Pillaus di Pillaus
Genius 7338 punti

Lisia - Contro Eratostene

LI

[greek]ἀλλ' οὗτος τὴν μὲν πόλιν ἐχθρὰν ἐνόμιζεν εἶναι, τοὺς δ' ὑμετέρους ἐχθροὺς φίλους, ὡς ἀμφότερα ταῦτα ἐγὼ πολλοῖς τεκμηρίοις παραστήσω, καὶ τὰς πρὸς ἀλλήλους διαφορὰς οὐχ ὑπὲρ ὑμῶν ἀλλ' ὑπὲρ ἑαυτῶν γιγνομένας, ὁπότεροι τὰ πράγματα πράξουσι καὶ τῆς πόλεως ἄρξουσιν.[/greek][comment]all houtos ten men polin echthran enomizen einai, tous d humeterous echthrous philous, hos amphotera tauta ego pollois tekmeriois parasteso, kai tas pros allelous diaphoras ouch huper humon all huper heauton gignomenas, hopoteroi ta pragmata praxousi kai tes poleos arxousin.[/comment]

Ma costui riteneva nemica la città e amici i vostri nemici, come vi dimostrerò entrambe le cose con molte prove, e (vi dimostrerò) che i loro reciproci dissensi nascevano non per il vostro bene ma per le loro ambizioni, per quale dei due avrebbe amministrato e governato la città.

[newpage]

LII
[greek]εἰ γὰρ ὑπὲρ τῶν ἀδικουμένων ἐστασίαζον, ποῦ κάλλιον ἦν ἀνδρὶ ἄρχοντι, ἢ Θρασυβούλου Φυλὴν κατειληφότος, τότε ἐπιδείξασθαι τὴν αὑτοῦ εὔνοιαν; ὁ δ' ἀντὶ τοῦ ἐπαγγείλασθαί τι ἢ πρᾶξαι ἀγαθὸν πρὸς τοὺς ἐπὶ Φυλῇ, ἐλθὼν μετὰ τῶν συναρχόντων εἰς Σαλαμῖνα καὶ Ἐλευσῖνάδε τριακοσίους τῶν πολιτῶν ἀπήγαγεν εἰς τὸ δεσμωτήριον, καὶ μιᾷ ψήφῳ αὐτῶν ἁπάντων θάνατον κατεψηφίσατο.[/greek][comment]ei gar huper ton adikoumenon estasiazon, pou kallion en andri archonti, e Thrasuboulou Phulen kateilephotos, tote epideixasthai ten hautou eunoian; ho d anti tou epangeilasthai ti e praxai agathon pros tous epi Phulei, elthon meta ton sunarchonton eis Salamina kai Eleusinade triakosious ton politon apegagen eis to desmoterion, kai miai psephoi auton hapanton thanaton katepsephisato.[/comment]

Se davvero prendevano partito per la difesa dei perseguitati, quale occasione migliore per un magistrato, dopo che Trasibulo ebbe occupato File, mostrare allora la sua buona disposizione? Egli invece di fare qualche concessione o di dare appoggio a quelli di File, recatosi con altri del governo a Salamina e ad Eleusi, condusse in carcere trecento cittadini, e con una sola votazione fece condannare a morte tutti loro.

[newpage]

LIII
[greek]ἐπειδὴ δὲ εἰς τὸν Πειραιᾶ ἤλθομεν καὶ αἱ ταραχαὶ γεγενημέναι ἦσαν καὶ περὶ τῶν διαλλαγῶν οἱ λόγοι ἐγίγνοντο, πολλὰς ἑκάτεροι ἐλπίδας εἴχομεν πρὸς ἀλλήλους ἔσεσθαι, ὡς ἀμφότεροι ἔδειξαν. οἱ μὲν γὰρ ἐκ Πειραιῶς κρείττους ὄ;ντες εἴασαν[/greek][comment]epeide de eis ton Peiraia elthomen kai hai tarachai gegenemenai esan kai peri ton diallagon hoi logoi egignonto, pollas hekateroi elpidas eichomen pros allelous esesthai, hos amphoteroi edeixan. hoi men gar ek Peiraios kreittous ontes eiasan[/comment]

Dopo che arrivammo al Pireo e dopo che erano avvenuti i tumulti e c'erano trattative per la riconciliazione, da entrambe le parti avevamo molte speranze che saremmo stati reciprocamente come da entrambe si era dimostrato.

[newpage]

LIV
[greek]αὐτοὺς ἀπελθεῖν: οἱ δὲ εἰς τὸ ἄστυ ἐλθόντες τοὺς μὲν τριάκοντα ἐξέβαλον πλὴν Φείδωνος καὶ Ἐρατοσθένους, ἄρχοντας δὲ τοὺς ἐκείνοις ἐχθίστους εἵλοντο, ἡγούμενοι δικαίως ἂν ὑπὸ τῶν αὐτῶν τούς τε τριάκοντα μισεῖσθαι καὶ τοὺς ἐν Πειραιεῖ φιλεῖσθαι.[/greek][comment]autous apelthein: hoi de eis to astu elthontes tous men triakonta exebalon plen Pheidonos kai Eratosthenous, archontas de tous ekeinois echthistous heilonto, hegoumenoi dikaios an hupo ton auton tous te triakonta miseisthai kai tous en Peiraiei phileisthai.[/comment]

E infatti quelli del Pireo, pur essendo vincitori, lasciarono andare gli altri; e quelli poi tornati in città cacciarono i trenta fuorché Fidone ed Eratostene, scelsero come capi i più invisi ai Trenta, convinti ragionevolmente che essi avrebbero detestato i trenta e avrebbero avuto cari i democratici del Pireo.

[newpage]

LV
[greek]τούτων τοίνυν Φείδων [ὁ τῶν τριάκοντα] γενόμενος καὶ Ἱπποκλῆς καὶ Ἐπιχάρης ὁ Λαμπτρεὺς καὶ ἕτεροι οἱ δοκοῦντες εἶναι ἐναντιώτατοι Χαρικλεῖ καὶ Κριτίᾳ καὶ τῇ ἐκείνων ἑταιρεία, ἐπειδή αὐτοὶ2 εἰς τὴν ἀρχὴν κατέστησαν, πολὺ μείζω στάσιν καὶ πόλεμον ἐπὶ τοὺς ἐν Πειραιεῖ [ἢ] τοῖς ἐξ ἄστεως ἐποίησαν.[/greek][comment]touton toinun Pheidon [ho ton triakonta] genomenos kai Hippokles kai Epichares ho Lamptreus kai heteroi hoi dokountes einai enantiotatoi Chariklei kai Kritiai kai tei ekeinon hetaireia, epeide autoi eis ten archen katestesan, polu meizo stasin kai polemon epi tous en Peiraiei [e] tois ex asteos epoiesan.[/comment]

Tra questi c'erano dunque Fidone, uno dei trenta, Ippocle, Epicare di Lamptre e altri che sembrava fossero accaniti avversari di Caricle e di Crizia e della loro fazione, poiché proprio costoro furono al potere, mossero maggior guerra e opposizione contro quelli del Pireo che non a quelli della città;

Hai bisogno di aiuto in Contro Eratostene?
Trova il tuo insegnante su Skuola.net | Ripetizioni
Registrati via email