Che materia stai cercando?

Anteprima

ESTRATTO DOCUMENTO

& e

br a

tcosq*e Cr

\€$efth

segu€o rpn-oqm h"

gacÈtlo: Dslft W'HxlùA

SPgUrgON.

e ,

ffij GfiSNGJI I

srnUs

' illl-utgnm

o F:*,e;g\SeQsg@mtn(ve

i g:

dr$úd

$dche ci,gow\tÒsrC

Artndr +

efla Do*'

nsieae dometda doù' st'c-ucr

R.ts 4gAi'aftlonrpofo

,i

ffipcda da\pì.tnrîrN

c[r, r,n

dPXa

bqre stc.rere, efrbmtn

{qcn?c,

Cta{ €p

NernnrilÈb &r

ad-raó\\g utÈ,rrSicne,

hPrp.

qtBQ '

hPrp.

do

{iNJna"

docnsocA

{oonÀKlò fur,Jna" ouio{s

sr

:R:î ct deJhs

Saú€ o,o-

s*fts-{<cu)

S,aoèN" {rt+

u è

' ddk \usrlès ra

, psdl.rthuq Da{€xcnincn-e

C^

qr$rp{a- 0SrS3ì04

AnècúrCre

\n

lBo,9'ttgl.Q

a cajtto

\$d.nnQ oNdrJthUa^

Stdrèìe \e

e cce-\\cceft\q-

& ù{.ai{rc d.$ii$'rc$s\o_0\.ro

di

da-[ rnQìlnq

a'i- uoricrtB

Fadl,tq*-cse,

La detle 3 icr*rcCutkrne

pteuisrcne CcmonCa ddta-

,loft.rilo- a,

clipr€i,,.SrcneCú?* d.oxenda L[È 5gh..,."+R-

W essa'

pgt--$!rlfiC[Éd]. iu

e laso-tro

lAso-{\o dÉCe

Ct' t'r fnÒA{{-dÉCe

fnÒA{{

Ct'eSSa

fn

!

AgL-$ rtir€rLffÀ,

..fi!

QgL q prPr}Ertre

<:ebiqd{p. lbJr€. eS€ffp(:-

. \nò

<]

try-e <r

"SC€Qj,e ;+sajsq^làr€_ pw \ejÈfo

o p\-t(;.Nr.

cn$od-r' cf€r\)

€-c!S:r-r n€UI/\

tcn0usih(à, iè

qur-&' (*q:'

ffffi&d*#,ffi

5Éqma.^"@/t frcf.bd*'af

c${pqe0rKsrl.

d"er" pu_<rSi

^

"ktfr(à

pr,èxrx d^'

é' €L(ifttL,:eil' e(Tvl^

cfrc C;,frtc- e-

"Le-Og,rce-

gkdruc-K

qtnnC:

pUr.tl*i [t soIHE rrt0i.c-sù,,st\che

icn a

i pto.hwÒ,lrÒ

tudte prccltu?-gfri in crt

ctud.r\aùrTìe

'

<.r

€q

€ Aù

}trtil ()r,(:nr$-o

qucn&c>

t€ ppduordc

19be{tè AD

betrè à[cvr6nd-q.'-é"'

g#$s&^, [s:qlss3 pLq-u,8;cne

I

lcrSSè\ú: fù+n.tQ c

- (trtLga S$tftrf

o:flqgh €A- CternÀ0c

L€-d-eqq

rOn C\-a-

Xdl'ffi*'d AÈ

-etr{àflrc" toguq-qrtq p.{ aLtftc:

/n'(X"ge

fx

ecc{r,t&;619

i[.i

m&-gure

dlle

eîE"ltfìo Cotend"e-:

\- è

(tNDrP€i'iFJte

?Ptnffir*

DOI{èIJDS *

(uQgsw€)

.sacl-bwl$

IfHqts+ ;*'t

cxîq$.$raffh,

C,qTrbÈlg

;rr.\5ÌS1€,,fi f}JÌ..*l'

.rl'

<}^Gl\dilq-cnè

€,$*su'd^

ìjjt€.^.

h+r*r*w

"ffiurwg'ì

''oc,rlènotr-

ir

N*cS ilqiilèÌLb,,

ge\etiYl

e- d.stlroilq\L

rùcù*r 0ct{*,1r

WcÈrctetuC- de-

G- g+

è

.LtcCnrgÌ-b- ^r e

-C,,l>ùf

D. B$iÈ.

tlr-]='ìh CtCut

\D l"-lluùLq&c'tÈ ecc.

ptrt €<gi{'e-

)qfiènc!.r>- €Èn^anq

îf\èt ctxt, c-lrq

N-ftrhQ., cqiL!",tÀt

- AÉU{Lo

ptiLL{.S\$\a d.t$.c

.g'^

<ljj' gluQnarltcjAt

rtti,r$-a/

cjLì.cn

ffiSS.ffi"S$ffi.keffi'tr*ffi**

Dr sfrnsttG

RG-ttq$lt dr

tq

a dro*.'"

d,S$asfris\e

nHasne: d\ ùùftìet,c

;iJ

j.

