Che materia stai cercando?

Anteprima

ESTRATTO DOCUMENTO

« (

S't HCs).

ntJrcEJ

r7E~.,Qrz(j POStu

ftr E{<PejCL(

l)l SCKJ

0L-C \;G-<I~(

C f2cSSeJ

tPftMGoJ-':l:rtC C

t

CCJA-

I

=- «(S)-

\<(<.C

E(S) -=- 5) 6-(5) ,

~/DFAGF __ ~ - Ls )

., + &(s)H I

( (

I

(k

t> .

C s ) --+

-=:. R k H(s) --

&-(5) & Ls) ) AAi'PiJEStg....~

K n Cur7~ét.-

fL ((O)

H t

6-Cs) s)

-'\ 4- j~ /'-?!3/ fi1

16

~Rf::c

conpop..~~nl:t-'ro

\!)EA-cr-

Cl-€ )

n

(P-E8é 'EI\JìF ~

t = k ~ p.

(S) -:. {s) - &- (5)

U;I - r

U~ &.ti .

1 -t-

(J ~ u~ SiS~~

- ~~ i-IPr

~ _fP-O{>(u-€?'rfr JJ( ~(S0AA

''\tot4=nA D'f::c. VAloP-F Flrvf\-L-F ~

ç~~ ~ f{o)]

[sr(s)_

ç~

=~\M~~O ~(Jt)

t:o:, fo) '" Va)

s

-&••..

f(&) - F(s) - II-

./

-&0

S F-(rv~"E (" PE&T1€)

y

D( II (P-F 'Sb~.t-. ~,.,ò

Il ~ COlOS'E ~ IL ~ \)UlA

w4JE. f'(),,"~Ù;J:J'E S~

l

t ì

ti (s n M:uE A-

l (4SPO .l't-MlLf

I-'~ ~(tlf

ttL'5) E

\lJ~f ()(

d> nFtvTD

ccmpo(.L'rR! CH-E:

