blakman di blakman
VIP 9176 punti

L'Eloquenza parla a un giovane

9. ἐγὼ δέ, ὦ τέκνον, Παιδεία εἰμὶ ἤδη συνήθης σοι καὶ γνωρίμη, εἰ καὶ μηδέπω εἰς τέλος μου πεπείρασαι. ἡλίκα μὲν οὖν τὰ ἀγαθὰ ποριῇ λιθοξόος γενόμενος, αὕτη προείρηκεν: οὐδὲν γὰρ ὅτι μὴ ἐργάτης ἔσῃ τῷ σώματι πονῶν κἀν τούτῳ τὴν ἅπασαν ἐλπίδα τοῦ βίου τεθειμένος, ἀφανὴς μὲν αὐτὸς ὤν, ὀλίγα καὶ ἀγεννῆ λαμβάνων, ταπεινὸς τὴν γνώμην, εὐτελὴς δὲ τὴν πρόοδον, οὔτε φίλοις ἐπιδικάσιμος οὔτε ἐχθροῖς φοβερὸς οὔτε τοῖς πολίταις ζηλωτός, ἀλλ᾽ αὐτὸ μόνον ἐργάτης καὶ τῶν ἐκ τοῦ πολλοῦ δήμου εἷς, ἀεὶ τὸν προὔχοντα ὑποπτήσσων καὶ τὸν λέγειν δυνάμενον θεραπεύων, λαγὼ βίον ζῶν καὶ τοῦ κρείττονος ἕρμαιον ὤν: εἰ δὲ καὶ Φειδίας ἢ Πολύκλειτος γένοιο καὶ πολλὰ θαυμαστὰ ἐξεργάσαιο. τὴν μὲν τέχνην ἅπαντες ἐπαινέσονται, οὐκ ἔστι δὲ ὅστις τῶν ἰδόντων, εἰ νοῦν ἔχοι, εὔξαιτ᾽ ἂν σοὶ ὅμοιος γενέσθαι: οἷος γὰρ ἂν ᾖς, βάναυσος καὶ χειρῶναξ καὶ ἀποχειροβίωτος νομισθήσῃ.

Io,o figliuolo,sono l'Eloquenza,a te già familiare e nota,benché tu non mi abbia ancora sperimentata a fondo. Quanti beni dunque ti procaccerai diventando scultore,ti ha detto in precedenza costei:infatti tu non sarai altro che un vile operaio,ti affaticherai con il corpo e in questo riporrai tutta la speranza della tua vita;tu stesso sarai oscuro e riceverai una scarsa e indegna ricompensa,povero d'animo,semplice nell'incedere,non prenderai le difese degli amici né sarai temibile ai nemici né oggetto d'invidia ai cittadini,ma proprio soltanto un lavoratore e uno del volgo,sempre pronto a riverire colui che eccelle,a servire colui che è abile nel parlare,vivrai timidamente e sarai preda del più potente. Se anche tu diventassi un Fidia o un Policleto ed eseguissi molte opere meravigliose,tutti loderanno bensì l'arte,ma neppure uno di coloro che ti ammirano,seppur ha fior di senno,si augurerebbe di essere simile a te;infatti quale tu sia,non sarai stimato altro che un vile artiere,un lavoratore manuale,uno che con le mani si guadagna da vivere.

[newpage]10. ἢν δ᾽ ἐμοὶ πείθῃ, πρῶτον μέν σοι πολλὰ ἐπιδείξω παλαιῶν ἀνδρῶν ἔργα καὶ πράξεις θαυμαστὰς. καὶ λόγους αὐτῶν ἀπαγγελῶ, καὶ πάντων ὡς εἰπεῖν ἔμπειρον ἀποφανῶ, καὶ τὴν ψυχήν, ὅπερ σοι κυριώτατόν ἐστι, κατακοσμήσω πολλοῖς καὶ ἀγαθοῖς κοσμήμασι — σωφροσύνῃ, δικαιοσύνῃ, εὐσεβείᾳ, πρᾳότητι, ἐπιεικείᾳ, συνέσει, καρτερίᾳ, τῷ τῶν καλῶν ἔρωτι, τῇ πρὸς τὰ σεμνότατα ὁρμῇ: ταῦτα γάρ ἐστιν ὁ τῆς ψυχῆς ἀκήρατος ὡς ἀληθῶς κόσμος. λήσει δέ σε οὔτε παλαιὸν οὐδὲν οὔτε νῦν γενέσθαι δέον, ἀλλὰ καὶ τὰ μέλλοντα προόψει μετ᾽ ἐμοῦ, καὶ ὅλως ἅπαντα ὁπόσα ἐστί, τά τε θεῖα τὰ τ᾽ ἀνθρώπινα, οὐκ εἰς μακρὰν σε διδάξομαι.

Se invece tu seguirai me,in primo luogo io ti mostrerò molte opere degli antichi,riferendoti le imprese degne di ammirazione e i discorsi di quelli,e di tutti,per così dire,rendendoti esperto:e l'anima tua,che è la cosa più importante,adornerò di molti e begli ornamenti,di temperanza,di giustizia,di pietà,di mitezza,di rettitudine,di prudenza,di fortezza,di amore per il bello,di impulso per i più nobili ideali:giacché queste cose costituiscono,a dir vero,il puro ornamento dell'anima. In tal modo non ti sfuggirà nessuna delle cose antiche né di quelle che debbono accadere ora,ma insieme con me potrai prevedere anche il futuro;e insomma io ti insegnerò per via non lunga tutte le cose che sono,e le divine e le umane.

Hai bisogno di aiuto in Luciano?
Trova il tuo insegnante su Skuola.net | Ripetizioni
Registrati via email