Pillaus di Pillaus
Genius 7338 punti
Lisia - Contro Eratostene
VI
[greek]Θέογνις γὰρ καὶ Πείσων ἔλεγον ἐν τοῖς τριάκοντα περὶ τῶν μετοίκων, ὡς εἶέν τινες τῇ πολιτείᾳ ἀχθόμενοι: καλλίστην οὖν εἶναι πρόφασιν τιμωρεῖσθαι μὲν δοκεῖν, τῷ δ' ἔργω χρηματίζεσθαι: πάντως δὲ τὴν μὲν πόλιν πένεσθαι τὴν [δ'] ἀρχὴν δεῖσθαι χρημάτων.[/greek][comment]Theognis gar kai Peison elegon en tois triakonta peri ton metoikon, hos eien tines tei politeiai achthomenoi: kallisten oun einai prophasin timoreisthai men dokein, toi d ergo chrematizesthai: pantos de ten men polin penesthai ten archen deisthai chrematon.[/comment]

Infatti Teognide e Pisone dicevano dinnanzi ai trenta riguardo ai meteci che alcuni erano avversi al governo e che era un ottimo pretesto per sembrare di punirli, invece per arricchirsi; che la città era allo stremo e che il governo aveva bisogno di denaro.[newpage]
VII
[greek]καὶ τοὺς ἀκούοντας οὐ χαλεπῶς ἔπειθον: ἀποκτιννύναι μὲν γὰρ ἀνθρώπους περὶ οὐδενὸς ἡγοῦντο, λαμβάνειν δὲ χρήματα περὶ πολλοῦ ἐποιοῦντο. ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς δέκα συλλαβεῖν, τούτων δὲ δύο πένητας, ἵνα αὐτοῖς ᾖ πρὸς τοὺς ἄλλους ἀπολογία, ὡς οὐ χρημάτων ἕνεκα ταῦτα πέπρακται, ἀλλὰ συμφέροντα τῇ πολιτεία γεγένηται, ὥσπερ τι τῶν ἄλλων εὐλόγως πεποιηκότες.[/greek][comment]kai tous akouontas ou chalepos epeithon: apoktinnunai men gar anthropous peri oudenos hegounto, lambanein de chremata peri pollou epoiounto. edoxen oun autois deka sullabein, touton de duo penetas, hina autois ei pros tous allous apologia, hos ou chrematon heneka tauta pepraktai, alla sumpheronta tei politeia gegenetai, hosper ti ton allon eulogos pepoiekotes.[/comment]

E non difficilmente persuasero gli ascoltatori: infatti per loro contava nulla uccidere la gente, contava molto prendere il loro denaro. Sembrò dunque loro opportuno ucciderne dieci, di questi due poveri, per avere una scusa davanti all'opinione pubblica, che cioè non per denaro si prendevano quei provvedimenti, ma che erano utili allo stato, come se avessero fatto secondo un giusto criterio qualcuna delle altre azioni.[newpage]
VIII
[greek]διαλαβόντες δὲ τὰς οἰκίας ἐβάδιζον: καὶ ἐμὲ μὲν ξένους ἑστιῶντα κατέλαβον, οὓς ἐξελάσαντες Πείσωνί με παραδιδόασιν: οἱ δὲ ἄλλοι εἰς τὸ ἐργαστήριον ἐλθόντες τὰ ἀνδράποδα ἀπεγράφοντο.[/greek][comment]dialabontes de tas oikias ebadizon: kai eme men xenous hestionta katelabon, hous exelasantes Peisoni me paradidoasin: hoi de alloi eis to ergasterion elthontes ta andrapoda apegraphonto.[/comment]

Andavano per le case dopo essersele spartite; e presero me che avevo ospiti a pranzo, cacciati i quali mi consegnarono a Pisone; gli altri andati alla fabbrica inventariarono gli scudi. Io chiesi a Pisone se prendendo denaro volesse salvarmi;[newpage]
IX
[greek]ἐγὼ δὲ Πείσωνα μὲν ἠρώτων εἰ βούλοιτό με σῶσαι χρήματα λαβών. ὁ δ' ἔφασκεν, εἰ πολλὰ εἴη. εἶπον ὄτι τάλαντον ἀργυρίου ἕτοιμος εἴην δοῦναι: ὁ δ' ὡμολόγησε ταῦτα ποιήσειν. ἠπιστάμην μὲν οὖν ὄτι οὔτε θεοὺς οὔτ' ἀνθρώπους νομίζει, ὄμως δ' ἐκ τῶν παρόντων ἐδόκει μοι ἀναγκαιότατον εἶναι πίστιν παρ' αὐτοῦ λαβεῖν.[/greek][comment]ego de Peisona men eroton ei bouloito me sosai chremata labon. ho d ephasken, ei polla eie. eipon hoti talanton arguriou hetoimos eien dounai: ho d homologese tauta poiesein. epistamen men oun hoti oute theous out anthropous nomizei, homos d ek ton paronton edokei moi anankaiotaton einai pistin par autou labein.[/comment]

egli disse di si, purché fosse tanto. Gli dissi che ero pronto a dargli un talento d'argento in moneta; lui fu d'accordo a fare ciò. Sapevo invero che non credeva né agli dei né agli uomini, tuttavia per le circostanze mi parve assolutamente necessario esigere da lui un giuramento.[newpage]
X
[greek]ἐπειδὴ δὲ ὤμοσεν, ἐξώλειαν ἑαυτῷ καὶ τοῖς παισὶν ἐπαρώμενος, λαβὼν τὸ τάλαντόν με σώσειν, εἰσελθὼν εἰς τὸ δωμάτιον τὴν κιβωτὸν ἀνοίγνυμι. Πείσων δ' αἰσθόμενος εἰσέρχεται, καὶ ἰδὼν τὰ ἐνόντα καλεῖ τῶν ὑπηρετῶν δύο, καὶ τὰ ἐν τῇ κιβωτῷ λαβεῖν ἐκέλευσεν.[/greek][comment]epeide de omosen, exoleian heautoi kai tois paisin eparomenos, labon to talanton me sosein, eiselthon eis to domation ten kiboton anoignumi. Peison d aisthomenos eiserchetai, kai idon ta enonta kalei ton hupereton duo, kai ta en tei kibotoi labein ekeleusen.[/comment]

Dopo che ebbe giurato, imprecando la sciagura a sé e ai suoi figli, che, preso il talento, mi avrebbe salvato, andato nella mia stanza aprii lo scrigno; Pisone accortosene entrò e, visto il contenuto, chiamò due degli aiutanti e ordinò di prendere quello che c'era dentro lo scrigno.
Hai bisogno di aiuto in Contro Eratostene?
Trova il tuo insegnante su Skuola.net | Ripetizioni
Registrati via email