é

A co l'l(tJ~IlBE

t'ùsu1l::\ ESSf71LE ~

-!> t

~~~_:l.. .

::::1:> C( ~uO %trz~

k.

"S

s~t>~ q. ~o

o. Uy ~H-o l\~lO

Wù CJrv

E ~

r1( ) \)'Eu sx-~ ~/UlX)

o ~ S~E-Q'f: f?>Ll,'f

tM l~P-lO

( (~SEPlSLE C~l/'.JO

UrJ

S)

ti C

.=:b cont:

t:D~J)E

f>o~ l~

LO J

H »'(5) /

L5) fi'(S):= 1

~o

t: : ll'\1 "

~;V -n-..; ) -.:::

G, (s )

&'

(s) -<"TI (1 ;V

V~ L

/' ,'i s S)

-I : ~

V' / I

Gv ~f\E.4-'U * &'(.s~)

Re

s) f 5)

C == :.

E G,.'L~)

-.:::]> +I)U H'( \)-

l!- H'CS)

-+

1 &'(5)

~ ~

'rP-Dcaft5nò' G~ ~

rr S S

S1 reCA tic uP4-

l

1)

Ct-) -~

~b ~ .Q

é-t>co S-f>o ~ ~m= ~t:l:Yo

:l);e.Jo ~~

f~R A

~P!" Pf' G.,J"lf'" UI-'

Pt"CCoGO ~ ttAF:

o~ ot}

A'6G7 -t:"f

1"10 H 1>( (

uJv ..l\

prA. ~'E~ ~f'JJ)E ~'~O

UfV <,

C ~ld1azo

Bfl:5<:,O /lVir17E

crul\.l)(J6-I-O, ~ UI-' &JlJIMJE ~).

COfV V}J

ct ~

S E: :::I> O

1

Q CC t--JfE~U:: DEL G-u,e-ORrG-f'.JO

((v~RESS~

NOf'J -------- -:1

,...

j P~

3 5 c'~

S~ ~.::o QLESÌb f--J0J..- J

E~

f1(\

(~cJ--' ~d cA.~

t--vl--- PuC;

fl!:GoL<yrc

IL [.lE Gv~

~f.lF' Ifv'8fvlÌLJ

--

'--

~ePx ~ 1)

.~ SE O '~ 1 '--

LLa c:

(-b (

~BB{4t2-o <Y~ CSPQ-.f:-N'tt

uJv

CdhUt--> é" ~ 2:-'

to

,v~uE

( V ~ tr"..-F (

IIV CC),P.

CQ)f{ () l

~(<.

- tre rol2E

Di PRJ/to

PE {)1 -&

vELO C(~I2t--

~'€-~ ()o1)t<L'O

CC C

te \'-'~.F j) 'E é-E ~ eRreo"o) )

l P0 Cf!JJv

LA s r=::[ C 'F D ( ~f=E~

tJ7 {)u.. C ~ 4f1.0 cJJv'2 !7jE:N

CJV (OfVE

(},V~ l"lj

ItPF~~

'e) - ù(STP-<B\)~ G::Jv~J..~B(L:E-)

.f$L (~.fje(,C,F

pc~~~~ -

~tE

1~sc:lfl~A ~ '\jRr~~~ 1)( \Jt(G~

J

,. ,K1

I\{ :is

t ~ ft crf~4\ 7"C.P-~

t.f"'" ~b

V &(<;)

I> 6

c.r;v

LE lDP--cF u:;~ c:ttP Dl

lul'rE '-''EP--SE

\fR~{J ~ SOJvO

p~

1 l

=1

fl..F""} M~ru>\;

I ~p

Il,,,,

ì 0(}.Jf:à

Otl-

p

- COST

- eH-)

S'ff ---

(POWS1: .- -

~tf\.J~A ~Jttt\

....•. \4-" c o ST~ fv"F

- A P

or-

C là. T7

r- Il3u;ç:

(;.tv CC) ()J)] '-

At--tLA

'n'A STI C4

-- C()t--'J)

-

Lk ol1-(cl'-~

'V" E gOG~,..m

cutv€ro ~ .

A

'\) -= ~~ l<

J(9~) o

+

=-1) ~ z:

~t d-l cs-

t'4 So-ceD

c...-C> 5B7812e c~

(€,)..Uk) C

0

G-( \Juc.c~

LIà S\1SSS~

q~

~C~fVl'lt

o O>-E

I S~ ~

r-' 6-~ t lUfv6-ù ~ )

V'Eç.l

(l''' G\~ S( ~Fp..ryj 5 V~91ìD~ Fo'YJb

c&u~

'tlf tI'-'

t--'()/V

LA VALvCJf.,.A,)

C(JlUÙO 'ef J1TI

'1) K

Q -:::;

P--'f-~ I p.fl,/1'-1'\ :

fo <{

'flJ

fV o

i s~ ~ S~v~ 'FoAe-~

l

O~ I)B.LA Cu~~

L~ 1

0tunE \Jt--'lTJjP-LC;

LdtJ ~3 _

FoP-i;-A ~ tl~

Us lFofl-~~

\),(j l){ ~\Jlr~ P~(f~)

(poT'E

UjtJ lSCOSO C~SlvRl~

81 DI FL0d)O t-->Ol'-'

- .-..

./"~

o d'l.) .-

=f~

.) d,t: coS'o

(DEJrCE

f.-LU{lJo vI

tJCJ~

C c~npe. 5'EP-\J~'n~(' )

Cc

D\v"Et--~ UN

fuP-~ 'r~~FEj\.l~ltUr

'~c06ù~ Se; co

se

PJ VltjPPE:SSlOJVF

~-

C( ',"19-bvE

~

olrt) p)

-= -

CJ +

%~

d.f:

o 'J ~ --

-----

"'--- ~ (

~"\)-

___ ""\r (

~~ - ~j

l-i~ -

>=~C~~~+~)J

CC) ~~.Dl

ic tv~E c~ )

clJP.l-eo

é- tw-

~<;Pltss~

t tp)

Il~ UJv~&EP6l~

llJJ){(-Rf

(f'-I

@ \UP-ijo..

'1l Pf;~

O ~2

t: I-'f;~ ((~

~(I~ 2t

\J/~ = ~

ce H

2-) Q

t-v~cc~ P""" p

pé)'G3'J ~ J =)) li-v

·4

z; CcSì~1'-'tT

~ Ij In~

4~J\ r ~~~ì?Q

CC)I'-'})C ~

coS\

~ t A CCn"A-fv~

H- C ~ ~o) ~v

<:: H

H-(I-::C)=

1)\ () i Y\'(.uB\j ~(Cil-'lC: -

E&UA ~t-'~ ~\. C.CJJvt7 fVl-ì~

cl +

C~~) )('SQ) ~()

dE: ~ r'<i)

~Q CO)'1-~",q=

'tCJ-_ ~ D(jV~(Clt

-

- -

E A-

rvP-Bt~ Pf5c

Pt: A..

Bùc))..l~ [o~

.p~ A-

E e~oeNA ()u.."ke.cc~.A

~~()t-&ea:E

Ul.v~ ~~Ofv~

~J H

Q

\<p

Pth\. - D( ~S~t~rzt3jJ hJ

tP-C6tl~LÙ

C \7E~f1(,l:=tJ'Ec'-4- D(

Fu1'--<t(o)--lt-

'\f~P.(A~(o~(

(>ICCOCt ~c

YD/

==::::::::==~l> )( ~ -+ ~")(

"<0 + ~

'{\ -:::-'l)o ti} .f-l' ~

..f (~-( J +

tfj) +

>I ( 1 }:I- ') ~ ,\, ,~

== '1<

"<Jr 0) d--,( b ,,\ a

7-tJ )'t>

()e;

10 O

.!Jet. -:: Cl -

1:::,0.:: Qù

G &0

o 8

~-eJ:= ~ 8 6

- - --

IJ

i So

N-o 'ì\J\T1 (

lV l

\ ('t%tPnl~ ( iJ~R _ (

e J1t ;

( G-:: ~Q --

- -

- -

.L~ lio .6l-t

-= 1:::, k

\< G.

p ~ Qo

p "t- p

co t

!t-J A L-~n\J1

P.. (:L'E:

~1

'=- h

/j

Af/Yv\ + ce h

t ('..)c",

\'TrN ~

N-l\fvt...l0 1>( <JJ.$

<-

~ -

~3

t s

o ro

'tE 4-uUJ~,.....

COj'fìer-rv , -

-

T'w .- L

~ -

J)~ 'F=o

CCJfvDor'r~ A..~~ G2t>

$}-A Ho

~

S -:-4 -':)

<::) I

~C-Jj-~--~

_l:l'e>-h/ } f,~

re ~)

O-j /jY!J

-=2(!J q _ ~

~h 'e) ) ~h

!Jq(S)~ -

"\)q ~

rf

l4o~S~

-oo ~

ç;z.co l )

C Pc0"

f\..Uv t-K> cl€;-

+s .~

1 2

a) c) ~

IN$Fi2J$co ,IV + ~h

C/J'O

ìw s 2-l)h) z: _

2

s ~k -.6~

s

+ ~

fJ'ò z:

T\)V 2

fJh ~ - ~t)

S lW

-+

1 S Tw

2--

.a,

t (-ea..(.)=

~_st#~ ~ _

S-CL

Iro~~t -

----

C( 2PO(,,(

50.""0

-1(- )~

2:-. 'e)

- '-fJ <)

- ~ ~~w~ _

(S-t2)

S A,~~sSo DtConPGSI?-(G~~

ItPP~\(C c (

çE

I t=Rt\n-z nPL/

Tb<;/ fV

1 'eJ

.3! /j

- '-P -

- J,.. ?t-IJV

"-.L -:...-_

~)s

j_1 (~_

z: ;s- ::r

v i;; _

o..- ().I (:;-

b +-

~~ =-.e

0.0vt. tu .Q

& 2.

c.os~"'1!' R.~ O .aB4o

SCJvD

l

(\'e) C( ss

O D ConPeF l C()"'lu~

SÒfV

0- f)<)'e)

6a.(&)::: -<2. -~

(\q --- - '-- -

-

-

- - 6

A 7c [frc

=i»

PPu f~S~(~~F cActA '1'0

\)'E( J,

.~k t\S;P~~RE Doro

e\SÒ6-t--'~ ~~S{fDA-lO

c 'r'Errt

) -4 1) Pù

JJn

'1kj

0<;; L f[l

'23/3/16

w-o PO-n::=N~

4"r-è c,4tw --6-

=t(~F C~

Dl PPESSLU~'iE

~S\8Jvt'E (rvl UI'-' n ~c('-;B-f\.Jrr.:4

Po l P ~ SL()~ '2- (~~

S tI'-- [

&u~

f2-{ rof2t--'~ ~

E fj unEJV'r,R, L~ PORrAa-'\.kj

---

-

~ -t s)

s C

-= ~

C F

l::)

f::-t>-o S-bCO

li

() ~~to

rro

A ~ -:rEP-Q tw =='t>.

/),1-•., -2-Ò'(:]

(h) z: - 21S0 E-

1t---\-----17

i-E ~"

'\ + 5 ~ S T'v(,

2

~trcC.\A\:1aco FAA'ttT

Col- (

::::<

1 'e)

ì"" ~;'"'-- .{\ z:

- 5

(S~

fw)s --

-- ---

- -

f~uSk\ 2.1 J. 4":j.

- -

L

f~·~v( z: G--v

A.. VA

P c:

d..4 _ -v)

(t

- ~ "1

eH; L

"\+~s

-_2 ____.

R

S't-AnS'LO - 1Cb ,

<J'"' - r

·?flj3 16

2.0

,

~ 0,.02.

=

fp..Ai P.JJ..

Uv

4.fr.~ +~-~r(lk{':::-o

P

R Re: A B(A

c

L ~z:A D'el.{A EIJE CA;-M ì:;()

v

tJCI/V

Ef'I_ LA

LA V!tlìIA

PO\~N=èA t1oCro

r ~~'E&vE-'~4 .l)(f'f::'((O-n::lVt"t=

-=i> (j\-,I13~A P

l tt::f'I&q \-tEceA~rCt)

LR~L~ÌQ'4:- [)( VE(,oc.c"C·~

- LA,

€ ~f>

vEP-o S'y tPP-!::S~ P-t.\F SdL.4

t fvt.-cvl\

é}vEStO l..Jt-FP-E~~ L