,t : è?rcce

Se rrc{t

,. <lù4rn€'e

\

ikflE Ncn

I

C#5J; tc,

la

, (;.sgqru- Ccn

'tN\fde *ú(tj

t\ro ne

u€ e-Ur.l

" (.C"a119 Sèf,\{,ct:

q\.(mSA grcc[,,-ierv,.o \A

cF]R

daeqL'KSa

t'qcnfurne

de[e,rrnrrrolr

VqQ..i:nnln

tbt

tt-t): è :,gt%toffiK\*

ed,t-;

Vq([Cno €c q'ndfS{rc,f

erniarinniaroxe sco,t*c

k -Tl-ti")lt i

r"t*r) Lr,fJct;'dsÍ!*

4r1€

91 b,L-rr- c{ú€i).$lg

$r

clotnarffi

+aL

S-tP Xtl

\ C,ofut\î '.-qú/rè\-

ikcire

zg$cL cfuu [gu<

tftcs6fb ), fnrìÀà\0

Quind,. ,t0r

I'ql1ffi'aìeif"uJ

È g

qf r,O-

, g

{nd.rdr- e{strc)

Q\r€S-{o

t-t€ttù rLtrJtttr

$È{ cNASqAì

cnebd"c

rè Cu'cnnrni

r-#4" r.3+lot

O.,tlc,=sfno eha" I

.T-CL) c

cneOlrî

qwd ttsts.

[o gcct".$o > Z*

grs{efY\43 gfD$.):a-btJe3

P

c a

i;)6

) "i-=

1+ B Lur+4-e-otr]=c

t>a

c)b dt q.esfu esSaa

xis{<orr* trXúQtana

d,"a*?+*:>ni Qj.

R+-

Vs4uet1;.'-

: ccu

l- -:)tnQÉL+,'

= C{,Q) é eb

c atr{frc.en$,

L

(<l

v'òf ho

\v

ì, ?Qfrto d.rzs,u"$'rJne

Lr.)

cè=5-bq

bt

c &=6-

f)ùE** .A

9u&i)

5=A R.*tn

=bct(ANsA

*24

NP

f,=tg+i =T€z-pc rLsro

*

Nf' 'tt

b* hJD

t{ u) )eUt+d-6) c,ersÈiaNruA

#_

= =

C-q_-"l

,$

: -tf

(t) àr

rt

vàr -

Lri At-(\'**r\A

v

x=4 b|iÀ):rfi Ltr)

=

Q-Ltù .k"K$p

\{\laca

8e é

(l"ltg.q {q\dc

8d a >S{tr.SìrfiîJ'€s

, Af,\rt\

b''as>c S=(DSnt{A

bràS sc{easTrKh

C

< qredr$a C^

Scq'tîù

dal0a

.e o"rcd;

{n

r-=eccioncrc ùfte Jargn3,'è ,o-u

kute àccrÀrnc

AQlnnirru"tt €tin$crcrÈk ne

to \€&te if\

rL Lq ft\od.)'t5]'6

ÙnQ-djò \où'6egqu$\Cnuu

/

1€'ìl,fU q.rrCt$,c.-

DQ$rrrgr..c Cotng

Lo .Vorrto cnecil-r-l

4Ai t;

(sou-bbe

4uoCÉÒ Csg(q

rn€dr-o seodls

'.{ y

V(t"l,r-lcL{laà), f+ ett")no

ilF

a (crd] cn€g[^

Ci

r-r-e.c(xonl.3 otpol

Sc-q$\a tNrec

[ d€+..\rSo c

Sr

med.\o, Che \\\*t'DSftD

DoJrt+f"Lcrl-È

5\ Sff:

t-c- *r'r\f,

tftd,l

(Ifi- àWNigfier..F fts15$$Q$

[Jt-I r*

\ -! btr rtWN&A

br

iÈAsb.\

ueurA,J.{-Ri

cA tr-Abi\lAilb LN -f

îtLÈùrr,

Qx

È{- q

Vnu: AYf

.g

crSSrf\

irJrr-:AJ..Ki .rN

i if, At

TftÀisaÈ /L DATQ

P0.lcbsg\rr vAtÀ]tÈ

ts,Ttf,Lt

&ilìs;

6ssftcrrlrestQ:

í*r

tfl*\""'

rl. -,

, -

i \.

