Pillaus di Pillaus
Genius 7338 punti
Platone - Critone
XLVI
[greek] ἡμᾶς δοκεῖν, οἵτινές σε οὐχὶ ἐσώσαμεν οὐδὲ σὺ σαυτόν, οἷόν τε ὂν καὶ δυνατὸν εἴ τι καὶ μικρὸν ἡμῶν ὄ;φελος ἦν. ταῦτα οὖν, ὦ Σώκρατες, ὄρα μὴ ἅμα τῷ κακῷ καὶ αἰσχρὰ ᾖ σοί τε καὶ ἡμῖν.
ἀλλὰ βουλεύου--μᾶλλον δὲ οὐδὲ βουλεύεσθαι ἔτι ὥρα ἀλλὰ βεβουλεῦσθαι--μία δὲ βουλή: τῆς γὰρ ἐπιούσης νυκτὸς πάντα ταῦτα δεῖ πεπρᾶχθαι, εἰ δ' ἔτι περιμενοῦμεν, ἀδύνατον καὶ οὐκέτι οἷόν τε. ἀλλὰ παντὶ τρόπῳ, ὦ Σώκρατες, πείθου μοι καὶ μηδαμῶς ἄλλως ποίει.
Σωκράτης: ὦ φίλε Κρίτων, ἡ προθυμία σου πολλοῦ ἀξία εἰ μετά τινος ὀρθότητος εἴη: εἰ δὲ μή, ὄσῳ μείζων τοσούτῳ χαλεπωτέρα. σκοπεῖσθαι οὖν χρὴ ἡμᾶς εἴτε ταῦτα πρακτέον εἴτε μή: ὡς ἐγὼ οὐ νῦν πρῶτον ἀλλὰ καὶ ἀεὶ τοιοῦτος οἷος τῶν ἐμῶν μηδενὶ ἄλλῳ πείθεσθαι ἢ τῷ λόγῳ ὃς ἄν μοι λογιζομένῳ βέλτιστος φαίνηται. τοὺς δὴ λόγους οὓς ἐν τῷ ἔμπροσθεν ἔλεγον οὐ δύναμαι νῦν ἐκβαλεῖν, ἐπειδή μοι ἥδε ἡ τύχη γέγονεν, ἀλλὰ σχεδόν τι ὄμοιοι φαίνονταί μοι, καὶ τοὺς αὐτοὺς πρεσβεύω καὶ τιμῶ οὕσπερ καὶ πρότερον: ὧν ἐὰν μὴ βελτίω ἔχωμεν λέγειν ἐν τῷ παρόντι, εὖ ἴσθι ὄτι οὐ μή σοι συγχωρήσω, οὐδ' ἂν πλείω τῶν νῦν παρόντων ἡ τῶν πολλῶν δύναμις ὥσπερ παῖδας ἡμᾶς μορμολύττηται, δεσμοὺς καὶ θανάτους ἐπιπέμπουσα καὶ χρημάτων ἀφαιρέσεις. πῶς οὖν ἂν μετριώτατα σκοποίμεθα αὐτά; εἰ πρῶτον μὲν τοῦτον τὸν λόγον ἀναλάβοιμεν, ὃν σὺ λέγεις περὶ τῶν δοξῶν. πότερον καλῶς ἐλέγετο ἑκάστοτε ἢ οὔ, ὄτι ταῖς μὲν δεῖ τῶν δοξῶν προσέχειν τὸν νοῦν, ταῖς δὲ οὔ; ἢ πρὶν μὲν ἐμὲ δεῖν ἀποθνῄσκειν καλῶς ἐλέγετο, νῦν δὲ κατάδηλος ἄρα ἐγένετο ὄτι ἄλλως ἕνεκα λόγου ἐλέγετο, ἦν δὲ παιδιὰ καὶ φλυαρία ὡς ἀληθῶς; ἐπιθυμῶ δ' ἔγωγ' ἐπισκέψασθαι, ὦ Κρίτων, κοινῇ μετὰ σοῦ εἴ τί μοι ἀλλοιότερος φανεῖται, ἐπειδὴ ὧδε ἔχω, ἢ ὁ αὐτός, καὶ ἐάσομεν χαίρειν ἢ πεισόμεθα αὐτῷ. ἐλέγετο δέ πως, ὡς ἐγᾦμαι, ἑκάστοτε ὧδε ὑπὸ τῶν οἰομένων τὶ λέγειν, ὥσπερ νυνδὴ ἐγὼ ἔλεγον, ὄτι τῶν δοξῶν ἃς οἱ ἄνθρωποι δοξάζουσιν δέοι τὰς μὲν περὶ πολλοῦ ποιεῖσθαι, τὰς δὲ μή. τοῦτο πρὸς θεῶν, ὦ Κρίτων, οὐ δοκεῖ καλῶς σοι λέγεσθαι; --σὺ γάρ, ὄσα γε τἀνθρώπεια, ἐκτὸς εἶ τοῦ μέλλειν ἀποθνῄσκειν[/greek][comment]hemas dokein, hoitines se ouchi esosamen oude su sauton, hoion te on kai dunaton ei ti kai mikron hemon ophelos en. tauta oun, o Sokrates, hora me hama toi kakoi kai aischra ei soi te kai hemin. alla bouleuou mallon