Video appunto: Euripide, Le Baccanti, I episodio, vv. 170-247
LE BACCANTI, vv. 170-247

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ
τίς ἐν πύλαισι; Κάδμον ἐκκάλει δόμων,
Ἀγήνορος παῖδ', ὃς πόλιν Σιδωνίαν
λιπὼν ἐπύργωσ' ἄστυ Θηβαίων τόδε.
ἴτω τις, εἰσάγγελλε Τειρεσίας ὅτι
ζητεῖ νιν· οἶδε δ' αὐτὸς ὧν ἥκω πέρι
ἅ τε ξυνεθέμην πρέσβυς ὢν γεραιτέρωι,
θύρσους ἀνάπτειν καὶ νεβρῶν δορὰς ἔχειν
στεφανοῦν τε κρᾶτα κισσίνοις βλαστήμασιν.

ΚΑΔΜΟΣ
ὦ φίλταθ', ὡς σὴν γῆρυν ἠισθόμην κλυὼν
σοφὴν σοφοῦ παρ' ἀνδρός, ἐν δόμοισιν ὤν.
ἥκω δ' ἕτοιμος τήνδ' ἔχων σκευὴν θεοῦ·
δεῖ γάρ νιν ὄντα παῖδα θυγατρὸς ἐξ ἐμῆς
[Διόνυσον ὃς πέφηνεν ἀνθρώποις θεὸς]
ὅσον καθ' ἡμᾶς δυνατὸν αὔξεσθαι μέγαν.
ποῖ δεῖ χορεύειν, ποῖ καθιστάναι πόδα
καὶ κρᾶτα σεῖσαι πολιόν; ἐξηγοῦ σύ μοι
γέρων γέροντι, Τειρεσία· σὺ γὰρ σοφός.
ὡς οὐ κάμοιμ' ἂν οὔτε νύκτ' οὔθ' ἡμέραν
θύρσωι κροτῶν γῆν· ἐπιλελήσμεθ' ἡδέως
γέροντες ὄντες. Τε. ταὔτ' ἐμοὶ πάσχεις ἄρα·
κἀγὼ γὰρ ἡβῶ κἀπιχειρήσω χοροῖς.
Κα. οὔκουν ὄχοισιν εἰς ὄρος περάσομεν;
Τε. ἀλλ' οὐχ ὁμοίως ἂν ὁ θεὸς τιμὴν ἔχοι.
Κα. γέρων γέροντα παιδαγωγήσω σ' ἐγώ;
Τε. ὁ θεὸς ἀμοχθεὶ κεῖσε νῶιν ἡγήσεται.
Κα. μόνοι δὲ πόλεως Βακχίωι χορεύσομεν;
Τε. μόνοι γὰρ εὖ φρονοῦμεν, οἱ δ' ἄλλοι κακῶς.
Κα. μακρὸν τὸ μέλλειν· ἀλλ' ἐμῆς ἔχου χερός.
Τε. ἰδού, ξύναπτε καὶ ξυνωρίζου χέρα.
Κα. οὐ καταφρονῶ 'γὼ τῶν θεῶν θνητὸς γεγώς.
Τε. οὐδὲν σοφιζόμεσθα τοῖσι δαίμοσιν.
πατρίους παραδοχάς, ἅς θ' ὁμήλικας χρόνωι
κεκτήμεθ', οὐδεὶς αὐτὰ καταβαλεῖ λόγος,
οὐδ' εἰ δι' ἄκρων τὸ σοφὸν ηὕρηται φρενῶν.]
Κα. ἐρεῖ τις ὡς τὸ γῆρας οὐκ αἰσχύνομαι,
μέλλων χορεύειν κρᾶτα κισσώσας ἐμόν;
Τε. οὐ γὰρ διήιρηχ' ὁ θεὸς οὔτε τὸν νέον
εἰ χρὴ χορεύειν οὔτε τὸν γεραίτερον,
ἀλλ' ἐξ ἁπάντων βούλεται τιμὰς ἔχειν
κοινάς, διαριθμῶν δ' οὐδέν' αὔξεσθαι θέλει.
