Che materia stai cercando?

Anteprima

ESTRATTO DOCUMENTO

l

L® ` TOT` ATTNO ,-G_ &AT\R\M ONIA uE)

ÙF`

L® \`ò\c` c\"ùàiy* Q aQwm^R \e "`QftgF\wftsoti yu\\`Q"`Th\\

ocN"H"ù.QL pmc^^dmòQ òCQ\\ o"\ yn , dc\\ ct"cQ "sco\L*

O"wnNUN\±.&S e dQL Ì"cl\"vTb ùst\ c"o`nih

/Re&m s phmoMoM

\ y\ò\ct\ qùùn\`o t.som ùCNo b:Sn'` %^^^."n\ì

\\c\"\hì\:` CL*\C\ftlc\cc con \\ C. \

cov\ ù esc"V_E

•~LD Cbv&wnh \\ R.O G C

iwwq y\nc\"cùMQ cm qunL M`\L+nìh d&ve

Mm`"\ov\A\, en`c\LLù"àì QuuA %o\^h l® cu\'

t i"m. é 8\ò MCQmP"* n&i R.o

5P^ FUN"t\NA€

bN\ùv\àl ~b Quonh3 é d\à`r\bim o8^\ auoMti

VEL:B = ~® \y\ò\® \\ .iumàiwmmb x \ tinQT"om^\ cmQ`

Q"nb € #CUYh` \l C® yw\l'c\"ow\®

ò\ M"Se yn

"m ®n à®ù oe>\Emv'O = V\\N\%\2£AR® !u®""#d

lta£3#*u 'xtìi1.f #St'@

fl# iT3£S ©f

`,àaPsf iJ€

Ì!*`!AP!B`" iSuSt#QS

f iHn3"F tpa?S¢@3ì3A

-Bti?SÉr"

-¥fl3§?P! -'8`BtinaTÌ -®S 1teP1

-!qt§g®dÉ -#moin4£t -®$3#£H,

OP"f l10:

-Ì3f iS?ZB -¥SJÈó3

Ìf iri"+£ astqÌ3rzT ~1Ìgf iI9Sgì

-¥?#Q¥] -BA¥Pa "?J#f l

#"agEDI, HgoP&Ot

H.SJÌrE€ m!z®d!3t tiì#f "1*` -® \^ò\L® \\ imàivyunh` x \ tinQ\"oti" _am\Q`

QU=ù € #ùUyhX \i C® yU\i'OeVOW\®

ò\ N"st y,n.

"\n on ùù oe>\eTT\NO ,-"\N\`\t±ARLD

R.O.G.C = `espt\^wu _ù mc"ÙmQ c_hQ _l'\mFt\ni`Q €\_\_w snoù.

q\Gc\V\ ò\ venòtiù d\-\tow*gum \:`i cu Màu\ ù venà\+

Sè «c\s< oLLc\ "òiQ òQ\ Sm\R cie-sqLLùLbM® +^c\ Mcov\ e co" ù\\c\

®v\

o#&\s e*U h®ffi b" " "ò\Oft `" gLm ®Pm LOh Cù®

© coh G.C ®„ --: --::i----_--f -_-::---:ì_-:.::: :: =__:: :-:

ywii' n\L+"mQ \è-M\¢nae \mpQSQ* x-

\0 %w*"nhì dR\l'Oh`\ùò ccmc^He^ \st\C±

T`C" ò\ .Mh"oy"

ò" C_\ iii±E QOT = c.L6.C

L,l®®l®lTA ,

À „-soL\„[5,l\T`À_ _ ì

=Lw q!\wòcmù àoL cc"ùmqnn\\ ~

mS"v\o cowu ¥oyÀ® òl

\n`n&nT" d\ "mQh

L\Q. \mm

AC\® "ST -- ©A5S BT

`, \y\d\ce + \mrink

OSSERVAU ONE

A` X "v\ii = \n`±Lm&nR\n+e C® m98Q"Q)

