Pillaus di Pillaus
Genius 7338 punti
Mimnermo - Frammenti
1
[greek]τίς δὲ βιος, τί δὲ τερπνὸν ἄτερ χρυσῆς Ἀφροδίτης;
τεθναίην, ὅτε μοι μηκέτι ταῦτα μέλοι,
κρυπταδίη φιλότης καὶ μείλιχα δῶρα καὶ εὐνή˙
οἷ' ἥβης ἄνθεα γίγνεται ἁρπαλέα
ἀνδράσιν ἠδὲ γυναιξίν˙ ἐπεὶ δ' ὀδυνηρὸν ἐπέλθηι
γῆρας, ὅ τ' αἰσχρὸν ὁμῶς καὶ κακὸν ἄνδρα τιθεῖ,
αἰεί μιν φρένας ἀμφὶ κακαὶ τείρουσι μέριμναι,
οὐ δ' αὐγὰς προσορῶν τέρπεται ἠελίου,
ἀλλ' ἐχθρὸς μὲν παισίν ἀτίμαστος δὲ γυναιξίν˙
οὕτως ἀργαλέον γῆρας ἔθηκε θεός.
[/greek][comment]tis de bios, ti de terpnon ater cruses Afrodites;
tethnaien, ote moi meketi tauta meloi,
kruptadie filotes kai meilica dora kai eune;
oi ebes anthea gignetai arpalea
andrasin ede gunaixin; epei d oduneron epelthei
geras, o t aiscron omos kai kakon andra tithei,
aiei min frenas amfi kakai teirousi merimnai,
ou d augas prosoron terpetai eeliou,
all ecthros men paisin atimastos de gunaixin;
outos argaleon geras etheke theos.[/comment]

E quale vita, quale dolcezza senza l'aurea Afrodite? Che io muoia, quando non mi stiano più a cuore queste cose, l'amore segreto e i dolci doni e il letto, quali sono per uomini e donne i fiori amabili della giovinezza, ma quando sopraggiunge l'odiosa vecchiaia che rende brutto anche l'uomo bello, sempre ansie penose lo tormentano in cuore, nè si allieta a guardare i raggi del sole, ma è odioso ai ragazzi e spregevole per le donne: tanto dolorosa un dio rese la vecchiaia.[newpage]
2
[greek]ἡμεῖς δ' οἷά τε φύλλα φύει πολυάνθεμος ὥρη
ἔαρος, ὅτ' αἶψ' αὐγῆι<σ'> αὔξεται ἠελίου,
τοῖσ' ἴκελοι πήχυιον ἐπὶ χρόνον ἄνθεσιν ἥβης
τερπόμεθα, πρὸς θεῶν εἰδότες οὔτε κακόν
οὔτ' ἀγαθόν˙ Κῆρες δὲ παρεστήκασι μέλαιναι,
ἡ μὲν ἔχουσα τέλος γήραος ἀργαλέου,
ἡ δ' ἑτέρη θανάτοιο˙ μίνυνθα δὲ γίγνεται ἥβης
καρπός, ὅσον τ' ἐπὶ γῆν κίδναται ἠέλιος.
αὐτὰρ ἐπὴν δὴ τοῦτο τέλος παραμείψεται ὥρης,
αὐτίκα δὲ τεθνάναι βέλτιον ἢ βίοτος˙
πολλὰ γὰρ ἐν θυμῶι κακὰ γίγνεται˙ ἄλλοτε οἶκος
τρυχοῦται, πενίης δ' ἔργ' ὀδυνηρὰ πέλει˙
ἄλλος δ' αὖ παίδςν ἐπιδεύεται, ὧν τε μάλιστα
ἱμείρων κατὰ γῆς ἔρχεται εἰς Ἀίδην˙
ἄλλος νοῦσον ἔχει θυμοφθόρον˙ οὐ δέ τίς ἐστιν
ἀνθρώπων, ὧι Ζεὺς μὴ κακὰ πολλὰ διδοῖ.[/greek][/comment]emeis d oia te fulla fuei poluanthemos ore
earos, ot aips augeis auxetai eeliou,
tois ikeloi pecuion epi cronon anthesin ebes
terpometha, pros theon eidotes oute kakon
out agathon; Keres de parestekasi melainai,
e men ecousa telos geraos argaleou,
e d etere thanatoio; minuntha de gignetai ebes
karpos, oson t epi gen kidnatai eelios.
autar epen de touto telos parameipsetai ores,
autika de tethnanai beltion e biotos;
polla gar en thumoi kaka gignetai; allote oikos
trucoutai, penies d erg odunera pelei;
allos d au paidsn epideuetai, on te malista
imeiron kata ges ercetai eis Aiden;
allos nouson ecei thumofthoron; ou de tis estin
anthropon, oi Zeus me kaka polla didoi.[/comment]