Κα. ἐπεὶ σὺ φέγγος, Τειρεσία, τόδ' οὐχ ὁρᾶις,
ἐγὼ προφήτης σοι λόγων γενήσομαι.
Πενθεὺς πρὸς οἴκους ὅδε διὰ σπουδῆς περᾶι,
Ἐχίονος παῖς, ὧι κράτος δίδωμι γῆς.
ὡς ἐπτόηται· τί ποτ' ἐρεῖ νεώτερον;
ΠΕΝΘΕΥΣ
ἔκδημος ὢν μὲν τῆσδ' ἐτύγχανον χθονός,
κλύω δὲ νεοχμὰ τήνδ' ἀνὰ πτόλιν κακά,
γυναῖκας ἡμῖν δώματ' ἐκλελοιπέναι
πλασταῖσι βακχείαισιν, ἐν δὲ δασκίοις
ὄρεσι θοάζειν, τὸν νεωστὶ δαίμονα
Διόνυσον, ὅστις ἔστι, τιμώσας χοροῖς,
πλήρεις δὲ θιάσοις ἐν μέσοισιν ἱστάναι
κρατῆρας, ἄλλην δ' ἄλλοσ' εἰς ἐρημίαν
πτώσσουσαν εὐναῖς ἀρσένων ὑπηρετεῖν,
πρόφασιν μὲν ὡς δὴ μαινάδας θυοσκόους,
τὴν δ' Ἀφροδίτην πρόσθ' ἄγειν τοῦ Βακχίου.
ὅσας μὲν οὖν εἴληφα, δεσμίους χέρας
σώιζουσι πανδήμοισι πρόσπολοι στέγαις·
ὅσαι δ' ἄπεισιν, ἐξ ὄρους θηράσομαι,
[Ἰνώ τ' Ἀγαυήν θ', ἥ μ' ἔτικτ' Ἐχίονι,
Ἀκταίονός τε μητέρ', Αὐτονόην λέγω,]
καί σφας σιδηραῖς ἁρμόσας ἐν ἄρκυσιν
παύσω κακούργου τῆσδε βακχείας τάχα.
λέγουσι δ' ὥς τις εἰσελήλυθε ξένος,
γόης ἐπωιδὸς Λυδίας ἀπὸ χθονός,
ξανθοῖσι βοστρύχοισιν εὔοσμος κόμην,
οἰνωπός, ὄσσοις χάριτας Ἀφροδίτης ἔχων,
ὃς ἡμέρας τε κεὐφρόνας συγγίγνεται
τελετὰς προτείνων εὐίους νεάνισιν.
εἰ δ' αὐτὸν εἴσω τῆσδε λήψομαι χθονός,
παύσω κτυποῦντα θύρσον ἀνασείοντά τε
κόμας, τράχηλον σώματος χωρὶς τεμών.
ἐκεῖνος εἶναί φησι Διόνυσον θεόν,
ἐκεῖνος ἐν μηρῶι ποτ' ἐρράφθαι Διός·
ὃς ἐκπυροῦται λαμπάσιν κεραυνίαις
σὺν μητρί, Δίους ὅτι γάμους ἐψεύσατο.
ταῦτ' οὐχὶ δεινὰ κἀγχόνης ἔστ' ἄξια,
ὕβρεις ὑβρίζειν, ὅστις ἔστιν ὁ ξένος;

Tiresia
Chi è alla porta? Chiama fuori dalla reggia Cadmo, figlio di Agenore che dopo aver lasciato la città di Sidone fortificò la città di Tebe. Qualcuno vada e riferisca che Tiresia lo cerca; egli conosce le cose riguardo le quali io sono giunto e ciò che io, che sono anziano, ho stipulato con lui, più vecchio; annodare i tirsi, indossare pelli da cerbiatto e incoronare il capo con foglie d'edera.
