blakman di blakman
VIP 9176 punti
La vita è simile ad una farsa

τοιγάρτοι ἐκεῖνα ὁρῶντί μοι ἐδόκει ὁ τῶν ἀνθρώπων βίος πομπῇ τινι μακρᾷ προσεοικέναι, χορηγεῖν δὲ καὶ διατάττειν ἕκαστα ἡ Τύχη, διάφορα καὶ ποικίλα τοῖς πομπευταῖς τὰ σχήματα προσάπτουσα: τὸν μὲν γὰρ λαβοῦσα, εἰ τύχοι, βασιλικῶς διεσκεύασεν, τιάραν τε ἐπιθεῖσα καὶ δορυφόρους παραδοῦσα καὶ τὴν κεφαλὴν στέψασα τῷ διαδήματι, τῷ δὲ οἰκέτου σχῆμα περιέθηκεν: τὸν δέ τινα καλὸν εἶναι ἐκόσμησεν, τὸν δὲ ἄμορφον καὶ γελοῖον παρεσκεύασεν παντοδαπὴν γάρ, οἶμαι, δεῖ γενέσθαι τὴν θέαν. πολλάκις δὲ καὶ διὰ μέσης τῆς πομπῆς μετέβαλε τὰ ἐνίων σχήματα οὐκ ἐῶσα εἰς τέλος διαπομπεῦσαι ὡς ἐτάχθησαν, ἀλλὰ μεταμφιέσασα τὸν μὲν Κροῖσον ἠνάγκασε τὴν τοῦ οἰκέτου καὶ αἰχμαλώτου σκευὴν ἀναλαβεῖν, τὸν δὲ Μαιάνδριον τέως ἐν τοῖς οἰκέταις πομπεύοντα τὴν τοῦ Πολυκράτους τυραννίδα μετενέδυσε. καὶ μέχρι μέν τινος εἴασε χρῆσθαι τῷ σχήματι: ἐπειδὰν δὲ ὁ τῆς πομπῆς καιρὸς παρέλθῃ, τηνικαῦτα ἕκαστος ἀποδοὺς τὴν σκευὴν καὶ ἀποδυσάμενος τὸ σχῆμα μετὰ τοῦ σώματος ἐγένετο οἷόσπερ ἦν πρὸ τοῦ γενέσθαι, μηδὲν τοῦ πλησίον διαφέρων. ἔνιοι δὲ ὑπ᾽ ἀγνωμοσύνης, ἐπειδὰν ἀπαιτῇ τὸν κόσμον ἐπιστᾶσα ἡ Τύχη,θονταί τε καὶ ἀγανακτοῦσιν ὥσπερ οἰκείων τινῶν στερισκόμενοι καὶ οὐχ ἃ πρὸς ὀλίγον ἐχρήσαντο ἀποδιδόντες.Οἶμαι δέ σε καὶ τῶν ἐπὶ τῆς σκηνῆς πολλάκις ἑωρακέναι τοὺς τραγικοὺς ὑποκριτὰς τούτους πρὸς τὰς χρείας τῶν δραμάτων ἄρτι μὲν Κρέοντας, ἐνίοτε δὲ Πριάμους γιγνομένους ἢ Ἀγαμέμνονας, καὶ ὁ αὐτός, εἰ τύχοι, μικρὸν ἔμπροσθεν μάλα σεμνῶς τὸ τοῦ Κέκροπος ἢ Ἐρεχθέως σχῆμα μιμησάμενος μετ' ὀλίγον οἰκέτης προῆλθεν ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ κεκελευσμένος. ἤδη δὲ πέρας ἔχοντος τοῦ δράματος ἀποδυσάμενος ἕκαστος αὐτῶν τὴν χρυσόπαστον ἐκείνην ἐσθῆτα καὶ τὸ προσωπεῖον ἀποθέμενος καὶ καταβὰς ἀπὸ τῶν ἐμβατῶν πένης καὶ ταπεινὸς περίεισιν, οὐκέτ' Ἀγαμέμνων ὁ Ἀτρέως οὐδὲ Κρέων ὁ Μενοικέως, ἀλλὰ Πῶλος Χαρικλέους Σουνιεὺς ὀνομαζόμενος ἢ Σάτυρος Θεογείτονος Μαραθώνιος. τοιαῦτα καὶ τὰ τῶν ἀνθρώπων πράγματά ἐστιν, ὡς τότε μοι ὁρῶντι ἔδοξεν.

Traduzione

Pertanto, considerando ciò, a me parve che la vita umana sia simile a una lunga processione e che in essa guidi e disponga ogni cosa la Fortuna, adattando ai partecipanti abiti differenti e vari.Essa infatti prende uno, se capita, lo veste da re, gli impone la tiara, o fornisce di una guardia del corpo e gli cinge il capo del diadema; a un altro dà l'aspetto di un servo: questo adorna così che sia avvenente;quello vuole sia deforme e ridicolo; giacchè bisogna, io penso, che lo spettacolo riesca svariato. Sovente poi a metà del cammino essa muta l'aspetto di alcuni,senza permettere che giungano sino alla fine del corso in quell'ordine in cui erano stati collocati dapprima, ma cangiando i loro abiti costringe Creso ad assumere le parvenze di uno schiavo e di un prigioniero di guerra, e a Meandrio, che sino ad allora partecipava alla processione tra i servi, concede la signorìa di Policrate e per un certo tempo gli permette di usare quell'abito. E quando sia trascorso il tempo della processione,allora ciascuno, restituendo gli abiti e deponendo l'aspetto che assumeva insieme con il corpo, diventa quel che era prima, per nulla diverso dal vicino.Ma alcuni per insipienza, allorchè la Fortuna che sta loro accanto richiede le vesti, si sdegnano e se l'hanno a male,come privati di cose proprie,quasi non restituissero ciò di cui dovevano servirsi soltanto per poco tempo. Io credo che hai visto molte volte sulla scena gli attori, che, come vuole il dramma, diventano ora Creonti, ora Priami, ora Agamennoni; e, se occorre, colui che poco prima rappre­sentava il grave personaggio di Cecrope o di Eretteo, poco dopo esce vestito da servo, perché così comanda il poeta. Alla fine del dramma ciascuno di loro lascia il vestone di broccato, la maschera, ed i coturni, e se ne va povero e tapino; non è più Agamennone figlio di Atreo, o Creonte di Meneceo, ma si chiama col suo nome Polo di Caricle da Sunio, o Satiro di Teogitone da Maratona. Così sono anche le cose umane, come mi sembrarono allora che vidi quello spettacolo.

Hai bisogno di aiuto in Luciano?
Trova il tuo insegnante su Skuola.net | Ripetizioni
Registrati via email