• Latino
  • VERSIONI VI PREGO AIUTATEMI SONO ESAUSTA

angybella
Rispondi Cita Salva
vi prego mi aiutate a fare queste versioni?ne ho già fatte 13...grazie
. Λα δεα δελλα δισκορδια ε λα γυερρα δι Τροια

[[Ερι" κακουνου" και; φιλουνεικο" κεα; -\ν. Διο; οιΗ αηκαυνατοι αηπο; του` ηΟλυυμπου αυηθ;ν (= λα αηπεκωυλυεν. ηΕν δε; τω/` θ`" Κευτιδο" γαυμω/ οιΗ με;ν κεοι; ευηωκευοντο, Ἡ δΥ [Ερι" α[κλ-το" παρ-`ν και; κρυσου`ν μ-`λον ε[βαλλε μετα; του;" συμπουτα". Τω/` δε; μὑλω/ εηπιυγραμμα εηφ`ν: «Θ/` καλ-/`». Τρει`" (= τρε ου\ν κεαι;, Ἡ ηΑχνα` και; Ἡ {Ερα και; Ἡ ηΑφροδιυθ, περι; του` κθυματο" -[ριζον και; εηκαυσθ το; μ-`λον -/ητευετο. ηΕπευμποντο δε; προ;" Παυριν, ο}" (= ιλ κυαλε εην [Ιδ-/ αι\γα" εηνουμευε, και; υΗπΥ αυητου` (= δα λυι, του` Πριαυμου παιδου", εηκριυνοντο. \Ακλον δε; λαμβαυνει Ἡ ηΑφροδιυθ, ο{τι τω` Παυριδι το;ν θ`" ΗΕλὑν-" γαυμον υΗπισκνευεται. [Επειτα οΗ Παυρι" ΗΕλὑν-ν, θ;ν του` Μενελαυου γυναι`κα, αΗρπαυζει και; ειη" [Ιλιον α[γεται. ΗΟ δε; Μενευλαο" συ;ν α[λλοι" ΗΕλλ-νικοι`" στραθγοι`", και; συ;ν τω/` ΗΕλλαυδο" α[νακτι, ου| -\ν αηδελφου", ειη" [Ιλιον εηστραυτευεν. ΗΟ δΥ ηΙλιακο;" πουλεμο" δια; δευκα εηνιαυτω`ν διετελευετο.


. Ι υιλλαγγι δει Καρδυχι

Πολυκραυθ" ηΑχναι`ο" συ;ν τοι`" στρατιωυται" καταλαμβαυνει εην ται`" οιηκιυαι" του;" κωμὑτα" και; το;ν κωμαυρχν και; πωυλου" εΗπτακαιυδεκα και; θ;ν κυγατευρα του` κωμαυρκου. ΑιΗ δε; οιηχυσει" -\σαν καταυγειοι: αιΗ δε; ει[σοδοι τοι`" με;ν υΗποζυγιυοι" οηρυκται; -\σαν, οιΗ δΥ α[νκρωποι κατευβαινον εηπι; κλιυμακο". ΗΕν δε; ται`" οιηκιυαι" -\σαν αι\γε" και; οι\ε" και; ο[ρνικε", τα; δε; κθυν- κιλω/` ε[νδον εητρευφοντο. \-σαν δε; και; πυροι; και; κρικαι; και ο[σπρια και; οι\νο" κριυκινο" εην κραθ`ρσιν. ηΕπι; θ`" τραπευζ-" -\ν κρευατα α[ρνεια, εηριυφεια, κοιυρεια, μουσκεια συ;ν παμπουλλοι" α[ρτοι", τοι`" με;ν πυριυνοι", τοι`" δε; κρικιυνοι". ΗΟ δε; Ξενοφω`ν το;ν κωμαυρχν ειΗστιυα και; τευλο" μετα; του;" θ`" οΗδου` πουνου" και; του;" τω`ν μακω`ν κινδυυνου" οιΗ στρατιω`ται αηφκουνω" -[σκιον και; ε[πινον, τευλο" δε; και; Ἡδευω" αηνεπαυυοντο και; Ἡσυυκω" βιυον δι-`γον και; τοι`" κεοι`" θ/` σωθριυα/ ὑ[κοντο και; κυσιυα" παρει`κον.


. Ι φιορι ε ιλ λορο λινγυαγγιο

Πολλαυ εηστιν αηνκω`ν γευν-: τα; με;ν εην λειμω`σι καυλλει, τα; δΥ εην α[λσεσι, τα; δΥ εην χυποι", τα; δΥ εην ε{λεσι, τα; δΥ εην ο[ρεσι, τα; δΥ εην αυηται`" (= στεσσε ται`" στευγαι" εην κεραυμοι" φυουμενα. [Εαρο" και; κευρου" αηνκω`ν κρωυμασι παυντα (= τυττο, ογνι κοσα ποικιυλλεται. {Οραε εην θ/` πουα/ ωΗ" καλαυ εηστιν ι[α, λειυρια, ρΗουδα. ΗΑλλΥ ειη ρΗουδον δρευπειν βουυλει, φυλαυσσου τα;" αηκαυνκα": πειυρουσι γαυρ. Αυητω`ν τω`ν ρΗουδων πολλαυ εηστι γευν-: τα; με;ν ξανκαυ, τα; δε; λευκαυ, τα; δΥ εηρυκραυ, τα; δε; φοινιυκεα. Νομιυζεται το; ρΗουδον αηπΥ ηΑφροδιυθ" αι{ματο" βαφ-;ν ε[κειν. Θ/`δε γα;ρ κεα/` ρΗουδα μαυλιστα φευρουσιν ευηκουμεναι αιΗ κουραι τε και; αιΗ γυναι`κε". Ται`" δε; εην βροτοι`" γυναιξιυ τε και; παρκευνοι" ρΗουδα μαυλιστα δωρευουσιν οιΗ α[νδρε", διΥ α[νχ τα; ι[δια νοὑματα και; φιλουθτο" εηλπιυδα" σ-μαιυνοντε".


