWHLQJLXGL]LRq

TXHOORGHOODOLEHUDYDOXWD]LRQHGDSDUWHGHOJLXGLFHODGLVFUH]LRQDOLWjGLWDOHYDOXWD]LRQH

qWHPSHUDWDGDOO¶REEOLJRGLPRWLYD]LRQH

3URYHOHJDOLPH]]LGLSURYDSHULTXDOLYLHQHSUHGHWHUPLQDWRLQYLDJHQHUDOHHDVWUDWWD

LOYDORUHSUREDWRULRFRVLFFKpODSURYDOHJDOHID³SLHQDSURYD´

,PH]]LGLSURYDVLGLVWLQJXRQRLQGXHVSHFLH

HVLVWH JLj GD SULPD GHO JLXGL]LR LPSRUWDQ]D

3URYD SUHFRVWLWXLWD R GRFXPHQWDOH

PDJJLRUH FH O¶KDQQR O¶DWWR SXEEOLFR H OD VFULWWXUD SULYDWD /¶DWWR SXEEOLFR q LO

GRFXPHQWR UHGDWWR FRQ SDUWLFRODUL IRUPDOLWj GD XQ QRWDLR R GD DOWUR SXEEOLFR

XIILFLDOHDXWRUL]]DWRIDSLHQDSURYDGHOODSURYHQLHQ]DGHOGRFXPHQWRGDOSXEEOLFR

XIILFLDOH FKH OR KD VRWWRVFULWWR H GL WXWWR TXDQWR LO SXEEOLFR XIILFLDOH DWWHVWD HVVHUH

DYYHQXWR DOOD VXD SUHVHQ]D 3HU FRQWUDVWDUH TXHVWD IRU]D SUREDWRULD RFFRUUH XQR

VSHFLDOH SURFHGLPHQWR OD TXHUHOD GL IDOVR /D VFULWWXUD SULYDWD q TXDOVLDVL

GRFXPHQWR FKH ULVXOWL VRWWRVFULWWR GD XQ SULYDWR ID SURYD VROWDQWR FRQWUR FKL KD

VRWWRVFULWWR LO GRFXPHQWR H QRQ D VXR IDYRUH 7DOH YDORUH q VXERUGLQDWR DOOD

FRQGL]LRQH FKH FROXL FKH QH DSSDUH LO ILUPDWDULR ULFRQRVFD FRPH VXD OD

VRWWRVFUL]LRQH RYYHUR OD VRWWRVFUL]LRQH GHYH FRQVLGHUDUVL OHJDOPHQWH FRPH

ULFRQRVFLXWD 8Q HOHPHQWR LPSRUWDQWH GHOOD VFULWWXUD SULYDWD q OD GDWD SHU HYLWDUH

IDFLOLIURGLODOHJJHVWDELOLVFHFKHODGDWDSHULWHU]LqVHVLWUDWWDGLVFULWWXUDSULYDWD

DXWHQWLFDWD OD GDWD GHOO¶DXWHQWLFD]LRQH VH OD VFULWWXUD q UHJLVWUDWD OD GDWD GHOOD

UHJLVWUD]LRQHODGDWDLQFXLVLYHULILFDXQIDWWRFKHVWDELOLVFDLQPRGRLQFRQWHVWDELOH

FKHLOGRFXPHQWRqVWDWRIRUPDWRDQWHULRUPHQWH

SXz HVVHUH XQD SURYD WHVWLPRQLDOH SUHVXQ]LRQL FRQIHVVLRQL R

3URYD FRVWLWXHQGD

JLXUDPHQWR /D WHVWLPRQLDQ]D q OD QDUUD]LRQH IDWWD DO JLXGLFH GD XQD SHUVRQD

HVWUDQHD DOOD FDXVD LQ UHOD]LRQH D IDWWL FRQWURYHUVL GL FXL LO WHVWH DEELD FRQRVFHQ]D

(VLVWRQROLPLWLOHJDOLGLDPPLVVLELOLWj

/D SURYD WHVWLPRQLDOH QRQ q DPPLVVLELOH TXDQGR VLD LQYRFDWD SHU SURYDUH LO

x SHUIH]LRQDPHQWR R LO FRQWHQXWR GL XQ FRQWUDWWR DYHQWH XQ YDORUH VXSHULRUH D

/LWLOJLXGLFHSXzFRQVHQWLUHODSURYDVRSUDTXHVWROLPLWHWXWWHOHYROWHFKH

ORULWHQJDRSSRUWXQR

1RQ q DPPLVVLELOH VH WHQGH D GLPRVWUDUH FKH DQWHULRUPHQWH

x FRQWHPSRUDQHDPHQWH R VXFFHVVLYDPHQWH DOOD VWLSXOD]LRQHGLXQDFFRUGRVFULWWR

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

VLDQRVWDWLVWLSXODWLDOWULSDWWLQRQULVXOWDQWLSHUzGDOGRFXPHQWRLOJLXGLFHSXz

DPPHWWHUOD VH ULWLHQH YHURVLPLOH FKH VLDQR VWDWH IDWWH DJJLXQWH RPRGLILFD]LRQL

YHUEDOL

1RQqDPPLVVLELOHVHWHQGHDSURYDUHXQFRQWUDWWRFKHSHUYRORQWjGHOOHSDUWLR

x SHUHVSUHVVDGLVSRVL]LRQHGHOODOHJJHGHYHHVVHUHSURYDWRSHULVFULWWR

4XDQGRODIRUPDqULFKLHVWDDGVXEVWDQWLDP HVVDFRVWLWXLVFHXQHOHPHQWRHVVHQ]LDOH

QHOQHJR]LRFRVLFFKpRYHLOUHTXLVLWRIRUPDOHQRQVLDRVVHUYDWRO¶DWWRqQXOOR

,O OHJLVODWRUH QRQ FRQVHQWH FKH OD IRUPD]LRQH GHO GRFXPHQWR VLD SURYDWD SHU

WHVWLPRQLRPHGLDQWHJLXUDPHQWRXQLFDHFFH]LRQH qLOFDVRLQFXLODSDUWHORDEELD

SHUGXWRVHQ]DVXDFROSD HVLQFHQGLR LQWDOFDVRYHUUjDPPHVVRRJQLWLSRGLSURYD

YROWD D GLPRVWUDUH LQ SULPR OXRJR OD SHUGLWD LQFROSHYROH GHO GRFXPHQWR H

FRQVHJXHQWHPHQWHLOFRQWHQXWRGHOGRFXPHQWRGDULFRVWUXLUH

'LYHUVDqODVLWXD]LRQHLQFXLODIRUPDVLDVWDELOLWDDGSUREDWLRQHPLQWDOFDVRO¶DWWR

FRPSLXWRVHQ]DO¶RVVHUYDQ]DGHOODIRUPDVWDELOLWDGDOODOHJJHQRQqQXOOR HO¶XQLFD

FRQVHJXHQ]DGHOO¶LQRVVHUYDQ]DGHOODIRUPDqLOGLYLHWRGHOODSURYDWHVWLPRQLDOH

/D VLPXOD]LRQH SXz HVVHUH VHPSUH SURYDWD PHGLDQWH FRQIHVVLRQH RYYHUR PHGLDQWH

JLXUDPHQWR

3HU SUHVXQ]LRQH VL LQWHQGH RJQL DUJRPHQWR FRQJHWWXUD LOOD]LRQH DWWUDYHUVR FXL

HVVHQGR JLj SURYDWD XQD GHWHUPLQDWD FLUFRVWDQ]D VL JLXQJH D FRQVLGHUDUH SURYDWD

DOWUHVu XQ¶DOWUDFLUFRVWDQ]DVIRUQLWDGLSURYDGLUHWWD/HSUHVXQ]LRQLSRVVRQRHVVHUH

OHJDOL TXDQGRqODVWHVVDOHJJHFKHDWWULEXLVFHDGXQIDWWRYDORUHGLSURYDLQRUGLQH

DG XQ DOWUR IDWWR TXHVWH D ORUR YROWD SRVVRQR HVVHUH DVVROXWH VH QRQ DPPHWWRQR

SURYDFRQWUDULDRSSXUHUHODWLYH VHDPPHWWRQRSURYDFRQWUDULD

/H SUHVXQ]LRQL VL GLFRQR VHPSOLFL TXDQGR QRQ VRQR SUHVWDELOLWH GDOOD OHJJH PD

VRQRODVFLDWHDOSUXGHQWHDSSUH]]DPHQWRGHOJLXGLFH

/DFRQIHVVLRQH qODGLFKLDUD]LRQHFKHODSDUWHIDGHOODYHULWjGLIDWWL DVpVIDYRUHYROL

H IDYRUHYROL DOO¶DOWUD SDUWH QRQ q XQ QHJR]LR JLXULGLFR PD XQD GLFKLDUD]LRQH GL

VFLHQ]D (VVD q JLXGL]LDOH VH UHVD LQ JLXGL]LR H LQ TXHVWR FDVR ID SLHQD SURYD

VWUDJLXGL]LDOH VHUHVDIXRULGDOJLXGL]LR6HqIDWWDDOODSDUWHRDOVXRUDSSUHVHQWDQWH

KDORVWHVVRYDORUHGLTXHOODJLXGL]LDOHVHqIDWWDDXQWHU]RSXzHVVHUHDSSUH]]DWD

OLEHUDPHQWH GDO JLXGLFH /D FRQIHVVLRQH VL GLFH TXDOLILFDWD TXDQGR OD SDUWH

ULFRQRVFHODYHULWjGHLIDWWLDVpVIDYRUHYROLPDYLDJJLXQJHDOWULIDWWLRFLUFRVWDQ]H

WHQGHQWL DG LQILUPDUH O¶HIILFDFLD GHO IDWWR FRQIHVVDWR RYYHUR D PRGLILFDUQH R DG

HVWLQJXHUQHJOLHIIHWWL

,OJLXUDPHQWR qXQPH]]RGLSURYDGLFXLVLSXzFKLHGHUHO¶DFTXLVL]LRQHQHOFRUVRGL

XQJLXGL]LRFLYLOH3XzHVVHUHGHFLVRULRVHULJXDUGDFLUFRVWDQ]HFKHDEELDQRYDORUH

GHFLVRULR FRVLFFKp O¶HVLWR GHO JLXUDPHQWR SUHFOXGH RJQL XOWHULRUH DFFHUWDPHQWR DO

ULJXDUGRVXSSOHWRULR VHYLHQHGHIHULWRQRQJLjLQEDVHDGXQ¶LQL]LDWLYDGLSDUWHPD

LQEDVHDGXQSRWHUHGLVFUH]LRQDOHGHOJLXGLFHTXDQGRTXHVWLVLWURYLGLIURQWHDGXQ

IDWWR ULPDVWR LQFHUWR PD SHU LO TXDOH OD SDUWH FKH DYHYD O¶RQHUH GL SURYDUOR DEELD

IRUQLWRHOHPHQWLDEEDVWDQ]DULOHYDQWLVHEEHQHQRQGHILQLWLYDPHQWHSHUVXDVLYL

,',5,77,$662/87,

$ ,GLULWWLGHOODSHUVRQDOLWj

&DS/DQDWXUDHLOFRQWHQXWRGHLGLULWWLGHOODSHUVRQDOLWj

, GLULWWL GHOOD SHUVRQDOLWj VRQR GLULWWL DVVROXWL LQHUHQWL DG DWWULEXWL HVVHQ]LDOL GHOOD

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

SHUVRQDOLWj VL GLFRQR HVVHQ]LDOL R QHFHVVDUL SHUFKp QRQ SRVVRQR PDL PDQFDUH QRQ VL

SRVVRQR SHUGHUH VRQR LQGLVSRQLELOL LQWUDVPLVVLELOL DJOL HUHGL VL DFTXLVWDQR FRQ OD

QDVFLWDHVLHVWLQJXRQRFRQODPRUWH$QFKHOHSHUVRQHJLXULGLFKHVRQRWLWRODULGLDOFXQL

GLULWWLSHUVRQDOLVVLPL GLULWWRDOQRPHDOO¶LQWHJULWjPRUDOH

/DWXWHODGHOODSHUVRQDOLWjFRQFHUQHO¶LQGLYLGXDOLWj HO¶LQYLRODELOLWjILVLFDHPRUDOH GHOOD

SHUVRQDVRWWRLOƒDVSHWWRYLqODWXWHODGHOGLULWWRDOQRPHWXWHODGXSOLFHSHUFKpSRVVR

FKLHGHUHODFHVVD]LRQHGHOIDWWROHVLYRHLOULVDUFLPHQWRGHOGDQQRUHFDWRPL6RWWRLOƒ

DVSHWWR VRQR YLHWDWL DWWL GL GLVSRVL]LRQH GHO SURSULR FRUSR TXDQGR FDJLRQLQR XQD

GLPLQX]LRQH SHUPDQHQWH GHOO¶LQWHJULWj ILVLFD RSSXUH TXDQGR VLDQR FRQWUDUL DOOD OHJJH

DOO¶RUGLQHSXEEOLFRRDOEXRQFRVWXPH

6RWWRLOSXQWRGLYLVWDGHOO¶LQWHJULWjPRUDOH KDLQQDQ]LWXWWRLPSRUWDQ]DLOGLULWWRDOO¶RQRUH

FRQ O¶REEOLJR GHO ULVDUFLPHQWR GHL GDQQL FRPSUHVL TXHOOL PRUDOL Ê DQFKH WXWHODWR LO

GLULWWR DOOD SURSULD LPPDJLQH O¶HVSRVL]LRQH H OD SXEEOLFD]LRQH GHOO¶LPPDJLQH DOWUXL

VHQ]DLOFRQVHQVRGHOODSHUVRQDULWUDWWDVRQRYLHWDWH

% ,GLULWWLUHDOL

&DS,GLULWWLUHDOL

,O GLULWWR UHDOH DWWULEXLVFH DO WLWRODUH LO SRWHUH GL XWLOL]]DUH LO EHQH YL VRQR GLULWWL GL

XWLOL]]D]LRQHGHOODFRVDFKHQRQFRVWLWXLVFRQRGLULWWLUHDOLLQTXDQWRQRQVRQRRSSRQLELOL

HUJDRPQHV

,GLULWWLUHDOLVRQRFDUDWWHUL]]DWLGDOODWLSLFLWjLSULYDWLQRQVRQROLEHULGLFRVWLWXLUHGLULWWL

