Ominide 8337 punti

Iliade, XVIII, versi 203-238

αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς ὦρτο Διῒ φίλος· ἀμφὶ δ' Ἀθήνη
ὤμοις ἰφθίμοισι βάλ' αἰγίδα θυσσανόεσσαν,
ἀμφὶ δέ οἱ κεφαλῇ νέφος ἔστεφε δῖα θεάων
χρύσεον, ἐκ δ' αὐτοῦ δαῖε φλόγα παμφανόωσαν.
ὡς δ' ὅτε καπνὸς ἰὼν ἐξ ἄστεος αἰθέρ' ἵκηται
τηλόθεν ἐκ νήσου, τὴν δήϊοι ἀμφιμάχωνται,
οἵ τε πανημέριοι στυγερῷ κρίνονται Ἄρηϊ
ἄστεος ἐκ σφετέρου· ἅμα δ' ἠελίῳ καταδύντι
πυρσοί τε φλεγέθουσιν ἐπήτριμοι, ὑψόσε δ' αὐγὴ

γίγνεται ἀΐσσουσα περικτιόνεσσιν ἰδέσθαι,
αἴ κέν πως σὺν νηυσὶν ἄρεω ἀλκτῆρες ἵκωνται·
ὣς ἀπ' Ἀχιλλῆος κεφαλῆς σέλας αἰθέρ' ἵκανε·
στῆ δ' ἐπὶ τάφρον ἰὼν ἀπὸ τείχεος, οὐδ' ἐς Ἀχαιοὺς
μίσγετο· μητρὸς γὰρ πυκινὴν ὠπίζετ' ἐφετμήν.
ἔνθα στὰς ἤϋσ', ἀπάτερθε δὲ Παλλὰς Ἀθήνη
φθέγξατ'· ἀτὰρ Τρώεσσιν ἐν ἄσπετον ὦρσε κυδοιμόν.
ὡς δ' ὅτ' ἀριζήλη φωνή, ὅτε τ' ἴαχε σάλπιγξ
ἄστυ περιπλομένων δηΐων ὕπο θυμοραϊστέων,
ὣς τότ' ἀριζήλη φωνὴ γένετ' Αἰακίδαο.
οἳ δ' ὡς οὖν ἄϊον ὄπα χάλκεον Αἰακίδαο,
πᾶσιν ὀρίνθη θυμός· ἀτὰρ καλλίτριχες ἵπποι
ἂψ ὄχεα τρόπεον· ὄσσοντο γὰρ ἄλγεα θυμῷ.
ἡνίοχοι δ' ἔκπληγεν, ἐπεὶ ἴδον ἀκάματον πῦρ
δεινὸν ὑπὲρ κεφαλῆς μεγαθύμου Πηλεΐωνος
δαιόμενον· τὸ δὲ δαῖε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη.
τρὶς μὲν ὑπὲρ τάφρου μεγάλ' ἴαχε δῖος Ἀχιλλεύς,
τρὶς δὲ κυκήθησαν Τρῶες κλειτοί τ' ἐπίκουροι.
ἔνθα δὲ καὶ τότ' ὄλοντο δυώδεκα φῶτες ἄριστοι
ἀμφὶ σφοῖς ὀχέεσσι καὶ ἔγχεσιν. αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
ἀσπασίως Πάτροκλον ὑπ' ἐκ βελέων ἐρύσαντες
κάτθεσαν ἐν λεχέεσσι· φίλοι δ' ἀμφέσταν ἑταῖροι
μυρόμενοι· μετὰ δέ σφι ποδώκης εἵπετ' Ἀχιλλεὺς
δάκρυα θερμὰ χέων, ἐπεὶ εἴσιδε πιστὸν ἑταῖρον
κείμενον ἐν φέρτρῳ δεδαϊγμένον ὀξέϊ χαλκῷ,
τόν ῥ' ἤτοι μὲν ἔπεμπε σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν
ἐς πόλεμον, οὐδ' αὖτις ἐδέξατο νοστήσαντα.


Balzò in piedi Achille caro a Zeus, Atena gli gettò
intorno alle spalle poderose l'egida adorna di frange,
la divina fra le dee gli incoronò il capo di una nube
dorata e da essa sprigionò una fiamma splendente.
Come quando il fumo, salendo da una città , giunge fino al cielo,
da un'isola lontana, cinta d'assedio dai nemici,
essi per tutta la giornata si cimentano nella lotta crudele,
fuori della loro città, ma al tramonto del sole
i fuochi ardono fitti e alto si leva il bagliore
e risplende fiammeggiando perchè i vicini lo scorgano,
se mai giungano con le navi, a scongiurare la sconfitta,
così dal capo di Achille saliva al cielo il fulgore.
Egli si fermò sul fossato, al di là del muro, ma non si confuse
fra gli achei, poichè rispettava il saggio consiglio della madre.
Là, stando in piedi, levò un grido , e insieme a lui gridò anche
Pallade Atena, e fra i Troiani scoppiò un infinito tumulto.
Come è limpido il suono, quando la tromba squilla,

allorchè i nemici sterminatori circondano una città,
così chiara risuonò la voce dell'Eacide.
Non appena essi udirono la voce di bronzo dell'Eacide,
a tutti il cuore sbigottì, i cavalli dalle belle criniere
subito voltarono i carri, presagivano infatti sventure nell'animo.
Impietrirono gli aurighi, quando videro il fuoco indomabile,
tremendo, che ardeva sul capo del magnanimo Pelide,
bruciante, lo accendeva la dea Atena dagli occhi lucenti.
Per tre volte, sopra il fossato, il divino Achille levò un altissimo grido,
per tre volte si sconvolsero i Troiani e i gloriosi alleati.
Là allora dodici valenti guerrieri perirono
sotto i carri, trafitti dalle loro stesse armi. Allora gli Achei,
avendo strappato con gioia Patroclo ai dardi,
lo deposero su una lettiga, i suoi compagni gli stettero intorno
piangendo, e insieme a loro andava Achille pie veloce,
versando calde lacrime, quando vide l'amico fedele
disteso sul feretro, straziato dal bronzo tagliente,
l'aveva mandato con i cavalli ed il carro,
in guerra, ma non lo accolse di nuovo al ritorno.
Hai bisogno di aiuto in Versioni del Mese?
Trova il tuo insegnante su Skuola.net | Ripetizioni
Potrebbe Interessarti
Registrati via email