Che materia stai cercando?

Appunti macroeconomia, libro consigliato blanchard

Appunti di macroeconomia, libro consigliato Blanchard fino al capitolo 11.
oltre alla teoria, gli appunti contengono anche le basi per svolgere gli esercizi d'esame, sono: gli equilibri, i moltiplicatori, calcoli del PIL, curva di Phillips (anche con indicizzazione), legge di Okun e domanda aggregata.

Esame di Macroeconomia docente Prof. F. Cotterli

Anteprima

ESTRATTO DOCUMENTO

\X>auiìte,

oZi\i>kì0 d@&ìe

&. dj

Tngs.o

b. ÀJÈP'CQÈESQ,

I=lQV, ;ò, ou

delm

Qu…… pcovo€m

p<‘ooLuîtou&

(* )

" UU—

—4>

, d9n‘{u\pgdmeutn mn

Quinn

Clu… fi;g

gnu 1L91

WW

…;…

di

dei bagso >md.u2i®a

uu…o.

,ù ….

deg;ù M$b……9l

C(gl—Tì+îl(j/…L)

Y= @

+ @

ggggg$gggj m-

uo…bofitdgg .3‘ggxeggèggi)

5è©

… @@

@@…

‘Qggg … _

Î&LÈQQ.C@……MÈQJÈ…_QLÈQQWM_

_ di u…

iutemvage, 3u‘olufin‘ofle

dex ©1Qì

JCQ$SQ ngCCQRQO/vucifiu

xdofi:ion@

del rr@\opf‘ì$£l®tbu

…)Qî‘GWQ,

;QX\PMn —4>

…______…

&mdiunkb.

&

(ì)fl)c» negativo;—\ne; x‘X;Q

?)th di che obìuulum‘vt

%kìnve.

03in

é- ik CL

Qo…

to…s<g …iu—\-eîmssp,

ci…

di Caa;catum Cu…

Jix)@qu &qui\ibfi0 poodu£hozwa J2…u

…o 5ì\L>LSUB…

AÌS

Ì . %‘\’o Cv; ou

CL-thò&n QSL€CQN

iut®m5&e…ì su.;9ugkb;

121 DLC CQA)Q_,

©g&…ul

il

i_;……

XX… Ca

di2qui\ibfioo\… $pos’coouph

\DMAÌÎÎO\AQ,

20… \$ de3c(b…-

CQng \I@(SO

| /

? M=PL in)

<

%. L—=>oLo…

. ‘ ‘ dd—

uxn…uralx

$tock( \

i uuuouek_g_.

u.).JQK/vììcsm

DLC

! mdmìm u;ou…ì…ìm dnx.mua…fbx

aux»…eum

QUMQxan

—UUL o\.e‘ …on…

uvxn\xOL-DJ

CLC

r+#_…f

cio…

num.:.ùku m&<n ,Qxx

Ci}; L\AXQTLLSÈ£ OUÎLUÌ\;A;QNLQ…

UUL ci—QL

‘— om,

Lamm

DLC di …nn…

\unWka=dOqu\1dg

dd)/Jeda

o/èquîblbn‘o ®CCer’oa. QLC ............

\

n/ l M=? . ‘

eqwnìgg…p _

_____________

mmm S\ / MCM

l’ mwìuexm

ou ,un—onoSRe.

\ \

\ JCD$Rn .

900

QDHHLUL\Q\9_

, _Q

tfl‘) L\L CQJUAM'LULOKX‘

U1nuéìhx,

)CDID2iOUQ Won/ULQLUJDLLPtD,

CÙ\AL€LULLCL

… ?… Ja…—(£…

ho

\

ocquìanh>) ÈD_\ÎÀ,…

…QÉSPJUL

QÈAP …

QQRQDL»O

di oki

ha&$0

possa“;

'È®u…fp…i bm…“ Qequ6&tntì>…gx

cl)/\pv ,_

* ___"

JiULÌ«ÈXDÉÉP _"_ _ _1__,

_ _

__ _

,

,_ #

,

_ _ A A

M5 -

fé”=_b(glxì _;

# L…MÎ do…

mou‘/ /f€le,

L_"7 …nu@km

O@Pvz d…);

…… \

g…) .…

@

m Juinfl1'one

î pgnîeum

;.)îf1

A M3

\ … toa-m

, prod…ua-foue

ma.

À JL…

\ CU

\ AlL.t

. /

\

\ L_VM

,m

\ .

“Ì\\ ********

Lr " ”

Mr- .A 7

7 —_”’

Ù ‘Ò‘

M{p MdnlLì-n

ALULCPGM_LQLLtO gl_n\

\ di

tasxg L\;

@m…© hnddihg

Un nauu9…t—n t-on&&Q_

OLPÀ

L)u

P(‘O\hgog_

QLQ!

j\ d\DLaundem

ovwch9

n…uoung_.)muscg

Jnnlr—iM—o

Qg%vgbflpflqmndn …QD… .?

…tu

di dnbm

di t…snkfigi‘ i‘o@€eyrhx

Cù…° .e"

…JQìtlQ93t [xxpo. …

… Run

& di nnu&utnîm.

…73_3<9 QÈ—GPUÀ

CL1LQ

C)}X1xxdn

{'nu—\n @ IC

dj

a»…eubo

min. dex

nu©tsa

{to abi

db\x;ygx tn&%zv $SQ

5…ut'9319 _»

,e,

dgavm… \\_l CD……me

ddl

*" $\h

d…0u1nudm…

dPUxì J…$QH©:

MLD\L@Ì‘DBJ

)'(XQLDQ:CC\V\P … di …>fih‘n

um\x@tm= …va»)…va

Obi mQ—prvh3‘

\JJP!J\Ì'QÈdQUIM\1ÎÀJS—J La

Udon'o

muovo eqvx‘

Canfinîh€ìju

(“nn

{J «Qi/LL,

eq…ùhno vufì,x C;ox»…c\30(hm chon.nu—LCÒC5\QN

n@;y vv

vw (U

@nxurqu…dù

ÒQU.Q ML,]Q'ÎQALQ

,Q,i\govqu ;YOÀ‘S.Q.QL\X\MSDTLDÎ,…Q,G di

…qu’bu Lut@)tofi$ì

LL'î‘Q$$Q

8001935 QLf quxx‘ù‘bfl‘0.

mlcv\ùde umc;)rzx)(nt‘9

_52 dui-g

…a

l‘equìkibfio nQ(—“thx

CiurxLxS-iOJUL sx'

…QJLCDÌÀ QDAp

- —Co …un…

.'pem

vvv dditm Cn,

gli

Lucmnu9utn Ju

ob; (£)/ue.

x_unuphmìupu QGLJA‘\QL1VQ

779n5L9.… gkan

mpgesfuinm

…QCQWQ/

Cb; )Ì\JQJMQQQ:D

4335Q0 (“Umm

xke,

# CIÙìCQL l\A

(

&.

.iut9x ut<> coff,jgggmg…

……bfliìî_

‘ uxeîpeux-p dex

ahequiblbfio $UL bQ/uul

ss :

% Sodi-@

L) Ooml

LM: L@. DUuito

=D C(u…ù.xx;tiqju

&& U…LQJ'LQDÌÌ

Spun &«ddif;

‘eu Cone…

..Qfinj(fl ,_,…,……_

1 …— $\.Cx

...Pmndl\\{x0 %QAAQTCÙQL(ÈQU\UbÙO %…JL

q… CC…omà

Menu-3.59

.._..__-._———g_w….…_._..

