Che materia stai cercando?

Automation and Communication in Industrial Systems

- Operative states of the electrical system; definitions proposed in the technical literature: difference between normal state, alert and emergency.
- Load flow calculations; calculation of the operating conditions of the electrical system. Definition of network load; load and generation nodes; the role of the slack bus. Solution methods; Newton-Raphson and decoupled calculation Methods (Carpentier,... Vedi di più

Esame di Automation and communication in industrial systems docente Prof. M. Montagna

Anteprima

ESTRATTO DOCUMENTO

-﹁土- ﹁陣十十﹂ 一一一(-一一i-一

I帆iI 嗣臨∴

iβ‖ -十十臆「鵜園丁-- -十

ヽl-ノ 」一- 」-「

回国 」

〇一臆」_- -「l「 臆 十〇喜一」喜一一「

音【 - I 一

十-十園丁臆十」喜一臆

音 ̄「 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ( ̄ ̄丁 ̄ 「 ̄ ̄ ̄丁 ̄ ̄「 ̄「

⊥臆_ 」____十〇〇臆喜一__「二〇工

十_〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇_○○ 〇十 」 臆 ・→ -喜 一〇〇〇〇〇 - 臆し一一 一一-音 丁 ̄一 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄i音〇〇〇〇〇 ̄〇

、 、

」臆-園丁 臆喜一」 」「喜一--「喜一 一一書

臆 _ 〇十臆_」」_ _」臆臆「_ 喜一一一一一つ- 」-喜一 し 臆臆臆 - --一一」--喜一園丁 ̄ -

臆-」_葛 音 二〇〇_」__

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 」 音

l し i 音

一〇 -一「-臆臆ト一- ---葛〇一一〇〇一書---臆喜一【」、一書臆-一--i音i音喜一

音 「 看SS"

一 一 一一一」-「-臆」一-葛-喜一一-†-

」_葛臆 _」臆園 丁臆ト音 「 臆臆し-+〇十 」十一十」-」臆一十十一十十」十

) 音 音 】 ( ) 音

上「臆 ′ _-_〇十臆○○_臆」喜一-」置--ト

」- 」」__⊥十十__」⊥○○ 「 _ 」_○○」_

_ _ト_一二_-_」」_)」____⊥」__」 _」」_ _

」葛_臆 i ̄「 山 I¥

:; 工 I 」 (

主 () i

一言

園 ;

I 【 i i ) i i i l 菓漢

一一」喜一一-丁喜一」臆臆-十十〇一」喜一一一一

音 と〉 音 - し

壷五言昆謹言∴よ∵訂 ̄読書音_

音 臆 --「---」臆臆」-喜 一 一

三」、 音 - 竃

_」丁臆臆, _臆 __ 臆臆臆」へ臆 喜一一 -」臆 - 臆臆喜一一 〇「 葛」

十二⊥丁」二義

」千丁喜一十一十-一- -「十へ」 ̄ ̄ ̄「-二二十 ̄

--臆」-十一-臆〇一 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄I ̄「 ̄ l ̄ ̄「 ̄

音 し

十一 」一一へ-一書 喜 一 」 丁」 ̄し ̄丁 ̄ ̄ ̄

音 l 音

陣中阜二十

 ̄二二㌧ニ ̄千二く 雨曇臨椿融柚総点高 湿招鵬【潮路

( ( 1

i 】 」-

i ! -● !

盟二 ! l ∴

l i 1

〉 )」 ! i ⊥ し I l 漢

ー i 」-

晴■

山」 i ⊥」 i i

i i ) ∴∴

! il し i !1 l

目口同日日用回目口 聞 -

十 i

i

十 -

-

- -卓上i(・〇十--十- ﹁

′ 一

﹂ 一

- -

⊥ 一

- 1

i

﹂ l

i

- -

上 -

- -

- ・

-

﹂ i

-

-

-

i

i 一

i

- ﹁

i

i

i し

i

i

- -

-

i -

i

i

i 〇 間

﹂ 一

- ∴

i 言上毘口‖十十 ﹂、﹂/一一

﹁ 千

i -﹁十十﹂千十十﹂÷- l

- 牛-く十十山上上土-十十

V

布 I

上 十

↑ 7

1

1 一

土 五

-

i

i

- 準

∵ 書

-

-

i 上

i

- 古

-

-

- 十

i

i 一

- 色 十

- も

・∴

-

)

