Questo appunto contiene un allegato
Sogno di Artabano scaricato 40 volte
Video appunto: Sogno di Artabano
Storie - Libro 7, par. 12, 13, 14, 15, 16B, 16C, 19.


Il sogno di Artabano12. Ταῦτα μὲν ἐπὶ τοσοῦτο ἐλέγετο. Μετὰ δὲ εὐφρόνη τε ἐγίνετο καὶ Ξέρξην ἔκνιζε ἡ Ἀρταβάνου γνώμη· νυκτὶ δὲ βουλὴν διδοὺς πάγχυ εὕρισκέ οἱ οὐ πρῆγμα εἶναι στρατεύεσθαι ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα.
Δεδογμένων δέ οἱ αὖτις τούτων κατύπνωσε. Καὶ δή κου ἐν τῇ νυκτὶ εἶδε ὄφιν τοιήνδε, ὡς λέγεται ὑπὸ Περσέων· ἐδόκεε ὁ Ξέρξης ἄνδρα οἱ ἐπιστάντα μέγαν τε καὶ εὐειδέα εἰπεῖν· "Μετὰ δὴ βουλεύεαι, ὦ Πέρσα, στράτευμα μὴ ἄγειν ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα, προείπας ἁλίζειν Πέρσῃσι στρατόν; Οὔτε ὦν μεταβουλευόμενος ποιέεις εὖ, οὔτε ὁ συγγνωσόμενός τοι πάρα· ἀλλ' ὥσπερ τῆς ἡμέρης ἐβουλεύσαο ποιέειν, ταύτην ἴθι τῶν ὁδῶν." Τὸν μὲν ταῦτα εἴπαντα ἐδόκεε ὁ Ξέρξης ἀποπτάσθαι.

Ma poi giunse la notte e il parere di Artabano turbava Serse. Di notte, meditando fra sé e sé, trovava che proprio non fosse un'impresa da lui condurre una spedizione militare contro la Grecia. Allora si addormentò dopo aver preso un'altra decisione. E allora, di notte, avrebbe fatto questo sogno, come viene detto dai Persiani: a Serse sembrava che gli comparisse sopra un uomo alto e bello e gli dicesse: “oh persiano, hai deciso diversamente di non compiere più una spedizione contro la Grecia, mentre prima avevi ordinato ai persiani di radunare un esercito? Ebbene, fai male a cambiare opinione, né avrai vicino chi ti comprenderà. Ma come avevi deciso di fare di giorno, prosegui per questa strada.” A Serse sembrava che costui, dette queste cose, fosse volato via.

[newpage]13. Ἡμέρης δὲ ἐπιλαμψάσης ὀνείρου μὲν τούτου λόγον οὐδένα ἐποιέετο, ὁ δὲ Περσέων συναλίσας τοὺς καὶ πρότερον συνέλεξε, ἔλεγέ σφι τάδε· "Ἄνδρες Πέρσαι, συγγνώμην μοι ἔχετε ὅτι ἀγχίστροφα βουλεύομαι· φρενῶν τε γὰρ ἐς τὰ ἐμεωυτοῦ πρῶτα οὔκω ἀνήκω, καὶ οἱ παρηγορεόμενοι ἐκεῖνα ποιέειν οὐδένα χρόνον μέο ἀπέχονται. Ἀκούσαντι μέντοι μοι τῆς Ἀρταβάνου γνώμης παραυτίκα μὲν ἡ νεότης ἐπέζεσε, ὥστε ἀεικέστερα ἀπορρῖψαι ἔπεα ἐς ἄνδρα πρεσβύτερον ἢ χρεόν· νῦν μέντοι συγγνοὺς χρήσομαι τῇ ἐκείνου γνώμῃ. Ὡς ὦν μεταδεδογμένον μοι μὴ στρατεύεσθαι ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα, ἥσυχοι ἔστε." Πέρσαι μὲν ὡς ἤκουσαν ταῦτα, κεχαρηκότες προσεκύνεον.

