Pillaus di Pillaus
Genius 7338 punti

Lisia - Contro Eratostene

XVI

[greek]ὁμοίως ἀποθανεῖσθαι. ταῦτα διανοηθεὶς ἔφευγον, ἐκείνων ἐπὶ τῇ αὐλείῳ θύρᾳ τὴν φυλακὴν ποιουμένων: τριῶν δὲ θυρῶν οὐσῶν, ἃς ἔδει με διελθεῖν, ἅπασαι ἀνεῳγμέναι ἔτυχον. ἀφικόμενος δὲ εἰς Ἀρχένεω τοῦ ναυκλήρου ἐκεῖνον. πέμπω εἰς ἄστυ, πευσόμενον περὶ τοῦ ἀδελφοῦ: ἥκων δὲ ἔλεγεν ὄτι Ἐρατοσθένης αὐτὸν ἐν τῇ ὁδῷ λαβὼν εἰς τὸ δεσμωτήριον ἀπαγάγοι.[/greek][comment]homoios apothaneisthai. tauta dianoetheis epheugon, ekeinon epi tei auleioi thurai ten phulaken poioumenon: trion de thuron ouson, has edei me dielthein, hapasai aneoigmenai etuchon. aphikomenos de eis Archeneo tou nauklerou ekeinon. pempo eis astu, peusomenon peri tou adelphou: hekon de elegen hoti Eratosthenes auton en tei hodoi labon eis to desmoterion apagagoi.[/comment]

Avendo pensato queste cose, mi diedi alla fuga, mentre quelli facevano la guardia alla porta del vestibolo; essendo tre le porte che dovevo oltrepassare, per caso erano tutte aperte. Giunto a casa di Archeneo l'armatore, lo mandai in città a informarsi di mio fratello; tornato mi disse che Eratostene, sorpresolo sulla via, l'aveva portato in carcere.

[newpage]

XVII
[greek]καὶ ἐγὼ τοιαῦτα πεπυσμένος τῆς ἐπιούσης νυκτὸς διέπλευσα Μέγαράδε. Πολεμάρχῳ δὲ παρήγγειλαν οἱ τριάκοντα τοὐπ' ἐκείνων εἰθισμένον παράγγελμα, πίνειν κώνειον, πρὶν τὴν αἰτίαν εἰπεῖν δι' ἥντινα ἔμελλεν ἀποθανεῖσθαι: οὕτω πολλοῦ ἐδέησε κριθῆναι καὶ ἀπολογήσασθαι.[/greek][comment]kai ego toiauta pepusmenos tes epiouses nuktos diepleusa Megarade. Polemarchoi de parengeilan hoi triakonta toup ekeinon eithismenon parangelma, pinein koneion, prin ten aitian eipein di hentina emellen apothaneisthai: houto pollou edeese krithenai kai apologesasthai.[/comment]

E io, sapute queste notizie, la notte seguente salpai per Megara. A Polemarco i trenta inviarono il loro solito ordine, cioè bere la cicuta, prima di dirgli la causa per la quale doveva morire: così tanto fu lungi dall'essere giudicato regolarmente e dal potersi difendere.

[newpage]

XVIII
[greek]καὶ ἐπειδὴ ἀπεδέρετο ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου τεθνεώς, τριῶν ἡμῖν οἰκιῶν οὐσῶν <ἐξ> οὐδεμιᾶς εἴασαν ἐξενεχθῆναι, ἀλλὰ κλεισίον μισθωσάμενοι προὔθεντο αὐτόν. καὶ πολλῶν ὄ;ντων ἱματίων αἰτοῦσιν οὐδὲν ἔδοσαν εἰς τὴν ταφήν, ἀλλὰ τῶν φίλων ὁ μὲν ἱμάτιον, ὁ δὲ προσκεφάλαιον, ὁ δὲ ὄ τι ἕκαστος ἔτυχεν ἔδωκεν εἰς τὴν ἐκείνου ταφήν.[/greek][comment]kai epeide apedereto ek tou desmoteriou tethneos, trion hemin oikion ouson [ex] oudemias eiasan exenechthenai, alla kleision misthosamenoi prouthento auton. kai pollon onton himation aitousin ouden edosan eis ten taphen, alla ton philon ho men himation, ho de proskephalaion, ho de ho ti hekastos etuchen edoken eis ten ekeinou taphen.[/comment]

E dopo che il morto fu restituito dal carcere, pur avendo noi tre case, da nessuna permisero che partisse il funerale, ma, presa in affitto una catapecchia, ve lo esposero. E pur avendo molti lenzuoli, non ne diedero nessuno a chi li chiedeva per la sepoltura, ma fra gli amici uno diede per la sepoltura un lenzuolo, un altro un cuscino, ciascuno ciò che si trovava ad avere.

