Pillaus di Pillaus
Genius 7338 punti
Erodoto - Storie
Libro I

XXXI
[greek]ὣς δὲ τὰ κατὰ τὸν Τέλλον προετρέψατο ὁ Σόλων τὸν Κροῖσον εἴπας πολλά τε καὶ ὀλβία, ἐπειρώτα τίνα δεύτερον μετ' ἐκεῖνον ἴδοι, δοκέων πάγχυ δευτερεῖα γῶν οἴσεσθαι. ὃ δ' εἶπε "Κλέοβίν τε καὶ Βίτωνα. τούτοισι γὰρ ἐοῦσι γένος Ἀργείοισι βίος τε ἀρκέων ὑπῆν, καὶ πρὸς τούτῳ ῥώμη σώματος τοιήδε: ἀεθλοφόροι τε ἀμφότεροι ὁμοίως ἦσαν, καὶ δὴ καὶ λέγεται ὄδε ὁ λόγος. ἐούσης ὁρτῆς τῇ Ἥρῃ τοῖσι Ἀργείοισι ἔδεε πάντως τὴν μητέρα αὐτῶν ζεύγεϊ κομισθῆναι ἐς τὸ ἱρόν, οἱ δέ σφι βόες ἐκ τοῦ ἀγροῦ οὐ παρεγίνοντο ἐν ὥρῃ: ἐκκληιόμενοι δὲ τῇ ὥρῃ οἱ νεηνίαι ὑποδύντες αὐτοὶ ὑπὸ τὴν ζεύγλην εἷλκον τὴν ἅμαξαν, ἐπὶ τῆς ἁμάξης δέ σφι ὠχέετο ἡ μήτηρ: σταδίους δὲ πέντε καὶ τεσσεράκοντα διακομίσαντες ἀπίκοντο ἐς τὸ ἱρόν. ταῦτα δέ σφι ποιήσασι καὶ ὀφθεῖσι ὑπὸ τῆς πανηγύριος τελευτὴ τοῦ βίου ἀρίστη ἐπεγένετο, διέδεξέ τε ἐν τούτοισι ὁ θεὸς ὡς ἄμεινον εἴη ἀνθρώπῳ τεθνάναι μᾶλλον ἢ ζώειν. Ἀργεῖοι μὲν γὰρ περιστάντες ἐμακάριζον τῶν νεηνιέων τὴν ῥώμην, αἱ δὲ Ἀργεῖαι τὴν μητέρα αὐτῶν, οἵων τέκνων ἐκύρησε: ἡ δὲ μήτηρ περιχαρής ἐοῦσα τῷ τε ἔργῳ καὶ τῇ φήμῃ, στᾶσα ἀντίον τοῦ ἀγάλματος εὔχετο Κλεόβι τε καὶ Βίτωνι τοῖσι ἑωυτῆς τέκνοισι, οἵ μιν ἐτίμησαν μεγάλως, τὴν θεὸν δοῦναι τὸ ἀνθρώπῳ τυχεῖν ἄριστον ἐστί. μετὰ ταύτην δὲ τὴν εὐχὴν ὡς ἔθυσάν τε καὶ εὐωχήθησαν, κατακοιμηθέντες ἐν αὐτῷ τῷ ἱρῷ οἱ νεηνίαι οὐκέτι ἀνέστησαν ἀλλ' ἐν τέλεϊ τούτῳ ἔσχοντο. Ἀργεῖοι δὲ σφέων εἰκόνας ποιησάμενοι ἀνέθεσαν ἐς Δελφοὺς ὡς ἀριστῶν γενομένων."[/greek][comment]hos de ta kata ton Tellon proetrepsato ho Solon ton Kroison eipas polla te kai olbia, epeirota tina deuteron met ekeinon idoi, dokeon panchu deutereia gon oisesthai. ho d eipe "Kleobin te kai Bitona. toutoisi gar eousi genos Argeioisi bios te arkeon hupen, kai pros toutoi rhome somatos toiede: aethlophoroi te amphoteroi homoios esan, kai de kai legetai hode ho logos. eouses hortes tei Herei toisi Argeioisi edee pantos ten metera auton zeugeï komisthenai es to hiron, hoi de sphi boes ek tou agrou ou pareginonto en horei: ekkleiomenoi de tei horei hoi neeniai hupoduntes autoi hupo ten zeuglen heilkon ten hamaxan, epi tes hamaxes de sphi ocheeto he meter: stadious de pente kai tesserakonta diakomisantes apikonto es to hiron. tauta de sphi poiesasi kai ophtheisi hupo tes panegurios teleute tou biou ariste epegeneto, diedexe te en toutoisi ho theos hos ameinon eie anthropoi tethnanai mallon e zoein. Argeioi men gar peristantes emakarizon ton neenieon ten rhomen, hai de Argeiai ten metera auton, hoion teknon ekurese: he de meter perichares eousa toi te ergoi kai tei phemei, stasa antion tou agalmatos eucheto Kleobi te kai Bitoni toisi heoutes teknoisi, hoi min etimesan megalos, ten theon dounai to anthropoi tuchein ariston esti. meta tauten de ten euchen hos ethusan te kai euochethesan, katakoimethentes en autoi toi hiroi hoi neeniai ouketi anestesan all en teleï toutoi eschonto. Argeioi de spheon eikonas poiesamenoi anethesan es Delphous hos ariston genomenon."[/comment]