., -_ì hA *Qtakstlg

( E[1o{o)

=\;clhls

A

t'

l'- /\ '

'<"

't

-T\

I

I

,

/i\

!t I

lll

il\

/l\

f,t\

*-*::- I )

,/l

.,. -

i\

gar*rskan.i thpd'\At' e-

QbrQ$s-

i\Qc,':ne

hS

LÉ)

e q€s^Q-

\z

&-frtlè\ó ,cl) c

crredt

aiqoehc:

$-{nrfretuCp +ru e

c\c.[v'fÈQ,i\rà{a

e{j{ <:Ss\ó'ùQiLf\,trtFrrcra +

-J&8'%q#isSB-

-ca

-{J- ( oó

ffi.-iflr+R^ffb'ffi f.f R, hgn-to

PrrtENer

&{\,c A+s[=

PGO|netÀ-oln:

=

6*{t?sfi ZQr/"

Fcs)\H€L&\twt

: sctr-2Oè;

3o"A R*2s{=

PtÈ)\

rdi\'',

.h gti?"

= fiqp ;6t3c}

Pt{ù\ se-n

gg%

=

DErcÈ Dc[-Iàtt:tn

QRe \'Sto I'J€

v

mffishwpg"s'Sì h- bi

ffìS

ffim*t$r$-*Ts*tffiÈ* t

i+ Shle\À

qr-'-ct€trtq

dg\lÒ 'Ur-o

$n, ;$^-A[Jffù'gr slgns\tcg

SrtrtN

dotcns$c!-,o "

dî prrOui$cnq

Rrqra eFe*hroìB Cctnood.cr

d.è-Qn-

una dr

q\<:r",l.??d\l€

sC,eE[/r'ùq

clet-o g"t€UtSCe'"

.

3

tRtttoNrtE îQe{rùrùr-È

D^\

ffi's /\ d*

u!

ig a

€- {.0<i \Àlp&c ct/&ii8Lanq-

+CI

{-qc0po U

tl

A,s e'Wu.

t{ú D\! tr\X

cnelre

donnSROPì ,'Uq.!tnrî\9

DG

t-\Q\T\N\\qrà; Cne\\(

Btrug5'6**S.È'

ÉJùèi(Jl-0 _

,

G @-l,tcnq-$tÈ,,

.FO€ a<;Jbd3

lutSrCftr

a .Èhqd

G

e .lù\cht-csc.

Q^-f\(*3 "t{"(Înr0Q Dì

di-prÈ;ònùq rtr\ Ce!.rq d

lÈile

a'^pruùss

8S'H&S$%;(EffiHS.%,K'

;B\ .-A

-o.róc[,* Ìr

ù

pÉd-tlWó

o$d-tjUnìc

QÈtt0o or ocl-r

trr.Q Qj.0aÈ'-

0f\\CI f

H€}Affiî-n*ffiffiSji'€È

.trCoNR UK\CJ'Olrt*

Crta$\S{ .

:{.$l eL\aú*r-o $rè

a\aec$-l3 \.(

tfisì!' mettc

dqoopq CA i bQ"il

fùeYàtoSdSfi .int&'w"

\ p$o-) r

r0è-4iu rt*Ltf\A

rhr

chb YSWtr,'{"ÈNS.ù\R. cnt {.qCn'O\' cr-,

& qCc-.

dJ'

l or. tOnOi

-{rqoo\Or eCIp}}Jt-NR\

O,'.- '-

sts d{aa

d^\

*{- Òl€rjo

Lt qflÙte.

ùp\ne d*r'

f\g

\N. *q\tilttfle

,ùlq\€, .

ÈffiHI \ÉWf (}.Jre3

Wr S-OiJi

ù*

QAi*\to{re dd0"

puinrne

t{elodì d". d.cmonCo '

W"*s^*s,ffi#"w

rù\i si sùlla cctwQe'q*rnè €rq

bnscmc

uaodAa e t{\Nî\cfit

\N tù q-er3Cxr.

Lft

sùCpe6Affir\Jc a€E P@V\EOIE

F{grCLC

wrr tpNtùrtbs dr

de€k,

ft"{t i.StcZrct cpnn

r dcff\

d.q

Soc\O O

- p]p

q€J[.ki{pD""

r0 Ua."d;rÈne*

Vffrblrr.i-reudsJlg dr' e.€q

cr"é''orrbte d?T'.ki{pD.

uO]lOtO Voo€lbtrtc> d.i

pe}.r)cd.{r{vúo

peMcdrr{ìÈúo

@le (o\LÈ pWuscne)

tfi

d\ 6gtto

Ogua

tft

rft [otr+gn+E

egHQto; .,.,* gc

, dr

d^'dq*r d,o,rsnefs

I seire ùLt)

útò €n€

"

J .ks{fl

I cgtlo

.È*'Lfi 9.lz dq-l

uol+l-c:Jze

' g

t

i

i l,- +rotnÌ,e

.l-qro g16 --ruftZcg\e

i

i

i ,

r g-0p"l'cS8\hr

chgrvirr g"Opl-qsn

che

ffhò"\€mèfi\C*- h€ne

rvirr

ffnò..\qffìèfilcn-

.