出口‖吊控

十i十十十十十十 -

一 ゴ

■喜音容

一 i

l

一 -

1 i ﹁

-

- 、

﹂ -

﹁ {

l

⊥ 〇

1

﹂ ・

1

夢7つて埴

闇四国囲閏 一ユー一一」葛「臆臆し-一書-臆」-一一一一一一 」臆⊥--喜一喜一」臆一十〇

さ - I 音 し 」 - 音

ヰ十十● ̄

エ _音 し -〇〇〇〇〇 i ! 音 ̄ 音

音 i

r 「_臆__ 臆 -喜一上一一- 臆--

暑」音 十十

† I 音 【

i--一-」一-丁--一書--喜一一「喜一- -

、 -

「 「臆し十一一- 」臆臆臆臆十一十一一

一i 雪 音 音】

L __」」-」丁臆・ _臆_臆喜臆「 」 _⊥-臆-し臆「 _臆臆臆」 __ 」 1 -し_臆⊥〇一」 ̄「 ̄ ̄丁 ̄ ̄ ̄l ̄

丁「 -」喜一十一十

十十丁十十 音 l

十十一一一」」「「

十十_I__○○1臆_ _「「臆⊥_ し - ) し 音 し

喜一臆_喜一_ _臆臆__臆し_-一〇一

_∴ 〇 〇〇〇〇〇音〇〇〇〇十一-〇〇 〇一一 --- 「〇〇〇〇一書」〇 一一一一ノー一一

! )音, 音 l

」_」葛臆- _」臆臆 〇十〇 し「臆」臆臆 十

⊥一十鵜工〇十臆 十一十--「i一十十 ̄十一十一 ̄

、 1 ∴ ‥ 二

」」臆言臆」十○○」〇十_ _ヘ音十十「

「臆」--〇一十-十

i

﹂ ⊥

-

)

1

1

十十

一 喜

喜 一一一十臆十-一一書臆園丁-十十「 ̄ ̄ ̄ ̄十 ̄十 し ̄ ̄’ ̄ ̄ ̄ ̄丁 ̄ ̄ ̄

一 一 音 - 音i - 【音 十)

喜 十一十十〇十-」- -臆十十十「-- +音十二臆喜一十一一書喜一十 -

十 音 ﹁

一 ﹂

l

i

音 〉 音

」-臆-喜一i--←臆 -喜一

一 書漢

(-○○---臆「 臆臆-」○ ○ 一。

十千 ̄ ̄「 ̄ ̄ ̄丁 」一十十十一一」一一一十十〇十

十十十 ̄十十 ̄古 」 」十一十⊥ ̄ ̄ ̄」十 ̄十十

1 十 王 , 【

書喜一」一十一十〇 〇十」-臆⊥-葛」 十∴-十十十∴ - -1

十日ー一十一十十 - i ! 臆」臆」_一丁臆し

1 丁_+_臆__」 」し__二一十- 臆臆÷一一一十-一一書喜一一一一書⊥一十一一I一--

十十 ̄ ̄十十 ̄ ̄ ̄十一 ̄十十 ̄

音 l 【 1 音 ) ) 」_」一一 」 十一一÷-「一一)