Ma quando risplendette di nuovo il giorno, non dava alcuna importanza a questo sogno ma, riuniti i Persiani, che aveva anche precedentemente convocato, parlò loro così:
“Persiani, perdonatemi se cambio improvvisamente parere; infatti non sono ancora giunto al sommo della saggezza e coloro che mi incoraggiano a fare quelle cose mai si allontanano da me. Quando sentii il parere di Artabano, lì per lì la mia giovane età ribollì, cosicché rivolsi a un uomo anziano parole meno convenienti del dovuto; ma ora concordo con lui e seguirò il suo parere. Poiché ho cambiato avviso e ho deciso di non condurre più la spedizione contro la Grecia, statevene in pace”. I Persiani, dopo aver udito queste parole, si inchinarono pieni di gioia.

[newpage]14. Νυκτὸς δὲ γενομένης αὖτις τὠυτὸ ὄνειρον τῷ Ξέρξῃ κατυπνωμένῳ ἔλεγε ἐπιστάν· "Ὦ παῖ Δαρείου, καὶ δὴ φαίνεαι ἐν Πέρσῃσί τε ἀπειπάμενος τὴν στρατηλασίην καὶ τὰ ἐμὰ ἔπεα ἐν οὐδενὶ ποιεύμενος λόγῳ ὡς παρ' οὐδενὸς ἀκούσας; Εὖ νυν τόδ' ἴσθι, ἤν περ μὴ αὐτίκα στρατηλατέῃς, τάδε τοι ἐξ αὐτῶν ἀνασχήσει· ὡς καὶ μέγας καὶ πολλὸς ἐγένεο ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ, οὕτω καὶ ταπεινὸς ὀπίσω κατὰ τάχος ἔσεαι."

Ma giunta di nuovo la notte, lo stesso sogno, postosi sopra Serse addormentato, gli diceva: “ oh figlio di Dario, è proprio evidente che di fronte ai persiani hai rinunciato alla spedizione e che non tieni in nessun conto le mie parole, come se avessi ascoltato un uomo che non vale niente? Ora sappi bene questo, che, se non farai subito la spedizione, questa sarà la conseguenza delle tue azioni: come in poco tempo sei diventato grande e potente, altrettanto rapidamente tornerai a essere un uomo insignificante.”

[newpage]15. Ξέρξης μὲν περιδεὴς γενόμενος τῇ ὄψι ἀνά τε ἔδραμε ἐκ τῆς κοίτης καὶ πέμπει ἄγγελον [ἐπὶ] Ἀρτάβανον καλέοντα. Ἀπικομένῳ δέ οἱ ἔλεγε Ξέρξης τάδε· "Ἀρτάβανε, ἐγὼ τὸ παραυτίκα μὲν οὐκ ἐσωφρόνεον εἴπας ἐς σὲ μάταια ἔπεα χρηστῆς εἵνεκα συμβουλίης· μετὰ μέντοι οὐ πολλὸν χρόνον μετέγνων, ἔγνων δὲ ταῦτά μοι ποιητέα ἐόντα τὰ σὺ ὑπεθήκαο. Οὐκ ὦν δυνατός τοί εἰμι ταῦτα βουλόμενος ποιέειν· τετραμμένῳ γὰρ δὴ καὶ μετεγνωκότι ἐπιφοιτῶν ὄνειρον φαντάζεταί μοι, οὐδαμῶς συνέπαινον ἐὸν ποιέειν με ταῦτα· νῦν δὲ καὶ διαπειλῆσαν οἴχεται. Εἰ ὦν θεός ἐστι ὁ ἐπιπέμπων καί οἱ πάντως ἐν ἡδονῇ ἐστι γενέσθαι στρατηλασίην ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα, ἐπιπτήσεται καὶ σοὶ τὠυτὸ τοῦτο ὄνειρον, ὁμοίως [ὡς] καὶ ἐμοὶ ἐντελλόμενον. Εὑρίσκω δὲ ὧδε ἂν γινόμενα ταῦτα, εἰ λάβοις τὴν ἐμὴν σκευὴν πᾶσαν καὶ ἐνδὺς μετὰ τοῦτο ἵζοιο ἐς τὸν ἐμὸν θρόνον καὶ ἔπειτα ἐν κοίτῃ τῇ ἐμῇ κατυπνώσειας."