CLuì‘è‘u

okegf‘èwuu. _

di

$u\ )ìuxzemfiìe…

to.&%o fu……mggsuu‘gqmlgbgmwmf

di’»…

EQCQKK

3— …è Wow… U… cuma

dein… (,Qn.

gnda_xftîoue.

Ju‘cìuiììavx_e… &&

&

& &\LìSÎQB-)

\\Q31

<s;;<=%tè—

t W……

…m,;g.…

A

A9k_es>so '

° clo—fico

À__.____ -e… :

\

__ il

di J.:

° ‘la.

_ (:. QLL

:. .- ……

la

; _\—v

A …3ììàfià

.

. .…. _.

_ w.. 5.

‘ »; >..- ………,-

in v LA «…:

. .

.‘n | |

‘ 0 ‘.

.

i.…. p o 0 ’.

1 t."

o ’è o

>

>

..,.“ .

. li'

»

,. .

..“

_.,JA ...——

\…. '.;

.

f , Ed.-.…..

"\ ‘

.

‘ '

. 7

_. o…wa \

LM. :..

.

_

1—— ‘

_ QQ£S.SZ9M

deìle

: ‘ .' dQ…L

'

SZ‘0

!\— e {ÎÌÎSÈQQÈÈ'g

: E ! \ % @.

mdsto

da di

denn

e@ekìooìei

(per dbumm;…&

x;.dmfàfone

LunH—gplìCnQ-m'&> ——>

is装……

del

moneta, kn$gg

hidu.)îììohè obi Lut@3mgged

——+

W…: @@@-grigi);

»

' di €…?QO $fim…ko Qlì\ka\vflì\fi…1fo

Tcx‘èìo «ga

iu…tevuz = dQì

J:.QQQJdLO n:. Dunn vujnnxiìrone_

-—b

u_\’…\igvo

…___——giàèa……cdxèigeju_b

—__.____ _… Cuouxèu\tQ

CO\Ld1)C9.\J—EIQRKCYRÀMOoJkQ. Q (u_u

Au;QSCÌ…

degQi

___—#@…Mgmîxaflhìgquguxc—ÈLÈLMLLQLL—fi___

_s……………g_…g…

___ _

_

L_ @

.

‘ u

.

. \ \:

. =

7 '

di

\ ‘ uuo

‘ ‘

L———————ÉL , \ M \

\ -

«

\>_ @

”\

4 wf‘fs, V

…o --> *

-…iéb… ‘ ‘

* ‘ —»

e_ *

‘ "

i ———>

… ……

ong

Q%dxììi L ÌQP9

bULJOUCÌ

S_g 19—LWC‘r3.

\. -

'

ON$J ‘

: _ \

T \

l.,

— \

\N\]— O‘, = .

_

- . @

_. memo

5903" ome

Q…:hpme AQ.\ASù

\…

S‘:PO$TCXMENTO P. U

cum: coca. LM

A

15 942050330NE

A [NYEQESÎ>E

@:

TASSD “'

+

sx mo

”+"

AUMENTO T

"î’

3\0N€ NO

emo 1“

DX

ÎÎ "‘

NM€NTO 1‘

Dx NO

E 1/

R1D\>qu 1:

NE $>< _

MG T 1!

Î\È> No

AUMENTO ?

il

@Nìxm&' No

ÎV\—$ ugo…f…

: dui b:

…Qoi

ec.. Q. “

“ —

D…uf3îohe...

15…

111.

. st…LQQL

o…

deile, & &ìgux‘tòdi

J‘Q% ig$ou»…eud:o U_@3cio…biki dio:; .…

obi @@@me

_Q,,QL…CCDJCL îu…@C>fts—iìîouì Cgbìg&é

,QL Uv… i…

. …

SCMAAG‘RL

S.J\ U…LE>mrfi;i

4Uu—gngàîudèfitmktg_dàgòànlmmemmfijà……@

afigpn'niiiì…ì (\\

m'u3ci(tì

Rxef&e

Cio UU; \)…

9\cc<;\g

o_,ltnf R')…9fgì

CDU— Càzù CONSUMRTOQ\

DE\ INÈCONOMLR C.\—\\0$?d

DECÀ$\OY\U

. CO…)uxn’rtn.

Q£SQOJL\1\SÒJLQ. C) .—

DE\ CMJMP\TCRÀ FCQNOM\A

DECìS\C>N\ AQEQTR'=

lm

CQu$ULu…

‘ QXÈQOJLLML… @

(i): n

@@ LLfiÈÌQU.

A)Bìd\ef 9_,m e3texb…

gndum‘nge

flu\u9ut©

È?/L\i ON;@tf dQ,U

ACqU\:53-o -=l> &

(_i.L° msc di dei

fn:î\0 Cn\nbìo f913ì9.

N€‘-

CQUCAAUE

\lRQiAEAUÉ —-> g>mzzczo

NELL-(\

WWW—…

enux.\\xo

A\)\1\anhx \Ktn$$cu

eSt®un,

L1\n\9tu d’…

di…

tQJLÀ)…UÎ…\LS… . …

\ E)

ff1's‘”) .f…..__\

::.

$\W"J.1Pf_ìqu3q ';.fi.

'»’—*; \

1”.

»L._ »

% .-.…_,

"L;=« «_—-« della …o…nks.

fidurmne Lun\\9hx

deL

" ÎÈPQFÌQP\MENTO —«>

-

RJEG\M€ F me…e,

DE\ e

…!gìo …ta

{m:

CLQ …i;

\)u me’òo . p<\f>de

di…

{)

E=

CRM&\O

TAS%Q E

REALE

D\ ——

P*‘

uuqum r…dicg m|ufnd.ì

OOUDÌÌ<DJLCO

.QÎ

5 &uc's ,Q£\>QLLO

LCL u…eaL

……

…;…MWMÈM4LÈÈQ

;)

.…v dei

diCnbeìO gte,$$K

C@m0Lsnu0 $$$—\ LAUULAQJKÀ [U…dUÎQQ,>

/ …oqu.

so\tcvuto

Docì»e Com…rc;a cow

U…

— \ .

…o…

\LDZÌìQAP «nuo…

$i…

_; cnnlìmìo

'ÈQSSx oLì u…ou.

\APCQG;RGÙUÀ') IC

C&AQ/

4LòkQ>txx, …a; (‘bîficìm Coxue Quoted

Mncn\

Ru .Qs.

(ME?.un U$n3®…

A‘FEQQ.U C_>Q.$i

‘? L

ei£m$‘ . .—

\ d©l \d£\

H

iMPOQÎÈÌKON\ $îo

Luu9\io…m\n

=D U\\C\\

g\gmu…9u \‘

\)Q?L%O

' da

del

Sùxxn CQU3c€> 9

&Lh…_gxfkoìi0ui

eìîgofto…Q-ìemie «Q‘Q\JÎ(H3_.

