Pillaus di Pillaus
Genius 7338 punti

Lisia - Contro Eratostene

XXXVI

[greek]οὐκ οὖν δεινὸν εἰ τοὺς μὲν στρατηγούς, οἳ ἐνίκων ναυμαχοῦντες, ὄτε διὰ χειμῶνα οὐχ οἷοί τ' ἔφασαν εἶναι τοὺς ἐκ τῆς θαλάττης ἀνελέσθαι, θανάτῳ ἐζημιώσατε, ἡγούμενοι χρῆναι τῇ τῶν τεθνεώτων ἀρετῇ παρ' ἐκείνων δίκην λαβεῖν, τούτους δέ, οἳ ἰδιῶται μὲν ὄ;ντες καθ' ὄσον ἐδύναντο ἐποίησαν ἡττηθῆναι ναυμαχοῦντας, ἐπειδὴ δὲ εἰς τὴν ἀρχὴν κατέστησαν, ὁμολογοῦσιν ἑκόντες πολλοὺς τῶν πολιτῶν ἀκρίτους ἀποκτιννύναι, οὐκ ἄρα χρὴ αὐτοὺς καὶ τοὺς παῖδας ὑφ' ὑμῶν ταῖς ἐσχάταις ζημίαις κολάζεσθαι;[/greek][comment]ouk oun deinon ei tous men strategous, hoi enikon naumachountes, hote dia cheimona ouch hoioi t ephasan einai tous ek tes thalattes anelesthai, thanatoi ezemiosate, hegoumenoi chrenai tei ton tethneoton aretei par ekeinon diken labein, toutous de, hoi idiotai men ontes kath hoson edunanto epoiesan hettethenai naumachountas, epeide de eis ten archen katestesan, homologousin hekontes pollous ton politon akritous apoktinnunai, ouk ara chre autous kai tous paidas huph humon tais eschatais zemiais kolazesthai;[/comment]

Non è dunque grave se gli strateghi che vinsero la battaglia navale, quando dissero di non aver potuto raccogliere i cadaveri dal mare a causa della tempeste, li abbiate condannati a morte, convinti di dover esigere da loro giustizia per il valore dei caduti, e questi, che da privati cittadini per quanto fu in loro potere fecero sì che i combattenti (ad Egospotami) fossero vinti, e quando giunsero al potere ammettono di aver volontariamente mandato a morte molti cittadini senza processo, non bisogna dunque che voi condanniate loro e i loro figli all'estremo supplizio?

[newpage]

XXXVII
[greek]ἐγὼ τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἠξίουν ἱκανὰ εἶναι τὰ κατηγορημένα: μέχρι γὰρ τούτου νομίζω χρῆναι κατηγορεῖν, ἕως ἂν θανάτου δόξῃ τῷ φεύγοντι ἄξια εἰργάσθαι. ταύτην γὰρ ἐσχάτην δίκην δυνάμεθα παρ' αὐτῶν λαβεῖν. ὥστ' οὐκ οἶδ' ὄ τι δεῖ πολλὰ κατηγορεῖν τοιούτων ἀνδρῶν, οἳ οὐδ' ὑπὲρ ἑνὸς ἑκάστου τῶν πεπραγμένων δὶς ἀποθανόντες δίκην δοῦναι δύναιντ' ἂν. οὐ γὰρ δὴ οὐδὲ τοῦτο αὐτῷ προσήκει ποιῆσαι,[/greek][comment]ego toinun, o andres dikastai, exioun hikana einai ta kategoremena: mechri gar toutou nomizo chrenai kategorein, heos an thanatou doxei toi pheugonti axia eirgasthai. tauten gar eschaten diken dunametha par auton labein. host ouk oid ho ti dei polla kategorein toiouton andron, hoi oud huper henos hekastou ton pepragmenon dis apothanontes diken dounai dunaint an. ou gar de oude touto autoi prosekei poiesai,[/comment]

Io dunque, giudici, crederei sufficienti le accuse contestate: fino a questo punto infatti penso che bisogna sviluppare l'accusa, fino a che sembri (ai giudici) che l'accusato ha compiuto delitti degni della pena di morte. Questa infatti è la pena estrema che possiamo infliggere loro. Così che non so perché si debba accusare di molte cose uomini siffatti, che neppure morendo due volte potrebbero pagare una pena conveniente per ciascuna delle loro azioni.