È) R\m buovÌ£ ( spJmQìn+è) = L\qu,\dhì\ secondCmiQ.

c` R\m. \N\\l. (c\W®l\Q\(nA\hO` _-L\q . pummie`

Mc»"y" d, = C L\C\, \mm +L\q.dLW\-P.COR`QNTi

"SOt@ W b\ WL`"Qy" Cym`i ù-O\

d&ìl l ecawù3 o ,mùsogno

CCN _~ A. CQRRENTT\ -P, COR&=\\iT) di Mìoqst %nomùW

uN ìAmUi>ì NLr

®uh \wò\cù.\ espn\mono dAll' mptRscL ck e;ìB€zin sdvibh tlA

m e~ w ti``ù pe^chì \`

® Now wP^R W\CQrY\O "T\ \ c/\nòh

@ Now àemp" iao\l\\\0 \l mLSù"v\®

èNà-" :mù \ ùti ",®\cW o BT vev,p" Mmù&ù

© w ® ®n&ùm PmvThì \W\^=n:uoli

è No" ® COmùw,cN\O ù cpc\"Cw,, C\\ yù,Q S`Cìl®Wunb -

Éèè".

iNTt>ici B\ "é®rTÀ 8AnR\ \N'oN\iALt

Es"mono ,`

o tQ . cb\L& Èh+"\O\ tin. \n ùw"ni cÀ\ acoo\mu ò*Q\\ \mP"Qh.\ c odneu®À``u

ù\Ù g®nh ò\ W x }ov\w Wo\n+Q C \nò\ce co*w\O Wm\`

o F\%\o\oQ\L® LOmP`"®YU ù\ù R`h \W h^m\y\\ d\ c\duguùQ\® ù\\Q`

TOP. b3+E ( Qmù` \nò \ ftbt h. eq\LSi`

b. etb+ o\(\mos\ e y\on ò\ BTe LT

b

ea. F\NAN"AR\O D SOiD t=errTI OQdmoti emft€\ `ATF\U N`L\®NALE

UAt`G\NE " ST\R`"© = PN ~ ,L\FN

) ìNS\\ÌC,\ qà\ `~àti\UJ\ffi3

® ±± q_=_±==t =__ no e, T^

iT¢ 4T1

\* ..,` ^S+ tCD JSD

R\Lu\l '30

im ,4S!m

....` ,`,ù. Q^,\,e /7 Ì é, 4S

LcN etiùvQ é> 10 4S

qO lCb-

V O88MYTtO 40 5S 4035

40

®*.\..`c, \\ o.* 30

30 SO

„CL 20

•2D

2D

Aw\m+ 3C)

20 lO ^S`CJJ.

^O

e:B\T

Afì". , +SO/ . +S_

t st/,.

+Sryl.

A VA

@\ ^ vÒF c"\uh CCB\u mPsll\O l'¥``ì, A\`àn\ VCUm\ ò\ +mQ*T\ìV® --'-

Vtico`/hec"Lo` No\b Lc"v`\ùÙ\Ù\mà. \`c\Hvàò ò\ qu" com\y"^LL®\\u. ò\

ftcòOh C\LQ òù hu e ù" Plhcl" c\i s®"Q"Th^ù

e\`"LNP®O SnRu\" t® € zLp ®hmxnb à\ e*"Q`m ò\mmonokQ

8® eL"ùO òi\"&oW\ 8h\ÀmÀAùu

C\CNT\+ -C\ONTS\q

L\C-\-ON = C\ON m¢

J,.. .. l``` ì.,`` ,`...` -`ì.. `,`.:,`.. Lì`. `. ì...`. ,\} :`i``t``:.\.````

Ù\\." -..ì=.:

