Pillaus di Pillaus
Genius 7338 punti
Saffo - Frammenti
1 - Preghiera a Afrodite

[greek]ποικιλόθρον' ἀθανάτα 'φροδίτα,
παῖ Δίος δολόπλοκε, λίσσομαί σε,
μή μ' ἄσαισι μηδ' ὀνίαισι δάμνα,
πότνια, θῦμον,

ἀλλὰ τυίδ' ἔλθ' αἴ ποτα κἀτέρωτα
τὰς ἔμας αὔδως ἀίοισα πήλοι
ἔκλυες, πάτρος δὲ δόμον λίποισα
χρύσιον ἧλθες

ἄρμ' ὐπασδεύξαισα˙ κάλοι δέ σ' ἆγον
ὤκεες στροῦθοι περὶ γᾶς μελαίνας,
πύκνα δίννεντεò πτέρ' ἀπ' ὠράνω 'ἴθε-
ρος διὰ μέσσω˙

αἶψα δ' ἐξίκοντο˙ σὺ δ', ὦ μάκαιρα,
μειδίασαισ' ἀθανάτῳ προσώπῳ
ἤρε' ὄττι δηὖτε πέπονθα κὤττι
δηὖτε κάλημμι

κὤττι μοι μάλιστα θέλω γένεσθαι
μαινόλαι θύμῳ˙ τίνα δηὖτε πείθων
[.
..] ἄγην ἐς σὰν φιλότατα; τίς σ', ὦ
Χάπφ', ἀδικήει;

καὶ γὰρ αἰ φεύγει, ταχέως διώξει,
αἰ δὲ δῶρα, μὴ δέκετ', ἀλλὰ δώσει,
αἰ δὲ μὴ φίλει, ταχέως φιλήσει
κὠυκὶ θέλοισα.

ἔλθε μοι καὶ νῦν, χαλέπαν δὲ λῦσον
ἐκ μερίμναν, ὄσσα δέ μοι τέλεσσαι
θῦμος ἰμέρρει, τέλεσον, σὺ δ' αὔτα
σύμμαχος ἔσσο.[/greek][comment]poikilothron athanata frodita,
pai Dios doloploke, lissomai se,
me m asaisi med oniaisi damna,
potnia, thumon,

alla tuid elth ai pota katerota
tas emas audos aioisa peloi
eklues, patros de domon lipoisa
crusion elthes

arm upasdeuxaisa; kaloi de s agon
okees strouthoi peri gas melainas,
pukna dinnenteò pter ap orano ithe-
ros dia messo;

aipsa d exikonto; su d, o makaira,
meidiasais athanato prosopo
ere otti deute pepontha kotti
deute kalemmi

kotti moi malista thelo genesthai
mainolai thumo; tina deute peithon
agen es san filotata; tis s, o
Capf, adikeei;

kai gar ai feugei, taceos dioxei,
ai de dora, me deket, alla dosei,
ai de me filei, taceos filesei
kouki theloisa.

elthe moi kai nun, calepan de luson
ek merimnan, ossa de moi telessai
thumos imerrei, teleson, su d auta
summacos esso.[/comment]

Immortale Afrodite dal trono adorno, figlia di Zeus, tessitrice di astuzie, ti supplico, non fiaccarmi nell'animo con ansie nè con tormenti, o veneranda, ma qua vieni, se mai anche altre volte udendo la mia voce da lungi, mi porgesti ascolto, e lasciata la casa aurea del padre, venisti dopo aver aggiogato il carro; e belli ti conducevano i passeri veloci sopra la scura terra fitte roteando le ali giù dal cielo attraverso l'aria; e subito giunsero; e tu, o beata, sorridendo col viso immortale, chiedesti che cosa di nuovo ho sofferto e perchè di nuovo ti chiamo e che cosa sommamente voglio con animo folle che avvenga per me; "Chi di nuovo dici che Persuasione deve condurre al tuo amore? Chi, o Saffo, ti fa torto? Ebbene, se fugge presto inseguirà, se non accoglie doni anzi farà doni, e se non ama presto amerà anche non volendo." Vieni a me anche ora e liberami dalle tormentose inquietudini, e realizza tutto ciò che il mio animo desidera compiere per me, e tu stessa sii (a me) alleata.[newpage]
31

