Che materia stai cercando?

Anteprima

ESTRATTO DOCUMENTO

,O WUDSDVVDWR SURVVLPR

6HJXH OH VWHVVH UHJROH GHO SDVVDWR SURVVLPR PD O DXVLOLDUH TXHVWD YROWD q DO

5 #

SDVVDWR GLYHQWD TXLQGL

1 ) ) ) ,O SDVVDWR UHPRWR

! ! !

p t

DVWH LVWH

y Ly

DPRV LPRV

DVWHLV LVWHLV

DURQ LHURQ

p DVWH y

3HU HVHPSLR

&RPH QHJOL DOWUL FDVL DQFKH TXL YL VRQR QXPHURVH HFFH]LRQL FKH VL SURWUDJJRQR

#

OXQJR WXWWH OH SHUVRQH H FKH LPSOLFDQR XQ

' VHFRQGR OD VHJXHQWH WDEHOOD

! ! !

H

LVWH

R

LPRV

LVWHLV

LHURQ 23/59

DQGXYH LVWH R LPRV

$G HVHPSLR GLYLHQH ) ) )

LVWHLV LHURQ

) ) 6 ! * HVWXYH

$OWUL YHUEL FKH VHJXRQR TXHVWH UHJROD VRQR

4447 # 6#!7 6!7 6 !7

HVWXYLVWH HVWXYR

6 !7 # 6!7 6 !7 6 8!7 6 !7 HFF 24/59

,O WHPSR IXWXUR

! ! !

p

iV

i

HPRV

pLV

iQ

,Q TXHVWR FDVR KR VFULWWR LQ TXDQWR DG HVHPSLR DPDU GLYLHQH

VL DJJLXQJH FLRq OD GHVLQHQ]D DOOD UDGLFH GHO YHUER D

GLIIHUHQ]D GHL FDVL VLQRUD WUDWWDWL

/H LUUHJRODULWj GHL YHUEL LQ TXHVWR WHPSR VRQR GDWH GDO FDPELR GL UDGLFH FRPH

# 6#7 67 # 6#7 67

SHU HVHPSLR

6 7 6 7 FKH VL PDQWLHQH FRVWDQWH SHU WXWWH OH

p iV i

SHUVRQH

,QROWUH VH FL VRQR GXH LQILQLWL XQR QHOOD VHFRQGDULD SUHFHGXWR GD HG XQR

QHOOD SULQFLSDOH LO WHPSR GHOOD VHFRQGDULD GLYHQWD SUHVHQWH

#

GLYLHQH

+ ) 25/59

,O WHPSR FRQGL]LRQDOH

! ! !

tD

tDV

tD

tDPRV

tDLV

tDQ

tD tDV tD

7RUQDQGR DO QRVWUR HVHPSLR

, YHUEL LUUHJRODUL QHO IXWXUR OR VRQR DQFKH QHO FRQGL]LRQDOH TXLQGL SHU HVHPSLR

KDU YDOG

KDFHU ID ULFRUGDWH" YDOHU GLYLHQH H

. ' ! % ) . ')! %

YLD GL VHJXLWR

,O FRQGL]LRQDOH SUHVHQWD GHOOH LUUHJRODULWj ULVSHWWR DOO LWDOLDQR SHU GLUH 0L KD

GHWWR FKH VDUHEEH YHQXWR VL GLFH WUDGXFHQGR FLRq LO

2 ) .

## !!9 ##

YHUER FRPSRVWR LQ XQ YHUER VHPSOLFH

8Q DOWUD HFFH]LRQH VL KD FRQ LO YHUER HVVHUH 6DUDQQR VWDWH OH FLQTXH

TXDQGR VL GLFH + .

,0 2& &

6WUDQDPHQWH SHU UDJLRQL VWRULFROLQJXLVWLFKH LO YHUER

QRQ VL WUDGXFH FRQ LO FRQGL]LRQDOH PD FRQ LO FRQJLXQWLYR OD FXL UHJROD q

VSLHJDWD QHO VHJXHQWH SDUDJUDIR GXQTXH DQ]LFKp

. 26/59

,O FRQJLXQWLYR SUHVHQWH

&RQJLXQWLYR SUHVHQWH

! ! !

