Pillaus di Pillaus
Genius 7338 punti

Platone - Critone

XLIII


[greek]Σωκράτης: τί τηνικάδε ἀφῖξαι, ὦ Κρίτων; ἢ οὐ πρῲ ἔτι ἐστίν;
Κρίτων: πάνυ μὲν οὖν.
Σωκράτης: πηνίκα μάλιστα;
Κρίτων: ὄ;ρθρος βαθύς.
Σωκράτης: θαυμάζω ὄπως ἠθέλησέ σοι ὁ τοῦ δεσμωτηρίου φύλαξ ὑπακοῦσαι.
Κρίτων: συνήθης ἤδη μοί ἐστιν, ὦ Σώκρατες, διὰ τὸ πολλάκις δεῦρο φοιτᾶν, καί τι καὶ εὐεργέτηται ὑπ' ἐμοῦ.
Σωκράτης: ἄρτι δὲ ἥκεις ἢ πάλαι;
Κρίτων: ἐπιεικῶς πάλαι.
Σωκράτης: εἶτα πῶς οὐκ εὐθὺς ἐπήγειράς με, ἀλλὰ σιγῇ παρακάθησαι;
Κρίτων: οὐ μὰ τὸν Δία, ὦ Σώκρατες, οὐδ' ἂν αὐτὸς ἤθελον ἐν τοσαύτῃ τε ἀγρυπνίᾳ καὶ λύπῃ εἶναι, ἀλλὰ καὶ σοῦ πάλαι θαυμάζω αἰσθανόμενος ὡς ἡδέως καθεύδεις: καὶ ἐπίτηδές σε οὐκ ἤγειρον ἵνα ὡς ἥδιστα διάγῃς. καὶ πολλάκις μὲν δή σε καὶ πρότερον ἐν παντὶ τῷ βίῳ ηὐδαιμόνισα τοῦ τρόπου, πολὺ δὲ μάλιστα ἐν τῇ νῦν παρεστώσῃ συμφορᾷ, ὡς ῥᾳδίως αὐτὴν καὶ πρᾴως φέρεις.
Σωκράτης: καὶ γὰρ ἄν, ὦ Κρίτων, πλημμελὲς εἴη ἀγανακτεῖν τηλικοῦτον ὄ;ντα εἰ δεῖ ἤδη τελευτᾶν.
Κρίτων: καὶ ἄλλοι, ὦ Σώκρατες, τηλικοῦτοι ἐν τοιαύταις συμφοραῖς ἁλίσκονται, ἀλλ' οὐδὲν αὐτοὺς ἐπιλύεται ἡ ἡλικία τὸ μὴ οὐχὶ ἀγανακτεῖν τῇ παρούσῃ τύχῃ.
Σωκράτης: ἔστι ταῦτα. ἀλλὰ τί δὴ οὕτω πρῲ ἀφῖξαι;
Κρίτων: ἀγγελίαν, ὦ Σώκρατες, φέρων χαλεπήν, οὐ σοί, ὡς ἐμοὶ φαίνεται, ἀλλ' ἐμοὶ καὶ τοῖς σοῖς ἐπιτηδείοις πᾶσιν καὶ χαλεπὴν καὶ βαρεῖαν, ἣν ἐγώ, ὡς ἐμοὶ δοκῶ, ἐν τοῖς βαρύτατ' ἂν ἐνέγκαιμι.
Σωκράτης: τίνα ταύτην; ἢ τὸ πλοῖον ἀφῖκται ἐκ Δήλου, οὗ δεῖ ἀφικομένου τεθνάναι με;
Κρίτων: οὔτοι δὴ ἀφῖκται, ἀλλὰ δοκεῖν μέν μοι ἥξει τήμερον ἐξ ὧν ἀπαγγέλλουσιν ἥκοντές τινες ἀπὸ Σουνίου καὶ καταλιπόντες ἐκεῖ αὐτό. δῆλον οὖν ἐκ τούτων [τῶν ἀγγέλων] ὄτι ἥξει τήμερον, καὶ ἀνάγκη δὴ εἰς αὔριον ἔσται, ὦ Σώκρατες, τὸν βίον σε τελευτᾶν.
