Pillaus di Pillaus
Genius 7338 punti
Erodoto - Storie
Libro I

XXVI
[greek]τελευτήσαντος δὲ Ἀλυάττεω ἐξεδέξατο τὴν βασιληίην Κροῖσος ὁ Ἀλυάττεω, ἐτέων ἐὼν ἡλικίην πέντε καὶ τριήκοντα: ὃς δὴ Ἑλλήνων πρώτοισι ἐπεθήκατο Ἐφεσίοισι. ἔνθα δὴ οἱ Ἐφέσιοι πολιορκεόμενοι ὑπ' αὐτοῦ ἀνέθεσαν τὴν πόλιν τῇ Ἀρτέμιδι, ἐξάψαντες ἐκ τοῦ νηοῦ σχοινίον ἐς τὸ τεῖχος. ἔστι δὲ μεταξὺ τῆς τε παλαιῆς πόλιος, ἣ τότε ἐπολιορκέετο, καὶ τοῦ νηοῦ ἑπτὰ στάδιοι. πρώτοισι μὲν δὴ τούτοισι ἐπεχείρησε ὁ Κροῖσος, μετὰ δὲ ἐν μέρεϊ ἑκάστοισι Ἰώνων τε καὶ Αἰολέων, ἄλλοισι ἄλλας αἰτίας ἐπιφέρων, τῶν μὲν ἐδύνατο μέζονας παρευρίσκειν, μέζονα ἐπαιτιώμενος, τοῖσι δὲ αὐτῶν καὶ φαῦλα ἐπιφέρων.[/greek][comment]teleutesantos de Aluatteo exedexato ten basileien Kroisos ho Aluatteo, eteon eon helikien pente kai triekonta: hos de Hellenon protoisi epethekato Ephesioisi. entha de hoi Ephesioi poliorkeomenoi hup autou anethesan ten polin tei Artemidi, exapsantes ek tou neou schoinion es to teichos. esti de metaxu tes te palaies polios, he tote epoliorkeeto, kai tou neou hepta stadioi. protoisi men de toutoisi epecheirese ho Kroisos, meta de en mereï hekastoisi Ionon te kai Aioleon, alloisi allas aitias epipheron, ton men edunato mezonas pareuriskein, mezona epaitiomenos, toisi de auton kai phaula epipheron.[/comment]

Morto Aliatte, prese il regno Creso figlio di Aliatte, che aveva 35 anni di età, il quale assalì gli Efesini per primi tra i Greci. Allora gli Efesini da lui assediati affidarono la città ad Artemide, avendo legato una fune dal tempio alle mura. Ci sono sette stadi tra la città antica, che allora era assediata, e il tempio. Creso assalì questi per primi, portando con l'esercito a ciascuna popolazione degli Ioni e degli Eoli, a chi un'accusa a chi un'altra, ad alcuni potè trovarne di più grandi, accusandoli maggiormente, ed imputandone ad altri anche di poco conto.[newpage]
XXVII
[greek]ὡς δὲ ἄρα οἱ ἐν τῇ Ἀσίῃ Ἕλληνες κατεστράφατο ἐς φόρου ἀπαγωγήν, τὸ ἐνθεῦτεν ἐπενόεε νέας ποιησάμενος ἐπιχειρέειν τοῖσι νησιώτῃσι. ἐόντων δέ οἱ πάντων ἑτοίμων ἐς τὴν ναυπηγίην, οἳ μὲν Βίαντα λέγουσι τὸν Πριηνέα ἀπικόμενον ἐς Σάρδις, οἳ δὲ Πιττακὸν τὸν Μυτιληναῖον, εἰρομένου Κροίσου εἴ τι εἴη νεώτερον περὶ τὴν Ἑλλάδα, εἰπόντα τάδε καταπαῦσαι τὴν ναυπηγίην: "ὦ βασιλεῦ, νησιῶται ἵππον συνωνέονται μυρίην, ἐς Σάρδις τε καὶ ἐπὶ σὲ ἐν νόῳ ἔχοντες στρατεύεσθαι." Κροῖσον δὲ ἐλπίσαντα λέγειν ἐκεῖνον ἀληθέα εἰπεῖν "αἲ γὰρ τοῦτο θεοὶ ποιήσειαν ἐπὶ νόον νησιώτῃσι, ἐλθεῖν ἐπὶ Λυδῶν παῖδας σὺν ἵπποισι. τὸν δὲ ὑπολαβόντα φάναι "ὦ βασιλεῦ, προθύμως μοι φαίνεαι εὔξασθαι νησιώτας