. Λα υιτα δει παστορι τρα ρεαλτά ε φαντασια

ΟιΗ ποι-ται; οιΗ βουκολικοι; το;ν τω`ν βουκουλων βιυον α/[δουσιν, υΗγι-` τε και; μακαυριον, καιυπερ ουηκ α[πονον ο[ντα. ΟιΗ γα;ρ βουκουλοι κουρτον με;ν θ/` αηγευλ-/ παρευκουσιν, κουπρον δε; θ`" αυηλ-`" αηπαυγουσιν, ζευυγ- παρασκευαυζουσιν. ΗΑλλΥ αυητοι`" (= α λορο βουκολευουσι (η δατιυο πλυραλε δελ παρτικιπιο πρεσεντε δι βουκολευω ε κονκορδα κον αυητοι`" σκολ-; παυρεστι του` α/[δειν και; μευλ- μελεταυειν θ/` συυριγγι. ΗΕν τοιουυτοι" (= κυεστι μευλεσιν Ἡ με;ν ηΑμαρυλλι;" λευκοι`" α[νκεσιν -] αηευρο" λεπται`" πνοαι`" ειηκαυζεται, Ἡ δε; Γαλαυτεια θ/` αΗλο;" α[κν-/. ΟιΗ βουκουλοι τοτε; με;ν καιυρουσιν, τοτε; δε; αηνιαυονται, και; γλυκυυπικρον το;ν [Ερωτα καλευουσιν. ΗΕν μεσ-μβριυα/ υυυκου" ιΗμειυροντε" ειη" σπευο" καταφευυγουσι και; αημοιβὑδ-ν συυριγγι τε και; φων-/` παιυζουσιν. \Ακλον παυρεστιν -] καλακιυσκο" -] κυυπελλον -] βακθυριον. Προ;" εΗσπευραν οιΗ βουκουλοι ειη" με;ν σ-κου;" αηγευλ-ν α[γουσιν, του;" οηκνευοντα" κεντευοντε", τα;" δε; χλειυα" αημευλγουσιν, αηγγειυοι" γαυλα συλλευγοντε". [Επειτα, καυμνοντε" μευν, ευ[κυμοι δευ, κοιμαυονται.


. Λ’Αραβια

Η- θ`" ηΑραβιυα" κωυρα εησκαυθ εηστι; θ`" οιηκουμευν-". ηΗΕν θ/` ηΑραβιυα/ Ἡ με;ν ζω-; καλεφυ εηστι δια; θ;ν εηρ-μιυαν, οιΗ δΥ α[νκρωποι νομαυδε" ειησιυν. ΟιΗ ου\ν [Αραβε" το;ν βιυον υΗπαιυκριον διαυγουσι και; πατριυδα καλευουσι θ;ν κωυραν αηοιυχτον α[νευ ποταμω`ν και; κρ-νω`ν, νουμο" δΥ εηστι; μὑτε σι`τον σπειυρειν μὑτε φυτευυειν φυτα; καρποφουρα μὑτε οι[νω/ κραυεσκαι μὑτε οιηκιυαν κατασκευαυζειν. ηΕσκιυουσι δε; του;" τω`ν φοινιυκων καρπου;" και; μευλι α[γριον και; θ;ν τω`ν προβαυτων σαυρκα: πιυνουσι δε; το; γαυλα τω`ν αιηγω`ν, και; εηκ τω`ν καμευλων τρικω`ν και; εησχ`τα" και; σχνα;" παρασκευαυζονται. Παρα; δε; τοι`" [Αραυιν, και; μαυλιστα παρα; τοι`" νομαυσι, οιΗ ι{πποι πολυυτιμοιυ ειησι. ηΕν θ/` θ`" ηΑραβιυα" κωυρα/ καυμαστου" εηστιν ο[ρνι" φοι`νιξ οηνομαζουμενο". Καλεπουν εηστι το;ν φοιυνικα οΗραυειν, ο{τι εηπιφαιυνεται αηνα; πεντακουσια ε[θ. [Ετι και; πθνοι; ο[φει" ειησιυν, και; λευγεται α{μα τω/` ε[αρι τουυτου" του;" πθνου;" ο[φει" εηκ θ`" ηΑραβιυα" ειη" θ;ν Αι[γυπτον πευτεσκαι, υΗπο; δε; τω`ν ι[βεων βιαζομευνου" θ`" τω`ν ΑιΗγυπτιυων κωυρα" αηπειυργεσκαι. Διουτι λευγεται και; θ;ν ι[βιν μαυλα εην τιμ-/` ει\ναι παρα; τοι`" Αιηγυπτιυοι".
-selena-
-selena- - Genius - 4987 Punti
Rispondi Cita Salva
ciao...anke io ho la versione dell'Arabia...ma la devo ancora fare
Come guadagno Punti nel Forum? Leggi la guida completa
In evidenza
Classifica Mensile
Vincitori di agosto
Vincitori di agosto

Come partecipare? | Classifica Community

Community Live

Partecipa alla Community e scala la classifica

Vai al Forum | Invia appunti | Vai alla classifica

Marcello G.

Marcello G. Blogger 4772 Punti

VIP
Registrati via email