Pillaus di Pillaus
Genius 7338 punti
Erodoto - Storie
Libro VII

CLXXXIV

[greek]μέχρι μέν νυν τούτου τοῦ χώρου καὶ Θερμοπυλέων ἀπαθής τε κακῶν ἦν ὁ στρατός, καὶ πλῆθος ἦν τηνικαῦτα ἔτι, ὡς ἐγὼ συμβαλλόμενος εὑρίσκω, τῶν μὲν ἐκ τῶν νεῶν τῶν ἐκ τῆς Ἀσίης, ἐουσέων ἑπτὰ καὶ διηκοσιέων καὶ χιλιέων, τὸν μὲν ἀρχαῖον ἑκάστων τῶν ἐθνέων ἐόντα ὄμιλον τέσσερας καὶ εἴκοσι μυριάδας καὶ πρὸς χιλιάδα τε καὶ τετρακοσίους, ὡς ἀνὰ διηκοσίους ἄνδρας λογιζομένοισι ἐν ἑκάστῃ νηί. ἐπεβάτευον δὲ ἐπὶ τουτέων τῶν νεῶν, χωρὶς ἑκάστων τῶν ἐπιχωρίων ἐπιβατέων, Περσέων τε καὶ Μήδων καὶ Σακέων τριήκοντα ἄνδρες. οὗτος ἄλλος ὄμιλος γίνεται τρισμύριοι καὶ ἑξακισχίλιοι καὶ πρὸς διηκόσιοί τε καὶ δέκα. προσθήσω δ' ἔτι τούτῳ καὶ τῷ προτέρῳ ἀριθμῷ τοὺς ἐκ τῶν πεντηκοντέρων, ποιήσας, ὄ τι πλέον ἦν αὐτῶν ἢ ἔλασσον, ἀν' ὀγδώκοντα ἄνδρας ἐνεῖναι. συνελέχθη δὲ ταῦτα τὰ πλοῖα, ὡς καὶ πρότερον εἰρέθη, τρισχίλια. ἤδη ὦν ἄνδρες ἂν εἶεν ἐν αὐτοῖσι τέσσερες μυριάδες καὶ εἴκοσι. τοῦτο μὲν δὴ τό ἐκ τῆς Ἀσίης ναυτικὸν ἦν, σύμπαν ἐὸν πεντήκοντα μυριάδες καὶ μία, χιλιάδες δὲ ἔπεισι ἐπὶ ταύτῃσι ἑπτὰ καὶ πρὸς ἑκατοντάδες ἓξ καὶ δεκάς. τοῦ δὲ πεζοῦ ἑβδομήκοντα καὶ ἑκατὸν μυριάδες ἐγένοντο, τῶν δὲ ἱππέων ὀκτὼ μυριάδες. προσθήσω δ' ἔτι τούτοισι τὰς καμήλους τοὺς ἐλαύνοντας Ἀραβίους καὶ τοὺς τὰ ἅρματα Λίβυας, πλῆθος ποιήσας δισμυρίους ἄνδρας. καὶ δὴ τό τε ἐκ τῶν νεῶν καὶ τοῦ πεζοῦ πλῆθος συντιθέμενον γίνεται διηκόσιαί τε μυριάδες καὶ τριήκοντα καὶ μία, καὶ πρὸς χιλιάδες ἑπτὰ καὶ ἑκατοντάδες ἓξ καὶ δεκάς. τοῦτο μὲν τὸ ἐξ αὐτῆς τῆς Ἀσίης στράτευμα ἐξαναχθὲν εἴρηται, ἄνευ τε τῆς θεραπηίης τῆς ἑπομένης καὶ τῶν σιταγωγῶν πλοίων καὶ ὄσοι ἐνέπλεον τούτοισι.[/greek][comment]mechri men nun toutou tou chorou kai Thermopuleon apathes te kakon en ho stratos, kai plethos en tenikauta eti, hos ego sumballomenos heurisko, ton men ek ton neon ton ek tes Asies, eouseon hepta kai diekosieon kai chilieon, ton men archaion hekaston ton ethneon eonta homilon tesseras kai eikosi muriadas kai pros chiliada te kai tetrakosious, hos ana diekosious andras logizomenoisi en hekastei nei. epebateuon de epi touteon ton neon, choris hekaston ton epichorion epibateon, Perseon te kai Medon kai Sakeon triekonta andres. houtos allos homilos ginetai trismurioi kai hexakischilioi kai pros diekosioi te kai deka. prostheso d eti toutoi kai toi proteroi arithmoi tous ek ton pentekonteron, poiesas, ho ti pleon en auton e elasson, an ogdokonta andras eneinai. sunelechthe de tauta ta ploia, hos kai proteron eirethe, trischilia. ede on andres an eien en autoisi tesseres muriades kai eikosi. touto men de to ek tes Asies nautikon en, sumpan eon pentekonta muriades kai mia, chiliades de epeisi epi tauteisi hepta kai pros hekatontades hex kai dekas. tou de pezou hebdomekonta kai hekaton muriades egenonto, ton de hippeon okto muriades. prostheso d eti toutoisi tas kamelous tous elaunontas Arabious kai tous ta harmata Libuas, plethos poiesas dismurious andras. kai de to te ek ton neon kai tou pezou plethos suntithemenon ginetai diekosiai te muriades kai triekonta kai mia, kai pros chiliades hepta kai hekatontades hex kai dekas. touto men to ex autes tes Asies strateuma exanachthen eiretai, aneu te tes therapeies tes hepomenes kai ton sitagogon ploion kai hosoi enepleon toutoisi.[/comment]