Serse, nel panico per la visione, balzò sul letto e inviò un messo a chiamare Artabano. Giunto Artabano, Serse gli disse così: “oh Artabano, lì per lì non ero in senno quando ti ho rivolto parole stolte in cambio del tuo vantaggioso consiglio. Ma subito dopo mi sono ricreduto e ho capito che avrei dovuto fare quanto tu mi suggerivi. Ma non mi è possibile, per quanto io lo voglia; infatti da quando ho cambiato avviso e mi sono ricreduto, mi fa visita e mi appare un sogno che proprio non approva che io faccia questo. Poco fa se n'è andato minacciandomi pesantemente. Se è veramente un dio colui che lo manda e a questo dio piace molto che si faccia guerra contro la Grecia, questo stesso sogno volerà anche su di te impartendoti gli stessi ordini che ha dato a me. E penso che questo potrebbe accadere se prendessi tutto il mio abbigliamento e, indossatolo, con questo ti sedessi sul mio trono e ti addormentassi nel mio letto.

[newpage]16B. Νῦν ὦν, ἐπειδὴ τέτραψαι ἐπὶ τὴν ἀμείνω, φής τοι μετιέντι τὸν ἐπ' Ἕλληνας στόλον ἐπιφοιτᾶν ὄνειρον θεοῦ τινος πομπῇ, οὐκ ἐῶντά σε καταλύειν τὸν στόλον. Ἀλλ' οὐδὲ ταῦτά ἐστι, ὦ παῖ, θεῖα. Ἐνύπνια γὰρ τὰ ἐς ἀνθρώπους πεπλανημένα τοιαῦτά ἐστι οἷά σε ἐγὼ διδάξω, ἔτεσι σέο πολλοῖσι πρεσβύτερος ἐών· πεπλανῆσθαι αὗται μάλιστα ἐώθασι [αἱ] ὄψιες [τῶν] ὀνειράτων, τά τις ἡμέρης φροντίζει· ἡμεῖς δὲ τὰς πρὸ τοῦ ἡμέρας ταύτην τὴν στρατηλασίην καὶ τὸ κάρτα εἴχομεν μετὰ χεῖρας.

Ora, dunque, che ti sei volto alla decisione migliore, dici che a te che rinunci alla campagna contro la Grecia si presenta, per comando di un dio, un sogno che non ti lascia congedare l'esercito. Ma neppure queste cose, oh figlio, sono divine. Infatti i sogni che si aggirano fra gli uomini sono esattamente come ti mostrerò, dal momento che sono più vecchio di te di molti anni. Queste visioni di sogni che sono solite aggirarsi non sono altro che le cose che si pensano di giorno. Noi nei giorni scorsi ci occupavamo persino troppo di questa spedizione.

[newpage]16C. Εἰ δὲ ἄρα μή ἐστι τοῦτο τοιοῦτο οἷον ἐγὼ διαιρέω, ἀλλά τι τοῦ θείου μετέχον, σὺ πᾶν αὐτὸς συλλαβὼν εἴρηκας· φανήτω γὰρ δὴ καὶ ἐμοί, ὡς καὶ σοί, διακελευόμενον. Φανῆναι δὲ οὐδὲν μᾶλλόν μοι ὀφείλει ἔχοντι τὴν σὴν ἐσθῆτα ἢ οὐ καὶ τὴν ἐμήν, οὐδέ τι μᾶλλον ἐν κοίτῃ τῇ σῇ ἀναπαυομένῳ ἢ οὐ καὶ ἐν τῇ ἐμῇ, εἴ πέρ γε καὶ ἄλλως ἐθέλει φανῆναι. Οὐ γὰρ δὴ ἐς τοσοῦτό γε εὐηθείης ἀνήκει τοῦτο, ὅ τι δή κοτέ ἐστι τὸ ἐπιφαινόμενόν τοι ἐν τῷ ὕπνῳ, ὥστε δόξει ἐμὲ ὁρέων σὲ εἶναι, τῇ σῇ ἐσθῆτι τεκμαιρόμενον. Εἰ δὲ ἐμὲ μὲν ἐν οὐδενὶ λόγῳ ποιήσεται οὐδὲ ἀξιώσει ἐπιφανῆναι, οὔτε ἢν τὴν ἐμὴν ἐσθῆτα ἔχω οὔτε ἢν τὴν σήν, σὲ δὲ ἐπιφοιτήσει, τοῦτο ἤδη μαθητέον ἐστί· εἰ γὰρ δὴ ἐπιφοιτήσει γε συνεχέως, φαίην ἂν καὶ αὐτὸς θεῖον εἶναι. Εἰ δέ τοι οὕτω δεδόκηται γίνεσθαι καὶ οὐκ οἷά τε αὐτὸ παρατρέψαι, ἀλλ' ἤδη δεῖ ἐμὲ ἐν κοίτῃ τῇ σῇ κατυπνῶσαι, φέρε, τούτων ἐξ ἐμέο ἐπιτελεομένων φανήτω καὶ ἐμοί. Μέχρι δὲ τούτου τῇ παρεούσῃ γνώμῃ χρήσομαι."

