• Latino
  • Analisi retorica e del periodo Satira del seccatore- Orazio

    closed post
alessandro.grasso.102
alessandro.grasso.102 - Ominide - 13 Punti
Salva

Ìbam fòrte 2 vià Sacrà, sicùt meus èst mos,
nèscio quìd meditàns nugàrum, tòtus in ìllis.
Àccurrìt quidàm notùs mihi nòmine tàntum,
àrreptàque manù 3 "quid agìs, dulcìssime rèrum 4?"
"Suàviter, ùt nunc èst," inquam, "èt cupio òmnia quàe vis 5".
Cum àssectàretùr, "Numquìd vis?" òccupo. At ìlle:
"Nòris nòs 6," inquìt "doctì sumus." Hìc ego: "Plùris
hòc" inquàm "mihi erìs." Miserè discèdere quàerens,
ìre 7 modo òcius, ìnterdùm consìstere, in àurem
dìcere nèscio quìd puerò, cum sùdor ad ìmos
mànarèt talòs 8. "O tè, Bolàne 9, cerèbri
fèlicem!" àiebàm tacitùs, cum quìdlibet ìlle
gàrrirèt, vicòs, urbèm laudàret. Ut ìlli
nìl respòndebàm, "miserè cupis" ìnquit "abìre:
iàmdudùm videò; sed nìl agis: ùsque tenèbo;
pèrsequar. Hìnc quo nùnc iter èst tibi?" "Nìl opus èst te
cìrcumagì: quendàm volo vìsere nòn tibi nòtum;
tràns Tiberìm longè cubat ìs, prope Càesaris hòrtos 10".
"Nìl habeò quod agam èt non sùm piger: ùsque sequàr te."
Dèmitto àuriculàs, ut inìquae mèntis asèllus 11,
cùm graviùs dorsò subiìt onus. Ìncipit ìlle:
"Sì bene mè novì, non Vìscum plùris amìcum,
Nòn Variùm 12 faciès: nam quìs me scrìbere plùris
àut citiùs possìt versùs? Quis mèmbra movère
mòllius? Ìnvideàt quod et Hèrmogenès ego cànto 13".
Ìnterpèllandì locus hìc erat: "Èst tibi màter,
cògnatì, quis 14 tè salvò est opus?" "Hàud mihi quìsquam.
Òmnis còmposuì". "Felicès! Nunc ègo rèsto.
Cònfice; nàmque instàt fatùm mihi trìste, Sabèlla 15
quòd puerò cecinìt divìna mòta anus ùrna:
"Hùnc neque dìra venèna nec hòsticus àuferet ènsis
nèc laterùm dolor 16 àut tussìs nec tàrda podàgra 17;
gàrrulus hùnc quandò consùmet cùmque 18: loquàces,
sì sapiàt, vitèt, simul àtque adolèverit àetas".
Vèntum erat àd Vestàe 19, quartà iam pàrte dièi
pràeterita, èt casù tunc rèspondère vadàto 20
dèbebàt quod nì fecìsset, pèrdere lìtem.
"Sì me amàs," inquìt "paulum hìc ades 21", “Ìntereàm, si
àut valeò stare 22 àut novì civìlia iùra;
èt properò quo scìs". "Dubiùs sum quìd faciam", ìnquit,
"tène relìnquam an rèm 23". "Me, sòdes 24". "Nòn faciam" ìlle,
èt praecèdere còepit; ego, ùt contèndere dùrum
cùm victòre, sequòr. "Maecènas quomodo tècum?"
Hìnc repetìt. "Paucòrum hominum èt mentìs bene sànae".
“Nèmo dèxteriùs fortùna 25 est ùsus. Habères
màgnum adiùtorèm, possèt qui fèrre secùndas 26,
hùnc hominèm vellès si tràdere: dìspereàm, ni
sùmmossès 27 omnìs". "Non ìsto vìvimus illic,
quò tu rère 28, modò; domus hàc 29 nec pùrior ùlla est
nèc magis hìs alièna malìs; nil mi òfficit, ìnquam,
dìtior hìc aut èst quia dòctior; èst locus ùni
cùique suùs". "Magnùm narràs, vix crèdibile". "Atqui
sìc habet". "Àccendìs quarè cupiàm magis ìlli
pròximus èsse." "Velìs tantùmmodo: quàe tua vìrtus 30,
èxpugnàbis: et èst qui vìnci 31 pòssit eòque
dìfficilìs aditùs primòs habet." "Hàud mihi dèero 32:
mùneribùs servòs corrùmpam; nòn, hodiè si
èxclusùs fuerò, desìstam; tèmpora quàeram,
òccurram ìn triviìs, dedùcam. Nìl sine màgno
vìta labòre dedìt mortàlibus 33". Hàec dum agit, ècce
Fùscus Arìstius 34 òccurrìt, mihi càrus et ìllum
quì pulchrè nossèt 35. Consìstimus. "Ùnde venìs et
quò tendìs?" rogat èt respòndet. Vèllere còepi
èt pressàre manù lentìssima bràcchia, nùtans,
distorquèns oculòs, ut me èriperèt. Male sàlsus
rìdens dìssimulàre; meùm iecur ùrere bìlis.
"Cèrte nèscio quìd secrèto vèlle loquì te
àiebàs mecùm". "Meminì bene, sèd meliòre
tèmpore dìcam; hodiè tricèsima sàbbata: vìn 36 tu
cùrtis Iùdaeìs oppèdere 37?" "Nùlla mihi" ìnquam
"rèligiò est." "At mì: sum pàulo infìrmior, ùnus
mùltorum. Ìgnoscès; aliàs loquar". Hùncine sòlem

Questo topic è bloccato, non sono ammesse altre risposte.
Come guadagno Punti nel Forum? Leggi la guida completa
In evidenza
Classifica Mensile
Vincitori di agosto
Vincitori di agosto

Come partecipare? | Classifica Community

Community Live

Partecipa alla Community e scala la classifica

Vai al Forum | Invia appunti | Vai alla classifica

Registrati via email