ἱππευομένους λαβεῖν ἐν ἠπείρῳ, οἰκότα ἐλπίζων. νησιώτας δὲ τί δοκέεις εὔχεσθαι ἄλλο ἤ, ἐπείτε τάχιστα ἐπύθοντό σε μέλλοντα ἐπὶ σφίσι ναυπηγέεσθαι νέας, λαβεῖν ἀρώμενοι Λυδούς ἐν θαλάσσῃ, ἵνα ὓπερ τῶν ἐν τῇ ἠπείρῳ οἰκημένων Ἑλλήνων τίσωνταί σε, τοὺς σὺ δουλώσας ἔχεις;" κάρτα τε ἡσθῆναι Κροῖσον τῷ ἐπιλόγῳ καί οἱ, προσφυέως γὰρ δόξαι λέγειν, πειθόμενον παύσασθαι τῆς ναυπηγίης. καὶ οὕτω τοῖσι τὰς νήσους οἰκημένοισι Ἴωσι ξεινίην συνεθήκατο.[/greek][comment]hos de ara hoi en tei Asiei Hellenes katestraphato es phorou apagogen, to entheuten epenoee neas poiesamenos epicheireein toisi nesioteisi. eonton de hoi pantôn hetoimon es ten naupegien, hoi men Bianta legousi ton Prienea apikomenon es Sardis, hoi de Pittakon ton Mutilenaion, eiromenou Kroisou ei ti eie neoteron peri ten Hellada, eiponta tade katapausai ten naupegien: "o basileu, nesiotai hippon sunoneontai murien, es Sardis te kai epi se en noôi echontes strateuesthai." Kroison de elpisanta legein ekeinon alethea eipein "ai gar touto theoi poieseian epi noon nesioteisi, elthein epi Ludon paidas sun hippoisi. ton de hupolabonta phanai "o basileu, prothumos moi phaineai euxasthai nesiotas hippeuomenous labein en epeiroi, oikota elpizon. nesiotas de ti dokeeis euchesthai allo e, epeite tachista eputhonto se mellonta epi sphisi naupegeesthai neas, labein aromenoi Ludous en thalassei, hina huper ton en tei epeiroi oikemenon Hellenon tisontai se, tous su doulosas echeis;" karta te hesthenai Kroison toi epilogoi kai hoi, prosphueos gar doxai legein, peithomenon pausasthai tes naupegies. kai houto toisi tas nesous oikemenoisi Iosi xeinien sunethekato.[/comment]

Quando poi i Greci d'Asia furono sottomessi al pagamento di un tributo, allora pensò di assalire gli abitanti delle isole, avendo costruito delle navi. Essendo tutto pronto per la costruzione della flotta, alcuni dicono che sia giunto a Sardi Biante di Priene, altri Pittaco di Mitilene, e chiedendo Creso se ci fosse qualcosa di nuovo sulla Grecia, disse di smettere la costruzione delle navi: "O re, gli abitanti delle isole comprano migliaia di cavalli, avendo in mente di portare la guerra a Sardi e contro di te". E Creso, pensando che quello avesse detto la verità, disse: "Vogliano gli dei mettere in mente agli abitanti delle isole di venire coi cavalli contro i figli dei Lidi!". E quello replicando disse: "O re, mi sembra che ti auguri con ardore di catturare gli abitanti delle isole a cavallo sulla terraferma, sperando cosa possibili; ma cos'altro pensi che si augurino gli abitanti delle isole se