UHDOLGLYHUVLGDTXHOOLHVSUHVVDPHQWHGLVFLSOLQDWLGDOFRGLFHFLYLOH&LzGLSHQGHSURSULR

GDOOD DVVROXWH]]D FKH FDUDWWHUL]]D L GLULWWL UHDOL QRQ VL YXROH FKH XQ EHQH SRVVD HVVHUH

JUDYDWRGDYLQFROLXOWHULRULULVSHWWRDTXHOOLDPPHVVLGDOODOHJJH

7UD L GLULWWL UHDOL ELVRJQD GLVWLQJXHUH OD SURSULHWj GDJOL

LXV LQ UH SURSULD LXUD LQ UH

FKH VRQR DQFKH FKLDPDWL GLULWWL UHDOL SDU]LDUL R IUD]LRQDUL 4XHVWL XOWLPL VL

DOLHQD

GLVWLQJXRQRLQGLULWWLUHDOLGLJRGLPHQWR XVXIUXWWRHQILWHXVLXVLVHUYLW HLQGLULWWLUHDOL

GLJDUDQ]LD SHJQRHLSRWHFD

&DS/DSURSULHWj

1HVVXQR SXz HVVHUH SULYDWR GL WXWWR R LQ SDUWH GHL EHQL GL VXD SURSULHWj O¶HVSURSULR q

OHJLWWLPRSHUFDXVDGLSXEEOLFRLQWHUHVVHOHJDOPHQWHGLFKLDUDWDHFRQWURLOSDJDPHQWRGL

XQDJLXVWDLQGHQQLWj

/D SURSULHWj q SXEEOLFD R SULYDWD OD SURSULHWj SULYDWD q ULFRQRVFLXWD H JDUDQWLWD GDOOD

OHJJH ,O SURSULHWDULR KD GLULWWR GL JRGHUH H GLVSRUUH GHOOH FRVH LQ PRGR SLHQR HG

HVFOXVLYR

,O GLULWWR GHO SURSULHWDULR VL FDUDWWHUL]]HUHEEH SHU OD VXD DVVROXWH]]D H SHU OD VXD

HVFOXVLYLWj FRQ GLYLHWR GL RJQL LQJHUHQ]D GHOOD FROOHWWLYLWj LQ RUGLQH DOOH VFHOWH FKH LO

SURSULHWDULRVLULVHUYDGLHIIHWWXDUHFRQWRWDOHDUELWULRHGLVFUH]LRQDOLWj

$OSURSULHWDULRYDQQRULFRQRVFLXWL

,O GLULWWR GL JRGHUH RVVLD GL GHFLGHUH VH FRPH H TXDQGR XWLOL]]DUH OD FRVD PD

x QHOO¶DPELWR GHOOH GHVWLQD]LRQL YROWD D YROWD ILVVDWH GDO OHJLVODWRUH D VHFRQGD GHOOR

VWDWXWRDVVHJQDWRDOEHQH

,O GLULWWR GL GLVSRUUH ROWUH DO ³YDORUH G¶XVR´ DO SURSULHWDULR VSHWWD LO ³YDORUH GL

x VFDPELR´GHOODFRVDRVVLDLOSRWHUHGLUHDOL]]DUHGHLFRUULVSHWWLYLFHGHQGRDGDOWUL

LQWXWWRRLQSDUWHLGLULWWLVXOODFRVD

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

,O GLULWWR GHO SURSULHWDULR VL FDUDWWHUL]]D SHU OD VXD LPSUHVFULWWLELOLWj H SHU OD VXD

SHUSHWXLWj

3URSULHWjHGLOL]LDFRQOD³OHJJH%XFDORVVL´GDXQODWRVLVXERUGLQDTXDOVLDVLFRVWUX]LRQH

DG XQD SUHYLD FRQFHVVLRQH FRPXQDOH ULODVFLDWD VH OD FRVWUX]LRQH q FRQIRUPH DOOH

SUHYLVLRQL GL SLDQR GDOO¶DOWUR ODWR VL VXERUGLQD LO ULODVFLR GHOOD FRQFHVVLRQH DO

SDJDPHQWR GL XQ FRQWULEXWR FKH GHYH VHUYLUH DL FRPXQL SHU SURYYHGHUH DOOH

LQGLVSHQVDELOL RSHUH GL XUEDQL]]D]LRQH SULPDULD VWUDGH SDUFKHJJL H VHFRQGDULD DVLOL

QLGR VFXROH /H FRPSHWHQ]H LQ PDWHULD VRQR SDVVDWH SUHVVRFKp LQWHJUDOPHQWH DOOH

5HJLRQL

/¶DUW&RVWGLVSRQHFKH³ODSURSULHWjSULYDWDSXzHVVHUHQHLFDVLSUHYLVWLGDOODOHJJH

H VDOYR LQGHQQL]]R HVSURSULDWD SHU PRWLYL G¶LQWHUHVVH JHQHUDOH´ 3HU HVVHUH OHJLWWLPL L

SDUDPHWULFKHLOOHJLVODWRUHRUGLQDULRVWDELOLVFHQHOODSUHYLVLRQHGLPLVXUHHVSURSULDWLYH

GHYRQR HVVHUH WDOL GD JDUDQWLUH XQ ³VHULR ULVWRUR´ GHO GDQQR FKH LO SULYDWR VXELVFH SHU

HIIHWWRGHOO¶HVSURSULR

/¶RUGLQDPHQWRJLXULGLFRSRQHGHLOLPLWLDOO¶HVHUFL]LRGHOGLULWWRGHOSURSULHWDULRSHUFKp

O¶DWWR VLD YLHWDWR RFFRUURQR GXH HOHPHQWL O¶XQR RJJHWWLYR DVVHQ]D GL XWLOLWj SHU LO

SURSULHWDULR O¶DOWURVRJJHWWLYR O¶LQWHQ]LRQHGLQXRFHUHRDUUHFDUHPROHVWLDDGDOWUL

, OLPLWL SRVWL GDOO¶RUGLQDPHQWR JLXULGLFR DOOD SURSULHWj VL GLVWLQJXRQR LQ GXH JUDQGL

FDWHJRULH

/LPLWL SRVWL QHOO¶LQWHUHVVH SXEEOLFR GLVWDQ]H OHJDOL GL RJQL FRVWUX]LRQH GD VWUDGH

DXWRVWUDGHIHUURYLHDOEHULHFFOHVRJJH]LRQLRLPSRVL]LRQLVXOIRQGRSHUDVVLFXUDUH

XWLOLWj DOOH SXEEOLFKH DPPLQLVWUD]LRQL SDOL GHOOD OXFH OH VHUYLW SXEEOLFKH QRQ

HGLILFDUHYLFLQRDJOLDHURSRUWL

/LPLWLSRVWLQHOO¶LQWHUHVVHSULYDWRFRQFHUQRQRODSURSULHWjLPPRELOLDUHHUHJRODQRL

UDSSRUWL WUD OH SURSULHWj YLFLQH GLVFLSOLQDQR L GLULWWL H GRYHUL GL YLFLQDWR 4XHVWL

OLPLWLULJXDUGDQR

OH GLVWDQ]H QHOOH FRVWUX]LRQL H QHOOH SLDQWDJLRQL DUW FRG FLY KDQQR

x LPSRUWDQ]DLUHJRODPHQWLFRPXQDOL

OXFL H YHGXWH OD OHJJH GHYH FRQWHPSHUDUH O¶HVLJHQ]D GHO SURSULHWDULR GL XQ

x LPPRELOHGLULFHYHUHOXFHHGDULDQHOSURSULRIRQGRFRQLOGLULWWRGHOYLFLQRGLQRQ

HVVHUH HVSRVWR DOOD FXULRVLWj DOWUXL OH ILQHVWUH VL GLVWLQJXRQR LQ OXFL GDQQR

SDVVDJJLRDOXFHHDULDPDQRQSHUPHWWRQRGLDIIDFFLDUVLVXOIRQGRYLFLQR YHGXWH

R SURVSHWWL ILQHVWUH FKH SHUPHWWRQR GL DIIDFFLDUVL H JXDUGDUH GL IURQWH R

REOLTXDPHQWH R ODWHUDOPHQWH DFTXH SULYDWH GL VFDUVD LPSRUWDQ]D SHUFKp VRQR

SXEEOLFKHDQFKHTXHOOHFKHDFTXLVWDQRDWWLWXGLQHDGXVLGLSXEEOLFRLQWHUHVVH

/DSURSULHWjVLHVWHQGHLQOLQHDYHUWLFDOHWHRULFDPHQWHDOO¶LQILQLWRFLRqQHOVRWWRVXRORH

QHOORVSD]LRVRYUDVWDQWHDOVXRORPDLOSURSULHWDULRQRQSXzRSSRUVLDGDWWLYLWjGLWHU]L

VYROJHQWLVLDWDOHSURIRQGLWjHDWDOHDOWH]]DFKHHJOLQRQDEELDLQWHUHVVHDGHVFOXGHUOH

,Q VHQVR RUL]]RQWDOH FLDVFXQD SURSULHWj LPPRELOLDUH VL HVWHQGH QHOO¶DPELWR GHL SURSUL

FRQILQL

,OOHJLVODWRUHGLVSRQHFKHFLDVFXQSURSULHWDULRQRQSXzRSSRUVLDOOHLPPLVVLRQLFKHQRQ

VXSHUDQR OD QRUPDOH WROOHUDELOLWj QHL FDVL GXEEL VDUj LO JLXGLFH D GRYHU GHFLGHUH ,Q

QHVVXQFDVRVRQRJLXVWLILFDELOLLPPLVVLRQLLQWROOHUDELOL

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

/D SURSULHWj VL DFTXLVWD D WLWROR RULJLQDULR FRQ O¶RFFXSD]LRQH VH OH FRVH QRQ VRQR GL

QHVVXQR O¶LQYHQ]LRQH ULJXDUGD OH FRVH VPDUULWH WUDVFRUVR XQ DQQR OH FRVH WURYDWH

FRQVHJQDWHDOVLQGDFRGLYHQWDQRSURSULH O¶DFFHVVLRQH XQDSURSULHWjSUHHVLVWHQWHDWWLUD

QHOODVXDRUELWDDOWUHFRVHFKHSULPDQHHUDQRHVWUDQHHDVWUDHQGRODYRORQWjGHOVRJJHWWR

FKH GLYHQWD SURSULHWDULR GHOOH QXRYH FRVH SXz HVVHUH GL PRELOH DG LPPRELOH GL

LPPRELOH DG LPPRELOH GL PRELOH D PRELOH SHU XVXFDSLRQH /D SURSULHWj SXz HVVHUH

DOWUHVuDFTXLVWDWDDWLWRORGHULYDWLYR

$]LRQLGLGLIHVD GHOODSURSULHWjVRQR

x ULYHQGLFD]LRQHqFRQFHVVDDIDYRUHGLFROXLFKHVLDIIHUPDSURSULHWDULRGLXQEHQH

PDQRQDYHQGRQHLOSRVVHVVRQHSUHWHQGHODFRQVHJQDGDFROXLFKHORSRVVLHGHROR

GHWLHQH /HJLWWLPDWR DWWLYDPHQWH q FROXL FKH VRVWLHQH GL HVVHUH LO SURSULHWDULR GHO

EHQH OHJLWWLPDWR SDVVLYDPHQWH q FROXL FKH DYHQGR OD GHWHQ]LRQH GHO EHQH KD OD

IDFXOWDVUHVWLWXHQGL/¶DWWRUHKDO¶RQHUHGLGLPRVWUDUHLOVXRGLULWWR

x O¶D]LRQHQHJDWRULDqXQ¶D]LRQHGLDFFHUWDPHQWRQHJDWLYRFKHqGDWDDOSURSULHWDULR

RSHUIDUFHVVDUHHYHQWXDOLPROHVWLHRWXUEDWLYHSURYRFDWHGDDOWULVXOVXREHQHRSHU

IDUFHVVDUHHYHQWXDOLPROHVWLHGLGLULWWRRVVLDSHUIDUGLFKLDUDUHLQHVLVWHQWLGLULWWLGL

JRGLPHQWR FKH DOWUL YDQWLQR VXOOD FRVD Ê VXIILFLHQWH FKH LO SURSULHWDULR SURYL GL

DYHUHXQYDOLGRWLWRORGLDFTXLVWR SUHVXSSRQH O¶LQFHUWH]]D GHO FRQILQH WUD GXH

x O¶D]LRQH GL UHJRODPHQWR GL FRQILQL

IRQGL FLDVFXQD GHOOH SDUWL q DO WHPSR VWHVVR FRQYHQXWR H DWWRUH RJQL PH]]R GL

SURYD q DPPHVVR H LQ PDQFDQ]D GL DOWUL HOHPHQWL LO JLXGLFH VL DWWLHQH DO FRQILQH

GHOLQHDWRGDOOHPDSSHFDWDVWDOL

x O¶D]LRQHSHUDSSRVL]LRQHGLWHUPLQLSUHVXSSRQHODFHUWH]]DGHOFRQILQHHVHUYHDIDU

DSSRUUH R D ULVWDELOLUH L VHJQL ODSLGHL VLPEROL GHO FRQILQH WUD GXH IRQGL FKH

PDQFKLQRRVLDQRGLYHQXWLLUULFRQRVFLELOL

&DS,GLULWWLUHDOLGLJRGLPHQWR

7XWWR FLz FKH VWD VRWWR R VRSUD LO VXROR DSSDUWLHQH DO SURSULHWDULR GHO VXROR PHGHVLPR

FKHSXzDWWULEXLUHDGDOWULLOGLULWWRGLVXSHUILFLH

/D SHUFLz FRQVLVWH R QHO GLULWWR GL FRVWUXLUH DO GL VRSUD GHO VXROR DOWUXL

VXSHUILFLH

XQ¶RSHUD GL FXL LO VXSHUILFLDULR TXDQGR O¶DEELD UHDOL]]DWD DFTXLVWD OD SURSULHWj

FRQFHVVLRQH ,O WLWRODUH GHO GLULWWR GL VXSHUILFLH KD OD OLEHUD

