Traduzione di Epistola 9, Libro 1 di Cicerone

Testo latino e traduzione della versione da Cicerone, Epistulae ad familiares, 1, 9

Versione originale in latino


M. CICERO S. D. P. LENTULO IMP.

Periucundae mihi fuerunt litterae tuae, quibus intellexi te perspicere meam in te pietatem—quid enim dicam benevolentiam, cum illud ipsum gravissimum et sanctissimum nomen pietatis levius mihi meritis erga me tuis esse videatur?—; quod autem tibi grata mea erga te studia scribis esse, facis tu quidem abundantia quadam amoris, ut etiam grata sint ea, quae praetermitti sine nefario scelere non possunt, tibi autem multo notior atque illustrior meus in te animus esset, si hoc tempore omni, quo diiuncti fuimus, et una et Romae fuissemus: nam in eo ipso, quod te ostendis esse facturum quodque et in primis potes et ego a te vehementer exspecto, in sententiis senatoriis et in omni actione atque administratione rei publicae floruissemus—de qua ostendam equidem paullo post qui sit meus sensus et status, et rescribam tibi ad ea, quae quaeris—, sed certe et ego te auctore amicissimo ac sapientissimo et tu me consiliario fortasse non imperitissimo, fideli quidem et benevolo certe, usus esses—quamquam tua quidem causa te esse imperatorem provinciamque bene gestis rebus cum exercitu victore obtinere, ut debeo, laetor—, sed certe, qui tibi ex me fructus debentur, eos uberiores et praestantiores praesens capere potuisses; in eis vero ulciscendis, quos tibi partim inimicos esse intelligis propter tuam propugnationem salutis meae, partim invidere propter illius actionis amplitudinem et gloriam, mirificum me tibi comitem praebuissem, quamquam ille perennis inimicus amicorum suorum, qui tuis maximis beneficiis ornatus in te potissimum fractam illam et debilitatam vim suam contulit, nostram vicem ultus est ipse sese, ea est enim conatus, quibus patefactis nullam sibi in posterum non modo dignitatis, sed ne libertatis quidem partem reliquit. Te autem, etsi mallem in meis rebus expertum quam etiam in tuis, tamen in molestia gaudeo eam fidem cognosse hominum non ita magna mercede, quam ego maximo dolore cognoram; de qua ratione tota iam videtur mihi exponendi tempus dari, ut tibi rescribam ad ea, quae quaeris. Certiorem te per litteras scribis esse factum me cum Caesare et cum Appio esse in gratia teque id non reprehendere ascribis; Vatinium autem scire te velle ostendis quibus rebus adductus defenderim et laudarim, quod tibi ut planius exponam, altius paullo rationem consiliorum meorum repetam necesse est. Ego me, Lentule, initio rerum atque actionum tuarum non solum meis, sed etiam rei publicae restitutum putabam et, quoniam tibi incredibilem quendam amorem et omnia in te ipsum summa ac singularia studia deberem, rei publicae, quae te in me restituendo multum adiuvisset, eum certe me animum merito ipsius debere arbitrabar, quem antea tantummodo communi officio civium, non aliquo erga me singulari beneficio debitum praestitissem. Hac me mente fuisse et senatus ex me te consule audivit et tu in nostris sermonibus collocutionibusque ipsi vidisti. Etsi iam primis temporibus illis multis rebus meus offendebatur animus, cum te agente de reliqua nostra dignitate aut occulta nonnullorum odia aut obscura in me studia cernebam; nam neque de monumentis meis ab iis adiutus es, a quibus debuisti, neque de vi nefaria, qua cum fratre eram domo expulsus, neque hercule in iis ipsis rebus, quae, quamquam erant mihi propter rei familiaris naufragia necessariae, tamen a me minimi putabantur, in meis damnis ex auctoritate senatus sarciendis eam voluntatem, quam exspectaram, praestiterunt: quae cum viderem—neque erant obscura—, non tamen tam acerba mihi haec accidebant, quam erant illa grata, quae fecerant; itaque, quamquam et Pompeio plurimum, te quidem ipso praedicatore ac teste, debebam et eum non solum beneficio, sed amore etiam et perpetuo quodam iudicio meo diligebam, tamen non reputans, quid ille vellet, in omnibus meis sententiis de re publica pristinis permanebam. Ego sedente Cn. Pompeio, cum, ut laudaret P. Sestium, introisset in urbem dixissetque testis Vatinius me fortuna et felicitate C. Caesaris commotum illi amicum esse coepisse, dixi me eam M. Bibuli fortunam, quam ille afflictam putaret, omnium triumphis victoriisque anteferre, dixique eodem teste alio loco eosdem esse, qui Bibulum exire domo prohibuissent, et qui me coegissent: tota vero interrogatio mea nihil habuit nisi reprehensionem illius tribunatus; in quo omnia dicta sunt libertate animoque maximo de vi, de auspiciis, de donatione regnorum, neque vero hac in causa modo, sed constanter saepe in senatu: quin etiam Marcellino et Philippo consulibus Nonis Aprilibus mihi est senatus assensus, ut de agro Campano frequenti senatu Idibus Maiis referretur; num potui magis in arcem illius causae invadere aut magis oblivisci temporum meorum, meminisse actionum? Hac a me sententia dicta magnus animorum motus est factus cum eorum, quorum oportuit, tum illorum etiam, quorum numquam putaram: nam hoc senatus consulto in meam sententiam facto Pompeius, cum mihi nihil ostendisset se esse offensum, in Sardiniam et in Africam profectus est eoque itinere Lucam ad Caesarem venit; ibi multa de mea sententia questus est Caesar, quippe qui etiam Ravennae Crassum ante vidisset ab eoque in me esset incensus; sane moleste Pompeium id ferre constabat, quod ego, cum audissem ex aliis, maxime ex meo fratre cognovi, quem cum in Sardinia Pompeius paucis post diebus, quam Luca discesserat, convenisset, "te", inquit, "ipsum cupio; nihil opportunius potuit accidere: nisi cum Marco fratre diligenter egeris, dependendum tibi est, quod mihi pro illo spopondisti"; quid multa? questus est graviter: sua merita commemoravit; quid egisset saepissime de actis Caesaris cum ipso meo fratre quidque sibi is de me recepisset, in memoriam redegit seque, quae de mea salute egisset, voluntate Caesaris egisse ipsum meum fratrem testatus est; cuius causam dignitatemque mihi ut commendaret, rogavit, ut eam ne oppugnarem, si nollem aut non possem tueri. Haec cum ad me frater pertulisset et cum tamen Pompeius ad me cum mandatis Vibullium misisset, ut integrum mihi de causa Campana ad suum reditum reservarem, collegi ipse me et cum ipsa quasi re publica collocutus sum, ut mihi tam multa pro se perpesso atque perfuncto concederet, ut officium meum memoremque in bene meritos animum fidemque fratris mei praestarem, eumque, quem bonum civem semper habuisset, bonum virum esse pateretur. In illis autem meis actionibus sententiisque omnibus, quae Pompeium videbantur offendere, certorum hominum, quos iam debes suspicari, sermones perferebantur ad me, qui cum illa sentirent in re publica, quae ego agebam, semperque sensissent, me tamen non satisfacere Pompeio Caesaremque inimicissimum mihi futurum gaudere se aiebant; erat hoc mihi dolendum, sed multo illud magis, quod inimicum meum—meum autem? immo vero legum, iudiciorum, otii, patriae, bonorum omnium—sic amplexabantur, sic in manibus habebant, sic fovebant, sic me praesente osculabantur, non illi quidem ut mihi stomachum facerent, quem ego funditus perdidi, sed certe ut facere se arbitrarentur: hic ego, quantum humano consilio efficere potui, circumspectis rebus meis omnibus rationibusque subductis summam feci cogitationum mearum omnium, quam tibi, si potero, breviter exponam. Ego, si ab improbis et perditis civibus rem publicam teneri viderem, sicut et meis temporibus scimus et nonnullis aliis accidisse, non modo praemiis, quae apud me minimum valent, sed ne periculis quidem compulsus ullis, quibus tamen moventur etiam fortissimi viri, ad eorum causam me adiungerem, ne si summa quidem eorum in me merita constarent; cum autem in re publica Cn. Pompeius princeps esset vir, is, qui hanc potentiam et gloriam maximis in rem publicam meritis praestantissimisque rebus gestis esset consecutus cuiusque ego dignitatis ab adolescentia fautor, in praetura autem et in consulatu adiutor etiam exstitissem, cumque idem auctoritate et sententia per se, consiliis et studiis tecum me adiuvisset meumque inimicum unum in civitate haberet inimicum, non putavi famam inconstantiae mihi pertimescendam, si