rvCt--' WJCf\ l

Lo t.Ji

R.~&oLA ILE't~

FP-E&v~/'l-èA ~

l N

z:

6-~uPPI ~ 1 ...

}J

tJ

Z 4Pi ~ ~pN..

~ ::.1 ~f

~PA'= - ~f-

11.; := - /:j. p AJ;

C. "1 À.

{2.

LA.. b~ 'F~&~)v84.

P-E6-e>LJ\t\O.)J~

ltE6L(O· ~

{'IU 6-f4;W( SCJ~O L-A

«... c..t1~ A:uA

&EruEAA'\O~t: Dl PlG ~tL 'C

CONt'P-lBulSCE- V~lh-~\<Jt"''E- c..~f(a

S'" G BA8

A-\: Pl

Corv

v\:;lt.O

& LO (<;ttò

A f

t

SOLO (-1) I

Ne>fV ~ J-' J.À .

OH].

- l:J ~

PtJtJ~

f2-;.. E~~

~~rt

~'~CW]~C:Y3 Erv '\!:

~A {Z'E&>c"rv "

"

1t C2. J p.

11 A (3) I

t

<;, L\)O L t--

l L U. .

t-J()!---'

r.~

.6. 6

f-:::. hA

ZA

6, :=-.l

P

A.. 6p-'l.\.

'23'

2ft... EI2-~

-J5 ~"f

M [ J:,p: 6-eJ-b.

~é6<;(,,;~

PO~So F!~~

SEIlPC( J

C =- ~

~ t" + t

Af ~ - ~

R 'ò ~t.

Il- (~ ~'O)

+M",* _ z:

,W I

~l

/.::)p~

A .

+~~. !<.~

V+-

---:! +

JJW~ .-IJ~I

f"'+=

~\to D P-E X

l A..~\ O fj (O

\P-O vI'-' l Q

t<&- __

R

---=- -

+ R

-1 {<€T + R. \<~

S

.s ----('7

T~

1 - So

--

+

'1 S 't1JJ

2. 'r

==t:>

Pl Cc

SA-(}ro (o ..•

6

T 12

c% -

S C

tu ::::

UJ H

..6-

I

lf-t o H~

"1 l'rv\.

f'...J .64'

c:.~::: \J.J

z: {)Pt.

Ce..

t: r-

rr'E rro [)\ P-t6-c F

\O C.i\:2:)

f\-u o f

l'-J ~(t::" '--

+ 4.f,f

~p

}:jPt :=

IàP~ --f> b~l, ~I\. ~~

c.:~~còlJÙ'-.J\J'tO

v8~(j">"2\C),,",'E: J:I 6w

f:::,'P~ - ~ ~ No- "' ~ -lbJ----:--b

i':.p

t.JJ I>r--

Lt> PlW-"n~~ . ,

~

't St (c1\P-"Cf\i UrvA-- CEP-'t-f\ ~A Le. Rf:Ge;CAr\~

ccm~ l\-~SS~ (US6e)U\t--''\F E~A

A-cd:P-fvl-\ ~\

l)E6t... (

'- h.f' * b

Z:'E~ [~~1

l ~

k:> I\~ JV\':-&A-""flvA

~:tE-'\ \(;M2 -I> Scl1PU F\ccJ

1

2.~S ??

Po DtI'JoYl 30{3{2016 ~

L ( ()~ l (lvPr'rDfl-~

10R~Z-t S(10R.-2) -\- ~O

1

J y -

±

S (joR-

-b - (10~ ._~) 2 l(~ "'

20R

rr~

1) C P-E 2 SlA

'10 P- ~

-..J Ct{~:

~O IVEGA-'l(\.{) '>

R

=t> ""> ~ ~ ~ ~

10R - 2. "">0 20%

E- S y

S S'\ A ( S ~ I~d, (Ll:::. H-o&-,;::

PED--Ctt-

rv o

~() 12---1 (>0

rro.-..d- Su.-t - -jÙJt;-

L CL +Q -=

\..-VJ"""""" - - + ~i9

p rX

C S~p) ~

'i f ~

e. .s. :s

ff d-

z: .Q

_2)4

SE (1oR '-h. ::>0

10R OScCCeA

~Ot-'

St LO CJSGlCA

O

SE z::. ~ S('loA~(J cP-(~C4

t-JE

f1-~ o

R ~::::. {,=J-Ilb P-t

)tW.A hE"<i ìM E

CJr2 IT- fZ

CcJfV 2

E c

RJS'PoS'\A

{,f\ CJS (((~I"'tF

tR. ,!::rrfO

flC vELOCErU=~'rE Cl S-~.K:) ~

:::::{> oSUlC.f\'è-iOtJ )-.ICL

~ ~\).J({) ~ ~ S

-s-o

b S

-t>CO '- - /j.p

.1. +l)

R

-f E

J:t

VALE SE Sì~f31 L~

5oL-c) l~

S,A-B(Cl \P-IcF

(l.E\P-Of\-~\Ò/UE ~~A

4u-A

SE O 'tR4~St"t·t:)ftlO

~(f.\H.O A-u'Uvl-blC) !)~L

t=-/JV'E

t~

O S !te .i)EA.\V~t:4

h(JV1lLQ ~

c'ro A-cl' ~,,",r(toR-<o

E~t

'\tP-0l SlJtt-co l)

tLo (S,LU.I\NbO (RIo

(tJ {Iv tL

catt SCtG-clc~E R.,\ ~to 4

G-U. pP·H-c.O

l)l 1i9u'fA-t"(Vò t'IN

i

(2(~- l("'\)(J-1)Or1S)

tt\= j~

2ij..

L '-1)

ì r

5- S-) T

P- w

:= ( Or

\XI R'ì ~

É P(~

hE" 6;AAN~

L()f"~ ~

\w z: 2..~

s~

li :::

C'\ ::- D,&:-3

ìP-.-oS

~ r PocftE

E OSL(uA.~\C;,", ~~ P-EG ..

S \A-~tL,'E Corv (J"(.F"

i'tCCGlC .~

P-E.'E CoM-'r.ll12-{G:= ~ IL

~~P-E 6l-E6ùLA-~

S\~B(L.E

RDA

fLE't"E ~(~ '\P..(q::

e ..1..

(~ S tR-<. 1)

()PO ~

BLoC<o~N3(u fft~

"èè4'\oP-F PE\.ir=

A;~ ~l't-~~~C.C'F fJZ.c

E&UlV~c.Ef-.J'tf t~

P-EG-oU\-ro S\'ESSO

ttAf-JI'-'O

/2.t ( (...0 '1i-S\R

---

- + R"1~s

R -1 -

R

____ t

---~---M.

ttD

O--AA!Ju,·o P- 1r4...<-

(DO {Iv ~

~ <;.A t-4....

Rt\tv"t-(~CO CA-c;.\~(L(

H-o (A lltLuL>4,

S)'ElV\PE) FO

(E

c. B Pf~

SCl6-t'-O ffuW/Vl\-tc

tJCJ~ ,!)Ec

1

,P-tCtt'f

'ECE

tl'Ef'J'fMC~

=-t> tv'EC 'fF-flpO

Af-Jl)l-\nEfV\o \\)U-=2s

o

1) -

-=

li S.5

"1

10$

cu~

5~A-f>,!()E R.""":> Q

01'

c! = O(~ 5

'\0 .

Ù<;ClT~ 4.

nt m

5t 6-u-Gt)p\ &-l'O :=

l.ì hO

LA A ~ oS

pl)PO§r AfV"tE :

C-1U A fVD4tJto A 1005

CE 'P'c.eJ1I'1f'JO

o.~C-[UA9:;L("""( $(

- nEr---Th S~M c.

n Po r'A oS ((.(..4

A-'\A 'ro(:l-LO

:::-{)- E (O LLF (

t)(V

o +t»

25

r l~

n (

o A

c o

l t-' Or 2

{T'V A

i (V

-I> o

1'0 '2

( A

L\'t~~

17A.

A. ~ ~S ~8rrE {VO--t

( tJv

te G-<-O

Cdn POP-T",làhEN Sr./jrfL-:'f

t. OSl,(.U.Ij!V~

f'JorV ..- c-

R. t

flL; r:RPe~ A-

'f>l

f'.JDF ("

G9cfj ~B~!ArzG -P-E6-cnf

VfV

.LJp

----

- 1

P.

S~ Df) G-Jvo

OE (rz.&òi"t:).2)

/tU CO ~

IV :!

rz( JJ~

GL\o ~n\J-O 3'rf!-8((;(

tP-tlPc~~~ il-t-~JV~

ì IJprr.tf _.._-----, Tws

l)b -1 _

~-":-l-

\j-t

O b 1 S~

"-!=::~

-------- L-__--~2~

S,~

R", -

1-+SìR ..•

o.

c "" ~ù6

Bu'lO RE .*1 So-tt\) C)/.:- (D.ppu~

~(~'\P.( SoPAA- ~ 100 lE

(V~

('JOJV .6'tJ

CE

Cf 'FI.!PLD

rvTllV\.)I~l?o ~ PE-~ PrCLoLE \J~I3Z:,(OfV( ~

;s ~~i

P~S(0~-J

+-

"1 S ~ ------

~

G2

'f ~ ;:; ..!:::..- c ""-

q; A l4 )

c l

~ ~

f..l." ::: P'E ~f-iD~

CJ=>ST P-c1t'É ~4cu-j~ E

le

"LA-

AA rE

r- AA~eYJAA

})tJ !00~ S

_ LA /'-'~ù4'f'k\ ~ AI'-'ELi:rS'tL c,L)

CC) €

SE Lil Lul-'GA (

Cc>/v.()<mY'l

F

_ .11C&V~ E ConpI1IHr!3(( ..

[fV uES~ ( Pt>~S( .A~

f-JOfv SOK) G(

~

n o ~

S C oJJE tv.fxJ

'F FEilll GLvA (' C6H

(li l'

c,' ~ O( MM

E ~ PI2eJ

ufV ~((:JJf

<=l> E(QULU~pj Ò ~SSA)

(E&LUA~((')-"E D'BuA à QPc'~

-- :::: O

})( srr~~

A- tre PoP-~Ì'~

~IR I7PPE

SI::

J~ ~f.T-n-o 01

&-o 06-~1 eJ2;}-.-J)C7'r:C

LufV

A~r.s.so \7()D~ao

'.Jtl)l~l7o CWE CCJfv'r-o

\T7.E'"t--t:

DlvtP-çfJ E

l)'EuA .p(9~y~ PPBS5/0/'f'

L\-_----_I

lJ x..

-+ /j--/..

v: ")<;

E no~ro

SF G-A.4-t--'.DI: (S~4ù~tt) Po«!4)

t-1S[C4

ero

no

cfr soV~p~SS((J~ E PJCGOChi (

C

S

c 8(

D o ,...

L

GE S DE:J28-f2E v~-Rt

I ConPPJhdj(CC )

CF

l ~(9J~

fV\JJF no c~

h~

<3 ~

CO,,",Si IJ!EPJ-9 CoN o(ohE ~vhtf'-J"r-.()

COçT . '0I\Af~2-(ot-t O\ VULuME

u~~ \

E ~pp~SS\ ~ t '-Et2-(\fA....

U \ t-->f- ~ VC)(unE ~

~(O

( ckj-178 f,.B LA- 11~ ./

k,(j- DEfUS

l:!, 1 4l"?'

V,,- ::: ~ ~ M

.J- .-

f'J, c..<""'PPJf7{{);~

HCJ()\;I..(., ltt

A

S<ff

~ +

--. -

- 1)

1'P

( ~t

\<-

d..,

~t[%C C~Vfl)

)-ftGì] ~ -

t:

o s +

f lJ\J

/j l~ -

c

--------

C

tJ :: -

t t: .li lJ~ D

.(j-+\) .-

c:J.. ~,<

----_--.:..-_,

- - --

-- -

- -

---"""----- --

-

( tJ:s S'ESS..c

ilJ 'ID~~

~ SC~(tr~ PEF< ~ 1f'-~~t-l'fl?=S(h-è) l}]

1/4(1~

l.9(;,-,to)

4

.~(;,.(~\

~

- '-

, - A~ Òi.

~)(

d- A

l)

(il

- ~()«~)

- cl.

- àt: L&C~(;t=