DG DHGLILFDQGXP

GLVSRQLELOLWj GHOOD FRVWUX]LRQH FKH DOWUR QRQ q VH QRQ XQD SURSULHWj VHSDUDWD SXz

DOLHQDUOD H FRVWUXLUH VXGLHVVDGLULWWLUHDOLPDVHLOGLULWWRGLVXSHUILFLHIXFRVWLWXLWRD

WHPSR GHWHUPLQDWR OD VFDGHQ]D GHO WHUPLQH IDFHQGR YHQLU PHQR LO GLULWWR GHO

VXSHUILFLDULRVHJQDO¶HVWLQ]LRQHDQFKHGLTXHVWLGLULWWL,QYHFHLGLULWWLUHDOLVXOVXRORVL

HVWHQGRQRDOODFRVWUX]LRQH

/¶HQILWHXVL DWWULEXLVFH DOOD SHUVRQD D FXL IDYRUH q FRVWLWXLWD OR VWHVVR SRWHUH GL

JRGLPHQWRFKHVSHWWDDOSURSULHWDULRVDOYRO¶REEOLJRGLPLJOLRUDUHLOIRQGRHGLSDJDUHDO

SURSULHWDULR FRQFHGHQWH XQ FDQRQH SHULRGLFR H FKH QRQ SXz VXSHUDUH L OLPLWL PDVVLPL

VWDELOLWLSHUOHJJH

,QJLDOORSHUTXHVWRFDSLWRORLGLULWWLUHDOLGLJRGLPHQWR

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

4XHVWRSRWHUHGLJRGLPHQWRFKHVSHWWDDOO¶HQILWHXWDVLVXROGHQRPLQDUHGRPLQLRXWLOH

DOSURSULHWDULRFRPSHWHLOGRPLQLRGLUHWWRFLRqDOGLULWWRDOFDQRQH

/¶HQILWHXVL SXz HVVHUH SHUSHWXD R D WHPSR PDL GXUDWD LQIHULRUH DL DQQL qSUHYLVWD

XQDUHYLVLRQHSHULRGLFDGHOFDQRQH RJQLDQQL HYLJHLOGLYLHWRGLVXEHQILWHXVL

O¶HQILWHXWD GLYHQWD SURSULHWDULR GHO IRQGR PHGLDQWH LO

3RWHUH GL DIIUDQFD]LRQH

SDJDPHQWRGLXQDVRPPDFRUULVSRQGHQWHDYROWHLOFDQRQHDQQXR8QSRWHUHLQYHUVR

VSHWWD DO FRQFHGHQWH LO GLULWWR DOOD GHYROX]LRQH 3HU HVHUFLWDUOR FL YXROH

XQ¶LQDGHPSLHQ]D TXDOLILFDWD GHOO¶HQILWHXWD GHWHULRUDPHQWR GHO IRQGR PRUD QHO

SDJDPHQWRGLGXHDQQXDOLWj

/¶HVWLQ]LRQHGHOO¶HQILWHXVLVLYHULILFD

SHULOGHFRUVRGHOWHUPLQHVHqWHPSRUDQHD

x SHULOSHULPHQWRGHOIRQGR

x SHUHIIHWWRGHOO¶DIIUDQFD]LRQH

x SHUSUHVFUL]LRQHHVWLQWLYD

x

/¶XVXIUXWWR FRQVLVWH QHOGLULWWRGLJRGHUHGHOODFRVDDOWUXLFRQO¶REEOLJRGLULVSHWWDUQHOD

GHVWLQD]LRQH HFRQRPLFD /¶XVXIUXWWR KD GXUDWD WHPSRUDQHD DO PDVVLPR WXWWD OD YLWD

GHOO¶XVXIUXWWXDULR HSHUOHSHUVRQHJLXULGLFKHQRQSXzHVVHUHVXSHULRUHDDQQL

2JJHWWR GHOO¶XVXIUXWWR SXz HVVHUH TXDOXQTXH VSHFLH GL EHQH 6H VL WUDWWD GL EHQL

FRQVXPDELOLLOGLULWWRFKHVRUJHQRQqSLO¶XVXIUXWWRPDLOTXDVLXVXIUXWWR FKHLPSRQH

ODUHVWLWX]LRQHQRQ GHJOLVWHVVL EHQLFKHKDULFHYXWRPDDOWUHWWDQWLGHOORVWHVVRJHQHUH

/¶XVXIUXWWR VL SXz DFTXLVWDUH R SHU OHJJH R SHU XVXFDSLRQH *OL DWWL FKH FRVWLWXLVFRQR

O¶XVXIUXWWRVXEHQLLPPRELOLGHYRQRIDUVLSHULVFULWWRHVRQRVRJJHWWLDWUDVFUL]LRQH

,GLULWWLGHOO¶XVXIUXWWXDULRVRQR

SRVVHVVRGHOODFRVD

x IUXWWLQDWXUDOLHFLYLOLGHOODFRVD

x DOLHQDELOLWjGHOGLULWWRGLXVXIUXWWRO¶XVXIUXWWXDULRSXzFHGHUHDGDOWULLOSURSULRGLULWWR

x GLXVXIUXWWRHSXzDQFKHFRQFHGHUHLSRWHFDVXOO¶XVXIUXWWR

*OLREEOLJKLGHOO¶XVXIUXWWXDULRVLULFROOHJDQRDOGRYHUHIRQGDPHQWDOHGLUHVWLWXLUHODFRVD

DO WHUPLQH GHO VXR GLULWWR 6RQR D FDULFR GHO SURSULHWDULR OH ULSDUD]LRQL VWUDRUGLQDULH

FLRqLQJHQHUHTXHOOHVXSHUDQRLOLPLWLGHOODFRQVHUYD]LRQHGHOODFRVDHGHOOHVXHXWLOLWj

SHUODGXUDWDGHOODYLWDXPDQD FKHVRQRDFDULFRGHOO¶XVXIUXWWXDULR

/¶HVWLQ]LRQHGHOO¶XVXIUXWWRVLYHULILFDSHU

VFDGHQ]DGHOWHUPLQHRPRUWHGHOO¶XVXIUXWWXDULR

x SHUODSUHVFUL]LRQHHVWLQWLYDYHQWHQQDOH

x SHU OD FRQVROLGD]LRQH ULXQLRQH GHOO¶XVXIUXWWR H GHOOD QXGD SURSULHWj QHOOD VWHVVD

x SHUVRQD

SHULOWRWDOHSHULPHQWRGHOODFRVD

x SHUO¶DEXVRFKHIDFFLDO¶XVXIUXWWXDULRGHOVXRGLULWWRDOLHQDQGRLEHQLRGHWHULRUDQGROL

x RODVFLDQGROLSHULUHSHUPDQFDQ]DGLRUGLQDULHULSDUD]LRQL

/¶XVR FRQVLVWH QHO GLULWWR GL VHUYLUVL GL XQEHQHHVHqIUXWWLIHURGLUDFFRJOLHUHLIUXWWL

OLPLWDWDPHQWHDL ELVRJQLSURSULHGHOODSURSULDIDPLJOLD

/¶DELWD]LRQH FRQVLVWH QHO GLULWWR GL DELWDUH XQD FDVD OLPLWDWDPHQWH DL ELVRJQL SURSUL H

GHOODSURSULDIDPLJOLD

4XHVWLGLULWWLGDWRLOORURFDUDWWHUHSHUVRQDOHQRQVLSRVVRQRFHGHUHRGDUHLQORFD]LRQH

HQRQSRVVRQRIRUPDUHRJJHWWRGLGLVSRVL]LRQHWHVWDPHQWDULD

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

/D FRQVLVWH QHO SHVR LPSRVWR VRSUD XQ IRQGR IRQGR VHUYHQWH SHU

VHUYLW SUHGLDOH

O¶XWLOLWj GL XQ DOWUR IRQGR IRQGR GRPLQDQWH DSSDUWHQHQWH D GLYHUVR SURSULHWDULR

3ULQFLSLIRQGDPHQWDOLLQPDWHULDGLVHUYLWVRQRLVHJXHQWL

OD VHUYLWSXzLPSRUUHDOSURSULHWDULRGHOIRQGRVHUYHQWHXQGRYHUHQHJDWLYRGL

x QRQ

IDFHUHRGLSDWLPDLXQGRYHUHSRVLWLYR IDFHUH

ODVHUYLWSUHVXSSRQHFKHLIRQGLDSSDUWHQJDQRDSURSULHWDULGLYHUVL

x L IRQGL GHYRQR WURYDUVL LQ XQD VLWXD]LRQH WRSRJUDILFD WDOH FKH O¶XQR SRVVD DUUHFDUH

x XWLOLWjDOO¶DOWUR

/DFRVWLWX]LRQHGHOOHVHUYLWSXzDYYHQLUHLQGXHPRGL

FRDWWLYDPHQWH SHU LPSRVL]LRQH GL OHJJH LO OHJLVODWRUH FRQVLGHUD OD VLWXD]LRQH

VIDYRUHYROHLQFXLXQIRQGRVLWURYDHGLQYLVWDGHOO¶XWLOLWjGLTXHVWRIRQGRLPSRQH

DOO¶DOWURLOSHVRLQFXLVLVRVWDQ]LDODVHUYLWO¶XQLODWHUDOLWjGHOYDQWDJJLRJLXVWLILFDLO

GLULWWRDGXQ¶LQGHQQLWjDOSURSULHWDULRGHOIRQGRVHUYHQWHILJXUHGLVHUYLWOHJDOHSL

LPSRUWDQWLDFTXHGRWWRFRDWWLYR SDVVDJJLRFRDWWLYR

SHUYRORQWjGHOO¶XRPR

5LJXDUGRDTXHVWHXOWLPHLOFRQWUDWWR GHYHIDUVLSHULVFULWWRHGqVRJJHWWRDWUDVFUL]LRQH

$QFKH O¶DFFHWWD]LRQH GL HUHGLWj FKH LPSRUWL O¶DFTXLVWR GL XQD VHUYLW q VRJJHWWD D

WUDVFUL]LRQH $OFXQH VHUYLW VL SRVVRQR FRVWLWXLUH PHGLDQWH XVXFDSLRQH R DWWUDYHUVR OD

GHVWLQD]LRQHGHOSDGUHGLIDPLJOLD VHXQRFRVWUXLVFHRSHUHSHUPDQHQWLVXOVXRIRQGRWDOL

GD IDU DSSDULUH XQD SDUWH GHO IRQGR DVVHUYLWD DOO¶DOWUD WDOL RSHUH GHYRQR HVVHUH

PDQWHQXWHDQFKHVHVLKDXQDYHQGLWDSDU]LDOHGHOIRQGRRXQDGLYLVLRQHGHOORVWHVVR

/H VRQR TXHOOH DO FXL HVHUFL]LR VRQR GHVWLQDWH RSHUH YLVLELOL H

VHUYLW DSSDUHQWL

SHUPDQHQWL RELHWWLYDPHQWH H VWUXPHQWDOPHQWH GHVWLQDWH DOO¶HVHUFL]LR GHOOD VHUYLW

FRVWLWXHQWL LO PH]]R QHFHVVDULR DIILQFKp OD VHUYLW VLD HVHUFLWDWD H WDOL GD DSSDOHVDUH LQ

PRGRQRQHTXLYRFRO¶HVLVWHQ]DGLXQSHVR FRVWUX]LRQHGLXQDVWUDGDVXXQIRQGRDOWUXL

,OGLULWWRGLVHUYLWFRPSUHQGHWXWWRFLzFKHqQHFHVVDULRSHUXVDUQH6LFKLDPDPRGRR

PRGDOLWjGLHVHUFL]LRGHOODVHUYLWO¶HOHPHQWRFKHGHWHUPLQDFRPHODVHUYLWGHYHHVVHUH

HVHUFLWDWDFRQLOPLQRUDJJUDYLRGHOIRQGRVHUYHQWH/HVSHVHQHFHVVDULHSHUO¶XVRHSHU

ODFRQVHUYD]LRQHGHOODVHUYLWVRQRDFDULFRGHOSURSULHWDULRGHOIRQGRGRPLQDQWH

/HVHUYLWVLHVWLQJXRQR

SHUULQXQFLDGDSDUWHGHOWLWRODUH

x SHUFRQIXVLRQH IRQGRGRPLQDQWHHVHUYHQWHVRQRGHOODVWHVVDSHUVRQD

x SHUSUHVFUL]LRQHHVWLQWLYDYHQWHQQDOH QRQXVR

x

4XHVW¶XOWLPDLQL]LDLOVXRGHFRUVRDVHFRQGDGLFKHWLSRGLVHUYLWVLWUDWWL

DWWULEXLVFRQR DO SURSULHWDULR GHO IRQGR GRPLQDQWH LO SRWHUH GL

VHUYLW DIIHUPDWLYH

IDUHTXDOFKHFRVDDOSURSULHWDULRGHOIRQGRVHUYHQWHXQSDWLVLGLYLGRQRLQVHUYLW

FRQWLQXH H GLVFRQWLQXH QHOOH SULPH QRQ VL GHYH IDU QXOOD SHU ULWUDUUH GDOOD VHUYLW

O¶XWLOLWjYROXWDQHOOHVHFRQGHODSUHVFUL]LRQHFRPLQFLDDGHFRUUHUHGDOO¶XOWLPRDWWR

GLHVHUFL]LR

DWWULEXLVFRQR DO SURSULHWDULR GHO IRQGR GRPLQDQWH LO SRWHUH GL

VHUYLW QHJDWLYH

YLHWDUHTXDOFKHFRVDDOSURSULHWDULRGHOIRQGRVHUYHQWHLOTXDOHSHUWDQWRqWHQXWRD

XQQRQIDFHUHODSUHVFUL]LRQHFRPLQFLDDGHFRUUHUHTXDQGRLOSURSULHWDULRGHOIRQGR

VHUYHQWHYLRODLOGLYLHWR

/¶LPSRVVLELOLWj GL IDWWR GL XVDUH GHOOD VHUYLW VL q LQDULGLWD OD VRUJHQWH RJJHWWR GHOOD

VHUYLW H OD FHVVD]LRQH GHOO¶XWLOLWj QRQ IDQQR HVWLQJXHUH OD VHUYLW SHUFKp OR VWDWR GHL

OXRJKLSXzQXRYDPHQWHPXWDUHHODVHUYLWULVRUJHUH6LKDLQTXHVWRFDVRVRVSHQVLRQHR

TXLHVFHQ]DGHOODVHUYLW

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