[newpage]

XXXVIII
[greek]ὄπερ ἐν τῇδε τῇ πόλει εἰθισμένον ἐστί, πρὸς μὲν τὰ κατηγορημένα μηδὲν ἀπολογεῖσθαι, περὶ δὲ σφῶν αὐτῶν ἕτερα λέγοντες ἐνίοτε ἐξαπατῶσιν, ὑμῖν ἀποδεικνύντες ὡς στρατιῶται ἀγαθοί εἰσιν, ἢ ὡς πολλὰς τῶν πολεμίων ναῦς ἔλαβον τριηραρχήσαντες, πόλεις πολεμίας οὔσας φίλας[/greek][comment]hoper en teide tei polei eithismenon esti, pros men ta kategoremena meden apologeisthai, peri de sphon auton hetera legontes eniote exapatosin, humin apodeiknuntes hos stratiotai agathoi eisin, e hos pollas ton polemion naus elabon trierarchesantes, poleis polemias ousas philas[/comment]

Infatti a lui non si addice neppure questo, fare cioè ciò che è in uso in questa città, ossia non difendersi affatto dalle accuse, ma (i vostri concittadini) vi informano talora divagando su loro stessi, sbandierandovi di essere stati valorosi soldati, o di aver catturato molte navi dei nemici come trierarchi, o di aver reso alleate città nemiche;

[newpage]

XXXIX
[greek]ἐποίησαν: ἐπεὶ κελεύετε αὐτὸν ἀποδεῖξαι ὄπου τοσούτους τῶν πολεμίων ἀπέκτειναν ὄσους τῶν πολιτῶν, ἢ ναῦς ὄπου τοσαύτας ἕσας αὐτοὶ παρέδοσαν, ἢ πόλιν ἥντινα τοιαύτην προσεκτήσαντο οἵαν τὴν ὑμετέραν κατεδουλώσαντο.[/greek][comment]epoiesan: epei keleuete auton apodeixai hopou tosoutous ton polemion apekteinan hosous ton politon, e naus hopou tosautas hesas autoi paredosan, e polin hentina toiauten prosektesanto hoian ten humeteran katedoulosanto.[/comment]

invitatelo dunque a dimostrarvi quando (i trenta) hanno mai ucciso tanti nemici quanti cittadini, o quando hanno mai catturato tante navi quante ne hanno consegnate, o quale sì grande città hanno conquistato quale la vostra che hanno reso schiava.

[newpage]

XL
[greek]ἀλλὰ γὰρ ὄπλα τῶν πολεμίων ἐσκύλευσαν ὄσα περ ὑμῶν ἀφείλοντο, ἀλλὰ τείχη τοιαῦτα εἷλον οἷα τῆς ἑαυτῶν πατρίδος κατέσκαψαν; οἵτινες καὶ τὰ περὶ τὴν Ἀττικὴν φρούρια καθεῖλον, καὶ ὑμῖν ἐδήλωσαν ὄτι οὐδὲ τὸν Πειραιᾶ Λακεδαιμονίων προσταττόντων περιεῖλον, ἀλλ' ὄτι ἑαυτοῖς2 τὴν ἀρχὴν οὕτω βεβαιοτέραν ἐνόμιζον εἶναι.[/greek][comment]alla gar hopla ton polemion [tosauta] eskuleusan hosa per humon apheilonto, alla teiche toiauta heilon hoia tes heauton patridos kateskapsan; hoitines kai ta peri ten Attiken phrouria katheilon, kai humin edelosan hoti oude ton Peiraia Lakedaimonion prostattonton perieilon, all hoti heautois ten archen houto bebaioteran enomizon einai.[/comment]

Ma davvero spogliarono i nemici di tante armi quante erano proprio quelle che tolsero a voi, ma davvero conquistarono mura tali quali erano quelle della loro patria che rasero al suolo? Loro che abbatterono le fortezze dell'Attica e vi dimostrarono che demolirono il Pireo non per ordine degli Spartani, ma perché pensavano che così il loro potere fosse più sicuro.

Hai bisogno di aiuto in Contro Eratostene?
Trova il tuo insegnante su Skuola.net | Ripetizioni
Registrati via email