R&UQnÀ®`\n \ ReB®+\N mÀ

•.``:` ì`..`::.:,.`£:..` -. -. ``+` \\ ,`` `.`..` ````\`

``. `.. ,...`

L_\®u \ ®T]A Q-\,

- .``. . ...,. . _q€_.M& : #\,.\"Aq\\

- -_------:-_------- _ J_ =,_'=_--

Eg\ste uwQ` "U`wv" w\cùemc\hccL eh* \eQo \o n&cb-o\Lo solidtiò ,i

_®ùìho oPQhVQ-CL S`cm®hU

Rffi L = ovw, V,"®n=

b

c" \c"à® ,mp . NO 8. PmomQh ,Ì¢ q.dyùcnd.

_H_Y_P Sem_Ùiqco+Mce_ =

RONA = " RO= RONA Cb+E`

t)+ E

¥_q!tTh g

cp®hv® j-,-,,-/-----

-À_.±

RffL= 80NA È + f\oNA E

E E

J

RCEL _~ R®NA + C RONA-L` ì EQR"u\uA neUJA "A

RcE NETTO 2 ffloNA+È (¥ìJ(A-t)

Io_ , ._x^ FIN##NLÀA &14LA f\UULA

S{R\#fl B> tioFESt 6LÌAN i ~ffi !UUEP`

Le Ncvuc\bl\ sQm

® eacSNe cL,T`

` e©€ (RONAi bnE`

J

QuQ`nb "àCo Q ?Cm WmnA OEBÌOhVayYÌ£nk k /ww)se chQ

ho c` dU`p"QyU\ •..-.-:. ...©_ __ :._ _..®

_L_ti ©^®ACD

_±__ _@____t.__

.'` Fu eQ® 4\uJ V)

À,= NfÙ`/. ®

W

E= F±u !

T -SfÙ/. Iri~3`. _ \N|~,J-\ r Ih l.r~

_l_ _-_ _ _____

Àò5

" co`, ÀCD

c.ò.V ,,,,` 10 EEl l EEE

•aO , ® Cn

!

Sf).VfS/ --S `.Lf®.yiJI T>

2S 2À ~4iS

Ìm# i: Àb- !! À2_iS ; AO,S / ! © i' 2.,S j

2'S¢,

¢`

8N !ÀS iÀ1iS AOiS -4iS

L> \__. :.` `-. + ';T`33^CO .ì-.JICD

mNEwAì !! :c® j!! A£ t§ AA£ ;Jà

RUM `%=``ì*`... =30,. so/' \=--S`/-L:-q;g©i!i\=z®L=q s./. l, S!)

© !!% 2,S;jl

O`5se®\'A"ONI Su \htìREsA f\\uL eq

_ ---" ->-------_L-` L-.___ ___==:±:.`,=_c___ ___ __ `_ n&i\ \\o\ o"V\ W"LL ed é ®m*ùQ\i\i\nihe

=_-àò\À_ -(_ _i :-

tivQt^ c\LL+\ v\L"ù* ckl ù\©Tkì -ymO"cm\``

SSPUìd>¢ +t3%E d`R#

sg sp"Gd <¢ ¢ i>/È 6 iRJCg

--:=``m C`ovv" ùuòe%v\oi\n lCL q'\SpruQ S*`"\e` ù nC"\C"QL T ai\i®QnC` Co"ù\\cù"

® "cc*h

EEEEEEE

• à:`t\`:o `,ti:=_:m\Ùo ì bRuoe: ,\ T--

`\n\t\P¥nt*t®\L €tiu` l\t\GÀ UV\ \"m" h#*\YiÙ\® 04%f\eThU±` e ¥\QY\ \`Q`

É.R 0NAfi ^0

. OJ

\ \O.+ / '

