Pillaus di Pillaus
Genius 7338 punti
Erodoto - Storie
Libro III

L

[greek]ἐπείτε γὰρ τὴν ἑωυτοῦ γυναῖκα Μέλισσαν Περίανδρος ἀπέκτεινε, συμφορὴν τοιήνδε οἱ ἄλλην συνέβη πρὸς τῇ γεγονυίῃ γενέσθαι. ἦσάν οἱ ἐκ Μελίσσης δύο παῖδες, ἡλικίην ὃ μὲν ἑπτακαίδεκα ὁ δὲ ὀκτωκαίδεκα ἔτεα γεγονώς. τούτους ὁ μητροπάτωρ Προκλέης ἐὼν Ἐπιδαύρου τύραννος μεταπεμψάμενος παρ' ἑωυτὸν ἐφιλοφρονέετο, ὡς οἰκὸς ἦν θυγατρὸς ἐόντας τῆς ἑωυτοῦ παῖδας. ἐπείτε δὲ σφέας ἀπεπέμπετο, εἶπε προπέμπων αὐτούς "ἆρα ἴστε, ὦ παῖδες, ὃς ὑμέων τὴν μητέρα ἀπέκτεινε;" τοῦτο τὸ ἔπος ὁ μὲν πρεσβύτερος αὐτῶν ἐν οὐδενὶ λόγῳ ἐποιήσατο: ὁ δὲ νεώτερος, τῷ οὔνομα ἦν Λυκόφρων, ἤλγησε ἀκούσας οὕτω ὥστε ἀπικόμενος ἐς τὴν Κόρινθον ἅτε φονέα τῆς μητρὸς τὸν πατέρα οὔτε προσεῖπε, διαλεγομένῳ τε οὔτε προσδιελέγετο ἱστορέοντί τε λόγον οὐδένα ἐδίδου. τέλος δέ μιν περιθύμως ἔχων ὁ Περίανδρος ἐξελαύνει ἐκ τῶν οἰκίων.[/greek][comment]epeite gar ten heoutou gunaika Melissan Periandros apekteine, sumphoren toiende hoi allen sunebe pros tei gegonuiei genesthai. esan hoi ek Melisses duo paides, helikien ho men heptakaideka ho de oktokaideka etea gegonos. toutous ho metropator Proklees eon Epidaurou turannos metapempsamenos par heouton ephilophroneeto, hos oikos en thugatros eontas tes heoutou paidas. epeite de spheas apepempeto, eipe propempon autous "ara iste, o paides, hos humeon ten metera apekteine;" touto to epos ho men presbuteros auton en oudeni logoi epoiesato: ho de neoteros, toi ounoma en Lukophron, elgese akousas houto hoste apikomenos es ten Korinthon hate phonea tes metros ton patera oute proseipe, dialegomenoi te oute prosdielegeto historeonti te logon oudena edidou. telos de min perithumos echon ho Periandros exelaunei ek ton oikion.[/comment]