一一つ一書」十十一 -〇十喜一一一-園丁-臆園丁工〇一十-」1 一一十十…葛〇十十十一十

一十音十十「二〇十一一」-臆臆」

音 十日 日 工」 i

一十十十一一十十一十十十十十一一

I

【 音 」 しゼ ⊥

I 」 1久 串 工 塾 ¥ よしi

lI ⊥ I

i音 草 二L ; 一一「 ̄ ̄ ̄ ̄十→ 」 I 音 」

∴∵∴∴ 「 ̄ ∴∴ ノ _セ」

丁† ⊥i 十- - し i 」 エゴ

圭 二義一骨一措 】 __迭 埠 i ○ 叫 【 」 l l 」

i -〇十〇・「一 」 音

コ ! i 一一ー一十- 音 」 )) 」 」 コ ⊥ 輩亡± ∴∴

∴ 一一十「 」 )「 音 【 音 1

1 I 【 ÷ 【 ( 」 【⊥」 十 打 ̄ ̄ ̄ ̄ /アナつ /イ乙

【 、∴ ̄ ̄ ̄丁 ̄ て! ! 「 乙 I I i i 」臆 出 i 」〇〇〇 i 」 園丁」土 工__ 口 丁「 」臆

 ̄ ̄「「 i i 」

【 十 ) i i i 臣 [i】i ⊥, i :-

ii ふ_._⊥ 「 【 ) 【 i し ̄「 】 i ) 】 」

十一i 音 ( 丁 ̄ ! 」 ::∴∴! 貼 ̄ ̄、 ̄ ̄祐二i ⊥lし

音 音 音 ヽ しこ ) 】「 みl ∴ェ」 」/△ ⊂し くク

音臆臆、十〇〇〇〇〇臆 音 音 音 】 葛 「、 ̄ ̄ ̄「 ̄ ̄ ! ( ( 「臆臆臆.臆」 ( i 口星星星星

音I 聞 I 教 十一十一〇」 I i i ト音鵜 † 一・-十 〇 ○ 」lし て 臆 言害容量害! _⊥ 」

∴ ∃看 -一十十-→ ) 音l 1 【 山王「-「 i ) 1 充 i ! 廿 【

i !! i I l l †苛 一

Ii 十三 i i 「 ̄ ̄ ̄ し

i C) [ 、 ∵子 I これへ`吏 車- 【 ̄l ∴言 看 !

「 融 ∴ 箆 「 i l

i l l 1 音 開 ♯車 ! 二二 ) ) i 一一一一一一一一一一十 i i ) 】

」二__葛 i 】 ′. “¥〇一十 -

-」- ( l I 【 〉 I I一書臆 11 「 」_「

iI 「「 ̄ ̄ ̄十 ̄「 1 ⊥ ) I

Ii I ) I 音 ∴ i 1 l ! 」 ∴

丁 ̄ ∴ I 【 1「 i I

( 「 i) l i し辛 ー工 ̄

1 「 ̄ ̄ 」

ニ! i ∴

口 l i ̄ ¥ 1

i 【 【 Y ー ト 、

置臆_)臆 † し

一一〇〇〇・`ニ カム >:ゝ

」臆臆 」 ∴∴ 「 I 音 i i i

」【租こ 上 ∩ 第 ̄ ̄ ̄「 ̄- ̄ i

」「 「 」 i i

音 音

しし ) l

i 丁 十臆

【 音 † 1 」 l 【 i

「【 ) 一十 【 i 十

」 」

†l」† ) i I I

【十1 I 一∴ 」臆

1二臆 ∴ ∴ i 】 i 」 i

) 1 i 音

∴- ) ) ) ) 音 看

1 i 看 】 」

i 【lil ll】ll l 音 【 【圭】

 ̄ト ̄ ̄ ̄i ̄ ̄ ̄ ̄「

園田漢 ! 1 I 】 【 【

十十-喜一臆臆し」 __⊥-⊥○○_」___⊥ 」

書I ___」臆臆__ 1

十」一 書」園丁 ユー 掃書冊園臆

計訪 し臆臆_l__ 」

」臆 臆 ト 音」_ 臆」- 衰吏_槌音」

臥十し壷- 上 喜SS漢

正確裳も年 上」ト

んγ。捗音捗予言義元云「 1 音

音 音

一「「」臆」一十一「臆「十十一十十十十一十一 ̄十「 ̄ ̄† ̄十「

十十∵ - 」_」十一」ニー一十÷」臆」-十十一一一一-」

! 音 ( -」喜一○○一一一し--」-

丁 ̄ -「 ̄ ̄ ̄「 ̄ ̄

l 「一一!一-」-⊥臆- 」 一

】 【

⊥-「臆-「一〇-」 -」」 」 -一-

音 音

l

一・〇・〇-葛 ̄ 「 ̄ ̄- ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄’○○音〇〇〇〇 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄i ̄

音 音

し 音 音

音 し

「一十一一一一十一一一十-臆臆」一- -一--丁 ̄ト

音園

」 _⊥ _」 漢

音 劃 セ丁千十百十 ̄十二十

-一〇臆園丁一丁 ̄「「 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄†十〇十 ̄「十

一一十--臆!一書--臆十一一ト音園丁「

」 )臆 I l

音 音 音 音 音

臆 - 一一十一1一 書臆臆音臆」 十〇 l

音 ! 1 音 音 後,浸 」

」臆_ (臆_______一書 - 」一

【 音 音

十 十」 - ̄工 ̄ ̄ ̄ ̄ 「 ̄丁 ̄十 ̄ ̄ し 音

1 ¥ 、

伸二♀捉ド女」

十 一 一一臆〇十臆し 一書 ⊥ 臆臆

点音ふけ訟塞こ し一書-喜一一○○臆葛 」 一一-十喜一-「 ̄「 ̄ ̄「 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 一