Dopoché Solone aveva volto la mente di Creso alle vicende di Tello, avendo detto molte e felici cose, domandò chi vedesse secondo dopo quello, pensando che avrebbe ottenuto almeno il secondo posto, e lui disse: "Cleobi e Bitone". Questi infatti, che erano Argivi di stirpe, avevano sufficienti averi e oltre a questo una tanto grande forza del corpo; entrambi erano parimenti atleti vittoriosi e appunto si racconta questo aneddoto: quando gli Argivi celebravano la festa in onore di Era, bisognava assolutamente che la loro madre fosse condotta con un carro al tempio, ma i buoi non vennero in aiuto dal campo in tempo; stretti dal tempo, i giovani sottopostisi loro stessi al giogo trascinarono il carro, sul carro la madre fu da loro portata, e dopo averla trasportata per quarantacinque stadi giunsero al tempio. Dopo aver fatto ciò ed essere stati visti dall'adunanza, sopraggiunse loro la miglior fine della vita, e il dio manifestò in loro che è meglio per l'uomo morire piuttosto che vivere. Infatti gli Argivi, fattisi intorno, stimarono beata la forza dei giovani, e le Argive la loro madre, perché aveva avuto in sorte tali figli. E la madre, piena di gioia per il fatto e per la fama, stando davanti alla statua, pregò la dea di dare ai suoi figli Cleobi e Bitone, che l'avevano onorata grandemente, la cosa migliore che possa accadere all'uomo. Dopo questa preghiera, dopoché ebbero fatto un sacrificio e banchettato, i giovani, addormentatisi nello stesso tempio, non si alzarono più, ma si trovarono in questa fine della vita. E gli Argivi, avendo fatto le loro statue, le portarono a Delfi poiché erano stati gli uomini migliori.[newpage]
XXXII
[greek]Σόλων μὲν δὴ εὐδαιμονίης δευτερεῖα ἔνεμε τούτοισι, Κροῖσος δὲ σπερχθεὶς εἶπε "ὦ ξεῖνε Ἀθηναῖε, ἡ δ' ἡμετέρη εὐδαιμονίη οὕτω τοι ἀπέρριπται ἐς τὸ μηδὲν ὥστε οὐδὲ ἰδιωτέων ἀνδρῶν ἀξίους ἡμέας ἐποίησας;" ὁ δὲ εἶπε "ὦ Κροῖσε, ἐπιστάμενόν με τὸ θεῖον πᾶν ἐὸν φθονερόν τε καὶ ταραχῶδες ἐπειρωτᾷς ἀνθρωπηίων πρηγμάτων πέρι. ἐν γὰρ τῷ μακρῷ χρόνῳ πολλὰ μὲν ἐστὶ ἰδεῖν τὰ μή τις ἐθέλει, πολλὰ δὲ καὶ παθεῖν. ἐς γὰρ ἑβδομήκοντα ἔτεα οὖρον τῆς ζόης ἀνθρώπῳ προτίθημι. οὗτοι ἐόντες ἐνιαυτοὶ ἑβδομήκοντα παρέχονται ἡμέρας διηκοσίας καὶ πεντακισχιλίας καὶ δισμυρίας, ἐμβολίμου μηνὸς μὴ γινομένου: εἰ δὲ δὴ ἐθελήσει τοὔτερον τῶν ἐτέων μηνὶ μακρότερον γίνεσθαι, ἵνα δὴ αἱ ὧραι συμβαίνωσι παραγινόμεναι ἐς τὸ δέον, μῆνες