Ominide 50 punti
Omero - Odissea
Libro IX

vv. 362-412 – L'accecato Polifemo
[greek]αὐτὰρ ἐπεὶ Κύκλωπα περὶ φρένας ἤλυθεν οἶνος,
καὶ τότε δή μιν ἔπεσσι προσηύδων μειλιχίοισι·
"Κύκλωψ, εἰρωτᾷς μ᾽ ὄνομα κλυτόν, αὐτὰρ ἐγώ τοι
ἐξερέω· σὺ δέ μοι δὸς ξείνιον, ὥς περ ὑπέστης.

Οὖτις ἐμοί γ᾽ ὄνομα· Οὖτιν δέ με κικλήσκουσι
μήτηρ ἠδὲ πατὴρ ἠδ᾽ ἄλλοι πάντες ἑταῖροι.᾽
"ὣς ἐφάμην, ὁ δέ μ᾽ αὐτίκ᾽ ἀμείβετο νηλέι θυμῷ·
"Οὖτιν ἐγὼ πύματον ἔδομαι μετὰ οἷς ἑτάροισιν,
τοὺς δ᾽ ἄλλους πρόσθεν· τὸ δέ τοι ξεινήιον ἔσται.
"ἦ καὶ ἀνακλινθεὶς πέσεν ὕπτιος, αὐτὰρ ἔπειτα
κεῖτ᾽ ἀποδοχμώσας παχὺν αὐχένα, κὰδ δέ μιν ὕπνος
ᾕρει πανδαμάτωρ· φάρυγος δ᾽ ἐξέσσυτο οἶνος
ψωμοί τ᾽ ἀνδρόμεοι· ὁ δ᾽ ἐρεύγετο οἰνοβαρείων.
καὶ τότ᾽ ἐγὼ τὸν μοχλὸν ὑπὸ σποδοῦ ἤλασα πολλῆς,
ἧος θερμαίνοιτο· ἔπεσσι δὲ πάντας ἑταίρους
θάρσυνον, μή τίς μοι ὑποδείσας ἀναδύη.
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τάχ᾽ ὁ μοχλὸς ἐλάινος ἐν πυρὶ μέλλεν
ἅψεσθαι, χλωρός περ ἐών, διεφαίνετο δ᾽ αἰνῶς,
καὶ τότ᾽ ἐγὼν ἆσσον φέρον ἐκ πυρός, ἀμφὶ δ᾽ ἑταῖροι
ἵσταντ᾽· αὐτὰρ θάρσος ἐνέπνευσεν μέγα δαίμων.
οἱ μὲν μοχλὸν ἑλόντες ἐλάινον, ὀξὺν ἐπ᾽ ἄκρῳ,
ὀφθαλμῷ ἐνέρεισαν· ἐγὼ δ᾽ ἐφύπερθεν ἐρεισθεὶς
δίνεον, ὡς ὅτε τις τρυπῷ δόρυ νήιον ἀνὴρ
τρυπάνῳ, οἱ δέ τ᾽ ἔνερθεν ὑποσσείουσιν ἱμάντι
ἁψάμενοι ἑκάτερθε, τὸ δὲ τρέχει ἐμμενὲς αἰεί.
ὣς τοῦ ἐν ὀφθαλμῷ πυριήκεα μοχλὸν ἑλόντες
δινέομεν, τὸν δ᾽ αἷμα περίρρεε θερμὸν ἐόντα.
πάντα δέ οἱ βλέφαρ᾽ ἀμφὶ καὶ ὀφρύας εὗσεν ἀυτμὴ
γλήνης καιομένης, σφαραγεῦντο δέ οἱ πυρὶ ῥίζαι.
ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀνὴρ χαλκεὺς πέλεκυν μέγαν ἠὲ σκέπαρνον
εἰν ὕδατι ψυχρῷ βάπτῃ μεγάλα ἰάχοντα
φαρμάσσων· τὸ γὰρ αὖτε σιδήρου γε κράτος ἐστίν
ὣς τοῦ σίζ᾽ ὀφθαλμὸς ἐλαϊνέῳ περὶ μοχλῷ.