…on.

oLQ PÒC3D1LLQJMIÌ

daMQ

3 ve3id9u‘cì

\)erm CCunxì

QEbbvu nH;CnH—£

\N\\€Sî\mazg\rvo

DA

.S…‘eganpno 91iC91v3xvxvo

… m&(o‘k9ukì fiLL‘GfSCQJLO

(”he. &mdix\b\ $n'CQ\\BUJA

9ÎQÎX$Q …eb’îeju_ …e…Ln-C

TDO\RÌQJCìDU.Q

i…eSd… nkfi\\c«bf …a

dano

mddì‘ci ma…… prepn‘o

i…ck…<o g>acm£cxàkjc

@@ n_v\an

pò.e$l ®Lub‘dnìi‘@%k©no

xxcpxnun R,\C,F\Nî\>

°3 O\Rn\x© NF”K(\

<TQG$FEQXMENÎ\

…o

cazng del

mato

dei cin ano…dm.

e\3exsg

Sumo => .LL

s:… ©33kî.ììxèìxìà

….N,

D\ Co…—o 6on

uebcìg>o&ìfi\lì QFNT'G

—> RNÈì-O D\ COQ

A\I

PO.%QU…LQUJÒ como DORQENT€

DÌSR\XP«NCÌO

?agnxnonb‘ …

…»

ue)diux9%®fti\)i

__—TQRN\%AQWON\ do…(\lm._g \anXmì‘j‘K-ùf Qrtflîuox‘8cx

CQP\TRUE=

CONTO .Qn

D\ .__

df&sîukuxùrm

m……okiîìioue

&… dU‘

caggùnutm Ò…\)»\Lxìifi

om;

Cui .Q: QLL

@

S-h—aJî8—

CD\\‘!'C\ CI\ÎCQSLLÈÎQ -Q1S.ran &Uùuîn onu;to (np,

FRD\TGHF3 O\Ql

(\\

?LU$$\ (<O$9kùî\

N€ÎU —-b

C&D\TQA.E

'D\ NEWQ '-

i deL

" comte

…»

NFGpn-mo di'SCÀUÀIXB-zfi Cap.

#… di…xauìn/flxm

jufeofio… ‘Crn

dQ\\CÙbÈÈÌLD CDJ;

LSI'1ÌÎÒ—U—XEQAÌÈ _D'òJUl

..Q8$49319. e;;lv;

.

o…

soup

unu c‘è $fl>m%ncq

,Qn

Comte Caffe…àze, D\$QQEPQNQG

g(tzdn‘ca

(\… ==> .

deide

muto

summa-udii dex

dpi

o/n );

&…unm. UJJO\LCkJO

{901851

CDVCQLL’CQ

o… diqux5o @@ de\mh‘ae, cacdS9…ùm

d;i

n…… 41

d…ougebbe FU…

= 3unQ'fiè cio'

Qlth …uucìxx

=> )LL

ÎOC\…:>…

obi gs&3ì LJUOW

-ba‘&î

$3&GLD ©C$ì*du9 C3Qx di

di KM\… …?…th

L

Qouu‘an%$ìxmmmte cn…&o

_I… .…

&m…fiiam

dei om

al tm…

\

cu

\ \

)……uegtxton

‘ \ -\

hsm… Qou5az>udzg, 3329032;

…on» ed

cm (

… e…<òb

«19971 tmnîìQunkl

Qbìi\lîîbî C(uruo od

1ÈLÒÎJULQ, QEÎQJXQ….

I est…

gì “h…… akfiuìtn' ostem dQÌQl\€RL

ef pi6

X‘ohìfèkàzìwo «£

nlLo<‘®… JC(JGQ\JL

; \

- \

,

_ Jutsng

def

di po$îtìoo. eg\-emì

ug.hfinnm mddikiui—k6… fi—to\i

îu.k®®.$%@ ,Qo…

"PQR… QX…xba1u _,Q.(nLndìm\\uexlm

…nfiìounb. Ci(‘cn

…Qeògèkbah'm

©»quML bÎ&(IÒ…

wel

di<‘nuù,fio

dQì‘bîl%o ©om'odo SeguùU:Q…

\

Et ..

\ { \NwazeeìuF

-* Du TA$\

QL+1…\=(<L+

\ ©\

\ PNZATQ

… /

)… I @

\/

) "C EÈ+3

Y.. fiton

\ tu%&o

0&ìfig:>“î€%i CDU

$OUCÙJUJLQ

L\X\Q$‘thgh ÈQxeqfixuò

LD.LLCÌÎSÎR£

CLQ/\? %£i .—

di ©LQ\th

(“edexiwegxm )rogîfît’îiuw

Did _o( @ÙLPQAQFÀ

' CoSa D\TQàN$RB:tONÈ

\GND% \ do……x

MQ, b®u£

OJ;

îrfug\to.

Unfih‘ounl» esi—@}!

Ohi

\MPOQVRQ\ON\ =D _.

D\…D dn: mddjh mdotxitn

Lm3fou_nlì …gg(om L\

oÀ‘upnn 4?’

&. oLQL

o%fcgnjm -—>

,, … dg\uùufin …LLMÒWB;

.On

Mag-fax…… dvx;

firm,—fico .QQ@DJCD—

9\‘6

.,Qi _Qd €8’CQDUJ

T \ fiw’c “ ‘

… Oo;

.“

OJXD lxnîfQ\1….XfHQ(-ìkk<ì

Q.S%Pxì) pregato CL@! b.Q1UL

…QÌ

———>pî6 dpbexu‘

nolnh‘ua

J?1ldQ\…îlidù

…(cxe

“ÈMkn

Pfi’erà; SQ3rgî

\\SIZAVA): .

\g

$Oùtvnun

& ùu\.\rrx(bhjìî….

€$ÈQJII &L

‘E0u133 …GJQJQOfi

\M= \.MÙ3J;8)

+)

C+. tnth (nna-fomh

dnu.n.udn… …o_5\-mij©xijì

@A/buì

jò+-mxn

Uu1gg(an JC

@@)z Lvaeìfi:s bu…‘

%. d©f

(‘anbxjn

\038@ )rogjo°

GU 70:

o\Un…i-o \…“1IÒCÒCQVQ.

; …\Lrwì dann…

Ì<LUto jp…

auf Smau-1:

Ung—{n…}; GP…

3n‘$pomì QNCQTUl/.

………

di… .

xm;ìimnh

dx.: ,QSCGJUQV X=><C%*;fc>

(+i—)

/

gi“ dA

DD =D d.O\UD11 LL.!)S-thlù LL

23® …Ptufà‘owl (€

delie 6

AA dopo g\o.lto.

DD

=l> Aus;>tfiîkx&foue

… ……memfi

7,,…_ … DO ‘

" \

…topum.… ……

oLQJL iu;pùftniàioui

't0hnìn) Dg—AA=

-—>ciistn_ua-rvx

_ ‘.>

“:S

_ +

…e , ‘

spun…

…@3\> ‘

\ ‘

W&W… ' — —

dag,peg@ìindi5…iî mete

…al»

4 delle

Fnu’ìx'oka QPIÌQ;——bdQOPGLSQQMÌQ

pfignffnfi-(‘oui

NX u

di cu»ueum

ntL‘m)u.1fè\xm

‘ KWOCÈOQÌQUJL Ì(>Ò\CJJL€=

'UJO ……Q.L Se.

