Pillaus di Pillaus
Genius 7338 punti

Lisia - Contro Eratostene

XXXI

[greek]καίτοι εἰ χρὴ τοῖς διὰ τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν ἑτέρους ἀπολέσασι συγγνώμην ἔχειν, ἐκείνοις ἂν δικαιότερον ἔχοιτε: κίνδυνος γὰρ ἦν πεμφθεῖσι μὴ ἐλθεῖν καὶ καταλαβοῦσιν ἐξάρνοις γενέσθαι. τῷ δὲ Ἐρατοσθένει ἐξῆν εἰπεῖν ὄτι οὐκ ἀπήντησεν, ἔπειτα ὄτι οὐκ εἶδεν: ταῦτα γὰρ οὔτ' ἔλεγχον οὔτε βάσανον εἶχεν, ὥστε μηδ' ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν βουλομένων οἷόν τ' εἶναι ἐξελεγχθῆναι.[/greek][comment]kaitoi ei chre tois dia ten heauton soterian heterous apolesasi sungnomen echein, ekeinois an dikaioteron echoite: kindunos gar en pemphtheisi me elthein kai katalabousin exarnois genesthai. toi de Eratosthenei exen eipein hoti ouk apentesen, epeita hoti ouk eiden: tauta gar out elenchon oute basanon eichen, hoste med hupo ton echthron boulomenon hoion t einai exelenchthenai.[/comment]

E tuttavia se occorresse avere indulgenza verso coloro che per la propria salvezza hanno rovinato altri, la avreste più giustamente verso di loro; era infatti pericoloso per chi era stato mandato (a perquisire) non andare e per chi aveva trovato (un ricercato) negarlo. A Eratostene era possibile dire che non l'aveva incontrato, e poi che non l'aveva visto: queste parole infatti non avrebbero avuto né una confutazione né una prova, così che non sarebbe stato smentito nemmeno da avversari che volessero che fosse tale.

[newpage]

XXXII
[greek]χρῆν δέ σε, ὦ Ἐρατόσθενες, εἴπερ ἦσθα χρηστός, πολὺ μᾶλλον τοῖς μέλλουσιν ἀδίκως ἀποθανεῖσθαι μηνυτὴν γενέσθαι ἢ τοὺς ἀδίκως ἀπολουμένους συλλαμβάνειν. νῦν δέ σου τὰ ἔργα φανερὰ γεγένηται οὐχ ὡς ἀνιωμένου ἀλλ' ὡς ἡδομένου τοῖς γιγνομένοις,[/greek][comment]chren de se, o Eratosthenes, eiper estha chrestos, polu mallon tois mellousin adikos apothaneisthai menuten genesthai e tous adikos apoloumenous sullambanein. nun de sou ta erga phanera gegenetai ouch hos aniomenou all hos hedomenou tois gignomenois,[/comment]

Era necessario che tu, Eratostene, se davvero fossi stato un cittadino onesto, avessi avvertito chi era destinato a morire ingiustamente, molto più che arrestare chi stava per morire ingiustamente. Ora le tue azioni sono divenute manifeste non come quelle di uno che si accorasse, ma come di uno che si compiacesse delle cose che avvenivano, così che questi (giudici) in base alle tue azioni più che in base alle tue parole devono dare il voto, prendendo i fatti che conoscono a documento delle parole allora dette, perché di queste non si possono esibire testimoni.

[newpage]

XXXIII
[greek]ὥστε τούσδε ἐκ τῶν ἔργων χρὴ μᾶλλον ἢ ἐκ τῶν λόγων τὴν ψῆφον φέρειν, ἃ ἴσασι γεγενημένα τῶν τότε λεγομένων τεκμήρια λαμβάνοντας, ἐπειδὴ μάρτυρας περὶ αὐτῶν οὐχ οἷόν τε παρασχέσθαι. οὐ γὰρ μόνον ἡμῖν παρεῖναι οὐκ ἐξῆν, ἀλλ' οὐδὲ παρ' αὑτοῖς εἶναι, ὥστ' ἐπὶ τούτοις ἐστὶ πάντα τὰ κακὰ εἰργασμένοις τὴν πόλιν πάντα τἀγαθὰ περὶ αὑτῶν λέγειν.[/greek][comment]hoste tousde ek ton ergon chre mallon e ek ton logon ten psephon pherein, ha isasi gegenemena ton tote legomenon tekmeria lambanontas, epeide marturas peri auton ouch hoion te paraschesthai. ou gar monon hemin pareinai ouk exen, all oude par hautois einai, host epi toutois esti panta ta kaka eirgasmenois ten polin panta tagatha peri hauton legein.[/comment]

Infatti non solo a noi non era concesso di essere presenti (ai consigli), ma nemmeno stare in casa nostra, così che è in loro potere, dopo aver fatto ogni male alla città, dire ogni bene di sé.