de oude bouleuesthai eti hora alla bebouleusthai mia de boule: tes gar epiouses nuktos panta tauta dei peprachthai, ei d eti perimenoumen, adunaton kai ouketi hoion te. alla panti tropoi, o Sokrates, peithou moi kai medamos allos poiei. Sokrates o phile Kriton, he prothumia sou pollou axia ei meta tinos orthotetos eie: ei de me, hosoi meizon tosoutoi chalepotera. skopeisthai oun chre hemas eite tauta prakteon eite me: hos ego ou nun proton alla kai aei toioutos hoios ton emon medeni alloi peithesthai e toi logoi hos an moi logizomenoi beltistos phainetai. tous de logous hous en toi emprosthen elegon ou dunamai nun ekbalein, epeide moi hede he tuche gegonen, alla schedon ti homoioi phainontai moi, kai tous autous presbeuo kai timo housper kai proteron: hon ean me beltio echomen legein en toi paronti, eu isthi hoti ou me soi sunchoreso, oud an pleio ton nun paronton he ton pollon dunamis hosper paidas hemas mormoluttetai, desmous kai thanatous epipempousa kai chrematon aphaireseis. pos oun an metriotata skopoimetha auta; ei proton men touton ton logon analaboimen, hon su legeis peri ton doxon. poteron kalos elegeto hekastote e ou, hoti tais men dei ton doxon prosechein ton noun, tais de ou; e prin men eme dein apothneiskein kalos elegeto, nun de katadelos ara egeneto hoti allos heneka logou elegeto, en de paidia kai phluaria hos alethos; epithumo d egog episkepsasthai, o Kriton, koinei meta sou ei ti moi alloioteros phaneitai, epeide hode echo, e ho autos, kai easomen chairein e peisometha autoi. elegeto de pos, hos egoimai, hekastote hode hupo ton oiomenon ti legein, hosper nunde ego elegon, hoti ton doxon has hoi anthropoi doxazousin deoi tas men peri pollou poieisthai, tas de me. touto pros theon, o Kriton, ou dokei kalos soi legesthai; su gar, hosa ge tanthropeia, ektos ei tou mellein apothneiskein[/comment]

Dunque, Socrate, bada che non siano queste cose insieme al danno anche turpi sia per te che per noi. Orsù decidi - o piuttosto non è più il momento di decidere ma di aver già deciso - una sola è la decisione: infatti nella prossima notte bisogna che tutte le cose siano fatte, e se aspetteremo ancora, la cosa sarà impossibile e non più attuabile. Ma in ogni caso, Socrate, dammi retta e non fare altrimenti.