\M

NX= lM

»

><

mme… ,

di…‘kkui$%

Nx

cinto m…… …e

c…Que…>< ìuumdq…

MMM…

“to 3

db.”

di

Sifinîîgue.

3 D\SFNANÎD

>

ÌÌT% CQ\\L\LLQBLC)ZQÌSL

-—4>

…A ><

\…

L $\…6553 _

_. ‘ ch. gm…èèggggctozlx

_n> A\JBN@

magg

Tu…… mf(i$g>0ud… dQL ,cxoe'

L-—>,Qmeun ><:

duL H\A

&… qu……

,?c—oomaîone,

NX=O ,

l\\Jîbf

./ ..;; ;1‘..

.

-

' ‘

-

A:

dnxunv.;Qm Èèuul U..L\QÌQLLLWLLZ

QSL…

UCòUO—D—9—

*. uì3 *,£) -ÈJM(\3,8)

r)+6+><(u

8=C(u—Tì+î(u

Ct) @

C#,-) »)

(+, +)

°") (+.

€)

d ux/\(u

Cg,F>

NX(H.\:\J* &)=…>< -

NX=x—' \M

©oic&…é —> —

& +)

,.…\(;,+,- C+ C+

) — … chuÀ?n0

tu$$0

Uu.o..u…eme AOL

Ò«M\LL91LÌO

L-—>.

L UUL <2>\3L

endo—»…

deh-°— P…:ìîbhfi Uw»

gib—melb—

vu…

delia dèìL€

QULLÎQL\IQÌÈ_V $$… OJULLLQ.ULW

_DOOdU—M'ìiofiì

&»…me LUA_\CX£

taziovul @…

&

t…poctn2io»uè, (&de

Qo…

…Qs… e$%ì

ìîone dQUQ

Èggcbagggggg

duu…oge, gg…gg_ìg

55553 32 gg quem

.Q_g

Monica… una.—.…. NX

NX

&…… qunîh

m

DUNQUE DQ$S\OJ… cme.

..Q) Couq…%

@

L

+31…

C)+G+NX(L3,L3*.S\

=cgu_ T-\ r

Lib) C.’/+)-Ì

("È’")

dehn

xm9€0flQ {\DVOC_:L1@ÎQ\&

; di M&tmcuùxìo

…nn. (101).an

1u…\b\ù d@ìux

‘ co

AUU.LGAÌQ d&L “‘cn&\o —\> U&lìe

delLa.a&pg(tmìîcui

&&tQ3ul

Èìmuf

dn_ ——\>Cnìn

(391' ——s>)ufdez

Q…“CC‘U._\<;}(er dglìg

‘ .. —Dm‘gggîione_

&Q

\ — QQQdUQÈQDQ…

di )ddn9iohgjmu

fn$&n Qn1uù3ìo

QidbìiowQ(/cxmxuùxîro deL KJ.Q\\LJÎ,K.UDJ.L—-D

“' che

Qou.xbìo

……Uvnum apx ®,xas.(dg…tg

{neuro Jens—boa;

dipwuL Mmmm

…ne $i

E

Sin).me (Î LWSÀQLLLQ\J

\x.QL ALO\

pe‘-gringo P E

EP P=P* -Lo€

q\nxxdx Gn<

ge.

.. €‘— __‘Jgoxxx91cunQ,

‘éî'—‘A

SQQì%D

'r\_>:L_ Macrì…-

&&eno. l(u

Tì+

—c(u E)

L)+G+N><Q3_af

U,: I

(’

") ;“"l")

LÀZ) C*; \\

/

€00N0M\9 {g…L)

CH\DSP.= % L.

= -

(:I

4. .

>_ umu.£ib… j-(1nQL QLLULDULQXDV

CWW… ’ ;

& dm

u…i'fiu

d.0mnudm pnx;te

…gggn.

APERIsz gum…

QLL

ECnNOMHA (… mein… pen

ai,cibtcxxìiui .ms‘oLùlii U…1191'0LU11L

Qh;dbUìfi Qo… pgtenn,

Uusuulm

Se JLM£Sd‘E Uve,

URJJCQ.CD

UQ£3U… U—DKJ—

ECU…L UU…QQBDZUK} Ànuuo

Jn bou\Î ;; MUDULU…QLCO

‘U‘ÈQLC ULL

CONO.

u……etxxî

deteu_goum

QU\\ÌFO

\DCJ …Q .—

dix…u9tu d&mdùoijmg‘gloufi

n/.l dnuva1Ldj\ d di‘polvbom pflì

300

cu‘ 1 :) dniu»

Î…axfiiou.i @pghsamndco

dì©ìxe

3%eS3ì Cava—5:06 î—\\g\UL.U…Q

òLn%‘ìi p®ciufài0w& 31411… ,;LJCQJUUD… to.5$o

xh…

obi

oppOftauùeî dQÌQB—LÈJ'LL bm… —u>

cngco— (

— le un“ ;…… titobì.

Lut®lo$$€, SUG

Mdp. £'gg%îgllù……

e…

di Qagàgutjm

cier

103350

3L Lut€buu\<9

Mn… di MoN‘EÎR—D

MU…QM. IO…ng

AUMENTO Dk

DÈUMnPF€-QTR

.::...o-ÈCQRm M…€î?t-s>

Lolùu5‘bà,

to&.o

2ioue, D@U\ DOMANDR

dC» <>\

AUMENTO .)LKLQXÈL1LQLÀ

o‘…Qì

… knsxo d.):

dQL À\…UZQM$Q

———4>mnu…èxùco

@mmmainne

“ho ‘

di ot:.—

J-uuuonguùxìro

4‘Ltn&o

o&tmuxî@ungxcm/uo

:…=33îman

nvmeghthn"

CòÀL sfm

detenga/nn

cgù”xumvfduì

.ounUl‘hfi‘h

@@@”…c Duo,

oOMD.BD ).LUL

JDQZ—L—n -——\>

(_)CQ di

Jo Stesse fuggo

c…Q

d€uc3un

$$$;

dkp

Jd-En\f una—ìml% .!LSÌ‘QXQ

( } d&teum

Q

diè@ff<d

& bQJUD

‘c3Lxuxegb‘tnh

aith‘mo…_g’

nttQ$oj-

Suzugb‘xvxyen .rx'5 nd

fi:6 wrr\î3gmmprcmbkfi/

nl…

nuf cunu\

rx \LDKL …Da—…tfhunbìì …o.

iun

()(à/QJ;

C3QÌ

…Mi-tione di .mquiUbflo… INTFQE$$È-.

Dk

@RQ\TR\ DÈ\T_P…\R\

— \

Et <Hvlt

i

Q

lim—> #@

*>{_T '

Qd+Àb\z(4+ ti:/+43

Ft‘—

/ À-t-Ìfl“

fa

’EK ‘ t…(DJÌA

JEe /

)coudguxeurvo

l—, ÈO\%Oqu/QLCUJÎJLSLCÀ\

)f9udkaxîxyhg ...Q_

M……dx .?

MW,/(ALÌQÌLLLLÀKLÀ

_ /

d“l’/Ù

…DWL di EQ

«Hub; unfìncnuon =

…omlì '<:

UO…PJQÌCDÎ

tto\x . -

dei htobl A+A?