quibusdam in sententiis paullum me immutassem meamque voluntatem ad summi viri de meque optime meriti dignitatem aggregassem. In hac sententia complectendus erat mihi Caesar, ut vides, in coniuncta et causa et dignitate: hic multum valuit cum vetus amicitia, quam tu non ignoras mild et Quinto fratri cum Caesare fuisse, tum humanitas eius ac liberalitas brevi tempore et litteris et officiis perspecta nobis et cognita; vehementer etiam res ipsa publica me movit, quae mihi videbatur contentionem, praesertim maximis rebus a Caesare gestis, cam illis viris nolle fieri et, ne fieret, vehementer recusare; gravissime autem me in hanc mentem impulit et Pompeii fides, quam de me Caesari dederat, et fratris mei, quam Pompeio; erant praeterea haec animadvertenda in civitate, quae sunt apud Platonem nostrum scripta divinitus, quales in re publica principes essent, tales reliquos solere esse cives. Tenebam memoria nobis consulibus ea fundamenta iacta iam ex Kalendis Ianuariis confirmandi senatus, ut neminem mirari oporteret Nonis Decembr. tantum vel animi fuisse in illo ordine vel auctoritatis, idemque memineram nobis privatis usque ad Caesarem et Bibulum consules, cum sententiae nostrae magnum in senatu pondus haberent, unum fere sensum fuisse bonorum omnium. Postea, cum tu Hispaniam citeriorem cum imperio obtineres neque res publica consules haberet, sed mercatores provinciarum et seditionum servos ac ministros, iecit quidam casus caput meum quasi certaminis causa in mediam contentionem dissensionemque civilem, quo in discrimine cum mirificus senatus, incredibilis Italiae totius, singularis omnium bonorum consensus in me tuendo exstitisset, non dicam, quid acciderit—multorum est enim et varia culpa—, tantum dicam brevi, non mihi exercitum, sed duces defuisse. In quo, ut iam sit in iis culpa, qui me non defenderunt, non minor est in iis, qui reliquerunt, et, si accusandi sunt, si qui pertimuerunt, magis etiam reprehendendi, si qui se timere simularunt: illud quidem certe nostrum consilium iure laudandum est, qui meos cives et a me conservatos et me servare cupientes spoliatos ducibus servis armatis obiici noluerim declararique maluerim, quanta vis esse potuisset in consensu bonorum, si iis pro me stante pugnare licuisset, cum afflictum excitare potuissent; quorum quidem animum tu non perspexisti solum, cum de me ageres, sed etiam confirmasti atque tenuisti. Qua in causa—non modo non negabo, sed etiam semper et meminero et praedicabo libenter—usus es quibusdam nobilissimis hominibus fortioribus in me restituendo, quam fuerant iidem in tenendo: qua in sententia si constare voluissent, suam auctoritatem simul cum salute mea recuperassent, recreatis enim bonis viris consulatu tuo et constantissimis atque optimis actionibus tuis excitatis, Cn. Pompeio praesertim ad causam adiuncto, cum etiam Caesar rebus maximis gestis singularibus ornatus et novis honoribus ac iudiciis senatus ad auctoritatem eius ordinis adiungeretur, nulli improbo civi locus ad rem publicam violandam esse potuisset; sed attende, quaeso, quae sint consecuta. Primum illa furia muliebrium religionum, qui non pluris fecerat Bonam deam quam tres sorores, impunitatem est illorum sententiis assecutus, qui, cum tribunus pl. poenas a seditioso civi per bonos viros iudicio persequi vellet, exemplum praeclarissimum in posterum vindicandae seditionis de re publica sustulerunt iidemque postea non meum monumentum—non enim illae manubiae meae, sed operis locatio mea fuerat—, monumentum vero senatus hostili nomine et cruentis inustum litteris esse passi sunt: qui me homines quod salvum esse voluerunt, est mihi gratissimum; sed vellem non solum salutis meae, quemadmodum medici, sed, ut aliptae, etiam virium et coloris rationem habere voluissent: nunc, ut Apelles Veneris caput et summa pectoris politissima arte perfecit, reliquam partem corporis inchoatam reliquit, sic quidam homines in capite meo solum elaborarunt, reliquum corpus imperfectum ac rude reliquerunt; in quo ego spem fefelli non modo invidorum, sed etiam inimicorum meorum, qui de uno acerrimo et fortissimo viro meoque iudicio omnium magnitudine animi et constantia praestantissimo, Q. Metello L. f., quondam falsam opinionem acceperant, quem post reditum dictitant fracto animo et demisso fuisse;—est vero probandum, qui et summa voluntate cesserit et egregia animi alacritate afuerit neque sane redire curarit, eum ob id ipsum fractum fuisse, in quo cum omnes homines, tum M. illum Scaurum, singularem virum, constantia et gravitate superasset!—; sed, quod de illo acceperant aut etiam suspicabantur, de me idem cogitabant, abiectiore animo me futurum, cum res publica maiorem etiam mihi animum, quam umquam habuissem, daret, cum declarasset se non potuisse me uno civi carere cumque Metellum unius tribune pl. rogatio, me universa res publica duce senatu comitante Italia, referente consule promulgantibus octo tribunis, comitiis centuriatis cunctis ordinibus hominibus incumbentibus, omnibus denique suis viribus reciperavisset. Neque vero ego mihi postea quidquam assumpsi neque hodie assumo, quod quemquam malevolentissimum iure possit offendere: tantum enitor, ut neque amicis neque etiam alienioribus opera, consilio, labore desim. Hic meae vitae cursus offendit eos fortasse, qui splendorem et speciem huius vitae intuentur, sollicitudinem autem et laborem perspicere non possunt; illud vero non obscure queruntur, in meis sententiis, quibus ornem Caesarean, quasi desciscere me a pristina causa. Ego autem cum illa sequor, quae paullo ante proposui, tum hoc non in postremis, de quo coeperam exponere: non offendes eundem bonorum sensum, Lentule, quem reliquisti, qui confirmatus consulatu nostro, nonnumquam postea interruptus, afflictus ante te consulem, recreatus abs te totus est nunc ab iis, a quibus tuendus fuerat, derelictus, idque non solum fronte atque vultu, quibus simulatio facillime sustinetur, declarant ii, qui tum in nostro illo statu optimates nominabantur, sed etiam sententia saepe iam tabellaque docuerunt; itaque tota iam sapientium civium, qualem me et esse et numerari volo, et sententia et voluntas mutata esse debet, id enim iubet idem ille Plato, quem ego vehementer auctorem sequor, "tantum contendere in re publica, quantum probare tuis civibus posses; vim neque parenti nec patriae afferre oportere." Atque hanc quidem ille causam sibi ait non attingendae rei publicae fuisse, quod, cum offendisset populum Atheniensem prope iam desipientem senectute cumque eum nec persuadendo nec cogendo regi posse vidisset, cum persuaderi posse diffideret, cogi fas esse non arbitraretur: mea ratio fuit alia, quod neque desipiente populo nec integra re mihi ad consulendum, capesseremne rem publicam, implicatus tenebar, sed laetatus tamen sum, quod mihi liceret in eadem causa et mihi utilia et cuivis bono recta defendere; huc accessit commemoranda quaedam et divina Caesaris in me fratremque meum liberalitas: qui mihi, quascumque res gereret, tuendus esset, nunc in tanta felicitate tantisque victoriis, etiamsi in nos non is esset, qui est, tamen ornandus videretur; sic enim te existimare velim, cum a vobis, meae salutis auctoribus, discesserim, neminem esse, cuius officiis me tam esse devinctum non solum confitear, sed etiam gaudeam. Quod quoniam tibi eui, facilia sunt ea, quae a me de Vatinio et de Crasso requiris; nam, de Appio quod scribis, sicuti de Caesare, te non reprehendere, gaudeo tibi consilium probari meum. De Vatinio autem, primum reditus intercesserat in gratiam per Pompeium, statim ut ille praetor est factus, cum quidem ego eius petitionem gravissimis in senatu sententiis oppugnassem, neque tam illius laedendi causa quam defendendi atque ornandi Catonis; post autem Caesaris, ut illum defenderem, mira contentio est consecuta. Cur autem laudarim, peto a te, ut id a me neve in hoc reo neve in aliis requiras, ne tibi ego idem reponam, cum veneris—tametsi possum vel absenti, recordare enim, quibus laudationem ex ultimis terris miseris; nec hoc pertimueris, nam a me ipso laudantur et laudabuntur iidem—; sed tamen defendendi Vatinii fuit etiam ille stimulus, de quo in iudicio, cum illum defenderem, dixi me facere