Pillaus di Pillaus
Genius 7338 punti

Lisia - Contro Eratostene

XXI

[greek]οὗτοι γὰρ πολλοὺς μὲν τῶν πολιτῶν εἰς τοὺς πολεμίους ἐξήλασαν, πολλοὺς δ' ἀδίκως ἀποκτείναντες ἀτάφους ἐποίησαν, πολλοὺς δ' ἐπιτίμους ὄ;ντας ἀτίμους [τῆς πόλεως] κατέστησαν, πολλῶν δὲ θυγατέρας μελλούσας ἐκδίδοσθαι ἐκώλυσαν.[/greek][comment]houtoi gar pollous men ton politon eis tous polemious exelasan, pollous d adikos apokteinantes ataphous epoiesan, pollous d epitimous ontas atimous [tes poleos] katestesan, pollon de thugateras mellousas ekdidosthai ekolusan.[/comment]

Questi infatti cacciarono molti cittadini in esilio tra i nemici, ne lasciarono molti insepolti dopo averli ingiustamente uccisi, privarono molti, che avevano tutti i diritti, di tali diritti della città, e alle figlie di molti cittadini, che stavano per essere date in matrimonio, impedirono le nozze.

[newpage]

XXII
[greek]καὶ εἰς τοσοῦτόν εἰσι τόλμης ἀφιγμένοι ὥσθ' ἥκουσιν ἀπολογησόμενοι, καὶ λέγουσιν ὡς οὐδὲν κακὸν οὐδ' αἰσχρὸν εἰργασμένοι εἰσίν. ἐγὼ δ' ἐβουλόμην ἂν αὐτοὺς ἀληθῆ λέγειν: μετῆν γὰρ ἂν καὶ ἐμοὶ τούτου τἀγαθοῦ οὐκ ἐλάχιστον μέρος.[/greek][comment]kai eis tosouton eisi tolmes aphigmenoi hosth hekousin apologesomenoi, kai legousin hos ouden kakon oud aischron eirgasmenoi eisin. ego d eboulomen an autous alethe legein: meten gar an kai emoi toutou tagathou ouk elachiston meros.[/comment]

E sono giunti a tal punto di impudenza che vengono qui per difendersi, e dicono che non hanno fatto niente di male né di vergognoso. Io vorrei che dicessero la verità. Toccherebbe infatti anche a me di tale bene una parte davvero non piccola.

[newpage]

XXIII
[greek]νῦν δὲ οὔτε πρὸς τὴν πόλιν αὐτοῖς τοιαῦτα ὑπάρχει οὔτε πρὸς ἐμέ: τὸν ἀδελφὸν γὰρ μου, ὥσπερ καὶ πρότερον εἶπον, Ἐρατοσθένης ἀπέκτεινεν, οὔτε αὐτὸς ἰδίᾳ ἀδικούμενος οὔτε εἰς τὴν πόλιν ὁρῶν ἐξαμαρτάνοντα, ἀλλὰ τῇ ἑαυτοῦ παρανομία προθύμως ἐξυπηρετῶν.[/greek][comment]nun de oute pros ten polin autois toiauta huparchei oute pros eme: ton adelphon gar mou, hosper kai proteron eipon, Eratosthenes apekteinen, oute autos idiai adikoumenos oute eis ten polin horon examartanonta, alla tei heautou paranomia prothumos exupereton.[/comment]

Ma ora per loro non c'è tale stato di cose né riguardo alla città né riguardo a me. Infatti mio fratello, come ho detto anche prima, Eratostene l'ha ucciso, pur non avendo motivi di ingiustizia privatamente nei suoi confronti e pur non vedendolo colpevole verso la città, ma correndo dietro con ardore alla sua crudeltà.

[newpage]

XXIV
[greek]ἀναβιβασάμενος δ' αὐτὸν βούλομαι ἐρέσθαι, ὦ ἄνδρες δικασταί. τοιαύτην γὰρ γνώμην ἔχω: ἐπὶ μὲν τῇ τούτου ὠφελείᾳ καὶ πρὸς ἕτερον περὶ τούτου διαλέγεσθαι ἀσεβὲς εἶναι νομίζω, ἐπὶ δὲ τῇ τούτου βλάβῃ καὶ πρὸς αὐτὸν τοῦτον ὄσιον καὶ εὐσεβές. ἀνάβηθι οὖν μοι καὶ ἀπόκριναι, ὄ τι ἄν σε ἐρωτῶ.[/greek][comment]anabibasamenos d auton boulomai eresthai, o andres dikastai. toiauten gar gnomen echo: epi men tei toutou opheleiai kai pros heteron peri toutou dialegesthai asebes einai nomizo, epi de tei toutou blabei kai pros auton touton hosion kai eusebes. anabethi oun moi kai apokrinai, ho ti an se eroto.[/comment]

Facendolo salire sulla tribuna voglio interrogarlo, o giudici. Infatti io ho tale opinione: penso che sarebbe empio anche parlare di lui con un altro per il suo vantaggio, ma che sarebbe santo e giusto anche parlare con lui in persona per la sua rovina. Sali dunque (sulla tribuna) e rispondi a ciò che ti chiedo.

[newpage]

XXV
[greek]ἀπήγαγες Πολέμαρχον ἢ οὔ; "τὰ ὑπὸ τῶν ἀρχόντων προσταχθέντα δεδιὼς ἐποίουν." ἦσθα δ' ἐν τῷ βουλευτηρίῳ, ὄτε οἱ λόγοι ἐγίγνοντο περὶ ἡμῶν; "ἦ." πότερον συνηγόρευες τοῖς κελεύουσιν ἀποκτεῖναι ἢ ἀντέλεγες; "ἀντέλεγον." ἵνα μὴ ἀποθάνωμεν; "ἵνα μὴ ἀποθάνητε." ἡγούμενος ἡμᾶς ἄδικα πάσχειν ἢ δίκαια; "ἄδικα."[/greek][comment]apegages Polemarchon e ou; "ta hupo ton archonton prostachthenta dedios epoioun." estha d en toi bouleuterioi, hote hoi logoi egignonto peri hemon; "e." poteron sunegoreues tois keleuousin apokteinai e anteleges; "antelegon." hina me apothanomen; "hina me apothanete." hegoumenos hemas adika paschein e dikaia; "adika."[/comment]

- Hai condotto Polemarco in prigione o no? - Ho eseguito per paura gli ordini dei governanti. - Eri presente nel consiglio quando si prendevano le deliberazioni su di noi? - C'ero. - Eri d'accordo con quelli che volevano ucciderci o ti opponevi? - Mi opponevo. - Affinché non patissimo la morte? - Affinché non patiste la morte. - Convinto che patissimo una condanna giusta o ingiusta? - Ingiusta.

Hai bisogno di aiuto in Contro Eratostene?
Trova il tuo insegnante su Skuola.net | Ripetizioni
Registrati via email