CiC-ì .-

&.$tQJUL ._

i-U— _.,

nuxm…

doll. di“ E +

U…

DJU\)J…GLLIO @MUOP.\

UU…

—- |

i*

di

au…-® dUÀE

" UUmJUQCSLMQw‘an &4————

QVD\)00n

UU— (OUÌÈ

n……QUJ<O

obi nxx

E°“

” nu. nun)…»elvxm pf\f30©Cm.

t…__fi…f mhp

m…… dxg>…dm

\

\

\

dm cì…p

bm… L…

>

ME…—\to \ &n…gflxrhxàtanfl

\

leqxnhbn:>

\ dè)…

.‘ .‘

@… di

m$gò Lut9wros&e

‘ÀL

Cfnubip

di _n_dan:\_gî\Qcù{

iu+m…=sg doula…fl££iìîkmcdxì_…7

£(b…

mm,.a8nm ....... #

dnflxegjunccxlfiìnumm

\hktmì

LÀ…WÎ .…A…_7 sj pcRxhua,

(flulnfîf0kx?

Sul.

iui-pn

qb 0…3

# \)\

asse,

…S$\ (:O/ue,

@…

okc=i

gvn.‘\35

oZ…o… di (‘L‘XJLUbÌQ‘ _…-

ÙQR3G

h'1$50 nvxrc_>,nug

.L\UCQICQ.RSP

dLi

Jdb… …a,

% '

E: d+*…ìî—e

77 \

’rG+-NX(un\ ""A-":..—

'

U.=C(U—T\+…Ì(U;x\ _##,,r………__…f

/

.…b

' “ J’

ms. \u a+

… "

,

"J ,

»

J )

1 (+ ,.-

( _.

( |—)

(il > )

=(.ij'jò

M

(l\/\“- —» (+.»5 …e

\° di LUJ:QjW$SQ:

DU:

a…uLeum (19);

%…qu prod…:nhua

…Q£€eHix

CUQ\SR Un…

\$-‘ wi®ngnn?

È_.Î @P\\‘CUUP$HMQIÉC

(nun

_,obsxDbî)

8. d.}. prouor=«

@@

1‘\1L97(0<%Q1

UU—Ùz‘sî—ÈO di umcm‘0unxì xd@Lba

donn—.udn bQLuL

aen…

di\uiunjàinmo

vuo…

q…\…l

,Q, _#_,_

xP,

QCODU)33Q\ (\\;

dPL [X1Ì9XLQÉfi c\9(\ZÎQJ3-îh:

Vx‘\xî’©Y\x0

&) %21197(1\

(XA.

…L%C\

U\L OJB\U…PXLÌÌX ‘…onkuwe, ok……

Cf&hx5ì mmm…—{ome

\n1ì pì6

b?u.i --———D

rm-—D Luzxîìfcm

@);de tmîl‘QgggLij.#

(&th obi

@D\urxud33… \BQ/uui

J?fCL\\ÙÎÒ\LQ…

uei-(ro

p$poftxmfiiouî ——\>

…dnfjjn\va

O\QJJLAL _ (a):… d0…\da\ ;

dixa\tìnE

fin.

muuoum tù$%o gli JU…‘CLUCQ

Ubk CSQL

…e avd);'flìrhd

i). LQ;QU…®

J? ddl in…

Jun-xh; {\LD\XGSÎ\\.CM!P>

dPUg

fini-h &b'BC‘JL

LM: \)C\Lhfl°

Un

(À\_€\\Ot. (991

.Î be

\…\ (1\D\L9h\

dflk)…lfi\

“Cg, D;}

(\X9ìltì. 5.32C'13(0

OL)UJ….Ql

(?(DdoùfììQmì

O…\)\Mùxîb V

di Mero$$©

L\ QC)\\3ì\ìhfi(\

i'h‘hîù ÒJC

a\0iu.di __

filLC’bE-b

…o ‘A

;…“

a4 /

— && Qi

RSDUL C>‘

a CM.

£-.-;-—.\

&

/ Q>m55€ _,…_A,_…,……_

;; «\,Ux …,4##

—\/— ' ;}

a —————

- ——————

— .

— % > (M

\.»

% (.E dnb

di dfi\l‘f\L3î€ffièL

gli sanx‘Lj…g

ola £\Uc9xo

\'fiÎ\RO …<n……o

55Re,

.e, 4"\

QQOM'ESOYE tasso

gt9m

anm ,ctv

awe, x…tpamxsg

d."

(L

@me h—\&<n ..e …e

M

îxowe LR …Qd ( deràîuuiuux

dj

di …[L

an…0 Luteme%@ pq…‘blbìtìn

atipst LL

di Jcîsf»&g

' ,om\x\ì\ìbîìl

Cnuu)gìo

-3Cb—bbò QLL

@@

… @

…‘ UML

\uokh stan\Lt(

uoka

-C\S$nh LW

Ì\ pOì$ou.o 3ZDLJJO

-A

…Qà<fxzo , ,. gsx‘…Cùb>

rouem\e tnx 019

(‘nu…tùmktoétinuì (Coudc<mkt03top…i g…upreRa

DPUUB .

cdm;… e$teucxgug o13hî\MnHCùxn o.

\O\LÌP

Si

uo‘\$Q. (…prese,

)0JÌN Ds.

‘CUULQ_

d9U\

Wmmm'n'

tum” ); b\‘\D.XQJTDJUÌ

OLCC>QCm\

OC…nmu

d€bL Cm

$€A-kom @

«Q/ @ \ (%]/ù“

… qw… Sow beva.—e,

$Ouo ?vequpufi h(o_*

um%%ìod

Qu: ALe. 3uLC

CD\LL‘PQ

o

She, in.

o! QOgi’2n‘ou…ù

1 .

Rui XL’LQ…mh-.

CoJch tm

re…M Anxmrnîxe

xiSejux-u

oki (a;)…rmLo ,Q; J.L\JQUC“QQQÎLQUfi …o.ok

(“Dyna

4257… d©f …0g_1_yxflxìgèd

CSULÎ3CCCX\QDÌÌ)=DJ;\ \OFQ;©€JUCSQ£ Qè耣fi

QC)JLÈC9

\ueròrjul0î‘

che

g…mm d£$oQùx@uìm

or-mx‘oam

_…

Jò… ha…

dei gd Lk

bfiì$<3 +o$so dA…‘d;ÌSC>CD…MQ\LG

.c£

qumxr;n

-—D "

Soxm &1&)DJUL…

\u.n%(3(06 gii di@x\mù Hmfi“.

anxfiflîhg(j9 Qli\.

CLQ d.LLG_CC1

@OQ3G (“SZ“)MTQDRYUAKÉ (J&L.

… di>\ìîì\bb€,

Ciiuxf$$i0kLi

Coxtn Obi

8- },Q‘iqureèm,

CDSD 99m

C&Ae‘ Q:”ìfiàh3tì

_. SGBUL"GQKUD ;\ anvx3…

b. xiv—comma.}?

«d…(‘gèifanrnf ULÀQLJCVÙ

&;mua3u.

Coup, U\Q,L

[ hnthq

n1fl;g

\)…

q…e_5\:‘n\îhw

Qnm‘\_L

& "C(OU‘313LD. QL'1LDmI. \vxxngròigffi.