l

l `~ \"hQ.s ìs \`&X€fi€&\B\L€

l \ `r-

l

l >

J iFHm RE

/ (

/ l

•-\O /

•,//

-© C0i" coLcob \\ MscV\\o = VL`LmLL® R" ì SnAtà\L\LÀ t`ONA \®"txì`

ofttml VO vL

dwyi£nìmonp d&\ iioNA m tùimmi

C\(bì®\L" .'\^nft c\ ,L = \Sm\N"N®

tQ_€t9\ L±ÈS® l

®€è^d€ " ù" dÀMnÒ:+® `Qe RONA \` S MAX RONA uAX

SEMffi Rfi

© _e?st_ u" .Nhc" chA ùBQ IQ nQcfl vwttQ C Rt=` , lQ Mòò` ®PùQ ¢®oNAÙ

€ dl\ D/E ^QbO '

o ¥ (floM-JLì>d tRJCi= ffi t>/e ? '\ , e#" ampl#cdvo (±)

t

' ' SU\ àG"Où\ RLìe

• se (RoNA-L`<¢ b mì±lt>y+É 1`

' l =J±:].-:),,

© L' \w\p^&i`c\ W equA+\ ì±eeN p+u#nht*. `"òdWo tinc\micMio ``

d

®

® \i tuu`cvuo ot*i\ohv.` à\pv\±

® ò\\`"n8\®\!W ùQ\ R0NA .iU``q=+h3 c` À.

Ò stt`blhì\ \ml hn\p d*\ Ro\"

© é ®m\ m\`Loi" n uwh,`Q *\".uQm m p'mm` òi m eùwh

Ìwòchu3 oEDìchvo e vic&v®scL

Te \_®\ ìT*€.s± \\T£-É\

=_-_ ft'ÒR \,,A ' _-- -- . _

ótuùo\ t`v\cù%\ ù&UC` C{\&ii`c`Xù ìh\>m^^o^R cVL* l` \m gi"ncL p`ò s®qpon*n®

\w goA*\Loùu\ \\ t.OUQQG\mWnh3 hyt\ \\

o "/R®NL\ -NAt¢

• ANA= NAt4

NAt¢

lEUTTES\ Ll MITATIVc-,:

® AssenLL\ ù\ McLy\so cfi o""vù+ còi cc\p`h=\LR:

© &i\>bm\c^ G\\ ù*bt RCì equÀ1\} ^ahc\ co`V\Rthi C shbù ywl hm@`

~DC8,m pm 3ovw fgzL 4à NA? r® tcrm dàj#ihuon£ tih

RCE (,\-d

G^ONN+lnCNA,ì 2=L® 9LNA` -- `_ _\ ~-puoyLQ RN nc" ùh"

ft\\*\"3E\ NA " ù\ó® m ei`R®

C;FgfrJJ~;NA qfffSi a ~® iy\dlCC\ QUCNril Cl\1L"Om \ ylP

>LC" l

RÀ3e = ÀO/

Lm --4

D/E= À,5

d\chnW-uot" d\vidmdi ',

COSO SENffi

9(WAì = Ào/ (`^-¢ì = AO~/ = L±

Am=Ao,' < A`òù\ù#_#

=AÀ®= '" ' < % ò\ m ® hTtihst ù\ eS_ÀSùGù"®"\C\imw`\hu`

à\wùnài (5oi`

CoN c\\hb`"®y*

iq\fNA\ __^o/ \'^-O,S` -~ 5/!

r_\NJA = 5 ,` _rp A-® titi#m

-s \A:"ùe,„\m-

&\muoNemòO \'\PQ+egA ò\ Wnqm¢mb`lTtò o`d c"+"ù d\ cc\pTh\^& Ì \c\

w%càL\ sostm\bù ò\vevTb .^J

_______ __---===----_____--_---'-=_ "= ^O./

ù"-4

tì#€= ^,s

--i= r®/

AE

E _-_ _-

q} {NAì = JO/. ( A-OtSì + 20`/. = 2,So/o

dj#l -2®./,€,` a s

A:NA--+rS/ <

tioftnC""O"lmì = +L R4= = ±==±

-------'