Σωκράτης: ἀλλ', ὦ Κρίτων, τύχῃ ἀγαθῇ, εἰ ταύτῃ τοῖς θεοῖς φίλον, ταύτῃ ἔστω: οὐ μέντοι οἶμαι ἥξειν αὐτὸ τήμερον. [/greek][comment]Sokrates ti tenikade aphixai, o Kriton; e ou proi eti estin;g Kriton panu men oun. Sokrates penika malista; Kriton orthros bathus. Sokrates thaumazo hopos ethelese soi ho tou desmoteriou phulax hupakousai. Kriton sunethes ede moi estin, o Sokrates, dia to pollakis deuro phoitan, kai ti kai euergetetai hup emou. Sokrates arti de hekeis e palai; Kriton epieikos palai. Sokrates eita pos ouk euthus epegeiras me, alla sigei parakathesai;g Kriton ou ma ton Dia, o Sokrates, oud an autos ethelon en tosautei te agrupniai kai lupei einai, alla kai sou palai thaumazo aisthanomenos hos hedeos katheudeis: kai epitedes se ouk egeiron hina hos hedista diageis. kai pollakis men de se kai proteron en panti toi bioi eudaimonisa tou tropou, polu de malista en tei nun parestosei sumphorai, hos rhaidios auten kai praios phereis. Sokrates kai gar an, o Kriton, plemmeles eie aganaktein telikouton onta ei dei ede teleutan. Kriton kai alloi, o Sokrates, telikoutoi en toiautais sumphorais haliskontai, all ouden autous epiluetai he helikia to me ouchi aganaktein tei parousei tuchei. Sokrates esti tauta. alla ti de houto proi aphixai; Kriton angelian, o Sokrates, pheron chalepen, ou soi, hos emoi phainetai, all emoi kai tois sois epitedeiois pasin kai chalepen kai bareian, hen ego, hos emoi doko, en tois barutat an enenkaimi. Sokrates tina tauten; e to ploion aphiktai ek Delou, hou dei aphikomenou tethnanai me; Kriton outoi de aphiktai, alla dokein men moi hexei temeron ex hon apangellousin hekontes tines apo Souniou kai katalipontes ekei auto. delon oun ek touton ton angelon hoti hexei temeron, kai ananke de eis aurion estai, o Sokrates, ton bion se teleutan. Sokrates all, o Kriton, tuchei agathei, ei tautei tois theois philon, tautei esto: ou mentoi oimai hexein auto temeron.[/comment]

Socrate: Perché, Critone, sei venuto a quest'ora? O non è ancora presto?
Critone: E' proprio così.
Socrate: Che ora è dunque?
Critone: L'alba profonda.
Socrate: Mi stupisco che il custode del carcere abbia accettato di darti ascolto.
Critone: Ormai mi è amico per il fatto che vengo qui spesso e poi ha avuto anche qualche beneficio da me.
Socrate: E sei arrivato ora o da molto tempo?
Critone: Da alquanto tempo.
Socrate: E allora perché non mi hai svegliato, ma mi stai seduto accanto?
Critone: No, per Zeus, Socrate, neppure io avrei voluto trovarmi in tale insonnia dolorosa, ma anzi da un pezzo ti ammiro vedendo come dormi dolcemente; e non ti volevo svegliare volontariamente affinché tu trascorressi il tempo il più tranquillamente possibile. E più volte già prima in tutta la vita ti ho giudicato felice per il tuo carattere, ma ora in particolare nella presente sciagura, vedendo come la sopporti facilmente e serenamente.
Socrate: E infatti sarebbe, Critone, sconveniente che uno, essendo di tale età, si adiri, se ormai deve morire.
Critone: Anche altri, Socrate, della stessa età si trovano in siffatte situazioni, ma l'età non li esime affatto dall'adirarsi per la presente sorte.
Socrate: Le cose stanno così. Ma perché dunque sei arrivato così presto?
Critone: Per portare, Socrate, una brutta notizia, non per te, come mi sembra, ma per me e per tutti i tuoi amici brutta e tremenda, che io, come mi sembra, sopporterei peggio di ogni altro.
Socrate: Qual è questa (notizia)? E' giunta la nave da Delo, al cui arrivo devo morire?