non, da quando seppero che stai per costruire navi contro di loro augurandoti di catturare i Lidi in mare, di punire te per i Greci che abitano sulla terraferma, che tu hai assoggettato?". E Creso si dilettò molto per la conclusione e per sè e gli sembrò infatti che parlasse convenientemente, persuaso a desistere dalla costruzione di navi; e così strinse patti di ospitalità con gli Ioni che abitavano le isole.[newpage]
XXVIII
[greek]χρόνου δὲ ἐπιγινομένου καὶ κατεστραμμένων σχεδὸν πάντων τῶν ἐντὸς Ἅλυος ποταμοῦ οἰκημένων: πλὴν γὰρ Κιλίκων καὶ Λυκίων τοὺς ἄλλους πάντας ὑπ' ἑωυτῷ εἶχε καταστρεψάμενος ὁ Κροῖσος. εἰσὶ δὲ οἵδε, Λυδοί, Φρύγες, Μυσοί, Μαριανδυνοί, Χάλυβες, Παφλαγόνες, Θρήικες οἱ Θυνοί τε καὶ Βιθυνοί, Κᾶρες, Ἴωνες, Δωριέες, Αἰολέες, Πάμφυλοι κατεστραμμένων δὲ τούτων καὶ προσεπικτωμένου Κροίσου Λυδοῖσι,[/greek][comment]chronou de epiginomenou kai katestrammenon schedon panton ton entos Haluos potamou oikemenon: plen gar Kilikon kai Lukion tous allous pantas hup heoutoi eiche katastrepsamenos ho Kroisos. eisi de hoide, Ludoi, Phruges, Musoi, Mariandunoi, Chalubes, Paphlagones, Threikes hoi Thunoi te kai Bithunoi, Kares, Iones, Doriees, Aiolees, Pamphuloi katestrammenon de touton kai prosepiktomenou Kroisou Ludoisi,[/comment]

Passando del tempo, e sottomessi quasi tutti gli abitanti al di qua del fiume Alis, eccetto i Cilici e i Lidi Creso teneva assoggettati sotto di sè tutti gli altri, e sono questi: i Lidi, i Frigi, i Misi, i Mariandini, i Calibi, i Paflagoni, i Traci Tini e Bitini, i Cari, gli Ioni, i Dori, gli Eoli, i Panfili. Sottomessi questi, e annettendoli Creso ai Lidi,[newpage]
XXIX
[greek]ἀπικνέονται ἐς Σάρδις ἀκμαζούσας πλούτῳ ἄλλοι τε οἱ πάντες ἐκ τῆς Ἑλλάδος σοφισταί, οἳ τοῦτον τὸν χρόνον ἐτύγχανον ἐόντες, ὡς ἕκαστος αὐτῶν ἀπικνέοιτο, καὶ δὴ καὶ Σόλων ἀνὴρ Ἀθηναῖος, ὃς Ἀθηναίοισι νόμους κελεύσασι ποιήσας ἀπεδήμησε ἔτεα δέκα κατά θεωρίης πρόφασιν ἐκπλώσας,ἵνα δὴ μή τινα τῶν νόμων ἀναγκασθῇ, λῦσαι τῶν ἔθετο. αὐτοὶ γὰρ οὐκ οἷοί τε ἦσαν αὐτὸ ποιῆσαι Ἀθηναῖοι: ὁρκίοισι γὰρ μεγάλοισι κατείχοντο δέκα ἔτεα χρήσεσθαι νόμοισι τοὺς ἄν σφι Σόλων θῆται.[/greek][comment]apikneontai es Sardis akmazousas ploutoi alloi te hoi pantes ek tes Hellados sophistai, hoi touton ton chronon etunchanon eontes, hos hekastos auton apikneoito, kai de kai Solon aner Athenaios, hos Athenaioisi nomous keleusasi poiesas apedemese etea deka kata theories prophasin ekplosas,hina de me tina ton nomon anankasthei, lusai ton etheto. autoi gar ouk hoioi te esan auto poiesai Athenaioi: horkioisi gar megaloisi kateichonto deka etea chresesthai nomoisi tous an sphi Solon thetai.[/comment]