[greek]φαίνεταί μοι κῆνος ἴσος θέοισιν
ἔμμεν' ὤνηρ ὄττις ἐνάντιός τοι
ἰσδάνει καὶ πλάσιον ἆδυ φωνεί-
σας ὐπακούει,

καὶ γελαίσας ἰμέροεν, τό μ' ἦ μὰν
καρδίαν ἐν στήθεσιν ἐπτόαισεν.
ὠς γὰρ ἔς σ' ἴδω βρόχε' ὤς με φώναι-
σ' οὐδ' ἒν ἔτ' εἴκει,

ἀλλὰ κὰμ μὲν γλῶσσα ἔαγε, λέπτον
δ' αὔτικα χρῷ πῦρ ὐπαδεδρόμηκεν,
ὀππάτεσσι δ' οὐδ' ἒν ὄρημμ', ἐπιρρόμ-
βεισι δ' ἄκουαι:

ἔκ δέ μ' ἴδρως κακχέεται, τρόμος δὲ
παῖσαν ἄγρει, χλωροτέρα δὲ ποίας
ἔμμι, τεθνάκην δ' ὀλίγω 'πιδεύης
φαίνομ' ἔμ' αὔτᾳ.

[...][/greek][comment]
fainetai moi kenos isos theoisin
emmen oner ottis enantios toi
isdanei kai plasion adu fonei-
sas upakouei,

kai gelaisas imeroen, to m e man
kardian en stethesin eptoaisen.
os gar es s ido broce os me fonai-
s oud en et eikei,

alla kam men glossa eage, lepton
d autika cro pur upadedromeken,
oppatessi d oud en oremm, epirrom-
beisi d akouai:

ek de m idros kakceetai, tromos de
paisan agrei, clorotera de poias
emmi, tethnaken d oligo pideues
fainom em auta.[/comment]

Mi sembra pari agli dei quell'uomo che siede di fronte a te e da vicino ascolta te che dolcemente parli e amorosamente sorridi, ciò che veramente mi sbigottisce il cuore dentro il petto; infatti, non appena guardo verso di te per breve momento, così non è più possibile che io dica nulla, ma la lingua ecco che è spezzata; subito fuoco sottile ecco che corre sotto la pelle, e con gli occhi nulla vedo e ronzano gli orecchi, e su me cala il sudore, e un tremito tutta mi afferra, e sono più verde dell'erba e poco distante dall'essere morta sembro a me stessa; ma tutto si può sopportare poiché [...][newpage]
34

[greek]ἄστερες μὲν ἀμφὶ κάλαν σελάνναν
ἂψ ἀπυκρύπτοισι φάεννον εἶδος
ὄπποτα πλήθοισα μάλιστα λάμπῃ
γᾶν <ἐπὶ παῖσαν>[/greek][comment]
asteres men amfi kalan selannan
aps apukruptoisi faennon eidos
oppota plethoisa malista lampe
gan epi paisan[/comment]

Le stelle intorno alla bella luna nascondono l'aspetto luminoso, quando piena splende al suo colmo sulla terra.[newpage]
48

[greek]ἦλθες, εὖ δ' ἐπόησας, ἔγω δέ σ' ἐμαιόμαν,
ὂν δ' ἔψυξας ἔμαν φρένα καιομέναν πόθῳ.[/greek][comment]elthes, eu d epoesas, ego de s emaioman,
on d epsuxas eman frena kaiomenan potho.[/comment]

Venisti e hai fatto bene, e io ti agognavo, e desti refrigerio al mio cuore che bruciava di desiderio.[newpage]
96

[greek][...] Σάρδ[εσιν]
[...] [πόλ]λακι τυίδε [ν]ῶν ἔχοισα
[...]
σὲ θέᾳ ἰκέλαν ἀρι-
γνώτᾳ, σᾷ δὲ μάλιστ' ἔχαιρε μόλπᾳ˙