$WXWHODGHOODVHUYLWqSUHRUGLQDWDO¶D]LRQHFRQIHVVRULD FRQFXLLOWLWRODUHGHOODVHUYLW

FKLHGH FKH VLD DFFHUWDWD O¶HVLVWHQ]DGHOVXRGLULWWRHFKHSHUWDQWRVLDQRIDWWLFHVVDUHJOL

HYHQWXDOLLPSHGLPHQWLROHHYHQWXDOLWXUEDWLYHDOO¶HVHUFL]LRGHOODVHUYLW

&DS/DFRPXQLRQH

8Q GLULWWR VRJJHWWLYR SXz DSSDUWHQHUH D SL SHUVRQH OH TXDOL VRQR WXWWH FRQWLWRODUL GHO

PHGHVLPRGLULWWRŸ TXHVWRIHQRPHQRSUHQGHLOQRPHGLFRPXQLRQH

/D FRPXQLRQH SXz HVVHUH YRORQWDULD TXDQGR VL FRVWLWXLVFH SHU YRORQWj GHOOH SDUWL FKH

DFTXLVWDQRRPHWWRQRLQFRPXQHODSURSULHWjGHOODFRVDRSSXUHLQFLGHQWDOHVHVRUJHSHU

YRORQWjGHOODOHJJH FRPXQLRQHIRU]RVDGHOPXUR

&LDVFXQ SDUWHFLSDQWH SXz VHUYLUVL GHOOD FRVD FRPXQH SXUFKp QRQ QH DOWHUL OD

GHVWLQD]LRQH H QRQ LPSHGLVFD DJOL DOWUL GL VHUYLUVHQH SXz GLVSRUUH GHOOD VXD TXRWD

DOLHQDQGROD R LSRWHFDQGROD GHYH FRQWULEXLUH DOOH VSHVH QHFHVVDULH LQ SURSRU]LRQH DOOD

SURSULDTXRWD

/D OHJJH DVVXPH ULOLHYR SHU FLz FKH DWWLHQH DOOD FRQVHUYD]LRQH H DOO¶DPPLQLVWUD]LRQH

GHOOD FRVD DOOD YRORQWj GHOOD PDJJLRUDQ]D GHL SURSULHWDUL FDOFRODWD LQ EDVH DO YDORUH

GHOOH TXRWH SHU JOL DWWL GL RUGLQDULD DPPLQLVWUD]LRQH q VXIILFLHQWH OD PDJJLRUDQ]D

VHPSOLFH SHU TXHOOL HFFHGHQWL O¶RUGLQDULD DPPLQLVWUD]LRQH q ULFKLHVWD LQYHFH XQD

PDJJLRUDQ]DTXDOLILFDWD

4XDQGRJOLDSSDUWDPHQWLGLFXLO¶HGLILFLRFRQVWDQRQDSSDUWHQJRQRDOODVWHVVDSHUVRQD

PD D SHUVRQH GLYHUVH DEELDPR LO IHQRPHQR FRQGRPLQLR QHOO¶HGLILFLR FKH q XQ WLSR GL

FRPXQLRQHSDUWLFRODUHGHWWDFRPXQLRQHIRU]RVD

,QJHQHUHOHTXRWHGHLFRQGRPLQLVRQRLQGLFDWHLQPLOOHVLPLSHUWXWWRFLzFKHFRQFHUQH

O¶XVRHO¶DPPLQLVWUD]LRQHGHOOHFRVHFRPXQLVRQRSUHYLVWLGXHRUJDQLXQRGHOLEHUDWLYR

HGXQRHVHFXWLYR

DVVHPEOHDGHLFRQGRPLQL O¶DPPLQLVWUDWRUH

3UHVXSSRVWL SHU OD YDOLGLWj GHOOD GHOLEHUD]LRQH LQYLWR D WXWWL L FRQGRPLQL D SDUWHFLSDUH

DOO¶DVVHPEOHD H LQWHUYHQWR GLXQQXPHURGLHVVLFKHUDSSUHVHQWLQRXQDSDUWHGHOYDORUH

GHOO¶LQWHURHGLILFLRGHWHUPLQDWRGDOODOHJJH TXRUXP

3ULQFLSLR PDJJLRULWDULR OD PDJJLRUDQ]D YLQFROD OD PLQRUDQ]D OD PDJJLRUDQ]D YLHQH

FDOFRODWDLQEDVHDOYDORUHGHOOHTXRWH

ÊDWWULEXLWRDFLDVFXQFRQGRPLQRLOSRWHUHGLLPSXJQDUHODGHOLEHUD]LRQHGHOO¶DVVHPEOHD

FKHULVXOWLLQTXDOVLDVLPRGRYL]LDWD

$OO¶DVVHPEOHD q DWWULEXLWR LO FRPSLWR GL GHFLGHUH OH LQQRYD]LRQL H OH RSHUH GL

PDQXWHQ]LRQH VWUDRUGLQDULD GL VWDELOLUH LO UHJRODPHQWR GL FRQGRPLQLR GL DSSURYDUH LO

SUHYHQWLYRGHOOHVSHVHQRQFKpLOUHQGLFRQWRGHOODJHVWLRQH

/DPXOWLSURSULHWj qO¶DWWULEX]LRQHDGXQVRJJHWWRGDSDUWHGHOSURSULHWDULRGLXQEHQH

GL XQ GLULWWR GL XWLOL]]D]LRQH GL XQD VLQJROD XQLWj ULFRPSUHVD QHO FRPSOHVVR

OLPLWDWDPHQWHDGXQDRSLVHWWLPDQHDOO¶DQQRPDLQSHUSHWXRRSHUSDUHFFKLDQQL

&DS,OSRVVHVVR

2FFRUUHGLVWLQJXHUHODGHWHQ]LRQHLOSRVVHVVRYHURHSURSULRHLOSRVVHVVRPHGLDWR

/D GHWHQ]LRQH FRQVLVWH QHOO¶DYHUH OD GLVSRQLELOLWj GL XQD FRVD RVVLD QHOO¶DYHUH OD

SRVVLELOLWj GL XWLOL]]DUOD WXWWH OH YROWH FKH VL YRJOLD VHQ]D ELVRJQR GL VXSHUDUH RVWDFROL

VHUL H GXUDWXUL SXU ULFRQRVFHQGR FKH HVVD q GLDOWULFXLVLGHYHUHQGHUHFRQWRGHOO¶XVR

GHOEHQH

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

6HFROXLFKHKDLOSRWHUHGLIDWWRVXOODFRVDKDDQFKHO¶LQWHQ]LRQHGLHVHUFLWDUH VXGLHVVD

TXDOXQTXHSRWHUHHGLHVFOXGHUHRJQLYRORQWjGLUHVWLWXLUODRGLULFRQRVFHUHGLULWWRDOFXQR

GLDOWULVXOEHQHDOORUDVLKDLOSRVVHVVRSLHQR

3RVVHVVRUH PHGLDWR q LO VRJJHWWR FKH QRQ KD OD GHWHQ]LRQH GHO EHQH PD DO TXDOH LO

GHWHQWRUHULFRQRVFHGLGRYHUUHQGHUHFRQWRGHOO¶XWLOL]]D]LRQHGHOODFRVD

DYYLHQHLQPRGRRULJLQDULR FRQO¶DSSUHQVLRQHGHOODFRVDRFRQ

/¶DFTXLVWRGHOSRVVHVVR

O¶HVHUFL]LRVXGLHVVDGLSRWHULGLIDWWRFRUULVSRQGHQWLDTXHOOLFKHVSHWWDQRDOWLWRODUHGL

XQGLULWWRUHDOHGLJRGLPHQWRPDTXHVW¶DSSUHQVLRQHTXHVW¶HVHUFL]LRGLIDWWRQRQIDQQR

DFTXLVWDUHLOSRVVHVVRVHVLYHULILFDQRSHUPHUDWROOHUDQ]DDOWUXL

,OSRVVHVVRVLDFTXLVWDLQPRGRGHULYDWLYR FRQODFRQVHJQDRFRPHDQFKHVLGLFHFRQOD

WUDGL]LRQHTXHVWDSHUJOLLPPRELOLSXzDYHUOXRJRFRQODFRQVHJQDGHOOHFKLDYL

VL YHULILFD SHU LO YHQLU PHQR GL XQR GHL GXH HOHPHQWL GHO

/D SHUGLWD GHO SRVVHVVR

SRVVHVVRHFLRqRGHOODVLJQRULDVXOODFRVD RGHOODYRORQWjGLWHQHUHODFRVDSHU

FRUSXV

Vp

DQLPXV

/DGLIIHUHQ]DWUDGHWHQ]LRQHHSRVVHVVR qFRVWLWXLWDGDOO¶HOHPHQWRSVLFRORJLFR

,OPXWDPHQWRGHOODGHWHQ]LRQHLQSRVVHVVRSXzDYYHQLUHVROWDQWRSHUHIIHWWRGLXQDGHOOH

VHJXHQWLUDJLRQL

FDXVD SURYHQLHQWH GD XQ WHU]R LO TXDOH DIIHUPL GL HVVHUH SURSULHWDULR GHOOD FRVD R

x WLWRODUH GL XQ GLULWWR UHDOH H WUDVIHULVFD LO GLULWWR GL SURSULHWj R LO GLULWWR UHDOH DO

GHWHQWRUH

RSSRVL]LRQHGHOGHWHQWRUHFKHFRQVLVWHQHOUHQGHUHQRWDDOSURSULHWDULRLQTXDOXQTXH

x PRGRVLDPHGLDQWHDWWRJLXGL]LDOHRVWUDJLXGL]LDOHVLDDQFKHPHGLDQWHDWWLXQLYRFL

O¶LQWHQ]LRQHGLFRQWLQXDUHDWHQHUHODFRVDQRQSLFRPHGHWHQWRUHHTXLQGLLQQRPH

GHOSURSULHWDULRPDSHUFRQWRHLQQRPHSURSULR

1RQVHPSUHFKLKDLOSRVVHVVRGHOODFRVDqDQFKHLOSURSULHWDULRGHOODVWHVVD

3RVVHVVR LQ EXRQD IHGH VL ULWLHQH LQ ³EXRQD IHGH´ LQ VHQVR VRJJHWWLYR FKL ULWLHQH GL

FRPSRUWDUVLFRUUHWWDPHQWHGLSRVVHGHUHLQFRQIRUPLWjDGXQGLULWWRFKHJOLVSHWWD

/DEXRQDIHGHVLSUHVXPH1RQRFFRUUHFKHODEXRQDIHGHSHUGXULSHUWXWWDODGXUDWDGHO

SRVVHVVRqVXIILFLHQWHFKHYLVLDDOPRPHQWRGHOO¶DFTXLVWR&KLFRQWHVWDODEXRQDIHGH

KDO¶RQHUHGLSURYDUHODPDODIHGH

/¶HUHGHVXEHQWUDQHOODVWHVVDSRVL]LRQHLQFXLVLWURYDYDLOGHIXQWRHTXLQGLVHFRQGROD

OHJJHQHOVXRVWDWRSVLFRORJLFR %HQGLYHUVDqO¶DFFHVVLRQH

VXFFHVVLRQHQHOSRVVHVVR

DSSOLFDELOH VROR D FKL DFTXLVWD LO SRVVHVVR D WLWROR SDUWLFRODUH H SXUFKp

DO SRVVHVVR

DFTXLVWLHJOLVWHVVRLOSRVVHVVR,OVXFFHVVRUHDWLWRORSDUWLFRODUHSXzVRPPDUHDOSHULRGR

LQFXLKDHJOLVWHVVRSRVVHGXWRLOSHULRGRGXUDQWHLOTXDOHKDQQRSRVVHGXWRLVXRLGDQWL

FDXVD TXHVWR SXz GLYHQWDUH XWLOH DL ILQL GHOO¶XVXFDSLRQH H LQ JHQHUH RJQL YROWD FKH

DVVXPDULOLHYRODGXUDWDGHOSRVVHVVR

,O SURSULHWDULR SXz DJLUH FRQ O¶D]LRQH GL UHYLQGLFD SHU IDU ULFRQRVFHUH LO VXR GLULWWR HG

RWWHQHUHODUHVWLWX]LRQHGHOODFRVDSRVVHGXWDGDDOWUL

,OSRVVHVVRUHGLEXRQDIHGHQRQqWHQXWRDUHVWLWXLUHLIUXWWLFKHDEELDSHUFHSLWRLQYHFHLO

SRVVHVVRUHGLPDODIHGHGHYHUHVWLWXLUHODFRVDFRQWXWWLLIUXWWL

3HUTXHOFKHULJXDUGDOHVSHVH VLGLVWLQJXRQRLQ

QHFHVVDULH VRQR TXHOOH FKH VHUYRQR SHU OD SURGX]LRQH GHL IUXWWL SRVVRQR HVVHUH

RUGLQDULH VLULPERUVDQRVRORVHVLUHVWLWXLVFRQRLIUXWWL RVWUDRUGLQDUL VLULPERUVDQR

VHPSUH

XWLOL SHU L PLJOLRUDPHQWL LO ULPERUVR q GRYXWR SXUFKp TXHVWL VXVVLVWDQR DO WHPSR

GHOODUHVWLWX]LRQHQRQqJLXVWRFKHLOSURSULHWDULRWUDJJDYDQWDJJLRGDOO¶DXPHQWRGL

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

YDORUHGHOODSURSULDFRVDDVSHVHDOWUXL

YROXWWXDULHQRQVRQRULPERUVDELOL

Ê FKLDUR FKH VH LO SRVVHVVR GL EXRQD IHGH FRVWLWXLVFH XQ WLWROR GL DFTXLVWR GHOOD

SURSULHWjDPDJJLRUUDJLRQHGHYHSURGXUUHO¶HIIHWWRGLSRUUHQHOQXOODLGLULWWLVXOODFRVD

FKHVLDQRLJQRUDWL4XLQGLVHDFTXLVWRLQEXRQDIHGHXQTXDGURHFKLPHORYHQGHQRQ

PL GLFH FKH VX GL HVVR q FRVWLWXLWR XQ SHJQR QRQ VROWDQWR GLYHQWR SURSULHWDULR GHO

TXDGUR PD FRQWUR GL PH QRQ SXz QHSSXUH HVVHUH IDWWR YDOHUH LO GLULWWR GL SHJQR GDO

FUHGLWRUHSLJQRUDWL]LR

3HUSURGXUUHWUDOHSDUWLLOWUDVIHULPHQWRRODFRVWLWX]LRQHGLXQGLULWWRUHDOHqVXIILFLHQWH

LO FRQVHQVR QRQ RFFRUUH OD FRQVHJQD GHOOD FRVD EDVWD FKH DOLHQDQWH H DFTXLUHQWH