: / I deit a$ddì,

ondaff,Brrt<l

rl

', leq

I r $ò

tsr,qr'Ja

pîf,"so {ùf\-e-d\l-

r

' E€f\tsò

i ìNlrpnQ-

che- cj'dt

-_-'*2.

t \r

--

'| I

{ dd0e €

mt'

dg$ *:

,{

dp\îatrCÀ

Èum-dax z

Fq-r

s{Tu'cr-

y*bù ddl(eè )€.

t

dixrtlx[c-

Lfbpwr;\s.*ra

{oJIP €

p€.['

>t

-

\ t, Pre{rsù-È

1€4t ùSt( Si-qzjr-L\ 0t* 3 c,-xtrr\aÀ:

Lrr dcrnafldo sòrcr d-.q*u

Dd")

f Lt)r + ftG)

sCt)

DW)=

d,&,g'"

bG) Mnèodè+tr'&&

=

; TP€r.b

1_CL) t\gk{an+a)

-

S&) 5661sÉ'iA&fft

:

T) ALEÈIr:íLLÈ\{

N la dr

qgfr.a

*+ffi{%Rffi r€+lt65rone

e Ql"necurr-,a"

Òtes:a-N,

A^K€^íi cf,ffi-òî\+e

Púj- utt) ì

úÈ

:l

-', o')-y

{ n

1 u'"'t.-t-{u-t'1'"t'

*

-i- .{-{ \/'

-

.# i'l'

,f

1 ",

^* ú tI tI ho -

t{6

ho

s Ocr:o

tffiWm +et'c1 scescrtNQ Ln t

un. t

efl d.mshdo I

Sè AEf

Éqletr/a-. ha

gn

1q-q\R_. sAlrl ,

^<IQUO

cq\fid

.K[E] dóttt-{fr

I$fl

t4tì' *'ffiÈS-ffi

e fiîr ilr-

Ba{ d* po,r.od-ieq-4t dj'ro{$'ncr

gcrltE qJ'..oi".-gtil

rcl-o-', Q'-cll"t s-

rn *rk-îrnKúE'-òbC

dió\|g

&r a drvrestactc>rfi

J,L\(-(-5tò(\D t{\

gLs:{Y}dcd.

&Ènón, qeef-

r[ orna0r

-TPghJD gt^e-

q{o cMd.'

dr e dgLc

ma DCt)

ulr .qrnù+i

r! It\ -1-&),

l Src; $ò

î {t\) Nd*ò

r-t) c-he

lno.OuLn 61rr

6+,,bt

TK)= dd'

d.,

o\n'fìeNf

N? =

I

kr sqsficq

(è ha

s. :

,^b

t 2{,

+ -fgHùc

= rLEDrc

N,p i= 4

s= 5a60xtrft

ù YtÈìtft

àPt

g

{ -t)

(t* =r2

vo;i{t) Vfiùntu+o

v' = i=!-

NP )

tr) (uttù

tt;

GilL!u)= -

e R

)

- {e\NÌs\

ccMAR

j-&

="

fo_

Si t

{4fr $r1

= cpu D-

&=

b vaf tt) :

trc ittft Rlvtcsro

Roffi, tokW

ondto

,ffi&ffi"*!ffi.ffi**e' ne,t =\er&p

,€: lot (t,0)

r&) o ccl.l

$= =O

&

+ c,cc\

= r-

iro"T{\-

i_-

, t

,l

r-l

l-

,i

!e *&,

{9snèhg'*

I e:guú0.p

ir'{fuclfun der'davrpJ dsS\

rtrlise-

Ftcil .J:lrc

(-rG ci atr\ó d.CI*ù

(Se-

uLf crl

Nr"tricGil , F e

r_d\ e5$"x1.S,-\q,

ugicch

.rrSpq,cqht

\on'b.SpACChto$.; .rrÎF.

K":{\ I'oX J(-)\)\

.

p\Èu, iQ

t$rg.k b

pv.Fnu L{\r?rhtlrQ

c$tr

fiO$Èrllft

sTs :

dd[e

ooq ?u]r\e-

r,_Ltg O ncfl'..C'd

;tffiefut

Ss qvc(rù ubnr: che tsmaqt'o

i

r$Li\ + l

.,n

:r .. l

ti

,,

^ l 0lffl

r

,\.., ,

-, q

n \ù C80\Fo

S'$\

q .i''il

'

:.

:

,.-Q'- .ì'

, :r

\ i ..,.1

ìr

**}'4--

i

o-------à,{<"-- ('I "

ìt (.",-:

*"

-

- "l

\)-L

r''

. .:. -'r '')

i

!:' ,l

r,."i... .J

''--ut :

-

P..' $

qnr $

d,r mr'cdn

A Nf\+c assao.è

dqrs d).