σμερδαλέον δὲ μέγ᾽ ᾤμωξεν, περὶ δ᾽ ἴαχε πέτρη,
ἡμεῖς δὲ δείσαντες ἀπεσσύμεθ᾽· αὐτὰρ ὁ μοχλὸν
ἐξέρυσ᾽ ὀφθαλμοῖο πεφυρμένον αἵματι πολλῷ.
τὸν μὲν ἔπειτ᾽ ἔρριψεν ἀπὸ ἕο χερσὶν ἀλύων,
αὐτὰρ ὁ Κύκλωπας μεγάλ᾽ ἤπυεν, οἵ ῥά μιν ἀμφὶς
ᾤκεον ἐν σπήεσσι δι᾽ ἄκριας ἠνεμοέσσας.
οἱ δὲ βοῆς ἀίοντες ἐφοίτων ἄλλοθεν ἄλλος,
ἱστάμενοι δ᾽ εἴροντο περὶ σπέος ὅττι ἑ κήδοι·
"᾽τίπτε τόσον, Πολύφημ᾽, ἀρημένος ὧδ᾽ ἐβόησας
νύκτα δι᾽ ἀμβροσίην καὶ ἀύπνους ἄμμε τίθησθα;
ἦ μή τίς σευ μῆλα βροτῶν ἀέκοντος ἐλαύνει;
ἦ μή τίς σ᾽ αὐτὸν κτείνει δόλῳ ἠὲ βίηφιν;"
"τοὺς δ᾽ αὖτ᾽ ἐξ ἄντρου προσέφη κρατερὸς Πολύφημος·
᾽ὦ φίλοι, Οὖτίς με κτείνει δόλῳ οὐδὲ βίηφιν.᾽
"οἱ δ᾽ ἀπαμειβόμενοι ἔπεα πτερόεντ᾽ ἀγόρευον·
εἰ μὲν δὴ μή τίς σε βιάζεται οἶον ἐόντα,
νοῦσον γ᾽ οὔ πως ἔστι Διὸς μεγάλου ἀλέασθαι,
ἀλλὰ σύ γ᾽ εὔχεο πατρὶ Ποσειδάωνι ἄνακτι.᾽[/greek][comment]autar epei Kuklopa peri frenas eluthen oinos,
kai tote de min epessi proseudon meilicioisi
"Kuklops, eirotas m onoma kluton, autar ego toi
exereo su de moi dos xeinion, os per upestes.
Outis emoi g onoma Outin de me kikleskousi
meter ede pater ed alloi pantes etairoi.
"os efamen, o de m autik ameibeto nelei thumo
"Outin ego pumaton edomai meta ois etaroisin,
tous d allous prosthen to de toi xeineion estai.
"e kai anaklintheis pesen uptios, autar epeita
keit apodocmosas pacun aucena, kad de min upnos
erei pandamator farugos d exessuto oinos
psomoi t andromeoi o d ereugeto oinobareion.
kai tot ego ton moclon upo spodou elasa polles,
eos thermainoito epessi de pantas etairous
tharsunon, me tis moi upodeisas anadue.
all ote de tac o moclos elainos en puri mellen
apsesthai, cloros per eon, diefaineto d ainos,
kai tot egon asson feron ek puros, amfi d etairoi
istant autar tharsos enepneusen mega daimon.
oi men moclon elontes elainon, oxun ep akro,
ofthalmo enereisan ego d efuperthen ereistheis
dineon, os ote tis trupo doru neion aner
trupano, oi de t enerthen uposseiousin imanti
apsamenoi ekaterthe, to de trecei emmenes aiei.
os tou en ofthalmo puriekea moclon elontes
dineomen, ton d aima perirree thermon eonta.
panta de oi blefar amfi kai ofruas eusen autme
glenes kaiomenes, sfarageunto de oi puri Oizai.
os d ot aner calkeus pelekun megan ee skeparnon
ein udati psucro bapte megala iaconta
farmasson to gar aute siderou ge kratos estin
os tou siz ofthalmos elaineo peri moclo.
smerdaleon de meg omoxen, peri d iace petre,
emeis de deisantes apessumeth autar o moclon
exerus ofthalmoio pefurmenon aimati pollo.
ton men epeit erripsen apo eo cersin aluon,
autar o Kuklopas megal epuen, oi Oa min amfis
okeon en speessi di akrias enemoessas.
oi de boes aiontes efoiton allothen allos,
istamenoi d eironto peri speos otti e kedoi
"tipte toson, Polufem, aremenos od eboesas
nukta di ambrosien kai aupnous amme tithestha;
e me tis seu mela broton aekontos elaunei;
e me tis s auton kteinei dolo ee biefin;"
"tous d aut ex antrou prosefe krateros Polufemos
o filoi, Outis me kteinei dolo oude biefin.