Critone: In verità non è ancora arrivata, ma Credo che arriverà oggi, da quello che riferiscono alcuni che sono giunti dal Sunio e che l'hanno lasciata là. Dunque è chiaro da queste notizie che arriverà oggi, e ci sarà domani la necessità, Socrate, che tu muoia.
Socrate: Ebbene, Critone, che la fortuna ci assista, se agli dei è caro così, così sia. Tuttavia non credo che arriverà oggi.

[newpage]

XLIV

[greek] Κρίτων: πόθεν τοῦτο τεκμαίρῃ;
Σωκράτης: ἐγώ σοι ἐρῶ. τῇ γάρ που ὑστεραίᾳ δεῖ με ἀποθνῄσκειν ἢ ᾗ ἂν ἔλθῃ τὸ πλοῖον.
Κρίτων: φασί γέ τοι δὴ οἱ τούτων κύριοι.
Σωκράτης: οὐ τοίνυν τῆς ἐπιούσης ἡμέρας οἶμαι αὐτὸ ἥξειν ἀλλὰ τῆς ἑτέρας. τεκμαίρομαι δὲ ἔκ τινος ἐνυπνίου ὃ ἑώρακα ὀλίγον πρότερον ταύτης τῆς νυκτός: καὶ κινδυνεύεις ἐν καιρῷ τινι οὐκ ἐγεῖραί με.
Κρίτων: ἦν δὲ δὴ τί τὸ ἐνύπνιον;
Σωκράτης: ἐδόκει τίς μοι γυνὴ προσελθοῦσα καλὴ καὶ εὐειδής, λευκὰ ἱμάτια ἔχουσα, καλέσαι με καὶ εἰπεῖν: "ὦ Σώκρατες, ἤματί κεν τριτάτῳ Φθίην ἐρίβωλον ἵκοιο."
Κρίτων: ἄτοπον τὸ ἐνύπνιον, ὦ Σώκρατες.
Σωκράτης: ἐναργὲς μὲν οὖν, ὥς γέ μοι δοκεῖ, ὦ Κρίτων.
Κρίτων: λίαν γε, ὡς ἔοικεν. ἀλλ', ὦ δαιμόνιε Σώκρατες, ἔτι καὶ νῦν ἐμοὶ πιθοῦ καὶ σώθητι: ὡς ἐμοί, ἐὰν σὺ ἀποθάνῃς, οὐ μία συμφορά ἐστιν, ἀλλὰ χωρὶς μὲν τοῦ ἐστερῆσθαι τοιούτου ἐπιτηδείου οἷον ἐγὼ οὐδένα μή ποτε εὑρήσω, ἔτι δὲ καὶ πολλοῖς δόξω, οἳ ἐμὲ καὶ σὲ μὴ σαφῶς ἴσασιν, ὡς οἷός τ' ὤν σε σῴζειν εἰ ἤθελον ἀναλίσκειν χρήματα, ἀμελῆσαι. καίτοι τίς ἂν αἰσχίων εἴη ταύτης δόξα ἢ δοκεῖν χρήματα περὶ πλείονος ποιεῖσθαι ἢ φίλους; οὐ γὰρ πείσονται οἱ πολλοὶ ὡς σὺ αὐτὸς οὐκ ἠθέλησας ἀπιέναι ἐνθένδε ἡμῶν προθυμουμένων.
Σωκράτης: ἀλλὰ τί ἡμῖν, ὦ μακάριε Κρίτων, οὕτω τῆς τῶν πολλῶν δόξης μέλει; οἱ γὰρ ἐπιεικέστατοι, ὧν μᾶλλον ἄξιον φροντίζειν, ἡγήσονται αὐτὰ οὕτω πεπρᾶχθαι ὥσπερ ἂν πραχθῇ.