μὲν παρὰ τὰ ἑβδομήκοντα ἔτεα οἱ ἐμβόλιμοι γίνονται τριήκοντα πέντε, ἡμέραι δὲ ἐκ τῶν μηνῶν τούτων χίλιαι πεντήκοντα. τουτέων τῶν ἁπασέων ἡμερέων τῶν ἐς τὰ ἑβδομήκοντα ἔτεα, ἐουσέων πεντήκοντα καὶ διηκοσιέων καὶ ἑξακισχιλιέων καὶ δισμυριέων, ἡ ἑτέρη αὐτέων τῇ ἑτέρῃ ἡμέρῃ τὸ παράπαν οὐδὲν ὄμοιον προσάγει πρῆγμα. οὕτω ὦν Κροῖσε πᾶν ἐστὶ ἄνθρωπος συμφορή. ἐμοὶ δὲ σὺ καὶ πλουτέειν μέγα φαίνεαι καὶ βασιλεὺς πολλῶν εἶναι ἀνθρώπων: ἐκεῖνο δὲ τὸ εἴρεό με, οὔκω σε ἐγὼ λέγω, πρὶν τελευτήσαντα καλῶς τὸν αἰῶνα πύθωμαι. οὐ γάρ τι ὁ μέγα πλούσιος μᾶλλον τοῦ ἐπ' ἡμέρην ἔχοντος ὀλβιώτερος ἐστί, εἰ μή οἱ τύχη ἐπίσποιτο πάντα καλὰ ἔχοντα εὖ τελευτῆσαὶ τὸν βίον. πολλοὶ μὲν γὰρ ζάπλουτοι ἀνθρώπων ἀνόλβιοι εἰσί, πολλοὶ δὲ μετρίως ἔχοντες βίου εὐτυχέες. ὁ μὲν δὴ μέγα πλούσιος ἀνόλβιος δὲ δυοῖσι προέχει τοῦ εὐτυχέος μοῦνον, οὗτος δὲ τοῦ πλουσίου καὶ ἀνόλβου πολλοῖσι: ὃ μὲν ἐπιθυμίην ἐκτελέσαι καί ἄτην μεγάλην προσπεσοῦσαν ἐνεῖκαι δυνατώτερος, ὁ δὲ τοῖσιδε προέχει ἐκείνου: ἄτην μὲν καὶ ἐπιθυμίην οὐκ ὁμοίως δυνατὸς ἐκείνῳ ἐνεῖκαι, ταῦτα δὲ ἡ εὐτυχίη οἱ ἀπερύκει, ἄπηρος δὲ ἐστί, ἄνουσος, ἀπαθὴς κακῶν, εὔπαις, εὐειδής. εἰ δὲ πρὸς τούτοισι ἔτι τελευτήσῃ τὸν βίον εὖ, οὗτος ἐκεῖνος τὸν σὺ ζητέεις, ὁ ὄ;λβιος κεκλῆσθαι ἄξιος ἐστί: πρὶν δ' ἂν τελευτήσῃ, ἐπισχεῖν, μηδὲ καλέειν κω ὄ;λβιον ἀλλ' εὐτυχέα. τὰ πάντα μέν νυν ταῦτα συλλαβεῖν ἄνθρωπον ἐόντα ἀδύνατον ἐστί, ὥσπερ χωρῇ οὐδεμία καταρκέει πάντα ἑωυτῇ παρέχουσα, ἀλλὰ ἄλλο μὲν ἔχει ἑτέρου δὲ ἐπιδέεται: ἣ δὲ ἂν τὰ πλεῖστα ἔχῃ, αὕτη ἀρίστη. ὣς δὲ καὶ ἀνθρώπου σῶμα ἓν οὐδὲν αὔταρκες ἐστί: τὸ μὲν γὰρ ἔχει, ἄλλου δὲ ἐνδεές ἐστι: ὃς δ' ἂν αὐτῶν πλεῖστα ἔχων διατελέῃ καὶ ἔπειτα τελευτήσῃ εὐχαρίστως τὸν βίον, οὗτος παρ' ἐμοὶ τὸ οὔνομα τοῦτο ὦ βασιλεῦ δίκαιος ἐστὶ φέρεσθαι. σκοπέειν δὲ χρὴ παντὸς χρήματος τὴν τελευτήν, κῇ ἀποβήσεται: πολλοῖσι γὰρ δὴ ὑποδέξας ὄ;λβον ὁ θεὸς προρρίζους ἀνέτρεψε."[/greek][comment]Solon men de eudaimonies deutereia eneme toutoisi, Kroisos de sperchtheis eipe "o xeine Athenaie, he d hemetere eudaimonie houto toi aperriptai es to meden hoste oude idioteon andron axious hemeas epoiesas;" ho de eipe "o Kroise, epistamenon me to theion pan eon phthoneron te kai tarachodes epeirotais anthropeion pregmaton peri. en gar toi makroi chronoi polla men esti idein ta me tis ethelei, polla de kai pathein. es gar hebdomekonta etea ouron tes zoes anthropoi protithemi. houtoi eontes eniautoi hebdomekonta parechontai hemeras diekosias kai pentakischilias kai dismurias, embolimou menos me ginomenou: ei de de ethelesei touteron ton eteon meni makroteron ginesthai, hina de hai horai sumbainosi paraginomenai es to deon, menes men para ta hebdomekonta etea hoi embolimoi ginontai triekonta pente, hemerai de ek