€p ù^SFE$Î'L%*ffi

àLL&CÓ $ia(S:ru*rneo)c{Ioc h

oqntfto t{t.

-luirC.È

út

clgt

A Orfth 'À-ss=]ctò cCffigt cr€hJTE

c,!.1

-

b",ffieXft"q5È*a$tt,Se crqffit

'$t*&"S*ffffi

tf,\

q"

dl

t p, \èg"c,notffi

U Ì,

,}:N] SA%crcjl":t$

.-{,r.'-q Qry.

q (c- c@

."J

\ddr{rrn Sèq&o,icr8-"S$ cùatsh.

Oncr$ €/cCI$'uq*

:î t

p{

g,'t

lr c,ue

s F1etrf:^.q*gEruSa+E

-mnd r

s

gadd-utfL\p thol$eùcoJrcl tslttb;

ttoLn

ftLD\IìVC:

ÉO.FLLO Kq>CELIo QUr

tf* :

nfi

Jl$€r,0tfltrR- 6twrg 'C*RVA

t fto rJr fu

s

ohù'N\ds crEdlèe.rnr cteQ0* S*sq.6s\c[-L{a'

at\qdcil,

;, qctqrmcfi-r

p ' #agicrra€t{g:

d"t

0r.JS cq-a.tfir' Èpb'

S1--t-- r)r+rl

" N.tD rLa

!- àì

fq)<: ett -TÉf")

Dlti)

(,-r)r*$l

-

St aL{;)=

QJ = i*-L

il. -T[ti)

u[tJ € n c'of,c'*r':

€c-d-ornancs

A(t,.1 = pos

69 vflr,titt

iscH

='àffó1$,5'C rftàb Tct))

I grl- $

drccna0do cc-0cOQo,

S&)t

+

=fLt)

DLt) Ut!)_

CL,ce f\OUAr-

Str9.c,c

Q.er

t- c.,[ +eend

dsîn'srò 03

NIe c-"tQ^r

=

n9

=

[*!C C^CY^^ " qrcfh

(sr rn

scr-eb-be- crylo^a

-Ceb,("i JpJ-{\

Qé cneO.r* dÉ-{

)r chÈlrts,

F\Nft l-eficno\r

pr Crn ES €/èBILQi )

tEdolùeft'

A h.

e

i,qQco@î *reni úò

bBD strqtilc'-o0.+e dr{\1èoda

^auea ('elot[.

s\\na+s cc$:

mj.À,sìlffròR

Lt^). t\"o-d-^-,

b- LI;1

[ti [ee

scH?Tlr P(4^) b s\NÈh wcp])

-

b N e-

)

=

à (m,ed;c%tiscafi.)

H

b,es=

R )C -rs=ftofu^nl>

haS d,ccronda.

è

St <O cig'rnMa

$'J(otiCrnc

bias ffi

sbndad,

=\'*b*

ueuautnE a î

Èr-€fir'n;gn

i,* ;.t$n

; b}.9ì scucg

;-.àk9

€,cr\ K=

STftG\cNiALn[ ÉourxvA

: drmòldg- 'LDLL

pt€-.e,Cenq ùe

6S€t{fto FpJL i rn pn:ddJ.:

cofr6rh[gY'

S

@0 ddnèqd4L \n

ec-

{guar "

îf +ì,end t^u-#-a esé€Ao:

g,sfu%)€

Túq =+g,6tP?È Ap

Co-toQ-lr>rnc

tut?ÉncBr$S.

cfie

nen

uE13-fu"6'Uls,i, hanno

p,el'lsr- d/'Ée ftd.Efi+rì*

or^n1 .

-t'\EoC

dsX

uQrc e g3-t"&0,114

qc)r'

Sn-b

naJ- nLt)= EÉE)-lCr)

i tUe$ff$r$

d^

coQCtucrnc fPd,À

ú(fr- cÈslp

c-:e$cnas\

pt\ dqi ci,:d

dÉ{g.'Sco}À cÈI{jtrnd{$ft\ f

de-L trÀi,cdr,

r -/\

(conne \€4l-kcp rè {àJl9

ccns'clejucr-lo

cle ^

c"e*C

to-nrer{.ia d-qr

ddócc-

s4gtcndàba'

d* Sl+

S{* Sj

: $11 c>)

=

og =

= p"

t 2t*,Ó

S3 Ae

{ao SLt)

ss€rqlNG[

tcgl.o *>iEK'a'$sA

TLt)t

Ett\= cpFvrstA

6$DI\'JA 3

t *.óil$,o

n g[t)

g n (per--óì* N\ccils\

sragrslc.Qr-bs

\ò dsuÀ{'fic

+i.er\C

F{ìè.l.SrotÈ9

b(rq {4q ùnto

p-t rer darc

crnr \rSt

sstnmat€

=Tca,!Ò+S-r, = í *(:

-

R(l{)= {Xl osia

=

Tt+I\ *SL 2,,40*l ur:

oe

. Que0r^c

',Gr,rS"' guttlu

l["j2)+ clQ

}-22 fè

R({L) SB cccr-rQo-

= r-Q n€(

p:S-he>

Petu-Odi.o)

gftGt0triùtnn- :

$rpucs[,J 0

Ho

gr$tQo: &rs6'?€ d..crsnnd-e €,?,:{-3

Qc. îUL

g{/) deìÀ$ilc)

i

L LocÉr

(f\ cs.\

Lr.. È{"odet\r

I

-_d gn516lo-

ta d:

li.rùr ro

I dExo,

\..i

{

{2CD

ji$1 ".q tL 3t ri)sÉfir

reoC

rF J

"\.; Y

(, \r!J e\q€À-a-'.

-(

tú"

I'. 1 tet)*

1., 35Q,9

TCg

r

i"_! = t

6e,3ffi)

.{ +

-

'i- ;:Lt

,'-t 'i

'.'|

T il

., ),

r .'1'

'i ii-!

r'al \ 'il'.1 -

I .)

ii

i

'r . SildlornÒ (a

S+o€,x:frotff:

qtA.l î*1

(+L

','14 q5q /1-

slÈ ,r;Ì

,-,,1J !J5:!

,'* 3

î-l;\

TÀX

ia\trlt\, ? >

r'-r v.tDIA:

DC(A{-Dfi

*l

J g\ I

(rl -:-

itl

.l 1,,, 4t ,

i"

Ò

+ {i +j pt

5 --,i fì" -la D

. 8<>5,33

": =

I -,n$d[

e

LS SÈ&'ÀrNtRS rtoù las,.

0ucAtruA Q'ocnCe

O\€\iq +u0d'

pl-igj+.-cac0tna\ìg

cg:lé)-oÀc-cfr,. <S

î d^h

c,Éffdr s*eeisedè doQ[e

m\qd-lo

&o0-l.o docneneta-

rpdlÈ ilN\

Qo-

dìr.rBo diq\èocg-a- hh peru.ra)

tpa. e>lú-e

tN qLeSt'a rcd.-lc'.

DCI)+D(s)+ D(3)

S{= r,6{ ia

ug-4rc"-ho.

G,c*e

óD

'^t ì.-rnd.;-q-t)ne cL-r'

flo0cn*fu.

DtQ)t Lq.<LA.JJn€

+ DftcD

DC6) tb

Sz= = Bbq{r:{t:-Q-s-\A-

\hc1$F-rlo**n-r

d-,

3D 'aq,n

Dttl)

DG)*

+

ot3) zSt

4h5

SB= Sc.tSt+Sgr-li,

=

36 = u

Ir.J-

c(c.)+ D({r)

DtÈ)+ O,+B

=

St^ = óu)

sreGlal*uN

tgcEtnc ì

notl)pr-,r-"cm UA

. *rsSs$s

5Ct).:1661: cl.rtnss$s"

SÈC) D'ì!_qStè

ò'

\ueOd Sr C*.ùqp-l'crrr$-

e-

QìÈJ.Sror..E: (ffiffikffindÍ#x.

+6?r

SGB)=TGB).SL = rb2r;

-Túi&)..S2: on"6€QÀ@Àr eì

N(+ó p+ b$VUc

qr ct*)d

Goeì

tt q@\&D'

q@\&D'G:Lu'gbp;

rg1ct',u

[,L.slo\,* G:LU'g1ryp:

8E:ft?).F,=--?Ì';Èo' te

o]qg.sf.: obgup-

.g Os ff\-to

She_,

NAT

gs€t{Ro br îg.ts DCF(\TbS

FQeVIùroú-É

'l @

HèAE Lft 2"c.LL

IL

ECKA\-DA

S-TI Ir

{l

litt -'.i-.*"-**

-"-

t1

-'-- -{-.

*i i

I

!

l'-ì:l

i.' i t

'

'!

Y \.' {1-,,..-

-^=-\r-*-***-J cneA@D <l-lj*D(-ga\

Guotu, rA &RR

cif\ Sè9

cjt€Stao.te

!ùsrbiQcvree*Q qs8orcr'

r.$ro dle.dr-

se(\bcQ_

( o *t*bnt)

49- n ,4 r-^'\

[o:

Np-- g r

IÉl =f,tu*

l€rtQi btg+ JO+1{+12)/t>

K€D\R #

6+ì+

0i2*3+{i+5+

= =

qùcdi €=s-=6pt\rrfesl'tr

-,tq t ta

pofb1r da

*4 e

è cctfblr

cr;,s \n

I cF.N É."stre frnaild^rc,oO

\'t-r,cnestre

A \.t-eicnÉSt'\t.