quiddam, quod in Eunucho parasitus suaderet militi: ubi nominabit Phaedriam, tu Pamphilam continuo; si quando illa dicet: "Phaedriam intromittamus commissatum", tu: "Pamphilam cantatum provocemus"; si laudabit haec illius formam, tu huius contra; denique par pro pari referto, quod eam mordeat. Sic petivi a iudicibus, ut, quoniam quidam nobiles homines et de me optime meriti nimis amarent inimicum meum meque inspectante saepe eum in senatu modo severe seducerent, modo familiariter atque hilare amplexarentur, quoniamque illi haberent suum Publium, darent mihi ipsi alium Publium, in quo possem illorum animos mediocriter lacessitus leviter repungere; neque solum dixi, sed etiam saepe facio deis hominibusque approbantibus. Habes de Vatinio: nunc cognosce de Crasso. Ego, cum mihi cum illo magna iam gratia esset, quod eius omnes gravissimas iniurias communis concordiae causa voluntaria quadam oblivione contriveram, repentinam eius defensionem Gabinii, quem proximis superioribus diebus acerrime oppugnasset, tamen, si sine ulla mea contumelia suscepisset, tulissem; sed, cum me disputantem, non lacessentem laesisset, exarsi non solum praesenti, credo, iracundia—nam ea tam vehemens fortasse non fuisset—, sed, cum inclusum illud odium multarum eius in me iniuriarum, quod ego effudisse me omne arbitrabar, residuum tamen insciente me fuisset, omne repente apparuit: quo quidem tempore ipso quidam homines, et iidem illi, quos saepe nutu significationeque appello, cum se maximum fructum cepisse dicerent ex libertate mea meque tum denique sibi esse visum rei publicae, qualis fuissem, restitutum cumque ea contentio mihi magnum etiam foris fructum tulisset, gaudere se dicebant mihi et illum inimicum et eos, qui in eadem causa essent, numquam amicos futuros; quorum iniqui sermones cum ad me per homines honestissimos perferrentur cumque Pompeius ita contendisset, ut nihil umquam magis, ut cum Crasso redirem in gratiam, Caesarque per litteras maxima se molestia ex illa contentione affectum ostenderet, habui non temporum solum rationem meorum, sed etiam naturae, Crassusque, ut quasi testata populo Romano esset nostra gratia, paene a meis Laribus in provinciam est profectus—nam, cum mihi condixisset, coenavit apud me in mei generi Crassipedis hortis—, quamobrem eius causam, quod te scribis audisse, magna illius commendatione susceptam defendi in senatu, sicut mea fides postulabat. Accepisti, quibus rebus adductus quamque rem causamque defenderim quique meus in re publica sit pro mea parte capessenda status; de quo sic velim statuas, me haec eadem sensurum fuisse, si mihi integra omnia ac libera fuissent: nam neque pugnandum arbitrarer contra tantas opes neque delendum, etiamsi id fieri posset, summorum civium principatum nec permanendum in una sententia conversis rebus ac bonorum voluntatibus mutatis, sed temporibus assentiendum; numquam enim in praestantibus in re publica gubernanda viris laudata est in una sententia perpetua permansio, sed, ut in navigando tempestati obsequi artis est, etiamsi portum tenere non queas, cum vero id possis mutata velificatione assequi, stultum est eum tenere cum periculo cursum, quem ceperis, potius quam eo commutato quo velis tamen pervenire, sic, cum omnibus nobis in administranda re publica propositum esse debeat id, quod a me saepissime dictum est, cum dignitate otium, non idem semper dicere, sed idem semper spectare debemus. Quamobrem, ut paullo ante posui, si essent omnia mihi solutissima, tamen in re publica non alius essem, atque nunc sum; cum vero in hunc sensum et alliciar beneficiis hominum et compellar iniuriis, facile patior ea me de re publica sentire ac dicere, quae maxime cum mihi, tum etiam rei publicae rationibus putem conducere, apertius autem haec ago ac saepius, quod et Quintus, frater meus, legatus est Caesaris et nullum meum minimum dictum, non modo factum, pro Caesare intercessit, quod ille non ita illustri gratia exceperit, ut ego eum mihi devinctum putarem: itaque eius omni et gratia, quae summa est, et opibus, quas intelligis esse maximas, sic fruor, ut meis, nec mihi aliter potuisse videor hominum perditorum de me consilia frangere, nisi cum praesidiis iis, quae semper habui, nunc etiam potentium benevolentiam coniunxissem. His ego consiliis, si te praesentem habuissem, ut opinio mea fert, essem usus eisdem—novi enim temperantiam et moderationem naturae tuae, novi animum cum mihi amicissimum, tum nulla in ceteros malevolentia suffusum, contraque cum magnum et excelsum, tum etiam apertum et simplicem; vidi ego quosdam in te tales, quales te eosdem in me videre potuisti: quae me moverunt, movissent eadem te profecto—; sed, quocumque tempore mihi potestas praesentis tui fuerit, tu eris omnium moderator consiliorum meorum, tibi erit eidem, cui salus mea fuit, etiam dignitas curae: me quidem certe tuarum actionum, sententiarum, voluntatum, rerum denique omnium socium comitemque habebis, neque mihi in omni vita res tam erit ulla proposita, quam ut quotidie vehementius te de me optime meritum esse laetere. Quod rogas, ut mea tibi scripta mittam, quae post discessum tuum scripserim, sunt orationes quaedam, quas Menocrito dabo, neque ita multae, ne pertimescas. Scripsi etiam—nam ab orationibus diiungo me fere referoque ad mansuetiores Musas, quae me nunc maxime, sicut iam a prima adolescentia delectarunt—scripsi igitur Aristotelio more, quemadmodum quidem volui, tres libros in disputatione ac dialogo "de oratore", quos arbitror Lentulo tuo fore non inutiles, abhorrent enim a communibus praeceptis atque omnem antiquorum, et Aristoteliam et Isocratiam, rationem oratoriam complectuntur. Scripsi etiam versibus tres libros de temporibus meis, quos iam pridem ad te misissem, si esse edendos putassem— sunt enim testes et erupt sempiterni meritorum erga me tuorum meaeque pietatis—, sed, quia verebar non eos, qui se laesos arbitrarentur—etenim id feci parce et molliter—, sed eos, quos erat infinitum bene de me meritos omnes nominare; quos tamen ipsos libros, si quem, cui recte committam, invenero, curabo ad te perferendos. Atque istam quidem partem vitae consuetudinisque nostrae totam ad te defero: quantum litteris, quantum studiis, veteribus nostris delectationibus, consequi poterimus, id omne ad arbitrium tuum, qui haec semper amasti, libentissime conferemus. Quae ad me de tuis rebus domesticis scribis quaeque mihi commendas, ea tantae mihi curae sunt, ut me nolim admoneri, rogari vero sine magno dolore vix possim. Quod de Quinti fratris negotio scribis, te priore aestate, quod morbo impeditus in Ciliciam non transieris, conficere non potuisse, nunc autem omnia facturum, ut conficias, id scito esse eiusmodi, ut frater meus vere existimet adiuncto isto fundo patrimonium fore suum per te constitutum. Tu me de tuis rebus omnibus et de Lentuli tui nostrique studiis et exercitationibus velim quam familiarissime certiorem et quam saepissime facias existimesque neminem cuiquam neque cariorem neque iucundiorem umquam fuisse, quam te mihi, idque me non modo ut tu sentias, sed ut omnes gentes etiam et posteritas omnis intelligat esse facturum. Appius in sermonibus antea dictitabat, postea dixit etiam in senatu palam sese, si licitum esset legem curiatam ferre, sortiturum esse cum collega provincias, si curiata lex non esset, se comparaturum cum collega tibique successurum: legemque curiatam consuli ferri opus esse, necesse non esse; se, quoniam ex senatus consulto provinciam haberet, lege Cornelia imperium habiturum, quoad in urbem introisset. Ego, quid ad te tuorum quisque necessariorum scribat, nescio; varias esse opiniones intelligo: sunt, qui patent posse te non decedere, quod sine lege curiata tibi succedatur; sunt etiam, qui, si decedas, a te relinqui posse, qui provinciae praesit: mihi non tam de iure certum est—quamquam ne id quidem valde dubium est—quam illud, ad tuam summam amplitudinem, dignitatem, libertatem, qua te scio libentissime frui solere, pertinere te sine ulla mora provinciam successori concedere, praesertim cum sine suspicione tuae cupiditatis non possis illius cupiditatem refutare; ego utrumque meum puto esse, et, quid sentiam, ostendere et, quod feceris, defendere.