ai8-®

" *uoN, V\P= AO+ b

AuGA ©

R\\muouenù3 \'\pÙ\es\ cù\c\ à`ÀblTh\ `\&\ ùt±h equ\i nù® ,\

• ®®m\hlàà ò\ u®èc\h ùi NA \+Lm^^m& Màpem3 Q sommQ c^i GLNA`ed

ffi/e = ÈÈ ?ft

• Romblì òi Gimch* &i NA mXMmR M8\pe" oLLo so" ài G(NA}

Qò AE#e m\ cQt®òi yw\mriè\ d\ M¢+mR bnE bb

R~L€ ffl UO®O

® neL"® cti coWSQ \ìeft\pmov" ò" l"dòhvTh` LRcE/RoNA` cow

lO òV\Uq@ CNA`

o co\wU\="L~V=nù`u;\ \\ M &\ cmcùQ so± é p\ oU`QLbfflnQn±\C\m

~® sen`o\ cond. + e> n cov\ A\mP

- Sem oO"ò i._eÙ Ù\"`co yy"y\O Se m\stlCm D^e C b)

#N" C®N® N"A R®

NA ¥ •É

.- Cr

Qj

n&ck\ h vÀ`

EVid"+Àk\ l® MU\u®v® hno\

® Eì%sqb c,hQ eM\dLwu` \e cm+n.Le cl`&i \,c\"w® \oT sà ch& uuJC\ 4\

d\ sù>cK d&Ub sP suc\ VON\bck^ ò\ uM LMb ®mW\O\iùv\A

PFN comp\. t¢ t^ A

( emLrì -8®

^® 20

/

®c\ ss® Jò -ÀO

/

nbù pov*. \. -20

bc\v®Vu oìh ve -40

-bv,cm pR -20

-6C)

_ Hti\ _ 2jO

_e® tÀO

-2D

-otb\,80,"0" -^O +ÀO

F„oÌ- i-

-qO •, .` . . , `

40

Lc\ vo\^Lm^X`V® hO\ % mo\Qno -coÀ+!# `'

Gest®vQ Mcb*uùQ `, q®vb \\ Ce c"t#/Qeyu"o` ^^i>o`*

Q*Ovu ù`\ CtN Opahvo \` q"\nhD ù pomti oP`ah« co\nhti\sLO" o` "

Gehoy" deL Co\phiàn hsso c@cbvQ

) scti=v,A l

-+ "\e t"ùùQ ò.i esmc\u® ®#%O #A¥##w"#°mò##nmd

+Coh ®N m®yh\

¢-o\"h , c\oth , sV"LÀon\` USCùt\ Cl \ Ctt»QL EIll_-

ffiL®`C><"` ©^ cA*saA m\LLA 6. &`e\>R""A

^ oNzàh vlc\LQh

A mO@"\P %\&± #cp#"8. Cù c#

A * cyuò\h cpeftohV\

A òQti comm®c\où

A O".\ cbù CPoh"

r-LLìùSs® " CA±£A B€LLA 6 ,, Oo#*®`T€

L` \mw\. v\.\ \`mm. /mO±./T\nQm± .

LD qonò\ ffRlq"stQnio\

Llm". flùss® cì\ ca`sòc\ Ql&\}n Q ` d&L cQ\pThLR

L\ òeb\ \S"Où VSSo cpohv®

4\ CoFhù sc*u"