Socrate: Caro Critone, la tua premura sarebbe degna di molta considerazione, se fosse insieme a una cera correttezza; se no, quanto è più grande, altrettanto è più penosa. Occorre dunque che noi esaminiamo se queste cose si devono fare o no; perché io non ora per la prima volta, ma sempre sono tale da prestare ascolto a nessun altra delle mie risorse che alla norma che ragionando mi sembri la migliore. E certo non posso ora rigettare i discorsi che facevo prima, poiché mi è accaduto questo incidente, ma all'incirca mi sembrano gli stessi, e rispetto e onoro gli stessi di prima. E se al presente non saremo in grado di dire argomentazioni migliori di queste, sappi bene che assolutamente non sono d'accordo con te, neppure se il potere dei più ci spaventasse, quasi fossimo bambini, con spauracchi di mali più numerosi di quelli attuali, infliggendoci prigione, morte e confisca dei beni. Come dunque possiamo valutare queste cose nel modo più equilibrato? Se riprendessimo per prima cosa quell'argomento che tu dici riguardo alle opinioni. Si diceva bene o no in passato, che bisogna dare ascolto ad alcune opinioni, ad altre no? O si diceva bene prima che io dovessi morire, ora invece a quanto pare è diventato chiaro che si diceva a vanvera tanto per dire ed erano a dire la verità giochi di parole? Io per conto mio desidero indagare, Critone, insieme a te se il ragionamento non si mostrerà diverso dal momento che mi trovo in questa situazione, oppure il medesimo, e lo lasceremo perdere o gli daremo ascolto. Si diceva dunque se non erro, come credo, sempre così da coloro che pensano di dire qualcosa, come appunto poco fa io dicevo, cioè che delle opinioni che gli uomini hanno bisogna tenerne in grande considerazione alcune, altre no. Questo per gli dei, Critone, non ti sembra essere ben detto? - Tu infatti, per quanto almeno è nelle cose umane, sei fuori dal (pericolo di) dover morire domani e il caso presente non ti dovrebbe turbare;[newpage]
XLVII
[greek] αὔριον, καὶ οὐκ ἂν σὲ παρακρούοι ἡ παροῦσα συμφορά: σκόπει δή--οὐχ ἱκανῶς δοκεῖ σοι λέγεσθαι ὄτι οὐ πάσας χρὴ τὰς δόξας τῶν ἀνθρώπων τιμᾶν ἀλλὰ τὰς μέν, τὰς δ' οὔ, οὐδὲ πάντων ἀλλὰ τῶν μέν, τῶν δ' οὔ; τί φῄς; ταῦτα οὐχὶ καλῶς λέγεται;
Κρίτων: καλῶς.
Σωκράτης: οὐκοῦν τὰς μὲν χρηστὰς τιμᾶν, τὰς δὲ πονηρὰς μή;
Κρίτων: ναί.
Σωκράτης: χρησταὶ δὲ οὐχ αἱ τῶν φρονίμων, πονηραὶ δὲ αἱ τῶν ἀφρόνων;
Κρίτων: πῶς δ' οὔ;
Σωκράτης: φέρε δή, πῶς αὖ τὰ τοιαῦτα ἐλέγετο; γυμναζόμενος ἀνὴρ καὶ τοῦτο πράττων πότερον παντὸς ἀνδρὸς ἐπαίνῳ καὶ ψόγῳ καὶ δόξῃ τὸν νοῦν προσέχει, ἢ ἑνὸς μόνου ἐκείνου ὃς ἂν τυγχάνῃ ἰατρὸς ἢ παιδοτρίβης ὤν;
Κρίτων: ἑνὸς μόνου.
Σωκράτης: οὐκοῦν φοβεῖσθαι χρὴ τοὺς ψόγους καὶ ἀσπάζεσθαι τοὺς ἐπαίνους τοὺς τοῦ ἑνὸς ἐκείνου ἀλλὰ μὴ τοὺς τῶν πολλῶν.
Κρίτων: δῆλα δή.
Σωκράτης: ταύτῃ ἄρα αὐτῷ πρακτέον καὶ γυμναστέον καὶ ἐδεστέον γε καὶ ποτέον, ᾗ ἂν τῷ ἑνὶ δοκῇ, τῷ ἐπιστάτῃ καὶ ἐπαί̈οντι, μᾶλλον ἢ ᾗ σύμπασι τοῖς ἄλλοις.