DEELDQRUDJJLXQWRO¶DFFRUGRHVLVLDFRVuIRUPDWRLOFRQVHQVR6HWDOXQRFRQVXFFHVVLYL

FRQWUDWWL DOLHQD D SL SHUVRQH XQ EHQH PRELOH WUD HVVH TXHOOD FKH QH KD DFTXLVWDWR LQ

EXRQDIHGHLOSRVVHVVRqSUHIHULWDDOOHDOWUHDQFKHVHLOVXRWLWRORqGLGDWDSRVWHULRUH

,SULQFLSLFKHDEELDPRHVDPLQDWRUHODWLYLDJOLHIIHWWLGHOSRVVHVVRGLEXRQDIHGHQRQVL

DSSOLFDQRDOOH³XQLYHUVDOLWjGLPRELOL HDLEHQLPRELOLLVFULWWLLQSXEEOLFLUHJLVWUL´

,O SRVVHVVRUH VSRJOLDWR R PROHVWDWR q WXWHODWR FRQ SDUWLFRODUL D]LRQL D

SRVVHVVRULH

SUHVFLQGHUH GDO IDWWR VH LO VXR SRVVHVVR VLD FRQIRUPH R QR DG XQ GLULWWR H SHUILQR VH

O¶D]LRQHVLDHVSHULWDFRQWURORVWHVVRSURSULHWDULR

/H D]LRQL SRVVHVVRULH VL FRQWUDSSRQJRQR D TXHOOH TXHVWH SRVVRQR PHVVHUH

SHWLWRULH

IDWWH YDOHUH VROR GD FKL VLD WLWRODUH GHO GLULWWR GL SURSULHWj R GL XQ GLULWWR UHDOH GL

JRGLPHQWRLQGLSHQGHQWHPHQWHGDOIDWWRFKHO¶DWWRUHDEELDDOWUHVuRSSXUHQRLOSRVVHVVR

GHOEHQH ULVSRQGH DOO¶HVLJHQ]D GL JDUDQWLUH D FKL

/¶D]LRQH ³GL UHLQWHJUD]LRQH´ R ³GL VSRJOLR´

SRVVLHGHXQEHQHXQDVROOHFLWDWXWHODJLXGL]LDULDLQGLSHQGHQWHPHQWHGDOODSURYDFKHJOL

VSHWWL XQ GLULWWR TXDORUD YHQJD SULYDWR ³YLROHQWHPHQWH R RFFXOWDPHQWH´ GHOOD

GLVSRQLELOLWj GHO EHQH TXDQG¶DQFKH O¶DXWRUH GHOOR VSRJOLR VLD WLWRODUH GL XQ GLULWWR VXO

EHQH

/R VSRJOLR VL GLFH TXDQGR VL DWWXD FRQWUR OD YRORQWj HVSUHVVD R SUHVXQWD

YLROHQWR

GHOO¶DWWXDOHSRVVHVVRUHRGHWHQWRUH

/DOHJLWWLPD]LRQHDWWLYD DGHVHUFLWDUHO¶D]LRQHVSHWWDQRQVRORDOSRVVHVVRUHPDSXUHD

FKLDEELDLOSRVVHVVRDWLWRORGLXVXIUXWWXDULRRGLXQDVHUYLW6SHWWDDOWUHVuDOGHWHQWRUH

WUDQQHLOFDVRGLFKLDEELDODGHWHQ]LRQH³SHUUDJLRQLGLVHUYL]LRRGLRVSLWDOLWj´

/DOHJLWWLPD]LRQHSDVVLYD ULJXDUGDLQSULPLV O¶DXWRUHGHOORVSRJOLR

/DSURSRVL]LRQHGHOO¶D]LRQHGLUHLQWHJUD]LRQHqVRJJHWWDDGXQWHUPLQHGLGHFDGHQ]DXQ

DQQR GDO VRIIHUWR VSRJOLR R VH TXHVWR q FODQGHVWLQR GDO JLRUQR GHOOD VFRSHUWD GHOOR

VSRJOLR

/¶D]LRQHGLPDQXWHQ]LRQH qFRQFHVVDDOSRVVHVVRUHGLXQEHQHLPPRELOHGLXQGLULWWR

UHDOHVRSUDXQLPPRELOHRGLXQDXQLYHUVDOLWjGLPRELOLSHUIDUFHVVDUHOHPROHVWLHROH

WXUEDWLYH TXDOXQTXHDWWLYLWjFKHDUUHFKLDOSRVVHVVRUHXQDSSUH]]DELOHGLVWXUER DUUHFDWH

DOVXRSRVVHVVR

/DOHJLWWLPD]LRQHDWWLYD VSHWWDVROWDQWRDOSRVVHVVRUHGLXQLPPRELOHGLXQ¶XQLYHUVDOLWj

GL PRELOL R GL XQ GLULWWR UHDOH VX XQ LPPRELOH $QFKH O¶D]LRQH GL PDQXWHQ]LRQH q

VRJJHWWDDOWHUPLQHGLGHFDGHQ]DGLXQDQQRFKHGHFRUUHGDOODPROHVWLD

$IILQLDOOHD]LRQLSRVVHVVRULHVRQROHD]LRQLGLQXQFLD]LRQHODORURILQDOLWjqWLSLFDPHQWH

GL QDWXUD FDXWHODUH LQ TXDQWR PLUDQR D SUHYHQLUH XQ GDQQR R XQ SUHJLXGL]LR FKH SXz

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

GHULYDUHGDXQDQXRYDRSHUDRGDOODFRVDDOWUXLLQDWWHVDFKHVXFFHVVLYDPHQWHVLDFFHUWL

LOGLULWWRDOODSURLEL]LRQH7DOLD]LRQLVRQR

ODGHQXQ]LDGLQXRYDRSHUDVSHWWDDOSURSULHWDULRFKHDEELDUDJLRQHGLWHPHUHFKHGD

x XQD QXRYD RSHUD LQL]LDWD GD PHQR GL XQ DQQR H QRQ WHUPLQDWD VWLD SHU GHULYDUH

GDQQRDOODFRVDFKHIRUPDRJJHWWRGHOVXRGLULWWRRGHOVXRSRVVHVVR

ODGHQXQ]LDGLGDQQR WHPXWRqGDWDDOSURSULHWDULRQHOFDVRLQFXLYLVLDSHULFRORGL

x XQGDQQRJUDYHHSURVVLPRGHULYDQWHGDTXDOVLDVLHGLILFLRDOEHURRDOWUDFRVDVHQ]D

FKHULFRUUDO¶LSRWHVLGLQXRYDRSHUD

&DS/¶XVXFDSLRQH

/¶XVXFDSLRQH VL GHILQLVFH FRPH LO PH]]R LQ YLUW GHO TXDOH SHU HIIHWWR GHO SRVVHVVR

SURWUDWWR SHU XQ FHUWR WHPSR H WDORUD GL DOWUL UHTXLVLWL VL SURGXFH O¶DFTXLVWR GHOOD

SURSULHWjHGHLGLULWWLUHDOLGLJRGLPHQWR

5HTXLVLWL GHOO¶XVXFDSLRQH VRQR LO H LO ,O SRVVHVVR QRQ GHYH HVVHUH

SRVVHVVR WHPSR

YL]LRVREHQFKpDFTXLVWDWRLQPRGRYLROHQWRJLRYDSHUO¶XVXFDSLRQHGDOPRPHQWRLQFXL

ODYLROHQ]DqFHVVDWDHLQILQHLOSRVVHVVRQRQGHYHVXELUHLQWHUUX]LRQL

/¶XVXFDSLRQH RUGLQDULD VL FRPSLH SHU L EHQL LPPRELOL LQ DQQL O¶XVXFDSLRQH

DEEUHYLDWD ULFKLHGHSHUJOLLPPRELOLDQQLHSHULPRELOLUHJLVWUDWLDQQL

3HUTXHVW¶XOWLPDROWUHDOSRVVHVVRQRQYL]LRVRHVHQ]DLQWHUUX]LRQHRFFRUURQR

ODEXRQDIHGH

x XQWLWROR ODYHQGLWD

x ODWUDVFUL]LRQHGHOWLWROR

x

$OOHXQLYHUVDOLWjGLPRELOLVLDSSOLFDXQUHJLPHDQDORJRDTXHOORGHJOLLPPRELOL

,',5,77,5(/$7,9,

/HREEOLJD]LRQL

&DS,OUDSSRUWRREEOLJDWRULR

/¶REEOLJD]LRQH FRQVLVWH LQ XQ UDSSRUWR WUD GXH SDUWL LQ YLUW GHO TXDOH XQD GL HVVH

q REEOLJDWD KD LO GL WHQHUH XQ FHUWR FRPSRUWDPHQWR GL

GHELWRUH GRYHUH JLXULGLFR

HVHJXLUHXQD³SUHVWD]LRQH´DIDYRUHGHOO¶DOWUDSDUWH

FUHGLWRUH

,O FUHGLWRUH SHU FRQVHJXLUH O¶XWLOLWj FXL KD GLULWWR KD ELVRJQR GHOO¶LQGLVSHQVDELOH

FRRSHUD]LRQH GHO GHELWRUH FRQVHJXHQWHPHQWH XQ UDSSRUWR REEOLJDWRULR q VHPSUH

UHODWLYR

/D JLXULGLFLWj GHO YLQFROR GHO GHELWRUH q VDQ]LRQDWD VROWDQWR FRQ XQD UHVSRQVDELOLWj

SDWULPRQLDOH YDOH D GLUH FKH LO FUHGLWRUH VH OD VXD SUHWHVD DOO¶DGHPSLPHQWR UHVWD

LQVRGGLVIDWWDSXzLQYRFDUHPLVXUHFRHUFLWLYHVXOSDWULPRQLRGHOO¶REEOLJDWR

TXDOXQTXH GRYHUH PRUDOH R VRFLDOH LQ IRU]D GHO TXDOH XQ

2EEOLJD]LRQH QDWXUDOH

VRJJHWWR GHWHUPLQDWR VLD WHQXWR LQ EDVH D SDUWLFRODUL FLUFRVWDQ]H DG HVHJXLUH XQD

DWWULEX]LRQH SDWULPRQLDOH D IDYRUH GL XQ DOWUR VRJJHWWR SDULPHQWL GHWHUPLQDWR ,O

FUHGLWRUH QDWXUDOH EHQFKp QRQ DEELD LO GLULWWR GL DJLUH LQ JLXGL]LR SHU SUHWHQGHUH

O¶DGHPSLPHQWR GHOO¶REEOLJR KD LO GLULWWR GL WUDWWHQHUH OD SUHVWD]LRQH FKH VLD VWDWD

VSRQWDQHDPHQWH DGHPSLXWD GDO GHELWRUH LO TXDOH TXLQGL QRQ SXz RWWHQHUQH OD

UHVWLWX]LRQH DGHVLOGHELWRGLJLRFR

/¶REEOLJD]LRQHQDWXUDOHQRQSURGXFHDOWURHIIHWWRFKHTXHOORGHOO¶LUULSHWLELOLWj GLFLzFKH

qVWDWRSDJDWR

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

)RQWHGHOO¶REEOLJD]LRQHSXzHVVHUHLOFRQWUDWWRO¶DWWRLOOHFLWRHGRJQLDOWURDWWRLGRQHRD

SURGXUODVHFRQGRO¶RUGLQDPHQWR

&DS*OLHOHPHQWLGHOUDSSRUWRREEOLJDWRULR

,VRJJHWWL VRQRDOPHQRGXHFUHGLWRUHRVRJJHWWRDWWLYRGHELWRUHRVRJJHWWRSDVVLYR

6H OD WLWRODULWj GHO GLULWWR SULQFLSDOH SDVVD DG XQ DOWUR VRJJHWWR SDVVD DQFKH

O¶REEOLJD]LRQHDFFHVVRULD FKHVLGLFHDPEXODWRULD

3XzYHULILFDUVLFKHYLVLDXQDSOXUDOLWjGLVRJJHWWLRDWWLYLRSDVVLYL

6H GXH SHUVRQH PL GHYRQR XQD VRPPD H GD FLDVFXQ GHELWRUH SRVVR SUHWHQGHUH VROR OD

VXD SDUWH O¶REEOLJD]LRQH VL GLFH VH LQYHFH GD FLDVFXQ GHELWRUH SRVVR

SDU]LDULD

SUHWHQGHUHO¶LQWHURO¶REEOLJD]LRQHVLFKLDPDVROLGDOH

,Q YLUW GHOO¶DUW VL KD XQD SUHVXQ]LRQH JHQHUDOH GL VROLGDULHWj LO FRQGHELWRUH

VROLGDOH FKH DEELD SDJDWR O¶LQWHUR SXz DJLUH FRQWUR JOL DOWUL FRQGHELWRUL D]LRQH GL

UHJUHVVR SHUFKp FLDVFXQR JOL ULPERUVL OD VXD SDUWH VH XQR GHL FRQGHELWRUL ULVXOWD

LQVROYHQWHODSHUGLWDYDULSDUWLWDWUDWXWWLJOLDOWULFRQGHELWRUL

/DFRVWLWX]LRQHLQPRUDGLXQRGHLGHELWRULQRQKDHIIHWWRULJXDUGRDJOLDOWULPHQWUHOD

UHPLVVLRQH D IDYRUH GL XQR GHL FRQGHELWRUL OLEHUD DQFKH JOL DOWUL GHELWRUL LO

ULFRQRVFLPHQWRGHOGHELWRIDWWRGDXQRGHLFRQGHELWRULLQVROLGRQRQKDHIIHWWRULJXDUGR

DJOLDOWULPHQWUHJOLDWWLFRQFXLLOFUHGLWRUHLQWHUURPSHODSUHVFUL]LRQHQHLFRQIURQWLGL

XQFRQGHELWRUHKDQQRHIIHWWRDQFKHQHLFRQIURQWLGHJOLDOWULGHELWRULLQVROLGR

/DVROLGDULHWjSXzHVVHUHDWWLYDLQFDVRGLSOXUDOLWjGLFUHGLWRULFLDVFXQRSXzSUHWHQGHUH

O¶LQWHURPDO¶DGHPSLPHQWRIDWWRQHOOHPDQLGLXQRGLHVVLOLEHUDLOGHELWRUHYHUVRWXWWL

LO GLULWWR GL ULFKLHGHUH H FRUUHODWLYDPHQWH O¶REEOLJR GL

