Pillaus di Pillaus
Genius 7338 punti
Lisia - Contro Eratostene
XI
ἐπεὶ δὲ οὐχ ὄσον ὡμολόγητο εἶχεν, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἀλλὰ τρία τάλαντα ἀργυρίου καὶ τετρακοσίους κυζικηνοὺς καὶ ἑκατὸν δαρεικοὺς καὶ φιάλας ἀργυρᾶς τέτταρας, ἐδεόμην αὐτοῦ ἐφόδιά μοι δοῦναι,[comment]epei de ouch hoson homologeto eichen, o andres dikastai, alla tria talanta arguriou kai tetrakosious kuzikenous kai hekaton dareikous kai phialas arguras tettaras, edeomen autou ephodia moi dounai,[/comment]

Dopo che non ebbe solo ciò che avevo concordato, o giudici, ma tre talenti d'argento in moneta, quattrocento ciziceni, cento darici e quattro coppe d'argento, lo pregai di darmi i mezzi per il viaggio, ma disse che dovevo essere contento se salvavo la vita.[newpage]
XII
[greek]ὁ δ' ἀγαπήσειν με ἔφασκεν, εἰ τὸ σῶμα σώσω. ἐξιοῦσι δ' ἐμοὶ καὶ Πείσωνι ἐπιτυγχάνει Μηλόβιός τε καὶ Μνησιθείδης ἐκ τοῦ ἐργαστηρίου ἀπιόντες, καὶ καταλαμβάνουσι πρὸς αὐταῖς ταῖς θύραις, καὶ ἐρωτῶσιν ὄποι βαδίζοιμεν: ὁ δ' ἔφασκεν εἰς [τὰ] τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ ἐμοῦ, ἵνα καὶ τὰ ἐν ἐκείνῃ τῇ οἰκίᾳ σκέψηται. ἐκεῖνον μὲν οὖν ἐκέλευον βαδίζειν, ἐμὲ δὲ μεθ' αὑτῶν ἀκολουθεῖν εἰς Δαμνίππου.[/greek][comment]ho d agapesein me ephasken, ei to soma soso. exiousi d emoi kai Peisoni epitunchanei Melobios te kai Mnesitheides ek tou ergasteriou apiontes, kai katalambanousi pros autais tais thurais, kai erotosin hopoi badizoimen: ho d ephasken eis [ta] tou adelphou tou emou, hina kai ta en ekeinei tei oikiai skepsetai. ekeinon men oun ekeleuon badizein, eme de meth hauton akolouthein eis Damnippou.[/comment]

Mentre io e Pisone uscivamo ci vennero incontro Melobio e Mnesitide che tornavano dalla fabbrica, e ci sorpresero proprio sulla porta e ci chiesero dove andassimo; lui disse da mio fratello, per perquisire anche in quella casa. A lui dunque dissero di andare, a me di seguirli nella casa di Damnippo.[newpage]
XIII
[greek]πείσων δὲ προσελθὼν σιγᾶν μοι παρεκελεύετο καὶ θαρρεῖν, ὡς ἥξων ἐκεῖσε. καταλαμβάνομεν δὲ αὐτόθι Θέογνιν ἑτέρους φυλάττοντα: ᾧ παραδόντες ἐμὲ πάλιν ᾤχοντο. ἐν τοιούτῳ δ' ὄ;ντι μοι κινδυνεύειν ἐδόκει, ὡς τοῦ γε ἀποθανεῖν ὑπάρχοντος ἤδη.[/greek][comment]peison de proselthon sigan moi parekeleueto kai tharrein, hos hexon ekeise. katalambanomen de autothi Theognin heterous phulattonta: hoi paradontes eme palin oichonto. en toioutoi d onti moi kinduneuein edokei, hos tou ge apothanein huparchontos ede.[/comment]

Pisone avvicinatosi mi ordinò di tacere e di essere coraggioso con l'intenzione di venire là. Qui trovammo Teognide che sorvegliava altri; consegnatomi a lui se ne andarono di nuovo. A me che ero in tale frangente sembrò opportuno rischiare, poiché la morte era ormai imminente.[newpage]
XIV
[greek]καλέσας δὲ Δάμνιππον λέγω πρὸς αὐτὸν τάδε, "ἐπιτήδειος μέν μοι τυγχάνεις ὤν, ἥκω δ' εἰς τὴν σὴν οἰκίαν, ἀδικῶ δ' οὐδέν, χρημάτων δ' ἕνεκα ἀπόλλυμαι. σὺ οὖν ταῦτα πάσχοντί μοι πρόθυμον παράσχου τὴν σεαυτοῦ δύναμιν εἰς τὴν ἐμὴν σωτηρίαν." ὁ δ' ὑπέσχετο ταῦτα ποιήσειν. ἐδόκει δ' αὐτῷ βέλτιον εἶναι πρὸς Θέογνιν μνησθῆναι: ἡγεῖτο γὰρ ἅπαν ποιήσειν αὐτόν,[/greek][comment]kalesas de Damnippon lego pros auton tade, "epitedeios men moi tunchaneis on, heko d eis ten sen oikian, adiko d ouden, chrematon d heneka apollumai. su oun tauta paschonti moi prothumon paraschou ten seautou dunamin eis ten emen soterian." ho d hupescheto tauta poiesein. edokei d autoi beltion einai pros Theognin mnesthenai: hegeito gar hapan poiesein auton,[/comment]

Chiamato Damnippo gli dissi questo: "Per fortuna sei mio amico, sono venuto a casa tua, non ho nessuna colpa, sto per morire per le mie ricchezze. Tu dunque fa' generosamente per me quanto è in tuo potere per la mia salvezza". E lui promise che lo avrebbe fatto. Gli sembrò che fosse meglio parlarne con Teognide: pensava che lui avrebbe fatto tutto, purché uno gli avesse dato del denaro.[newpage]
XV
[greek]εἴ τις ἀργύριον διδοίη. ἐκείνου δὲ διαλεγομένου Θεόγνιδἱ ἔμπειρος γὰρ ὢν ἐτύγχανον τῆς οἰκίας, καὶ ᾔδη ὄτι ἀμφίθυρος εἴἠ ἐδόκει μοι ταύτῃ πειρᾶσθαι σωθῆναι, ἐνθυμουμένῳ ὄτι, ἐὰν μὲν λάθω, σωθήσομαι, ἐὰν δὲ ληφθῶ, ἡγούμην μέν, εἰ Θέογνις εἴη πεπεισμένος ὑπὸ τοῦ Δαμνίππου χρήματα λαβεῖν, οὐδὲν ἧττον ἀφεθήσεσθαι, εἰ δὲ μή,[/greek][comment]ei tis argurion didoie. ekeinou de dialegomenou Theognidi empeiros gar on etunchanon tes oikias, kai eide hoti amphithuros eie edokei moi tautei peirasthai sothenai, enthumoumenoi hoti, ean men latho, sothesomai, ean de lephtho, hegoumen men, ei Theognis eie pepeismenos hupo tou Damnippou chremata labein, ouden hetton aphethesesthai, ei de me,[/comment]

Mentre discuteva con Teognide (ero per fortuna pratico della casa e sapevo che aveva due ingressi) mi sembrò opportuno cercare di salvarmi per questa via, considerando che, se non fossi stato scoperto, sarei stato salvo, se fossi stato sorpreso, pensavo che, se Teognide fosse stato convinto da Damnippo a prendere le ricchezze, sarei stato ugualmente lasciato libero, se no, sarei morto ugualmente.
Hai bisogno di aiuto in Contro Eratostene?
Trova il tuo insegnante su Skuola.net | Ripetizioni
Registrati via email