Fino dunque a questo luogo e alle Termopili l'esercito era rimasto immune da danni e gli effettivi erano ancora, come trovo facendo il calcolo, il (numero) delle navi (partite) dall'Asia, che erano mille e duecentosette, e la ciurma primitiva fornita da ciascun popolo che era di duecentoquarantunomila (uomini), per chi calcoli circa duecento uomini per ciascuna nave. Erano imbarcati inoltre su queste navi, oltre ai marinai dei singoli popoli, Persiani e Medi e Saci, trenta uomini, quest'altro contingente risulta di trentaseimila duecentodieci (uomini). Aggiungerò ancora a questo e al numero precedente gli equipaggi delle navi a cinquanta remi, calcolando più o meno che vi fossero dentro ottanta uomini per ciascuna. Si raccolsero di queste navi tremila, come si è detto anche prima. Pertanto potranno essere stati su queste (navi) duecentoquarantamila uomini. Le forze marittime (salpate) dall'Asia, ammontavano complessivamente a cinquecentodiecimila, e a queste si aggiungono settemila e inoltre seicentodieci (uomini). Della fanteria erano un milione e settecentomila, dei cavalieri ottantamila, aggiungerò inoltre a questi gli Arabi montati su cammelli e i Libi montati su carri, calcolando il numero di ventimila uomini. E la moltitudine composta dalle navi e dalla fanteria è di duemilioni trecentodiciassettemila seicentodieci uomini. Questo che si è detto è dunque l'esercito condotto dall'Asia stessa, senza la servitù al seguito e senza le navi per il trasporto delle vettovaglie e quanti navigavano in queste.[newpage]
CLXXXVI
[greek]τὸ δὲ δὴ ἐκ τῆς Εὐρώπης ἀγόμενον στράτευμα ἔτι προσλογιστέα τούτῳ παντὶ τῷ ἐξηριθμημένῳ: δόκησιν δὲ δεῖ λέγειν. νέας μέν νυν οἱ ἀπὸ Θρηίκης Ἕλληνες καὶ οἱ ἐκ τῶν νήσων τῶν ἐπικειμενέων τῇ Θρηίκῃ παρείχοντο εἴκοσι καὶ ἑκατόν: ἐκ μέν νυν τουτέων τῶν νεῶν ἄνδρες τετρακισχίλιοι καὶ δισμύριοι γίνονται. πεζοῦ δὲ τὸν Θρήικες παρείχοντο καὶ Παίονες καὶ Ἐορδοὶ καὶ Βοττιαῖοι καὶ τὸ Χαλκιδικὸν γένος καὶ Βρύγοι καὶ Πίερες καὶ Μακεδόνες καὶ Περραιβοὶ καὶ Ἐνιῆνες καὶ Δόλοπες καὶ Μάγνητες καὶ Ἀχαιοὶ καὶ ὄσοι τῆς Θρηίκης τὴν παραλίην νέμονται, τούτων τῶν ἐθνέων τριήκοντα μυριάδας δοκέω γενέσθαι. αὗται ὦν αἱ μυριάδες ἐκείνῃσι προστεθεῖσαι τῇσι ἐκ τῆς Ἀσίης, γίνονται αἱ πᾶσαι ἀνδρῶν αἱ μάχιμοι μυριάδες διηκόσιαι καὶ ἑξήκοντα καὶ τέσσερες, ἔπεισι δὲ ταύτῃσι ἑκατοντάδες ἑκκαίδεκα καὶ δεκάς.[/greek][comment]to de de ek tes Europes agomenon strateuma eti proslogistea toutoi panti toi exerithmemenoi: dokesin de dei legein. neas men nun hoi apo Threikes Hellenes kai hoi ek ton neson ton epikeimeneon tei Threikei pareichonto eikosi kai hekaton: ek men nun touteon ton neon andres tetrakischilioi kai dismurioi ginontai. pezou de ton Threikes pareichonto kai Paiones kai Eordoi kai Bottiaioi kai to Chalkidikon genos kai Brugoi kai Pieres kai Makedones kai Perraiboi kai Enienes kai Dolopes kai Magnetes kai Achaioi kai hosoi tes Threikes ten paralien nemontai, touton ton ethneon triekonta muriadas dokeo genesthai. hautai on hai muriades ekeineisi prostetheisai teisi ek tes Asies, ginontai hai pasai andron hai machimoi muriades diekosiai kai hexekonta kai tesseres, epeisi de tauteisi hekatontades hekkaideka kai dekas.[/comment]

Anche l'esercito raccolto in Europa è da computarsi in aggiunta a tutto quello enumerato: bisogna fare una congettura. I Greci della Tracia e delle isole dirimpetto alla Tracia fornirono centoventi navi. Ora gli uomini di queste navi erano ventiquattromila. Della fanteria che fornirono i Traci, i Peoni, gli Eordi, i Bottiei, la gente della Calcidica, i Brigi, i Pieri, i Macedoni, i Perrebi, gli Eniei, i Delopi, i Magneti, gli Achei e quanti abitavano la regione costiera della Tracia, della fanteria dunque di questi popoli credo che fossero trecentomila. E questi trecentomila aggiunti a quelli dell'Asia risultano in tutto duecentosessantaquattro decine di migliaia di uomini combattenti cui si aggiungono ancora mille seicentodieci unità.
Hai bisogno di aiuto in Erodoto?
Trova il tuo insegnante su Skuola.net | Ripetizioni
Registrati via email