Scripta iam epistola superiore accepi tuas litteras de publicanis, in quibus aequitatem tuam non potui non probare; felicitate a quid vellem consequi potuisses, ne eius ordinis, quem semper ornasti, rem aut voluntatem offenderes. Equidem non desinam tua decreta defendere, sed nosti consuetudinem hominum: scis, quam graviter inimici ipsi illi Q. Scaevolae fuerint; tibi tamen sum auctor, ut, si quibus rebus possis, eum tibi ordinem aut reconcilies aut mitiges: id etsi difficile est, tamen mihi videtur esse prudentiae tuae.

Traduzione all'italiano


CICERONE A PUBLIO LENTULO, COMANDANTE GENERALE

La tua lettera mi ha fatto un estremo piacere: da essa ho capito che tu tieni nel debito conto la devozione che ho
per te (perché parlare solo di affetto, se il termine stesso di "devozione" - solenne e pieno di significato religioso
- sembra a me poca cosa rispetto alle tue benemerenze verso la mia persona?). Quando poi scrivi di essermi grato
per certe mie dimostrazioni di stima, lo fai come per un sovrappiù di simpatia, da far diventare addirittura motivo di
gratitudine delle espressioni che non potrei in verità tacere senza macchiarmi di una colpa ingiustificabile.
Comunque, i miei sentimenti nei tuoi confronti ti sarebbero più familiari e più chiari se per tutto il periodo in cui
siamo stati separati fossimo invece stati insieme a Roma. Le stesse iniziative che proponi, assolutamente realizzabili
e corrispondenti in tutto alle mie più ardenti speranze, ci avrebbero visti entrambi in una posizione di primo piano
tanto nel creare correnti di opinione in senato quanto nel gestirne l'attuazione politica concreta (ma su questo
argomento ti chiarirò più in là le mie sensazioni e la mia posizione attuale, e al tempo stesso replicherò alle
questioni che mi hai sollevato). Che certamente io avrei avuto in te un vero amico e un sostenitore pieno di misura e
di sensibilità; e tu avresti avuto in me un consigliere forse non del tutto privo di esperienza, e comunque fidato e
ben disposto. Quantunque al momento io non debba che rallegrarmi per quanto attiene alla tua personale carriera,
nonché dell'importante riconoscimento da te ottenuto ai tuoi brillanti successi militari e delle vittorie dei tuoi
soldati, con che hai saldamente mantenuto la provincia; ma certo se fossi stato presente avresti potuto raccogliere
frutti più copiosi e più immediati della mia riconoscenza. E mi avresti avuto compagno straordinariamente efficace
nell'azione di rivalsa su quanti capisci che in parte ti sono ostili a motivo del tuo risoluto schierarti a favore del mio
riscatto, in parte ti in vidiano a motivo dell'esito glorioso di quella nobile inizia tiva; e malgrado l'esistenza di
quell'ostinato nemico degli amici suoi, che, favorito da te in mille modi, ha continuato a riversare soprattutto su di te
il veleno della sua impotenza e si è cosi punito da solo senza che noi intervenissimo. Tali e tante sono infatti state le
sue trame che, una volta rivelate, non soltanto gli hanno fatto perdere completamente la faccia per il futuro, ma
neanche gli hanno lasciato un po' di spazio per muoversi.
Quanto a te, preferirei avessi maturato le tue esperienze soltanto sulle mie vicende anziché anche sulla tua pelle:
e tuttavia nell'amarezza sono contento che tu abbia conosciuto senza pagare un prezzo troppo alto quanto valga
l'umana lealtà, cosa che io per me avevo conosciuto versando lagrime e sangue . Ma per una valutazione dell'intera
faccenda mi sembra oramai venuto il momento di replicare ai tuoi interrogativi.
Scrivi di essere stato informato per lettera che io sono in buoni rapporti con Cesare e con Appio e soggiungi di
non avere nulla da obiettare. Dichiari poi di voler conoscere le motivazioni che mi hanno indotto a difendere e a
giustificare Vatinio. Per esporti questo con maggior chiarezza, è necessario che rievochi le ragioni delle mie scelte
politiche risalendo un po' indietro nel tempo.
In principio, Lentulo, mi figuravo di essere stato restituito, non soltanto alla mia famiglia ma anche alla vita
pubblica, grazie alla tua influenza e al tuo generoso comportamento; e poiché ero legato a te da un indescrivibile
vincolo di affetto nei tuoi confronti, ero convinto di dover avere per le istituzioni repubblicane-che molto ti aveva-no
aiutato nell'opera di restituzione dei miei diritti civili -, a motivo dei loro specifici meriti, quegli stessi senti-menti
con i quali in precedenza mi ero messo doverosamente a loro servizio esclusivamente nel comune interesse di
tutti i miei concittadini e non per un qualche mio vantaggio privato. Che tali fossero state le mie intenzioni non solo
il senato l'ha sentito dalle mie labbra all'epoca del tuo consolato, ma tu stesso l'hai constatato nel corso di nostre
conversazioni o scambi di opinione. Pure, già in quei primi momenti molte cose offendevano la mia sensibilità,
quando mi accorgevo - di fronte alle iniziative da te prese circa il riacquisto delle mie rimanenti prerogative - dei
rancori nascosti di alcuni o della loro tiepida adesione alla mia causa. E infatti non sei stato sostenuto da quelli che
lo avrebbero dovuto fare né a proposito dei miei monumenti votivi né a proposito della violenza inaudita con la
quale ero stato cacciato da casa mia insieme con mio fratello; ma addirittura, perdio, perfino per quello che,
quantunque mi fosse assolutamente indispensabile a causa del naufragio del mio patrimonio, pure io consideravo un
particolare secondario, e cioè il risarcimento deliberato dal senato dei danni da me subiti, non hanno mostrato la
buona volontà che mi sarei aspettato. Vedendo tutto ciò (e non era tanto difficile accorgersene), non provavo
tuttavia tanto amarezza per quello che mi stava succedendo e continuavo comunque a sentire gratitudine per quanto
avevano fatto prima. Perciò, nonostante dovessi moltissimo a Pompeo, come tu stesso hai pubblicamente dichiarato
e testimonia to, e l'avessi caro non solo per i suoi benefici ma anche per un intrinseco affetto e per una mia certa
inalterabile stima per la sua persona, non considerando le sue intenzioni rimanevo saldo sulle mie posizioni
politiche originarie.