[newpage]

XIX
[greek]καὶ ἔχοντες μὲν ἑπτακοσίας ἀσπίδας τῶν ἡμετέρων, ἔχοντες δὲ ἀργύριον καὶ χρυσίον τοσοῦτον, χαλκὸν δὲ καὶ κόσμον καὶ ἔπιπλα καὶ ἱμάτια γυναικεῖα ὄσα οὐδεπώποτε ᾤοντο κτήσεσθαι, καὶ ἀνδράποδα εἴκοσι καὶ ἑκατόν, ὧν τὰ μὲν βέλτιστα ἔλαβον, τὰ δὲ λοιπὰ εἰς τὸ δημόσιον ἀπέδοσαν, εἰς τοσαύτην ἀπληστίαν καὶ αἰσχροκέρδειαν ἀφίκοντο καὶ τοῦ τρόπου τοῦ αὑτῶν ἀπόδειξιν ἐποιήσαντο: τῆς γὰρ Πολεμάρχου γυναικὸς χρυσοῦς ἑλικτῆρας, οὓς ἔχουσα ἐτύγχανεν,[/greek][comment]kai echontes men heptakosias aspidas ton hemeteron, echontes de argurion kai chrusion tosouton, chalkon de kai kosmon kai epipla kai himatia gunaikeia hosa oudepopote oionto ktesesthai, kai andrapoda eikosi kai hekaton, hon ta men beltista elabon, ta de loipa eis to demosion apedosan, eis tosauten aplestian kai aischrokerdeian aphikonto kai tou tropou tou hauton apodeixin epoiesanto: tes gar Polemarchou gunaikos chrusous helikteras, hous echousa etunchanen,[/comment]

E trovandosi ad avere settecento scudi dei nostri, ad avere tanto argento, oro, bronzo, gioielli, mobili e abiti femminili quanti mai pensavano di prendere, e centoventi schiavi dei quali presero i migliori, consegnarono gli altri all'erario, arrivarono a tanta ingordigia e avidità e diedero una dimostrazione del loro carattere: infatti gli orecchini d'oro della moglie di Polemarco, che si trovava ad avere quando per la prima volta entrò nella casa, Melobio glieli strappò dagli orecchi.

[newpage]

XX
[greek]ὄτε τὸ πρῶτον ἦλθεν εἰς τὴν οἰκίαν Μηλόβιος ἐκ τῶν ὤτων ἐξείλετο. καὶ οὐδὲ κατὰ τὸ ἐλάχιστον μέρος τῆς οὐσίας ἐλέου παρ' αὐτῶν ἐτυγχάνομεν. ἀλλ' οὕτως εἰς ἡμᾶς διὰ τὰ χρήματα ἐξημάρτανον, ὥσπερ ἂν ἕτεροι μεγάλων ἀδικημάτων ὀργὴν ἔχοντες, οὐ τούτων ἀξίους γε ὄ;ντας τῇ πόλει, ἀλλὰ πάσας τὰς χορηγίας χορηγήσαντας, πολλὰς δ' εἰσφορὰς εἰσενεγκόντας, κοσμίους δ' ἡμᾶς αὐτοὺς παρέχοντας καὶ πᾶν τὸ προσταττόμενον ποιοῦντας, ἐχθρὸν δ' οὐδένα κεκτημένους, πολλοὺς δ' Ἀθηναίων ἐκ τῶν πολεμίων λυσαμένους: τοιούτων ἠξίωσαν οὐχ ὁμοίως μετοικοῦντας ὥσπερ αὐτοὶ ἐπολιτεύοντο.[/greek][comment]hote to proton elthen eis ten oikian Melobios ek ton oton exeileto. kai oude kata to elachiston meros tes ousias eleou par auton etunchanomen. all houtos eis hemas dia ta chremata exemartanon, hosper an heteroi megalon adikematon orgen echontes, ou touton axious ge ontas tei polei, alla pasas [men] tas choregias choregesantas, pollas d eisphoras eisenenkontas, kosmious d hemas autous parechontas kai pan to prostattomenon poiountas, echthron d oudena kektemenous, pollous d Athenaion ek ton polemion lusamenous: toiouton exiosan ouch homoios metoikountas hosper autoi epoliteuonto.[/comment]

E neppure per una minima parte della nostra sostanza riuscimmo a ottenere compassione da parte loro. Così infierirono contro di noi per le ricchezze come (avrebbero infierito) altri che avessero rancore per gravi ingiustizie, noi che non eravamo meritevoli di questo da parte della città, ma che sostenevamo tutte le coregie, che versavamo molti contributi, che ci mostravamo rispettosi dell'ordine, che obbedivamo a ogni comando, che non avevamo nessun nemico, che avevamo liberato molti Ateniesi dai nemici, di tali soprusi reputarono degni noi che come meteci vivevamo ben diversamente da come loro vivevano da cittadini.

Hai bisogno di aiuto in Contro Eratostene?
Trova il tuo insegnante su Skuola.net | Ripetizioni
Registrati via email