TP-A's:ro

(J~S){) A- Pnii'fF Dt

Cf __ LA

DlUEf>..\A ,,::»

(VCS~ C

JI1(>l,s)= ~(s)

- "\ S Q

-

" li-,< At

=: _

cl t+("}Cc

("?'cl)) s)

Q ol..A 'S

ol~

DEP~VfAf70 li

ct<'f{ _ _ 5

c:J.. 2.

d..)<2 ~ - ~)(

~)( c

L'l 'E

-+ 2 SO"G

li - L1 R. L2 .Q. D( S

'Pu1--'t(ot-''E

Ifv )c:")

695'\41'-''\1 A-tcA-uAPJA8lC~

(-llS~tt"u

{SC)NO

-JOt(s)~

C '2 (S ) R-

L.r

"= - (A c.

A~

3

c <à'

rJ.. cJ.- 1 S

L"1 - ,- U&U~ ( ~

OI\JO

,,",o

E c..JtJJJ

1'1 ~I

~ LOS"r~(v~

-J A

s c

A

d.

C4:: L - d-~

C 1 2- ~v4

HOC[7 PC]

-'ò'- {Hf'FDF.N2-A C~~~Q)S\Z~

Db(~ FoR-~~rA

co.Nùorr--~

,- --,

-

- -

- - '-- '--

( fJ\J'f /5'

(

#~ ~-W

f2(~(f-W>l-) !,(>,'/J..:, (>.-t/JY-))

I \ _ 6C"-'•....

~S ,:t

S'E PEtl'O C~ fkJ X

-Òt ( \P-OV-O

UfV I

l ~O Iv

Sb ~rzlò

-...J'!:b!:-['Jt)O 'f1U\~L~-A

U]'J~ lF()~~(()yE- ~~C Jf

t _~;

te ==

M - ~ ('-/ 1\

11 ~ -

.\1).,,) x

I ')( -cl:, O

-+ c

-=1> c~

&~Lcoj~ S ( pPeJPit6--1d-

0V)I--I~l ~ ----------~

-! 1100 ,

n I\-.J ~ \

'C:.

C ci..

B~ ~

tL::: ~; /5

LEt<-CT/J ~ I

(140D

L z: ~ lYr\ ,1'0

1_ _ ~

b{4/ Bl

1b

Rr',E)SSO/V!?

[Ltf'J~( 'eéE:np.rC~ ( e IIP- C

E

,1<,- non .n~\~~

co CcJnPI1Jt?'BlU~

D(

yo

E -::

t-t "'&

I)i

o\j.)lQ

- -

JQ. =--o<Aàft

- }-f-

à-Y dQ.

òti:::- 1

d-r: A~ J)(

t+

As

'L-b '~:: - d. v.,

50 NO 2;

f=tJrv ~OLCJ {)(

(UN (

cb< i"

~P-ctti: u. So

~{b S'h Pù(fo

i! .2-. s ~

z- _ D( c ~

DIRl~ é;9-ft()

V~8lt,~

A

cl")( C{y

J2J+

- ti

- -

::() J s~

- 1r

cl. v: 2

2

d Q

- - tf- s '2. ~

-

<t

d~2 "- fO'.- ~ CDS~'rE D( P~~cJJ~

s)

C JJA

b PEI'--J1E

I

/'+(t:-J~7X)

H+(~(s) ---O S~ì)<)

H-C~r5) ""'""--- k-(é+

--I>

fl-y-zh~

- èx X

S H 't1:=17fb

E t\) J--$(

('{=-c~

jf ()q 11",) ""

6 f: -

+ .(\ coSl

If

= C~L~~l'f'~

O- ;:: ~: cc

(5 /\

1 '220 I(J-C()

l"rY)

142D t"rY}(S (2oCc/-A

- h"t- h-- '(

cll D

t; .E=

{f=n--~fU2~ ~

0U~L -(>

x y

.-

l H (~( (1«s)

)(,s) -:::

H H+

$) , -\-- --

o~tl~ [fVVt:P-':rA OjP~

CJ!VI)-A

I

ç ( t-ec

P{le;Pl'r6-~ VE~S()

to

oPfb 5 ~lo

.Jj S

&vt((O

v~

E 'ti.ot--t:

Stf7PI2:E D\;LtE.DuE

CCJJ7B(~ Cy:,~)

Q

cO.'it:: ~

Vt\c. G-ol-b S'fESSO ù(

L~ {)BR POj2~t-~

L~f4),(}

=: ",S)

(,t,S) ::::.

Q -+

-(>lcS)

Q J \ f~)

WK) ct{t--

q- (é+ r:

c -= - «--(~r S)

..1

G - ( y: s) '20 Hy..c, s)

(y-,S) .s: - :

Q-t- Cc,..., tSiò

voLt]:' /),(J

SC/ll{~ N Ik(,

nOL't1E Mm>-Q fVBv

NO •....VI= ("çj\I LOJ ~

s)

('I '"

1-\ fl1{.\) OJb..... '"

:2

01

{y

G. (S)

S)::: (!h

z: O(

.& +

(Or S)

+1 s) :::-J..h

C (S)

z: 1 (l(

+

(òrS)

Q S:J: ~

s: - (91

(1

20 ~o

=- K1 - ~Q1

[1 + 't:

C Q

L::= ~~ 1

~ ò

-------:-

.2. .2.

(~)C.)=

CQ:)h -e~'X+J2-~5C- ~h(~):: .Q-1rI"K

Q~_

'2. 2..

»>) e; ~

H C~ ( t--h - C ~ ~ )

s) h Q

==- COJ \., (" -1

~hC~x)ft1+ C~X) &1

Q(f(~).:;--.1 (0;)1.,

Zc L T

-

-- ~

.

ct

,

..•

..•.... E(~

\B>I>(j S'n Cc

C'<Jf'-'..a~

ìB7pc Ct:j-'tC( k}

(f7(JIE6./:)

Df}- ( A-

PP{)P~fl1 ( Y:::/Ju~

(~O

j\J

~ CCJ,....,l.J6l1'~ 1f=OA.8- ~ ~

ll~s)

cO)~

-.1 ~4Cte<;)

2-0 ex P-cH6;- t

y J.:::

P s) _ -::>eJ,

o

5

ut o

S~IAno ì~S

PE ckt"7:

IL (1e

f7A'1RIct:

LlEA.'I1 G>:J \,2 1

(IV =io

SWP((CEf7~__

C4I7BJ{}?o (S~ (

''[o b1<"lGi::oJc..Jòcit"

$'U((4- PfIt/<>C(~

SE

- cC:Jf.'~RJ ~

- - t'o ~ .. s) +lZ

·-L•.Cl'.

1 02

C6J~{Ìèç) e

Il IL-. o

It1Jì1\G-rk:..> l Cl1i J)IS ìll-< IOLlE~

/VOSIi1lo fb~·

U!)~ C A- G-~(NO )

(Qu~l

hp A f1t

~

Su f>.A PtJi:5)(v."'E

v L4 Cf f'Oftlì'~

Q Nvh'tPe

/}- UN ~ro

/"tOLto

ht~r

1)(

-

t- mPo~fv~ DI 12{"'C~3S(ON"

I( Ce>EFf'1uf'f'.."ll'- r ~

-4 ~f:' L-é Rf:l DI

O Q/{ù5vR4

f7,(}

~C(~(f1~/Vrr NON fl(jSC((~~y N

D~

.sE~((..,..,'E ~.l\

COf'I'X.ìl'A l"ql.i fUNl"Q 1)( cOJv6iu}v't(O~

J) ~

~RA ( t7!::~~(

H ~ ti - f-f-t

i- -le

o+ -

+ H4-

-+

=Q-

Q io

2c u. uso rP-w~

()FP.

=6-- SJLl+ E ~ t-ct{

t

DL

SE MNOV% ~ CH{USU~

Còt-JSlf)FQj~i\lO 6<

SE6--N ( [)(

CAt7B{RlV~NO (

r~~I~

~ #" -

- -

U-À

còt:~, ~ I uJ--f=

S(

t:-c.

R-l 'E S

*" ~ Cc;Nt=o)-lnE~

CJ:)IJ J)~fJS~-

J~ta-

!)\

C Of;'f" • ~J

\PJ\Sl'r ( ) S (OJ..f (1~ Ht

211~:::

1

_.:l _

..J Do

~ 1 .•.... L CC) l"t--1\ -

IV J ~~., 1\

=- ~

-2 O

'2 6AC{t-JO -

I =c-i] m:~ C4-

S\ C~~

~~\f -x:

SE CeJ/vrn

~/J}tzo

~o/'V

f

[(jh~~Q] C LA- ~

D'I1P-ttn=- cas:

.'::OL~ E '-l'i;D~ )

S~[()~t::

CE <;OU~~{{;J..t)

(j/V~

SE B~t=- ) COL&=>o

fuP-8~~ 'E .D~{l-(bte=

LA CJJ»)JDo~ NOI'->SII\J()'t~

C NO)

E

PEP-atE PP-OPP-(o ~ 6-R4J)(

NON

SE t ~ (

E COLtO

co~OO~ 1)\~P-lt:n:=S( \J~

=1> f)~

eo Lfb Dl~t-ro P

CfieP-E

E P-cfrr C4-(

PF{J. (4fVO

\J U

(

rut~O\J RE conu~~ tN G-ve-S\Q

BIS06lvRs ~~L-E cjjSo 1)l

\)'C(OC(

Sv~ LEtvv-A

(UN.fl ctf-( S$EsBE PP08LEHt9- C;())

T7

U

'rlA~o\)~ Et7E~~ SGe-R1co

<=t> S'lNCf2oJo

1)l urv ey p~ç-S t

C'f/dCRJo ~~"'ç~

19Iotv~)D

(Iàc&uA IfVTV~(tv~)

- - - -

- - -

- '--..... --......

-- -

-" - -

QI + -

-+ -=: -

G.

- l1 O(:

-2

~1 2

+ -t

G..ì. -+ <1

6l :=-

r-r

=7> -H::: -1

~'? ~t:(t1'::-O

S'? ==- 1

& St.--( 2..

I G( .: .

v. ,/

/

é~o

Cf{(uSutlt.\

àt

(;- -=- ___ I

-~ò& d-IÒ-li o

_________6-_[~~~~~

~ ~ LA- Rl~ ~ ~Re,

tS Fe~ )

C 'A

L C&L..é

-----.,...."c-----,--.,.......... .

-- JD

CO~~(t_t~ ~"/ -

.•

((J D(STRI8u'rOp--f

e-) J-)

'tUftB (IV

le s.

T:: §io

Ho

~ ~A

'<'r-~ ~'E W

tO}JJ.)J

'- ~ IJ'- z; ,

z:

,1M coS't Ho l

L :::- eS

1ft

P(CWCE V~({)~(C-lN( Q() J::.

le::= ~

q='F

~o~h (~S).!',Q_1

t:.ii q

2 ~ - ~h (~ ) .6Q1 -h l:.0

{JQ2:= s: ~

1 s.)

CTè

CoJ~

~o Cf-e 6Q;]

h

6,.", s)

. [ 1J H.2. ::: - E2J

<?-)

q)

CbtJDo~~~E_ :~~o lNSI~

/j .:!.

=- s

p~ -l~

'1+~.s

~

~N~~~c~)------~--~

.6h '::- t::,q

~% ::::- 4 C"k

r -:"t s)

&".

Q~

Ùo Ho

kL

l(fVùçCOt0

o"'''''t~) ,

[pj;s> l)(>n>tB(ìt-"""

=

!1q ~Q~

&0

1 -.

Z:pJlbt.. ::-

"-

.~

~A VIWI'r4- Erve

'f7 ca.Nm .....

sno-~

'SU3

.()~a ~

L.\h ~ - C

to,~h \€.

~AM.. ).~C( J:=_

S {)te C(}jJ..[)C11O

BttlV-4-

D~tcA ConPP-It7(

f

s Twt

L\~ ~ - cauA

~A

DELC

q

u. Q)..&-)

2'2,(4 o

0ì1 E: NuovAc)

Il ..

i~ s)

6mJ,(T-e

-2p~

p••.~ ::: "1 - 5

+ ~. ~ ~Cl~

s

1

~%hC\~s)~ Teç

te. s «:

<::. (Tes) -::: Te