Era ben presente Cneo Pompeo il giorno in cui, venuto lui espressamente a Roma per appoggiare Publio Sestio e
uscitosene Vatinio a dire che io, colpito dalla buona sorte e dalla fortuna di Giulio Cesare, cominciavo a mettermi
dalla sua parte, ribattei che anteponevo la buona fortuna di Marco Bibulo - da Vatinio giudicata agli sgoccioli -
ai trionfi e alle vittorie di chiunque; e dissi davanti alla medesima persona, in un altro punto, che quelli che avevano
impedito a Bibulo di uscire di casa erano gli stessi che mi avevano costretto a lasciare la mia. Tutto intero il mio in-tervento
non fu che una requisitoria inflessibile del suo tribunato. E tutto fu detto con la più grande franchezza e con
la più grande energia: a proposito della violenza, della politica religiosa, della concessione dei titoli di re. Beninteso,
non solo durante quel dibattito, ma in continuazione e spes so in senato.
Anzi, il 5 aprile di due anni fa, consoli Marcellino e Filippo, il senato accettò la mia proposta che per il 15 mag-gio
si mettesse all'ordine del giorno di una seduta plenaria la questione delle terre della Campania. Avrei potuto
forse in mo do più energico sferrare l'assalto alla roccaforte dei loro interessi? O con maggiore determinazione
dimenticare le mie traversie e richiamare invece alla memoria i tempi della mia iniziativa politica? Espresso da me
tale parere, grande agitazione prese tanto coloro cui giustamente spettava di agitarsi, quanto anche coloro da cui mai
me lo sarei aspettato. Passato questo decreto secondo la mia proposta, infatti, Pompeo - senza dimostrare verso di
me il minimo segno di risentimento - partì con destinazione Sardegna e Africa e durante il suo spostamento si
incontrò a Lucca con Cesare. Lì Cesare espresse molte la mentele nei confronti delle mie prese di posizione, dal
momento che in precedenza aveva già visto a Ravenna anche Crasso, che aveva provveduto a rinfocolarlo contro di
me. Era convinzione comune che il mio comportamento avesse molto infastidito Pompeo, la qual cosa io sentii dire
non solo da altri, ma specialmente da mio fratello. Con lui Pompeo ebbe un colloquio in Sardegna, pochi giorni
dopo aver lasciato Lucca e gli disse testualmente: <<Proprio te volevo vedere! Non poteva capitare opportunità
migliore: se non fai capire seriamente a tuo fratello Marco come stanno le cose, dovrai saldare tu il debito che hai
contratto con me in suo nome ''. Insomma, per non farla lunga, manifestò viva rimostranza, ricapitolò le sue
benemerenze, fece il punto sulle numerose discussioni avute con lui, mio fratello, circa le azioni di Cesare e sugli
impegni che Quinto stesso si era assunto a proposito della mia persona; chiamò a testimone sempre lui, mio fratello,
che quello che aveva fatto per salvarmi lo aveva fatto col pieno consenso di Cesare; e al fine di raccomandarmi il
rispetto della causa di costui, chiese finalmente che se non volevo o non potevo prenderla in considerazione, mi
astenessi almeno dall'attaccarla.
Dopo che mio fratello mi ebbe riferito il tutto, e benché Pompeo avesse già spedito Vibullio con istruzioni per
me di astenermi totalmente dal toccare la questione della Campania fino al suo ritorno, mi raccolsi in me stesso e
avviai per così dire un dialogo diretto con la Repubblica, perché concedesse a me - che tanto avevo sofferto e faticato
per il suo bene - di assolvere il mio dovere, di mostrare un animo riconoscente verso quanti avevano acquistato
con me dei meriti, di mantenere fede agli impegni di mio fratello; e perché permettesse a colui che sempre
aveva annoverato tra i cittadini esemplari di continuare a essere un uomo onesto. Intanto a proposito di tutte quelle
mie famose iniziative che sembravano offendere Pompeo mi venivano riportati i discorsi di ambienti ben determinati
(e ti puoi ben immaginare quali): quantunque le loro vedute politiche fossero in perfetta sintonia col mio comportamento,
e tali fossero sempre state, andavano tuttavia dicendo di essere soddisfatti che Pompeo fosse scontento
di me e che Cesare fosse in procinto di manifestarmi tutta la sua ostilità. Già questo era per me causa di molto
rammarico: ma molto più lo era il vedere che questo mio nemico - nemico mio, poi! nemico semmai delle leggi,
del diritto, della quiete pubblica, della patria, di tutti i cittadini onesti... - se lo abbracciavano, se lo portavano in palma di mano, se lo coccolavano, se lo baciavano in mia presenza: non certo col risultato di procurarmi un attacco
di bile, capacità da me completamente perduta, ma sicuramente perché loro pensavano che mi sarebbe venuto. A
questo punto io, per quanto mi sia potuto umanamente riuscire, valutato ogni aspetto della mia posizione e tirate le
somme, ho tracciato il bilancio di tutte le mie riflessioni: e adesso, se ne sono in grado, te lo esporrò succintamente.
Se io vedessi lo stato divenuto preda di cittadini senza scrupoli e senza onore, come sappiamo per esperienza che
avvenne all'epoca di Cinna e come la storia ci dice anche per qualche altro periodo. non solo lusinghe di ricompense
materiali (che poco possono con me), ma neanche il ricatto della paura (che pure riesce a imporsi perfino agli
uomini più coraggiosi) potrebbero mai spingermi ad aggregarmi alla loro causa -quand'anche straordinariamente
grandi fossero i loro meriti nei miei riguardi. Quando Cneo Pompeo era la personalità politica più ragguardevole, un
uomo che questa potenza e questa sua gloria aveva conquistato servendo la patria con le imprese più degne e più
belle, il prestigio del quale io caldamente avevo sostenuto fino dagli anni giovanili e quindi da pretore e da console
avevo contribuito ad arricchire; quando egli con l'autorevolezza dei suoi interventi da un lato, e dall'altro
impegnandosi a fondo insieme con te si era spinto ad aiutarmi al punto da considerare il nemico mio mortale suo
solo personale avversario politico; ebbene, io non credetti di dover temere la taccia di uomo volubile se in
determinate occasioni mi tro vai a esprimere pareri lievemente diversi e a guardare con simpatia all'emergere nella
vita pubblica di una personalità di indiscusso valore e alla quale tanto mi sentivo obbligato.
In questa visione complessiva dovevo evidentemente far rientrare Cesare, come puoi renderti conto, essendo
strettamente congiunti la causa e il prestigio di entrambi. Qui molto poté tanto l'antica amicizia - che tu non ignori
- esistente tra me, mio fratello Quinto e Cesare, quanto la sua stessa affabilità e generosità, di cui in breve tempo
dovetti accorgermi e prendere atto sia attraverso un cordiale scambio di corrispondenza sia attraverso suoi espliciti
gesti di cortesia. Determinante fu su di me anche l'influenza della stessa situazione politica, che a me sembrava
dover escludere uno scontro fra quei due uomini, soprattutto avendo Cesare compiuto una campagna militare
prodigiosa - e che in effetti energicamente ne rifiutava la contrapposizione. A farmi così concludere concorse poi
il peso morale delle garanzie che sulla mia persona Pompeo aveva offerto a Cesare e mio fratello a Pompeo. C'era
inoltre da tener conto della verità di quel principio politico generale che il genio di Platone ebbe a formulare così:
"In uno stato il comportamento dell'insieme dei cittadini si modella su quello dei loro governanti". Avevo ben fisso
nel ricordo che quando fui console furono gittate fin dal 1° gennaio di tali fondamenta al rafforzamento del senato
che nessuno poté legittimamente meravigliarsi della grande risolutezza e della grande autorità da esso dimostrate il
5 dicembre. Parimenti ricordavo che, dalla conclusione del mio mandato fino al consolato di Cesare e Bibulo,
quando in senato il mio parere aveva gran peso, la solidarietà fra le forze sane del paese non fu praticamente mai
incrinata. In seguito, allorché tu ottenesti da propretore il governo e il comando militare della Spagna citeriore e la
repubblica non aveva consoli, ma mercanti di province e fomentatori interessati di sovversione, una sorta di
accidente scagliò la mia persona - come fosse l'elemento-chiave del contendere - nel bel mezzo della discordia e
dei contrasti civili. In tale critica situazione, benché a difendermi si fossero compattamente sollevati con una prova
di solidarietà straordinaria, incre dibile, eccezionale sia il senato, sia l'Italia intera, sia uno per uno i cittadini
migliori, io non dirò che cosa successe (giacché la colpa, in varia misura, è di molti); solo dirò sinteticamente che
non l'esercito, ma i capi mi vennero a mancare.