Κρίτων: ἔστι ταῦτα.
Σωκράτης: εἶεν. ἀπειθήσας δὲ τῷ ἑνὶ καὶ ἀτιμάσας αὐτοῦ τὴν δόξαν καὶ τοὺς ἐπαίνους, τιμήσας δὲ τοὺς τῶν πολλῶν [λόγους] καὶ μηδὲν ἐπαϊόντων, ἆρα οὐδὲν κακὸν πείσεται;
Κρίτων: πῶς γὰρ οὔ;
Σωκράτης: τί δ' ἔστι τὸ κακὸν τοῦτο, καὶ ποῖ τείνει, καὶ εἰς τί τῶν τοῦ ἀπειθοῦντος;
Κρίτων: δῆλον ὄτι εἰς τὸ σῶμα: τοῦτο γὰρ διόλλυσι.
Σωκράτης: καλῶς λέγεις. οὐκοῦν καὶ τἆλλα, ὦ Κρίτων, οὕτως, ἵνα μὴ πάντα διί̈ωμεν, καὶ δὴ καὶ περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων καὶ αἰσχρῶν καὶ καλῶν καὶ ἀγαθῶν καὶ κακῶν, περὶ ὧν νῦν ἡ βουλὴ ἡμῖν ἐστιν, πότερον τῇ τῶν πολλῶν δόξῃ δεῖ ἡμᾶς ἕπεσθαι καὶ φοβεῖσθαι αὐτὴν ἢ τῇ τοῦ ἑνός, εἴ τίς ἐστιν ἐπαί̈ων, ὃν δεῖ καὶ αἰσχύνεσθαι καὶ φοβεῖσθαι μᾶλλον ἢ σύμπαντας τοὺς ἄλλους; ᾧ εἰ μὴ ἀκολουθήσομεν, διαφθεροῦμεν ἐκεῖνο καὶ λωβησόμεθα, ὃ τῷ μὲν δικαίῳ βέλτιον ἐγίγνετο τῷ δὲ ἀδίκῳ ἀπώλλυτο. ἢ οὐδέν ἐστι τοῦτο;
Κρίτων: οἶμαι ἔγωγε, ὦ Σώκρατες.
Σωκράτης: φέρε δή, ἐὰν τὸ ὑπὸ τοῦ ὑγιεινοῦ μὲν βέλτιον γιγνόμενον, ὑπὸ τοῦ νοσώδους δὲ διαφθειρόμενον διολέσωμεν πειθόμενοι μὴ τῇ τῶν ἐπαϊόντων δόξῃ, ἆρα βιωτὸν ἡμῖν ἐστιν διεφθαρμένου αὐτοῦ; ἔστι δέ που τοῦτο σῶμα: ἢ οὐχί;
Κρίτων: ναί.
Σωκράτης: ἆρ' οὖν βιωτὸν ἡμῖν ἐστιν μετὰ μοχθηροῦ καὶ διεφθαρμένου σώματος;
Κρίτων: οὐδαμῶς.