giunsero a Sardi, che era al culmine della ricchezza, tra gli altri tutti i sapienti della Grecia che si trovavano a vivere in questo tempo, ciascuno di loro giunse da sè, e appunto anche Solone, uomo Ateniese, che avendo scritto le leggi agli Ateniesi che glielo avevano chiesto, se ne era andato dalla patria per dieci anni, salpato col pretesto di conoscere, per non essere costretto ad abrogare qualcuna delle leggi che aveva stabilito. Gli stessi Ateniesi infatti non erano in grado di farlo: erano infatti costretti da grandi giuramenti ad osservare le leggi che Solone avesse imposto loro.[newpage]
XXX
[greek]αὐτῶν δὴ ὦν τούτων καὶ τῆς θεωρίης ἐκδημήσας ὁ Σόλων εἵνεκεν ἐς Αἴγυπτον ἀπίκετο παρὰ Ἄμασιν καὶ δὴ καὶ ἐς Σάρδις παρὰ Κροῖσον. ἀπικόμενος δὲ ἐξεινίζετο ἐν τοῖσι βασιληίοισι ὑπὸ τοῦ Κροίσου: μετὰ δὲ ἡμέρῃ τρίτῃ ἢ τετάρτῃ κελεύσαντος Κροίσου τὸν Σόλωνα θεράποντες περιῆγον κατὰ τοὺς θησαυρούς, καὶ ἐπεδείκνυσαν πάντα ἐόντα μεγάλα τε καὶ ὄ;λβια. θεησάμενον δέ μιν τὰ πάντα καὶ σκεψάμενον ὥς οἱ κατὰ καιρὸν ἦν, εἴρετο ὁ Κροῖσος τάδε. "ξεῖνε Ἀθηναῖε, παρ' ἡμέας γὰρ περὶ σέο λόγος ἀπῖκται πολλὸς καὶ σοφίης εἵνεκεν τῆς σῆς καὶ πλάνης, ὡς φιλοσοφέων γῆν πολλὴν θεωρίης εἵνεκεν ἐπελήλυθας: νῦν ὦν ἐπειρέσθαι με ἵμερος ἐπῆλθέ σε εἴ τινα ἤδη πάντων εἶδες ὀλβιώτατον." ὃ μὲν ἐλπίζων εἶναι ἀνθρώπων ὀλβιώτατος ταῦτα ἐπειρώτα: Σόλων δὲ οὐδὲν ὑποθωπεύσας ἀλλὰ τῷ ἐόντι χρησάμενος λέγει “ὦ βασιλεῦ, Τέλλον Ἀθηναῖον." ἀποθωμάσας δὲ Κροῖσος τὸ λεχθὲν εἴρετο ἐπιστρεφέως: "κοίῃ δὴ κρίνεις Τέλλον εἶναι ὀλβιώτατον;" ὁ δὲ εἶπε Τέλλῳ τοῦτο μὲν τῆς πόλιος εὖ ἡκούσης παῖδες ἦσαν καλοί τε κἀγαθοί, καί σφι εἶδε ἅπασι τέκνα ἐκγενόμενα καὶ πάντα παραμείναντα: τοῦτο δὲ τοῦ βίου εὖ ἥκοντι, ὡς τὰ παρ' ἡμῖν, τελευτὴ τοῦ βίου λαμπροτάτη ἐπεγένετο: γενομένης γὰρ Ἀθηναίοισι μάχης πρὸς τοὺς ἀστυγείτονας ἐν Ἐλευσῖνι, βοηθήσας καὶ τροπὴν ποιήσας τῶν πολεμίων ἀπέθανε κάλλιστα, καί μιν Ἀθηναῖοι δημοσίῃ τε ἔθαψαν αὐτοῦ τῇ περ ἔπεσε καὶ ἐτίμησαν μεγάλως."[/greek][comment]auton de on touton kai tes theories ekdemesas ho Solon heineken es Aigupton apiketo para Amasin kai de kai es Sardis para Kroison. apikomenos de exeinizeto en toisi basileioisi hupo tou Kroisou: meta de hemerei tritei e tetartei keleusantos Kroisou ton Solona therapontes periegon kata tous thesaurous, kai epedeiknusan panta eonta megala te kai olbia. theesamenon de min ta panta kai skepsamenon hos hoi kata kairon en, eireto ho Kroisos tade. "xeine Athenaie, par hemeas gar peri seo logos apiktai pollos kai sophies