E se in definitiva i responsabili vanno individuati tra coloro che non mi difesero, non minore colpa hanno coloro
che mi abbandonarono: e se un'esplicita accusa va mossa a quanti si fecero prendere dal panico, una censura molto
più forte deve rivolgersi a quanti ebbero a simulare il panico. E certo comunque che la mia decisione di allora
merita il più ampio riconoscimento, in quanto non volli che i miei concittadini, da me salvati e desiderosi di
salvarmi, fossero mandati allo sbaraglio privi di guida contro bande di schiavi armati e preferii che risultasse
evidente quale grande energia avrebbe potuto sprigionarsi dall'unità delle forze sane se ad esse fosse stato
consentito di combattere per me quando ero ancora in piedi - considerando la loro capacità di sollevarmi dalla
rovina. Di questa disponibilità tu stesso non solo ti rendesti conto al momento di avviare le trattative per me, ma
fosti altresì fermo e costante sostenitore. Nel prosieguo della tua azione (mai avrò a negarlo, ma anzi sempre lo
ricorderò e proclamerò con tutto il cuore) ti giovasti dell'appoggio di talune eminenti personalità, più energiche
nell'incoraggiare il recupero della mia dignità di quanto esse stesse non fossero state precedentemente nel tutelarla:
che se avessero voluto persistere in questa convinzione, insieme con la mia salvezza avrebbero riacquistato tutta la
loro autorità. Riconfortatisi intatti i cittadini più leali per opera del tuo consolato e stimolati dalla limpidezza e dalla
decisione del tuo comportamento, guadagnato alla causa specialmente Pompeo, poiché anche Cesare - dopo l'esito
prodigioso delle sue campagne militari - insignito di speciali ed eccezionali distinzioni unanimemente
riconosciutegli dal senato aveva accresciuto il prestigio delle istituzioni, non ci sarebbe potuto essere più spazio per
le iniziative sediziose di chicchessia e per chi volesse attentare all'integrità della repubblica. Ma prendi nota, per
favore, di come poi si svolsero i fatti.
Innanzi tutto quel demone profanatore delle tradizioni religiose delle nostre donne, che non mostrò per i riti della
"Dea Buona" più rispetto che per le sue tre sorelle, ottenne l'impunità in grazia dell'atteggiamento remissivo di coloro
i quali - di fronte alla richiesta rivolta alle pubbliche autorità da un tribuno della plebe di perseguire con il
rigore della giustizia i misfatti di un cittadino facinoroso - ricusarono di fornire ai posteri un esempio luminoso di come dovesse stroncarsi un'aggressione allo stato; e furono gli stessi che poi tollerarono che un monumento
commemora tivo, non mio (giacché non era un mio trofeo di guerra, mia era soltanto l'area messa a disposizione),
bensì del senato, fosse macchiato a lettere di sangue col nome di un nemico della patria. Che questi signori mi
abbiano voluto salvo è per me motivo di profonda gratitudine; ma mi piacerebbe che si fossero interessati non solo
della mia salute, come i medici, ma, come i massaggiatori degli atleti, del recupero integrale delle forze e del
colorito: ora, come Apelle rifinì con arte magistrale la testa e la parte superiore del petto della sua Venere e il resto
del corpo lasciò allo stato di abbozzo, così un certo gruppo di persone si mise d'impegno a lavorare alla mia testa e
il resto del corpo abbandonò grezzo e incompleto.
Fu allora tuttavia che io tradii le aspettative tanto degli invidiosi quanto dei miei avversari dichiarati: che di un
uomo di carattere duro e di acceso sentire, a mio giudizio superiore a chiunque altro per generosità e forza d'animo,
come fu Q. Metello Numidico, il figlio di Lucio Metello, avevano recepito l'idea sbagliata che molti allora se ne
erano fatta: sì, è opinione comune che egli dopo il ritorno dal suo volontario esilio fosse un uomo distrutto e finito
- ma è tutto da dimostrare che chi se ne era andato con estrema determinazione e che lontano se ne era rimasto con
eccezionale vivacità di spirito né si era particolarmente preoccupato di ritornare, fosse poi un uomo distrutto in
conseguenza proprio di quell'atteggiamento con il quale si era dimostrato, per dignità e fermezza, tanto al di sopra
di ogni altro politico del tempo, ivi compreso il celebre, inimitabile Marco Scauro! Ma insomma, quello che
secondo il giudizio corrente avevano ritenuto o anche immaginato di Metello, pensavano di poterlo applicare a me,
che io sarei stato addirittura prostrato. Mentre invece il servire la patria mi aveva infuso un coraggio maggiore di
quanto mai ne avessi avuto, essendo stato di palmare evidenza che la repubblica di un solo cittadino, me stesso, non
aveva potuto fare a meno. E mentre il risarcimento di Metello avvenne su richiesta ufficiale di un solo tribuno della
plebe, il mio fu ottenuto dalla volontà convergente di tutte le istituzioni repubblicane, con la guida del senato, con il
seguito dell' Italia, con l' iniziativa formale di otto tribuni , con la tua presidenza di console ai comizi centuriati, con
l'impegno solerte di gente di ogni ceto, con la mobilitazione dunque di tutte le forze della nazione.
Né io poi mi arrogai alcuna pretesa, né oggi me l'arrogo, che possa con qualche fondamento urtare qualcuno,
fosse anche il più maldisposto; mi sforzo unicamente di non mancare in attività, in sostegno morale, in aiuti concreti
né agli amici né, addirittura, a quanti non sono con me in relazione diretta. Tale linea politica offende forse quelli
che ne notano dal di fuori l'apparente prestigio e non possono intravederne invece le preoccupazioni e le pene... In
ogni caso si levano lamentele non dissimulate, come se io, in quei miei interventi in cui rendo a Cesare il ricono-scimento
che merita mi staccassi dalle mie primitive posizioni. Al contrario io mi attengo alle decisioni che ti ho
enunciato più indietro nonché (e non in ultima istanza!) alle considerazioni che cominciavo a esporti. Caro Lentulo,
tu non ritroverai i sentimenti dei cittadini migliori inalterati rispetto a quando li lasciasti! Quei sentimenti ebbero
conforto dal mio consolato, poi subirono degli alti e bassi, poi precipitarono prima della tua elezione a console, poi
da te riacquistarono vigore, ora sono affatto trascurati da quelli che dovevano averne rispetto: lo manifestano non
solo con i lineamenti del volto e l'espressione del viso- sede predisposta facilmente alla finzione -, ma anche
spesso con i contenuti delle loro deliberazioni tanto in senato quanto nelle corti di giustizia quelli che ai tempi del
mio governo si definivano i "benpensanti". E così tutta quanta la condotta di vita e le intenzioni dei cittadini co-scienti,
quale io voglio essere e desidero essere accreditato, devono oramai cambiarsi radicalmente. È sempre
Platone, il filosofo a cui sento di aderire con il maggiore slancio, che prescrive in questi termini: "Ci si deve
impegnare nell'attività politica nella misura in cui si riesce a ottenere il consenso dei cittadini; è immorale imporsi
alla propria patria non meno che al padre o alla madre". E infatti egli stesso dichiara che il motivo della sua non
partecipazione alla vita pubblica fu che, imbattutosi nel popolo ateniese già quasi del tutto in preda alla demenza
senile e resosi conto che era possibile governarlo non già facendo appello alla ragione ma solo con la forza, persa la
fiducia di poterlo persuadere, ritenne profondamente iniquo imporgli un re gime autoritario. Le mie condizioni erano
differenti, giacché né il popolo romano era giunto alle soglie del rimbambimento né le circostanze erano arrivate al
punto critico da dover scegliere una volta per tutte se impegnarsi o meno nella politica: avevo perciò le mani legate.