~h s

• te p. "'- lopA.t <-

les LL

_ --1

---- 5 ~

J::..

&le

- ~'14 ~ 's ~

k" L .~

z:

<:L

~A Sf= C()j..ILkJ~ PfCl:U.è:

s)

Ct-e

e« ~h

-t> Zo

fIJII 0E S(

(S't.

òr-J 'ro~

(JIJ-e>~t-<>

l'T G.AA~D \JtClXtt-41

te S F~

L/(r ùol'tll)

CO/V

J uv 50ClDO

Plt.{PtO

.,.... _ L

\e -. -

Cl

"--

Sç é n=

S r \ck\

PI Sl6-fv C#F ( ì7o\J(t7~"t1 SOfvO L-~V7

CCOCo

1St) I

( é f'

te

SE 1"'

20 P.•.•.••• IV

ìe SL~

L~a.) TQL~ 2.

~o P..u.. L

2 s:

l ErP:AJ:W\J) 2t"

P-6-t+ (

Ìù"\T1 (.~ <E'

f ù~

cSaW\-~

M- nJP-Bflv~ {()P0t~

t: g/i{!1b

Lk~ut'f--\ [3]

rLtfV~O c

,,(lE

p~

&-~U-EfltA- SSLoJVF

frv

'ttç tt~P.E -'tr-'\'Pù 8!k-(,vc

<'-0 \Jo&fA~ò

Po~Stk\ COSTAtv'lF:

fVOrv t-zo A-IJEPE

IJC1fV U1-'

Hp

.0-1> c-4n8lA

LE

l)UQArv'rE f1ArvO\JP-E Q

p ~'èo !)/uEt2SIJ l)A

Q<à

'E()F

po ~Z;O SI PE :

~(tn

==f> {) r-s: ~~

PP5SS

N-i f

lF~~ A D( (b\o t'l

lO)--'r- ~ (IV

S( /V'A

fU!u,E

c@v.,è

~()< ~ Sc..~n~lo F

e~{/Vo

l~).A -t>

~rPJ.Jj D

c~€ Po~·'2o

I cV 'tAA- OSCLl.61 ~(o/V (

F ~129G~

~u(v()

e. ~ r"

:::-{).'r 1 1

oo0'?t1 ~ '?€..c~er V-

VEco"-f

e

12..Qo D( t"Pt&,,~ S"t:W.vJ~c.,)

L)Wll/-'f 01

Dr (c~ ù\Suo

JVRt-!l SCI}-Of)l6

foe.~o - ~~ ...

B~IND

~1 I1CQ.()A Po~ C6fE

n/lJ}61JJO

f

tL Pa?èò 5 t.L)

Cc O

fVJ)~C

(/l

---~---

( Ll:: SFi-lO"'f Pot~01'-'O f-Iç,f-I (

u6-ù4v( ~

; c.~5l5AE

- -

- - ---

"-"

t&~\) P-Ce"nOChi::f...ì'rD. - J

-

Po~~o

ùtL d-f:

(~. Di COf-;\7('vvl?;-tf)

DUJ.&nu.l!

tGì _ L~U4 OEtv'fPO

t)lB-U ~~

L8 A

G-~A..E P-t

rl

,"tf:J. t7ott>~

l. tJE:tLl\ ~<.r;ftlA , CO!'l P~PJ~

t->ciI-SI

CL S~()..K)

~c. D(

C.~()

~~(n: re

rzo

Ac

SSE-~

E CoJvTAA-P-lF

~\f()I---O f1.v)'

AD

C oppo.n~

rrv pc

D:E ( C () S'(

HdnE-eu\1

C ( SOlVO P-~~ [rvVÈ(LlJ=.

<- \-t'I)

t o Ab

t1q(vJEM

frRD ('tE L~l

.p.poST-~ So~~o

U~rvfvO (tJ AL 1)( SY~6l~

'Vl)""-'O POvID r4-''è(OI--'IlJì~~lU

t

eco

pr v~RJ~ u

0f l ,- ~-

~tot'-' tv ~

PF~I~ <;./R L

~l

&r

fLt nE .DO\JU,\,(\

~ P~I'rF '"-

s n o E t

Ult k\- 2

v , 'L E 6l .LJ~ ~ 01'--

C PEP.

p( cc

f?f3{.L G-E CE i'r-A~

cJ/V

\I~flJ ~CJ~(

11) Tp.d.6h,,::: .6q~ _ Aq

cLt .Ho

I1p Ap

Tp::: Hpo ':: Qo

Qo r =- Df

C0S\~M"E

V'~ 4oE".v

.4vvI tv

Dtsc G-~LEAl4

L~

~l~ 7-6~

__----J---t> p

en: ~

pt)

2ìl;! PE

5"E--N /j

EG.. t06-o4tzo C{<h"

\1!:-~tveD Slt:tl'f: tE

It-> 2- i

P.. PEt2.D 'rF

::::f> ~ ~ O LE l

('-0 hp

l\q~ .l\

=- _ s

T \)O~ ~q

Tp ~hf _

= -

S '()hp T S

\)(f%

CIP .-

.l Y

~L\q

lIhp ::: - - -

S . T \XJ~S) l)~ ìtE~~

CEILC1t1~i70

tU, SS FoPJcA

IV A ST't Rr

~q ~q

A

~uPtJ fV&-o ~IlP{E2B~

G-RAD(jI.J ~1

RrSfOS\A:

ljhp~ - Tw.t~ 1

s +

l I '1

p \X1tà- 2.

-- ~

.•....... ~ ~ 'f"5i~

r p Ì'\P~

'}A'}-

~L-~

cl

6-~tJD!:

wp ~ PiC" € (\~~

PtC ~~c

P'ec.~ P02~

T~~'\D ç't

A Pt6-lrut:.( A-~C~ (VJì::Iv'1r

/b2:2ror[\Jo,v~J78l~tH\~

(Vo,....,C(FO~~F H.. m

C 8/4/16

f="~ (S)VJ:N~ SS'--Dl01.b U\)

ùJp o ~ I

~y;(()Jv

;Oo~~

J 7

A HPlE-22A &0 L\q

-

:~iJ\P Ho

-

- -

1·0S.0-=t-

- - --

- -

- - -

- -

'---

-PEp.JJ('rt:

(fu \P--ODu C(k) ho ~ct<t

h~

~E&tnE· t\h

It :=-2 fu

p u. uveuo Ote tb'2ro ~ {)l'--

Di

fl Ho

i7 A~SD

A RE ~q~

G-!nF: }jet

z:

-1 ~6-<h","

t~= J

t~- /'~@i)

t ~ (1 -

./:)q 61,

+ p ,; llq

2~~

2 (1 Sl

p~~(\"l:' A-un'EfVti)rvo COç( 'r1:\!"'rC -B2e.> SV ~)

h'EccAtv)CA Dm{fVVLSCE

GA PO"fEN~A- va ~-

t.sS'EP-E

vE

D'E

COE'f=''F1 PO)

il G{r}'-'~ (n \ ~fL ~

h-f :: Qo

P-o 2-

~ Ho

nocro rro A

rvDt ST~ S 50%

~n()

(A 'e cf)

rvAt7( D'ttCf\ B:> ~

lj cc>f'JDo ~ 6l Cf.4h6

\..1i3(uct:= v

l r lt-JD{ Ofv (f-.;~D

NO~ f((jbt;(cc

JV~L

d> P-t&e:x:AmJl-E

jYEL

At:lO~E ti- CEIU~E n

v~wfl::::

re o~

( t-J AJ ~ PFtrO 1)( p-{ t=:

FE=12-(

\t()Cn: GU6El JfL LV IO )

OfV ~C)~ (

--- ----

(- ~~

P

Por-'&o ~ O

z:

!Il +{)~

/'tV\ ( . 6 o ~

/.jet

prn.... :::- z:

p

t!- 1- ~ \

q hp

là := - ~ /

5

'f\)CI<t

CoS\A~tr - ..-

J<..

-

·~2

rI 'lo. +~

'\p 52

-

I( 1'1)C;I~ ~

PrPF'fltV/2A

ItvliW~ \\

D tP- c 0u\CP-\"S

i ) .

A o ct!

rv5LL {U~O ì S

\)a~

- -

w,

r

l' -+

S2 1

p -- ,

2' e

s

4 _ l' T t-~ S "t1

S2 -

\:P~

\)c;I~ -

s

ì twc:t 2.-+ 1

p

s,,~e{(A'ti: R.Q.(p):!!::O

CC)~J)(.:e(ot-J~ ~( D (s)

POè(

C c(:c )

1lLt1'f~ UNO POSI'f(\.JO

(T +

p 5

1) k +Q·h~ ~q

s

""'ct

p i

z: s +

+ ì

T 2~.e. 5 '1

t p

f' W'~ '2

-

E ~ Dt .tA:A-Sr~Alrtt::~\\)

f.JUCJV~ ~cJ}v'r(O~

- .e

S ~ 21-,

- 'f liti ~ -

lP\b<''8s.2.+~eìp.s +1 -

-

1 +

2~p

i ipS

<lw1} 5:1+ '1

p l o

D( S~I3(u~ ~ P) ~

L"è(ot-AE

CQJtJJ) C

C +

'r s

Zh ~

t p ì~)

s:L p '-

luo<a- 1 ._ 2 ~ ~ )

'f

ft.vJ-.t tti ~

O (

Ce>Ml)1 S"t--é-BlL h~

~2h~70 L.::1

1 .2.

L T

h.R'r ì :;'0

2 p - i>c1~ u

S l' p

A-érll,\ho

~.~ Lo \.)0& rRrho I

(J Q..UJfJJJ {

CCOL-D (

T T

p :;> _ w-~

2kl

fC~2.o D ( S uG po ~ ~ o

t COJJ ~(Ol'-'E:

()f'J~

@..!0:> 4- 1.

610_ ke

A 'a- Ho

r 2

Od '} oo ~~

D~

~ c( SV4~~~.ocC

V~ COf'/J)/"(-(c)Nt Ay;-

-

Ho

1

l CEfv\AA-C ( D

----.J_ rt~f\JGvP-t

u~N'f-E

I...--__

/1) ~v:c-

Jq Fb~ro

1J3-cu~

FuoPJ l)~

(QuA. f'Je}-I

fb~W Or::-vf.=

JVo->Sl JVbf~

SVlb~P1E 'TAAf\JSlioP-(

2) c-

C E::~I{()

tt-t---Cj;j1? IS~Q( (1l

p~p. Dlll/NUI(.:2.r ( C6S't1

ve cc

-=:6 eD

5l .58f'JD STP-e AA-ù( \

t-J ~:2~\ù~ C~

lè~ (

Ù Pc~

~ p ~ ~ Gt'E2~A ~o

6h h

SI 5()tt~ A1) fO

I

ò~ Qp

.:;.~p J €

p.sJ()\r""~~ ~()Oc..~

(.I) ufo.- BllCl./'-o

G-hccElJA ~E""'t-~P-l: ~p

Il oDO PF3P. S"c't\j~'\ù

f'V~A.

....,'(-~G-t0A'

IL O

--

A ~u~Pl' t ç~17"l~èo

LO

ftL~~'tl\}~ CJ\t7r~ ,

POzzo ~oWfJSO.N (~'Z70

ALTRA ATLtEPJVl1'i7V~ ~ j){ffF~l'-'~(~Ciz)

'"

- ---- -----

\ € l

'(u~NtC r=oPJ

8ePjo '. c~ flPiYn ~

f

«(V

-D ( QU)::,(.c.o COf'J It-->~ ~'E~~O

\ STtt-J~ )

~Sl I

( \\)~0LIc...-Ar , I~----

t1~ I

~~Cf5ttF ! ,v~~

CCJOJ"D fbp·l7

( ~ çlL ca~'roSo c-f'o~oo

~-

- D~

i

.D

--- t(~LO

-- osr-

~FP- I %~V~

• P8S5~\c fJ~ Cct7fb(L~nF\'Jro V-UPJ?I~A

LN

PorzPl)

,kJ H J

CCl2fù~ \O

Ef\J (v

- CE

- 0rCf'Vt(2S~)

"-- POI7PA

tt~CahVA ~

O~ C~

{t)~()(,~ D~

-- ~u,...~~ St~ 't"vIlA\~ R17f4 ,\

I

. DJ

CAnBI~f1-Gz:(

CB/~C)G-fV~ il ~P-S.o P-O~2(dJJi?)

J

B(S'o~ ~Sl

CA-l7AI-APG( J

