Pillaus di Pillaus
Genius 7338 punti
Lisia - Contro Eratostene
I
[greek]κατὰ Ερατοσθένους τοῦ γενομένου τῶν τριάκοντα, ὃν αὐτὸς εἶπε Λυσίας
οὐκ ἄρξασθαί μοι δοκεῖ ἄπορον εἶναι, ὦ ἄνδρες δικασταί, τῆς κατηγορίας, ἀλλὰ παύσασθαι λέγοντι: τοιαῦτα αὐτοῖς τὸ μέγεθος καὶ τοσαῦτα τὸ πλῆθος εἴργασται, ὥστε μήτ' ἂν ψευδόμενον δεινότερα τῶν ὑπαρχόντων κατηγορῆσαι, μήτε τἀληθῆ βουλόμενον εἰπεῖν ἅπαντα δύνασθαι, ἀλλ' ἀνάγκη ἢ τὸν κατήγορον ἀπειπεῖν ἢ τὸν χρόνον ἐπιλιπεῖν.[/greek][comment]kata Eratosthenous tou genomenou ton triakonta, hon autos eipe Lusias ouk arxast hai moi dokei aporon einai, o andres dikastai, tes kategorias, alla pausasthai legonti: toiauta autois to megethos kai tosauta to plethos eirgastai, hoste met an pseudomenon deinotera ton huparchonton kategoresai, mete talethe boulomenon eipein hapanta dunasthai, all ananke e ton kategoron apeipein e ton chronon epilipein.[/comment]

Contro Eratostene, uno dei Trenta Tiranni, (discorso) che pronunciò Lisia stesso Non il dare inizio all'accusa, o giudici, mi appare ardua impresa, ma il desistere una volta che abbia cominciato a parlare; da loro sono stati commessi sì gravi e tanti delitti che né mentendo potrebbe accusarli di fatti più gravi di quelli compiuti, né volendo dire il vero sarebbe in grado di dire tutto, ma è necessario o che l'accusatore venga meno al discorso o che gli faccia difetto il tempo.[newpage]
II
[greek]τοὐναντίον δέ μοι δοκοῦμεν πείσεσθαι ἢ ἐν τῷ πρὸ τοῦ χρόνῳ. πρότερον μὲν γὰρ ἔδει τὴν ἔχθραν τοὺς κατηγοροῦντας ἐπιδεῖξαι, ἥτις εἴη πρὸς τοὺς φεύγοντας: νυνὶ δὲ παρὰ τῶν φευγόντων χρὴ πυνθάνεσθαι ἥτις ἦν αὐτοῖς πρὸς τὴν πόλιν ἔχθρα, ἀνθ' ὄτου τοιαῦτα ἐτόλμησαν εἰς αὐτὴν ἐξαμαρτάνειν. οὐ μέντοι ὡς οὐκ ἔχων οἰκείας ἔχθρας καὶ συμφορὰς τοὺς λόγους ποιοῦμαι, ἀλλ' ὡς ἅπασι πολλῆς ἀφθονίας οὔσης ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἢ ὑπὲρ τῶν δημοσίων ὀργίζεσθαι. ἐγὼ μὲν οὖν,[/greek][comment]tounantion de moi dokoumen peisesthai e en toi pro tou chronoi. proteron men gar edei ten echthran tous kategorountas epideixai, hetis eie pros tous pheugontas: nuni de para ton pheugonton chre punthanesthai hetis en autois pros ten polin echthra, anth hotou toiauta etolmesan eis auten examartanein. ou mentoi hos ouk echon oikeias echthras kai sumphoras tous logous poioumai, all hos hapasi polles aphthonias ouses huper ton idion e huper ton demosion orgizesthai. ego men oun,[/comment]