2EEOLJD]LRQH LQGLYLVLELOH

SUHVWDUHO¶LQWHURGHULYDQRGDOODQDWXUDGHOODSUHVWD]LRQHFKHKDSHURJJHWWRXQDFRVDFKH

QRQqVXVFHWWLELOHGLHVVHUHULGRWWDLQSDUWLSHUODVXDQDWXUDRSHUYRORQWjGHOOHSDUWL

/DSUHVWD]LRQH FXLLOGHELWRUHqREEOLJDWRSXzFRQVLVWHUHLQXQGDUHLQXQIDFHUHRLQ

XQ FRO WHUPLQH SUHVWD]LRQH VL LQWHQGH WDQWR LO FRPSRUWDPHQWR GRYXWR

QRQ IDFHUH

TXDQWRLOULVXOWDWR GLTXHOFRPSRUWDPHQWR

/D SUHVWD]LRQH VL GLFH TXDQGR DVVXPRQR ULOLHYR OH TXDOLWj SHUVRQDOL

LQIXQJLELOH

GHOO¶REEOLJDWR VL GLFH TXDQGR SHU LO FUHGLWRUH q LUULOHYDQWH FKL JOL SURFXUD LO

IXQJLELOH

ULVXOWDWRFXLKDGLULWWR

3HUFKpXQ¶REEOLJD]LRQHVLDYDOLGDPHQWHDVVXQWDRFFRUUHFKHODSUHVWD]LRQHGRYXWDVLD

x SRVVLELOH

x OHFLWD RSHUOR PHQRGHWHUPLQDELOH

x GHWHUPLQDWD

/H SDUWL SRVVRQR DQFKH VWDELOLUH FKH O¶RJJHWWR GHOOD SUHVWD]LRQH GL XQD GL HVVH VLD

GHWHUPLQDWRGDXQWHU]RFKHGHYHSURFHGHUHFRQHTXRDSSUH]]DPHQWR

GHOO¶REEOLJD]LRQHqODSUHVWD]LRQHGRYXWD&RQULIHULPHQWRDOOHREEOLJD]LRQLVL

2JJHWWR

GLVWLQJXRQR

OHREEOLJD]LRQLJHQHULFKHLOGHELWRUHqWHQXWRDGDUHFRVHQRQDQFRUDLQGLYLGXDWHHG

DSSDUWHQHQWLDGXQJHQHUH TXLQWDOLGLJUDQR

OHREEOLJD]LRQLVSHFLILFKHLOGHELWRUHqWHQXWRDGDUHXQDFRVDGHWHUPLQDWD

/¶REEOLJD]LRQH GD JHQHULFD VL WUDVIRUPD LQ VSHFLILFD TXDQGR VL SHUYLHQH DOOD

LQGLYLGXD]LRQHGHOOHUHV VFHOWHSHUDGHPSLHUH

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

2EEOLJD]LRQLSHFXQLDULHKDQQRSHURJJHWWRODGD]LRQHGLXQDVRPPDGLGDQDUR

4XDQGR O¶REEOLJD]LRQH SHFXQLDULD q D WHUPLQH YDOH LO SULQFLSLR QRPLQDOLVWLFR FLRq LO

GHELWRUH FRQWLQXD VHPSUH D GRYHUH OD VWHVVD TXDQWLWj QRPLQDOH GL PRQHWD

LQGLSHQGHQWHPHQWH GDOOH PRGLILFKH FKH LQWHUYHQJRQR QHO SRWHUH G¶DFTXLVWR GL

TXHVW¶XOWLPD,OFUHGLWRUHSXzFHUFDUHGLFDXWHODUVLFRQWUROHRVFLOOD]LRQLGLYDORUHGHOOD

PRQHWD ROWUH FKH SDWWXHQGR GHJOL LQWHUHVVL LQVHUHQGR QHL FRQWUDWWL GD FXL GHULYDQR

REEOLJD]LRQLSHFXQLDULHDWHUPLQHFODXVROHYROWHDFRQVHQWLUHYDULD]LRQLGHOO¶HQWLWjGHOOD

VRPPDLQL]LDOPHQWHGRYXWDLQIXQ]LRQHGHOOHPRGLILFKHGLSDUDPHWUL LQGLFL

,O SULQFLSLR QRPLQDOLVWLFR VL DSSOLFD DOOH FG REEOLJD]LRQL GL YDOXWD PD QRQ DOOH

REEOLJD]LRQLGLYDORUHFLRqTXHOOHFKHSXUHVVHQGRSHFXQLDULHQRQKDQQRGLUHWWDPHQWH

SHU RJJHWWR LO GDQDUR PD LO ³YDORUH´ GL XQ EHQH FRVLFFKp OD VRPPD HIIHWWLYDPHQWH

GRYXWDGHYHHVVHUHSUHYLDPHQWHGHWHUPLQDWDSUHQGHQGRDSDUDPHWURGLULIHULPHQWRSHU

O¶DSSXQWRTXHO³YDORUH´FKHRYYLDPHQWHSXzPXWDUHQHOWHPSR

8Q SDUWLFRODUH WLSR GL REEOLJD]LRQH SHFXQLDULD q TXHOOD UHODWLYD DJOL 4XHVWL

LQWHUHVVL

IRUPDQR RJJHWWR GL XQ¶REEOLJD]LRQH SHFXQLDULD DFFHVVRULD FLRq VL DJJLXQJH DG XQD

REEOLJD]LRQHSHFXQLDULDDYHQWHFDUDWWHUHSULQFLSDOH FDSLWDOH

*OLLQWHUHVVLSRVVRQRHVVHUH

x FRQYHQ]LRQDOLTXDQGROHSDUWLQHOWLWRORFRVWLWXWLYRGHOO¶REEOLJD]LRQHSDWWXLVFRQR

FKHLOGHELWRUHVLDWHQXWRDSDJDUHDOFUHGLWRUHGHJOLLQWHUHVVLVHOHSDUWLQRQKDQQR

ILVVDWRLOWDVVRGLLQWHUHVVHDOORUDVLDSSOLFDLOWDVVROHJDOH GHO

FUHGLWLSHFXQLDULOLTXLGLHGHVLJLELOLSURGXFRQRLQWHUHVVLQHOODPLVXUD

x FRUULVSHWWLYLL

OHJDOHGLSLHQRGLULWWRRVVLDDXWRPDWLFDPHQWHEHQFKpQRQSDWWXLWLHVHQ]DELVRJQR

GL GRPDQGD JLXGL]LDOH R GL FRVWLWX]LRQH LQ PRUD GHO GHELWRUH SXUFKp OD OHJJH R LO

WLWRORQRQVWDELOLVFDQRGLYHUVDPHQWH

x FRPSHQVDWLYLJOLLQWHUHVVLGHFRUURQRDQFKHVHLOFUHGLWRQRQqDQFRUDHVLJLELOH

x PRUDWRULTXDQGRLOGHELWRUHGLXQDVRPPDGLGDQDURqLQPRUDRVVLDLQULWDUGRQHO

SDJDPHQWR GHYH DO FUHGLWRUH JOL LQWHUHVVL OHJDOL DQFKH VH QRQ HUDQR GRYXWL

SUHFHGHQWHPHQWHHVHQ]DELVRJQRFKHLOFUHGLWRUHSURYLGLDYHUVRIIHUWRUHDOPHQWHLO

GDQQR

3XzDYYHQLUHFKHGXHRSLVLDQROHSUHVWD]LRQLSUHYLVWH REEOLJD]LRQHDOWHUQDWLYD PD

FKHLOGHELWRUHSRVVDOLEHUDUVLHVHJXHQGRQHXQDVROD REEOLJD]LRQHVHPSOLFH VHOHSDUWL

QRQKDQQRVWDELOLWRGLYHUVDPHQWHODVFHOWDVSHWWDDOGHELWRUH6HXQDGHOOHSUHVWD]LRQLq

LPSRVVLELOH ILQ GDOO¶RULJLQH R GLYLHQH LPSRVVLELOH SULPD GHOOD VFHOWD O¶REEOLJD]LRQH VL

FRQVLGHUDVHPSOLFHVHLQYHFHODSUHVWD]LRQHVFHOWDGLYHQWDLPSRVVLELOHDOORUDVLHVWLQJXH

O¶REEOLJD]LRQH

%LVRJQD GLVWLQJXHUH O¶REEOLJD]LRQH DOWHUQDWLYD GDOO¶REEOLJD]LRQH IDFROWDWLYD OD

SUHVWD]LRQHSUHYLVWDqXQDVRODPDLOGHELWRUHVLSXzOLEHUDUHSUHVWDQGRXQ¶DOWUDFRVD

&DS0RGLILFD]LRQHGHLVRJJHWWLGHOO¶REEOLJD]LRQH

6L SDUOD GL VLD SHU LQGLFDUH LO FRQWUDWWR FRQ LO TXDOH LO FUHGLWRUH

FHVVLRQH GHO FUHGLWR

FHGHQWH SDWWXLVFHFRQXQWHU]R FHVVLRQDULR LOWUDVIHULPHQWRLQFDSRDTXHVW¶XOWLPRGHO

VXRGLULWWRYHUVRLOGHELWRUH FHGXWR VLDSHULQGLFDUHO¶HIIHWWRGLWDOHFRQWUDWWRHFLRqSHU

O¶DSSXQWRLOWUDVIHULPHQWRGHOFUHGLWRLQFDSRDOFHVVLRQDULR

1RQqQHFHVVDULRSHUFKpLOWUDVIHULPHQWRGHOFUHGLWRVLDWWXLFKHLOGHELWRUHSUHVWLLOVXR

FRQVHQVRDIILQFKpODFHVVLRQHDEELDHIILFDFLDQHLFRQIURQWLGHOGHELWRUH FHGXWRRFFRUUH

FKHJOLYHQJDQRWLILFDWDGDOFHGHQWHRGDOFHVVLRQDULRODFHVVLRQH

/¶DFFHWWD]LRQHRODQRWLILFD]LRQHGHOODFHVVLRQHVHUYRQRLQROWUHDGDWWULEXLUOHHIILFDFLDGL

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

IURQWHDLWHU]L

3HUTXDQWRULJXDUGDJOLHIIHWWLO¶REEOLJD]LRQHULPDQHLQDOWHUDWDHLOGHELWRUHFHGXWRSXz

RSSRUUH DO FHVVLRQDULR OH VWHVVH HFFH]LRQL FKH SRWHYD RSSRUUH DO FHGHQWH PD QRQ SXz

RSSRUUHLQFRPSHQVD]LRQHDOFHVVLRQDULRXQFRQWURFUHGLWRYHUVRLOFHGHQWHTXDORUDDEELD

DFFHWWDWR OD FHVVLRQH RYYHUR TXDORUD VL WUDWWL GL FUHGLWR VRUWR SRVWHULRUPHQWH DOOD

FHVVLRQH

,O FHGHQWH q WHQXWR D JDUDQWLUH O¶HVLVWHQ]D GHO FUHGLWR PD QRQ ULVSRQGH DIIDWWR VH LO

GHELWRUHULVXOWDLQVROYHQWHLOFHGHQWHSXzSHUDOWURJDUDQWLUHODVROYHQ]DGHOGHELWRUH

4XDQGR OD FHVVLRQH VLD VWDWD HIIHWWXDWD SHU HVWLQJXHUH XQ GHELWR GHO FHGHQWH YHUVR LO

FHVVLRQDULRVLSUHVXPHFKHOD FHVVLRQHDYYHQJDSURVROYHQGR LOFHGHQWHVLOLEHUDVROR

TXDQGR LO GHELWRUH VDOGD LO SURSULR GHELWR DO FHVVLRQDULR TXDORUD ULVXOWL XQD GLYHUVD

YRORQWjGHOOHSDUWLQHOVHQVRFKHLOFHVVLRQDULROLEHULVHQ]¶DOWURLOFHGHQWHGDOO¶REEOLJR

FKH TXHVW¶XOWLPR DYHYD QHL VXRL FRQIURQWL DFFROODQGRVL SHUWDQWR O¶LQWHUR ULVFKLR GHOOD

VROYHQ]DGHOGHELWRUHFHGXWRVLSDUODGLFHVVLRQHSURVROXWR

XQ¶LPSUHVD VSHFLDOL]]DWD LO IDFWRU VL LPSHJQD ± FRQWUR LO

&RQWUDWWR GL IDFWRULQJ

SDJDPHQWRGLXQDFRPPLVVLRQHYDULDELOHDVHFRQGDGHOO¶HQWLWjGHJOLREEOLJKLDVVXQWL± D

JHVWLUHSHUFRQWRGLXQ¶LPSUHVDFOLHQWHO¶DPPLQLVWUD]LRQHGLWXWWLRGLSDUWHGHLFUHGLWL

GLFXLTXHVW¶XOWLPDGLYHQWDWLWRODUHYHUVRLSURSULFOLHQWLQHOODJHVWLRQHGHOODVXDDWWLYLWj

LPSUHQGLWRULDOH/DFHVVLRQHSXzHVVHUHSURVROYHQGRRSURVROXWR

$OWUH ILJXUH GL VXFFHVVLRQH QHO ODWR DWWLYR VRQR OD GHOHJD]LRQH DWWLYD H OD VXUURJD]LRQH

SHUSDJDPHQWR

3HU LO FUHGLWRUH QRQ q DIIDWWR LQGLIIHUHQWH DYHUH FRPH GHELWRUH XQD SHUVRQD LQYHFH GL

XQ¶DOWUDSHUFKpXQDSXzHVVHUHVROYLELOHHO¶DOWUDQRSHUFLzODVRVWLWX]LRQHGHOGHELWRUH

QRQqSRVVLELOHVHQ]DO¶HVSUHVVDYRORQWjGHOFUHGLWRUH

6L KD TXDQGR XQD SHUVRQD GHOHJDQWH RUGLQD R LQYLWD XQ¶DOWUD SHUVRQD

GHOHJD]LRQH

GHOHJDWR DG HVHJXLUH R D SURPHWWHUH GL HVHJXLUH

GHOHJDWLR VROYHQGL GHOHJDWLR

XQGHWHUPLQDWRSDJDPHQWRDIDYRUHGLXQWHU]RVRJJHWWR GHOHJDWDULR

SURPLWWHQGL

1HO SULPR FDVR LO GHOHJDQWH QRQ RUGLQD DO GHOHJDWR GL DVVXPHUH XQ REEOLJR GL SDJDUH

YHUVRLOGHOHJDWDULREHQVuORLQYLWDDGHIIHWWXDUHVHQ]¶DOWURXQGHWHUPLQDWRSDJDPHQWR q