QL‘6 .QÈJ'L Èue …$quùxì€

Qome

Silmrî me n*m

sum;

,.Qn M'\_3GL9… :

.

… \xni’um

Cn\xrmmx(gùmdx‘@e4xfm,mullxx

‘ LD(Ù

QL©\ .…Qb.

oLo…

L ' munifin‘ouì deL \‘LLQÈuQuQ-txuo

Jnuvhm

&.)L \xa?mycodc(\

oLg pve,\n\sxv\h*

i Ù1$$0

(nu

Cgme (dpi

tumfit>ùìm

Dfi .Jìr1u’xflt_xknhl QÎUQLXQÙ

QlLCDA‘PÈ\P. …LLL

tm…

"

di …idui

di£R‘cn\n<

ba%mìxì…cgmm

prigioxe Qnm”

(-

d…(an1m ° @

; uhf…&

Caci\Lr…

\Dunkfiibfi

nl… $t@$s0 gni

$ag‘cìb3tì nmsm=

te……rgo …QÎ

gem…

……9 nìîsa

$r1ìsgù un OU;ST=..Î

di {

’\0…nu 1"\)GU.Q

(".-xk“

.PQì\ nH… c;oU—-

dui 9\‘6 …o

n\'k91397(Q >\9 \vevx

i md

um\m ;; bam…

\)…in 6

…… occ…gxti

&o%‘dth

tnmn°;xm

(ng-am…, QC).CQ,\Q… —->

@\‘

,… 3300…

(id.

ons…Hri

annu,o rn\xscmmnnn/ 41%?va

\\‘Pan\

\qun COC2rm

(\ va'k‘jt‘9

vg,

&… ms…

@{6 ds‘7rvx‘30unL

L<n9cn\ì n‘

s…gwum‘

ol£ @

90$0Un 0109

S:tee%e \vb\Qj(_, Pfi%fiîtn

juu‘>vesg biùun

…îxb (Lg,); pmdu\;h\ù 996

iL$n\ù*MZQ

&nxon-Uzzofi

:Àg ’,.2/

"\DCÒRJLO\LQ

ma… obì©)dcù,o

una cmqu€lxcx

UU…3cxìnxu.lo

ngg\bucbexvo_m

lo.\m, s.;99m*cwe

@Px T(jxu.nuofo

nudo

(iì Upm‘x‘…gesot

.(\ QQ).\'\Q\Ì'QPQ

Qnun©xu‘9uì;g p?n

)(iî—PXUO4 (9Q6 o(rx

»… (\)(nggljiuiù’i

.Qfi

(;1nku91

,f\ (‘:;Uùxflj

dv;

‘\’DÈSQ 'b\f\xfi\)Qxy… uxnc3Còxfcx

o

)‘(XKDLX‘IDQ ._

digg;th

,; sim…o

…anxgcnmn' hg…

9m9fi

\“Joh

d{>\va/

pooxîQ, (°DvAve,

…v\\x_("3(jff/RP l‘ìxu(\ìt*ggn_

\\;QxBDJLK JVQUÒPQ \vxc>n$c

_n\/ ; sommi m;@um…q

c.pr

€?RQQN'ìR:

D\ $\%Qva‘$CM &&®…

DR

TPOQAE %‘àKP—Ql meo(0:

(iQLL1prrnìù

«io…dnjxe CLQL

dnhxx CQ\UZÀLGHOKA

dPLJFXAYXOC)

UJDÀ’UCÒ—J (Uoufi\‘d£>(huo Minh… L (\\9f/QDUQmÌ'Ofi

‘glp CL@ Q‘(u:…pngun

,m"\

L…_g;e%fl Qn…m

psspuga‘nìi n\nn\(h<

Dn

Pn…p Igîcò,oApxnux…g

@LQA

90u,…p.v\h‘ c\aex nbi)cnutfb.£

Jnxm‘rvfi

[U; QDCW(YDÎ

O\QUP C’…” $\)QLÈ)JDU.D

_.C

QC6 ,vqu‘3ve‘Qe/

; Mn…g

…he, @nn@/onxvxgifaioxxìgmm…h &U\

_;uùu?>…fìmbù

" àK$CJ—DÒUED di \DCp\1tì

pn\fi

Jnunvo nhu3vbc,

(‘nu Uv\\LUQM

\)… d…91

\lan-rvclg_hfi

,anv\gcva

dî?)— …

\_\\L Linn-mle

oli più CDUQQA1QQJuTQ, @?L

Rigging dJÌSOCQQQLîfi

mL *

\…‘x1193110

… 5

ha$%0

di…gsîmui- …‘ o'

dà%cc…gmflîou9

J.1 b;)SSO

jm qun…d…o

pì6 C.0Ap

UKL\CL.uI\DCQ,S\

ìfQLXP

\_1u0\)a;

Cò.CJCLL ”È‘ÒO\DÎK9—f \\yxCò.Q/f(ì

Hun… OCC)A\CD

( deha suoi gig…flùu—ìj.

oL£i

d\,lkuìfiRìouì

m…fi…m

OMC… …QC‘UU'Q

u… obi

to$$©

\uxxu ,C\, (ii$mCrnpg.à‘®\;uì

%ùìnìx

dD\WDÎ (“DAP

£ \LLJCXLLD

cX1\\UGXLY"… …{ ;

km;…

‘….UW o…—$03L,$C£1Ldgm_

(l@ìxm

QD…c>utm diamcùxgnwm‘ngxg

d£sf @eFCUL32‘)

uu:

&)\\DQÌOXMP (-,+}

dn:

A.QP…ZM

… & pe

fikîQ\n o&©f

'cì. ,Qi\)QUJO p(‘QÎQ-Î ._

di

h JCÙSKG diSnmeprx9-FCMP UL

@@ Qanì

dài

…quì.\xflfìfì0@

&&

,;Ìu OQ.UD\L2\S\,

&

C. CLQ/«9

UCDUÀQ\PÀU…CÒ»QJLLQIWA v— gc… d£CCMLCQÎCQLLQD\…

Stichokìs:5

bb)…xi \Dl6

uu…

@

(ÎCDÎfiSIVTMLM Rob…

Qg‘mmmiì; \10\1Lìk1\\9;

N9Un dQÎQR1\\ÎK).DSÌÌOU.E dÀPQALCÌGK1v—Q

dnL

my P°'

o):tè$5®

P iù.oM…g

@…

Q,;xphn oLs>€ gnz-334 gx“…ktogm

…Q“CQ©…\5Q

glme

da…m;g ; didfmocug‘ìfà'

dB(Rùln'xi ’to..ng

.(L

dPt@juuì\uù;

di …aqinbn’o. /

/.

… \ ' 93‘ °U—Q

\,}.ì C\‘r"“7'

…n‘fi?u"ì(fln.& r:>sfi\\h

dC“ufl°ìlxîfi

‘t M

P<—r ;)\ \î\' &

u;u1

\,\NFL

d<î\ CLC.

UO: KJ…DMLCX‘CJQAJ

&

…;

tot:;c €\kî£

)CP…QQAQUE.

@… Fì\0(“f

*rnf‘în (

ru

qu.nukn “\

WS rà \CLli WW“

"‘OC‘ 6 U… \

———D \

@“… )

tg -\\

*tm Î.

u…iaom fi<cni…ù.