し ト 主音 喜一」」〇一十 音 l 音 し I 【

音 I 「

合力ふ転三遷 十十--丁 ̄ ̄ ̄十十十 ̄ ̄ ̄」十一 ̄

・ 音 ∴ 聖晴晴

﹁(十 子

1

一葛十〇一〇- 「 「 ̄十 音

- ﹂

二 i

﹁ ﹁

一百副S○○ -

」__ 」 丁﹁十

-

十十「十十十「十十十十十 -

-

-

」- -←喜一-し〇一十○ ○臆十十喜一」-臆」-一一臆し」へ-一十「一十十」 -「 ̄ト i

音 音 音 「 i 【 - )

」十十一一十一音臆 十書く-臆十十 ̄ ̄ ̄一 ̄

l

-

﹂ l

「臆喜一音_ 臆臆臆⊥___臆「臆臆臆--○○喜一一書-喜一

十 一一一一一ユー一一⊥臆喜一臆-臆園丁-臆-十一-一十一臆 -〇十臆臆一丁

- 」臆一十一」-十一一」」園丁「

i

-

-

「音恩演出患

」 七は囲し二毒在

ト(。音ノその。戒 木上十年孝幸

i捗に音名 一 一一一「 - ̄〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 ̄ ノ ̄

」臆 し臆臆」臆

串圭

C一⊂/音くつ音 イ 出口二r

閏園田 十反卯や十重⊥

定〇∠圭1在叫i/幻 ● ▲ - 臆し○○臆」」」

音 音 音l - し - 「

」一十丁」園 丁喜 一」一一〇「臆ト音」 」

諸口

クも恒一十 国易

しi

I

毎年上唇二千

小机)千振 ̄ ̄ † ̄ ̄ ̄ ̄十 【〇〇〇

臆臆〇一___ヘ音_ 丁, ¥臆し 臆 つ葛

l 音 !

」__十」 -臆,臆_⊥_-」 _

十一十

_臆__ト音〇一」 丁 」〇一一

←玖記多色定吉ゼ」 一」--園丁一書臆臆十十〇一十十一一十-十--

ト音____」 一・ト- -・-」喜一 一一▲- ̄ ̄ ̄i ̄ ̄

音 -∫「上古一十一〇 音 音 【 ( 1

i 雪 音 音 」 ∴臆_∴_⊥_」○○」

】 し

i 看 十十 ̄十十十「 ̄十十 ̄丁 ̄ ( ̄ ̄ ̄丁 ̄ ̄音 ̄ ̄「「 ̄丁 ̄ ̄ ̄「十

「_「喜一一一書--」 -喜一 -喜一一書」- I 音 音i

十二臆京十千十古書」」+十十十一十

「 王 ノウつ⊥ 音

†卓出二十千才÷工手≒≡二〇一十-

音 音 - 「 i I 音 冒 i ’ -

十〇」臆」」_園丁し臆○○_⊥ 壬 」⊥」 十」一十十「臆十十」臆喜一一一一

二十五二二二 」 音 【 し 音 し 音

主軸二二五二十二二

一十-一十十」-」」十十〇」」」喜一千千二-」 -」十-

一書臆- 喜 一 嘉一-」臆--† 音 音 漢 - し 音 - 音 I

手 書漢 」一一」し-」 」臆園丁-臆十一二十「一丁園丁-⊥臆-一--一一一〇「一一書-〈亘十〇臆臆」-葛

「臆 _ 」 」し「 1

二三幽幸卒一言二幸 」_ _」__○○上_」葛

】 i

音 ̄ ̄解五二三音臆垂三

音 晴SSSO :

」 音臆ト-ヘ音一 ト l

音 音

」臆」」_」臆__」_ 音

【 - 【 !

--十一喜一一子「 -喜一一一」--〇一「「「 -

臆○○_臆臆○○ _ 臆臆喜 一 一一- - 」 臆 し 臆臆 -〇・〇〇・

I I 中二∴「

し 」_ V こ

l 」臆臆 士 ̄「。 乙

【 I

【 し

I

α 「 克 也 P 書館」臆臆 己 V-臆 【 」

∴一言 廿

V 股の 「

 ̄工 」 i 「

【 i i i i

I 音二 に ー 一十

し 左

教 Q 一之 ̄ 十 十〇 ク 一 4

害 i l 王

】 】 」 】 」 音【 I 「

) 1“ ̄二三二二 ̄ ̄「 ̄ ̄ つに ) 陪エ ) け †干 )

」 i i 臆上葛葛 I 三〇-「i十臆 」i 信 ̄ ̄ I )

臆」 ) 丁 「

i - し I i 匡

音 ∴;∴ 一口 十日 ̄ ⊥

 ̄十 一十 ⊥ i.