LO FDVR GHOO¶DVVHJQR EDQFDULR QHO VHFRQGR FDVR LO GHOHJDQWH QRQ RUGLQD DOGHOHJDWRGL

HIIHWWXDUH XQ SDJDPHQWR DO GHOHJDWDULR EHQVu GL DVVXPHUH O¶REEOLJR GL HIIHWWXDUH

VXFFHVVLYDPHQWH XQ GHWHUPLQDWR SDJDPHQWR DO GHOHJDWDULR q LO FDVR GHOOD FDPELDOH

WUDWWD

8Q WHU]R SXz DVVXPHUH YHUVR LO FUHGLWRUH LO GHELWR GL XQ DOWUR SURPHWWHQGR FKH

SURYYHGHUj OXL DO SDJDPHQWR TXHVW¶REEOLJR SXz HVVHUH DVVXQWR VSRQWDQHDPHQWH H LO

FRQWUDWWRFRQLOTXDOHLOFUHGLWRUHHLOWHU]RFRQYHQJRQRFKHLOWHU]RVLDVVXPDLOGHELWRVL

FKLDPD ,O WHU]R HVSURPLWWHQWH VXEHQWUD QHOOD VWHVVD SRVL]LRQH GHO

HVSURPLVVLRQH

GHELWRUHRULJLQDULR

/DGLIIHUHQ]DFRQODGHOHJD]LRQHVWDQHOFDUDWWHUHGLVSRQWDQHLWj

/¶DFFROOR q XQ FRQWUDWWR WUD LO GHELWRUH DFFROODWR H XQ WHU]R DFFROODQWH FRQ LOTXDOH

TXHVW¶XOWLPR DVVXPH D SURSULR FDULFR O¶RQHUH GL SURFXUDUH LO SDJDPHQWR DO FUHGLWRUH

DFFROODWDULR 3XzHVVHUH

VHPSOLFHLOFUHGLWRUHVLLPSHJQDVRORYHUVRO¶DFFROODWR LOFUHGLWRUHQRQDFTXLVWDXQ

x QXRYRGHELWRUH

HVWHUQR VL KD TXDQGR O¶DFFRUGR WUD DFFROODQWH H DFFROODWR VL SUHVHQWD FRPH XQ

x

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

FRQWUDWWR D IDYRUH GHO WHU]R RVVLD q GHVWLQDWR D IDYRUH GHO FUHGLWRUH SXz HVVHUH

FXPXODWLYR VH LO GHELWRUH RULJLQDULR UHVWD REEOLJDWR LQ VROLGR FRQ O¶DFFROODQWH

RSSXUH OLEHUDWRULR R SULYDWLYR VH LO GHELWRUH RULJLQDULR UHVWD OLEHUDWR ULPDQHQGR

REEOLJDWRLQVXDYHFHO¶DFFROODQWH

6RQRRSSRQLELOLDOFUHGLWRUHOHHFFH]LRQLUHODWLYHDOUDSSRUWRWUDO¶DFFROODQWHHLOGHELWRUH

RULJLQDULR

&DS/¶HVWLQ]LRQHGHOO¶REEOLJD]LRQH

,O WLSLFR IDWWR HVWLQWLYR GHO UDSSRUWR REEOLJDWRULR q O¶DGHPSLPHQWR PD SXz DYYHQLUH

DQFKHLQDOWULPRGL

/¶DGHPSLPHQWR R SDJDPHQWR FRQVLVWH QHOOD HVDWWD UHDOL]]D]LRQH GHOOD SUHVWD]LRQH

GRYXWD,OGHELWRUHqWHQXWRDGDGHPSLHUHHVDWWDPHQWHODSUHVWD]LRQHGRYXWDLOFUHGLWRUH

SXzVHYXROHULILXWDUHXQSDJDPHQWRSDU]LDOH

3HUYDOXWDUHODUHJRODULWjGHOO¶DGHPSLPHQWRVRQRLPSRUWDQWL

GHVWLQDWDULRGHOSDJDPHQWRLOGHELWRUHTXDQGRVLWUDWWLGLXQ¶REEOLJD]LRQHGLGDUH

x GHYH HVHJXLUH LO SDJDPHQWR QHOOH PDQL GHO FUHGLWRUH PD RFFRUUH FKH VL DFFHUWL FKH

TXHVWLDEELDODFDSDFLWj OHJDOH GLULFHYHUHSHUFKpDOWULPHQWLSXzHVVHUHREEOLJDWRD

SDJDUHXQDVHFRQGDYROWD

OXRJR GHOO¶DGHPSLPHQWR q GL UHJROD GHWHUPLQDWR QHO WLWRORFRVWLWXWLYRGHOUDSSRUWR

x RYYHURqGHWHUPLQDWRGDJOLXVLRGDOODQDWXUDVWHVVDGHOODSUHVWD]LRQH

WHPSR GHOO¶DGHPSLPHQWR SXz HVVHUH LPPHGLDWR R D WHUPLQH TXDQGR SHU

x O¶DGHPSLPHQWR ULVXOWL ILVVDWR XQ WHUPLQH VL SUHVXPH FKH TXHVWR VLD D IDYRUH GHO

GHELWRUH RVVLD LO FUHGLWRUH QRQ SXz HVLJHUH OD SUHVWD]LRQH SULPD GHOOD VFDGHQ]D

PHQWUH LO GHELWRUH SXz SUHWHQGHUH GL DGHPSLHUH DQFKH SULPD GHO WHUPLQH ILVVDWR

DYYLHQHO¶LQYHUVRVHLOWHUPLQHULVXOWDILVVDWRDIDYRUHGHOFUHGLWRUH

6RQRVWDWLLPSRVWLGHLOLPLWLDOO¶XVRGHOFRQWDQWHqVWDWRYLHWDWRO¶XVRGLGHQDURFRQWDQWH

RGLWLWROLGLFUHGLWRDOSRUWDWRUHSHUHIIHWWXDUHYHUVDPHQWLFRPSOHVVLYDPHQWHVXSHULRULD

OLUHYHQWLPLOLRQL

4XDQGR OD SUHVWD]LRQH VLD LO FUHGLWRUH SXz OHJLWWLPDPHQWH ULILXWDUH OD

LQIXQJLELOH

SUHVWD]LRQHFKHLOGHELWRUHJOLSURSRQJDGLIDUHVHJXLUHGDXQVXRVRVWLWXWRVHLQYHFHOD

SUHVWD]LRQHqIXQJLELOH LOFUHGLWRUHQRQSXz OHJLWWLPDPHQWHULILXWDUHODSUHVWD]LRQHFKH

JOLYHQJDRIIHUWDGDXQWHU]R

XQD SHUVRQD SXz DYHUH SL GHELWL GHOOR VWHVVR JHQHUH FRQ XQ¶DOWUD

,PSXWD]LRQH

SHUVRQDSXzGLYHQWDUHLPSRUWDQWHVWDELOLUHTXDOLGHELWLYHQJRQRVDOGDWLVHLOGHELWRUHID

XQSDJDPHQWRLQIHULRUHDOWRWDOHGHLVXRLGHELWL/DOHJJHULFRQRVFHDOGHELWRUHODIDFROWj

GLGLFKLDUDUHTXDQGRSDJDTXDOHGHELWRLQWHQGHVRGGLVIDUHLQPDQFDQ]DLOSDJDPHQWR

GHYH HVVHUH LPSXWDWR DO GHELWR VFDGXWR WUD SL GHELWL VFDGXWL D TXHOOR PHQR JDUDQWLWR

WUD SL GHELWL XJXDOPHQWH JDUDQWLWL DO SL RQHURVR SHU LO GHELWRUH WUD SL GHELWL

XJXDOPHQWHRQHURVLDOSLDQWLFR6HWDOLFULWHULQRQVRFFRUURQRO¶LPSXWD]LRQHYDIDWWD

SURSRU]LRQDOPHQWHDLYDULGHELWL

,O SDJDPHQWR SXz DQFKH GDU OXRJR DOOD VRVWLWX]LRQH GHO FUHGLWRUH FRQ DOWUD SHUVRQD

,Q WDO FDVR O¶REEOLJR QRQ VL HVWLQJXH PD PXWD GLUH]LRQH LQ TXDQWR

VXUURJD]LRQH

DOO¶RULJLQDULRFUHGLWRUHVLVRVWLWXLVFHXQDOWURFUHGLWRUH

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

,O FUHGLWRUH SXz OHJLWWLPDPHQWH ULILXWDUH GL DFFHWWDUH XQD SUHVWD]LRQH GLYHUVD GD TXHOOD

GHGRWWD LQ REEOLJD]LRQH DQFKH TXDORUD VL WUDWWL GL SUHVWD]LRQH DYHQWH YDORUH HJXDOH R

DGGLULWWXUDPDJJLRUH PRUD FUHGHQGL KD OXRJR TXDQGR LO FUHGLWRUH VHQ]D OHJLWWLPR

0RUD GHO FUHGLWRUH

PRWLYR ULILXWD GL ULFHYHUH LO SDJDPHQWR RIIHUWRJOL GDO GHELWRUH RSSXUH RPHWWH GL

FRPSLHUHJOLDWWLSUHSDUDWRULSHULOULFHYLPHQWRGHOODSUHVWD]LRQH HIIHWWLSRVVRQRHVVHUH

DGHVODILQHGLXQUDSSRUWRGLODYRUR 3HUFKpVLDEELDPRUDFUHGHQGLqQHFHVVDULRFKHLO

GHELWRUHIDFFLDDOFUHGLWRUHRIIHUWD GHOODSUHVWD]LRQHVHFRQGROHVHJXHQWLPRGDOLWj

VROHQQHRIRUPDOHFRPSLXWDGDSXEEOLFRXIILFLDOH

x VHFRQGRJOLXVL

x

,O GHSRVLWR q LQ RJQL FDVR QHFHVVDULR SHUFKp LO GHELWRUH RWWHQJD OD OLEHUD]LRQH

GDOO¶REEOLJD]LRQH

/¶RIIHUWD QRQ IRUPDOH HVFOXGH OD PD QRQ SURGXFH JOL HIIHWWL GHOOD

PRUD GHEHQGL PRUD

FUHGHQGL TXDQGR WUD GXH SHUVRQH LQWHUFRUURQR UDSSRUWL REEOLJDWRUL UHFLSURFL L

&RPSHQVD]LRQH

GXHUDSSRUWLSRVVRQRHVWLQJXHUVLLQPRGRWRWDOHRSDU]LDOHVHQ]DELVRJQRGLSURYYHGHUH

DLULVSHWWLYLDGHPSLPHQWL7UHWLSL

&RPSHQVD]LRQH OHJDOH ULFKLHGH O¶RPRJHQHLWj GHOOH SUHVWD]LRQL GRYXWHODOLTXLGLWj

GLHQWUDPELLFUHGLWL VLVDLOORURSUHFLVRDPPRQWDUH HO¶HVLJLELOLWjGHLFUHGLWLVWHVVL

&RPSHQVD]LRQH JLXGL]LDOH VH QHO FRUVR GL XQ JLXGL]LR VLD LQYRFDWR XQ FUHGLWR

OLTXLGR HG HVLJLELOH H O¶DOWUD SDUWH RSSRQJD LQ FRPSHQVD]LRQH XQ FRQWURFUHGLWR

RPRJHQHR HG DQFK¶HVVR HVLJLELOH PD QRQ DQFRUD OLTXLGR LO JLXGLFH SXz GLFKLDUDUH

O¶HVWLQ]LRQH GHL GXH GHELWL ILQR DOOD TXDQWLWj FRUULVSRQGHQWH D FRQGL]LRQH FKH LO

FUHGLWRRSSRVWRLQFRPSHQVD]LRQHVLD³GLIDFLOHHSURQWDOLTXLGD]LRQH´

&RPSHQVD]LRQH YRORQWDULD VH L GHELWL QRQ KDQQR L UHTXLVLWL SHU GDU OXRJR DOOD

FRPSHQVD]LRQH OHJDOH R JLXGL]LDOH OD ORUR HVWLQ]LRQH SHU FRPSHQVD]LRQH SXz

YHULILFDUVL VROWDQWR LQ IRU]D GL XQR VSHFLILFR FRQWUDWWR FRQ LO TXDOH OH SDUWL

ULQXQFLDQRVFDPELHYROPHQWHLQWXWWRRLQSDUWHDLULVSHWWLYLFUHGLWL

/D FRPSHQVD]LRQH QRQ q DPPHVVD WUD XQ¶REEOLJD]LRQH FLYLOH H XQ¶REEOLJD]LRQH

QDWXUDOH

&RQIXVLRQHTXDORUDOHTXDOLWjGLFUHGLWRUHHGLGHELWRUHYHQJDQRDWURYDUVLULXQLWHQHOOD

VWHVVDSHUVRQDO¶REEOLJD]LRQHVLHVWLQJXH

/D q XQ FRQWUDWWR FRQ LO TXDOH L VRJJHWWL GL XQ UDSSRUWR REEOLJDWRULR

QRYD]LRQH

VRVWLWXLVFRQRXQQXRYRUDSSRUWRDTXHOORRULJLQDULR

6H OD VRVWLWX]LRQH ULJXDUGD OD SHUVRQD GHO GHELWRUH OD QRYD]LRQH VL GLFH VRJJHWWLYD VH

ULJXDUGDO¶RJJHWWRRLOWLWRORVLGLFHRJJHWWLYD

/D q OD ULQXQ]LD GHO FUHGLWRUH DO FUHGLWR (VVD FRQVLVWH LQ XQ QHJR]LR

UHPLVVLRQH

XQLODWHUDOH UHFHWWL]LR FKH SURGXFH HIIHWWR TXDQGR OD GLFKLDUD]LRQH q FRPXQLFDWD DO

GHELWRUHFKHSHUDOWURSXzGLFKLDUDUHGLQRQYROHUQHSURILWWDUH

/¶LPSRVVLELOLWj HVWLQJXH O¶REEOLJD]LRQH OLEHUDQGR LO GHELWRUH VH HVVD

VRSUDYYHQXWD

GLSHQGH GD FDXVD QRQ LPSXWDELOH DO GHELWRUH RVVLD VH OD SUHVWD]LRQH q GLYHQWDWD

