Pillaus di Pillaus
Genius 7338 punti
Tirteo - Frammenti
10
[greek]τεθνάμεναι γὰρ καλὸν ἐνὶ προμάχοισι πεσόντα
ἄνδρ' ἀγαθὸν περὶ ᾑ πατρίδι μαρνάμενον,
τὴν δ' αὑτοῦ προλιπόντα πόλιν καὶ πίονας ἀγρούς
πτωχεύειν πάντων ἔστ' ἀνιηρότατον,
πλαζόμενον σὺν μητρὶ φίλῃ καὶ πατρὶ γέροντι
παισί τε σὺν μικροῖς κουριδίηι τ' ἀλόχῳ.

ἐχθρὸς μὲν γὰρ τοῖσι μετέσσεται, οὕς κεν ἵκηται
χρησμοσύνῃ τ' εἴκων καὶ στυγερῆι πενίηι,
αἰσχύνει τε γένος, κατὰ δ' ἀγλαὸν εἶδος ἐλέγχει,
πᾶσα δ' ἀτιμίη καὶ κακότης ἕπεται.
εἰ δ' οὕτως ἀνδρός τοι ἀλωμένου οὐδεμί' ὤρη
γίγνεται οὔτ' αἰιδὼς, οὔτ' ὀπίσω γένεος,
θυμῶι γῆς περὶ τῆσδε μαχώμεθα καὶ περὶ παίδων
θνήσκωμεν ψυχέων μηκέτι φειδόμενοι.

ὦ νέοι, ἀλλὰ μάχεσθε παρ' ἀλλήλοισι μένοντες,
μὴ δὲ φυγῆς αἰσχρῆς ἄρχετε μηδὲ φόβου,
ἀλλὰ μέγαν ποιεῖσθε καὶ ἄλκιμον ἐν φρεσὶ θυμόν
μὴ δὲ φιλοψυχεῖτ' ἀνδράσι μαρνάμενοι˙
τοὺς δὲ παλαιοτέρους, ὧν οὐκέτι γούνατ' ἐλαφρά,
μὴ καταλείποντες φεύγετε, τοὺς γεραιούς.
αἰσχρὸν γὰρ δὴ τοῦτο, μετὰ προμάχοισι πεσόντα
κεῖσθαι πρόσθε νέων ἄνδρα παλαιότερον,
ἤδη λευκὸν ἔχοντα κάρη πολιόν τε γένειον,
θυμὸν ἀποπνείοντ' ἄλκιμον ἐν κονίηι,
αἱματόεντ' αἰδοῖα φίλαισ' ἐν χερσὶν ἔχοντα -
αἰσχρὰ τά γ' ὀφθαλμοῖς καὶ νεμεσητὸν ἰδεῖν -
καὶ χρόα γυμνωθέντα˙ νέοισι δὲ πάντ' ἐπέοικεν,
ὄφρ' ἐρατῆς ἥβης ἀγλαὸν ἄνθος ἔχηι˙
ἀνδράσι μὲν θηητὸς ἰδεῖν, ἐρατὸς δὲ γυναιξίν
ζωὸς ἐών, καλὸς δ' ἐν προμάχοισι πεσών.
ἀλλὰ τις εὖ διαβὰς μενέτω ποσὶν ἀμφοτέροισιν
στηριχθεὶς ἐπὶ γῆς, χεῖλος ὀδοῦσι δακών.[/greek][comment]tethnamenai gar kalon eni promacoisi pesonta
andr agathon peri e patridi marnamenon,
ten d autou proliponta polin kai pionas agrous
ptoceuein panton est anierotaton,
plazomenon sun metri file kai patri geronti
paisi te sun mikrois kouridiei t aloco.
ecthros men gar toisi metessetai, ous ken iketai
cresmosune t eikon kai stugerei peniei,
aiscunei te genos, kata d aglaon eidos elegcei,
pasa d atimie kai kakotes epetai.
ei d outos andros toi alomenou oudemi ore
gignetai out aiidos, out opiso geneos,
thumoi ges peri tesde macometha kai peri paidon
thneskomen psuceon meketi feidomenoi.

o neoi, alla macesthe par alleloisi menontes,
me de fuges aiscres arcete mede fobou,
alla megan poieisthe kai alkimon en fresi thumon
me de filopsuceit andrasi marnamenoi;
tous de palaioterous, on ouketi gounat elafra,
me kataleipontes feugete, tous geraious.
aiscron gar de touto, meta promacoisi pesonta
keisthai prosthe neon andra palaioteron,
ede leukon econta kare polion te geneion,
thumon apopneiont alkimon en koniei,
aimatoent aidoia filais en cersin econta -
aiscra ta g ofthalmois kai nemeseton idein -
kai croa gumnothenta; neoisi de pant epeoiken,
ofr erates ebes aglaon anthos ecei;
andrasi men theetos idein, eratos de gunaixin
zoos eon, kalos d en promacoisi peson.
alla tis eu diabas meneto posin amfoteroisin
sterictheis epi ges, ceilos odousi dakon.[/comment]

Infatti è bello che un uomo valoroso muoia lottando per la sua patria, caduto tra i combattenti della prima fila, ma la cosa tra tutte la più penosa è che uno vada mendicando dopo aver lasciato la sua città e i pingui campi, vagando ramingo con la propria madre e col vecchio padre e coi piccoli figli e con la sposa legittima. Infatti sarà odioso a coloro presso i quali gli capiti di arrivare cedendo al bisogno e all'odiosa povertà e disonora la famiglia e deturpa lo splendido aspetto e ogni (forma di) oltraggio e miseria (lo) seguono. Ma se a tal punto non c'è alcuna cura nè rispetto per un uomo che vaga ramingo, neppure per la sua stirpe futura, combattiamo con coraggio per questa terra e moriamo per i figli senza risparmiare affatto le nostre vite. O giovani, suvvia, combattete resistendo gli uni accanto agli altri e non date inizio nè alla fuga vergognosa nè al panico, ma fate grande e coraggioso entro il diaframma il vostro animo e non siate troppo attaccati alla vita mentre combattete contro i guerrieri (nemici); e gli anziani, le cui ginocchia non sono più agili, non fuggite abbandonandoli, i vegliardi. Questo infatti è vergognoso, che un uomo anziano, caduto in prima fila, giaccia davanti ai giovani, lui che ha già candido il capo e canuto il mento, esalando nella polvere l'animo intrepido, tenendo tra le sue mani le pudende insanguinate -ciò che è brutto per gli occhi e scandaloso a vedersi- e denudato nel corpo; invece ai giovani tutto si addice, finchè li possegga lo splendido fiore dell'amabile giovinezza (e il giovane è) ammirato dagli uomini e oggetto di desiderio per le donne, se resta in vita, e bello se cade in prima fila. Suvvia, ognuno resista divaricando bene le gambe, piantato a terra con entrambi i piedi, avendo morso il labbro coi denti.
Hai bisogno di aiuto in Lirici?
Trova il tuo insegnante su Skuola.net | Ripetizioni
Potrebbe Interessarti
×
Registrati via email