A R$D

R

ò I +2 e

fts d( a o(

ùic a^+2,

ho ryWfl'

ssegqér*t)_*r.\_61txyrzco,do

il:8-€go51r)

i"tuEéRffiW esflur\.O

flcff€.fg,

di p:tttÉ

S'rQ trSpefruú éfi0*

à(sacr$ù'\e o€^rtQ

€D CQ

cl-.éxt* Sa(v- ro.

dq.(xro'.. , I

a s

I €D,rl

rteorg€ Ó-;

t pQè€t"

T -Q4,

DOFISì-JDA e d^'*'db

e Ff

fu

{-u$e

G$ tolo dom}qcLs rrtpl

oddúhu::

ÉoC@o

'tà*àm nffA dà

C*o.st'lu.ta

+sC

ryr): sLg

TLCX

"{ell9r

,'0Q0

ro,$ us\'cmÒ ri

bt

a +

TC€)= I àt*, -Iy

@ùol,uc^nzq CD(+i)-S)=

= i=

NP

-'r e (zs-:J5)+

r+-q$(t3-s3,5)+

I

= 65)(z+-33,5)+(a-6,b)

a,

4_g *

; g?5) *

(s-a -31e

-6-C

6,5X2+-33r5) s)

- (B)-

((,( 6 +

%*33;$+ e- (ag-s;,:)i

6F)

(?-er.s)(ar (a-e,sx

-s3,s) +

+ (Lt

i e,s)(r^2.*A)+

@e-3eO{ 3z-qsxti-31s)

Qa;-6,b)

M,L-eb

= I

=* (a.6sf*

iitn ttr-I)'=

va s *,[Cr-6,s)tr (s-e,s)"+

6,r)\

e,5)2it{:à,s)'* (+- is-e,ó)'+

-

(6

- E3)'+

+ Q

(g- (4*:

+ 67s)L+ (12 6,S)tJ.

-

&o-e.,ff + e,t)e n

!{, E2

= $ =-?19! L,cz

b=

\ =

Va[

J 4LW

-- t-"-Y-

I

(0-= 6-trI -+OL"qS=26,ffi

=,38/S

€:

ie*peîC

eù\nd*.

flt)= a,+K %pt+JroLt.

= I

:.@.s

ga

Or0 Snrdrb-\rr<l i

.: ij

-, '- fi'

I

'l' ' -"i"

;:,

.!t

\a i

e sà ttcnÈ h\c,ofld'

G\fiRdcq t00Jst{-$a c,cn ùcft

f,o c:n r pfe,rCo o)

n

r:*'56s.@ l'ol,,tti1e.

Janng. €=

,c.ure-

ódi eOr

, inrdc

rn

N.:cnexr POì^Od^r

.1nt',rlled.,4o-cfu'

pgti$dx, c#i'sè:cr{e/rb,

i

Jbbrs

<rtnJ

chlè ounerc*r

ù trrt\

.'*l ., r

(i,() tÈS:>'cncc{É \

,r. tfla

oscr-"dtrl

ancire. Nn*o

ho A^cRo\.

sàqls'Q-l''crXé:

t€Ík-ro' te

rtrcilCclR€ uc>cofn€oi\e

pp.x^ fl";lto

uflrr Q-Ll

vc cn-l.]

k,

-fN,

À aJNrc Ar. Sccù*-o

@Accgc

QQf 4cnrranCo

oE e

'?€.Q-€è crillc*€mcftei)

te $QAd

SC+i) TCti)

= -

A Lti) ULt^:) :l

i {s

cgQdp &s

c-Éfrc.si.A' &s,e

>l cr-^

-,ry1€dre ÓLgU d€r hb

Scg,\a\ $*aoenr v

fi

* +Ad; Ag+Aq

5!= LA* ffitrk;ìfu-

u u

st** PaLi"lcC^'e.'C,)

ae+Afl Aroil

*Lnur + òù

33 *LUtAsrAr*

= :

q rceg|6Q$\'ar@

c

StSp,Sg óaraAn

Q;ind"t co$J t-LùlCC{cZ

FCIc@ct+ttc I :

eui

4) Scqm\

w*L&1,o g

5 {L

i{r

L -) b

wffiilo +

6 JL

2 &

I ;o

gt ,%

DLti) IL

q4 us

3g

2+ 3L

32 31

Q.>

,/l)

Tttù) L{, 3L, YJt

32t

L8, 29, 36/ ?1,

?5, 38,

?8,

3C,,

gr l{

gs

g+ oj

g3 o?

Bg 9s oS

o3 oS

-q

*u, -Eof -qo} qag

q9?