Ma con gioia accolsi l'opportunità di potere nella medesima occasione difendere un punto di vista vantaggioso per
me e conforme a giustizia agli occhi di qualunque cittadino onesto. Vi si aggiunsero talune dimostrazioni di
generosità da parte di Cesare nei confronti miei e di mio fratello veramente degne di rispetto e fuori del comune;
Cesare sarebbe da sostenere in ogni sua azione e ora che ha mostrato con le sue grandi vittorie quanto il destino gli
arrida, dovrei offrirgli il mio plauso anche se non si comportasse con noi come effettivamente si comporta. Vorrei
che tu ne fossi convinto: prescindendo da voi, primi artefici della mia salvezza, confesso - e sono lieto di
confessarlo - che non c'è nessuno ai cui buoni uffici mi senta tanto obbligato.
Dopo questi chiarimenti, è facile rispondere ai tuoi interrogativi circa Vatinio e Crasso. Infatti per quello che
scrivi di Appio, come di Cesare, che non hai nulla da obiettare, mi rallegro di vederti d'accordo con le mie decisioni.
Quanto al caso di Vatinio, è sopravvenuta una riconciliazione tra di noi per il tramite di Pompeo subito dopo la sua
elezione a pretore, benché io mi fossi opposto in senato alla sua candidatura con interventi assai pesanti, non tanto
con l'intenzione di colpire lui quanto di difendere Catone e di rendergli l'onore che meritava; solo in seguito ci sono
state delle straordinarie premure da parte di Cesare perché io ne assumessi la difesa contro delle accuse di broglio e
corruzione. Ti prego però di non chiedermi su quali convincimenti io fondi le mie giustificazioni, né per questo caso giudiziario né per altri, a meno di non renderti la pariglia quando sarai tornato: benché in realtà nulla mi vieti di
replicare anche a distanza. E allora ricordati a chi hai spedito le tue lodi e i tuoi complimenti dai confini del mondo!
Non aver timore: sono gli stessi che anch'io apprezzo e apprezzerò in futuro... Ma a difendere Publio Vatinio fui
stimolato anche da una certa riflessione, per cui ebbi a dire in tribunale nell'atto di pronunciare la mia arringa che io
stavo seguendo all'incirca i consigli che il parassita dell'"Eunucon di Terenzio offre al soldato:
se dirà "Fedria...", subito tu nomina
Panfila; e se dirà: "Invitiamo Fedria
alla festa...", tu di': "Chiamiamo Panfila
a cantare per noi!"; se ne magnifica
la bellezza, tu loda l'altra e replica
colpo su colpo, insomma, e indispettiscila...
Così chiesi ai giudici, visto che certi nobili personaggi verso i quali avevo un debito di riconoscenza mostravano
un'eccessiva simpatia per il mio avversario e in senato davanti ai miei.stessi occhi ora con molta serietà lo
prendevano da parte ora affettavano per lui una grande familiarità e un'estrema cordialità di rapporti e considerato
perciò che essi avevano un Publio tutto per loro (ossia Publio Clodio), di concedere a me un altro Publio (ossia
Publio Vatinio) che mi servisse da schermo per poter sfogare di tanto in tanto il piccolo fastidio che mi dava il loro
modo di fare. E non fu solo una battuta occasionale, ma continuo realmente a fare così con una certa frequenza, tra
l'approvazione generale.
Esaurito il caso di Vatinio, eccoti le informazioni su Crasso. In un periodo in cui eravamo in buoni rapporti
(giacché nell'interesse della comune concordia avevo sepolto in un oblio, diciamo così, artificiale tutti i suoi gra-vissimi
affronti) io avrei anche potuto passare sopra la sua improvvisa levata di scudi in favore di Gabinio - contro
cui si era accanito fino a tre giorni prima-, ma purché se ne fosse accollato il peso senza rivolgermi una sequela di
insulti. Ma quando mi volle colpire mentre stavo semplicemente affrontando il relativo dibattito senza il minimo in-tento
provocatorio, allora mi inferocii: non solo, credo, per uno scoppio d'ira momentaneo - che forse non sarebbe
stato nemmeno tanto violento - ma perché ad un tratto venne fuori tutto il rancore accumulato dentro di me a se-guito
del suo continuo comportamento scorretto nei miei confronti, che io ritenevo di aver lasciato interamente sva-nire,
ma di cui evidentemente mi ero tenuto in corpo un avanzo senza rendermene conto. Sempre nello stesso pe-riodo
certi personaggi, e ancora i medesimi che spesso indico con un'allusione e non nomino, mentre andavano di-cendo
di aver beneficiato moltissimo della mia liberazione e che allora finalmente ero sembrato loro reintegrato
nella vita politica con la grinta di un tempo, e mentre questo scontro con Crasso mi stava procurando un notevole
vantaggio anche agli occhi degli estranei, si dichiaravano contemporaneamente molto soddisfatti che lui mi fosse
diventato nemico e che anche gli altri due (a Crasso legati da un patto d'azione) non sarebbero conseguentemente
mai diventati miei amici. Queste chiacchiere tendenziose mi venivano riferite da persone degne della massima
stima. Intanto Pompeo si era sforzato come non mai di rappacificarmi con Crasso e Cesare per lettera dimostrava di
essere estremamente rammaricato di questo nostro scontro: così ebbi l'opportunità di cogliere l'occasione propizia
che non solo la congiuntura ma il mio naturale stesso mi offrivano. E Crasso, come se la nostra riconciliazione
avesse avuto solennemente a testimone il popolo romano, se ne partì per la sua provincia praticamente dal focolare
di casa mia, giacché dopo aver fissato un appuntamento risolutivo, venne a cena con me nella villa di mio genero
Crassipede. Ed ecco spiegato il motivo per cui - su intensa sollecitazione di chi sai - ho preso in senato le sue
parti rispettando l'impegno d'onore che mi ero assunto: questo è l'episodio di cui scrivi di avere ricevuto notizia.
Adesso hai tutti gli elementi per comprendere le motivazioni che mi hanno indotto a difendere ogni specifica causa
in ogni specifica circostanza e hai la dimensione esatta della posizione che occupo (per quel che mi compete) nel
quadro politico generale. Ma una cosa vorrei che ti fosse definitivamente chiara: il mio pensiero e la mia valu-tazione
dei fatti sarebbero stati identici se avessi avuta completa e assoluta libertà di movimento. Non mi sognerei
difatti minimamente né di mettermi a combattere contro forze tanto soverchianti né di scalzare (ammesso che fosse
possibile) dalla loro attuale situazione di primato i nostri concittadini più rappresentativi né di persistere nelle idee
di una volta quando il mondo è tutto cambiato e diversi sono i sentimenti della gente che vale; ma anzi riterrei co-munque
di dovermi adeguare ai tempi. Mai è stata favorevolmente giudicata negli uomini di stato più eminenti la
pretesa di rimanere sempre ancorati alla stessa visione dei rapporti politici; ma è evidentemente come quando si na-viga:
I'abilità consiste nel manovrare a seconda delle condizioni meteorologiche, anche se ciò dovesse far perdere di
vista il porto; e se questo si può raggiungere modificando la velatura, sarebbe da idioti mantenere a tutto rischio e
pericolo la rotta prefissata piuttosto che cambiare e arrivare finalmente dove si vuole. Allo stesso modo, premesso
che per tutti noi che abbiamo delle responsabilità pubbliche il principio fondamentale deve restare quello che ho ri-petuto
un'infinità di volte: dignità nel rispetto delle libertà reciproche, noi dobbiamo non già dire sempre le stesse
cose, ma guardare sempre allo stesso obiettivo. E dunque, secondo il principio già stabilito poche righe più in su,
avessi pure il più ampio spazio possibile in ogni direzione,nel mio comportamento politico non sarei diverso da quel
che ora sono. E siccome a pensarla così mi ci spingono tanto i favori degli uni quanto le offese degli altri, mi risulta facile formarmi e manifestare delle opinioni che credo più confacenti sia ai miei propri interessi sia insieme a quelli
della repubblica. Inoltre tanto più apertamente e frequentemente faccio così, e in quanto mio fratello Quinto fa parte
dello stato maggiore di Cesare, e in quanto non c'è stata una minima mia parola - non dico iniziativa - rivolta a
favorire Cesare che egli non abbia accolto con espressioni di riconoscenza così calorose da convincermi della buona
fede della sua gratitudine per me. Perciò io usufruisco di tutta la sua influenza, che è enorme, e delle sue risorse, di
cui capisci l'entità, come se fossero mie.