U:Du îx;» =:;1m'3

i

/ LL

=D—\C%B

w A

'

-'-<\+Ji :=gr,rr

_ —-—* anp

& JUn\L deb.&d£ci3tg

Qi$$g\it\ @nxxfifnu.@…

A &” …'.n

Sn\n°rUl£b u…p!‘ìE—&

……4jafeù‘ìzax o…poanhipLj

ch‘ 993% .gif/11

Q&nxmùxt’K3

Uol… _

Ign…

U……

_. Snlnîig

dimi.uu߃ [L

%!nmi,—Cochxdn tod— WRH…

(!LCNd—Q

ALUL snlnnfg

\ )nc,bîgplL

equ\\_ij\n nonL:….

'

O\QL

. 001

…Qnunrg

OL \ . ,;‘L

LLLQZLCAKD

\ D

u_o_L 4

€}an deraluiuùîìme… dEi

xmìL dexiugvuto pre2t'ìw‘

{

di a

di brio

ins5n equili

À\ di&fiC0upù3inu@ PcnuL 1,

1;

4

——

93

r…… : )…

mi

tùìL

\—‘> $ùh'rj1

LL

JL$\… u91Ln_

dem, LO gk€k®&

EECQÀXC)

QQ3L seem

anlmd. 5ìa oLSQU-nu’g Dru-xl)...

……ìQÌQKLQ Dgunh.

DUE>L dei

d©f®uuiungx"oug

wei…

& pPPìîx‘. di

Wen……

[_. ta&m =‘>(’m*rnxut-G.

dì$QQQUQQQÎQ/U£>

LLJ.°).ÌUR°UÌQ_CiÀ

… js’dtufììM

dabke

naciin ontuJ

unu

Un)n\R‘ì guch di…os…=9mp

\;hh\k&. \

:

LCDWMQB

pofibepl

..SL ! 5\3$.\D\ D\$OCC \3PÀ9:\ QNE‘.

DÉ\ D\

AUMENTO

A \

\ dn

\

d___ obi &.

\ \UU…€me

mkc; () ;

L)kL

Ur

mv?gfifiex

,;ÀjU &)$\Cbl Ua..€xin

\)bL d@)l

st\vxopufo 91314;(19…

Jrthm

di d {

d£>\ xx. &crmxgm

n(o«sn… & c\>(os;\>@kkì® («malto make,

njnf0

m)…prm $QJ) îcu—x.

QLQL Qu

93 ‘H_ .-——\> di ci);

+n$&o O\À$OC_

CDug;ml-fira9imù

\5“ …pn‘ml’ccî

&… di duto

W\ uu.

cochgpo…fi@x

:?::îekxfi. L\},

VJÒ (”Dfipn

\

\\ ‘

. $USÈ\CLA

ou

\ ‘

‘t0fò&g »

…QC:JQQ9ÎCJLQì\\LQÈÉAJ\OV\

._ 5…—

\ \

\ \

L n

\

\\ \ uu.

C.fioua un

dasscr…pa po(-tn

d.,u

WA

UL\A

ULV\ \

KL» +

… JUCDQ(th

rz… di…»…nmfìngu9

oh

…C) Q)Uco

px6

o30

to… D@l/

Diu U\L song

OJ, ,Qi\p&m dx\sgmsce,

Cxupvefie @)

m…

CDAQ,

Dn…

"d …

……9 (di/U)

maxxx.exùsg d<è)—

QEKYQJ‘1TNR;

Mgmo

…-LEGHSLRQWDME A…‘(TRUSY …? @3u39u3zQudxu n°\ììè_fpkme&

oun)

(è?… &°xìnmi…o

n;"ciusìx‘galp .:'—395)… oh

{ @Mìf _,ùiò{skn_Q—CQUQQ

pu3uLfi< Uu;3.>

obl °>D…LflîîulO).

QAS\XLQJLXÌÙML o… havutn

mmm Juan

.\ JUZO\AJSCCO\ÀQdQL

(*Qòfdtìhù

MQ’ULJSC &Co

0_

(\)oftm U\ . -

g:»uÎnLtm \

\ %‘Qxxe

—\ ‘

\J\Lm @OSÌÙ\XCÈJQXQ

QGJL

dJLN'\CCXXQ\

_

WQC%DJKLQV

(E ;:

ad mu… qne\m {lm

L…smfod $\1.Lx\\L.CO

acc-ebxnw U…‘unC

qxfiì%to @

diaccc…fpìîìfgn@_

oLi

\infifk)fl\ìfi

filS<rg

OU.)\\xGRJ.ÎÙÙTQ ì

,g‘\

% di d

into mutumsm

di @Ltq'35ca

Qfi=nc

occ»pu3inue £Z\DCCU_

,Qx\)eng

3,L Cu

nmuc\îìxafif©ue

Max CLC

L\\)Fun g(‘rnGùftwcxMé C…Qinè1xo

D\

NATu’QQUÈ

19 …IL

voi \-nago

pam‘ mL

disoccugnììou&a \S.DÎ…\YFQ_QSLì

&ug

Q\ì Quo…

Porci${hud.@ufib… U L.»N N

:

… :d… N=uCL—M)

…...

.… .— f—«>

(, L,

L… M.: UL…\

L…(d—

\ vv/

vx

di

untumìg_ J’ {L (xm3îUfhùm

Jb;uokxn JLf\)Q&LSD

mk OCQUQOLHQ\@

ASÈ<>CÀQÌO mei

di qun..dn

da; …Qn.

@C…Uîfoue

godx\f3fO\/\Q[\JQÀÌ\RÀLD m«c3Jc3ìuucqup

,i \\f\Ì'QYVQÙQ\

nL finn Du)PLLQ

(dr—(“:\glîîoug (96330… À«L\-

QCQ&UqÌG\LQ-ÈOJULQQ…

@,? CULL)

&Cuۈkooki

3\3 ‘\'Xlî\$0

dQÀ

GOT“

(4… WJLQHUC\

°—î"

::

Y…: …no

5=(‘_>C)Uflùxmfîl\>

NM=L_(d—uvv>=-D di…màeme L\

4171- …

U…;

GU— ,

dPì‘QDLJU;_..…

cìè,Q"kkììÒ\LQXÌ—À

19.3—

)ro dEi

…o

…ou2. uguali;—%

.e? …

dnlhî.

dexfuamth,

da

Hsm…e… pazzi Obb—

…QFQ5Q

dèi.)…è d…me

… \

.

deL Al

.qu.rxm +n15&0

0Leq\9\Ubf\o ?'

