blakman di blakman
VIP 9176 punti
Elogio del filosofo Demonatte

63. Ἐβίω ἔτη ὀλίγου δέοντα τῶν ἑκατὸν ἄνοσος, ἄλυπος, οὐδένα ἐνοχλήσας τι ἢ αἰτήσας, φίλοις χρήσιμος, ἐχθρὸν οὐδένα οὐδεπώποτε ἐσχηκώς: καὶ τοσοῦτον ἔρωτα ἔσχον πρὸς αὐτὸν Ἀθηναῖοί τε αὐτοὶ καὶ ἅπασα ἡ Ἑλλάς, ὥστε παριόντι ὑπεξανίστασθαι μὲν τοὺς ἄρχοντας, σιωπὴν δὲ γίνεσθαι παρὰ πάντων. τὸ τελευταῖον δὲ ἤδη ὑπέργηρως ὢν ἄκλητος εἰς ἣν τύχοι παριὼν οἰκίαν ἐδείπνει καὶ ἐκάθευδε, τῶν ἐνοικούντων θεοῦ τινα ἐπιφάνειαν ἡγουμένων τὸ πρᾶγμα καί τινα ἀγαθὸν δαίμονα εἰσεληλυθέναι αὐτοῖς εἰς τὴν οἰκίαν. παριόντα δὲ αἱ ἀρτοπώλιδες ἀνθεῖλκον πρὸς αὑτὰς ἑκάστη ἀξιοῦσα παρ᾽ αὐτῆς λαμβάνειν τῶν ἄρτων, καὶ τοῦτο εὐτυχίαν ἑαυτῆς ἡ δεδωκυῖα ᾤετο. καὶ μὴν καὶ οἱ παῖδες ὀπώρας προσέφερον αὐτῷ πατέρα ὀνομάζοντες.

Demonatte visse poco meno di cento anni, senza infermità, senza dolori, senza recar molestia a nessuno e senza chieder nulla, utile agli amici, senza mai aver avuto alcun nemico. E tanto affetto verso di lui ebbero gli Ateniesi stessi e tutta quanta la Grecia che, quand'egli compariva, i magistrati si alzavano e si faceva silenzio da parte di tutti. Infine, quand'era già oltremodo vecchio, senz'essere invitato desinava e dormiva nella casa in cui per avventura fosse entrato, e gli abitanti di quella ritenevano tale fatto come l'apparizione di un dio e credevano che un buon genio fosse entrato nella loro dimora; inoltre i fanciulli gli offrivano della frutta, chiamandolo padre.

[newpage]

64.
στάσεως δέ ποτε Ἀθήνησι γενομένης εἰσῆλθεν εἰς τὴν ἐκκλησίαν καὶ φανεὶς μόνον σιωπᾶν ἐποίησεν αὐτούς: ὁ δὲ ἰδὼν ἤδη μετεγνωκότας οὐδὲν εἰπὼν καὶ αὐτὸς ἀπηλλάγη.

Una volta, scoppiata una sedizione ad Atene, egli entrò nell'assemblea popolare e col solo suo apparire impose loro il silenzio: allora, vedendoli già pentiti, senza dir nulla se ne andò anche egli.

[newpage]

65.
ὅτε δὲ συνῆκεν οὐκέθ᾽ οἷός τε ὢν αὑτῷ ἐπικουρεῖν, εἰπὼν πρὸς τοὺς παρόντας τὸν ἐναγώνιον τῶν κηρύκων πόδα

λήγει μὲν ἀγὼν τῶν καλλίστων
ἄθλων ταμίας, καιρὸς δὲ καλεῖ
μηκέτι μέλλειν,

καὶ πάντων ἀποσχόμενος ἀπῆλθεν τοῦ βίου φαιδρὸς καὶ οἷος ἀεὶ τοῖς ἐντυγχάνουσιν ἐφαίνετο.

Quando poi si accorse che non poteva più bastare a se stesso, avendo detto ai presenti il verso dei giochi degli araldi:
si dice l'agone dispensatore dei premi più belli, l'occasione chiama a non esitare,
e astenendosi da ogni cibo se ne andò dalla vita sereno e quale era sempre apparso a coloro che si imbattevano in lui.

[newpage]

67.
οἱ μέντοι Ἀθηναῖοι καὶ ἔθαψαν αὐτὸν δημοσίᾳ μεγαλοπρεπῶς καὶ ἐπὶ πολὺ ἐπένθησαν, καὶ τὸν θᾶκον τὸν λίθινον, ἐφ᾽ οὗ.εἰώθει ὁπότε κάμνοι ἀναπαύεσθαι, προσεκύνουν καὶ ἐστεφάνουν ἐς τιμὴν τοῦ ἀνδρός, ἡγούμενοι ἱερὸν εἶναι καὶ τὸν λίθον, ἐφ᾽ οὗ ἐκαθέζετο. ἐπὶ μὲν γὰρ τὴν ἐκφορὰν οὐκ ἔστιν ὅστις οὐκ ἀπήντησεν, καὶ μάλιστα τῶν φιλοσόφων οὗτοι μέντοι ὑποδύντες ἐκόμιζον αὐτὸν ἄχρι πρὸς τὸν τάφον. ταῦτα ὀλίγα πάνυ ἐκ πολλῶν ἀπεμνημόνευσα, καὶ ἔστιν ἀπὸ τούτων τοῖς ἀναγινώσκουσι λογίζεσθαι ὁποῖος ἐκεῖνος ἀνὴρ ἐγένετο.

Gli Atenesi poi lo seppellirono splendidamente a spese pubbliche e lo rimpiansero per molto tempo e venerarono pure il seggio di pietra sul quale soleva riposarsi ogniqualvolta fosse stanco e lo incoronarono in suo onore, ritenendo fosse sacra anche la pietra sulla quale egli sedeva. Infatti non vi fu nessuno che non partecipasse ai suoi funerali, specialmente tra i filosofi; costoro dunque, sostenendo la bara, lo trasportarono fino al sepolcro.
Queste poche cose senza dubbio da molti saranno ricordate, ed è da chi di questi ha ben conosciuto da considerare di quale sorta fosse quell'illustre uomo.

Hai bisogno di aiuto in Luciano?
Trova il tuo insegnante su Skuola.net | Ripetizioni
Registrati via email