Κρίτων: ταῦτα μὲν δὴ οὕτως ἐχέτω: τάδε δέ, ὦ Σώκρατες, εἰπέ μοι. ἆρά γε μὴ ἐμοῦ προμηθῇ καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων μή, ἐὰν σὺ ἐνθένδε ἐξέλθῃς, οἱ συκοφάνται ἡμῖν πράγματα παρέχωσιν ὡς σὲ ἐνθένδε ἐκκλέψασιν, καὶ ἀναγκασθῶμεν ἢ καὶ πᾶσαν τὴν οὐσίαν ἀποβαλεῖν ἢ συχνὰ χρήματα, ἢ καὶ ἄλλο τι πρὸς τούτοις παθεῖν; εἰ γάρ τι [/greek][comment] Kriton pothen touto tekmairei;g Sokrates ego soi ero. tei gar pou husteraiai dei me apothneiskein e hei an elthei to ploion. Kriton phasi ge toi de hoi touton kurioi. Sokrates ou toinun tes epiouses hemeras oimai auto hexein alla tes heteras. tekmairomai de ek tinos enupniou ho heoraka oligon proteron tautes tes nuktos: kai kinduneueis en kairoi tini ouk egeirai me. Kriton en de de ti to enupnion; Sokrates edokei tis moi gune proselthousa kale kai eueides, leuka himatia echousa, kalesai me kai eipein: "o Sokrates, emati ken tritatoi Phthien eribolon hikoio." Kriton atopon to enupnion, o Sokrates. Sokrates enarges men oun, hos ge moi dokei, o Kriton. Kriton lian ge, hos eoiken. all, o daimonie Sokrates, eti kai nun emoi pithou kai sotheti: hos emoi, ean su apothaneis, ou mia sumphora estin, alla choris men tou esteresthai toioutou epitedeiou hoion ego oudena me pote heureso, eti de kai pollois doxo, hoi eme kai se me saphos isasin, hos hoios t on se soizein ei ethelon analiskein chremata, amelesai. kaitoi tis an aischion eie tautes doxa e dokein chremata peri pleionos poieisthai e philous; ou gar peisontai hoi polloi hos su autos ouk ethelesas apienai enthende hemon prothumoumenon. Sokrates alla ti hemin, o makarie Kriton, houto tes ton pollon doxes melei; hoi gar epieikestatoi, hon mallon axion phrontizein, hegesontai auta houto peprachthai hosper an prachthei. Kriton all horais de hoti ananke, o Sokrates, kai tes ton pollon doxes melein. auta de dela ta paronta nuni hoti hoioi t eisin hoi polloi ou ta smikrotata ton kakon exergazesthai alla ta megista schedon, ean tis en autois diabeblemenos ei. Sokrates ei gar ophelon, o Kriton, hoioi t einai hoi polloi ta megista kaka ergazesthai, hina hoioi t esan kai agatha ta megista, kai kalos an eichen. nun de oudetera hoioi te: oute gar phronimon oute aphrona dunatoi poiesai, poiousi de touto hoti an tuchosi. Kriton tauta men de houtos echeto: tade de, o Sokrates, eipe moi. ara ge me emou promethei kai ton allon epitedeion me, ean su enthende exeltheis, hoi sukophantai hemin pragmata parechosin hos se enthende ekklepsasin, kai anankasthomen e kai pasan ten ousian apobalein e suchna chremata, e kai allo ti pros toutois pathein; ei gar ti [/comment]

Critone: Da che cosa lo desumi?
Socrate: Te lo dirò. E' necessario infatti che io muoia, credo, nel giorno successivo a quello in cui sia giunta la nave.
Critone: Proprio così dicono gli arbitri di queste cose.
Socrate: Non credo pertanto che quella arriverà nel giorno presente, ma in quello appresso. Lo desumo da un certo sogno che ho avuto poco fa questa notte, e rischi che tu non mi abbia svegliato in un momento giusto.
Critone: Ma qual era dunque questo sogno?
Socrate: Mi sembrava che una donna bella e di piacevole aspetto avvicinatasi con delle vesti bianche mi chiamasse e mi dicesse: "Socrate, nel terzo giorno giungerai alla fertile Ftia":
Critone: Strano sogno, Socrate.
Socrate: Anzi è chiaro, come almeno sembra a me, Critone.
Critone: Anche troppo, come sembra. Ma, benedetto Socrate, ancora una volta dammi retta e salvati; perché, se morirai, io non ho una sola sventura, ma oltre all'essere privato di un tale amico quale non ne troverò più nessuno, per di più a molti che non conoscono bene me e te, sembrerò non essermi curato (di te), in quanto in grado di salvarti se avessi voluto spendere denari. Eppure quale reputazione sarebbe più brutta di questa, cioè di sembrare apprezzare di più le ricchezze che gli amici? Infatti la gente non sarà persuasa che proprio tu non acconsentisti ad uscire di qui, pur prodigandoci noi con zelo.