[newpage]

XXXIV
[greek]τοῦτο μέντοι οὐ φεύγω, ἀλλ' ὁμολογῶ σοι, εἰ βούλει, ἀντειπεῖν. θαυμάζω δὲ τί ἄν ποτ' ἐποίησας συνειπών, ὁπότε ἀντειπεῖν φάσκων ἀπέκτεινας Πολέμαρχον. φέρε δή, τί ἄν, εἰ καὶ ἀδελφοὶ ὄ;ντες ἐτύχετε αὐτοῦ ἢ καὶ ὑεῖς; ἀπεψηφίσασθε; δεῖ γάρ, ὦ ἄνδρες δικασταί, Ἐρατοσθένην δυοῖν θάτερον ἀποδεῖξαι, ἢ ὡς οὐκ ἀπήγαγεν αὐτόν, ἢ ὡς δικαίως τοῦτ' ἔπραξεν. οὗτος δὲ ὡμολόγηκεν ἀδίκως συλλαβεῖν, ὥστε ῥᾳδίαν ὑμῖν τὴν διαψήφισιν περὶ αὑτοῦ πεποίηκε.[/greek][comment]touto mentoi ou pheugo, all homologo soi, ei boulei, anteipein. thaumazo de ti an pot epoiesas suneipon, hopote anteipein phaskon apekteinas Polemarchon. phere de, ti an, ei kai adelphoi ontes etuchete autou e kai hueis; apepsephisasthe; dei gar, o andres dikastai, Eratosthenen duoin thateron apodeixai, e hos ouk apegagen auton, e hos dikaios tout epraxen. houtos de homologeken adikos sullabein, hoste rhaidian humin ten diapsephisin peri hautou pepoieke.[/comment]

Tuttavia questo non lo contesto, ma convengo, se vuoi, che ti sei opposto. Ma mi chiedo che cosa mai avresti fatto aderendo, quando pur dicendo di esserti opposto hai ucciso Polemarco. Ebbene, se per caso foste i suoi figli e i suoi fratelli, che fareste? Lo salvereste? È necessario infatti, giudici, che Eratostene dimostri una delle due cose, o che non lo condusse in carcere, o che lo fece giustamente. Ma lui ha riconosciuto di averlo arrestato ingiustamente, così che vi ha reso facile la votazione su di lui.

[newpage]

XXXV
[greek]καὶ μὲν δὴ πολλοὶ καὶ τῶν ἀστῶν καὶ τῶν ξένων ἥκουσιν εἰσόμενοι τίνα γνώμην περὶ τούτων ἕξετε. ὧν οἱ μὲν ὑμέτεροι ὄ;ντες πολῖται μαθόντες ἀπίασιν ὄτι ἢ δίκην δώσουσιν ὧν ἂν ἐξαμάρτωσιν, ἢ πράξαντες μὲν ὧν ἐφίενται τύραννοι τῆς πόλεως ἔσονται, δυστυχήσαντες δὲ τὸ ἴσον ὑμῖν ἕξουσιν: ὄσοι δὲ ξένοι ἐπιδημοῦσιν, εἴσονται πότερον ἀδίκως τοὺς τριάκοντα ἐκκηρύττουσιν ἐκ τῶν πόλεων ἢ δικαίως. εἰ γὰρ δὴ αὐτοὶ οἱ κακῶς πεπονθότες λαβόντες ἀφήσουσιν, ἦ που σφᾶς αὐτοὺς ἡγήσονται περιέργους ὑπὲρ ὑμῶν τηρουμένους.[/greek][comment]kai men de polloi kai ton aston kai ton xenon hekousin eisomenoi tina gnomen peri touton hexete. hon hoi men humeteroi ontes politai mathontes apiasin hoti e diken dosousin hon an examartosin, e praxantes men hon ephientai turannoi tes poleos esontai, dustuchesantes de to ison humin hexousin: hosoi de xenoi epidemousin, eisontai poteron adikos tous triakonta ekkeruttousin ek ton poleon e dikaios. ei gar de autoi hoi kakos peponthotes labontes aphesousin, e pou sphas autous hegesontai periergous huper humon teroumenous.[/comment]

E poi molti cittadini e stranieri sono venuti per sapere quale sentenza darete. Fra questi i vostri concittadini se ne andranno dopo aver appreso o che dovranno rendere giustizia delle colpe che abbiano commesso, o che riuscendo nelle cose che desiderano saranno tiranni della città, non riuscendo avranno i vostri stessi diritti; quanti stranieri si trovano in Atene, sapranno se giustamente o ingiustamente bandiscono i trenta dalle loro città. Se infatti quelli stessi che hanno patito il male da loro dopo averli avuti in loro potere li lasceranno liberi, certo penseranno di farvi la guardia con troppo zelo.

Hai bisogno di aiuto in Contro Eratostene?
Trova il tuo insegnante su Skuola.net | Ripetizioni
Registrati via email