_ t*v\ùnòl

i=UJjSSi3 eASSA COMPIESèg\ìJO

MLe vo vÙ-\ ®

Le Nwc\bl\

® pE\N comples%\® ® NO m`nLL 7r g m" IO\===

r-

® qFN o tie« +v`m"+ mc*b Umuovm 'riÀÀb o BT =h±hȱ

ÀS ®cov\ CÈ\

MP (4ì

so" Là\ S 30

Ccst\ 2!O RlcAV\

uT' u= ^O

't¢ A

t^

PFN

cos sc* 3D +ÀO

2jO /J-

•- h" nc.h* -SO ._ SO (+©\-

-30 -Zn

_MO À^O

+^O

tT`\ uE

€USSO C. e. R-®ss= ^O OSS `` \C\ L`\Qu\"TÀ € st®h *\"nCdQ Socn+R

`/

A OLLt\ Smbce ho co* e N\ cGwi WCNffiA®

/

^O

TU}Sm G COQREì`«E CG. Rebh"Au=`

A

"SSO C®HP +AO 3D

ÀS Rl®v\ (&\

HP \.\\

Amm." ® AO

ACc `"R CÀù ?I-

Jaà

T..ùì.S\.. \s\ 30

29

CO Srl R\CAV\

A

oT\ LE t¢ Ai

tA

3S

Ccxm 'S

2JO /

'03 '03 -S®

-SO

fàQ yì chQ -30 -l`S \=_

-.A^D

U\T\ €

+ A mmo*ompyTh ?

+%vW. OSs \ \w Q"* cc\s® lc\ liqwòt" e'

Z stùò #"ah* cb èÙ*4é McCNi`

+ Acc.il

E\U3S® G R© 4S N" U®NaAR\

A /

FWSSO COMP AS

l. \ l \_

SDì0

t"\" \.x_ hL*+-u\\\ù\,

20•l®\g

L _u..\"..`.````..`.`•tT)T.pu.js 20

\\e •©Hti..{.\CS /ìg\®20

•t ,sì

.? -..ì iL

•`ì .`. .-.." -2D

M cKP" V® 40

lmm. n'\ S

ut\ le t¢

@ R#\m t1 A

`

\Éa;a vEN®mfl 3S /

+ÀS

aO

C orm -SD

_ S\O

\3J ® v\CC„

\.`-Ì+.:ì `.`,` um ¢ ÀO

ìO

-® -S 1S l

Ut\ìe d\ "cmo S

-+ Ammoùcu"nh ^O

5

+ sv oqpdrb

fuJSSO 6, QE"uA 2jO

A Cqgdù vlcl. ® r3g \ì \l®ti dÈÀ~ ®N #M ffiR

+AS

A 30mftcn\ #b J" ìSwdjuffii#i,JM ffi tuì&uo v#Ìffi

+S

FUSSO e CORREqm +^O

L\ \\nm \\\

Am" +^O-

(+ 25J 'gì

AC) ùcQ`, = ....,

lJ\P ,. `, g

•.. `......._.\ b_

AcL` «`.. :`:,

M\".s mì Qg

1++

lmpm ® 3D

23 R\C.

cDST\ 3

L)T\ LE

t¢ A

tA

Cm -\=

20 1 /

-SO

_SO

Bc\ nùvt -y> .-\à

•-L\\\ ®

ftF

`,,,,1 ì.=.-:`....`.., `..`:...:. :, ,. L \..`:.,

+Acc.b "

AC£ukì \mp* \,qc„o#AFùF ¥dhdodb TQ \ ,T# * veìa€

FuSS e, ®® " (-^s-sì F\Usso comp\umvQ ^

L\ C\&Yù -bì il ®òdùo m st hSEC"O\ aL®"xb

_ (-ÀO+^O\

L\ 4,o, ùo,,

FIUSSrJr` 6 CORD

A\mm n.\ à+rin*q%M"ì%\£oqì,:mwri#m# =

^.Fòc _ È

-®®K

fUJSSO COMP.