」 看 i 「 ̄丁 ̄ l 」 下山 寸土上 【 し i 十、-・一し :二二 †

1 i i 【

l i 十一「 ∴葛 ) ) 】

i 】 ) i 〈 i (

i し 】 ロー ) 【 十喜一」 (

∴ l I

i l †

i ) ) !l ) ( 二臆ド 亡 i【

l 1 」 (( i i 」 、、ヽ l 【 【

也 出土 葛皿」 !

ー」十 ±丑 」 iii

」 i 音

∴ 上] 十十 廿「 「_十 」 l i 11 ,」

∵ ̄ ) ーヽ -

.克 火 土

i =,I 、( 二∴I

」 I 長 書 、1 e i

i l 」、i ぐ l ̄

畠 i

も 」 ∀ 尋

ー ̄ ̄〇日 ∴ `

【 ⊥ ニ! ,」 i 当¥ 〇八∴ し ) i 葛.臆-_α ∴iて∴Q- 、⊃

【 -臆i ̄ ̄丁

音 音 十 i ̄

音 「 「 【 i 音 ! i

十-臆臆十十十一」一十十

蝕三重玉

音 帯地至上丁

」--〇二一一一一一「一一一一」 「 「」- --一

二もl 音 音i

二三二重二

__」_」 _丁」__-⊥_ 」_臆」_ _」喜一-」▲

俸十 一色笹ゼ卒卒中二三 工へ臆臆「__ 」丁」」 -_ (

音 音

】 音

臆臆」 _ 喜一臆臆し〇 一喜一○○__ 臆二二ふ○○三一一一一一⊥

1 - 音 i

⊥_ 」臆_ト一丁」一一」臆-一「- ’一-臆臆」 臆-喜一臆--

音 )

ノつつくフ千

十 十 ̄ 上 「-」「喜一」一一 1

_ 」_し_臆十_, _葛」臆臆〇一」○ ○臆」 一・〇〇〇〇

一⊥ 」 一」-+-」「 ̄ ̄ ̄「 ̄ 「 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄一丁 ̄「 ̄ ̄丁

1 i l 音 【 i

し-賀喜一喜一--」喜一一- -」臆-:一〇一十臆

臆臆音_.-臆_」臆臆」__」 」_- 」 」臆 し

「十十十」 ̄ ̄音十十十 ̄ ̄丁 ̄ ̄ ̄ ̄十十十

」臆臆」-喜一 臆し一〇-ト音喜一」- 「臆-山「喜一一一一一一-- 」喜 一 一一 一一 書喜一一一十

音 音 l - , 音 , し - 音 I 「

一割

-」一一一 」「喜一「喜 一葛」 i

一 音

﹂ l-- -」一一一〇 ○○

i

-

- 一 ー十一一一十十〇」一己-一書十十一」 -「--十工-

一一 一 ̄「 ̄ ̄「 ̄ ̄ ̄

一 l 音 音 (

¥

﹂ 上 臆臆」臆し_喜一臆」 」_」-」

」 」--臆十一 十一十一

-

坤Sし本項」全売幸 」一 -工一〇⊥一書十一「」--臆 臆 し一-」-」」臆し喜一 「臆臆」-- 「

三 ̄十二二二三二≒二二千三≒≒ 十-臆」十十一十-十一十」十

田圃間

∵ 」一一-〇一「一一一-」〇一--

」 臆し_ __臆 _園丁一十喜一-

il-iS一丁i- 漢 書

し﹂﹂二十﹁

i書-i-"l工 音 し∴∴∴∴ 1 音 ̄ ̄i 「

l 音

語間国昭園閣閲豊 音

園田 二-ふ 音 」 〇十臆--一〇--⊥臆一丁 「

) ∴

雪 l臆」」臆臆臆喜一--十臆喜一一- 」 一

「 喜一」臆喜一」臆-「一一-」臆臆I〇 十 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄† ̄ ̄⊥ ̄ ̄ト ̄