Cadmo
Carissimo, io ho udito, ascoltando attentamente, mentre mi trovavo nella reggia, la tua voce, voce saggia di uomo saggio. Io sono giunto, pronto con addosso questo abbigliamento tipico del dio; è necessario infatti esaltare colui che è figlio di mia figlia, per quanto ci è possibile (Dioniso che si è manifestato agli uomini).
Dove bisogna danzare, dove muovere il piede e scuotere il vecchio capo? Conduci tu, o vecchio Tiresia, me vecchio; tu infatti sei saggio. Io non mi stanco mai nè di notte, nè di giorno di battere la terra con il tirso; noi volentieri ci siamo dimenticati di essere vecchi.
-Dunque ti capitano le stesse cose che capitano a me; infatti anch'io mi sento giovane e intraprenderò le danze.
-Dunque andremo sul monte con i carri?
-Ma il dio non riceverebbe uguale onore.
-Io vecchio, guiderò te, vecchio?
-Il dio senza fatica ci condurrà là.
-Noi danzeremo nella città per il dio bacchico?
-Noi siamo i soli che ragionano in maniera saggia, a differenza degli altri.
-Lungo è l'indugio; ma, prendi la mia mano.
-Ecco, afferra e stringi la mia mano.
-Io, che sono mortale, non disprezzo gli dèi.
-Noi non facciamo nessun ragionamento cavilloso sugli dèi. Io accolgo le tradizioni che abbiamo fatto nostre, e nessun discorso cancellerà queste cose, neppure se il sofisma verrà trovato da menti superiori.
- Qualcunò dirà che non mi vergogno della vecchiaia, poichè ho intenzione di danzare coprendo di edera la mia testa?
-Il dio, infatti, non ha stabilito se è necessario che danzino il giovane o il più anziano, na desidera ricevere onori comuni da tutti,e desidera essere ascoltato non facendo nessuna distinzione.
-Poichè, o Tiresia, tu non vedi questa luce, io sarò annunciatore delle notizie. E Penteo va verso casa in fretta, figlio di Echione, al quale io affido il potere della regione. Come è sconvolto; che cosa dirà mai di nuovo?
Penteo
Io mi trovavo per caso fuori dal paese, quando venni a sapere cose negative su questa città, che le donne hanno lasciato le nostre case per finti baccanali, e che si muovono nei monti oscuri, onorando il dio Dioniso, chiunque sia, con danze, e che coppe piene si trovano in mezzo ai tiasi, e che da un'altra parte una, appartandosi in un luogo solitario, presta servizi ai letti dei maschi, con la scusa di essere menade esperta di riti, e che celebravano Afrodite prima di Bacco. Dunque quelle che io ho catturato, i servi le custodiscono nelle prigioni pubbliche con le mani legate. Invece scaccerò dal monte coloro che sono andate lontano (dico Ino e Agave, la quale mi generò a Echione, e la madre di Atteone, cioè Autonoe); io, avendo legato le stesse alle catene di ferro farò cessare questo scellerato baccanale.
Dicono che sia giunto, direttamente dalla Lidia, un tale straniero, un mago, profumato con la chioma dai riccioli biondi, che aveva negli occhi le grazie di Afrodite, e di giorno e di notte si incontra con giovani donne proponendo misteriosi riti. E, se io lo scoprirò in mezzo a questa terra, io farò cessare di scuotere le chiome e di rumoreggiare il tirso, tagliandogli in disparte la testa. Quello dice che Dioniso sia un dio, e che un tempo rimase cucito nella coscia di Zeus, mentre venne bruciato con le fiamme e i fulmini insieme alla madre, e che ingannò Zeus sulle nozze. Non è questa arroganza, cosa terribile che vale l'impiccagione, chiunque sia lo straniero?