Socrate: Ma perché, buon Critone, tanto ci interessa l'opinione della gente? I più assennati infatti, dei quali è più giusto curarsi, penseranno che queste cose sono state fatte così come saranno fatte.
Critone: Eppure vedi che è inevitabile, Socrate, anche curarsi dell'opinione della gente. E proprio le attuali circostanze dimostrano che i molti sono in grado di fare non i più piccoli dei mali, ma direi quasi i più grandi, qualora uno sia calunniato fra loro.
Socrate: Magari, Critone, imolti fossero capaci di fare i mali più grandi affinché fossero capaci di fare anche i beni più grandi, mi starebbe anche bene. Ma in realtà non sono capaci di fare né l'una né l'altra cosa. Infatti non sono capaci di rendere qualcuno né assennato né dissennato, ma fanno quello che capita.
Critone: Le cose stiano pure così; dimmi, Socrate, queste cose. Forse che davvero ti dai pensiero di me e degli altri amici, temendo che, se tu uscirai di qui, i sicofanti abbiano a recare a noi molestie perché ti abbiamo sottratto di qui, e siamo costretti o a perdere tutte te nostre sostanze o molte ricchezze o a soffrire anche qualche altra cosa, oltre a ciò?
[newpage]
XLV

[greek] τοιοῦτον φοβῇ, ἔασον αὐτὸ χαίρειν: ἡμεῖς γάρ που δίκαιοί ἐσμεν σώσαντές σε κινδυνεύειν τοῦτον τὸν κίνδυνον καὶ ἐὰν δέῃ ἔτι τούτου μείζω. ἀλλ' ἐμοὶ πείθου καὶ μὴ ἄλλως ποίει.
Σωκράτης: καὶ ταῦτα προμηθοῦμαι, ὦ Κρίτων, καὶ ἄλλα πολλά.
Κρίτων: μήτε τοίνυν ταῦτα φοβοῦ--καὶ γὰρ οὐδὲ πολὺ τἀργύριόν ἐστιν ὃ θέλουσι λαβόντες τινὲς σῶσαί σε καὶ ἐξαγαγεῖν ἐνθένδε. ἔπειτα οὐχ ὁρᾷς τούτους τοὺς συκοφάντας ὡς εὐτελεῖς, καὶ οὐδὲν ἂν δέοι ἐπ' αὐτοὺς πολλοῦ ἀργυρίου; σοὶ δὲ ὑπάρχει μὲν τὰ ἐμὰ χρήματα, ὡς ἐγὼ οἶμαι, ἱκανά: ἔπειτα καὶ εἴ τι ἐμοῦ κηδόμενος οὐκ οἴει δεῖν ἀναλίσκειν τἀμά, ξένοι οὗτοι ἐνθάδε ἕτοιμοι ἀναλίσκειν: εἷς δὲ καὶ κεκόμικεν ἐπ' αὐτὸ τοῦτο ἀργύριον ἱκανόν, Σιμμίας ὁ Θηβαῖος, ἕτοιμος δὲ καὶ Κέβης καὶ ἄλλοι πολλοὶ πάνυ. ὥστε, ὄπερ λέγω, μήτε ταῦτα φοβούμενος ἀποκάμῃς σαυτὸν σῶσαι, μήτε, ὃ ἔλεγες ἐν τῷ δικαστηρίῳ, δυσχερές σοι γενέσθω ὄτι οὐκ ἂν ἔχοις ἐξελθὼν ὄτι χρῷο σαυτῷ: πολλαχοῦ μὲν γὰρ καὶ ἄλλοσε ὄποι ἂν ἀφίκῃ ἀγαπήσουσί σε: ἐὰν δὲ βούλῃ εἰς Θετταλίαν ἰέναι, εἰσὶν ἐμοὶ ἐκεῖ ξένοι οἵ σε περὶ πολλοῦ ποιήσονται καὶ ἀσφάλειάν σοι παρέξονται, ὥστε σε μηδένα λυπεῖν τῶν κατὰ Θετταλίαν. ἔτι δέ, ὦ Σώκρατες, οὐδὲ δίκαιόν μοι δοκεῖς ἐπιχειρεῖν πρᾶγμα, σαυτὸν προδοῦναι, ἐξὸν σωθῆναι, καὶ τοιαῦτα σπεύδεις περὶ σαυτὸν γενέσθαι ἅπερ ἂν καὶ οἱ ἐχθροί σου σπεύσαιέν τε καὶ ἔσπευσαν σὲ διαφθεῖραι βουλόμενοι. πρὸς δὲ τούτοις καὶ τοὺς ὑεῖς τοὺς σαυτοῦ ἔμοιγε δοκεῖς προδιδόναι, οὕς σοι ἐξὸν καὶ ἐκθρέψαι καὶ ἐκπαιδεῦσαι οἰχήσῃ καταλιπών, καὶ τὸ σὸν μέρος ὄτι ἂν τύχωσι τοῦτο πράξουσιν: τεύξονται δέ, ὡς τὸ εἰκός, τοιούτων οἷάπερ εἴωθεν γίγνεσθαι ἐν ταῖς ὀρφανίαις περὶ τοὺς ὀρφανούς. ἢ γὰρ οὐ χρὴ ποιεῖσθαι παῖδας ἢ συνδιαταλαιπωρεῖν καὶ τρέφοντα καὶ παιδεύοντα, σὺ δέ μοι δοκεῖς τὰ ῥᾳθυμότατα αἱρεῖσθαι. χρὴ δέ, ἅπερ ἂν ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ ἀνδρεῖος ἕλοιτο, ταῦτα αἱρεῖσθαι, φάσκοντά γε δὴ ἀρετῆς διὰ παντὸς τοῦ βίου ἐπιμελεῖσθαι: ὡς ἔγωγε καὶ ὑπὲρ σοῦ καὶ ὑπὲρ ἡμῶν τῶν σῶν ἐπιτηδείων αἰσχύνομαι μὴ δόξῃ ἅπαν τὸ πρᾶγμα τὸ περὶ σὲ ἀνανδρίᾳ τινὶ τῇ ἡμετέρᾳ πεπρᾶχθαι, καὶ ἡ εἴσοδος τῆς δίκης εἰς τὸ δικαστήριον ὡς εἰσῆλθεν ἐξὸν μὴ εἰσελθεῖν, καὶ αὐτὸς ὁ ἀγὼν τῆς δίκης ὡς ἐγένετο, καὶ τὸ τελευταῖον δὴ τουτί, ὥσπερ κατάγελως τῆς πράξεως, κακίᾳ τινὶ καὶ ἀνανδρίᾳ τῇ ἡμετέρᾳ διαπεφευγέναι [/greek][comment]toiouton phobei, eason auto chairein: hemeis gar pou dikaioi esmen sosantes se kinduneuein touton ton kindunon kai ean deei eti toutou meizo. all emoi peithou kai me allos poiei. Sokrates kai tauta promethoumai, o Kriton, kai alla polla. Kriton mete toinun tauta phobou kai gar oude polu targurion estin ho thelousi labontes tines sosai se kai exagagein enthende. epeita ouch horais toutous tous sukophantas hos euteleis, kai ouden an deoi ep autous pollou arguriou; soi de huparchei men ta ema chremata, hos ego oimai, hikana: epeita kai ei ti emou kedomenos ouk oiei dein analiskein tama, xenoi houtoi enthade hetoimoi analiskein: heis de kai kekomiken ep auto touto argurion hikanon, Simmias ho Thebaios, hetoimos de kai Kebes kai alloi polloi panu. hoste, hoper lego, mete tauta phoboumenos apokameis sauton sosai, mete, ho eleges en toi dikasterioi, duscheres soi genestho hoti ouk an echois exelthon hoti chroio sautoi: pollachou men gar kai allose hopoi an aphikei agapesousi se: ean de boulei eis Thettalian ienai, eisin emoi ekei xenoi hoi se peri pollou poiesontai kai asphaleian soi parexontai, hoste se medena lupein ton kata Thettalian. eti de, o Sokrates, oude dikaion moi dokeis epicheirein pragma, sauton prodounai, exon sothenai, kai toiauta speudeis peri sauton genesthai haper an kai hoi echthroi sou speusaien te kai espeusan se diaphtheirai boulomenoi. pros de toutois kai tous hueis tous sautou emoige dokeis prodidonai, hous soi exon kai ekthrepsai kai ekpaideusai oichesei katalipon, kai to son meros hoti an tuchosi touto praxousin: teuxontai de, hos to eikos, toiouton hoiaper eiothen gignesthai en tais orphaniais peri tous orphanous. e gar ou chre poieisthai paidas e sundiatalaiporein kai trephonta kai paideuonta, su de moi dokeis ta rhaithumotata haireisthai. chre de, haper an aner agathos kai andreios heloito, tauta haireisthai, phaskonta ge de aretes dia pantos tou biou epimeleisthai: hos egoge kai huper sou kai huper hemon ton son epitedeion aischunomai me doxei hapan to pragma to peri se anandriai tini tei hemeterai peprachthai, kai he eisodos tes dikes eis to dikasterion hos eiselthen exon me eiselthein, kai autos ho agon tes dikes hos egeneto, kai to teleutaion de touti, hosper katagelos tes praxeos, kakiai tini kai anandriai tei hemeterai diapepheugenai[/comment]