LPSRVVLELOHVHQ]DFROSDGHOGHELWRUHHGKDFDUDWWHUHGHILQLWLYR

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

&DS/¶LQDGHPSLPHQWRHODPRUD

,OGHELWRUHqWHQXWRDGHVHJXLUHHVDWWDPHQWHODSUHVWD]LRQHGRYXWDVHDFLzQRQSURYYHGH

HJOL q /¶LQDGHPSLPHQWR q LPSXWDELOH DO GHELWRUH FKH QH ULVSRQGH FRQ

LQDGHPSLHQWH

O¶REEOLJR GL ULVDUFLUH L GDQQL FKH OD PDQFDWD HVHFX]LRQH GHOOD SUHVWD]LRQH SURYRFD DO

FUHGLWRUH

6L KD TXDQGR OD SUHVWD]LRQH HVHJXLWD GLIIHULVFH

DGHPSLPHQWR LQHVDWWR

TXDQWLWDWLYDPHQWHRTXDOLWDWLYDPHQWHGDTXHOODGRYXWD

6L KD TXDQGR QRQ VROWDQWR OD SUHVWD]LRQH QRQ q VWDWD DQFRUD

LQDGHPSLPHQWR DVVROXWR

DGHPSLXWD PD RUDPDL O¶DGHPSLPHQWR QRQ SRWUj SL YHULILFDUVL DOOD SUHVWD]LRQH

Æ

RULJLQDULDPHQWHGRYXWDVLVRVWLWXLVFHLOULVDUFLPHQWRGHLGDQQLSURYRFDWLDOFUHGLWRUH

6LKDLQDGHPSLPHQWRUHODWLYR TXDQGRLOGHELWRUHQRQKDDQFRUDHVHJXLWRODSUHVWD]LRQH

GRYXWDPDO¶DGHPSLPHQWRSXzDQFRUDYHULILFDUVL

,O ULWDUGR R LQDGHPSLPHQWR UHODWLYR VL FKLDPD DQFKH /D

PRUD PRUD GHEHQGL

SUHVXSSRQH OD LPSXWDELOLWj GHO ULWDUGR DO GHELWRUH OD PRUD SXz YHULILFDUVL RVVLD

H[ UH

DXWRPDWLFDPHQWH SHU LO IDWWR GHO VROR ULWDUGR RYYHUR PHGLDQWH XQ DWWR GL

H[ SHUVRQD

FRVWLWX]LRQHLQPRUDFRQFXLLOFUHGLWRUHULFKLHGHSHULVFULWWRO¶DGHPSLPHQWR

*OLHIIHWWLGHOODPRUDGHEHQGL VRQR

O¶REEOLJRGLULVDUFLUHLOGDQQRSHULOULWDUGRQHOO¶DGHPSLPHQWR

x LO SDVVDJJLR GHO ULVFKLR VH OD SUHVWD]LRQH GLYHQWD LPSRVVLELOH O¶REEOLJD]LRQH VL

x HVWLQJXH

/D FRQVHJXHQ]D VDQ]LRQDWRULD SULQFLSDOH GHOO¶LQDGHPSLPHQWR LPSXWDELOH DO GHELWRUH q

O¶REEOLJR D VXR FDULFR GL ULVDUFLUH DO FUHGLWRUH LO GDQQR DUUHFDWRJOL ,Q RJQL FDVR LO

ULVDUFLPHQWRGHOGDQQRGHYHFRPSUHQGHUH³FRVuODSHUGLWDVXELWDGDOFUHGLWRUHFRPHLO

PDQFDWRJXDGDJQR´SHUDOWURqULVDUFLELOHVRORLOGDQQRFKHVLDFRQVHJXHQ]DLPPHGLDWD

HGLUHWWD GHOO¶LQDGHPSLPHQWR

Ê UHJROD JHQHUDOH FKH JUDYL VXO FUHGLWRUH TXDQGR SUHWHQGH LO ULVDUFLPHQWR O¶RQHUH GL

SURYDUHLVLQJROLIDWWRULOHVLYLSHULTXDOLSUHWHQGHGLHVVHUHULVDUFLWR

1HOOHREEOLJD]LRQLSHFXQLDULHGDOJLRUQRGHOODPRUDLOGHELWRUHFKHQRQDEELDSDJDWROD

VRPPD GRYXWD q WHQXWR DXWRPDWLFDPHQWH D SDJDUH LQ DJJLXQWD DO FDSLWDOHFKHDYUHEEH

GRYXWRYHUVDUHJOLLQWHUHVVLPRUDWRUL/¶HQWLWjGLWDOLLQWHUHVVLSXzHVVHUHVWDWDVWDELOLWD

H[ DQWH SXz HVVHUH XJXDOH DO WDVVR OHJDOH RSSXUH HVVHUH XJXDOH DO WDVVR

G¶LQWHUHVVHSUHFHGHQWHPHQWHVWDELOLWRSHUO¶REEOLJD]LRQHVHqPDJJLRUHGLTXHOOROHJDOH

/DOLTXLGD]LRQHGHOGDQQRGHYHHVVHUHGLPLQXLWDVHDGHWHUPLQDUHLOGDQQRKDFRQFRUVR

XQIDWWRFROSRVRGHOFUHGLWRUH

6HqLOFUHGLWRUHDGHVVHUHLQPRUDLOGHELWRUHQRQGHYHSLJOLLQWHUHVVLQpLIUXWWLGHOOD

FRVD H SXz SUHWHQGHUH LO ULVDUFLPHQWR GHL GDQQL FKH LOFRPSRUWDPHQWRGHOFUHGLWRUHJOL

DEELD SURFXUDWR ROWUH LO ULPERUVR GHOOH HYHQWXDOL VSHVH VRVWHQXWH SHU OD FXVWRGLD H OD

FRQVHUYD]LRQHGHOODFRVDGRYXWD

&DS/DUHVSRQVDELOLWjSDWULPRQLDOHGHOGHELWRUH

6H LO GHELWRUH QRQ DGHPSLH OD SUHVWD]LRQH GRYXWD LO FUHGLWRUH SXz SURPXRYHUH LO

SURFHVVR HVHFXWLYR VXL EHQL GHO GHELWRUH IDFHQGROL HVSURSULDUH VHFRQGR OH UHJROH GHO

FRGGLSURFHGXUDFLYLOH

6H YL VRQR SL FUHGLWRUL WXWWL KDQQR XJXDOH GLULWWR GL VRGGLVIDUVL FRQ LO ULFDYDWR GHOOD

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP

YHQGLWD GHL EHQL GHO GHELWRUH D PHQR FKH OD OHJJH QRQ

SDU FRQGLFLR FUHGLWRUXP

DWWULEXLVFDDGDOFXQLGLTXHVWLXQDSUHIHUHQ]DDOVRGGLVIDFLPHQWR

&DXVHGLSUHIHUHQ]DVRQRLSULYLOHJLLOSHJQRHO¶LSRWHFD ,OSULYLOHJLRYLHQHDFFRUGDWR

DLFUHGLWRULDVVLVWLWLGDFDXVHGLSUHOD]LRQH VRQRSUHIHULWLDLFUHGLWRUHFKLURJUDIDUL HSXz

HVVHUH JHQHUDOH VX WXWWL L EHQL PRELOL GHO GHELWRUH R VSHFLDOH VX GHWHUPLQDWL EHQL

PRELOLRLPPRELOL

,OSHJQRqSUHIHULWRDOSULYLOHJLRVSHFLDOHVXLPRELOLLOSULYLOHJLRVSHFLDOHVXJOLLPPRELOL

qSUHIHULWRDOO¶LSRWHFD

&DS,GLULWWLUHDOLGLJDUDQ]LD SHJQRHGLSRWHFD

,O SHJQR H O¶LSRWHFD VRQR GLULWWL UHDOL VRQR LQHUHQWL DL EHQL VX FXL VRQR FRVWLWXLWL H

DWWULEXLVFRQR DO FUHGLWRUH LO GLULWWR GL VHTXHOD FLRq LO SRWHUH GL HVHUFLWDUH OD JDUDQ]LD

HVSURSULDQGR LO EHQH H VRGGLVIDFHQGRVL VXO SUH]]R ULFDYDWR GDOOD YHQGLWD DQFKH VH OD

SURSULHWjGHOEHQHVLDSDVVDWDDGDOWUL

1RQKDQQRPDLFDUDWWHUHJHQHUDOHPDFRQFHUQRQRVHPSUHEHQLGHWHUPLQDWL

/DGLIIHUHQ]DWUDSHJQRHLSRWHFDGDXQODWRHSULYLOHJLRVSHFLDOHGDOO¶DOWURFRQVLVWHLQ

TXHVWRLSULYLOHJLVRQRVWDELOLWLGDOODOHJJHSHUODFDXVDGHOFUHGLWRHTXLQGLLOFUHGLWRILQ

GDOPRPHQWRGHOODQDVFLWDqSULYLOHJLDWRRQRLOSHJQRHO¶LSRWHFDKDQQRELVRJQRGLXQ

SURSULRWLWRORFRVWLWXWLYR

'LIIHUHQ]H WUD SHJQR HG LSRWHFD QHO SHJQR LO SRVVHVVR GHOOD FRVD SDVVD DO FUHGLWRUH

QHOO¶LSRWHFD HVVR ULPDQH DO GHELWRUH LO SHJQR KD SHU RJJHWWR EHQL PRELOL PHQWUH

O¶LSRWHFDKDSHURJJHWWREHQLLPPRELOLRGLULWWLUHDOLLPPRELOLDUL

/DOHJJHYLHWDLOSDWWRFRPPLVVRULRRVVLDLOSDWWRFRQLOTXDOHVLFRQYLHQHH[DQWH FKHLQ

PDQFDQ]D GL SDJDPHQWR GHO FUHGLWR OD SURSULHWj GHOOD FRVD GDWD LQ SHJQR R LSRWHFD

SDVVHUjDXWRPDWLFDPHQWHDOFUHGLWRUH

,OSHJQR qXQGLULWWRUHDOHVXXQDFRVDPRELOHGHOGHELWRUHRGLXQWHU]RFKHLOFUHGLWRUH

SXzDFTXLVWDUHSHUFRQFHVVLRQHGHOSURSULHWDULRDJDUDQ]LDGHOVXRFUHGLWRÊYLHWDWRLO

VXESHJQR

,O SHJQR DWWULEXLVFH DO FUHGLWRUH LQ SULPR OXRJR XQD SUHOD]LRQH FKH FRPSRUWD FKH VXO

ULFDYDWR GHOOD YHQGLWD GHO EHQH FRVWLWXLWR LQ SHJQR LO FUHGLWRUH SRVVD VRGGLVIDUVL FRQ

SULRULWj ULVSHWWR DL FUHGLWRUL FKLURJUDIDULHFLzSHUILQRVHQHOIUDWWHPSRODFRVDVLDVWDWD

WUDVIHULWDLQSURSULHWjGLWHU]LSXUFKpODFRVDVLDULPDVWDLQVXRSRVVHVVR

(IIHWWLGHOODFRVWLWX]LRQHGLXQSHJQR

LO FUHGLWRUH KD GLULWWR GL WUDWWHQHUH LO EHQH PD SHU FRQYHUVR KD O¶REEOLJR GL

x FXVWRGLUOD

LOSHJQRQRQSXzDWWULEXLUHSRWHULFKHYDQQRDOGLOjGHOODIXQ]LRQHGLJDUDQ]LD

x LO FUHGLWRUH SXz FKLHGHUH FKH LO EHQH VLD YHQGXWR DL SXEEOLFL LQFDQWL SUHYLD

x LQWLPD]LRQH DO GHELWRUH H SXz DQFKH GRPDQGDUH DO JLXGLFH FKH OD FRVD JOL YHQJD

DVVHJQDWDLQSDJDPHQWRILQRDOODFRQFRUUHQ]DGHOGHELWRVHFRQGRODVWLPDGHOEHQH

VWHVVR

/¶LSRWHFD q XQ GLULWWR UHDOH GL JDUDQ]LD FKH DWWULEXLVFH DO FUHGLWRUH LO SRWHUH GL

HVSURSULDUHLOEHQHVXOTXDOHO¶LSRWHFDqFRVWLWXLWDHGLHVVHUHVRGGLVIDWWRFRQSUHIHUHQ]D

VXOSUH]]RULFDYDWRGDOO¶HVSURSULD]LRQH

/¶LSRWHFDSUHVHQWDOHVHJXHQWLFDUDWWHULVWLFKH

VSHFLDOLWjQRQSXzFDGHUHVHQRQVXEHQLGHWHUPLQDWL

x

ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP ZZZVWXGHQWLGHOODFDWWROLFDFRP


PAGINE

83

PESO

794.12 KB

PUBBLICATO

+1 anno fa


DETTAGLI
Corso di laurea: Corso di laurea in giurisprudenza
SSD:
Università: Torino - Unito
A.A.: 2013-2014

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeria0186 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Torino - Unito o del prof Gallo Carlo Emanuele.

Acquista con carta o conto PayPal

Scarica il file tutte le volte che vuoi

Paga con un conto PayPal per usufruire della garanzia Soddisfatto o rimborsato

Recensioni
Ti è piaciuto questo appunto? Valutalo!

Altri appunti di Diritto privato

Riassunto esame diritto privato, Docente Ciatti, libro consiglio Diritto privato, Ciatti e Calvo
Appunto
Diritto privato - Appunti
Appunto
Diritto di famiglia - Sesta
Appunto
Diritto privato - domande e risposte
Appunto