Se però la cosa non sta come io giudico, ma ha in sé qualcosa di divino, tu stesso hai detto tutto in poche parole: compaia pure a me, come a te, a darmi disposizioni. Ma non dovrebbe comparirmi quando ho il tuo abbigliamento, piuttosto che il mio, né quando riposo nel tuo letto piuttosto che nel mio, se almeno vuole apparire in un modo o nell'altro. Infatti, qualunque cosa sia questa che ti appare in sogno, non arriva a tal punto di ingenuità da prendermi per te, al vedermi, giudicando per i vestiti. Se invece non mi terrà in nessun conto né stimerà opportuno comparire a me, sia che io abbia il mio abbigliamento o il tuo, ma verrà da te, questa cosa bisogna ormai appurarla. Se invece continuerà a presentarsi a te, dovrò ammettere anch'io che esso è cosa divina. Ma se tu hai deciso che sia così ed è impossibile farti cambiare parere, bisogna ormai che io dorma nel tuo letto, orsù, compaia pure a me, poiché devo compiere queste cose. Fino ad allora, però, rimarrò della mia attuale opinione.

[newpage]19. Ὁρμημένῳ δὲ Ξέρξῃ στρατηλατέειν μετὰ ταῦτα τρίτη ὄψις ἐν τῷ ὕπνῳ ἐγένετο, τὴν οἱ μάγοι ἔκριναν ἀκούσαντες φέρειν τε ἐπὶ πᾶσαν γῆν δουλεύσειν τέ οἱ πάντας ἀνθρώπους. Ἡ δὲ ὄψις ἦν ἥδε· ἐδόκεε ὁ Ξέρξης ἐστεφανῶσθαι ἐλαίης θαλλῷ, ἀπὸ δὲ τῆς ἐλαίης τοὺς κλάδους γῆν πᾶσαν ἐπισχεῖν, μετὰ δὲ ἀφανισθῆναι περὶ τῇ κεφαλῇ κείμενον τὸν στέφανον· κρινάντων δὲ ταύτῃ τῶν μάγων, Περσέων τε τῶν συλλεχθέντων αὐτίκα πᾶς ἀνὴρ ἐς τὴν ἀρχὴν τὴν ἑωυτοῦ ἀπελάσας εἶχε προθυμίην πᾶσαν ἐπὶ τοῖσι εἰρημένοισι, θέλων αὐτὸς ἕκαστος τὰ προκείμενα δῶρα λαβεῖν, καὶ Ξέρξης τοῦ στρατοῦ οὕτω ἐπάγερσιν ποιέεται, χῶρον πάντα ἐρευνῶν τῆς ἠπείρου.

Dopo questi fatti, Serse, che si accingeva a compiere la spedizione militare, ebbe in sogno una terza visione che i magi, quando l'ebbero udita, interpretarono che interessava tutta la terra e che tutti gli uomini sarebbero stati asserviti al re. Questa era la visione: a Serse sembrava di essere incoronato con un ramo di ulivo e i ramoscelli che ne uscivano ricoprissero tutta la terra. Ma poi la corona posta sul suo capo sparì. Dopo che i magi ebbero dato questa interpretazione, ognuno dei persiani che erano stati convocati, partito subito per la propria provincia, eseguiva con tutto lo zelo gli ordini impartiti, desiderando ciascuno per sé i doni proposti. E Serse procedeva così all'arruolamento dell'esercito, setacciando in ogni luogo del continente.