~® t`S€S* n"&flrhn" mm wm y#Ùe""wùfi# ©"W e\nCti \\q"

g"cV" l© Bì8#®nì #v"^QY\O e Lm=mh\vìQ \i""m&

" ROWA E ROl

I R\F%SA " UB%"_E

RONA -B MAX eff

®L"ehvo \ MAX

RO+

ffi

A®NA ,` -® ticM \e Q"Uùò y`& 8o*o` ". #W \ comp"

cb\tic:-\:ì & sowo pà co"\\obi\

`±^ CùF`` \\.?r\` ="= +Y©"_pì\=\iVi`=L e€\®N (ùe±Q&ù

tffi\e\e Nl "

t_",*®"

6\\ stu \wcos-® o"òti =

mlNl"l"R€

L \ndwidm \ S MQd\ cU \yd®cov\ov® h

\\ mo"h \\-cN e\m9® \c\ .\`o"O e

h W®ma \W Cu^ mW" ll CMAdttO

C"em\p \ +qì tc£\ON +CC"

•+ \u® \

WO\ m

" \1uRE

8®cmV com L®\\ mcp"®Qq" "q% ò\

"ùLi"r"" =

V

Ù

Con&k d\ ©"" Q"st R)h ù W " oy"v\o® oU\\ùti"nb

b`ccm\o `' ^q% bc"®N +cxx®

ANAL\SÀ ffiél ffi:Est2ffE® ®ffi=gaffiTW®

e\mSLmyU\ 3 " ,`

@ eBP Li s\ à"ù® L" \`es"p`o

@ LgNc^ oPobvo\

® AwQLksà sQnshvàò

\ ,-` I_ ì\`_ .`-

~® CoLc®Lo cbL Be\P i c`ssu`uov\\

A` Compo`bomftb l\vuo^R &\ Lù e ^\C®v®i e\h\® cp \^±.

B\ Cbhn" c€ emo c®

C` &nopuoWt\\ùò CV

S\ Qh\ p^o&oH€ -- c\+À ve^ò^"

rJiRJ &%. ",-Bt@

ì

®®ete^M\"c\ `Ax \Ne\\o à\ pcri = =oc"m\n^i

© e\"ù%p\i\9 c.e p(\"\®onQ\\S -® G g G\ €©``SE\ C®"\9tii,r-À`f"\ \\M\\wS"

ES`t \Ma€\\\`5B""®` €® G* CTb ¢€N„ "®eì

© C\òLcoh tm

-® R\CAV\ +oT = cossT\ +aT

eK`Q (C„tq`+Ct -® s* e<cv = m\ «QUC®

r -`_

`h1`'\ -- . ,` ". ..-,.`` _,'-,--_

iiiiZiiiI

M.ò Cu"+.

t\® L"`ò* ""p^tù"o P```` CCùcdc" \\ ¥"u\ù ò\ p"Q"o `'

CF •P

P.qe P-CV

CF CF

hòLtumab -_


ACQUISTATO

3 volte

PAGINE

34

PESO

15.03 MB

PUBBLICATO

+1 anno fa


DESCRIZIONE APPUNTO

Nei presenti appunti si affronta il tema della lettura e interpretazione del bilancio, nella fattispecie:

-riclassificazioni del conto economico.
-riclassificazioni dello stato patrimoniale.
-costruzione e analisi degli indici di bilancio.
-costruzione e analisi dei flussi finanziari.
-analisi costi-volumi-risultati.
-analisi di sensitività.
-analisi della capacità dell’impresa di creare valore economico mediante l’uso del bilancio d’esercizio.


DETTAGLI
Corso di laurea: Corso di laurea in economia aziendale
SSD:
A.A.: 2017-2018

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Angila945 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Analisi di bilancio e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Carlo Cattaneo - Liuc o del prof Cortesi Alessandro.

Acquista con carta o conto PayPal

Scarica il file tutte le volte che vuoi

Paga con un conto PayPal per usufruire della garanzia Soddisfatto o rimborsato

Recensioni
Ti è piaciuto questo appunto? Valutalo!

Altri appunti di Analisi di bilancio

Temi speciali di bilancio
Appunto
Analisi di bilancio
Appunto
Organizzazione e Sistemi informativi
Appunto
Economia aziendale
Appunto