H D

HV DV

H D

HPRV DPRV

pLV iLV

HQ DQ

H HV H

'XQTXH TXH \R TXH W~ TXH pO

/ XVR GHO FRQJLXQWLYR SUHVHQWH q OR VWHVVR GHOO LWDOLDQR FRQ LQ SL OH HFFH]LRQL

JLj YLVWH SUHFHGHQWHPHQWH /H LUUHJRODULWj QHL YHUEL VRQR OH VHJXHQWL

6 7 67 6 7 6 7 6'7

67 6 7 6 7 # 67 67 # 6 7

FRQ WUD SDUHQWHVL OD SULPD SHUVRQD VLQJRODUH GHO FRQJLXQWLYR SUHVHQWH /H

# :

LUUHJRODULWj VL WUDVFLQDQR SHU WXWWH OH SHUVRQH

,O WHPSR GHOOD VHFRQGDULD GLYLHQH FRQJLXQWLYR SUHVHQWH TXDORUD VLD SUHFGHXWR

GD FRQ LO VLJQLILFDWR GL TXDORUD

TXDQGR SLRYH FLRq UHVWR LQ FDVD GLYLHQH

) )

)

PDQWLHQH LQYHFH OD IRUPD SUHVHQWH VH VL YXRO GDUH LO FRQFHWWR GL WXWWH OH YROWH

FKH

TXDQGR SLRYH FLRq UHVWR LQ FDVD q LQ TXHVWR FDVR

) )

WUDGRWWD FRQ ) 27/59

,O FRQJLXQWLYR LPSHUIHWWR

&RQJLXQWLYR LPSHUIHWWR

! ! !

D LHUD

DV LHUDV

D LHUD

DPRV LpUDPRV

DLV LHUDLV

DQ LHUDQ D

3URVHJXHQGR FRQ LO QRVWUR HVHPSLR LQ TXHVWR FDVR GXQTXH VDUj

DV D

(VLVWH XQ DOWUD IRUPD SHU OD FRVWUX]LRQH GHO FRQJLXQWLYR LPSHUIHWWR DQFK HVVD

XJXDOPHQWH XVDWD ! ! !

VH LHVH

VHV LHVHV

H LHVH

VHPRV LpVHPRV

VHLV LpVHLV

VHQ LHVHQ

/R VWHVVR YHUER GL SULPD GXQTXH SXz DQFKH DVVXPHUH TXHVWD IRUPD

VH VHV VH FRQ LO VLJQLILFDWR GHO WXWWR LGHQWLFR D TXHOOR

SUHFHGHQWH /D VFHOWD GHOO XQD R GHOO DOWUD IRUPD q TXHVWLRQH GL SXUR JXVWR

SHUVRQDOH 28/59

, YHUEL LUUHJRODUL QHO SDVVDWR UHPRWR VRQR LUUHJRODUL DQFKH LQ TXHVWR WHPSR

: :

ULFRUGDWH"

3 !

: H FRVu YLD

(

(VLVWH DQFKH LO FKH SHUz VL XVD SRFKLVVLPR H VROR LQ

WHVWL XIILFLDOL FRPH OD &RVWLWX]LRQH 29/59

/ LPSHUDWLYR

! ! !

W~ D H H

YRVWURV DG HG LG

/ LPSHUDWLYR VHJXH OH PRGDOLWj LWDOLDQH 6L SXz LQROWUH QRWDUH FKH OD VHFRQGD

SHUVRQD VLQJRODUH GHOO LPSHUDWLYR VHJXH O LQGLFDWLYR SUHVHQWH

( #

$WWHQ]LRQH DOOD ,Q TXHVWR

FDVR LQIDWWL OD G GHOO LPSHUDWLYR FDGH SHU QRQ FUHDUH DPELJXLWj WUD LO SDVVDWR

;< <= ;<

SURVVLPR H O LPSHUDWLYR DG HVHPSLR H QRQ

=;

VHGXWL OD VWHVVD FRVD YDOH SHU

' ; =; ; = ;

H FRVu YLD

LPSHUDWLYR QHJDWLYR QR FRQJLXQWLYR SUHVHQWH

3HU FRVWUXLUH O VL SRQH 3HU

< ; = ;

HVHPSLR VL GLFH 30/59

,O JHUXQGLR

,O VHJXH OH UHJROH GL TXHVWD WDEHOOLQD

! ! !