1 S I

( 6--<OCO .() l I D(

YaPuTtt>1l\ ---b r 1"~~iOI-t i"'A

C()l1t R.-"''2-(eY~ Iv

fVCA ..'

J3~ ~ n~f--'A

CDilt=

NÉ CanE rOHPf) lIJ

13/4/ b

1

)150 f1VA

A~

«.

É V

GAA~JJ'E MSI.s~o 12~\'1?

(JlC ({tE Cav,J-'j?SSo ,,....

€ tkrP-?: f>{lo8ct==h~\7Cz{F)

17oto~

UN INCPOf'JC) (i\lO

c,ro

E

HA coPP tN~ t-z Fb{1.n=-

ree

/tE

~ ccoP-rs-z EJ) éc.~?VRJC{

CC~

hÉfv\l ~ r!

nRr'rl~~"4

P-B1Jvk\

'tU PfV'Ev

Ab

C cc:)nP~SSA

l\7fl~t-Jro k}fl(~

npS/tv-A/Ibh-pi)

Jfv{t:;~'rf) I Iv c

-4

SP0tu

-é>- t=- ~

t: &u4

P- nE~i+)

PO

-;;:6 (O Ct //

nEl)(A

(t-J trcuStOI"""f"" ,,'E~ -S I

L'6(( (.

I n't. ()..,/

/

Iv ~

E CA Le.,

Qt

ì1Y\ CCfl

(tv~

(lftp."\

2

eOtlPA

- U

E P(L P(

MttorD )\JEl'--~l'--'~

O'rlO~2~/

lL Cdt'.. u: ~~

t~C(o

è;

ç ht;mE~ bl

tL<:.rtuft

Sl PER

t)}J

Sonl"Q ~(}~ 5( vSft AC~fv~fOP-€j

c\~ ~

( j) ( - - '-

'-

p~(jS~

1 .. Og) .1~

- r . _

'-....-... "'----''---fXJ

IV

v8t'-QA

()(I~~~~ nE

\J -t>

"0(0

vl_ ==

WtN - WoU1

/

/ orf'>t~oa ~ ~ 3

1lth

t COS'l'~f"tr

E::[7~teA Wo PC p·,'~-k)~A

11- f2-F6-et-zE

cf/

fu _

(t-J c~ Ut-J ì,,""~ lv 'rEhPD

COS\~f'->'rE D( J)EuA CAIJ('r4'"

P- E:

ItG~,,€

-s ~ 'fil4 5 c-F :

fO~ LJ:)PLI:)

(~z-t Ot--i , 1

j)

ì 6

fj

'i. I> S p

Ò z: f..•.•

(J..".., wc)o'l

p.u. - Il

fA< n(

ARm

U SC(~ C0)~~N~

cA '~

ctl-CIT

::::D tJE

COtv1)l~(O

~.~ =- P

\xJc

Po iM

5~ Lo BLO-eutt., \Q.t.~~:vp:~.

cCJ,,"~DF~#Zo ~Sf~ ~~~ Sttf?B~ ~

r:

1

--.

Siv -

Tv 1

1'tSIV 'rù

c p-e A

=t> 1) ti(

rtÒJY~~CLO lfV~ C) () 't(,oEÌ uv

u~c c~ I\-

(\)o&uo It-eJD~o ~l ('(tvEA~-Q,.~4~t)

Utv t-->ot-- \J~o

t"idDEcLC 0{~4lf

tvOt0 IT::: PI2o~l1'o ~C:c{

\PC)'t'E~l I N GREs-s:r

coS\~I'-'''f 6- ~

~;o,{~] 4 =: ~f\:'"P-ru~

'V

I

-1 u~ (~-cJU)

Av l

1+5 Tclt I c o

k}-~PEt--~ S'ft?lo

tlù<.J<')e.)

('6~i'?;l~ Sìl:A h CfìrS'f l A SI ~

ç'll3((.; l..-lt V~L\lCJèA

c: 2 -:-0,3 S

\J -, c.t\ Or

PrOJCU\ 5l I

I

I or.----- 'e)~

4-.

--h

< '3

< '- at( uso

o ts

&ev (S~~

.D~ \.)rvA VhL\)O~

( 1st M

VA. O~AA-AE'~()

~ ~ufvn V~L-uCi€ .

-&

v ~ o

D l vv~ SOK>

SÙLt\()

ItP~

't1/fiF o tvl"rt:= C~L ~

r

( Acv - -

_----'I~

~ ( f()~t1

A!l---t--~-.l...--- \J~\loCl\

(

(

t

4- 7\'

,~

-x (

r- ~

i) ~

(

a ()

~ - -

, --

,

".fI -

j)J '---

.---"---""

, J

.4J Vl

o ----<--~

G

o if

o

·=!:> IlOrre:tl{)

Uf0l=-~ftl~~ Llj t-tO (L

IV

IPO'\ES I : irftP-~

LOI1Pq::t)~hEf-..'t:-

D'!N~P~~vr

vl\(~ T

Tco It P-M

~S(J~8t(-E lttS(1t-\'tQ =-6 I<LP Irv

t~-

\ 'Pf}~ECO

y

+ k \{)

~tlC.V

"D ~ CCJf'v

= ~ IW].:'

r 5r

$T

U th\ fSTcli 1-+ CJi

+K

+ s:

. Kfi-~ k 4> 1

q :>

+

<>i<IP Lp

K 1 _ ~I'

.z: T ì Att

-R15t't'ffO A

Cf{ ~

...:'+ Tp.f+

S \<~p ~e(.V'

...•

+

1 S "fltt

-

-1

-'1 T

\<HP f-H

TPfI

'FR h~ 0 Puù A Sul

l.Erv\E(' 6-<ftE

R.'t $( FvoCf1-(

N() n

Lt'-~ H::=

.(t lrUo 'ST~ 3tz(:) Ol/~&~

CCJ\'.(\",,~ C

D'te

.s.T~17St70 -4L~ttJ~

P-6fV~

s t

---

1

+ I<ftp Ptt

+

"1 5 lf4+

COf') :

LALCOG( ~"tTI

Tp-~ = b$

1/3

~ H-p::

b - O

H z: bS 1 -

-+ l)

2\iS

-

~p - -

-- -

'"+ ~ 'r

~w +

'1 S \étW flt4 •.

t-!

'2 5 ~ (1+S\fI<:ttJ

Pav.. f'APsr'E

D~~or-o A~ ~'t:' (Ve~~\VA

oS)lA (E 01

MI)(a

lJ LS) <-o

~OL.(" + + + :l

bés)::: ~ (2t\ ~O

<;2. Tp-It'\.S

'kltf>p R

72 ) "t-~

~()W .4 D

6fE=

RJuJ c VEtv 'U)..Q

Iv I L

S r ~ ce~

o

t"lItt--Q PFtll

V C

rU~

D l Pfl618!'y~·

SI CE{2C~ f:cJ~

5P6Stt\I'Joc,C( [)t!1( 'O~ r

LE-R..En-[ si Sf~f}ND

E f\~ ~

tbS){~O

Dl

?;c;~ ~S'U~~~E

C fJ.OflP~ )

&uJt-JD( >1 tbS5u/"o A-nnf=5Su

+UN~(J)v~1?tf--l\ù fOlC

PEP- () U

!Yt'tt=Pl?( fJ~ ~~

N

=t» l(:; ~ Gt(J

S~

~(,JJv't((}.V4-rtflv

-~~

f.tEG-oc~to~E SGbl-f::DRI

lE ~a~fvlcfl (l)L6"O-4U:)

uJ-/RJ

e"E n~

Lf>. A

(/)~I3~tE

Il G-r') p~~ )~

1~;,Ff= SVU.(\

t-'lt::'lUl 0L f C

f'/

I .e-eql~b C

P C0J7PI-Pilf3(Lt

\;j'è'eOC(~ I...

'SP~n-o kl

fh So-PM

A o 1

rt:L~

ò (J-.;f

ì...

+'"

•...

~t&:\

~1 :=: nA~)lIìR! A

\J5CDUIf'A Il'- C(;j-(<.»~ v~L'\J()

É %

\,.....Iir"EP-w~ af1tSU~ D\;aA

L.l"} Der.,S1

~l\1(ff \.A:;:WUt4'- {) l VALV~

C\J F IV

'P-~G, v co B trt:=np

t P;z I

S S" p~ P-& Atl- E l'--' v

C l

f

\..I rt P-( ro~F

CC) 'rE Po ~R.l)ù L 4-(. S (~ Chi}-

t Su(.<AJ

~T\)

f../ D,

EP f2- MPd)..onel'-'~(

Su

;;::::/) f> E 8m5'j} E nEJ.)(~ 'lFt0

G-t 'rfjP-l3lJ'v,(J )wr-t

Jj

5 S S

19 P-E6-oc~ l.

i U LJ {Y

oPE B S

6- . lI.}

fVttv rm ' ~~

~n---r IT 11

LEJ -(~JI

i.1Wi---ll'

~ .

(llPn-ijL f--+--J..)

lt<403 ~

4- ~. .

[o~ 149 l'\/oi'>

r"

..sE 'È

t~ 2 1,15

":::>

bl VEl..c-..(.T~ fluS1G(~F

C( I1ttT1~110 6-0~,M6IVO

UfV 1

B-8B(Arlo rv~

Sl~ Di tuP&~('

PtG-o~~(O 51~ Di C4L~~(4 ~~~C()~3/~

c. _

\W~ Atfup[]

.~-u .• s

E.~~l\ìf

/

Qc)

C'O)

(f'vGPt~'SO ~BBf8'U:> EH:;P-6-7A-'TF{2!lCC4

It-l {,(QUJt::ù E Et--EP<tr4

~F~ S( US~ Et--''{iJc~.{j SPEaFtG() ~

}-.IO}/

ti o E~~

S'\ t1'E~ ~ CtTEvvo't-F

L.4\lO~ t1+ ~l::L

[<:.~ (.,l@Vl

€ cc

c

=t> ìPc

SPI"'cr

(tvFl':'nl Pv'7ft!r ~E=/U

Cf:jr

U!'--'~ E,...~ ec..,...~

ìL\'~ v.Qfb~

f.'t;5<- J)l

G.J\~

cU:

OG

1 O -=t •

l ~w~)

S4'T1.JAA

q~.2f~ A P't-6L'0J P>E\ J%"(.bll

z; ~

V/U.0 eJL.~

(::\1 L)

f1

~vs~- Qc p:: p~ss

0'\( lUJ-'E=-

/f

b PEG-d-r.F

t: (/

('CI

f'1'-'r~I'rlà \c ::. f--'lF

CC:5'\.k} ()btcA\.fIàL.~

l({!,/.UrK l'''H''G.~~

k A

W r- D

vo '0

- O

W

vd ..• -t::>. 2-

ct) CCS'\Ar--'\F

e~S~{(;NE- ~

s 'r

\fl4 n=f2l-'A- t L)

UI\.; lì-e. 1/

I.. ~

--c

H-O ~ 6tF

~) lì -flE P- t2-4

'fL

A

p

e etn:=

(IJ. (Vv..qr---n'i',.<t- tJ (C~C~ D~U01l~~

i s D

ffi:~ A

hJMsG-tCJPi:: ~ Q

!).J ~ i 4

or

t-J V

(CJ,2.

U~~

a-j

a)

D D (

A v~-P t

unEf'-Jt-o PJE.=-

\1=Rh(,... ( l S'O}Jò t::&UUiJLt:N'iT

((0

A ~)

L E"-- P D& U;uJvro D s\JE} EJVE~n cc

PEf="E(L(BlLE l vI

ù- B~s,(\

Pl

(tvocri~ ..er PPES5l0IVE fo]"tPI:t F/d nEi-Jo ~.k)'(1cA

c.~ J

( =t> ~) ~ ec c.f\-

n~K)

COS"\~ DI Pot?P/j

(;CO/vU~j..;(Efv~ r

nl

1) J-li;c t=uJv~co.)J/jHF~ro

l~F~<3~ }v'1}f'-r((O :

C ~~~lYVI4:J)

\)l~F~tv2:~ ~L

(o.)

-1~

~2

~ te>

Q,J eo~s

U_

Jf'v t

ft('t"~" t,JOLE"

~E(.lt:.

l t-'t D(

JJEu" o St:;Ca}J1)I

Ilf)( l'-t ~(. ~ rJEo

{~f'w~L0~&G~ )