Noi quali le foglie (che) genera la rigogliosa stagione di primavera, quando d'un tratto crescono ai raggi del sole, simili ad esse godiamo dei fiori di giovinezza per il tempo di un cubito, non conoscendo da parte degli dei nè bene nè male; ma le scure Parche ci stanno accanto, l'una tenendo il termine della dolorosa vecchiaia, l'altra quello della morte; e dura un attimo il frutto di giovinezza, per quanto (tempo) il sole si effonde sulla terra. Ma quando sia trascorso questo termine della stagione, morire subito è meglio che (continuare a) vivere; infatti molti mali nascono nell'animo; talora la casa si consuma e insorgono gli effetti penosi di povertà; un altro invece sente la mancanza di figli, sommamente rimpiangendo i quali scende sotto terra all'Ade; un altro ha un morbo che gli tormenta l'animo; e non c'è nessuno fra gli uomini a cui Zeus non infligge molti mali.[newpage]
12
[greek]Ἠέλιος μὲν γὰρ πόνον ἔλλαχεν ἤματα πάντα,
οὐ δέ κοτ' ἄμπαυσις γίγνεται οὐδεμία
ἵπποισίν τε καὶ αὐτῶι, ἐπηὶ ῥοδοδάκτυλος Ἠώς
Ὠκεανὸν προλιποῦσ' οὐρανὸν εἰσαναβῆι˙
τὸν μὲν γὰρ διὰ κῦμα φέρει πολυήρατος εὐνή
κο<ι>ίλη Ἡφαίστου χερσὶν ἐληλαμένη
χρυσοῦ τιμήεντος, ὑπόπτερος, ἄκρον ἐφ' ὕδωρ
εὕδονθ' ἁρπαλέως χώρου ἀφ' Ἑσπερίδων
γαῖαν ἐς Αἰθιόπων, ἵνα δὴ θοὸν ἅρμα καὶ ἵπποι
ἑστᾶσ' , ὄφρ' Ἠὼς ἠριγένεια μόληι.
ἔνθ' ἐπεβή<σεθ' ἑ>ῶν ὀχέων Ὑπερίονος υἱός.[/greek][comment]Eelios men gar ponon ellacen emata panta,
ou de kot ampausis gignetai oudemia
ippoisin te kai autoi, epei rododaktulos Eos
Okeanon prolipous ouranon eisanabei;
ton men gar dia kuma ferei polueratos eune
koiile Efaistou cersin elelamene
crusou timeentos, upopteros, akron ef udor
eudonth arpaleos corou af Esperidon
gaian es Aithiopon, ina de thoon arma kai ippoi
estas , ofr Eos erigeneia molei.
enth epebeseth eon oceon Uperionos uios.[/comment]

Infatti Elios ha ottenuto in sorte ogni giorno una fatica, nè mai c'è alcuna tregua per i cavalli e per lui, da quando Aurora con le dita di rosa sale in cielo abbandonando l'Oceano. Infatti lo trasporta attraverso l'onda il letto molto desiderato, foggiato dalle mani di Efesto, d'oro prezioso, alato, a fiore dell'acqua piacevolmente, mentre dorme, dalle Esperidi alla terra degli Etiopi, dove appunto il carro impetuoso e i cavalli stanno fermi finchè giunga Aurora mattutina: lì salì sul suo carro il figlio di Iperione.
Hai bisogno di aiuto in Lirici?
Trova il tuo insegnante su Skuola.net | Ripetizioni
Potrebbe Interessarti
×
Registrati via email