E non mi pare che avrei potuto sventare in maniera diversa le manovre di un pugno di delinquenti a me ostili se
non avessi ora integrato quei sussidi di cui ho sempre goduto con la benevolenza di chi oggi detiene il potere. A
queste conclusioni sarei ugualmente arrivato (questa è almeno la mia sensazione) se ti avessi avuto al mio fianco.
Conosco infatti la sobrietà e la moderazione del tuo carattere, conosco i tuoi sentimenti, pieni di amicizia per me
quanto privi di acrimonia per gli altri e al contrario nobili e generosi quanto contemporaneamente schietti e leali. Ho
visto certuni comportarsi con te come tu li hai potuti vedere comportarsi con me; quel che ha turbato me sicura-mente
avrebbe turbato anche te. Tuttavia in qualunque circostanza f'utura avessi io la possibilità di consultarti, tu
sarai la guida autorevole di ogni mio atteggiamento: tu che ti curasti della mia salvezza, sarai ugualmente il tutore
della mia dignità di cittadino. Ti garantisco che mi avrai compagno e alleato per ogni tuo intervento, per ogni tua
presa di posizone, per ogni tuo proponimento, insomma per ogni cosa. E per tutto il resto della mia vita sono fer-mamente
intenzionato a fornirti ogni giorno di più l'opportunità di compiacerti con te stesso delle meravigliose
prove di amicizia che mi hai dato.
Mi chiedi di inviarti i miei lavori, quelli scritti dopo la tua partenza: ci sono alcuni discorsi, che darò a Menocrito
per la consegna; ma non sono poi tanti, non aver paura! Ho anche scritto - vedi bene che tendo in qualche modo a
staccarmi dall'oratoria, per ricorrere invece a generi letterari più pacifici, che mi attraggono moltissimo, come già a
cominciare dagli anni della mia prima gioventù... Ho dunque scritto, alla maniera di Aristotele (per lo meno
l'intenzione era quella) tre libri in forma di discussione e di dialogo sul tema dell'oratore, che ritengo non saranno
privi di utilità per il tuo figliolo. Evitano infatti la precettistica ordinaria e abbracciano tutta la teoria della retorica
dei classici, ivi compresi Aristotele e Isocrate. Ho scritto anche in versi tre libri di carattere autobiografico (titolo: "I
miei tempi") che ti avrei spedito già da un pezzo se li avessi giudicati degni di pubblicazione: essi infatti sono e
saranno testimonianza imperitura dei meriti tuoi verso me e della mia devozione. Ma mi facevo scrupolo, non già di
nominare chi avrebbe poi potuto ritenersi diffamato (e in fatti in questo senso mi sono comportato con moderazione
e diplomazia!), ma di non poter citare una per una le infinite persone verso le quali ho un debito di riconoscenza per
quanto hanno fatto. Ad ogni modo questi libri così come sono provvederò a farteli recapitare se troverò qualcuno a
cui affidarli in tutta tranquillità. Questo aspetto della mia vita quotidiana lo offro interamente a te: quanto riuscirò a
ottenere dalla letteratura e dagli studi, mio diletto antico, lo presenterò con tutta l'anima al tuo giudizio critico, che è
sempre stato appassionato di queste cose.
Quanto a quello che mi scrivi sulle tue questioni familiari e quanto alle specifiche raccomandazioni che mi fai,
me ne preoccupo a tal segno che ogni sollecitazione mi pare inutile: anzi, mi dispiace veramente che torni a chieder-mene.
Circa l'affare di mio fratello Quinto, tu mi scrivi di non aver potuto concludere nulla l'estate scorsa per la ma-lattia
che ti ha impedito di passare in Cilicia e che invece ora pensi di poterlo avviare definitivamente a conclusione:
ebbene sappi che la natura di quest'affare è tale che mio fratello è convinto che con l'aggiunta di quel pezzo di terra
gli avrai rimesso insieme il patrimonio. Vorrei che mi tenessi informato con la massima confidenza e con la
maggiore frequenza possibili di tutto quel che ti succede e degli studi e dei progressi di scuola di Lentulo tuo, che è
anche mio; e credi pure che nessuno mai è stato per un altro più caro e più gradito amico di quanto tu lo sei per me e
che farò in modo che non solo tu te ne accorga, ma che tutto il mondo, che tutte le prossime generazioni lo
comprendano.
Appio prima lo andava dicendo in conversazioni private, poi ha detto apertamente in senato che se gli avessero
consentito di far passare ai comizi delle curie una legge di ratifica della sua autorità proconsolare, avrebbe sottostato
con il suo collega al regolare sorteggio per l'assegnazione delle rispettive province a fine mandato; se di questa leg-ge
non se ne fosse fatto nulla, avrebbe raggiunto un accomodamento con il collega e sarebbe stato il tuosuccessore
nel governo della tua attuale provincia; ha aggiunto che per un console la sanzione di una legge curiata serviva, ma
non era necessaria; concludendo infine che essendogli in ogni caso stata assegnata una provincia per decreto del
senato, in forza della legge di Silla sull'ordinamento delle amministrazioni provinciali, egli a suo tempo avrebbe
senz'altro mantenuta completa la propria autorità proconsolare fino al giorno in cui avesse rimesso piede dentro
Roma. Ignoro che cosa ti scrivano i vari tuoi familiari e conoscenti stretti: so solo che i pareri divergono. C'è chi
pensa che tu abbia tutto il diritto di mantenere la carica perché non si sta provvedendo alla tua successione per il
tramite di una legge curiata; e c'è anche chi pensa che, se tu te ne vai, abbia comunque la possibilità giuridica di
lasciare a un tuo rappresentante la responsabilità del governo della provincia. Io per me sono convinto, non tanto sul
piano strettamente giuridico (benché non mi paia neppure che ci sia posto per troppi dubbi), quanto del fatto che
sarebbe conforme all'elevatezza della tua posizione, alla tua statura di uomo politico, a quella tua generosità alla
quale so bene che fai ricorso con estrema disponibilità, trasmettere senza alcuna dilazione le consegne al tuo
successore, soprattutto perché non potresti contestargli la sua avidità senza incorrere tu stesso a tua volta nel medesimo sospetto. Ritengo ad ogni modo mio dovere entrambe le cose: sia esprimerti la mia opinione, sia
difendere eventualmente in futuro il tuo operato.
Avevo già terminato di scrivere tutte le pagine che precedono, quando ho ricevuto la tua lettera sul problema de-gli
appalti per la riscossione delle imposte: in essa non ho potuto fare a meno di apprezzare la tua obiettività. Mi
piacerebbe che per una qualche fortunata combinazione tu fossi riuscito a non scontrarti con gli interessi o con le
ambizioni di quel ceto che hai sempre onorato con il tuo comportamento. Certamente non desisterò dal difendere il
tuo punto di vista; tuttavia tu ben conosci la tradizione di questa gente. Sai con quanta tenacia osteggiarono - più
di mezzo secolo fa - lo stesso illustre Q. Muzio Scevola, quando era al governo dell'Asia... Il consiglio mio,
comunque, è che tu, se puoi trovare la strada giusta, o ti riconcilii o ti ammorbidisca questo ceto equestre! Sarà
magari una cosa difficile, ma mi sembra all'altezza della tua più che matura esperienza.