DQGR LHQGR

6H LO YHUER GHOOD VHFRQGD GHFOLQD]LRQH FRQFOXGH OD SURSULD UDGLFH FRQ XQD

\HQGR

YRFDOH FDHU F HU FDGHUH LO JHUXQGLR GLYHQWD

: :

DG HVHPSLR

6 7

$OWUH LUUHJRODULWj VRQR GDWH GDO YHUER H

6 7 H WXWWL TXHL YHUEL FKH FDPELDQR OD SURSULD UDGLFH QHOOD SULPD

SHUVRQD VLQJRODUH GHOO LQGLFDWLYR SUHVHQWH

4XHVWR WLSR GL JHUXQGLR YLHQH SL XVDWR LQ VSDJQROR FKH LQ LWDOLDQR HG LQ

##

SDUWLFRODUH q TXDQGR LQGLFD FKH O D]LRQH 4

5

VL GLFH +D HVWDGR WRGD OD PDxDQD

67

/D VWHVVD FRVD YDOH VH O D]LRQH q WHUPLQDWD QHO SDVVDWR PD LPSOLFD XQD LGHD GL

GXUDWD LQ FKL SDUODDVFROWD (VWXYH YLHQGR

VL WUDGXFH FRQ

+ ) ) ,

31/59

7DYROD ULDVVXQWLYD FRQ WUDGX]LRQH SHU LO YHUER

HG

VHU KDEHU

9(5%2 6(5

32/59

33/59

9(5%2 +$%(5

!

!

!

!

!

!

!

!

34/59

"""

"""

"""

"""

"""

"""

35/59

7DYROD FRPSDUDWLYD GL ULDVVXQWR SHU L YHUEL

UHJRODUL

4XHVWD WDEHOOD FRPSUHQGH WXWWH OH IRUPH YLVWH QHL SDUDJUDIL SUHFHGHQWL L YHUEL

XVDWL TXL VRQR "$8 968 *#828

3RLFKp q PROWR GLIILFLOH ULXVFLUH D WURYDUH GHL YHUEL UHJRODUL LQ WXWWH OH IRUPH KR

VFHOWR OH SDUROH FKH QRQ FDPELDQR PROWR 6LD 9(5 VLD '250,5 FRPXQTXH

KDQQR GHOOH HFFH]LRQL FKH ULJXDUGDQR SHUz OD UDGLFH GHO YHUER '25 '8(5

SHU HVHPSLR H QRQ OH GHVLQHQ]H ILQDOL

(VLVWH XQ VLWR LQWHUDPHQWH GHGLFDWR DOOD FRQLXJD]LRQH GHL YHUEL GL WXWWH OH

OLQJXH ZZZYHUEL[FRP

!

!

!

!

!

!

!

!

#

!

36/59

!

!

!

37/59

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

38/59

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

39/59

, YHUEL ULIOHVVLYL

4XHVWL YHUEL VL IRUPDQR FRPH LQ LWDOLDQR /H SDUWLFHOOH ULIOHVVLYH GD DJJLXQJHUH

DL YHUEL VRQR ULSRUWDWH LQ WDEHOOD

PL PH

WL WH

VL VH

FL QRV

YL RV

VL VH

'XQTXH ODYDUVL DQGUj FRQLXJDWR FRPH

4XDQGR VL GHYRQR ULIOHVVLYH PHVH WHVH O RUGLQH q

>

VHPSUH GXQTXH DO

FRQWUDULR ULVSHWWR DOO LWDOLDQR URPSHUj GLUj FKH

40/59

&RPH FRVWUXLUH OH UHODWLYH

/H UHODWLYH VRQR LGHQWLFKH DOO LWDOLDQR LO FKH GLYLHQH PD QRQ FDPELD

QXOOD LO FDQH FKH KR YLVWR LQIDWWL VL WUDGXFH 9HGLDPR

)

OH UHODWLYH FRPSRVWH D TXLHQ

FXL D TXH

FRQ TXLHQ

FRQ LO TXDOH FRQ TXH

GHO TXDOH FX\R

GHOOD TXDOH FX\D

VLQ TXLHQ

VHQ]D OD TXDOH VLQ TXH

SRU TXLHQ

SHU LO TXDOH SRU TXH

6H FL VL ULIHULVFH DG XQD SHUVRQD VL XVD OD SDUWLFHOOD VH DG XQD FRVD OD

SDUWLFHOOD

41/59

&RPH GLUH O RUD

&KH RUH VRQR" ¢ 4Xp KRUD HV"