Σωκράτης: ἀλλὰ μετ' ἐκείνου ἄρ' ἡμῖν βιωτὸν διεφθαρμένου, ᾧ τὸ ἄδικον μὲν λωβᾶται, τὸ δὲ δίκαιον ὀνίνησιν; ἢ φαυλότερον ἡγούμεθα εἶναι τοῦ σώματος ἐκεῖνο, ὄτι ποτ' ἐστὶ τῶν[/greek][comment]aurion, kai ouk an se parakrouoi he parousa sumphora: skopei de ouch hikanos dokei soi legesthai hoti ou pasas chre tas doxas ton anthropon timan alla tas men, tas d ou, oude panton alla ton men, ton d ou; ti pheis; tauta ouchi kalos legetai; Kriton kalos. Sokrates oukoun tas men chrestas timan, tas de poneras me; Kriton nai. Sokrates chrestai de ouch hai ton phronimon, ponerai de hai ton aphronon; Kriton pos d ou; Sokrates phere de, pos au ta toiauta elegeto; gumnazomenos aner kai touto pratton poteron pantos andros epainoi kai psogoi kai doxei ton noun prosechei, e henos monou ekeinou hos an tunchanei iatros e paidotribes on; Kriton henos monou. Sokrates oukoun phobeisthai chre tous psogous kai aspazesthai tous epainous tous tou henos ekeinou alla me tous ton pollon. Kriton dela de. Sokrates tautei ara autoi prakteon kai gumnasteon kai edesteon ge kai poteon, hei an toi heni dokei, toi epistatei kai epaionti, mallon e hei sumpasi tois allois. Kriton esti tauta. Sokrates eien. apeithesas de toi heni kai atimasas autou ten doxan kai tous epainous, timesas de tous ton pollon logous kai meden epaionton, ara ouden kakon peisetai;g Kriton pos gar ou; Sokrates ti d esti to kakon touto, kai poi teinei, kai eis ti ton tou apeithountos; Kriton delon hoti eis to soma: touto gar diollusi. Sokrates kalos legeis. oukoun kai talla, o Kriton, houtos, hina me panta diiomen, kai de kai peri ton dikaion kai adikon kai aischron kai kalon kai agathon kai kakon, peri hon nun he boule hemin estin, poteron tei ton pollon doxei dei hemas hepesthai kai phobeisthai auten e tei tou henos, ei tis estin epaion, hon dei kai aischunesthai kai phobeisthai mallon e sumpantas tous allous; hoi ei me akolouthesomen, diaphtheroumen ekeino kai lobesometha, ho toi men dikaioi beltion egigneto toi de adikoi apolluto. e ouden esti touto; Kriton oimai egoge, o Sokrates. Sokrates phere de, ean to hupo tou hugieinou men beltion gignomenon, hupo tou nosodous de diaphtheiromenon diolesomen peithomenoi me tei ton epaionton doxei, ara bioton hemin estin diephtharmenou autou; esti de pou touto soma: e ouchi; Kriton nai. Sokrates ar oun bioton hemin estin meta mochtherou kai diephtharmenou somatos; Kriton oudamos. Sokrates alla met ekeinou ar hemin bioton diephtharmenou, hoi to adikon men lobatai, to de dikaion oninesin; e phauloteron hegoumetha einai tou somatos ekeino, hoti pot esti ton[/comment]

rifletti dunque - non ti sembra che sia giustamente detto che non tutte le opinioni bisogna apprezzare, ma alcune si, altre invece no, e non di tutti gli uomini, ma di alcuni si, di altri invece no? Che cosa dici? Non sono dette bene queste cose?
Critone: Bene.
Socrate: E che non bisogna dunque apprezzare le buone (opinioni) e non le cattive?
Critone: Si.
Socrate: E buone non sono quelle dei saggi, e cattive quelle degli stolti?
Critone: Come no?
Socrate: Ora dimmi, come si diceva, poi, di queste altre cose? Un uomo che si dedica alla ginnastica e che la pratica presta attenzione all'elogio, al rimprovero e all'opinione di ogni uomo, o di quel solo uomo che sia per caso medico o maestro di ginnastica?
Critone: Di quello solo.
Socrate: Ebbene bisogna temere i rimproveri e gradire gli elogi di quello solo, ma non dei più.
Critone: E' chiaro.
Socrate: In questo modo appunto deve agire e deve esercitarsi e deve mangiare e deve bere, (nel modo) in cui sembri opportuno a quello solo (che è) il competente e l'intenditore, piuttosto che a tutti gli altri.
Critone: E' così.
Socrate: Ebbene, avendo disubbidito a quell'unico e avendo disprezzato la sua opinione e i suoi elogi, e avendo onorato i discorsi dei più, che non se ne intendono affatto, naturalmente non soffrirà alcun danno?
Critone: E come no?
Socrate: Qual è questo danno, dove tende, e verso quale cosa di quelle di chi non obbedisce?
Critone: Chiaramente verso il corpo; questo infatti rovina.