﹂ 音 i

- 仁一十十「「 」 臆」-十十十園丁」喜一-「」「一」

- 1し 音」音 圭 - i

﹂ 十十十

十 ̄ ̄」 ̄「 ̄ ̄「 ̄-」 ̄ ̄ ̄ ̄十一 ̄ ̄

i L⊥」 「十十十喜一一十〇⊥十十十

-

-

- †一- 」 -賀 」 ノー一一一一 、 ̄「

i l

i

﹂ ’」 ̄「 ̄十十十十十十十十 ̄∴ ̄十

㍗動α圭一異 牡三二十三十千

音 し 音 一喜一_」」葛臆」 -「」」」__喜一一一一一二-ユーー」」

」_」一 書1「臆臆」」臆臆 十

三 書 手 」へ臆」-」一十〇十〇」」÷-- -÷園丁「-」-」

十一十-臆 臆-十十臆--- 」 I 【 音 i 【 【

寸描♯卒士二

千丁「十六十一十 』 ,,」 〉 雪 上言 上臆喜一一書臆_

‡つ 〉ヱ」_

」喜一」--喜 一一 一一)臆臆- 「」臆で臆し-一- ̄ ̄ ̄ ̄「丁 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄」一 ̄← ̄ 「 ̄ ̄ ̄ ̄

) )

音 )

臆 I_臆」臆臆 _」_ 「 一- 十〇〇〇〇〇〇〇〇〇喜 一○○ 」臆臆臆臆 へ一

 ̄ ̄ やみ ̄ 「ト ̄ ̄ ̄「 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

上組÷二を

丁 I 手 i i

一∴ i I レ くつ 」

/

∴ 」 1

場 l 【 【 ヽ i)

i 音 音 ( 廿 【 † 1 i

【 i一十一一一 音 吏 れ 十’)u 「 i

( 「 I

」 ∴ i 」 十」

口上 音 音 乙 十・ 「 !千一 は> 【

-),-) i∴:

i 「 i ∴♪ i i i ヽ,

「 睦言星亘!岩岳的 」 」ノ i

【 i ̄ i

」 ∴∴ 」 li句 点 8ノ しこ

i i i ′近辺 【 i i i 」 「

音 看 I i L」二

1 1 ̄ヽ I I ∴ 【 l

i 【 (“lPl

」 †

I I l 」 ∴

I 看 」 ー( 曝 )<. 、 ヽ●- ブ< 」

「 I 「 上臆臆 音 音 音 i : 「 十十一 !

i 士∴ ∴一十〕

i 上 し 『- 】⊥ i/ 【 」

」十 日 ∴言 ,心 ± ,」 十〇 ⊥ 」 」

∴ I i 【 i 又 【 )文 1 「-i

」臆 ) i 」」」Li 」 ) 丁 ̄ ̄

1I- Ii ロー l )】 」 1

i i( 言上 」 i 】 l 】 哀

出十 し i 工 _、臆臆」 丁 十 ̄. ̄ I 芭 i○○- ) に。 音

i I I 」 」 未 i ¥⊃二 ̄ ̄ ヂ 廿臆 」

i 「 「 米÷ ̄ 1 ⊥ ! ` i ) _⊥___ †【 I 一十一 1 _」 】

工 音 I 十 i i! † ’-〇十山一 【 i 」

I I 】 】 1 【 「 凸 」葛⊥ i 一一一十 ̄巾」

」」 」 【 ト音 I I i 一十 I ⊥_ し I I 「 ̄ ̄ ̄’ ̄“ 」 」( ) し i

1【音 一一一繭一得」 !† 「二転仁 ̄ i ⊥⊥ 十∴ ㌦¥ 十

「 ̄ 十 ̄ ̄ ̄ ̄ 登壇ニ 」ム 二言∴

( 1 1 1 -i音 11 i 」 i ⊥ 臆臆 牽 壮 雪 雪 「

I 【 l i 」 1 1 i ・ 一 十-・「 亜 二軍

( I 教 「) i ,」 」 i i l 「 ̄ ̄

( l l し ( il ) i i _」 二エロ 一一」 「「 」

-) 音 1 し 「 ̄ ̄ 「 ̄ ̄「「 ̄ i i ̄ 「- ̄ ̄

!I し○○ I i! 」臆 し」「1 ,「山喜 【 i l 【

-i し 丁 ̄ ̄丁十十十 ) ∴ 園丁、⊥

音 音 音 す」臆臆 」」臆「 音 」 i i ) i i 1 晴漢音漢 i)

