Pillaus di Pillaus
Genius 7338 punti

Lisia - Contro Eratostene

XLI

[greek]πολλάκις οὖν ἐθαύμασα τῆς τόλμης τῶν λεγόντων ὑπὲρ αὐτοῦ, πλὴν ὄταν ἐνθυμηθῶ ὄτι τῶν αὐτῶν ἐστιν αὐτούς τε πάντα τὰ κακὰ ἐργάζεσθαι καὶ τοὺς τοιούτους ἐπαινεῖν.[/greek][comment]pollakis oun ethaumasa tes tolmes ton legonton huper autou, plen hotan enthumetho hoti ton auton estin autous te panta ta kaka ergazesthai kai tous toioutous epainein.[/comment]

Spesso dunque mi sono stupito per la temerarietà di quelli che lo difendono, tranne quando io rifletta che è proprio di questi compiere ogni infamia e lodare i loro simili.

[newpage]

XLII[/greek][comment]ou gar nun proton toi humeteroi plethei ta enantia epraxen, alla kai epi ton tetrakosion en toi stratopedoi oligarchian kathistas epheugen ex Hellespontou trierarchos katalipon ten naun, meta Iatrokleous kai heteron, hon ta onomata ouden deomai legein. aphikomenos de deuro tanantia tois boulomenois demokratian einai epratte. kai touton marturas humin parexomai. Martures
[greek]οὐ γὰρ νῦν πρῶτον τῷ ὑμετέρῳ πλήθει τὰ ἐναντία ἔπραξεν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν τετρακοσίων ἐν τῷ στρατοπέδῳ ὀλιγαρχίαν καθιστὰς ἔφευγεν ἐξ Ἑλλησπόντου τριήραρχος καταλιπὼν τὴν ναῦν, μετὰ Ἰατροκλέους καὶ ἑτέρων, ὧν τὰ ὀνόματα οὐδὲν δέομαι λέγειν. ἀφικόμενος δὲ δεῦρο τἀναντία τοῖς βουλομένοις δημοκρατίαν εἶναι ἔπραττε. καὶ τούτων μάρτυρας ὑμῖν παρέξομαι. (Μάρτυρες)[/comment]

Infatti non ora per la prima volta si opponeva alla vostra democrazia, ma anche al tempo dei Quattrocento, propostosi di stabilire l'oligarchia nell'esercito, fuggì dall'Ellesponto dopo aver abbandonato la nave mentre era trierarca, insieme a Iatrocle e ad altri, dei quali non è necessario che io dica i nomi. Tornato di nuovo (ad Atene) operò contro i fautori della democrazia. E vi darò i testimoni di questi fatti. (Testimoni)

[newpage]

XLIII
[greek]τὸν μὲν τοίνυν μεταξὺ βίον αὐτοῦ παρήσω: ἐπειδὴ δὲ ἡ ναυμαχία καὶ ἡ συμφορὰ τῇ πόλει ἐγένετο, δημοκρατίας ἔτι οὔσης, ὄθεν τῆς στάσεως ἦρξαν, πέντε ἄνδρες ἔφοροι κατέστησαν ὑπὸ τῶν καλουμένων ἑταίρων, συναγωγεῖς μὲν τῶν πολιτῶν ἄρχοντες δὲ τῶν συνωμοτῶν, ἐναντία δὲ τῷ ὑμετέρῳ πλήθει πράττοντες: ὧν Ἐρατοσθένης καὶ Κριτίας ἦσαν.[/greek][comment]ton men toinun metaxu bion autou pareso: epeide de he naumachia kai he sumphora tei polei egeneto, demokratias eti ouses, hothen tes staseos erxan, pente andres ephoroi katestesan hupo ton kaloumenon hetairon, sunagogeis men ton politon archontes de ton sunomoton, enantia de toi humeteroi plethei prattontes: hon Eratosthenes kai Kritias esan.[/comment]

Tralascerò dunque la sua vita nel frattempo, ma dopo che avvenne la battaglia navale (di Egospotami) e la rovina per la città, mentre c'era ancora la democrazia, di qui avviarono il rivolgimento politico, furono istituiti cinque efori dai cosiddetti associati (nelle eterie) come convocatori dei cittadini, ma in realtà come capi dei congiurati e intenti ad agire contro il popolo; tra questi c'erano Eratostene e Crizia.

[newpage]

XLIV
[greek]οὗτοι δὲ φυλάρχους τε ἐπὶ τὰς φυλὰς κατέστησαν, καὶ ὄ τι δέοι χειροτονεῖσθαι καὶ οὕστινας χρείη2 ἄρχειν παρήγγελλον, καὶ εἴ τι ἄλλο πράττειν βούλοιντο, κύριοι ἦσαν: οὕτως οὐχ ὑπὸ τῶν πολεμίων μόνον ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τούτων πολιτῶν ὄ;ντων ἐπεβουλεύεσθε ὄπως μήτ' ἀγαθὸν μηδὲν ψηφιεῖσθε πολλῶν τε ἐνδεεῖς ἔσεσθε.[/greek][comment]houtoi de phularchous te epi tas phulas katestesan, kai ho ti deoi cheirotoneisthai kai houstinas chreie archein parengellon, kai ei ti allo prattein boulointo, kurioi esan: houtos ouch hupo ton polemion monon alla kai hupo touton politon onton epebouleuesthe hopos met agathon meden psephieisthe pollon te endeeis esesthe.[/comment]

Questi misero un responsabile a capo di ogni tribù, e ordinavano per che cosa si dovesse votare e chi dovesse governare, e se avessero voluto fare qualcos'altro ne sarebbero stati padroni; così eravate insidiati non solo dai nemici ma anche da questi (che erano) vostri concittadini, perché non decideste niente di buono e vi trovaste bisognosi di molte cose.

[newpage]

XLV
[greek]τοῦτο γὰρ καλῶς ἠπίσταντο, ὄτι ἄλλως μὲν οὐχ οἷοί τε ἔσονται περιγενέσθαι, κακῶς δὲ πραττόντων δυνήσονται: καὶ ὑμᾶς ἡγοῦντο τῶν παρόντων κακῶν ἐπιθυμοῦντας ἀπαλλαγῆναι περὶ τῶν μελλόντων οὐκ ἐνθυμήσεσθαι.[/greek][comment]touto gar kalos epistanto, hoti allos men ouch hoioi te esontai perigenesthai, kakos de prattonton dunesontai: kai humas hegounto ton paronton kakon epithumountas apallagenai peri ton mellonton ouk enthumesesthai.[/comment]

Questo sapevano bene: che diversamente non sarebbero stati in grado di ridurvi in loro potere, ma lo avrebbero potuto (solo) nel caso che voi foste in difficoltà; e calcolavano che voi, impazienti di liberarvi dei mali presenti, non vi sareste curati dei mali futuri.

Hai bisogno di aiuto in Contro Eratostene?
Trova il tuo insegnante su Skuola.net | Ripetizioni
Registrati via email