ton menon touton chiliai pentekonta. touteon ton hapaseon hemereon ton es ta hebdomekonta etea, eouseon pentekonta kai diekosieon kai hexakischilieon kai dismurieon, he hetere auteon tei heterei hemerei to parapan ouden homoion prosagei pregma. houto on Kroise pan esti anthropos sumphore. emoi de su kai plouteein mega phaineai kai basileus pollon einai anthropon: ekeino de to eireo me, ouko se ego lego, prin teleutesanta kalos ton aiona puthomai. ou gar ti ho mega plousios mallon tou ep hemeren echontos olbioteros esti, ei me hoi tuche epispoito panta kala echonta eu teleutesai ton bion. polloi men gar zaploutoi anthropon anolbioi eisi, polloi de metrios echontes biou eutuchees. ho men de mega plousios anolbios de duoisi proechei tou eutucheos mounon, houtos de tou plousiou kai anolbou polloisi: ho men epithumien ektelesai kai aten megalen prospesousan eneikai dunatoteros, ho de toiside proechei ekeinou: aten men kai epithumien ouk homoios dunatos ekeinoi eneikai, tauta de he eutuchie hoi aperukei, aperos de esti, anousos, apathes kakon, eupais, eueides. ei de pros toutoisi eti teleutesei ton bion eu, houtos ekeinos ton su zeteeis, ho olbios keklesthai axios esti: prin d an teleutesei, epischein, mede kaleein ko olbion all eutuchea. ta panta men nun tauta sullabein anthropon eonta adunaton esti, hosper chorei oudemia katarkeei panta heoutei parechousa, alla allo men echei heterou de epideetai: he de an ta pleista echei, haute ariste. hos de kai anthropou soma hen ouden autarkes esti: to men gar echei, allou de endees esti: hos d an auton pleista echon diateleei kai epeita teleutesei eucharistos ton bion, houtos par emoi to ounoma touto o basileu dikaios esti pheresthai. skopeein de chre pantos chrematos ten teleuten, kei apobesetai: polloisi gar de hupodexas olbon ho theos prorrizous anetrepse."[/comment]

Solone assegnò il secondo posto di felicità a questi, e Creso corrucciato disse: "Ospite ateniese, getti così nel nulla la mia felicità, che non mi hai neppure reso degno di uomini privati." E lui disse: "O Creso, tu interroghi sulle cose umane me che so che ogni divinità è invidiosa e portatrice di scompiglio. Infatti nel lungo tempo (della vita) è possibile vedere molte cose che uno non vuole e ne soffre molte. Io assegno il limite della vita per l'uomo a settanta anni. Tutti questi che sono settanta anni fanno venticinquemila e duecento giorni, poiché il mese non è intercalare, e se si vorrà che un anno ogni due sia più lungo di un mese, perché le stagioni si avvicendino sopraggiungendo nel momento opportuno, i mesi intercalari in settanta anni saranno trentacinque, i giorni di questi mesi mille e cinquanta. Di tutti questi