( 音 I【」 [ コ l 」 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄「 1

∴ 1 !l I」

音 看 i 古書「 i

) 」 † 】

i‖‖ 【 音

∴ ::∴ ⊥ 」 臆_自書書 く 」 _亡

i ー⊥廿 日 i

音 音

し 」! 音 」 」 1

 ̄十十 ̄ ̄ 」 一十-鵜 」 i i i i 【 _臆」 i 【 ̄ ̄「 ∴

I 」 「 し 」 一

音 音 I i- 音 し 】 l i 【

‡ 十二十乱

十十の﹂﹂ 十⊥-十百十

」」 -十i工X十・十i十-÷

十一十

: 、

十十一十十一一」喜一ト

 ̄謹土龍

音 音 I

用いやJ千言読中寿 _臆「臆し

間口

「 剛

丁 ̄十〇-十 ̄ ̄丁 ̄ ̄ ̄十 ̄

】 ー ̄ ̄ ̄ ̄「 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄〇十 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

) 音

「臆十十〇-」一一一 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄」 ̄ ̄ ̄ ̄十一 ̄ ̄ 」 ̄ ̄」 ̄

:臆臆∴十十十臆- -一十十十一十十一一

一-園丁一一」臆-」」臆し一--一十」」 --一書臆臆臆 十一一書 - ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

上土ミニ丘軍と選書ふニ_〇一十一」一一十一書

十十勅寧 臆臆・臆臆∴一書」臆臆-く葛-喜一」一--ユー一一一十一一一喜一一十〇-臆「一十一十-」一〇〇」-臆十〇⊥

i 音 ) - 音 音 音 し

十十一書〇十十十十二一十十十一十-〇十」∴ 」臆-園丁一十十

( 「 」へ臆し一十一十「十〇〇「」∴十〇十

i -喜一」〇〇十-「」

上しYi十十宰 -」葛-十十」:十

王 l 」」 __,_し_ _「臆」_〇・〇、〇臆 」 -_臆 」一〇」i-一-○○〇一一一一音〇〇〇〇〇〇一 一 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄- ̄

音 音 - - ; 」 」∴」

音 音 圭l !

臆 十 十「 †○○へ」喜 一」 」 晴喜易

_」 「臆臆 -臆 一丁書 中一一一一一一一一一 ̄「 ̄ ̄丁

一 山上十十一十十

一 i 音

」喜一」_工_臆臆_」_ 」__」一_ ⊥_

__十__鵜臆音「臆 _⊥_〇〇〇〇 - ( 「

十 臆し〇十十」-

1 「音! i

_十一 」 ○○臆臆し-

1

- 音 _」喜一-」一つ--葛葛」 -一一-」「 ¥

沈没に。々弐水)臆」

>†宮守牛車苦士

ノ1こく i

高化 ̄ ̄, ̄ ← ̄ ̄ ̄「- ̄「 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

- 」

臆 __葛_臆臆__「 」 」__」〇十十

漁一所二法二二〇

一一子音〇十一一-∴「臆仰- 「 く -臆†喜一-臆「臆-」一′

音 i )

上丁 臆」 -_臆臆し臆喜一」__

闇開閉器駆

_丁喜一1 -_ 」__ 」 一・一〇音〇、一 音 +十十十十十「

_」__ト 」 「臆」 〇十_」喜一一」一 」〇一一十∴一十」一一一一」

竣工十一十十十

) し I

 ̄ ̄十 ̄ ̄丁 ̄ ̄二 一--⊥-喜一十一一一 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄「 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄○○〇〇〇〇〇〇† ̄’

1 し

__ 葛_音○○、____-_臆 音 一 」 -・ 「青 ̄ ̄

ト∴ 二 一〇」- 」 - 「 ̄」 ̄ ̄ ̄「 ̄ ̄千一 ̄ ̄ト ̄ ̄「 ̄

! l 音 音 音 十)

_臆__音〇〇二〇_-_」一__⊥臆- -喜一-」「-一一-喜一臆し

」 --丁「一一○○臆喜一--一- -喜一十十 ̄ ̄「 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄」 ̄ ̄一一 ̄「