Se infatti temi qualcosa di simile, lasciala stare; è giusto infatti, credo, che noi, salvando te, corriamo questo rischio e, qualora sia necessario, anche uno più grave di questo. Ma fidati di me e non fare diversamente.
Socrate: Mi do pensiero sia di queste cose, Critone, sia di molte altre.
Critone: Ebbene non temere queste cose - e infatti non è molto il denaro avendo preso il quale alcuni sono disposti a salvarti e condurti fuori di qui. E poi non vedi questi sicofanti come sono a buon mercato, e non ci sarebbe bisogno affatto per (arrivare a) loro di molto denaro? Le mie ricchezze sono tue e, credo, sono sufficienti. E poi se per qualche riguardo a me non Credi di dover spendere i miei soldi, ci sono questi forestieri qui pronti a spendere. E uno da solo ha anche portato per questo scopo denaro sufficiente, il tebano Simmia, ed è pronto anche Cebete e moltissimi altri. Sicché, come appunto sto dicendo, non rinunciare, temendo queste cose, a salvarti, né, come dicevi nel tribunale, sia a te motivo di preoccupazione il fatto che una volta andato via non sapresti che fare di te; infatti certamente in molti luoghi anche in (ogni) altra parte dovunque tu vada ti accoglieranno affabilmente; se vorrai andare in Tessaglia, ho là degli ospiti che ti apprezzeranno molto e ti porgeranno sicurezza, così che nessuno ti rechi molestia di quelli in Tessaglia. E ancora, Socrate, neppure mi sembra che tu faccia una giusta azione, (cioè) tradire te stesso, pur essendo possibile salvarti, e hai premura che avvenga di te ciò di cui anche i tuoi nemici dovrebbero aver premura ed ebbero premura volendo rovinarti. E inoltre mi pare che tu tradisca anche i tuoi figli, avendo abbandonato i quali, te ne andrai pur essendoti possibile allevarli ed educarli, per parte tua faranno quello che capiterà. Otterranno in sorte, come è naturale, siffatte cose, le quali sono solite accadere agli orfani senza padre. Infatti o non bisogna fare i figli o assumersene i fastidi allevandoli ed educandoli, ma mi sembra che tu scelga le cose più comode. Bisogna infatti che uno che dice di aver davvero premura per tutta la vita della virtù, scelga quelle cose che sceglierebbe un uomo virtuoso e coraggioso. Perché io per conto mio sia per te sia per noi tuoi amici mi vergogno nel timore che tutta questa faccenda che riguarda te sembri accaduta per qualche nostra viltà, sia l'introduzione della causa in tribunale come vi entrò pur essendo possibile che non vi entrasse, sia il dibattimento stesso della causa come avvenne, sia questa conclusione qui come irrisione della faccenda, (cioè) sembrare che noi siamo scappati per una qualche nostra dappocaggine e viltà, (noi) che non salvammo te e neppure tu te stesso, pur essendo possibile e agevole, se qualche anche piccolo vantaggio ci fosse stato da parte nostra.

Hai bisogno di aiuto in Platone?
Trova il tuo insegnante su Skuola.net | Ripetizioni
Registrati via email