Mi pare stia per accaderci il contrario che nel passato. Prima infatti gli accusatori dovevano mostrare il loro risentimento quale fosse contro gli accusati; ora invece bisogna chiedere agli accusati che odio avevano contro la città, per cui osarono commettere tali errori contro di lei. E faccio queste considerazioni non già perché non abbia ragioni personali di inimicizia e disgrazia, ma perché tutti hanno tante ragioni di essere in collera per private o pubbliche offese.[newpage]
III
[greek]ὦ ἄνδρες δικασταί, οὔτ' ἐμαυτοῦ πώποτε οὔτε ἀλλότρια πράγματα πράξας νῦν ἠνάγκασμαι ὑπὸ τῶν γεγενημένων τούτου κατηγορεῖν, ὥστε πολλάκις εἰς πολλὴν ἀθυμίαν κατέστην, μὴ διὰ τὴν ἀπειρίαν ἀναξίως καὶ ἀδυνάτως ὑπὲρ τοῦ ἀδελφοῦ καὶ ἐμαυτοῦ τὴν κατηγορίαν ποιήσομαι. ὄμως δὲ πειράσομαι ὑμᾶς ἐξ ἀρχῆς ὡς ἂν δύνωμαι δι' ἐλαχίστων διδάξαι.[/greek][comment]o andres dikastai, out emautou popote oute allotria pragmata praxas nun enankasmai hupo ton gegenemenon toutou kategorein, hoste pollakis eis pollen athumian katesten, me dia ten apeirian anaxios kai adunatos huper tou adelphou kai emautou ten kategorian poiesomai. homos de peirasomai humas ex arches hos an dunomai di elachiston didaxai.[/comment]

Io dunque, o giudici, pur non avendo mai affrontato un dibattito giudiziario né per me né per un altro ora sono stato costretto dagli avvenimenti ad accusare costui, così che spesso sono caduto in una grande sfiducia, temendo di sostenere fiaccamente e inefficacemente l'accusa per me e per mio fratello per la mia inesperienza. Pertanto cercherò di informarvi dall'inizio quanto più brevemente potrò.[newpage]
IV
[greek]οὑμὸς πατὴρ Κέφαλος ἐπείσθη μὲν ὑπὸ Περικλέους εἰς ταύτην τὴν γῆν ἀφικέσθαι, ἔτη δὲ τριάκοντα ᾤκησε, καὶ οὐδενὶ πώποτε οὔτε ἡμεῖς οὔτε ἐκεῖνος δίκην οὔτε ἐδικασάμεθα οὔτε ἐφύγομεν, ἀλλ' οὕτως ᾠκοῦμεν δημοκρατούμενοι ὥστε μήτε εἰς τοὺς ἄλλους ἐξαμαρτάνειν μήτε ὑπὸ τῶν ἄλλων ἀδικεῖσθαι.[/greek][comment]houmos pater Kephalos epeisthe men hupo Perikleous eis tauten ten gen aphikesthai, ete de triakonta oikese, kai oudeni popote oute hemeis oute ekeinos diken oute edikasametha oute ephugomen, all houtos oikoumen demokratoumenoi hoste mete eis tous allous examartanein mete hupo ton allon adikeisthai.[/comment]

Mio padre Cefalo fu convinto da Pericle a trasferirsi in questa terra, vi abitò per trenta anni, e mai a nessuno né noi né lui intentammo, né subimmo processi, ma vivevamo da residenti sotto la democrazia così da non fare agli altri né subire il torto dagli altri.[newpage]
V
[greek]ἐπειδὴ δ' οἱ τριάκοντα πονηροὶ [μὲν] καὶ συκοφάνται ὄ;ντες εἰς τὴν ἀρχὴν κατέστησαν, φάσκοντες χρῆναι τῶν ἀδίκων καθαρὰν ποιῆσαι τὴν πόλιν καὶ τοὺς λοιποὺς πολίτας ἐπ' ἀρετὴν καὶ δικαιοσύνην τραπέσθαι, [καὶ] τοιαῦτα λέγοντες οὐ τοιαῦτα ποιεῖν ἐτόλμων, ὡς ἐγὼ περὶ τῶν ἐμαυτοῦ πρῶτον εἰπὼν καὶ περὶ τῶν ὑμετέρων ἀναμνῆσαι πειράσομαι.[/greek][comment]epeide d hoi triakonta poneroi [men] kai sukophantai ontes eis ten archen katestesan, phaskontes chrenai ton adikon katharan poiesai ten polin kai tous loipous politas ep areten kai dikaiosunen trapesthai, [kai] toiauta legontes ou toiauta poiein etolmon, hos ego peri ton emautou proton eipon kai peri ton humeteron anamnesai peirasomai.[/comment]

Dopo che i trenta, miserabili e sicofanti quali erano, giunsero al potere, proclamando che era necessario purificare la città dagli ingiusti e che i restanti cittadini si volgessero alla virtù e alla giustizia, pur dicendolo, non avevano il coraggio di farlo, come io cercherò di ricordare, parlando prima dei miei malanni, poi dei vostri.
Hai bisogno di aiuto in Contro Eratostene?
Trova il tuo insegnante su Skuola.net | Ripetizioni
Registrati via email