Pillaus di Pillaus
Genius 7338 punti

Lisia - Contro Eratostene

XXVI

[greek]εἶτ', ὦ σχετλιώτατε πάντων, ἀντέλεγες μὲν ἵνα σώσειας, συνελάμβανες δὲ ἵνα ἀποκτείνῃς; καὶ ὄτε μὲν τὸ πλῆθος ἦν ὑμῶν κύριον τῆς σωτηρίας τῆς ἡμετέρας, ἀντιλέγειν φῂς τοῖς βουλομένοις ἡμᾶς ἀπολέσαι, ἐπειδὴ δὲ ἐπὶ σοὶ μόνῳ ἐγένετο καὶ σῶσαι Πολέμαρχον καὶ μή, εἰς τὸ δεσμωτήριον ἀπήγαγες; εἶθ' ὄ μέν, ὡς φῄς, ἀντειπὼν οὐδὲν ὠφέλησας, ἀξιοῖς χρηστὸς νομίζεσθαι, ὄτι δὲ συλλαβὼν ἀπέκτεινας, οὐκ [οἴει] ἐμοὶ καὶ τουτοισὶ δοῦναι δίκην;[/greek][comment]eit, o schetliotate panton, anteleges men hina soseias, sunelambanes de hina apokteineis; kai hote men to plethos en humon kurion tes soterias tes hemeteras, antilegein pheis tois boulomenois hemas apolesai, epeide de epi soi monoi egeneto kai sosai Polemarchon kai me, eis to desmoterion apegages; eith ho men, hos pheis, anteipon ouden ophelesas, axiois chrestos nomizesthai, hoti de sullabon apekteinas, ouk [oiei] emoi kai toutoisi dounai diken;[/comment]

E quando la maggioranza di voi era padrona della nostra salvezza, dici che ti opponevi a coloro che volevano rovinarci, ma quando dipese da te solo salvare Polemarco o no, lo portasti in carcere? Dunque poiché, come dici, essendoti opposto non ci giovasti, chiedi di essere reputato un buon cittadino, ma poiché avendolo arrestato lo uccidesti, non credi di dover rendere giustizia a me e a questi qui?

[newpage]

XXVII
[greek]καὶ μὴν οὐδὲ τοῦτο εἰκὸς αὐτῷ πιστεύειν, εἴπερ ἀληθῆ λέγει φάσκων ἀντειπεῖν, ὡς αὐτῷ προσετάχθη. οὐ γὰρ δήπου ἐν τοῖς μετοίκοις πίστιν παρ' αὐτοῦ ἐλάμβανον. ἔπειτα τῷ ἧττον εἰκὸς ἦν προσταχθῆναι ἢ ὄστις ἀντειπών γε ἐτύγχανε καὶ γνώμην ἀποδεδειγμένος; τίνα γὰρ εἰκὸς ἦν ἧττον ταῦτα ὑπηρετῆσαι ἢ τὸν ἀντειπόντα οἷς ἐκεῖνοι ἐβούλοντο πραχθῆναι;[/greek][comment]kai men oude touto eikos autoi pisteuein, eiper alethe legei phaskon anteipein, hos autoi prosetachthe. ou gar depou en tois metoikois pistin par autou elambanon. epeita toi hetton eikos en prostachthenai e hostis anteipon ge etunchane kai gnomen apodedeigmenos; tina gar eikos en hetton tauta huperetesai e ton anteiponta hois ekeinoi eboulonto prachthenai;[/comment]

E neppure questo è verosimile dargli per vero, se anche dicesse la verità affermando di essersi opposto, cioè che fu ordinato a lui. Certamente infatti (i trenta) non avrebbero messo alla prova la sua fedeltà riguardo ai meteci. Dunque a chi meno era verosimile che fosse ordinato, che a lui che si era appunto trovato ad opporsi e aveva manifestato la propria opinione? Chi era infatti meno verosimile che eseguisse i loro ordini di colui che si era opposto a ciò che loro volevano fosse compiuto?