\xlv ~ foP'<'.4-'t-~ {)~<-

V~~

= -JJ

u:o

l-t-f-'r-I} \Se-

+

M 4 V

iW\ 'YVIL

~tW\ ptEJV'rF

f2.EC(

(p)

U t-f\JS P

s: J LP)

$

fhs LP)

UL'=: f _

!3LS (f) 7

G-'Er---~P1\'ru~ DI u~ ftR.t:'

Q ~ ~,Qrl(cfl

p()'{Y:N~~ 4c~v~

fo~,\~

'ul -

'ìIJ L -. E[V~f(A

Li -

tIL - fOR~ì~ v~fOCF

L.•.

t -

IlVV - tt-J

A D D

Co""~{'?(o1'""E f ~

"!t=:

S P-Ecc p E'f-''rF

(L t

l \l. o.AC "ç'"f)f"_

S~~?;(O· "'- v..- 'rv

N ~

J) Jb

ENJl~ ((

:=:

~ l- O-Yl

_ dH

--

V;d \;JV S"S = // --;~~

L - clé ~iSÌVP-ù

eli::

QC+ ~LHL\ - /t'V -

\xl\)

----.-/ cié

~ bilfN)l: ,b/j-

P~~'f;rPc Col\;rPGu..~ Btq-

urv

1-

p.

14\1 ::: U -+

V s J\J-S D(

f~S~ ,(Tu'E 'r12A~R:>~ L~P(~t= c;

r v"'J l C)~"''f1E

~5P~rrv 'Te

! ~l..LL.:-''- è't,,~F <

V "M. _

T S"""

z: C """

-- -- r(\I\

(41c,1lE l>trL

Tfr1r.

-- o

ç r'J:;a-t="\C I1Erltllù

V

~ c:1. -=: rw, \

I~\A l)'t(J\

~ ~ IN F<Jf.J-b:ù\-l~ rI1SS(••~

V~ Cp)

T'N.. ~ \ !"tr~s.(Ill"1C

( !IV

ç Jt ru-tJ\?;((., ~

---- --<....,

=- Vv (

l~

( V (

t ItJ Di 2 f~SSlo""~ lZ DI

Fùrv~otvE P8-~l7t~ : Llutu:0

(o()

GErvtAAfoP~

~C&v!7B ~EL

6-NRr

151.50 ~C(Qu.4 (~

f{4t--J[)~P.E

~ (JCJfv Ì{(JP-(3fJv'A

M;: +

'1v M

+

t1~ L

M~= g~Dl~\i

[1-d-)V

SL ~ c-

IlL z: U17~-!,:

rt-

PIlfjll6>cD

or-

s,,~v

H =

v J

&sJ~ ~

vA~~rvo PfJ'!ESj(C~;f=-

{t--J Hc

È (~'a'--

5U~

<,-, CO~C

{L

.r

cL // tt.

f+ 'f7'" )

c/J:; ( E - l '"\ -

~ cE:- ro~ ~

'EJvtPC7~

; f", _

IEF @V L) .:

S-

lì"" c-: " +

V_ f./ p~

"'t>n s

0 l[

J -

(U iL,

+ f' V

U

- 1

LS L =o; )

&Erv~'\'~;

PO'\Ef'->~A Il,,)

4,. P(; =- ft"r)-

\)d'I" ( l

r~

- p& ~ ~:~

c~PctJc~ /

DI ft 8tocc'6(--(;

JfV~S'lfO~ Sut'f:;flI)

{).,(s.)

dFé;-

- SE(oJ-'J~1

cl fcr

l'

-t :::: c

<. - ~Ib

o~\:~'" fkc.

"C t:1c Di

SO':' So G-trJe~Pt /)( V~PcPt=

l P

1> CIh~~E (.l;~rE

l)

C

C1\C)'\-CE Vc..l"'~

~Gc,( (I.0-..f}f'-I1) (

lr'( Cl..A-fJ ~L-VI?( ) Q'tA ~ OA

~P-

<l-Pt'PW~ f'~

1'-'1)0

\1to/U'r'E---E Ù/U1',

COS'r..<;tt-'l'E' /~ Ù

4-D \3

POP-~ ()6JA 4unlSv~?

VIU \ ~ ~,- I

un~'r'~

f\. tvDo PO~ (

P

SI f1Vhk:iv"r4 /

& t-

t».

LL.-------

O

c c~ PF\-c(~ (

CITrl)4-(~

I)t(t.h ( J1p )

--

~-~.- ----

~.! n ~

0\ 4

( P- ~

(P-- (rvV8l-JA H~\""t \

J?!.J

t=u

te ho r,,"ro~c>~~

UNA I(:'" (

Iv tJl=' ~ / A1)~

'R

P( - 1

~ntrv~ !) ~I-'J:\'\::

PtLJ fè.e- ( l\.JçCi'-'~

U

\~ ~

[1:~ C . ~]

<::

PG- S

Gle: - tE:-

.x; r

a.

SE f'-Jopn~·v~M(2.:t=·, a

DE\Jo

GO 1) (Jt G-o

(IJ (

ClWeccr,\ p~ WI~ ci

C (Et-/p6-Q")

---

fAA.::= [sl

cl P/Pc

:L ~ J.f& /ffoc

----

~ Cf/fu)

d -

......

-- 'l, 06. ~1

-

-

•..•....

se

1{

1\

up - M~ ~ ~------------------~h

o

I( !)O 4-

UfvA l)l;( f:vCCtf ( \.'

~(f'.iCJ

V~Rl~-t;(()l'-'t SuoOc

o

o \ ~B(D fMM$'E~ (

\xlv

l i,-----f----;r-- __

1":Ju~ t~

( 'E ì;F I

E/'l

f7'Ef-JO C(

JNtv~6(""1l ~~P5nv I;j ~

\ I

( t L ((~.:,..

,Lf) O

- - - -(

bW~~(t-c~

ECO c

6- 2S0

L--+-_ C

c

A A·~c.o}-'F k~f2-S iTtlEN'\(;

C.

(P-CQ

-c~ CCLO·.Jj)ç.fco [DP-Uh ) (ONCE TttRauMj )

~-

S'ft

\xi;::~~pzç:::~ TAnR~1lu

--c.,. ~ NP-S(1vA

AA(

'Tù {VA t+

tv',4 ~vc

S'tf

~ It--- CC

=

rtxc.. ~ '1ro cI::-

'T1 r:-~

I.~ con (trE.

c~ DA.

Uf.-I

~Ch.J DCH.JEiv't"t S'E('IWPr'tO~

~('::D

t?Ocm

!)'U,

(Q1v'\'.POUO U~(Q

t

«. p(C]

CcJ)J"W4:Jua l~(CE I(V

M ~

C~(F ~p.5,Y$ztt0\O m

'lttRov6-# {J-tESco ~

IIV òf'lcE vl,....cts~ cMu'\')Q 2O/Lr(16

D\ t+o CetE

P~fJ-aitt- J-PIJ-.J<k;f'lC)

p~0Sl(j}-JF PoPPt=:

~Jj-Jn oossc

l 81

f:=~ p

\(l) {CCOC(

C4-cOO(E

(SUNO VSc..oc c)

-4

~ C~~E c fJk-ruf".UrG~

(p- l4'èC0t--'E

CCc..!rvJ)P.\cttF CCI

:r:vo tuBe

LEfV'rF

SG!VO ~P!E ~fVJ) (

I

cADu\E

f\7P- '" 1) (

C.:EP-E ppr:;~lol'--!E

~f'J --

( éikM(E IJ C(P-c.0(~~(~ FoP-~~~ ~/VNc) CC;f.Jn=:è_Sl~,-

cos'-/

( A Cttl4%'f"E ~i'P4/?~ (

\JE~

'.)()G't"E - -\

-

Pl C O~

CA PtTP-YE c~-c.OO(~ 't lJAAlS-C4~_..t~1<-?:: .

cp-(Yl~ iL S t

T Sii ~vt p~C(Sf1

D\ ~-SS$p-~

IL ccJtv~GO (f'->

f'tA E tE (

tt'ét® BP-OC(~toA-l

fj()~-C T 6R1!rNbE6-6tù

C(jt,_l{'Pe..u.~P-'E: (O

C C4Lro)

Sf

D~u.f) gl Sl.~ ~o

LL CJ~N\ilo 'F(!iI1llt\

PE- 4p.;~ DI

opt>- AIC(Jlcoco)

f!t-p.({J

PoSSO (i}P-Ift

/rvGPE:SY31

((V

--

I c~(M-(~

fuRrPoRf\ '(UP--r It C{P-cC)LA~;(()J'-~"j

GvAt'-'n 1~

~EvE -P~~5~ t-uno

G-rP-( F~

::=-t> a..c. ~ "1

f(

ç7 xa..c

\~so DI

PJ kC.Z:Jtè<.()tvE

U t Ct;rvJ)

1) Etv'\'E

Bocce toP- (

S'E 'ruBo DLJ(!}o-!ll=/"",,<

fio l'>CKcE ~C6f!= ~.

I)~{LE

(PCOC.l SI

~ C tè ~WCCf\

OtvE

C J

.g C",- ve

<l-\ ~ il or-

-f> c-Rle: <C'CF'

!'"

0\-178'.t:\ 11-' I7ilH ~ O Cc("$-

(R>

C~

=t» S'il J)Eocc\.

Cl Yù~1-t &Ec~

a\ Se A-c&<--.4 t""?-tKPffl JvtP-lIJ.)

j

(0""

~o (.<lC&u.E)

IL PPoB(El1~ E ~5{ b ~~SOi17tùtNq.(

ItLL~ -8-\ 5 ( ìPt>~ &oTro CL

tuB ( 'C80Lc_('(o P-(

-------- -

cfr Il é

5ù/Vo 'r/1th~Ivt'E CfjF fPES.\/ul'E i'-'0<:c,(\

~/VD I C,e.1)ul>9 1~

4 [S

C"'" &~S

"s.é +

s

rce)

'= +

ft S"'" V

T"", (fcc)- Pc

V""'~ c)

J

-r:

+ [ ~~ (1-

C e) olg)Ve.

Pc <il., ~~, " ~

';1: &l'LE ~J)I '

DlVF/V'r1li'o 'rI>U>Po ~1Yb ~ '"

O( ~ "'~~,

SI A-<87PIE:

~ClPtEtvtt= C

tvP-lB/fViJ

E AJct::V!:: l)lS~~~ ) ~

4C<9-u4 ·61

22/4/16

cG-. $Ltc

C{("u~D~~ : ~

!)i7L TlJBc- + .. .

ftcc. Vtrncc.

<: ~'YVI CI'Y\'\ 1iVl1 (~)v

+ (f'CC) ~ I-lt.)-fal c ~

[~VS(PCC){rlVS rJ.-

fcc1(1-O((~»)V~

+ r~LSlPC!) (HLS(rcc)-Ht.) ~

fSG-. ruBI Di.SCEI--J)t:I'-"-n :

=:" + _

f T

d ~ C~

Lei M1 Iht Ih-\ J

l

[3L$ ~Cz)(

+ O'cc)-Hc) - i: \Jet

Hl. S

RCGuroP-

EG. \1)8; f : +

Et~ ::::-V cs

f!s. C'M TIh-1

fIM IW\

~v~t U,,) -

+[ +

~t

(Pc.c) ~ fc.cl Ve-

I-J\ls

C ~ PcclC" -

C

Cf (Pc,-) '-

-+- It tl Ve.

LS t. L) -

Le ) rI ~ )

f 1:& ~

Ftcc ~ 1:(;.:-l -(-

t :::-

= C (ree)

W" U"s -11" )

pC:, ve. OF,

--IJ. u",,!iI:'"

e PG4.(

t1.. ìVRr

l

1------- __

--4:> f~SS{dfVE

'-Ì-

d-C~)4- +

d-- - -=- te)) ~ g.

J.~ V

d...

-b aL [

~o V 'v

vooro

~l Pltss ~Bc

O IJL Cc CLIJBGeo '

J..;'fP-OCCo -

'1J)

D (

co:

( CQIv'\+Lo

Cc D ~~L U\J!5a-U

tuTP-oC(

~ m p~c

P-F

V~P-(k} ùE-LCfj-

o ÙEc,-,.e H-éSS ~

te: BR.-l

&ul L (

W)1)T~~%/~ \)(Iv-'I fc ~

STé- j,}uJ/:tt->'tO c

tt;G-2 A

\) t~ <;.AA\lM- D 'F,eSE