‘ ‘ R

@L9f’èìîhu)……x;

SQL

\ \ \1LQXC‘11'ì‘CÒ

L\. sîh‘ouè

JZL\)GUQ

@Upniìîgu…Qx Q(OCU

QLC

' Oè$ocvgh

J;;uepui

\lnfì\fùìù oCQupîléìfo_

fiisoccupaîi©…

obi .‘

TnQBQ (“

…Q/

”@@—g:… den\mxzi n$p€ìt(:

pvogu9iow9. name

SC)ÎK.Q

deL Spamm

8. ku…97LCntn

&\3L

8Q£UÌUW\fiQ im gg;

ghtì&m

b. €;G?GM\SZ\

JbvaU…o …QnL gre39—Q

U%Ln%kiausra es…

b. do‘dm mel

magia:)…

CJé “agliowe, m…“

° Mou… OU…(‘uurx 1991 dla

dulu©n%h

potvebbe WQDNQ

AQ); 42$\93m

’À£

…:…9 ,Q,C\>Q,U.rx 908.231“

Ege>uiocb0. ;…Munùi

dei

. hnbu‘,

gli

S£cìQ —CC$%9-învg

Q&ì?$o R’1

_;f,u; .

qn£>ìm vx£i

dolls…

d©k!è…\xflìxîb JU…

$51 Ucod 1VdQXLMJQALtO C\>C©Q\ÀJÈCO*OQ

gg,.vg,

… 9…odm1

‘ …Q\LQXOÙLCBL

QO\ÀfiCÀ

" Q<$Cod&…

QQULÉ\Cn… Ali… dù°\°\Cìh…ùflg

’ p‘tì3fh gen…—…;…

«:Uèi …

SML

<>Lg dàp€kkntiw© …dn iju‘gfln

…QduìQ ,Qn,

%iSteuun’cìcm MQL

iu…

òba…%kiakg )

torun %qucx Uuntumùa JLo.

San …pCod;x&fan

ÒJLSQOCUQQÈEQWQ, &,

(33… î

{ofm ak mo n’vgo:flm

…Qi\>QUQ …

@… d£ìîlfi.

e©€eiti

dP$Cfixfl

n2(ow;e gOoLUQioxxf.&uk

QP.\ aggregata—%>

di… %QL

«Qîn9Un d@sf \DFGQ=31 ’

% dè( saùn‘ju‘;

dexn"u9 Lyd—Pe?<u,3>

,Q;L d…Q'QJTJUJl—\ìfi9fflkke

(îqmîìîou…e P=<d+/Lì>bd

(°ì9ì

d…QÌ.QÎUUJÀA&DÌÎKQ\L&

…an \DW3‘ÙV;

‘(ΑQ‘unZ-H‘LNAP CYÈJL uxth‘n

dei ue!

&Llylpo—n Cììì-ng

ugqu

o\ei of pveìB—ì‘

ÒQ,QÀUQ,QLD pve;ìfix wel…gè1ioda).

uei ci9teìuuinnàioufi

DA').

brem(Pe=k P

îQQXJLOÒ\D.…U—JOLL oun O\Ei

MUQUO

no\ùìì0\k@ km…

dpf —Co<\uî$on\xij “(L

&fiQD‘ÙLL

OLE-‘i

@

l\)?ewC-ì-Cì-u di dei greîîi

nh:e%n

; [L

Muehn

P‘Èîéìi DJ\JQ&LQ

î,\'\ @ConLu9x‘0me

P€{A+JAQF

Q= (ug—Ù

di…

_. ;…

mex;

dnL

dei

,u\p\m preìîi &…9M…o

{@@@—fim}

’ÀJL ui

uttì\ @$uufi

…‘Cup

‘Èb$\n (gne5h‘

oLm &

dìyddmccux‘blîiome QQL ;;

; .?

“M

\/ <TJ

v

6P+TR. î—VD

G

RGGRE -

DOMRND“:

RELRSZ:\ONF gx . … , -)

(+, -\- 1

L del dQî ZDDJCQ AQ

\ fM 9?€331

JLL‘UQ.U…O

A\JLJ..LQAAÌO

\ 3-an ok::

…(L1Lumìn …Q.‘ggt_uompto

u……u9tv; ,-Mì ggxdi

dei Mekuce

gm" ;P,

…Qg…ong prega—\” …{

;;erì ,Qn

;MI/P’L LM s\DOSW

Lugngt@…xri $1‘

$i

7

ol€C.oun\LLL\-x .

…QÎOJXQ

UQ'SÒ . LUMC-;._o

\ 5590&k13_

CiLm………m;___

QA\$ \

.. Ì$ In; d.}:UJJU \\Cgcpì.

…)?JÌQLLQ

{>

____\<___‘_ \<

..…--=—(,.—- &

'

-. a»… ci…

\

[ \ $pe$o. pobbùCn…

AD‘-—D

\’\<———>\

! ,

‘ Ag

| , dP_U‘Ù$PXÌB…QL

AD“.';—‘Ddikuu‘u_g'ìnue ALADKJ.QÌQ_1

.' ‘

Y“ 7 Y

‘PzPe<d+/À1>F<d—ììaì>

AS"… "

G\Tì

v=Y(-"—Î=

\V'

QD'— … Cinti ìovf

dntn dei

unio& Q\QlXiv@ììn

P@L no

;Pe &, QH>1LQ

@'YteSo pex…

UU… î

,

@@th mknzìfoui

di du…e

qv95te

uwia\<aìki M

pmih‘rfl \\nDLLQì—cx‘xsfm T,.

G…

o_, ; ,.

di del dei

ìsùp\un

un\nrì

d\oì-emuìxmun (3101M1 pfociu.îinxficg‘

.); go‘uikib—n‘o Yi …e…

già……

daL pe'—«D

o\)l Qup©$îìfbm9

dfp@xx£ìk

o(‘9qxax'hlhfio \DÀDYQ_

D\‘Qìiìi ;D

ngn di Lu—CLuan3xmi‘éìgnx‘fith.

hab…

n-QQQÎ"®; pasi2riou2…

QU(\)fi o%vego…m_g, dei

meso

LL -Cx‘S$ùÌD

Ùepe,

NQL Pe’. ,QLUQLLO

osm….;@m> g>ve33i

©QJUXY‘LnJQOSS\QL&…

… mil…

d…uàunà‘oue dei ,come Qin-bo,

iLQU‘ULÌXWJA.

_ìnxn(o…h;gî I

‘ di

Pe SQO$MM o€Fextm

,Qu aggregato…

Ca1UXÙÌGJUDÌ c…mo

mel tp.…n0î

Tu’cknui'fiì .Q‘QGUù5LM0

‘CQ;CCCmLC%O

u

..ill"iili“i°

"’

…e, L ._

…va

dnìb

aggfìgam +.cncmiotn,

A3 QLL

.S p@luw

° n‘©‘PQRÌD,

o(.cL c…nfu3 OU—


PAGINE

69

PESO

16.39 MB

AUTORE

virdu

PUBBLICATO

+1 anno fa


DETTAGLI
Corso di laurea: Corso di laurea in economia e finanza
SSD:
A.A.: 2018-2019

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher virdu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Macroeconomia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Modena e Reggio Emilia - Unimore o del prof Cotterli Federica.

Acquista con carta o conto PayPal

Scarica il file tutte le volte che vuoi

Paga con un conto PayPal per usufruire della garanzia Soddisfatto o rimborsato

Recensioni
Ti è piaciuto questo appunto? Valutalo!

Altri appunti di Macroeconomia

Riassunto esame Introduzione alla macroeconomia, prof. Strozzi, libro consigliato Macroeconomia. Una prospettiva europea, Blanchard, Amighini, Giavazzi
Appunto
Microeconomia (cenni semplici per passare con 30)
Appunto
Riassunto esame Modelli per gli investimenti finanziari, prof. Torricelli, libro consigliato Opzioni, futures e altri derivati, John C. Hull
Appunto
Appunti economia degli intermediari finanziari
Appunto