νῦν δὲ Λύδαισιν ἐμπέπεται γυναί-
κεσσιν ὤς ποτ' ἀελίω
δύντος ἀ βροδοδάκτυλος μήvα

πάvτα περρέχοισ' ἄστρα˙ φάος δ' ἐπί-
σχει θάλασσαν ἐπ' ἀλμύραν
ἴσως καὶ πολυαvθέμοις ἀρούπαις˙

ἀ δ' ἐέρσα κάλα κέχυται τεθά-
λαισι δὲ βρόδα κἄπαλ' ἄν-
θρυσκα καὶ μελίλωτος ἀνθεμώδης˙

πόλλα δὲ ζαφοίταις' ἀγάvας ἐπι-
μνάσθεις' Ἄτθιδος ἰμέρῳ
λέπταν ποι φρένα, κῆρ ἄσᾳ βόρηται˙
[...][/greek][comment]Sardesin
pollaki tuide non ecoisa
se thea ikelan arignota, sa de malist ecaire molpa;

nun de Ludaisin empepetai gunaikessin os pot aelio
duntos a brododaktulos meva

pavta perrecois astra; faos d episcei thalassan ep almuran
isos kai poluavthemois aroupais;

a d eersa kala kecutai tethalaisi de broda kapal anthruska kai melilotos anthemodes;

polla de zafoitais agavas epimnastheis Atthidos imero
leptan poi frena, ker asa boretai;[/comment]

da Sardi spesso è qua volgendo la mente a come vivevamo insieme: Arignota riteneva fermamente te simile alle dee e sommamente gioiva del tuo canto; ma ora fra le donne lidie spicca come talora, tramontato il sole, la luna dalle dita di rosa che supera tutti gli astri; e posa la sua luce sul mare salato ugualmente che sui campi fioriti; e la rugiada bella è diffusa e sono in rigoglio le rose e i teneri cerfogli e il meliloto in fiore; e molto vagando ove si sovvenga della dolce Attide, si divora, credo, il cuore delicato per il desiderio possente.[newpage]
102

[greek]γλύκηα μᾶτερ, οὔ τοι
δύναμαι κρέκην τὸν ἴστον,
πόθῳ δάμεισα παῖδος
βραδίναν δι' Ἀφροδίταν. [/greek][comment]glukea mater, ou toi
dunamai kreken ton iston,
potho dameisa paidos
bradinan di Afroditan.[/comment]

Dolce madre, non posso proprio tessere questa tela, soggiogata dal desiderio di un ragazzo a causa della tenera Afrodite.[newpage]
130

[greek]Ἕροσ δηὖτέ μ᾽ ὀ λυσιμέλης δόνει,
γλυκύπικρον ἀμάχανον ὄρπετον.

Ἄτθι, σοὶ δ' ἔμεθέν μὲν ἀπήχθετο
φροντίσδην, ἐπὶ δ᾽ Ἀνδρομέδαν πότᾳ.[/greek][comment]Eros deute m o lusimeles donei,
glukupikron amacanon orpeton.

Atthi, soi d emethen men apectheto
frontisden, epi d Andromedan pota.[/comment]

Di nuovo Eros che scioglie le membra mi agita, dolceamara irresistibile fiera, Attide, e tu ti sei staccata col pensiero e voli verso Andromeda.[newpage]
168b

[greek]δέδυκε μὲν ἀ σελάννα
καὶ Πλήιαδες˙ μέσσαι δὲ
νύκτες πάρ δ᾽ ἔρχετ᾽ ὤρα˙
ἔγω δὲ μόνα κατεύδω.[/greek][comment]deduke men a selanna
kai Pleiades; messai de
nuktes par d ercet ora;
ego de mona kateudo.[/comment]

È tramontata la luna e (sono tramontate) le Pleiadi, e la notte è al mezzo, e il tempo trascorre, ed io dormo sola.
Hai bisogno di aiuto in Lirici?
Trova il tuo insegnante su Skuola.net | Ripetizioni
Potrebbe Interessarti
×
Registrati via email