heineken tes ses kai planes, hos philosopheon gen pollen theories heineken epeleluthas: nun on epeiresthai me himeros epelthe se ei tina ede panton eides olbiotaton." ho men elpizon einai anthropo olbiotatos tauta epeirota: Solon de ouden hupothopeusas alla toi eonti chresamenos legei "o basileu, Tellon Athenaion." apothomasas de Kroisos to lechthen eireto epistrepheos: "koiei de krineis Tellon einai olbiotaton;" ho de eipe Telloi touto men tes polios eu hekouses paides esan kaloi te kagathoi, kai sphi eide hapasi tekna ekgenomena kai panta parameinanta: touto de tou biou eu hekonti, hos ta par hemin, teleute tou biou lamprotate epegeneto: genomenes gar Athenaioisi maches pros tous astugeitonas en Eleusini, boethesas kai tropen poiesas ton polemion apethane kallista, kai min Athenaioi demosiei te ethapsan autou tei per epese kai etimesan megalos."[/comment]

Proprio per queste ragioni dunque e per conoscere, uscito dalla patria, Solone giunse in Egitto presso Amasi, e appunto anche a Sardi presso Creso. Una volta giunto, fu accolto nella reggia di Creso; e poi, il terzo o quarto giorno, su ordine di Creso i servitori condussero Solone per i tesori e gli mostrarono tutto ciò che era grande e sontuoso. Dopoché lui ebbe visto e osservato tutto, quando fu per lui il momento opportuno, Creso fece queste domande: "Ospite ateniese, ci è giunta su di te una grande rinomanza sia per la tua saggezza sia per il tuo viaggiare, poiché per amore del sapere hai percorso molte regioni per osservare; ora dunque mi è venuto il desiderio di chiederti se hai già visto qualcuno più felice di tutti. Mentre lui sperando di essere il più felice degli uomini gli faceva queste domande, Solone invece senza adularlo affatto ma attenendosi al vero disse: "O re, Tello l'Ateniese". Creso, meravigliatosi per ciò che era stato detto, chiese ansiosamente: "Come stimi che Tello sia il più felice?". E lui disse: "Tello da una parte, mentre era fiorente la città, aveva ottimi figli, e vide a tutti loro nascere figli e rimanere tutti vivi, dall'altra, mentre era in questa buona condizione di vita, come avviene tra noi, gli sopraggiunse una fine della vita molto gloriosa. Sopraggiunta agli Ateniesi la battaglia contro i vicini a Eleusi, dopo essere accorso e aver volto in fuga i nemici, morì assai gloriosamente, e gli Ateniesi lo seppellirono a spese dello stato proprio là dove era caduto e lo onorarono grandemente".
Hai bisogno di aiuto in Erodoto?
Trova il tuo insegnante su Skuola.net | Ripetizioni
Potrebbe Interessarti
×
Registrati via email