l cQ.v{t

r A S'

COvi'] fv(3-E

i ~~

u cALA

\j5Lc..o

P

P2. ~ - - i

P- --' ,\

,., ( :1

1 (CJ?P~SSloH?

'ìì 1 '\j '"

1\t S ~,~

f P-1 Strt1J~~(<!.;t-':E

? Qv))-JDl CO,t...IDI'l;(O~r ~l 1\.)2? '\.)-1 -

(('J

2 P C

C C- SI DWhf:)

.(tVnE t;jPi3I'-'DE

fl IL

rv (U;.}.v)/X) f}vn'Et->"~

I

n~() fJ{

f~s~ P5P-ott E

lO}'!:: ~l WL6-0 VfjPoP;E ~6EVJS~c~

ul

0

\lI fJLJl~CE- /'-l.[){ L (\J!;Lcè,

u bc.>

i5C QJ.)(

3) co,

tF1f''E--\tÒ l ~ fl.llJ(s~rBv~(C)/VF

C E 5ìroPJo )

éF'F6rto /'if'P4

J)tf'JA-I7(

(Jtv fv

'n.J 8( Sot-Jo ~"fE:-SSA-

C1KE Pptjj(urr

t ~GEl

~('J f ,,qlJn9---~~ ~~?M

=t» ==t>

Cll.(!- iTv}(EJv"r':4-

blh ({vUErvDo l' DucE- 8o~

~ 'Jj

Jt:éw

4-Vl1Ef'-J~ Cl

f - C

ci. E&lfG-c)

c=

CMI\ù.~ <l( f/f0

-

.€ DE4l-\v.J~·~ { C

LR!i E.fft;nt:> ~ f'JS t-o~C)

Uf--J l

(S2\,))fvD, 1-

re

.(}ou»: p ~ nA16{j'-'.Q

V IJ \x/ v

{(V

C f'};R. ,4UJ7E/Vt-~R-~ 'fru{lf3{jVA)

PO'Q::/'VQft {'(v

t::

T!:r--,D Rs- 'F()"'?:-\CJY~ ~

f\.JC.)l--

C~(~ ~ D$e~

C~(;S~

'PJD (S'\P-tAu Ù~~~

~c..C)l'-'C

'ìuB

/VE- O ed

Cl U

L fVO~w-e ~,f)P-1

?

'EtFFttù 't1JBO

S\)V~I(E~'to ~c

~tU_C,.) G(é(jV~(.O

~~"\N()

<5 ( DE {lU~

'nJBD r

L~ Pij~

5\l ()\~ It~cctt ç{fV~~F L 80[(

re

LA A

P-'1: co t-r11A

fJ ~ f=(~

CCJfvr-~

c

AA PEtO. Ll

COtvWOn(s l t"PeJuo u~a(j :

CO,v J)(

A unE"-"Dk3 ho PO

(VunE 1)( 1'1(CSv~ {;.Jvl"P-O

r vele ( ;

PE

:::1) SCJfEH~ kt L l

lt~ &ScE

l A FèJhJlF

%to ~ l( SU~éE

(~~h~'tE

tJof'J

\/f;(Cù

'€

c fl}5~

\)~o P-t-6VUj~(a-.F

U~~ .<J.SSEp-v(T~

)

-L_-::

'à ~ -+. 'ùdl.~' c>®J-~S~~~}

r---~-

~~ r""l'OP~.r'~_-L...',I---f....t>o-I_

htSv%-;1è 'W" I

nl-\l,l~ ( R<t'6Q.4-e(ù~ D~(t= 4C&lv~ 4-ctf"-(l=="/v'Mo

fcJhf~

D;:;L

t 6-oL~~(e.t,/E

(t ( _ Iv

Ré6-0c.A r8~S9Q\l

Llv~ao C~{t7~4) C'\A

'èlO/VE

( p

p--'t-6-0dt:)na .l)fl.(\Jss«..

po~i) ~(~ nfA ~

C01E L~ CcJJ'-->

ç ctfE.

.I1"cn::(·l.tv~~~

Ot--Jo

4-S1fVCP-ot-J { LoP-o

11Ot-or;tl I}fV

lt--J LO

U C vPfJ(

F t--J Of'-J

0\ E[OCc~"~-

<,,)

E o t.wt-'On 1"7,4

17 c't"o r

(c ~

Pt P-I)\.~f(o .Dlf'r~N'to

~Jv

t C Lò

u/v CJfV1'P-o(

\.JtlOL.-Cr-,g-

l

Jj

li - -

- -

-..~-rTuf1Alf\J1{]

l'

} If.C~C-

~ v/?jPo~ .(}iSt.11F

(&v4

{( ((LCO ~ D ~~~.-

S~~

u/,-,ij

((fJ-C{)(\O QI f}vvi4rzè1v'l"D

s(~ n-o

\1 i

t:> cC:>f'-''filouo

"\E /!j ç\P-(~ll

!)t

RrBBUl

t-Jorv ne o~ ( . )

'rO'ì.~

C()f'-J~(co L

LE hA CC)

f'-'

c NlotG(

o m

DEe

( A- S

60AA ./VAD'tN ì"'t-S~

i=1JI'-' ~ (o

(~S~nr(V Il

CC)~'ìP-O((_c CU1V.)dIttOìFtv't-o

A-

{ot~ (je;( ~(()"<t

cc PA C-E

fRlf'-J f~

C()IvTP-oC,L(> -r

s

E S ()Jv'E

l ~{)afLE

(>~

-- -

- -

fl'e: '?:(O~E

(;-CJ~ uo

Cùl'->"f'P-<.,

COfu'fP-<;ao CC}lv~Co

4-~

SE ~A

<2- -.) ""S

t f\-~~ntt---\D

Px,t.e

CLn t7

'\oI28(NA E li- P-lA- Fu\( (

~Ufli(;co

~~\ S c...

-

-- <..-- ti

25

L l-AAC,<j

é ~tJ J~~~ _'

==6 1"''lFI'-F"~c.:flj CoOMffvl\ rDf'.i:

(D, -:. -

.D4

L(.O~~~ IAD~tv\t;

l Cc)"WvJ.) 40V

- - A--~s 'Ì{)

nBlD

-- eli- J) ( fb~8f)

"1

C ----

~

.i

~ ) !lA <-v .{\'.>U v

L

fcr .: -lt)

liv

V1 v w",

,6 p 1;; /:)

p-{j..

& pA.{

»:: -""" *-

\ '( :: Re i

6Mt---.l)i:

il\SPE Bv~,

utvA- L

C~C.(~

<:»

c ::- hA

cl t(- S( ccoft6-t::

!) IN ~(,A~CJ f)tC(~ .

iPESj(Ot--;F

v'M4.A:~(C/i·JfD\

dj>-

-

t dP~ ~

1

- z: fEp.. conP~l'-'SAPF u. p-(~~(J i:t-UJì&~

f-.{TcC(~O

~ d.f r ,

l ~()vcct( R.p,ffrA J1B8<41?()It-Pt::/Lro LA v~L~cA

f0

cc

S't6tvtRE ~

::::f:> 4/'-1\1

l

ol 1:6

."C .... df&

*" z:-,s

!:.t-'x: P lì L-\.

c...B&l1:j-'r

'-.J P-l'"( 1'Bv

t U

te 'rutl-eo·./

( A 6Bv (t).8 SuLL,4 4-)

hEIv\""E

~f>

- TUAAffV(J S~G-UE [C~cDA-(A) ~

*" ./

&.~tJ

PP-c\,}{ue

IEf'-J'C cAc{)~-(A

l-fT

\j A..f PotErv~~

E:

-~(_"-:-.

'-

------t> ~ ~!:~~. ~L>l~

,- us G-cc~ ~ P~SS{Ofv'F VM~(L~ J

l D ( .J-AP-1IJi!i~

P()/v&o~haJ'1O ~ P~-j)lù>--J::

ntJf){)(Q t« Sl()~ -. u~

1 . 00)_

--- -

tlo () I>~ _ p

-------- .J< ::

r

------- r-~~; /<-l---.J:....----L

:J

.+~

:!- --./'-

i,

"1 ( ef ~ ~

~

e .::

/J

A.,Q o

-J Q

At _ 1

R

IJ; ~ -

p~..;- ~ -+ 8

f I:'J ...p

C4.f t2 -

-

~st" 1) ~ ~Pf:~'U -- ....••..

1_ S~_

S Dee

CH IO

'Fut-"2

Lti E/'1~ (ofJJ:\ Ceuv'\(1-cH,CU

r1'EJv

! ,-

nAY

~Lf!D.f/1E .•.•

'ft;>

12 1) An/c.e>

l C

"'+P-ol!oO

VJ (O

PO~t--'~A t~c.

\/tLoc..crA .DA

vA, Uf-J h<,....lhO

-

Ptlo6GEn"e .A. h SSI O

vtJ j\- t"l

PRl-o:::nt:: Hoc:oo G-Mt-'~ ( PrecoCE

&(>lfv~SS()r fiJ'LC<' USC('l1\ ~ LA

COt-J5è/V~

cA;nEAA- I) ( S,A 8lLC\.tr

cO"~\JS\1Q""E D'tuA- F-IAnn,L)

-- ..

-

- -

-- ~ - -

•.... . .

l '-, J

\4 ~'Hf

~>1e;~

AL- '{'Ept-A'mPE HA (f-..,

G. v \ {)EJl-UtE \~u-FPt--Atu~

G

F CA p,Ap-n: E &vl

v

~lC~ 't.. !'E~ P~(SA

HAI--'

,I)'!:\J'E E'S~E~ Lbr,,,i\{2oLLJ.!~Al~ ru

St eA-SA 1"'4

LRr l1oG'rO SULLA-

AE6-0U1~t'()~ C'iEnçE~TU/1<\ "7t}fJI"SUì;4)

\)'f( t

11 fbSSI4tte hA~(cMpt.)tC(SA

(\JCJ~L~ CCJfvrP-vU4P-t (IV

€ cicio 9Fp-'rO ES (T

L~.,qP;"l t'ERJ--A (rvftc,t"-'2:.tJ

ufV CLÙt.)

QUI""']) (

.l:) I

u: DEU,,.e.

l-roc'cU hEt-Jto

~t-'b( 'rU~(JvA

H == 16 - s 4-&~

2..0 8/~o

l0fl.13I,vE J)ol3

A 6-4') Su )S~

L COJ7P~

P;P- ptGoL~'e\ . l-tunE~4f'<E.

~dJuw.,E ( t:VoCfH C'-4(l/A

Po~S\PrhD O


ACQUISTATO

5 volte

PAGINE

180

PESO

16.30 MB

AUTORE

13M

PUBBLICATO

+1 anno fa


DETTAGLI
Corso di laurea: Corso di laurea magistrale in ingegneria energetica
SSD:
Università: Bologna - Unibo
A.A.: 2016-2017

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher 13M di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Centrali elettriche e generazione distribuita M e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Bologna - Unibo o del prof Borghetti Alberto.

Acquista con carta o conto PayPal

Scarica il file tutte le volte che vuoi

Paga con un conto PayPal per usufruire della garanzia Soddisfatto o rimborsato

Recensioni
Ti è piaciuto questo appunto? Valutalo!

Altri appunti di Centrali elettriche e generazione distribuita m

Domande Centrali Elettriche e Generazione distribuita
Appunto
Lezioni, Applicazioni Industriali dei Plasmi
Appunto
Metodi Numerici per l'Energetica M - Appunto
Appunto
Neutronica applicata - Complementi
Dispensa