blakman di blakman
VIP 9176 punti
Descrizione di Babilonia

178. Κῦρος ἐπείτε τὰ πάντα τῆς ἠπείρου ὑποχείρια ἐποιήσατο, Ἀσσυρίοισι ἐπετίθετο. τῆς δὲ Ἀσσυρίης ἐστὶ μὲν κου καὶ ἄλλα πολίσματα μεγάλα πολλά, τὸ δὲ ὀνομαστότατον καὶ ἰσχυρότατον καὶ ἔνθα σφι Νίνου ἀναστάτου γενομένης τὰ βασιλήια κατεστήκεε, ἦν Βαβυλών, ἐοῦσα τοιαύτη δή τις πόλις. κέεται ἐν πεδίῳ μεγάλῳ, μέγαθος ἐοῦσα μέτωπον ἕκαστον εἴκοσι καὶ ἑκατὸν σταδίων, ἐούσης τετραγώνου: οὗτοι στάδιοι τῆς περιόδου τῆς πόλιος γίνονται συνάπαντες ὀγδώκοντα καὶ τετρακόσιοι, τὸ μέν νυν μέγαθος τοσοῦτον ἐστὶ τοῦ ἄστεος τοῦ Βαβυλωνίου, ἐκεκόσμητο δὲ ὡς οὐδὲν ἄλλο πόλισμα τῶν ἡμεῖς ἴδμεν. τάφρος μὲν πρῶτά μιν βαθέα τε καὶ εὐρέα καὶ πλέη ὕδατος περιθέει, μετὰ δὲ τεῖχος πεντήκοντα μὲν πηχέων βασιληίων ἐὸν τὸ εὖρος, ὕψος δὲ διηκοσίων πηχέων: ὁ δὲ βασιλήιος πῆχυς τοῦ μετρίου ἐστὶ πήχεος μέζων τρισὶ δακτύλοισι.

Ciro, dopo che ebbe sottomesso tutte le regioni del continente, assaliva gli Assiri. Dell'Assiria vi sono senza dubbio anche molte altre e grandi città, ma la più rinomata e la più illustre e dove fu posta la loro reggia dopo la distruzione di Ninive, era Babilonia, che è dunque una città di tal fatta. Essa sorge in una grande pianura, avente la lunghezza di centoventi stadi per lato, essendo di forma quadrata; questi stadi del perimetro della città, sommati insieme, sono quattrocentottanta. Dunque tale è l'estensione della città di Babilonia, era poi stata ornata come nessuna altra delle città che noi conosciamo. Per prima cosa corre intorno una fossa profonda, ampia e piena d'acqua, poi un muro, che è di larghezza di cinquanta cubiti regali, e di duecento cubiti di altezza: il cubito reale è maggiore di tre dita della misura del cubito normale.

[newpage]

179. δεῖ δή με πρὸς τούτοισι ἔτι φράσαι ἵνα τε ἐκ τῆς τάφρου ἡ γῆ ἀναισιμώθη, καὶ τὸ τεῖχος ὅντινα τρόπον ἔργαστο. ὀρύσσοντες ἅμα τὴν τάφρον ἐπλίνθευον τὴν γῆν τὴν ἐκ τοῦ ὀρύγματος ἐκφερομένην, ἑλκύσαντες δὲ πλίνθους ἱκανὰς ὤπτησαν αὐτὰς ἐν καμίνοισι: μετὰ δὲ τέλματι χρεώμενοι ἀσφάλτῳ θερμῇ καὶ διὰ τριήκοντα δόμων πλίνθου ταρσοὺς καλάμων διαστοιβάζοντες, ἔδειμαν πρῶτα μὲν τῆς τάφου τὰ χείλεα, δευτέρα δὲ αὐτὸ τὸ τεῖχος τὸν αὐτὸν τρόπον. ἐπάνω δὲ τοῦ τείχεος παρὰ τὰ ἔσχατα οἰκήματα μουνόκωλα ἔδειμαν, τετραμμένα ἐς ἄλληλα: τὸ μέσον δὲ τῶν οἰκημάτων ἔλιπον τεθρίππῳ περιέλασιν. πύλαι δὲ ἐνεστᾶσι πέριξ τοῦ τείχεος ἑκατόν, χάλκεαι πᾶσαι, καὶ σταθμοί τε καὶ ὑπέρθυρα ὡσαύτως. ἔστι δὲ ἄλλη πόλις ἀπέχουσα ὀκτὼ ἡμερέων ὁδὸν ἀπὸ Βαβυλῶνος: Ἲς οὔνομα αὐτῇ. ἔνθα ἐστὶ ποταμὸς οὐ μέγας: Ἲς καὶ τῷ ποταμῷ τὸ οὔνομα: ἐσβάλλει δὲ οὗτος ἐς τὸν Εὐφρήτην ποταμὸν τὸ ῥέεθρον. οὗτος ὦν ὁ Ἲς ποταμὸς ἅμα τῷ, ὕδατι θρόμβους ἀσφάλτου ἀναδιδοῖ πολλούς, ἔνθεν ἡ ἄσφαλτος ἐς τὸ ἐν Βαβυλῶνι τεῖχος ἐκομίσθη.

Bisogna poi che oltre a ciò io dica pure in quale circostanza fu usata la terra da quella fossa e in che modo fu costruito il muro. Scavando la fossa, a un tempo riducevano in mattoni la terra portata via dallo scavo e trasportando mattoni sufficienti li facevano cuocere in fornaci; poi, usando la melma come asfalto caldo e ogni trenta ordini di mattoni intercalando strati di canne,costruirono prima le facce esterne della fossa, poi il muro stesso allo stesso modo. Nella parte superiore del muro, presso le estremità, posero costruzioni di un solo vano, rivolte una di fronte all'altra; lasciavano in mezzo a tali costruzioni il passaggio d'una quadriga. Tutt'attorno nel muro vi sono cento porte, tutte di bronzo,e stipiti e architravi della stessa natura. C'è un'altra città a otto giorni di viaggio da Babilonia, il cui nome è Is. Qui c'è un fiume non grande: Is è anche il nome del fiume: getta la corrente nel fiume Eufrate. Questo fiume Is insieme a ciò, trascina molti grumi di bitume con l'acqua; e da lì il bitume è stato preso per il muro di Babilonia.

Hai bisogno di aiuto in Erodoto?
Trova il tuo insegnante su Skuola.net | Ripetizioni
Registrati via email