giorni in settanta anni, che sono ventiseimila e duecentocinquanta, ognuno di loro non porta nessun fatto del tutto uguale a un altro giorno. Così, Creso, tutto per l'uomo è la sorte. Mi sembra che tu sia molto ricco e re di molti uomini: non ti dico ancora quello che mi hai chiesto prima di venire a sapere che hai terminato bene la vita. Infatti chi è molto ricco non è più felice davvero di chi vive alla giornata se la sorte non lo induce a terminare bene la vita con tante cose belle. Infatti mentre molti uomini straricchi sono infelici, invece molti che hanno modesti averi sono felici. Chi è molto ricco, infelice supera chi è felice solo per due cose, questi (supera) il ricco e infelice per molte cose: l'uno è più capace di soddisfare un desiderio e di sopportare una grande disgrazia sopraggiunta, l'altro lo supera per queste cose: non è capace di sopportare una sventura e un desiderio quanto lui, ma la fortuna tiene lontano da lui queste cose, è sano, senza malattie, immune dai mali, di buona prole, di bell'aspetto; se oltre a queste cose finirà anche bene la vita, questo è ciò che tu domandi, è degno di essere chiamato felice: prima che sia morto, (bisogna) aspettare e non chiamarlo ancora felice ma fortunato. Ora è impossibile che chi è uomo abbia tutte queste cose, come nessuna terra basta a se stessa producendo tutti i frutti, ma ne ha uno e ha bisogno ancora di un altro; quella che ne abbia la maggior parte è la migliore. Così anche il corpo dell'uomo non è sufficiente a sé in nulla: infatti ha una cosa ma ha bisogno di un'altra. Chi fra gli uomini viva con la maggior parte delle cose e poi concluda lietamente la vita, a mio giudizio è degno, come un re, di portare questo nome. Bisogna guardare la fine di ogni ricchezza come si concluderà: infatti dopo aver fatto intravedere a molti la felicità, il dio li abbatte del tutto".[newpage]
XXXIII
[greek]ταῦτα λέγων τῷ Κροίσῳ οὔ κως οὔτε ἐχαρίζετο, οὔτε λόγου μιν ποιησάμενος οὐδενὸς ἀποπέμπεται, κάρτα δόξας ἀμαθέα εἶναι, ὃς τὰ παρεόντα ἀγαθὰ μετεὶς τὴν τελευτὴν παντὸς χρήματος ὁρᾶν ἐκέλευε.[/greek][comment]tauta legon toi Kroisoi ou kos oute echarizeto, oute logou min poiesamenos oudenos apopempetai, karta doxas amathea einai, hos ta pareonta agatha meteis ten teleuten pantos chrematos horan ekeleue.[/comment]

Dicendo questo (Solone) non fu in nessun modo gradito a Creso, né (Creso) senza stimarlo per alcun discorso lo allontanò, pensando che fosse molto stolto, perché avendo trascurato i beni presenti lo esortava a guardare la fine di ogni ricchezza.
Hai bisogno di aiuto in Erodoto?
Trova il tuo insegnante su Skuola.net | Ripetizioni
Potrebbe Interessarti
×
Registrati via email