Socrate: Dici bene. E che non è così anche per le altre cose, Critone, per non passare in rassegna tutti i casi, e naturalmente anche riguardo alle cose giuste e ingiuste, brutte e belle, buone e cattive, riguardo alle quali ora è la nostra decisione, bisogna che noi seguiamo l'opinione dei molti e la temiamo, o (l'opinione) di quello solo, se c'è qualche intenditore, che bisogna riverire e temere più di tutti gli altri? E se non lo seguiremo, corromperemo e guasteremo quella parte (l'anima) che col giusto diventò migliore e con l'ingiusto si deteriorò? O ciò non è nulla?
Critone: Credo che abbia valore, Socrate.
Socrate: Suvvia, se rovineremo la parte che viene resa migliore da ciò che è salutare e che viene corrotta invece da ciò che è nocivo prestando ascolto all'opinione dei non competenti, possiamo vivere se questa (parte) è rovinata? Se non sbaglio questo è il corpo o no?
Critone: Si.
Socrate: Ora dunque possiamo vivere con un corpo guasto e rovinato?
Critone: Nient'affatto.
Socrate: Ma allora possiamo vivere con quella parte rovinata (l'anima), alla quale l'ingiustizia arreca rovina, la giustizia invece arreca giovamento? O stimiamo che sia da meno del corpo quella parte (l'anima), qualunque sia mai delle nostre, a cui si riferiscono l'ingiustizia e la giustizia?[newpage]
XLVIII
[greek] ἡμετέρων, περὶ ὃ ἥ τε ἀδικία καὶ ἡ δικαιοσύνη ἐστίν;
Κρίτων: οὐδαμῶς.
Σωκράτης: ἀλλὰ τιμιώτερον;
Κρίτων: πολύ γε.
Σωκράτης: οὐκ ἄρα, ὦ βέλτιστε, πάνυ ἡμῖν οὕτω φροντιστέον τί ἐροῦσιν οἱ πολλοὶ ἡμᾶς, ἀλλ' ὄτι ὁ ἐπαί̈ων περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων, ὁ εἷς καὶ αὐτὴ ἡ ἀλήθεια. ὥστε πρῶτον μὲν ταύτῃ οὐκ ὀρθῶς εἰσηγῇ, εἰσηγούμενος τῆς τῶν πολλῶν δόξης δεῖν ἡμᾶς φροντίζειν περὶ τῶν δικαίων καὶ καλῶν καὶ ἀγαθῶν καὶ τῶν ἐναντίων. "ἀλλὰ μὲν δή," φαίη γ' ἄν τις, "οἷοί τέ εἰσιν ἡμᾶς οἱ πολλοὶ ἀποκτεινύναι."[/greek][comment]hemeteron, peri ho he te adikia kai he dikaiosune estin; Kriton oudamos. Sokrates alla timioteron; Kriton polu ge. Sokrates ouk ara, o beltiste, panu hemin houto phrontisteon ti erousin hoi polloi hemas, all hoti ho epaion peri ton dikaion kai adikon, ho heis kai aute he aletheia. hoste proton men tautei ouk orthos eisegei, eisegoumenos tes ton pollon doxes dein hemas phrontizein peri ton dikaion kai kalon kai agathon kai ton enantion. "alla men de," phaie g an tis, "hoioi te eisin hemas hoi polloi apokteinunai."[/comment]

Critone: Nient'affatto.
Socrate: Ma è più preziosa?
Critone: E di molto.
Socrate: Dunque, carissimo, non dobbiamo curarci affatto così tanto di che cosa diranno di noi i molti, ma di ciò che dirà il competente riguardo alle cose giuste e ingiuste, lui solo e la verità stessa. Sicché prima di tutto in questo modo la tua proposta non è corretta, quando proponi che dobbiamo preoccuparci dell'opinione dei molti a proposito del giusto, del bello e del buono e dei loro contrari. "Ma in verità", uno potrebbe dire, "i molti sono in grado di condannarci a morte".
Hai bisogno di aiuto in Platone?
Trova il tuo insegnante su Skuola.net | Ripetizioni
Potrebbe Interessarti
×
Registrati via email