"oi d apameibomenoi epea pteroent agoreuon
ei men de me tis se biazetai oion eonta,
nouson g ou pos esti Dios megalou aleasthai,
alla su g euceo patri Poseidaoni anakti.[/comment]


Ma quando il vino arrivò alla mente del Ciclope, anche allora io gli parlai con dolci parole: “Ciclope, tu mi domandi il mio nome famoso, e dunque io te lo dirò, ma tu dammi il dono dell’ospitalità, come mi promettesti; Nessuno è il mio nome; Nessuno sono soliti chiamarmi la madre e il padre e tutti gli altri compagni.” Così dissi, e quello subito mi rispose con animo spietato: “Nessuno lo divorerò per ultimo dopo i suoi compagni, quegli altri li mangerò prima; questo avrai come dono ospitale.” Disse, e rovesciatosi all’indietro cadde supino, ma poi giacque piegando da un lato il grosso collo ed il sonno che tutto doma, lo colse; e dalla gola gli venivano su il vino e pezzi di carne umana; poi ruttava essendo pesante di vino. Ed allora io spinsi il palo sotto la molta cenere, finchè si riscaldasse ed incoraggiavo con parole tutti i compagni, temendo che qualcuno preso da paura mi si traesse indietro; ma quando il palo d’olivo subito dentro la brace stava per infiammarsi, pur essendo verde, risplendeva vivamente. Ed allora io lo trassi dal fuoco più vicino e i compagni mi stavano intorno; un dio poi mi ispirò un grande coraggio; e quelli, avendo preso il palo di olivo, appuntito sulla cima lo conficcarono nell’occhio, ed io, appoggiatomi di sopra, lo girai, come quando un carpentiere trapana col trapano il legno di una nave e gli altri lo girano al di sotto, attaccandosi con una cinghia dalle due parti e quello corre sempre continuamente; così noi reggendo quel palo infuocato lo giravamo nell’occhio di quello ed intorno al palo che era caldo scorreva il sangue; e la fiamma, mentre la pupilla bruciava, gli arse tutte le palpebre e le sopracciglia; e ne friggevano a fuoco le radici. [Come quando un fabbro immerge nell’acqua fredda per temperare una grande scure o un’ascia che stridono fortemente; e questo costituisce ogni volta la forza del ferro.] Così sfrigolava il suo occhio attorno al palo di ulivo; terribilmente e grandemente si lamentò ed attorno la roccia rimbombò e noi impauriti scappammo; ma quello trasse via dall’occhio il palo intriso di molto sangue. Poi essendo eccitato lo scagliò da sé con le mani e chiamava a gran voce i Ciclopi, i quali abitavano nelle caverne per le cime ventose intorno a lui; E quelli, ascoltando il grido, vennero chi da una parte, chi dall’altra e, fermatisi attorno alla spelonca, domandavano che cosa lo affliggesse; “Perché mai, così abbattuto, o Polifemo, nella notte divina gridasti in questo modo e ci rendevi insonni? O forse qualcuno dei mortali contro la tua volontà ti porta via le greggi? Oppure qualcuno uccide te stesso con l’inganno o con la forza?” A sua volta il forte Polifemo dall’antro si rivolse ad essi: “O miei cari, Nessuno mi uccide con l’inganno e non con la violenza.” Quelli poi rispondendo, dicevano parole alate: “Se nessuno usa violenza a te, poiché sei solo, non è possibile evitare la malattia che viene dal grande Zeus, orsù prega il re Poseidone tuo padre.”
Hai bisogno di aiuto in Omero?
Trova il tuo insegnante su Skuola.net | Ripetizioni
Potrebbe Interessarti
×
Registrati via email