-3,

L, &95

r,oÀ ?s,

Acri) ?o3

gs

sr Sg

8s i

Coe&€o dr''Sng.cr'cQo,{el

cpQfficreLqd-

Ù *2Sb

*ddr

Sd= *óe1=

tA"

* óg

g2: t t

Ae q +5

t|tb Ah *Arrrn] =

= c3

s3 An]

ac +Ar-+ 9,

= tL/r-+

A coQcc€cn€- Oo

q plgutg{a

Can^raAdo

uesso Fùsa

Fuùtù Sr(ti;

*

óCU)=

Arm- TcL) *-

bc-B re St aL RxÉ.c

ccefrc^eq-o-L-k .6@nrr-Fc che

rfp)rcei",o.

occup€^sltobe tQ cta*c W-A' t0r{s.[N) dÉ51

-

*

T&)tSr

SOO= -r,9& 3", i-5

Q0É3

{5

_-r or"B

l4{

6(*tu)- S

/a{,

=

Sz

e0+ + =

{} :

6 2,o3

+

tàS)=TCt)+53 Qh

42,

= ,L

}!

*

tE

. (tìt

br /,

S{=

i6) 2,$&

T(+) t -- o

\A --

Qúiî\d*r Cr-cecrLA

T,'€i-IKLcoè

-

3t,ts qgs

*

B(l3) /,o,{

= -

(al) !,SB

+

hL,g

o

N ú1, ,bE

(ts)-

5 Lu,L+L,Bs- L4+(Lb

t +2,9s

tJ"o)= ú?,16

=

L

úo, z :

A0

6z0$cilìòeeio ??e{J6"'boè

*&=tl Sr&"rilt C*t{fit=J f, Jc{6

ffi

lp1{ftrloic.OSO-' €

i-Còm€

Ttr)' +\ct

a 5

reìtQ:: 5

{,

K:€D-tc: glredr-"n

= est6qr-

B S=?76 pewl

DCKSlt)Dff bIcb\fi

cóiG0) =

b= Yga.

lt)

vèr à [t"-€)'

fr

b{.36.c

D-

Q= (lbt

36r+ {q

e.ri0drt tA*cenC TLt)=

aJiS'ùQ*&?

en **ud.icm',c| €È s*ogdonc0C-.sre'

r c

ue di' ocrrgre"tls-

$qruS \nf@sk

coe$ttlslA' ce$]

s{agcudds

At n€[ e0r@lìuc:

mop*,

-?f-! *'

>6

S5= S.J.,

É" d"o-.q N.tLqq\xr'a.,o

N_Dtrr#l*d/t;rnq(raî7c'

ga$cA.,Q-tS:

i @C^

CcuQcc0osnc *ùo iì k

= Dr rDc,+

S1 D+ =

%

'+?5

Lt

Du*Ds+Dg

Sg= g+

=

3.?E- '

Sg= Dg q+s

B* Da+ = arehe €a.

3#5 Aa{ d..ryì^èoda

ffred-rc-.

Q.ricd* crrJ\c*€

d(t'l= d(i{)=T(t,ò ("9.S

433 pr 2p+z)

"se = {

Ss

6 BLts z"J-t

Ctò =

=SttD =-r1+uù. Cd"rcrr,bu

olq ò g'<rlp**"rsdÙA

cc[ccQd,E

onCr.qrno

::il

\- T(tù

$tt) t;)

t

= s5

S5 +q

Geo 1.5

= -5 ro

3

o 4 9;

{, 6

4-

-. --T*:-* 1ì

r\ì-lt-\ .,r.

-.-i,., .

-- -. {t&,5 .sr6 !56,0

DLtù) é"'] $g,S

{2.ísg

609,63 6-l.tl,

_ t

,l \

i

I ,*.t.

r2:#

a&i) 4t. -?qs

,0gq 36-S 'Lz+

(.

r"rl bras:

tQ

actQccQp

,É&) =Ttos[)r$L€)

(aocróust)Ss

\

a-l , \ / r

NbÒ --

$e' q.g=s+C e

î.o11-

Qè( Dlóru[- '

L

b E21,3


ACQUISTATO

13 volte

PAGINE

59

PESO

7.97 MB

AUTORE

JoMarch

PUBBLICATO

+1 anno fa


DETTAGLI
Corso di laurea: Corso di laurea in ingegneria meccanica (LATINA, ROMA)
SSD:
A.A.: 2018-2019

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher JoMarch di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Impianti industriali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università La Sapienza - Uniroma1 o del prof Tronci Massimo.

Acquista con carta o conto PayPal

Scarica il file tutte le volte che vuoi

Paga con un conto PayPal per usufruire della garanzia Soddisfatto o rimborsato

Recensioni
Ti è piaciuto questo appunto? Valutalo!

Altri appunti di Impianti industriali

Impianti industriali - Fattibilità e investimenti
Dispensa
Magazzino - Sistemi di imagazzinamento e criteri di progettazione
Dispensa
Material Handling - Sistemi di movimentazione
Dispensa
Impianti industriali - appunti
Appunto