[newpage]

XXVIII
[greek]ἔτι δὲ τοῖς μὲν ἄλλοις Ἀθηναίοις ἱκανή μοι δοκεῖ πρόφασις εἶναι τῶν γεγενημένων εἰς τοὺς τριάκοντα ἀναφέρειν τὴν αἰτίαν: αὐτοὺς δὲ τοὺς τριάκοντα, ἐὰν εἰς σφᾶς αὐτοὺς ἀναφέρωσι, πῶς ὑμᾶς εἰκὸς ἀποδέχεσθαι;[/greek][comment]eti de tois men allois Athenaiois hikane moi dokei prophasis einai ton gegenemenon eis tous triakonta anapherein ten aitian: autous de tous triakonta, ean eis sphas autous anapherosi, pos humas eikos apodechesthai;[/comment]

Inoltre mi sembra che gli altri Ateniesi abbiano una valida giustificazione degli avvenimenti, per scaricare la colpa sui trenta; ma gli stessi trenta com'è ammissibile che voi li giustifichiate, se scaricano la colpa su se stessi?

[newpage]

XXIX
[greek]εἰ μὲν γάρ τις ἦν ἐν τῇ πόλει ἀρχὴ ἰσχυροτέρα [αὐτῆς], ὑφ' ἧς αὐτῷ προσετάττετο παρὰ τὸ δίκαιον ἀνθρώπους ἀπολλύναι, ἴσως ἂν εἰκότως αὐτῷ συγγνώμην εἴχετε: νῦν δὲ παρὰ τοῦ ποτε καὶ λήψεσθε δίκην, εἴπερ ἐξέσται τοῖς τριάκοντα λέγειν ὄτι τὰ ὑπὸ τῶν τριάκοντα προσταχθέντα ἐποίουν;[/greek][comment]ei men gar tis en en tei polei arche ischurotera [autes], huph hes autoi prosetatteto para to dikaion anthropous apollunai, isos an eikotos autoi sungnomen eichete: nun de para tou pote kai lepsesthe diken, eiper exestai tois triakonta legein hoti ta hupo ton triakonta prostachthenta epoioun;[/comment]

Se infatti nella città ci fosse stato un potere più forte di quello, da cui gli fosse stato ordinato di uccidere la gente contro il diritto, avreste ovviamente indulgenza per lui; ora contro chi porterete mai la giustizia, se sarà concesso ai trenta di dire che eseguirono gli ordini dei trenta?

[newpage]

XXX
[greek]καὶ μὲν δὴ οὐκ ἐν τῇ οἰκία ἀλλ' ἐν τῇ ὁδῷ, σῴζειν τε αὐτὸν καὶ τὰ τούτοις ἐψηφισμένα παρόν, συλλαβὼν ἀπήγαγεν. ὑμεῖς δὲ πᾶσιν ὀργίζεσθε, ὄσοι εἰς τὰς οἰκίας ἦλθον τὰς ὑμετέρας ζήτησιν ποιούμενοι ἢ ὑμῶν ἢ τῶν ὑμετέρων τινός.[/greek][comment]kai men de ouk en tei oikia all en tei hodoi, soizein te auton kai ta toutois epsephismena paron, sullabon apegagen. humeis de pasin orgizesthe, hosoi eis tas oikias elthon tas humeteras zetesin poioumenoi e humon e ton humeteron tinos.[/comment]

E comunque, sorpresolo non in casa ma per strada, pur essendogli possibile salvarlo e rispettare i loro ordini, lo condusse in carcere. Voi siete sdegnati contro tutti quanti vennero nelle vostre case cercando qualcuno o di voi o dei vostri.

Hai bisogno di aiuto in Contro Eratostene?
Trova il tuo insegnante su Skuola.net | Ripetizioni
Registrati via email