6RQR OH 6RQ ODV

GRV \ GLH] GH OD WDUGH

GRV \ FXDUWR

GRV \ YHLQWH

GRV \ PHGLD

WUHV PHQRV YHLQWH

WUHV PHQRV FXDUWR

ODV GRFH PHGLRGLD

ODV GRFH PHGLDQRFKH

)XQ]LRQD SURSULR FRPH LQ LWDOLDQR LQVRPPD 3HU GLUH ( O XQD VL GLFH DO SDUL

GHOOD QRVWUD OLQJXD (V OD XQD

/H SDUWL GHO JLRUQR GL GLYLGRQR LQ GDOOH DOOH GDOOH DOOH

:

GDOOH DOOH H GDOOH DOOH

42/59

1XPHUL JLRUQL GHOOD VHWWLPDQD PHVL H

SDUWLFRODULWj

9HGLDPR L QXPHUL FKH SXRL DQFKH DVFROWDUH

;! <! =! >! ?! @! A! B!

C! ) ;D! 5 ;;! ;<! ;=! ;>! ;?!

;@! % ;A! ;B! ;C! ) <D!)

<;!) <?!) =D! =;! ,

>D! ?D! @D! AD! BD!

CD! ) ;DD! ;D;! , ;D?! <DD!

=DD! >DD! ?DD! @DD!

ADD! BDD! CDD! ) ;DDD! ;DDDD! 5

;DDDDD! ;DDDDDD! ;DDDDDDDDD!

;DDDDDDDDDDDD!

?@@ RV

1RWDUH FKH L QXPHUL VL GHFOLQDQR 4XLQGL VRQR

# ?@@ 8

DV

PD VRQR

(FFR L PHVL GHOO DQQR DVROWDOL LQ ZPD

HQHUR JHQQDLR

IHEUHUR IHEEUDLR

PDU]R PDU]R

DEULO DSULOH

PD\R PDJJLR

MXQLR JLXJQR

MXOLR OXJOLR

DJRVWR DJRVWR

VHSWLHPEUH VHWWHPEUH

RFWXEUH RWWREUH

QRYLHPEUH QRYHPEUH

GLFLHPEUH GLFHPEUH 43/59

, JLRUQL GHOOD VHWWLPDQD DVFROWDOL LQ ZPD

OXQHV OXQHGu

PDUWHV PDUWHGu

PLpUFROHV PHUFROHGu

MXHYHV JLRYHGu

YLHUQHV YHQHUGu

VDEDGR VDEDWR

GRPLQJR GRPHQLFD

/H VWDJLRQL GHOO DQQR VRQR FRQ O RYYLD

) ) : )