Lo stesso Periandro che aveva inflitto la menzionata punizione ai ragazzi corciresi aveva in passato ucciso la propria moglie Melissa, dalla quale aveva avuto due figli. Accadde che questi giovani, l’uno di diciassette, l'altro di diciotto anni d'età, venissero accolti dal nonno materno, Procle, che era anche tiranno di Epidauro. Questi, dopo averli ricevuto con affetto, li congedò rivelando loro la verità sulla morte della madre. Nell'udire questa notizia, il maggiore dei due figli rimase insensibile; il più giovane invece, di nome Licofrone, decise di non rivolgere più la parola al padre, essendo convinto della sua colpevolezza; Periandro allora, sdegnato da questo comportamento, lo cacciò da casa, ma volle anche vederci più chiaro; a tale scopo, si informò presso il figlio più giovane, dal quale venne a conoscenza dell’accaduto, sia pure dopo averlo insistentemente interrogato.[newpage]
LII
[greek]τέλος δὲ ὁ Περίανδρος κήρυγμα ἐποιήσατο, ὃς ἂν ἢ οἰκίοισι ὑποδέξηταί μιν ἢ προσδιαλεχθῇ, ἱρὴν ζημίην τοῦτον τῷ Ἀπόλλωνι ὀφείλειν, ὄσην δὴ εἴπας. πρὸς ὦν δὴ τοῦτο τὸ κήρυγμα οὔτε τίς οἱ διαλέγεσθαι οὔτε οἰκίοισι δέκεσθαι ἤθελε: πρὸς δὲ οὐδὲ αὐτὸς ἐκεῖνος ἐδικαίου πειρᾶσθαι ἀπειρημένου, ἀλλὰ διακαρτερέων ἐν τῇσι στοῇσι ἐκαλινδέετο. τετάρτῃ δὲ ἡμέρῃ ἰδών μιν ὁ Περίανδρος ἀλουσίῃσί τε καὶ ἀσιτίῃσι συμπεπτωκότα οἴκτειρε: ὑπεὶς δὲ τῆς ὀργῆς ἤιε ἆσσον καὶ ἔλεγε "ὦ παῖ, κότερα τούτων αἱρετώτερα ἐστί, ταῦτα τὸ νῦν ἔχων πρήσσεις, ἢ τὴν τυραννίδα καὶ τὰ ἀγαθὰ τὰ νῦν ἐγὼ ἔχω, ταῦτα ἐόντα τῷ πατρὶ ἐπιτήδεον παραλαμβάνειν, ὃς ἐὼν ἐμός τε παῖς καὶ Κορίνθου τῆς εὐδαίμονος βασιλεὺς ἀλήτην βίον εἵλευ, ἀντιστατέων τε καὶ ὀργῇ χρεώμενος ἐς τόν σε ἥκιστα ἐχρῆν. εἰ γάρ τις συμφορὴ ἐν αὐτοῖσι γέγονε, ἐξ ἧς ὑποψίην ἐς ἐμὲ ἔχεις, ἐμοί τε αὕτη γέγονε καὶ ἐγὼ αὐτῆς τὸ πλεῦν μέτοχος εἰμί, ὄσῳ αὐτός σφεα ἐξεργασάμην. σὺ δὲ μαθὼν ὄσῳ φθονέεσθαι κρέσσον ἐστὶ ἢ οἰκτείρεσθαι, ἅμα τε ὁκοῖόν τι ἐς τοὺς τοκέας καὶ ἐς τοὺς κρέσσονας τεθυμῶσθαι, ἄπιθι ἐς τὰ οἰκία." Περίανδρος μὲν τούτοισι αὐτὸν κατελάμβανε: ὁ δὲ ἄλλο μὲν οὐδὲν ἀμείβεται τὸν πατέρα, ἔφη δέ μιν ἱρὴν ζημίην ὀφείλειν τῷ θεῷ ἑωυτῷ ἐς λόγους ἀπικόμενον. μαθὼν δὲ ὁ Περίανδρος ὡς ἄπορόν τι τὸ κακὸν εἴη τοῦ παιδὸς καὶ ἀνίκητον, ἐξ ὀφθαλμῶν μιν ἀποπέμπεται στείλας πλοῖον ἐς Κέρκυραν: ἐπεκράτεε γὰρ καὶ ταύτης: ἀποστείλας δὲ τοῦτον ὁ Περίανδρος ἐστρατεύετο ἐπὶ τὸν πενθερὸν Προκλέα ὡς τῶν παρεόντων οἱ πρηγμάτων ἐόντα αἰτιώτατον, καὶ εἷλε μὲν τὴν Ἐπίδαυρον, εἷλε δὲ αὐτὸν Προκλέα καὶ ἐζώγρησε.[/greek][comment]telos de ho Periandros kerugma epoiesato, hos an e oikioisi hupodexetai min e prosdialechthei, hiren zemien touton toi Apolloni opheilein, hosen de eipas. pros on de touto to kerugma oute tis hoi dialegesthai oute oikioisi dekesthai ethele: pros de oude autos ekeinos edikaiou peirasthai apeiremenou, alla diakartereon en teisi stoeisi ekalindeeto. tetartei de hemerei idon min ho Periandros alousieisi te kai asitieisi sumpeptokota oikteire: hupeis de tes orges eie asson kai elege "o pai, kotera touton hairetotera esti, tauta to nun echon presseis, e ten turannida kai ta agatha ta nun ego echo, tauta eonta toi patri epitedeon paralambanein, hos eon emos te pais kai Korinthou tes eudaimonos basileus aleten bion heileu, antistateon te kai orgei chreomenos es ton se hekista echren. ei gar tis sumphore en autoisi gegone, ex hes hupopsien es eme echeis, emoi te haute gegone kai ego autes to pleun metochos eimi, hosoi autos sphea exergasamen. su de mathon hosoi phthoneesthai kresson esti e oikteiresthai, hama te hokoion ti es tous tokeas kai es tous kressonas tethumosthai, apithi es ta oikia." Periandros men toutoisi auton katelambane: ho de allo men ouden ameibetai ton patera, ephe de min hiren zemien opheilein toi theoi heoutoi es logous apikomenon. mathon de ho Periandros hos aporon ti to kakon eie tou paidos kai aniketon, ex ophthalmon min apopempetai steilas ploion es Kerkuran: epekratee gar kai tautes: aposteilas de touton ho Periandros estrateueto epi ton pentheron Proklea hos ton pareonton hoi pregmaton eonta aitiotaton, kai heile men ten Epidauron, heile de auton Proklea kai ezogrese.[/comment]

La reazione del padre fu netta: attraverso un messo vietò a chiunque di ospitare ed accogliere il figlio, attraverso un bando fissò anche una multa da consegnare ad Apollo, ai danni di eventuali trasgressori. Il giovane, condannato allora al più totale isolamento, decise di non contravvenire al divieto contenuto nel bando e si abbandonò ad una vita da vagabondo, nell'inedia e nel sudiciume. Periandro, non resistendo alla vista del figlio in quelle condizioni, dopo tre giorni, depose la sua ira e tentò un ravvicinamento: con parole molto accurate egli cercò di toccare l’animo di Licofrone, che rimase però gelidamente fermo nelle proprie posizioni. Vista l'inguaribilità del giovane, il padre lo mandò a Corcira, sulla quale aveva esteso il suo dominio. E conquistò anche Epidauro facendo prigioniero il suocero, quale principale responsabile delle sue sciagure. Col passare del tempo, Periandro avvertì la mancanza del figlio, quale successore al trono: sul figlio più anziano non riponeva infatti nessuna fiducia; dopo l’inutile intervento di un messaggero presso il giovane, Periandro tentò di persuadere il figlio inviandogli la sorella, convinto che a quella donna egli avrebbe prestato maggiore ascolto. Sia pure ammaestrata dal padre nei contenuti da trasmettere a Licofrone e nei modi da usare per convincerlo, la ragazza ottenne soltanto che il giovane accettasse di governare, allorché il padre fosse già morto.[newpage]
Hai bisogno di aiuto in Erodoto?
Trova il tuo insegnante su Skuola.net | Ripetizioni
Registrati via email