丁「⊥○○」」」丁」一十一二一十喜一-〇十

、 i 音

【上∴」一 書」一-」喜一十喜 一」」--

「千丁十二 ̄ 十十十一二○○-「---ト● ̄ ̄

-臆」 「一- 丁臆- 」臆」一l - ・

の土へ身毎

一国固闘 (′幸二牢士卒

園田

圏囲圏 牛女子完′所

音 音

l 音

と:人∴

四囲困

音¥よc広9

音一一一一 十二 一 ト

i

- 一

-

i

- し

I

i

- 一 一十一喜一一十-十一「-喜一一一一一十〇「臆十十〇十十-」十一-

- 一

-

i

-

-

-

† 」 一_〇二_」○○_」 臆」⊥」」-○」 _

一十 音 上「

口甲 十甘

子叶口i﹂ 十

陽 詔

°ウ犀お皿」臆

壷屋-ン多産 子ら上古」庭土 ̄ふよ 翌国璽至言

9CCノくエフ ¥

囲図確固 音

ト伽擁二日

Iゝ示最も ′∩つつと中平

l 音

い「妙を「

囲才子叩敬呈雪ノ音/召

ヱ午、浄 音

尊Cノ くつ_

Q硬太も完最高堆

音 † -

i -

)

.

1 ﹁

、 喜

i

臆十一 _ ,⊥ 。 I

】 、

i

看SSm i -

i

i

﹂ ↓

」 音 )

叫才食言享轟尋 十十二十一一十一一十一十十十十

十一十〇十十十十-一十十

」十十喜一葛」-十一一〇十-

i 子 種SS漢

「喜 一」 喜 一一 丁 臆 臆 iし- -臆/一 「

: 晴SSS細

丁il 一丁臆-喜一 一寸喜一一丁 ⊥一

音) ,音 - 】 言 晴音漢

上十一十〇-〇十」 書」_臆臆臆」臆_ 」喜一-」 」」 -

」」一十十一書臆喜一」

十-‖ 』十 十⊥十十

-- 「一- 「臆臆」一一」- T一十一」葛-」臆-」」一)--」一-丁--葛-喜一一十一十 「

⊥喜一一十一一一十十一一十一十一一」十一一」一一㌧臆喜一」--十一-臆十」

⊥ 」 」」臆喜一†「子音園丁

一-「」臆∴ 「喜 一 十十十十 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇」臆_」 ○○__十〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 」臆臆臆● - 置-

」-」- 音 漢

1 音 「

」臆」_」

」_喜一」喜一」

_」臆」 」臆」十一_音 臆し_⊥喜」_」臆臆__

開田潤甥


ACQUISTATO

1 volte

PAGINE

76

PESO

48.30 MB

PUBBLICATO

+1 anno fa


DESCRIZIONE APPUNTO

- Operative states of the electrical system; definitions proposed in the technical literature: difference between normal state, alert and emergency.
- Load flow calculations; calculation of the operating conditions of the electrical system. Definition of network load; load and generation nodes; the role of the slack bus. Solution methods; Newton-Raphson and decoupled calculation Methods (Carpentier, Stott). Approximate Calculation Methods (Direct Current Load Flow)
- Electricity Markets; fundamentals concepts to understand the dynamics of the market and the interrelations between its various phases; specialized analysis of regulation, use of simulation models, critical analysis of the market performance based on the development of public data, investment appraisal; system planning strategies
- Motivation of the passage from a traditional power distribution grid to a Smart Grid. The role of renewable energy sources and of the distributed generation; the problems to be matched by new technologies.
- Definition of a Smart Grid and its Architecture.
- The role of data and information communication. Basics of a Digital Communication Protocol. The main Protocols for Smart Grid implementation.
- The role of Smart Metering. The new meters: technology and integration in a Automated metering Infrastructure.
- The role of new Power Actuators, based on Power electronics (FACTS) and Automatic control architectures.


DETTAGLI
Corso di laurea: Corso di laurea magistrale in ingegneria elettrica
SSD:
Università: Pavia - Unipv
A.A.: 2018-2019

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Lociano94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Automation and communication in industrial systems e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Pavia - Unipv o del prof Montagna Mario.

Acquista con carta o conto PayPal

Scarica il file tutte le volte che vuoi

Paga con un conto PayPal per usufruire della garanzia Soddisfatto o rimborsato

Recensioni
Ti è piaciuto questo appunto? Valutalo!

Altri appunti di Corso di laurea magistrale in ingegneria elettrica

Controllo dei processi - Appunti
Appunto
Controllo dei processi - Appunti
Appunto
Electrical Drives for Industrial Applications
Appunto
Azionamenti elettrici - Controllo di corrente
Appunto