WUDGX]LRQH 3HU GLUH OD GDWD SHV LO VL GLFH 6

) ) ,

&RPH VHQ] DOWUR VL VDUj QRWDWR WXWWL JOL DFFHQWL VRQR DFXWL  H QRQ JUDYL C

FRPH LQ LWDOLDQR 'XQTXH VL VFULYHUj H PDL PjV

-

3ULPD GL RJQL GRPDQGD VL XVD LQ VSDJQROR LQWURGXUUH XQ SXQWR LQWHUURJDWLYR

A ' ((

FDSRYROWR 3HU

HVHPSLR QHOOD IUDVH LO SXQWR GL GRPDQGD YD SRVWR

) E

A %

SULPD GHO \ <R PH YR\ DO FLQH ,GHP GLFDVL SHU OH HVFODPD]LRQL

=

SUHFHGXWH GD XQ

,O JHQHUH GHL QRPL q LGHQWLFR DOO LWDOLDQR WUDQQH TXDOFKH HFFH]LRQH SHUDOWUR

UDUD 44/59

, IDOVL DPLFL

$QFKH VH PROWR VLPLOH DOO LWDOLDQR IRUVH SURSULR SHU TXHVWR PRWLYR OR VSDJQROR

D YROWH LQJDQQD (FFR TXL VROR DOFXQH GHOOH PROWH SDUROH WUDGLWULFL DOFXQH

VRQR FRPSOHWDPHQWH XJXDOL DOO LWDOLDQR DOWUH DVVRPLJOLDQR D SDUROH GL VHQVR

FRPSLXWR QHOOD QRVWUD OLQJXD

)DOVL DPLFL GL SULPD FDWHJRULD

6RQR SDUROH FKH HVLVWRQR LQ LWDOLDQR PD FKH KDQQR XQ

VLJQLILFDWR GLYHUVR GD TXHOOR VSDJQROR

$FHUR $FFLDLR

%XUUR $VLQR

&DUD 9LVR IDFFLD

&LQWXUD 9LWD )LDQFKL

&LWD $SSXQWDPHQWR

*DPED *DPEHUR

/DUJR /XQJR

3UHQGD 6WUDFFLR

3ULPR &XJLQR

3URQWR 3UHVWR

9DVR %LFFKLHUH 45/59

)DOVL DPLFL GL VHFRQGD FDWHJRULD

6RQR SDUROH VSDJQROH VLPLOL D TXHOOH LWDOLDQH PD FRQ

VLJQLILFDWR GLYHUVR

$FHLWH 2OLR

$SXUR ,PEDUD]]R )UHWWD

$UULED 6X

%UDJDV 0XWDQGH

&ROHWD &RGD

&RQWXPD] 7HVWDUGR

&XDUWR 6WDQ]D

'REODU 3LHJDUH

(IHFWLYR &RQWDQWL

(Q FXDQWR 1RQ DSSHQD

(VSDOGD 6FKLHQD

(VWDQFR 7DEDFFKHULD

*DIDV 2FFKLDOL

+RPEUR 6SDOOH

/LVWR 3URQWR

/OHYDU 3RUWDUH

/R VLHQWR 0L VSLDFH

/XHJR 3RL 'RSR

1DUL] 1DVR

1HJRFLR $IIDUH /DYRUR

3DVDGR 'RSRGRPDQL

3HJDU $WWDFFDUH 46/59

3RU VXSXHVWR 2YYLDPHQWH

5XPER 5RWWD

6DOLU 3DUWLUH

6HFDGRU 3KRQ SHU FDSHOOL

6HJXUDPHQWH 3UREDELOPHQWH

6XVSHQGHU )DOOLUH

7LHQGD 1HJR]LR

7RFDU 6XRQDUH 47/59

)DOVL DPLFL GL WHU]D FDWHJRULD

6RQR SDUROH FKH VH SURQXQFLDWH FRUUHWWDPHQWH DVVRPLJOLDQR D

SDUROH LWDOLDQH FKH SHUz KDQQR XQ VLJQLILFDWR GLIIHUHQWH

%DQGHMD 9DVVRLR

%DUELOOD 0HQWR

%LOOHWHUD 3RUWDIRJOLR

&KLVWH %DU]HOOHWWD

(TXLSDMH %DJDJOLR

)HFKD 'DWD

+DELWDFLyQ 6WDQ]D

/DGULOOR 0DWWRQH

1HJRFLR $IIDUH /DYRUR

3ODQFKD )HUUR GD VWLUR

7ULSXODFLyQ (TXLSDJJLR

9DTXHURV %OXH -HDQV 48/59


ACQUISTATO

2 volte

PAGINE

59

PESO

422.94 KB

AUTORE

flaviael

PUBBLICATO

+1 anno fa


DETTAGLI
Esame: Spagnolo
Corso di laurea: Corso di laurea in scienze politiche
SSD:
A.A.: 2012-2013

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Spagnolo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Napoli Federico II - Unina o del prof De Cesare Francesca.

Acquista con carta o conto PayPal

Scarica il file tutte le volte che vuoi

Paga con un conto PayPal per usufruire della garanzia Soddisfatto o rimborsato

Recensioni
Ti è piaciuto questo appunto? Valutalo!

Altri appunti di Spagnolo

Traduzione discorso Fidel Castro
Appunto
Scritti di Bolivar
Appunto
Pufendorf e autolimitazione razionale - Filosofia politica
Appunto
Riassunto esame di filosofia politica prof.ssa Vanda Fiorillo, libro consigliato ''Autolimitazione razionale e desiderio. Il dovere nei progetti di riorganizzazione politica dell’illuminismo tedesco''
Appunto